Galaxy A52s 5G

Samsung Galaxy A52s 5G מדריך

Galaxy A52s 5G

מדריך למשתמש עבור Samsung Galaxy A52s 5G ב ספרדית. למדריך PDF זה יש 977 דפים.

עמוד קודם
עמוד: 1
‫ תירבע‬ 374 ‫בטיחות‬ ‫בנושאי‬ ‫מידע‬ ‫כולל‬ ‫הוא‬ .‫זה‬ ‫חשוב‬ ‫בטיחות‬ ‫מידע‬ ‫לקרוא‬ ‫יש‬ ‫במכשיר‬ ‫השימוש‬ ‫לפני‬ ‫למכשיר‬ ‫רלוונטי‬ ‫אינו‬ ‫ממנו‬ ‫שחלק‬ ‫וייתכן‬ ‫למכשירים‬ ‫כללי‬ ‫בטיחות‬ ‫מידע‬ ‫מפציעה‬ ‫להימנע‬ ‫כדי‬ ‫הבטיחות‬ ‫ולמידע‬ ‫לאזהרות‬ ‫בהתאם‬ ‫פעל‬ .‫שלך‬ .‫למכשיר‬ ‫ומנזק‬ ‫אחרים‬ ‫מפציעת‬ ,‫עצמית‬ ‫לפריטים‬ ,‫שלו‬ ‫ולסוללה‬ ‫למוצר‬ ‫מתייחס‬ '‫'מכשיר‬ ‫המונח‬ ‫עם‬ ‫לשימוש‬ ‫המאושר‬ ‫אביזר‬ ‫וכל‬ ‫המוצר‬ ‫עם‬ ‫ביחד‬ ‫המסופקים‬ .Samsung ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המוצר‬ ‫אזהרה‬ ‫לגרום‬ ‫עשויה‬ ‫הבטיחות‬ ‫ותקנות‬ ‫באזהרות‬ ‫עמידה‬ ‫אי‬ ‫מוות‬ ‫או‬ ‫חמורה‬ ‫לפציעה‬ ‫שלך‬ ‫המכשיר‬ ‫בין‬ ‫בטוח‬ ‫מרחק‬ ‫על‬ ‫שמור‬ .‫מגנטים‬ ‫מכיל‬ ‫שלך‬ ‫המכשיר‬ ‫אשראי‬ ‫כרטיסי‬ ‫כגון‬ ‫ממגנטים‬ ‫מושפעים‬ ‫להיות‬ ‫עלולים‬ ‫אשר‬ ‫וחפצים‬ ‫עם‬ ‫היוועץ‬ ,‫נשתל‬ ‫רפואי‬ ‫מכשיר‬ ‫לך‬ ‫יש‬ ‫אם‬ .‫נשתלים‬ ‫רפואיים‬ ‫מכשירים‬ ‫השימוש‬ ‫לפני‬ ‫רופא‬ ‫חשמל‬ ‫בשקעי‬ ‫או‬ ,‫פגומים‬ ‫תקעים‬ ‫או‬ ‫חשמל‬ ‫בכבלי‬ ‫תשתמשו‬ ‫אל‬ ‫משוחררים‬ .‫לדליקה‬ ‫או‬ ‫להתחשמלות‬ ‫לגרום‬ ‫עשויים‬ ‫בטוחים‬ ‫לא‬ ‫חיבורים‬ ‫בשקע‬ ‫או‬ ‫בכבלים‬ ,‫בחיבורים‬ ,‫החשמל‬ ‫בכבלי‬ ,‫במכשיר‬ ‫לגעת‬ ‫אין‬ ‫אחרים‬ ‫רטובים‬ ‫גוף‬ ‫חלקי‬ ‫או‬ ‫רטובות‬ ‫ידיים‬ ‫עם‬ ‫החשמלי‬ .‫להתחשמלות‬ ‫לגרום‬ ‫עשוי‬ ‫כזה‬ ‫שימוש‬ ‫ניתוקו‬ ‫בזמן‬ ‫בכוח‬ ‫החשמל‬ ‫כבל‬ ‫את‬ ‫למשוך‬ ‫אין‬ .‫לדליקה‬ ‫או‬ ‫להתחשמלות‬ ‫לגרום‬ ‫עשוי‬ ‫כזה‬ ‫שימוש‬
עמוד: 2
‫ תירבע‬ 375 ‫החשמל‬ ‫בכבל‬ ‫תפגמו‬ ‫או‬ ‫תכופפו‬ ‫אל‬ .‫לדליקה‬ ‫או‬ ‫להתחשמלות‬ ‫לגרום‬ ‫עשוי‬ ‫כזה‬ ‫שימוש‬ ‫המכשיר‬ ‫טעינת‬ ‫בזמן‬ ‫רטובות‬ ‫בידיים‬ ‫במכשיר‬ ‫להשתמש‬ ‫אין‬ .‫להתחשמלות‬ ‫לגרום‬ ‫עשוי‬ ‫כזה‬ ‫שימוש‬ ‫המטען‬ ‫של‬ ‫והשלילי‬ ‫החיובי‬ ‫הצד‬ ‫שקעי‬ ‫את‬ ‫ישיר‬ ‫באופן‬ ‫לחבר‬ ‫אין‬ .‫חמורה‬ ‫לפציעה‬ ‫או‬ ‫לשריפה‬ ‫לגרום‬ ‫עלולה‬ ‫זו‬ ‫פעולה‬ ‫רעמים‬ ‫סופת‬ ‫במהלך‬ ‫בחוץ‬ ‫שלכם‬ ‫במכשיר‬ ‫תשתמשו‬ ‫אל‬ .‫המכשיר‬ ‫של‬ ‫תקינה‬ ‫לא‬ ‫לפעולה‬ ‫או‬ ‫להתחשמלות‬ ‫לגרום‬ ‫עשוי‬ ‫כזה‬ ‫שימוש‬ ‫ידי‬-‫על‬ ‫המאושרים‬ ‫ופריטים‬ ‫אביזרים‬ ,‫מטענים‬ ,‫בסוללות‬ ‫השתמשו‬ ‫היצרן‬ • ‫או‬ ‫המכשיר‬ ‫של‬ ‫חייו‬ ‫את‬ ‫לקצר‬ ‫עשוי‬ ‫מטענים‬ ‫או‬ ‫כלליות‬ ‫בסוללות‬ ‫שימוש‬ ‫או‬ ‫לשריפה‬ ‫לגרום‬ ‫עשויים‬ ‫הם‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ .‫כראוי‬ ‫לפעול‬ ‫שלא‬ ‫למכשיר‬ ‫לגרום‬ .‫הסוללה‬ ‫של‬ ‫להתפוצצות‬ ‫לגרום‬ • Samsung ‫ידי‬-‫על‬ ‫המאושרים‬ ‫וכבל‬ ‫מטען‬ ,‫בסוללה‬ ‫ורק‬ ‫אך‬ ‫השתמש‬ ‫עלולים‬ ‫תואמים‬ ‫שאינם‬ ‫וכבל‬ ‫מטען‬ ,‫סוללה‬ .‫למכשיר‬ ‫במיוחד‬ ‫ושתוכננו‬ .‫למכשיר‬ ‫נזק‬ ‫לגרום‬ ‫או‬ ‫קשות‬ ‫לפציעות‬ ‫לגרום‬ • ‫שימוש‬ ‫בעת‬ ‫המשתמש‬ ‫של‬ ‫לבטיחותו‬ ‫אחראית‬ ‫אינה‬ Samsung .Samsung ‫ידי‬-‫על‬ ‫לשימוש‬ ‫מאושרים‬ ‫שאינם‬ ‫פריטים‬ ‫או‬ ‫באביזרים‬ ‫המותניים‬ ‫סביב‬ ‫או‬ ‫האחורי‬ ‫בכיסכם‬ ‫המכשיר‬ ‫את‬ ‫לשאת‬ ‫אין‬ • ‫חזק‬ ‫לחץ‬ ‫נגרם‬ ‫אם‬ ‫לשריפה‬ ‫לגרום‬ ‫או‬ ‫להתפוצץ‬ ,‫להינזק‬ ‫עלול‬ ‫המכשיר‬ .‫המכשיר‬ ‫על‬ ‫מדי‬ • .‫תיפול‬ ‫או‬ ‫ותמעד‬ ‫במידה‬ ‫להיפצע‬ ‫עלול‬ ‫אתה‬ ‫במכשיר‬ ‫חזק‬ ‫לחבוט‬ ‫או‬ ‫להפיל‬ ‫אין‬ • ‫או‬ ‫להתקלקל‬ ‫למכשיר‬ ‫לגרום‬ ,‫לסוללה‬ ‫או‬ ‫למכשיר‬ ‫נזק‬ ‫לגרום‬ ‫עלול‬ ‫הדבר‬ .‫המדף‬ ‫חיי‬ ‫אורך‬ ‫את‬ ‫לקצר‬ • ‫לסכנות‬ ‫או‬ ‫שריפה‬ ,‫התלקחות‬ ,‫יתר‬ ‫לחימום‬ ‫לגרום‬ ‫גם‬ ‫עלול‬ ‫הדבר‬ .‫אחרות‬
עמוד: 3
‫ תירבע‬ 376 ‫הראוי‬ ‫באופן‬ ‫אותם‬ ‫והשליכו‬ ‫ובמטען‬ ‫במכשיר‬ ‫טפלו‬ • ‫לעולם‬ .‫שריפתם‬ ‫ידי‬-‫על‬ ‫והמכשיר‬ ‫הסוללה‬ ‫את‬ ‫תשמידו‬ ‫אל‬ ‫לעולם‬ ‫תנורי‬ ‫כמו‬ ,‫חימום‬ ‫מכשירי‬ ‫על‬ ‫המכשיר‬ ‫או‬ ‫הסוללה‬ ‫את‬ ‫תניחו‬ ‫אל‬ ‫כתוצאה‬ ‫להתפוצץ‬ ‫עלול‬ ‫המכשיר‬ .‫רדיאטורים‬ ‫או‬ ,‫אפיה‬ ‫תנורי‬ ,‫מיקרוגל‬ ‫לסילוק‬ ‫הנוגעות‬ ‫המקומיות‬ ‫התקנות‬ ‫אחר‬ ‫מלאו‬ .‫יתר‬ ‫מהתחממות‬ .‫המכשיר‬ ‫או‬ ‫משומשות‬ ‫סוללות‬ • .‫המכשיר‬ ‫את‬ ‫תנקבו‬ ‫או‬ ‫תרסקו‬ ‫אל‬ ‫לעולם‬ • ‫עשויים‬ ‫אשר‬ ,‫גבוהים‬ ‫חיצוניים‬ ‫ללחצים‬ ‫המכשיר‬ ‫את‬ ‫מלחשוף‬ ‫המנעו‬ .‫יתר‬ ‫ולהתחממות‬ ‫פנימי‬ ‫לקצר‬ ‫לגרום‬ ‫פגיעה‬ ‫מפני‬ ‫והמטען‬ ‫הסוללה‬ ,‫המכשיר‬ ‫על‬ ‫הגנו‬ • ‫מידי‬ ‫נמוכות‬ ‫לטמפרטורות‬ ‫והסוללה‬ ‫שלכם‬ ‫המכשיר‬ ‫את‬ ‫מלחשוף‬ ‫המנעו‬ .‫מידי‬ ‫גבוהות‬ ‫או‬ • ‫את‬ ‫ולצמצם‬ ‫למכשיר‬ ‫עיוותים‬ ‫לגרום‬ ‫עשויות‬ ‫קיצוניות‬ ‫טמפרטורות‬ .‫הסוללה‬ ‫ושל‬ ‫שלכם‬ ‫המכשיר‬ ‫של‬ ‫החיים‬ ‫ואורך‬ ‫הטעינה‬ ‫קיבולת‬ • ‫ויש‬ ‫הסוללה‬ ‫של‬ ‫והשלילי‬ ‫החיובי‬ ‫הצד‬ ‫שקעי‬ ‫את‬ ‫ישיר‬ ‫באופן‬ ‫לחבר‬ ‫אין‬ ‫לקלקול‬ ‫לגרום‬ ‫עלולה‬ ‫זו‬ ‫פעולה‬ .‫מתכת‬ ‫חפצי‬ ‫עם‬ ‫מגע‬ ‫ליצור‬ ‫למנוע‬ .‫הסוללה‬ • ‫ואין‬ ‫נזק‬ ‫לו‬ ‫שנגרם‬ ‫או‬ ‫מקולף‬ ‫שלו‬ ‫שהכיסוי‬ ‫בכבל‬ ‫להשתמש‬ ‫אין‬ .‫מתפקדים‬ ‫שאינם‬ ‫או‬ ‫נזק‬ ‫להם‬ ‫שנגרם‬ ‫סוללה‬ ‫או‬ ‫במטען‬ ‫להשתמש‬ • .‫פתוח‬ ‫הסוללה‬ ‫תא‬ ‫כאשר‬ ‫במכשיר‬ ‫להשתמש‬ ‫או‬ ‫להדליק‬ ‫אין‬ ‫תנורי‬ ,‫חימום‬ ‫מכשירי‬ ‫בתוך‬ ‫או‬ ‫בקרבת‬ ‫שלכם‬ ‫המכשיר‬ ‫את‬ ‫תאחסנו‬ ‫אל‬ ‫גבוה‬ ‫לחץ‬ ‫מיכלי‬ ‫או‬ ,‫בישול‬ ‫כלי‬ ‫או‬ ,‫מיקרוגל‬ • .‫לדלוף‬ ‫עשויה‬ ‫הסוללה‬ • .‫לדליקה‬ ‫ולגרום‬ ‫להתחמם‬ ‫עלול‬ ‫שלכם‬ ‫המכשיר‬ ‫ריכוז‬ ‫בעלי‬ ‫באזורים‬ ‫אותו‬ ‫תאחסנו‬ ‫או‬ ‫שלכם‬ ‫במכשיר‬ ‫תשתמשו‬ ‫אל‬ ‫באוויר‬ ‫נישאים‬ ‫חומרים‬ ‫או‬ ‫אבק‬ ‫של‬ ‫גבוה‬ ‫המכשיר‬ ‫של‬ ‫תקינה‬ ‫לא‬ ‫לפעולה‬ ‫לגרום‬ ‫עשויים‬ ‫זרים‬ ‫חומרים‬ ‫או‬ ‫אבק‬ .‫להתחשמלות‬ ‫או‬ ‫לדליקה‬ ‫לגרום‬ ‫ועשויים‬
עמוד: 4
‫ תירבע‬ 377 ‫חומרים‬ ‫עם‬ ‫המטען‬ ‫של‬ ‫הקטן‬ ‫והקצה‬ ‫תכליתי‬-‫הרב‬ ‫השקע‬ ‫בין‬ ‫מגע‬ ‫מנע‬ ‫אין‬ .‫עיפרון‬ ‫ועופרת‬ ‫מתכתיות‬ ‫אבקות‬ ,‫אבק‬ ,‫נוזלים‬ ‫כגון‬ ,‫מוליכים‬ ‫לשקע‬ ‫לפגיעה‬ ‫לגרום‬ ‫או‬ ‫חדים‬ ‫כלים‬ ‫עם‬ ‫תכליתי‬-‫הרב‬ ‫בשקע‬ ‫לגעת‬ ‫תכליתי‬-‫הרב‬ ‫והדבר‬ ,‫החיבורים‬ ‫של‬ ‫לקורוזיה‬ ‫או‬ ‫לקצר‬ ‫לגרום‬ ‫עלולים‬ ‫מוליכים‬ ‫חומרים‬ .‫לשריפה‬ ‫או‬ ‫לפיצוץ‬ ‫לגרום‬ ‫עלול‬ ‫בתורו‬ ‫פס‬ ‫וכרטיסי‬ ‫מגנטים‬ ,‫מתכתיים‬ ‫חפצים‬ ‫כגון‬ ‫זרים‬ ‫חומרים‬ ‫להניח‬ ‫אין‬ ‫אלחוטי‬ ‫במטען‬ ‫שימוש‬ ‫בזמן‬ ,‫האלחוטי‬ ‫למטען‬ ‫המכשיר‬ ‫בין‬ ‫מגנטי‬ .‫המידה‬ ‫על‬ ‫יתר‬ ‫להתחמם‬ ‫או‬ ‫להיטען‬ ‫לא‬ ‫עלול‬ ‫המכשיר‬ ‫לפיכם‬ ‫אותם‬ ‫תכניסו‬ ‫או‬ ‫הסוללה‬ ‫או‬ ‫המכשיר‬ ‫את‬ ‫תנשכו‬ ‫אל‬ • .‫לדליקה‬ ‫או‬ ‫לפיצוץ‬ ‫לגרום‬ ‫או‬ ‫למכשיר‬ ‫נזק‬ ‫לגרום‬ ‫עשויה‬ ‫זו‬ ‫פעולה‬ • .‫קטנים‬ ‫מחלקים‬ ‫להחנק‬ ‫עשויים‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫או‬ ‫ילדים‬ • .‫כראוי‬ ‫בו‬ ‫משתמשים‬ ‫שהם‬ ‫ודאו‬ ,‫במכשיר‬ ‫שימוש‬ ‫עושים‬ ‫וילדים‬ ‫במידה‬ ,‫לאוזניים‬ ,‫לעיניים‬ ‫המסופקים‬ ‫האביזרים‬ ‫או‬ ‫המכשיר‬ ‫את‬ ‫תכניסו‬ ‫אל‬ ‫לפה‬ ‫או‬ .‫חמורה‬ ‫לפציעה‬ ‫או‬ ‫לחנק‬ ‫לגרום‬ ‫עשויה‬ ‫זו‬ ‫פעולה‬ ‫דולפת‬ ‫או‬ ‫פגומה‬ )Li-Ion( ‫איון‬ ‫הליטיום‬ ‫סוללת‬ ‫את‬ ‫תשליכו‬ ‫אל‬ ‫מרכז‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫צרו‬ ,‫שלכם‬ ‫איון‬-‫הליטיום‬ ‫סוללות‬ ‫של‬ ‫בטוחה‬ ‫להשלכה‬ .‫אליכם‬ ‫הקרוב‬ ‫המורשה‬ ‫השירות‬
עמוד: 5
‫ תירבע‬ 378 ‫זהירות‬ ‫עשויה‬ ‫אלו‬ ‫ותקנות‬ ‫בטיחות‬ ‫באזהרות‬ ‫עמידה‬ ‫אי‬ ‫לרכוש‬ ‫לנזק‬ ‫או‬ ‫לפציעה‬ ‫לגרום‬ ‫אחרים‬ ‫אלקטרוניים‬ ‫מכשירים‬ ‫בקרבת‬ ‫שלכם‬ ‫במכשיר‬ ‫תשתמשו‬ ‫אל‬ • .‫רדיו‬ ‫תדר‬ ‫באותות‬ ‫שימוש‬ ‫עושים‬ ‫האלקטרוניים‬ ‫המכשירים‬ ‫מרבית‬ .‫אחרים‬ ‫אלקטרוניים‬ ‫למכשירים‬ ‫הפרעה‬ ‫לגרום‬ ‫עלול‬ ‫שלכם‬ ‫המכשיר‬ • ‫למכשירים‬ ‫הפרעות‬ ‫לגרום‬ ‫עשוי‬ LTE ‫מסוג‬ ‫נתונים‬ ‫בתקשורת‬ ‫שימוש‬ .‫וטלפונים‬ ‫שמע‬ ‫מכשירי‬ ‫כמו‬ ,‫אחרים‬ ‫ציוד‬ ‫בקרבת‬ ‫או‬ ‫במטוס‬,‫חולים‬ ‫בבית‬ ‫במכשיר‬ ‫תשתמשו‬ ‫אל‬ ‫רדיו‬ ‫מגלי‬ ‫הפרעה‬ ‫לו‬ ‫לגרום‬ ‫שיכולה‬,‫רכבי‬ • ‫מכיוון‬ ,‫לב‬-‫מקוצב‬ ‫ס"מ‬ 15 ‫של‬ ‫בטווח‬ ‫שלכם‬ ‫במכשיר‬ ‫מלהשתמש‬ ‫המנעו‬ .‫הלב‬-‫לקוצב‬ ‫הפרעה‬ ‫לגרום‬ ‫יכול‬ ‫שלכם‬ ‫שהמכשיר‬ • ‫במכשיר‬ ‫השתמשו‬ ,‫הלב‬-‫לקוצב‬ ‫להפרעה‬ ‫הסיכוי‬ ‫את‬ ‫להקטין‬ ‫מנת‬-‫על‬ .‫הלב‬-‫מקוצב‬ ‫גופכם‬ ‫של‬ ‫המנוגד‬ ‫בצידו‬ ‫שלכם‬ • ‫לפני‬ ‫הציוד‬ ‫יצרן‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫צרו‬ ,‫רפואי‬ ‫בציוד‬ ‫שימוש‬ ‫עושים‬ ‫ואתם‬ ‫במידה‬ ‫הרדיו‬ ‫מתדר‬ ‫יושפע‬ ‫הוא‬ ‫האם‬ ‫לקבוע‬ ‫מנת‬-‫על‬ ‫שלכם‬ ‫במכשיר‬ ‫שימוש‬ .‫שלכם‬ ‫המכשיר‬ ‫ידי‬-‫על‬ ‫שמופק‬ • ‫הפרעה‬ ‫לגרום‬ ‫עשוי‬ ‫אלקטרוניים‬ ‫במכשירים‬ ‫שימוש‬ ,‫במטוס‬ ‫אתם‬ ‫כאשר‬ ‫ידי‬-‫על‬ ‫המסופקות‬ ‫התקנות‬ ‫אחר‬ ‫עקוב‬ .‫האלקטרוניים‬ ‫הניווט‬ ‫למכשירי‬ ‫להשתמש‬ ‫מותר‬ ‫בהם‬ ‫במקרים‬ .‫המטוס‬ ‫צוות‬ ‫והוראות‬ ‫התעופה‬ ‫חברת‬ .‫טיסה‬ ‫במצב‬ ‫תמיד‬ ‫בו‬ ‫השתמש‬ ,‫במכשיר‬ • ‫כראוי‬ ‫לפעול‬ ‫שלא‬ ‫עשויים‬ ‫שלכם‬ ‫הרכב‬ ‫בכלי‬ ‫אלקטרוניים‬ ‫מכשירים‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫צרו‬ ,‫נוסף‬ ‫למידע‬ .‫שלכם‬ ‫המכשיר‬ ‫של‬ ‫הרדיו‬ ‫מגלי‬ ‫כתוצאה‬ .‫היצרן‬
עמוד: 6
‫ תירבע‬ 379 ‫אדים‬ ‫או‬ ‫עשן‬ ‫של‬ ‫גבוה‬ ‫לריכוז‬ ‫המכשיר‬ ‫את‬ ‫תחשפו‬ ‫אל‬ ‫לפעולה‬ ‫לגרום‬ ‫או‬ ‫המכשיר‬ ‫של‬ ‫החיצוני‬ ‫למעטה‬ ‫נזק‬ ‫לגרום‬ ‫עשוי‬ ‫זה‬ ‫דבר‬ .‫תקינה‬ ‫לא‬ ‫היצרן‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫צרו‬ ,‫לשמיעה‬ ‫עזר‬ ‫במכשיר‬ ‫משתמשים‬ ‫ואתם‬ ‫במידה‬ ‫רדיו‬ ‫הפרעות‬ ‫אודות‬ ‫מידע‬ ‫לקבלת‬ ‫עזרי‬ ‫למספר‬ ‫הפרעה‬ ‫לגרום‬ ‫עשוי‬ ‫שלכם‬ ‫המכשיר‬ ‫ידי‬-‫על‬ ‫המופק‬ ‫הרדיו‬ ‫תדר‬ ‫לקבוע‬ ‫מנת‬-‫על‬ ‫היצרן‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫צרו‬ ,‫שלכם‬ ‫במכשיר‬ ‫שימוש‬ ‫לפני‬ .‫שמיעה‬ .‫המכשיר‬ ‫שמפיק‬ ‫הרדיו‬ ‫מתדרי‬ ‫שלכם‬ ‫לשמיעה‬ ‫העזר‬ ‫מכשיר‬ ‫יושפע‬ ‫האם‬ ‫אשר‬ ‫מנגנונים‬ ‫או‬ ‫מכשירים‬ ‫בקרבת‬ ‫שלכם‬ ‫במכשיר‬ ‫תשתמשו‬ ‫אל‬ ‫שידור‬ ‫מגדלי‬ ‫או‬ ‫שמע‬ ‫מערכות‬ ‫כמו‬ ,‫רדיו‬ ‫תדרי‬ ‫מפיקים‬ .‫כיאות‬ ‫לתפקד‬ ‫שלא‬ ‫למכשיר‬ ‫לגרום‬ ‫עשויים‬ ‫רדיו‬ ‫תדרי‬ ‫פיצוץ‬ ‫סכנת‬ ‫בה‬ ‫שקיימת‬ ‫בסביבה‬ ‫המכשיר‬ ‫את‬ ‫כבו‬ • ‫שקיימת‬ ‫בסביבות‬ ‫שלכם‬ ‫המכשיר‬ ‫את‬ ‫כבו‬ ,‫הסוללה‬ ‫את‬ ‫להסיר‬ ‫במקום‬ .‫פיצוץ‬ ‫סכנת‬ ‫בהן‬ • ‫סכנת‬ ‫בהן‬ ‫שקיימת‬ ‫בסביבות‬ ‫ולשילוט‬ ‫להוראות‬ ,‫לתקנות‬ ‫לציית‬ ‫הקפידו‬ .‫פיצוץ‬ • ‫בקרבת‬ ,)‫דלק‬ ‫(תחנות‬ ‫תידלוק‬ ‫בנקודות‬ ‫שלכם‬ ‫במכשיר‬ ‫תשתמשו‬ ‫אל‬ .‫פיצוצים‬ ‫מתבצעים‬ ‫שבהם‬ ‫ובאזורים‬ ,‫כימיקלים‬ ‫או‬ ‫דלקים‬ • ‫תא‬ ‫באותו‬ ‫נפיצים‬ ‫חומרים‬ ‫או‬ ,‫גזים‬ ,‫דליקים‬ ‫נוזלים‬ ‫תשאו‬ ‫או‬ ‫תאחסנו‬ ‫אל‬ .‫הנלווים‬ ‫אביזריו‬ ‫או‬ ,‫חלקיו‬ ,‫המכשיר‬ ‫עם‬ ‫איחסון‬ ,‫שרוף‬ ‫ריח‬ ‫מפיץ‬ ‫או‬ ‫באש‬ ‫עולה‬ ,‫נשבר‬ ‫המכשיר‬ ‫של‬ ‫כלשהו‬ ‫חלק‬ ‫אם‬ ‫לאחר‬ ‫רק‬ ‫זה‬ ‫במכשיר‬ ‫שוב‬ ‫השתמש‬ .‫במכשיר‬ ‫להשתמש‬ ‫מיד‬ ‫הפסק‬ Samsung ‫של‬ ‫שירות‬ ‫במרכז‬ ‫שתוקן‬ • .‫פניכם‬ ‫או‬ ‫ידיכם‬ ‫את‬ ‫לפצוע‬ ‫עשויים‬ ‫שבורים‬ ‫פלסטיק‬ ‫או‬ ‫זכוכית‬ • ‫להתפוצץ‬ ‫עלולה‬ ‫הסוללה‬ ,‫שרוף‬ ‫ריח‬ ‫מפיץ‬ ‫או‬ ‫עשן‬ ‫מעלה‬ ‫המכשיר‬ ‫כאשר‬ .‫להישרף‬ ‫או‬
עמוד: 7
‫ תירבע‬ 380 ‫ניידים‬ ‫במכשירים‬ ‫שימוש‬ ‫בנושא‬ ‫הבטיחות‬ ‫ותקנות‬ ‫האזהרות‬ ‫לכל‬ ‫צייתו‬ ‫נהיגה‬ ‫במהלך‬ ‫בטוח‬ ‫תפעול‬ ‫היא‬ ‫עליכם‬ ‫שמוטלת‬ ‫הראשונה‬ ‫האחריות‬ ,‫נהיגה‬ ‫במהלך‬ ,‫נהיגה‬ ‫במהלך‬ ‫שלכם‬ ‫הסלולרי‬ ‫במכשיר‬ ‫תשתמשו‬ ‫אל‬ ‫לעולם‬ .‫הרכב‬ ‫של‬ ‫נהגו‬ ,‫אחרים‬ ‫של‬ ‫ולבטיחותם‬ ‫לבטיחותכם‬ .‫החוק‬ ‫פי‬-‫על‬ ‫אסור‬ ‫והדבר‬ ‫במידה‬ :‫הבאות‬ ‫העצות‬ ‫את‬ ‫וזיכרו‬ ‫דעת‬ ‫בשיקול‬ • ‫חיוג‬ ‫כמו‬ ,‫שלו‬ ‫הנוחות‬ ‫תכונות‬ ‫ואת‬ ‫שלכם‬ ‫המכשיר‬ ‫את‬ ‫להכיר‬ ‫לימדו‬ ‫לחיוג‬ ‫הדרוש‬ ‫הזמן‬ ‫את‬ ‫לצמצם‬ ‫לכם‬ ‫יסייעו‬ ‫אלה‬ ‫תכונות‬ .‫חוזר‬ ‫וחיוג‬ ‫מהיר‬ .‫שלכם‬ ‫הנייד‬ ‫במכשיר‬ ‫שיחות‬ ‫קבלת‬ ‫או‬ • ‫האלחוטי‬ ‫המכשיר‬ ‫אל‬ ‫גישה‬ ‫אפשרו‬ .‫השגה‬ ‫בטווח‬ ‫המכשיר‬ ‫את‬ ‫מקמו‬ ‫שיחה‬ ‫מקבלים‬ ‫ואתם‬ ‫במידה‬ .‫מהדרך‬ ‫עיניכם‬ ‫את‬ ‫להסיר‬ ‫מבלי‬ ‫שלכם‬ .‫עבורכם‬ ‫עליה‬ ‫לענות‬ ‫הקולי‬ ‫לתא‬ ‫אפשרו‬ ,‫נוח‬ ‫שאינו‬ ‫במועד‬ ‫נכנסת‬ • ,‫בוץ‬ ,‫גשם‬ .‫מסוכנים‬ ‫אוויר‬ ‫מזג‬ ‫בתנאי‬ ‫או‬ ‫תנועה‬ ‫בעומסי‬ ‫שיחות‬ ‫השהו‬ .‫מסוכנים‬ ‫להיות‬ ‫יכולים‬ ‫תנועה‬ ‫ועומסי‬ ‫קרח‬ ,‫שלג‬ • ‫או‬ ‫מטלות‬ ‫ברשימת‬ ‫דפדוף‬ .‫טלפון‬ ‫מספרי‬ ‫תחפשו‬ ‫או‬ ‫הודעות‬ ‫תרשמו‬ ‫אל‬ ‫שלכם‬ ‫הראשונה‬ ‫מהאחריות‬ ‫דעתכם‬ ‫את‬ ‫יסיח‬ ‫שלכם‬ ‫הטלפונים‬ ‫בספר‬ .‫בביטחה‬ ‫לנהוג‬ • ‫בתנועה‬ ‫אינכם‬ ‫כאשר‬ ‫השיחה‬ ‫את‬ ‫חייגו‬ .‫בתנועה‬ ‫והשתלבו‬ ‫בהיגיון‬ ‫חייגו‬ ‫שלכם‬ ‫המכונית‬ ‫כאשר‬ ‫שיחות‬ ‫לתכנן‬ ‫נסו‬ .‫לתנועה‬ ‫הכניסה‬ ‫לפני‬ ‫או‬ .‫נייחת‬ • .‫דעתכם‬ ‫את‬ ‫להסיח‬ ‫עלולות‬ ‫אשר‬ ‫ריגשיות‬ ‫או‬ ‫מלחיצות‬ ‫שיחות‬ ‫תנהלו‬ ‫אל‬ ‫שיחות‬ ‫והשהו‬ ‫נוהגים‬ ‫שאתם‬ ‫משוחחים‬ ‫אתם‬ ‫שעימו‬ ‫האדם‬ ‫את‬ ‫יידעו‬ .‫מהדרך‬ ‫דעתכם‬ ‫את‬ ‫להסיח‬ ‫עשויות‬ ‫אשר‬
עמוד: 8
‫ תירבע‬ 381 ‫כהלכה‬ ‫במכשיר‬ ‫ולהשתמש‬ ‫לטפל‬ ‫יש‬ ‫יבש‬ ‫שלכם‬ ‫המכשיר‬ ‫את‬ ‫שימרו‬ • ‫האלקטרוניים‬ ‫למעגלים‬ ‫או‬ ‫לחלקים‬ ‫להזיק‬ ‫עשויים‬ ‫הנוזלים‬ ‫סוגי‬ ‫וכל‬ ‫לחות‬ .‫שלכם‬ ‫המכשיר‬ ‫של‬ • ‫והמכשיר‬ ‫במידה‬ .‫רטוב‬ ‫והוא‬ ‫במידה‬ ‫שלכם‬ ‫המכשיר‬ ‫את‬ ‫תפעילו‬ ‫אל‬ ‫ניתן‬ ‫ולא‬ ‫(במידה‬ ‫הסוללה‬ ‫את‬ ‫מיד‬ ‫והוציאו‬ ‫אותו‬ ‫כבו‬ ,‫מופעל‬ ‫כבר‬ ‫שלכם‬ ‫כפי‬ ‫אותו‬ ‫השאירו‬ ,‫הסוללה‬ ‫את‬ ‫להוציא‬ ‫ניתן‬ ‫שלא‬ ‫או‬ ‫המכשיר‬ ‫את‬ ‫לכבות‬ ‫אותו‬ ‫והביאו‬ ‫מגבת‬ ‫באמצעות‬ ‫המכשיר‬ ‫את‬ ‫ייבשו‬ ,‫מכן‬ ‫לאחר‬ .)‫שהוא‬ .‫שירות‬ ‫למרכז‬ • ‫שיגרמו‬ ‫מים‬ ‫נזקי‬ .‫מים‬ ‫חדירת‬ ‫לגילוי‬ ‫באמצעים‬ ‫מצוייד‬ ‫זה‬ ‫מכשיר‬ .‫היצרן‬ ‫אחריות‬ ‫להסרת‬ ‫לגרום‬ ‫עלולים‬ ‫למכשיר‬ ‫שטוחים‬ ‫משטחים‬ ‫על‬ ‫שלכם‬ ‫המכשיר‬ ‫את‬ ‫אחסנו‬ .‫נזק‬ ‫לו‬ ‫להגרם‬ ‫עשוי‬ ,‫יפול‬ ‫שלכם‬ ‫והמכשיר‬ ‫במידה‬ ‫בין‬ ‫הנעה‬ ‫סביבה‬ ‫טמפרטורת‬ ‫עם‬ ‫במיקומים‬ ‫במכשיר‬ ‫להשתמש‬ ‫ניתן‬ ‫בין‬ ‫הנעה‬ ‫סביבה‬ ‫בטמפרטורת‬ ‫המכשיר‬ ‫את‬ ‫לאחסן‬ ‫ניתן‬ .35°C-‫ל‬ 0°C ‫טמפרטורה‬ ‫לטווחי‬ ‫מחוץ‬ ‫המכשיר‬ ‫אחסנת‬ ‫או‬ ‫שימוש‬ .50°C-‫ל‬ -20°C ‫הסוללה‬ ‫חיי‬ ‫אורך‬ ‫את‬ ‫לקצר‬ ‫או‬ ‫במכשיר‬ ‫לפגום‬ ‫עלולה‬ ‫אלו‬ • ‫רכב‬ ‫בתוך‬ ‫כמו‬ ‫מאד‬ ‫חמים‬ ‫באזורים‬ ‫שלכם‬ ‫המכשיר‬ ‫את‬ ‫תאחסנו‬ ‫אל‬ ‫נזק‬ ‫לגרום‬ ,‫כיאות‬ ‫לתפקד‬ ‫שלא‬ ‫למסך‬ ‫לגרום‬ ‫עשוי‬ ‫זה‬ ‫דבר‬ .‫הקיץ‬ ‫בימי‬ .‫הסוללה‬ ‫של‬ ‫להתפוצצות‬ ‫לגרום‬ ‫או‬ ,‫למכשיר‬ • ‫(כמו‬ ‫ארוכים‬ ‫זמן‬ ‫למשכי‬ ‫ישיר‬ ‫שמש‬ ‫לאור‬ ‫שלכם‬ ‫המכשיר‬ ‫את‬ ‫תחשפו‬ ‫אל‬ .)‫הרכב‬ ‫של‬ ‫המחוונים‬ ‫לוח‬ ‫על‬ • ‫הסוללה‬ ‫את‬ ‫לאחסן‬ ‫ניתן‬ ,‫להסרה‬ ‫הניתנת‬ ‫סוללה‬ ‫עם‬ ‫מכשיר‬ ‫עבור‬ .45°C-‫ל‬ 0°C ‫בין‬ ‫הנעה‬ ‫סביבה‬ ‫טמפרטורת‬ ‫עם‬ ‫במיקומים‬ ‫בנפרד‬ ,‫מטבעות‬ ‫כמו‬ ‫מתכתיים‬ ‫עצמים‬ ‫עם‬ ‫שלכם‬ ‫המכשיר‬ ‫את‬ ‫תאחסנו‬ ‫אל‬ ‫ומחרוזות‬ ‫מפתחות‬ • .‫כיאות‬ ‫לפעול‬ ‫שלא‬ ‫עשוי‬ ‫או‬ ‫להשרט‬ ‫עשוי‬ ‫שלכם‬ ‫המכשיר‬
עמוד: 9
‫ תירבע‬ 382 • ‫עלול‬ ‫הדבר‬ ,‫מתכתיים‬ ‫עצמים‬ ‫עם‬ ‫במגע‬ ‫יבואו‬ ‫הסוללה‬ ‫וקטבי‬ ‫במידה‬ .‫לדליקה‬ ‫לגרום‬ ‫מגנטיים‬ ‫שדות‬ ‫בקרבת‬ ‫שלכם‬ ‫המכשיר‬ ‫את‬ ‫תאחסנו‬ ‫אל‬ • ‫תפרק‬ ‫הסוללה‬ ‫שטעינת‬ ‫או‬ ‫כראוי‬ ‫לפעול‬ ‫שלא‬ ‫עשוי‬ ‫שלכם‬ ‫המכשיר‬ .‫מגנטיים‬ ‫לשדות‬ ‫מהחשיפה‬ ‫כתוצאה‬ • ‫מעבר‬ ‫כרטיסי‬ ,‫חיוג‬ ‫כרטיסי‬ ,‫אשראי‬ ‫כרטיסי‬ ‫כולל‬ ,‫מגנטיים‬ ‫כרטיסים‬ .‫מגנטיים‬ ‫משדות‬ ‫כתוצאה‬ ‫להנזק‬ ‫עשויים‬ ‫עליה‬ ‫ואשרות‬ .‫המידה‬ ‫על‬ ‫יתר‬ ‫מתחמם‬ ‫והמכשיר‬ ‫במידה‬ ‫במכשיר‬ ‫מלגעת‬ ‫הימנע‬ ,‫נמוכה‬ ‫טמפרטורה‬ ‫לכוויות‬ ‫לגרום‬ ‫עלולה‬ ‫אלו‬ ‫באיסורים‬ ‫עמידה‬ ‫אי‬ ‫העור‬ ‫של‬ ‫ופיגמנטציה‬ ‫אדמומיות‬ • ‫ארוכים‬ ‫זמן‬ ‫בפרקי‬ ‫שימוש‬ ‫בעת‬ ‫המכשיר‬ ‫של‬ ‫יתר‬ ‫מהתחממות‬ ‫היזהר‬ .‫העור‬ ‫עם‬ ‫ממושך‬ ‫ממגע‬ ‫והימנע‬ • ‫זמן‬ ‫בפרקי‬ ‫העור‬ ‫עם‬ ‫ישיר‬ ‫ממגע‬ ‫להימנע‬ ‫או‬/‫ו‬ ‫המכשיר‬ ‫על‬ ‫לשבת‬ ‫אין‬ .‫מתח‬ ‫למקור‬ ‫חיבור‬ ‫או‬ ‫טעינה‬ ‫בעת‬ ‫ממושכים‬ • ‫במיוחד‬ ‫היזהר‬ ‫אנא‬ .‫אישי‬ ‫באופן‬ ‫משתנה‬ ‫גבוהות‬ ‫לטמפרטורות‬ ‫עמידות‬ .‫מיוחדים‬ ‫צרכים‬ ‫עם‬ ‫ואנשים‬ ‫מבוגרים‬ ,‫ילדים‬ ‫של‬ ‫שימוש‬ ‫לגבי‬ ‫הגב‬ ‫כיסוי‬ ‫ללא‬ ‫שלכם‬ ‫במכשיר‬ ‫תשתמשו‬ ‫אל‬ ‫לא‬ ‫לפעולה‬ ‫או‬ ‫לנזק‬ ‫לגרום‬ ‫שעשוי‬ ‫דבר‬ ,‫מהמכשיר‬ ‫ליפול‬ ‫עלולה‬ ‫הסוללה‬ .‫תקינה‬ ‫שמש‬ ‫אור‬ ‫כגון‬ ,‫חזק‬ ‫אור‬ ‫למקור‬ ‫המצלמה‬ ‫עדשת‬ ‫את‬ ‫לחשוף‬ ‫לא‬ ‫היזהר‬ ‫ישיר‬ ‫עלול‬ ,‫ישיר‬ ‫שמש‬ ‫אור‬ ‫כגון‬ ,‫חזק‬ ‫אור‬ ‫למקור‬ ‫המצלמה‬ ‫עדשת‬ ‫של‬ ‫חשיפה‬ ,‫התמונה‬ ‫בחיישן‬ ‫נזקים‬ ‫לתקן‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ .‫במצלמה‬ ‫התמונה‬ ‫לחיישן‬ ‫נזק‬ ‫לגרום‬ .‫בתמונות‬ ‫וכתמים‬ ‫נקודות‬ ‫של‬ ‫להופעה‬ ‫מובילים‬ ‫והם‬
עמוד: 10
‫ תירבע‬ 383 ‫תשתמשו‬ ‫אל‬ ,‫נורה‬ ‫או‬ ‫מצלמה‬ ‫במבזק‬ ‫מצוייד‬ ‫שלכם‬ ‫והמכשיר‬ ‫במידה‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫או‬ ‫אדם‬-‫בני‬ ‫של‬ ‫עיניהם‬ ‫בקרבת‬ ‫בהם‬ ‫נזק‬ ‫או‬ ‫הראיה‬ ‫של‬ ‫זמני‬ ‫אובדן‬ ‫לגרום‬ ‫עשוי‬ ‫העיניים‬ ‫בקרבת‬ ‫במבזק‬ ‫שימוש‬ .‫לעיניים‬ ‫מהבהבים‬ ‫לאורות‬ ‫חשיפה‬ ‫בעת‬ ‫זהירים‬ ‫היו‬ • ‫את‬ ‫מלהחזיק‬ ‫והמנעו‬ ‫מואר‬ ‫החדר‬ ‫את‬ ‫השאירו‬ ,‫במכשיר‬ ‫שימוש‬ ‫בעת‬ .‫לעיניכם‬ ‫מדי‬ ‫קרוב‬ ‫המסך‬ • ‫משחק‬ ‫או‬ ‫וידאו‬ ‫בסרטוני‬ ‫צפייה‬ ‫בעת‬ ‫מהבהבים‬ ‫לאורות‬ ‫חשיפה‬ .‫התעלפויות‬ ‫או‬ ‫להתקפים‬ ‫לגרום‬ ‫עלולה‬ ‫ממושך‬ ‫זמן‬ ‫למשך‬ ‫במשחקים‬ .‫במכשיר‬ ‫השימוש‬ ‫את‬ ‫מיידית‬ ‫הפסיקו‬ ,‫נוחות‬-‫אי‬ ‫בכל‬ ‫חשים‬ ‫ואתם‬ ‫במידה‬ • ‫במהלך‬ ‫התעלפויות‬ ‫או‬ ‫התקפים‬ ‫חווה‬ ‫אליכם‬ ‫שמקורב‬ ‫ומישהו‬ ‫במידה‬ .‫במכשיר‬ ‫שימוש‬ ‫לפני‬ ‫רופא‬ ‫עם‬ ‫התייעצו‬ ,‫דומה‬ ‫במכשיר‬ ‫שימוש‬ • ,‫שרירים‬ ‫התכווציות‬ ‫כגון‬ ,‫נוחות‬-‫באי‬ ‫חשים‬ ‫ואתם‬ ‫במידה‬ .‫רופא‬ ‫עם‬ ‫והתייעצו‬ ‫במכשיר‬ ‫השימוש‬ ‫את‬ ‫מיידית‬ ‫הפסיקו‬ ,‫בילבול‬ ‫או‬ • ‫בעת‬ ‫תכופות‬ ‫לעיתים‬ ‫הפסקות‬ ‫בצעו‬ ,‫העיניים‬ ‫את‬ ‫לאמץ‬ ‫לא‬ ‫מנת‬-‫על‬ .‫במכשיר‬ ‫שימוש‬ ‫חוזרת‬ ‫מתנועה‬ ‫כתוצאה‬ ‫הפציעה‬ ‫סיכון‬ ‫את‬ ‫צמצמו‬ ,‫מקשים‬ ‫על‬ ‫לחיצה‬ ‫כמו‬ ,‫עצמן‬ ‫על‬ ‫שחוזרות‬ ‫פעולות‬ ‫מבצעים‬ ‫אתם‬ ‫כאשר‬ ‫אתם‬ ,‫במשחקים‬ ‫לשחק‬ ‫או‬ ,‫האצבע‬ ‫באמצעות‬ ‫המגע‬ ‫מסך‬ ‫על‬ ‫תווים‬ ‫ציור‬ ‫או‬ ,‫בכתפיים‬ ,‫בצוואר‬ ,‫בידיים‬ ‫נוחות‬-‫אי‬ ‫של‬ ‫מסויימת‬ ‫מידה‬ ‫לחוות‬ ‫עשויים‬ ,‫ממושכים‬ ‫זמן‬ ‫לפרקי‬ ‫במכשיר‬ ‫שימוש‬ ‫בעת‬ .‫גופכם‬ ‫של‬ ‫אחרים‬ ‫בחלקים‬ ‫ובצעו‬ ,‫בעדינות‬ ‫המקשים‬ ‫על‬ ‫לחצו‬ ,‫רפויה‬ ‫באחיזה‬ ‫במכשיר‬ ‫החזיקו‬ ‫או‬ ‫במהלך‬ ‫נמשכת‬ ‫הנוחות‬-‫אי‬ ‫ותחושת‬ ‫במידה‬ .‫קרובות‬ ‫לעיתים‬ ‫הפסקות‬ .‫רופא‬ ‫עם‬ ‫והתייעצו‬ ‫במכשיר‬ ‫להשתמש‬ ‫הפסיקו‬ ,‫כזה‬ ‫שימוש‬ ‫לאחר‬
עמוד: 11
‫ תירבע‬ 384 ‫אישית‬ ‫בדיבורית‬ ‫שימוש‬ ‫בעת‬ ‫אוזניכם‬ ‫ועל‬ ‫שמיעתכם‬ ‫על‬ ‫הגנו‬ • ‫לנזקי‬ ‫לגרום‬ ‫עשויה‬ ‫גבוהות‬ ‫קול‬ ‫לעוצמות‬ ‫ממושכת‬ ‫חשיפה‬ .‫שמיעה‬ • ‫להסיח‬ ‫עשויה‬ ‫נהיגה‬ ‫במהלך‬ ‫גבוהות‬ ‫קול‬ ‫לעוצמות‬ ‫חשיפה‬ .‫לתאונה‬ ‫ולגרום‬ ‫דעתכם‬ ‫את‬ • ‫שמע‬ ‫למקור‬ ‫האוזניות‬ ‫חיבור‬ ‫לפני‬ ‫השמע‬ ‫עוצמת‬ ‫את‬ ‫להחליש‬ ‫הקפידו‬ ‫האזנה‬ ‫לצורך‬ ‫שנדרשת‬ ‫ביותר‬ ‫הנמוכה‬ ‫העוצמה‬ ‫בקביעת‬ ‫ולהשתמש‬ .‫מוסיקה‬ ‫או‬ ‫לשיחות‬ • ‫המנעו‬ .‫באוזניות‬ ‫סטטי‬ ‫חשמל‬ ‫להצטבר‬ ‫עלול‬ ,‫יבשות‬ ‫בסביבות‬ ‫מתכתיים‬ ‫בעצמים‬ ‫מלגעת‬ ‫או‬ ‫יבשה‬ ‫בסביבה‬ ‫באוזניות‬ ‫מלהשתמש‬ .‫למכשיר‬ ‫האוזניות‬ ‫חיבור‬ ‫לפני‬ ‫סטטי‬ ‫חשמל‬ ‫לפריקת‬ • ‫עשוי‬ ‫זה‬ ‫שימוש‬ .‫רכיבה‬ ‫או‬ ‫נהיגה‬ ‫במהלך‬ ‫אישית‬ ‫בדיבורית‬ ‫תשתמשו‬ ‫אל‬ ‫לחוק‬ ‫נוגד‬ ‫להיות‬ ‫שעשוי‬ ‫או‬ ,‫לתאונה‬ ‫ולגרום‬ ‫לבכם‬ ‫תשומת‬ ‫את‬ ‫להסיח‬ .‫לאזורכם‬ ‫בהתאם‬ ‫תנועה‬ ‫או‬ ‫הליכה‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬ ‫במכשיר‬ ‫שימוש‬ ‫בעת‬ ‫זהירים‬ ‫היו‬ • ‫עצמכם‬ ‫את‬ ‫לפצוע‬ ‫שלא‬ ‫מנת‬-‫על‬ ‫סביבכם‬ ‫למתרחש‬ ‫ערים‬ ‫להיות‬ ‫הקפידו‬ .‫אחרים‬ ‫או‬ • .‫סמוכים‬ ‫עצמים‬ ‫או‬ ‫ידיכם‬ ‫סביב‬ ‫נכרך‬ ‫אינו‬ ‫האוזניות‬ ‫שכבל‬ ‫וודאו‬ ‫מדבקות‬ ‫עליו‬ ‫תדביקו‬ ‫או‬ ‫שלכם‬ ‫המכשיר‬ ‫את‬ ‫תצבעו‬ ‫אל‬ • .‫תקין‬ ‫תפעול‬ ‫ולמנוע‬ ‫נעים‬ ‫חלקים‬ ‫לחסום‬ ‫עשויים‬ ‫ומדבקות‬ ‫צבע‬ • ‫אתם‬ ,‫המכשיר‬ ‫של‬ ‫המתכת‬ ‫לחלקי‬ ‫או‬ ‫לצבע‬ ‫אלרגיים‬ ‫ואתם‬ ‫במידה‬ ,‫כזה‬ ‫במקרה‬ .‫העור‬ ‫של‬ ‫התנפחות‬ ‫או‬ ,‫אקזמה‬ ,‫מגירודים‬ ‫לסבול‬ ‫עלולים‬ .‫שלכם‬ ‫ברופא‬ ‫והיוועצו‬ ‫במכשיר‬ ‫להשתמש‬ ‫הפסיקו‬
עמוד: 12
‫ תירבע‬ 385 ‫נלווה‬ ‫וציוד‬ ‫ניידים‬ ‫מכשירים‬ ‫של‬ ‫נאותה‬ ‫התקנה‬ ‫על‬ ‫הקפידו‬ • ‫הורכבו‬ ‫שלכם‬ ‫ברכב‬ ‫שהותקנו‬ ‫נלווה‬ ‫ציוד‬ ‫כל‬ ‫או‬ ‫ניידים‬ ‫שמכשירים‬ ‫וודאו‬ .‫בטוח‬ ‫באופן‬ • ‫בתחום‬ ‫או‬ ‫בסמוך‬ ‫והאביזרים‬ ‫שלכם‬ ‫המכשיר‬ ‫את‬ ‫מלהציב‬ ‫המנעו‬ ‫לגרום‬ ‫יכול‬ ‫כיאות‬ ‫הותקן‬ ‫שלא‬ ‫אלחוטי‬ ‫ציוד‬ .‫אוויר‬ ‫כריות‬ ‫של‬ ‫ההתנפחות‬ .‫האוויר‬ ‫כריות‬ ‫של‬ ‫המהירה‬ ‫מהתנפחותן‬ ‫כתוצאה‬ ‫חמורה‬ ‫לפציעה‬ ‫להחבט‬ ‫לו‬ ‫תגרמו‬ ‫או‬ ‫שלכם‬ ‫המכשיר‬ ‫את‬ ‫תפילו‬ ‫אל‬ • .‫כראוי‬ ‫לפעול‬ ‫שלא‬ ‫עשוי‬ ‫או‬ ‫להנזק‬ ‫עשוי‬ ‫שלכם‬ ‫המכשיר‬ • ‫שלו‬ ‫שחלקים‬ ‫או‬ ‫להנזק‬ ‫שלכם‬ ‫המכשיר‬ ‫עשוי‬ ,‫יתעוות‬ ‫או‬ ‫ויתקמט‬ ‫במידה‬ .‫כראוי‬ ‫לפעול‬ ‫שלא‬ ‫עשויים‬ ‫והמטען‬ ‫הסוללה‬ ‫של‬ ‫מירבי‬ ‫חיים‬ ‫משך‬ ‫ודאו‬ • .‫רב‬ ‫זמן‬ ‫במשך‬ ‫בשימוש‬ ‫אינן‬ ‫אם‬ ‫להתקלקל‬ ‫עלולות‬ ‫סוללות‬ • ‫בשימוש‬ ‫שאינם‬ ‫מכשירים‬ ‫של‬ ‫עצמית‬ ‫פריקה‬ ‫תתרחש‬ ,‫הזמן‬ ‫במשך‬ .‫השימוש‬ ‫לפני‬ ‫אותם‬ ‫לטעון‬ ‫צורך‬ ‫ויהיה‬ • .‫בשימוש‬ ‫אינו‬ ‫כאשר‬ ‫החשמל‬ ‫משקע‬ ‫המטען‬ ‫את‬ ‫נתקו‬ • .‫המקורי‬ ‫ייעודה‬ ‫לצורך‬ ‫ורק‬ ‫אך‬ ‫בסוללה‬ ‫השתמשו‬ • ‫משך‬ ‫להבטיח‬ ‫מנת‬-‫על‬ ‫זה‬ ‫משתמש‬ ‫במדריך‬ ‫ההוראות‬ ‫כל‬ ‫אחר‬ ‫מלאו‬ ‫ברמה‬ ‫ביצועים‬ ‫או‬ ‫נזקים‬ .‫שלכם‬ ‫והסוללה‬ ‫המכשיר‬ ‫של‬ ‫מירבי‬ ‫חיים‬ ‫עשויים‬ ‫וההוראות‬ ‫האזהרות‬ ‫על‬ ‫הקפדה‬ ‫מאי‬ ‫כתוצאה‬ ‫שיגרמו‬ ‫נמוכה‬ .‫היצרן‬ ‫אחריות‬ ‫של‬ ‫הפרה‬ ‫להוות‬ • ‫ותיקונים‬ ‫חלקים‬ ‫מספר‬ .‫הזמן‬ ‫במהלך‬ ‫להתבלות‬ ‫עלול‬ ‫שלכם‬ ‫המכשיר‬ ‫התדרדרות‬ ‫או‬ ‫נזקים‬ ‫אך‬ ,‫תקפה‬ ‫היא‬ ‫עוד‬ ‫כל‬ ‫האחריות‬ ‫ידי‬-‫על‬ ‫מכוסים‬ .‫מכוסים‬ ‫אינם‬ ‫מאושרים‬ ‫שאינם‬ ‫באביזרים‬ ‫משימוש‬ ‫כתוצאה‬ ‫שנגרמו‬ ‫הבאים‬ ‫לדברים‬ ‫לב‬ ‫שימו‬ ,‫במכשיר‬ ‫שימוש‬ ‫בעת‬ • .‫רגיל‬ ‫טלפון‬ ‫שמחזיקים‬ ‫כפי‬ ,‫ישר‬ ‫המכשיר‬ ‫את‬ ‫החזיקו‬ • .‫המיקרופון‬ ‫לתוך‬ ‫ישירות‬ ‫דברו‬
עמוד: 13
‫ תירבע‬ 386 ‫המכשיר‬ ‫את‬ ‫תתקנו‬ ‫או‬ ,‫תשנו‬ ,‫תפרקו‬ ‫אל‬ • .‫היצרן‬ ‫אחריות‬ ‫את‬ ‫להפר‬ ‫עשוי‬ ‫שלכם‬ ‫המכשיר‬ ‫של‬ ‫עדכון‬ ‫או‬ ‫שינוי‬ ‫כל‬ .Samsung ‫של‬ ‫השירות‬ ‫למרכז‬ ‫שלכם‬ ‫המכשיר‬ ‫את‬ ‫קחו‬ ,‫שירות‬ ‫לקבלת‬ • .‫דליקה‬ ‫או‬ ‫לפיצוץ‬ ‫לגרום‬ ‫עשוי‬ ‫זה‬ ‫דבר‬ ,‫הסוללה‬ ‫את‬ ‫תנקבו‬ ‫או‬ ‫תפרקו‬ ‫אל‬ • .‫בסוללה‬ ‫מחדש‬ ‫להשתמש‬ ‫או‬ ‫לפרק‬ ‫אין‬ • ‫הסוללה‬ ‫את‬ ‫ותוציאו‬ ‫במידה‬ .‫הסוללה‬ ‫הוצאת‬ ‫לפני‬ ‫המכשיר‬ ‫את‬ ‫כבו‬ .‫כראוי‬ ‫לתפקד‬ ‫שלא‬ ‫עלול‬ ‫המכשיר‬ ,‫פועל‬ ‫המכשיר‬ ‫כאשר‬ ‫הבאים‬ ‫לדברים‬ ‫לב‬ ‫שימו‬ ,‫שלכם‬ ‫המכשיר‬ ‫ניקוי‬ ‫בעת‬ • .‫מטלית‬ ‫או‬ ‫מגבת‬ ‫באמצעות‬ ‫שלכם‬ ‫המטען‬ ‫או‬ ‫המכשיר‬ ‫את‬ ‫נגבו‬ • .‫מגבת‬ ‫או‬ ‫גפן‬ ‫צמר‬ ‫כדור‬ ‫באמצעות‬ ‫הסוללה‬ ‫קוטבי‬ ‫את‬ ‫נקו‬ • ‫עשוי‬ ‫בהם‬ ‫שימוש‬ .‫ניקוי‬ ‫תמיסות‬ ‫או‬ ‫כימיים‬ ‫בחומרים‬ ‫תשתמשו‬ ‫אל‬ ‫ועלול‬ ‫המכשיר‬ ‫של‬ ‫החיצונית‬ ‫למעטפת‬ ‫קורוזיה‬ ‫או‬ ‫צבע‬ ‫לשינוי‬ ‫לגרום‬ .‫דליקה‬ ‫או‬ ‫להתחשמלות‬ ‫לגרום‬ • ‫כגון‬ ‫כימיים‬ ‫ומוצרים‬ ‫שמן‬ ,‫דיו‬ ,‫זיעה‬ ,‫לאבק‬ ‫המכשיר‬ ‫את‬ ‫מלחשוף‬ ‫הימנע‬ ‫ניקוי‬ ‫חומרי‬ ,‫ידיים‬ ‫מנקה‬ ,‫בקטריאלי‬-‫אנטי‬ ‫ספריי‬ ,‫קוסמקטיקה‬ ‫מוצרי‬ ‫עלולים‬ ‫הפנימיים‬ ‫וחלקיו‬ ‫המכשיר‬ ‫של‬ ‫החיצוני‬ ‫החלק‬ .‫חרקים‬ ‫וקוטלי‬ ‫מן‬ ‫לאחד‬ ‫נחשף‬ ‫המכשיר‬ ‫אם‬ .‫גרועים‬ ‫לביצועים‬ ‫שיגרום‬ ‫או‬ ‫להינזק‬ .‫סיבים‬ ‫מותירה‬ ‫שאינה‬ ‫רכה‬ ‫מטלית‬ ‫בעזרת‬ ‫אותו‬ ‫נקו‬ ,‫שהוזכרו‬ ‫החומרים‬ ‫יועד‬ ‫הוא‬ ‫שלו‬ ‫זה‬ ‫מלבד‬ ‫שימוש‬ ‫לכל‬ ‫במכשיר‬ ‫תשתמשו‬ ‫אל‬ .‫כראוי‬ ‫לתפקד‬ ‫שלא‬ ‫עשוי‬ ‫שלכם‬ ‫המכשיר‬ ‫בציבור‬ ‫במכשיר‬ ‫משתמשים‬ ‫אתם‬ ‫כאשר‬ ‫לאחרים‬ ‫מלהפריע‬ ‫המנעו‬ ‫שלכם‬ ‫במכשיר‬ ‫לטפל‬ ‫מורשה‬ ‫לטכנאי‬ ‫רק‬ ‫אפשרו‬ ‫לו‬ ‫לגרום‬ ‫עשוי‬ ‫מורשה‬ ‫שאינו‬ ‫טכנאי‬ ‫ידי‬-‫על‬ ‫שלכם‬ ‫במכשיר‬ ‫שיבוצע‬ ‫טיפול‬ .‫היצרן‬ ‫אחריות‬ ‫את‬ ‫ולהפר‬ ‫נזק‬
עמוד: 14
‫ תירבע‬ 387 ‫בזהירות‬ ‫וכבלים‬ ‫זיכרון‬ ‫כרטיסי‬ ,SIM ‫בכרטיסי‬ ‫טפלו‬ • ‫או‬ ‫מוכנס‬ ‫שהכרטיס‬ ‫וודאו‬ ,‫למכשיר‬ ‫כבל‬ ‫חיבור‬ ‫או‬ ‫כרטיס‬ ‫הכנסת‬ ‫בעת‬ .‫הנכון‬ ‫לצד‬ ‫מחובר‬ ‫הכבל‬ • ,‫שבו‬ ‫למידע‬ ‫גישה‬ ‫או‬ ‫העברה‬ ‫מבצע‬ ‫המכשיר‬ ‫כאשר‬ ‫כרטיס‬ ‫תסירו‬ ‫אל‬ .‫למכשיר‬ ‫או‬ ‫לכרטיס‬ ‫נזק‬ ‫או‬ /‫ו‬ ,‫מידע‬ ‫לאובדן‬ ‫להביא‬ ‫שעשוי‬ ‫מצב‬ • ‫והפרעות‬ ,‫סטטי‬ ‫חשמל‬ ,‫גבוה‬ ‫חשמלי‬ ‫זרם‬ ‫מפני‬ ‫הכרטיסים‬ ‫על‬ ‫הגנו‬ .‫אחרים‬ ‫ממכשירים‬ ‫אלקטרוניות‬ • .‫מתכתיים‬ ‫עצמים‬ ‫עם‬ ‫או‬ ‫חשופות‬ ‫באצבעות‬ ‫המוזהבים‬ ‫במגעים‬ ‫תגעו‬ ‫אל‬ .‫רכה‬ ‫מטלית‬ ‫באמצעות‬ ‫הכרטיס‬ ‫את‬ ‫נגבו‬ ,‫מלוכלכים‬ ‫והם‬ ‫במידה‬ • ‫נזק‬ ‫לגרום‬ ‫עשויה‬ ‫נכונה‬ ‫לא‬ ‫בצורה‬ ‫או‬ ‫בכח‬ ‫כבל‬ ‫חיבור‬ ‫או‬ ‫כרטיס‬ ‫הכנסת‬ .‫המכשיר‬ ‫של‬ ‫אחרים‬ ‫לחלקים‬ ‫או‬ ‫שימושי‬ ‫הרב‬ ‫לשקע‬ ‫חירום‬ ‫לשירותי‬ ‫גישה‬ ‫וודאו‬ ‫באזורים‬ ‫שלכם‬ ‫מהמכשיר‬ ‫חירום‬ ‫שיחות‬ ‫לבצע‬ ‫יהיה‬ ‫ניתן‬ ‫שלא‬ ‫יתכן‬ ‫ולא‬ ‫מרוחקים‬ ‫באזורים‬ ‫לנוע‬ ‫יוצאים‬ ‫שאתם‬ ‫לפני‬ .‫מסויימים‬ ‫מצבים‬ ‫או‬ .‫החירום‬ ‫שירותי‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫ליצירת‬ ‫חלופית‬ ‫דרך‬ ‫תכננו‬ ,‫מפותחים‬ ‫רגיש‬ ‫במידע‬ ‫לרעה‬ ‫ושימוש‬ ‫זליגה‬ ‫ומנעו‬ ‫שלכם‬ ‫האישי‬ ‫המידע‬ ‫על‬ ‫הגנו‬ • Samsung .‫חשוב‬ ‫מידע‬ ‫לגבות‬ ‫הקפידו‬ ,‫שלכם‬ ‫במכשיר‬ ‫שימוש‬ ‫בעת‬ .‫מידע‬ ‫של‬ ‫אובדן‬ ‫לכל‬ ‫אחראית‬ ‫אינה‬ • ‫המכשיר‬ ‫את‬ ‫אפסו‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ‫המידע‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫גבו‬ ,‫המכשיר‬ ‫השלכת‬ ‫בעת‬ .‫שלכם‬ ‫האישי‬ ‫במידע‬ ‫לרעה‬ ‫שימוש‬ ‫למניעת‬ • ‫זהירים‬ ‫היו‬ .‫יישומים‬ ‫הורדת‬ ‫בעת‬ ‫ההרשאות‬ ‫מסך‬ ‫את‬ ‫בקפידה‬ ‫קיראו‬ ‫של‬ ‫נרחבת‬ ‫לכמות‬ ‫או‬ ‫רבות‬ ‫לפעולות‬ ‫גישה‬ ‫בעלי‬ ‫יישומים‬ ‫עם‬ ‫במיוחד‬ .‫שלכם‬ ‫האישי‬ ‫המידע‬
עמוד: 15
‫ תירבע‬ 388 • .‫חשוד‬ ‫או‬ ‫מאושר‬ ‫לא‬ ‫לשימוש‬ ‫סדיר‬ ‫באופן‬ ‫שלכם‬ ‫החשבון‬ ‫את‬ ‫בידקו‬ ‫צרו‬ ,‫שלכם‬ ‫האישי‬ ‫במידע‬ ‫ראוי‬ ‫לא‬ ‫לשימוש‬ ‫סימן‬ ‫מוצאים‬ ‫ואתם‬ ‫במידה‬ .‫שלכם‬ ‫החשבון‬ ‫פרטי‬ ‫שינוי‬ ‫או‬ ‫למחיקה‬ ‫שלכם‬ ‫השירות‬ ‫ספק‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ • ‫סיסמת‬ ‫את‬ ‫שנו‬ ,‫שלכם‬ ‫המכשיר‬ ‫של‬ ‫גניבה‬ ‫או‬ ‫אובדן‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ .‫שלכם‬ ‫האישי‬ ‫המידע‬ ‫על‬ ‫להגן‬ ‫מנת‬-‫על‬ ‫שלכם‬ ‫החשבון‬ • ‫המכשיר‬ ‫את‬ ‫ונעלו‬ ‫ידועים‬ ‫לא‬ ‫ממקורות‬ ‫ביישומים‬ ‫מלהשתמש‬ ‫המנעו‬ .)PIN( ‫אישי‬ ‫זיהוי‬ ‫קוד‬ ‫או‬ ,‫סיסמה‬ ,‫דפוס‬ ‫באמצעות‬ ‫שלכם‬ ‫יוצרים‬ ‫בזכויות‬ ‫המוגנים‬ ‫תכנים‬ ‫תפיצו‬ ‫אל‬ ‫ללא‬ ‫יוצרים‬ ‫בזכויות‬ ‫המוגנים‬ ‫שהקלטתם‬ ‫חומרים‬ ‫לאחרים‬ ‫תפיצו‬ ‫אל‬ ‫זכויות‬ ‫חוקי‬ ‫של‬ ‫הפרה‬ ‫להוות‬ ‫עשויה‬ ‫זו‬ ‫פעולה‬ .‫התכנים‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫רשותם‬ ‫כתוצאה‬ ‫שיתעורר‬ ‫חוקיות‬ ‫של‬ ‫עניין‬ ‫לכל‬ ‫אחראי‬ ‫אינו‬ ‫היצרן‬ .‫היוצרים‬ .‫יוצרים‬ ‫בזכויות‬ ‫המוגנים‬ ‫בתכנים‬ ‫המשתמש‬ ‫של‬ ‫חוקי‬ ‫לא‬ ‫משימוש‬ ‫ווירוסים‬ ‫זדוניות‬ ‫תוכנות‬ ‫פעלו‬ ,‫ווירוסים‬ ‫זדוניות‬ ‫תוכנות‬ ‫מפני‬ ‫שלכם‬ ‫המכשיר‬ ‫על‬ ‫להגן‬ ‫מנת‬-‫על‬ ‫אובדן‬ ‫או‬ ‫לנזקים‬ ‫לגרום‬ ‫עשויה‬ ‫מכך‬ ‫התעלמות‬ .‫הבאות‬ ‫לעצות‬ ‫בהתאם‬ ‫האחריות‬ ‫שירות‬ ‫ידי‬-‫על‬ ‫מכוסים‬ ‫להיות‬ ‫לא‬ ‫שעשויים‬ ‫מידע‬ ‫של‬ • .‫ידועים‬ ‫לא‬ ‫יישומים‬ ‫תורידו‬ ‫אל‬ • .‫בהם‬ ‫בוטחים‬ ‫שאינכם‬ ‫אינטרנט‬ ‫באתרי‬ ‫תבקרו‬ ‫אל‬ • ‫משולחים‬ ‫שנתקבלו‬ ‫אלקטרוני‬ ‫דואר‬ ‫הודעות‬ ‫או‬ ‫חשודות‬ ‫הודעות‬ ‫מחקו‬ .‫ידועים‬ ‫לא‬ • .‫סדיר‬ ‫באופן‬ ‫אותה‬ ‫ושנו‬ ‫סיסמה‬ ‫הגדירו‬ • ‫אינן‬ ‫כאשר‬ ,Bluetooth ‫כגון‬ ,‫האלחוטית‬ ‫התקשורת‬ ‫תכונת‬ ‫את‬ ‫בטלו‬ .‫בשימוש‬
עמוד: 16
‫ תירבע‬ 389 • ‫לבדיקה‬ ‫וירוס‬ -‫אנטי‬ ‫תוכנת‬ ‫הריצו‬ ,‫משונה‬ ‫המכשיר‬ ‫והתנהגות‬ ‫במידה‬ .‫וירוסים‬ ‫אחר‬ • ‫יישומים‬ ‫הפעלת‬ ‫לפני‬ ‫שלכם‬ ‫המכשיר‬ ‫על‬ ‫וירוס‬-‫אנטי‬ ‫תוכנת‬ ‫הריצו‬ .‫שהורדתם‬ ‫וקבצים‬ ‫חדשים‬ • ‫סדיר‬ ‫באופן‬ ‫אותן‬ ‫והריצו‬ ‫שלכם‬ ‫במחשב‬ ‫וירוס‬-‫אנטי‬ ‫תוכנות‬ ‫התקינו‬ .‫בוירוסים‬ ‫הדבקות‬ ‫אחר‬ ‫לבדיקה‬ • ‫במערכת‬ ‫שינויים‬ ‫תבצעו‬ ‫או‬ )Registry( ‫רישום‬ ‫הגדרות‬ ‫תערכו‬ ‫אל‬ .‫המכשיר‬ ‫של‬ ‫ההפעלה‬ )SAR( ‫מוגדרת‬ ‫ספיגה‬ ‫רמת‬ ‫אודות‬ ‫מידע‬ ‫אחר‬ ‫וחפשו‬ www.samsung.com/sar ‫בכתובת‬ ‫בקרו‬ ,‫נוסף‬ ‫למידע‬ .‫הדגם‬ ‫מספר‬ ‫פי‬-‫על‬ ‫שלכם‬ ‫המכשיר‬ ‫זה‬ ‫מוצר‬ ‫של‬ ‫נכונה‬ ‫השלכה‬ )‫אלקטרוני‬ ‫וציוד‬ ‫אלקטרוניקה‬ ‫(פסולת‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫מציין‬ ,‫ספרות‬ ‫או‬ ‫אביזרים‬ ,‫המוצר‬ ‫על‬ ‫המוצג‬ ‫זה‬ ‫סימון‬ ,‫מטען‬ ‫כמו‬ ‫שלו‬ ‫האלקטרוניים‬ ‫והאביזרים‬ ‫המוצר‬ ‫את‬ ‫להשליך‬ ‫חייו‬ ‫בסוף‬ ‫אחרת‬ ‫ביתית‬ ‫פסולת‬ ‫עם‬ )USB( ‫כבל‬ ,‫אוזניות‬ .‫השימושיים‬ ‫אדם‬-‫בני‬ ‫של‬ ‫לבריאותם‬ ‫או‬ ‫לסביבה‬ ‫אפשרי‬ ‫נזק‬ ‫למניעת‬ ‫פסולת‬ ‫מסוגי‬ ‫זה‬ ‫מוצר‬ ‫הפרידו‬ ‫נא‬ ,‫מבוקרת‬ ‫לא‬ ‫פסולת‬ ‫מהשמדת‬ ‫כתוצאה‬ .‫ומשאבים‬ ‫בחומרים‬ ‫מחדש‬ ‫השימוש‬ ‫לקידום‬ ‫בהתאם‬ ‫אותו‬ ‫ומחזרו‬ ‫אחרים‬ ‫עם‬ ‫או‬ ,‫המוצר‬ ‫נרכש‬ ‫שממנו‬ ‫הספק‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫ליצור‬ ‫ביתיים‬ ‫משתמשים‬ ‫על‬ ‫הפריט‬ ‫את‬ ‫להביא‬ ‫עליהם‬ ‫וכיצד‬ ‫היכן‬ ‫על‬ ‫למידע‬ ,‫המקומי‬ ‫השלטון‬ ‫משרד‬ .‫לסביבה‬ ‫בטוח‬ ‫מיחזור‬ ‫לצורכי‬ ‫הקביעות‬ ‫את‬ ‫ולבדוק‬ ‫שלהם‬ ‫הספק‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫ליצור‬ ‫עסקיים‬ ‫משתמשים‬ ‫על‬ ‫אביזריו‬ ‫ואת‬ ‫הזה‬ ‫המוצר‬ ‫את‬ ‫להשליך‬ ‫אין‬ .‫הרכישה‬ ‫חוזה‬ ‫של‬ ‫והתנאים‬ .‫אחרת‬ ‫מסחרית‬ ‫פסולת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫האלקטרוניים‬
עמוד: 17
‫ תירבע‬ 390 ‫זה‬ ‫במוצר‬ ‫סוללות‬ ‫של‬ ‫נכונה‬ ‫השלכה‬ ‫מציין‬ ,‫האריזה‬ ‫או‬ ‫המשתמש‬ ‫מדריך‬ ,‫הסוללה‬ ‫על‬ ‫זה‬ ‫סימון‬ ‫ביתית‬ ‫פסולת‬ ‫עם‬ ‫זה‬ ‫שבמוצר‬ ‫הסוללות‬ ‫את‬ ‫להשליך‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫או‬ Hg, Cd ‫הכימיים‬ ‫הסימונים‬ .‫בהן‬ ‫השימוש‬ ‫תקופת‬ ‫בתום‬ ‫מעל‬ ‫עופרת‬ ‫או‬ ‫קדמיום‬ ,‫כספית‬ ‫מכילה‬ ‫שהסוללה‬ ‫מציינים‬ Pb .EC 2006/66 ‫במדריך‬ ‫המוגדרים‬ ‫לערכים‬ ‫אחריות‬ ‫הסרת‬ ‫הצהרת‬ ‫אודות‬ ‫מידע‬ ‫זכויות‬ ‫ידי‬-‫על‬ ‫מוגנים‬ ‫הינם‬ ‫זה‬ ‫במכשיר‬ ‫המוצעים‬ ‫והשירותים‬ ‫התכנים‬ ‫תכנים‬ .‫אחרים‬ ‫רוחני‬ ‫קניין‬ ‫חוקי‬ ‫או‬ \‫ו‬ ‫מסחריים‬ ,‫סמלים‬ ,‫פטנטים‬ ,‫יוצרים‬ ‫לעשות‬ ‫אין‬ .‫מסחרי‬ ‫לא‬ ‫אישי‬ ‫לשימוש‬ ‫לך‬ ‫מסופקים‬ ‫זה‬ ‫מסוג‬ ‫ושירותים‬ ‫ספק‬ ‫או‬ ‫התכנים‬ ‫בעלי‬ ‫ידי‬-‫על‬ ‫אושר‬ ‫שלא‬ ‫באופן‬ ‫שירות‬ ‫או‬ ‫תוכן‬ ‫בכל‬ ‫שימוש‬ ‫הרשאה‬ ‫לכך‬ ‫נתקבלה‬ ‫אם‬ ‫אלא‬ ,‫עתידיות‬ ‫הגבלות‬ ‫להטיל‬ ‫מבלי‬ .‫השירות‬ ,‫להעתיק‬ ,‫לשנות‬ ‫איסור‬ ‫חל‬ ,‫השירות‬ ‫ספק‬ ‫או‬ ‫התוכן‬ ‫מבעלי‬ ‫מפורשת‬ ‫לצורך‬ ‫להשתמש‬ ,‫למכור‬ ,‫לתרגם‬ ,‫להעביר‬ ,‫לפרסם‬ ,‫להעלות‬ ,‫להפיץ‬ ‫או‬ ‫תוכן‬ ‫כל‬ ‫מדיה‬ ‫או‬ ‫אופן‬ ‫בכל‬ ‫להפיץ‬ ‫או‬ ,‫לרעה‬ ‫לנצל‬ ,‫ברישיון‬ ‫שלא‬ ‫עבודה‬ .‫זה‬ ‫מכשיר‬ ‫באמצעות‬ ‫המוצגים‬ ‫שירותים‬
עמוד: 18
‫ תירבע‬ 391 ‫אחראית‬ ‫אינה‬ Samsung .‫שהם‬ ‫כפי‬ ‫מסופקים‬ ‫ושירותים‬ ‫שלישי‬ ‫צד‬ ‫תכני‬ ‫מטרה‬ ‫לכל‬ ,‫במשתמע‬ ‫ואם‬ ‫במפורש‬ ‫אם‬ ,‫כך‬ ‫המסופקים‬ ‫לשירותים‬ ‫או‬ ‫לתוכן‬ ‫אחריות‬ ‫בכל‬ ‫נושאת‬ ‫אינה‬ ‫היא‬ ‫כי‬ ‫במפורש‬ ‫מצהירה‬ Samsung .‫שהיא‬ ‫למטרות‬ ‫ההתאמה‬ ‫או‬ ‫הסחירות‬ ‫על‬ ‫לאחריות‬ ‫מוגבל‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ‫כולל‬ ,‫מרומזת‬ ,‫חוקיותו‬ ,‫דייקנותו‬ ,‫תקפותו‬ ,‫דיוקו‬ ‫על‬ ‫מתחייבת‬ ‫אינה‬ Samsung .‫מסוימות‬ ‫ובשום‬ ,‫זה‬ ‫מכשיר‬ ‫באמצעות‬ ‫הזמינים‬ ‫שירות‬ ‫או‬ ‫תוכן‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫שלמותו‬ ‫או‬ ‫או‬ ‫בחוזה‬ ‫אם‬ ‫בין‬ ,‫באחריות‬ Samsung ‫תשא‬ ‫לא‬ ,‫רשלנות‬ ‫כולל‬ ,‫מקרה‬ ‫חשיבות‬ ‫בעל‬ ‫או‬ ‫מיוחד‬ ,‫מקרי‬ ,‫עקיף‬ ‫נזק‬ ‫לכל‬ ,‫עוולה‬ ‫מגרימת‬ ‫כתוצאה‬ ,‫עם‬ ‫בהקשר‬ ‫או‬ ,‫מתוך‬ ‫שנגרמו‬ ‫אחר‬ ‫נזק‬ ‫כל‬ ‫או‬ ,‫דין‬-‫עורכי‬ ‫הוצאות‬ ,‫מיוחדת‬ ‫כל‬ ‫או‬ ‫ידכם‬-‫על‬ ‫שירות‬ ‫או‬ ‫תוכן‬ ‫בכל‬ ‫מהשימוש‬ ‫כתוצאה‬ ‫או‬ ,‫כלול‬ ‫מידע‬ ‫כל‬ .‫זה‬ ‫מסוג‬ ‫לנזקים‬ ‫האפשרות‬ ‫על‬ ‫ייעוץ‬ ‫נתקבל‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ,‫שלישי‬ ‫צד‬ Samsung-‫ו‬ ,‫עת‬ ‫בכל‬ ‫שלישי‬ ‫צד‬ ‫שירותי‬ ‫אספקת‬ ‫לקטוע‬ ‫או‬ ‫להפסיק‬ ‫ניתן‬ ‫למשך‬ ‫זמין‬ ‫יישאר‬ ‫שירות‬ ‫שכל‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫באחריות‬ ‫נושאת‬ ‫או‬ ‫מצהירה‬ ‫אינה‬ ‫רשתות‬ ‫באמצעות‬ ‫שלישי‬ ‫מצד‬ ‫מועברים‬ ‫ושירותים‬ ‫תכנים‬ .‫הזמן‬ ‫תקופת‬ ‫כל‬ ‫להגביל‬ ‫מבלי‬ .‫עליהם‬ ‫שליטה‬ ‫כל‬ Samsung-‫ל‬ ‫שאין‬ ‫תקשורת‬ ‫ומתקני‬ ‫מעליה‬ ‫מסירה‬ Samsung ,‫זו‬ ‫אחריות‬ ‫הסרת‬ ‫הצהרת‬ ‫של‬ ‫כלליותה‬ ‫את‬ ‫או‬ ‫תוכן‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫השהייה‬ ‫או‬ ‫קטיעה‬ ‫לכל‬ ‫מחויבות‬ ‫או‬ ‫אחריות‬ ‫כל‬ ‫במפורש‬ .‫זה‬ ‫מכשיר‬ ‫באמצעות‬ ‫שמוענקים‬ ‫שירות‬ ‫לתוכן‬ ‫הנוגעים‬ ‫לקוחות‬ ‫לשירותי‬ ‫מחויבת‬ ‫ואינה‬ ‫אחראית‬ ‫אינה‬ Samsung ‫יש‬ ‫שירותים‬ ‫או‬ ‫לתוכן‬ ‫בהקשר‬ ‫שירות‬ ‫בקשת‬ ‫או‬ ‫שאלה‬ ‫כל‬ .‫ולשירותים‬ .‫המתאימים‬ ‫והשירות‬ ‫התוכן‬ ‫לספקי‬ ‫ישירות‬ ‫להגיש‬

שאלות ותשובות

יש לכם שאלה לגבי Samsung Galaxy A52s 5G אבל לא מצליחים למצוא את התשובה במדריך למשתמש? אולי המשתמשים של ManualsCat.com יכולים לעזור לך לענות על השאלה שלך. על ידי מילוי הטופס להלן, השאלה שלך תופיע מתחת למדריך של Samsung Galaxy A52s 5G. אנא ודאו שאתם מתאר את הקושי שלכם עם Samsung Galaxy A52s 5G הכי מדויק שאתם יכולים. ככל שהשאלה שלך מדוייקת יותר, כך הסיכוי לקבל תשובה מהירה ממשתמש אחר גבוה יותר. יישלח אליך אוטומטית דואר אלקטרוני כדי להודיע לך כאשר מישהו הגיב לשאלתך.

שאל שאלה על Samsung Galaxy A52s 5G

שֵׁם
אימייל
תְגוּבָה

צפה במדריך של ה Samsung Galaxy A52s 5G לְהַלָן. ניתן לצפות בכל המדריכים ב-ManualsCat.com בחינם לחלוטין. על ידי שימוש בלחצן 'בחר שפה', תוכלו לבחור את השפה של המדריך שברצונכם להציג.

  • מותג: Samsung
  • מוצר: טלפונים חכמים
  • מודל/שם: Galaxy A52s 5G
  • סוג קובץ: PDF
  • שפות זמינות: אנגלית, גֶרמָנִיָת, הוֹלַנדִי, ספרדית, הוּנגָרִי, צָרְפָתִית, סִינִית, פורטוגזית, קרואטית, עֲרָבִית, בולגרית, הינדי