Galaxy A12

Samsung Galaxy A12 מדריך

Galaxy A12

מדריך למשתמש עבור Samsung Galaxy A12 ב אנגלית. למדריך PDF זה יש 99 דפים.

עמוד: 1
2 ‫העניינים‬ ‫תוכן‬ ‫בסיסיות‬ ‫פעולות‬ ‫קודם‬ ‫אותי‬ ‫קרא‬ 4 ‫ופתרונות‬ ‫המכשיר‬ ‫של‬ ‫יתר‬ ‫התחממות‬ ‫מצבי‬ 6 ‫ויישומים‬ ‫מכשיר‬ ‫פריסת‬ 9 ‫הסוללה‬ ‫טעינת‬ 13 )nanoSIM ‫(כרטיס‬ USIM ‫או‬ SIM ‫כרטיס‬ 15 )microSD ‫(כרטיס‬ ‫זיכרון‬ ‫כרטיס‬ 17 ‫המכשיר‬ ‫של‬ ‫וכיבוי‬ ‫הפעלה‬ 19 ‫ראשונית‬ ‫התקנה‬ 20 Samsung account 20 ‫הקודם‬ ‫מהמכשיר‬ ‫נתונים‬ ‫העברת‬ 21 )Smart Switch( ‫המסך‬ ‫הבנת‬ 23 ‫התראות‬ ‫לוח‬ 30 ‫טקסט‬ ‫הזנת‬ 32 ‫ותכונות‬ ‫יישומים‬ ‫יישומים‬ ‫של‬ ‫הסרה‬ ‫או‬ ‫התקנה‬ 34 ‫טלפון‬ 35 ‫קשר‬ ‫אנשי‬ 38 ‫הודעות‬ 40 ‫אינטרנט‬ 42 ‫מצלמה‬ 42 ‫גלריה‬ 51 ‫מרובים‬ ‫חלונות‬ 55 Samsung Notes 56 Samsung Members 57 ‫שנה‬ ‫לוח‬ 57 Reminder 58 ‫רדיו‬ 59 ‫רשמקול‬ 60 ‫שלי‬ ‫הקבצים‬ 60 ‫שעון‬ 60 ‫מחשבון‬ 60 Game Launcher 61 Game Booster 62 ‫תכנים‬ ‫שיתוף‬ 63 Samsung Global Goals 64 Google ‫יישומי‬ 65
עמוד: 2
‫םיניינעה ןכות‬ 3 ‫המכשיר‬ ‫פעולת‬ ‫ייעול‬ 88 ‫סוללה‬ 88 ‫אחסון‬ 89 ‫זיכרון‬ 89 ‫אבטחה‬ 89 ‫יישומים‬ 90 ‫כללי‬ ‫ניהול‬ 90 ‫נגישות‬ 91 ‫מערכת‬ ‫עדכוני‬ ‫חפש‬ 92 ‫הטלפון‬ ‫אודות‬ 92 ‫נספח‬ ‫בעיות‬ ‫פתרון‬ 93 ‫הגדרות‬ ‫מבוא‬ 66 ‫חיבורים‬ 66 Wi-Fi 67 Bluetooth 69 ‫הנתונים‬ ‫חוסך‬ 70 '‫בלבד‬ ‫ניידים‬ ‫'נתונים‬ ‫יישומי‬ 70 ‫נייד‬ ‫אלחוטי‬ ‫נתב‬ 71 ‫נוספות‬ ‫חיבור‬ ‫הגדרות‬ 72 ‫ורטט‬ ‫צלילים‬ 73 ‫ואפקטים‬ ‫צליל‬ ‫איכות‬ 74 ‫התראות‬ 74 ‫תצוגה‬ 75 ‫טפט‬ 75 ‫נושא‬ ‫ערכות‬ 76 ‫נעילה‬ ‫מסך‬ 76 Smart Lock 77 ‫ואבטחה‬ ‫ביומטרי‬ ‫זיהוי‬ 77 ‫פנים‬ ‫זיהוי‬ 78 ‫אצבע‬ ‫טביעת‬ ‫זיהוי‬ 80 ‫פרטיות‬ 82 ‫מיקום‬ 83 ‫וגיבוי‬ ‫חשבונות‬ 83 Samsung Cloud 84 Google 85 ‫מתקדמות‬ ‫תכונות‬ 85 ‫ומחוות‬ ‫תנועות‬ 86 Dual Mesenger 86 ‫הורים‬ ‫ובקרת‬ '‫בדיגיטל‬ ‫חכם‬ ‫'שימוש‬ 87 ‫המכשיר‬ ‫תחזוקת‬ 88
עמוד: 3
4 ‫בסיסיות‬ ‫פעולות‬ ‫קודם‬ ‫אותי‬ ‫קרא‬ .‫ונאות‬ ‫בטוח‬ ‫שימוש‬ ‫להבטיח‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ,‫במכשיר‬ ‫השימוש‬ ‫לפני‬ ‫זה‬ ‫מדריך‬ ‫לקרוא‬ ‫יש‬ • .‫המכשיר‬ ‫של‬ ‫המחדל‬ ‫ברירת‬ ‫הגדרות‬ ‫על‬ ‫מבוססים‬ ‫במדריך‬ ‫התיאורים‬ • ‫התוכנה‬ ‫גרסת‬ ‫או‬ ‫דגם‬ ‫מפרט‬ ,‫השירות‬ ‫ספק‬ ,‫לאזור‬ ‫בהתאם‬ ,‫מהמכשיר‬ ‫שונה‬ ‫להיות‬ ‫עשוי‬ ‫מהתוכן‬ ‫חלק‬ .‫המכשיר‬ ‫של‬ • ‫לרשת‬ ‫או‬ Wi-Fi ‫לרשת‬ ‫חיבור‬ ‫יידרש‬ ‫שלמכשיר‬ ‫ייתכן‬ ,‫מסוימים‬ ‫ביישומים‬ ‫או‬ ‫בתכונות‬ ‫השימוש‬ ‫במהלך‬ .‫סלולרית‬ • .‫המכשיר‬ ‫של‬ ‫הכוללים‬ ‫הביצועים‬ ‫על‬ ‫ישפיע‬ RAM ‫ובזיכרון‬ CPU-‫ב‬ ‫רב‬ ‫שימוש‬ ‫שמחייב‬ )‫(איכותי‬ ‫תוכן‬ .‫בו‬ ‫השימוש‬ ‫ולסביבת‬ ‫המכשיר‬ ‫למפרטי‬ ‫בהתאם‬ ,‫כראוי‬ ‫יפעלו‬ ‫לא‬ ‫לתוכן‬ ‫הקשורים‬ ‫שיישומים‬ ‫ייתכן‬ • ‫שאינם‬ ‫אחרים‬ ‫ספקים‬ ‫של‬ ‫יישומים‬ ‫בשל‬ ‫שנגרמות‬ ‫ביצועים‬ ‫לבעיות‬ ‫אחראית‬ ‫אינה‬ Samsung .Samsung • ‫של‬ ‫עריכה‬ ‫עקב‬ ‫להיגרם‬ ‫שעלולות‬ ‫בתאימות‬ ‫או‬ ‫בביצועים‬ ‫לבעיות‬ ‫באחריות‬ ‫תישא‬ ‫לא‬ Samsung ‫חברת‬ ‫עלול‬ ‫ההפעלה‬ ‫מערכת‬ ‫את‬ ‫אישית‬ ‫להתאים‬ ‫ניסיון‬ .‫ההפעלה‬ ‫מערכת‬ ‫בתוכנת‬ ‫שינויים‬ ‫או‬ ‫רישום‬ ‫הגדרות‬ .‫כראוי‬ ‫לפעול‬ ‫שלא‬ ‫ליישומים‬ ‫או‬ ‫למכשיר‬ ‫לגרום‬ • ‫מוענקים‬ ‫זה‬ ‫מכשיר‬ ‫עם‬ ‫המסופקים‬ ‫אחרים‬ ‫מדיה‬ ‫ופריטי‬ ‫התמונות‬ ,‫הטפטים‬ ,‫השמע‬ ‫מקורות‬ ,‫התוכנות‬ ‫אחרות‬ ‫מטרות‬ ‫או‬ ‫מסחריות‬ ‫למטרות‬ ‫בהם‬ ‫והשימוש‬ ‫אלה‬ ‫חומרים‬ ‫של‬ ‫החילוץ‬ .‫מוגבל‬ ‫לשימוש‬ ‫רישיון‬ ‫עם‬ .‫במדיה‬ ‫חוקי‬ ‫לא‬ ‫לשימוש‬ ‫הבלעדיים‬ ‫האחראים‬ ‫הם‬ ‫המשתמשים‬ .‫יוצרים‬ ‫זכויות‬ ‫חוקי‬ ‫של‬ ‫הפרה‬ ‫מהווים‬ • ‫אוטומטי‬ ‫סנכרון‬ ,‫והורדה‬ ‫העלאה‬ ,‫הודעות‬ ‫העברת‬ ‫כגון‬ ,‫נתונים‬ ‫שירותי‬ ‫בגין‬ ‫נוספים‬ ‫חיובים‬ ‫שיחולו‬ ‫ייתכן‬ ‫מומלץ‬ ,‫גדול‬ ‫בנפח‬ ‫נתונים‬ ‫להעברת‬ .‫שלך‬ ‫הנתונים‬ ‫לתכנית‬ ‫בהתאם‬ ,‫מיקום‬ ‫בשירותי‬ ‫שימוש‬ ‫או‬ .Wi-Fi-‫ה‬ ‫בתכונת‬ ‫להשתמש‬ • ‫הודעה‬ ‫ללא‬ ‫תיפסק‬ ‫בהם‬ ‫שהתמיכה‬ ‫וייתכן‬ ,‫לעדכונים‬ ‫כפופים‬ ‫במכשיר‬ ‫הכלולים‬ ‫המחדל‬ ‫ברירת‬ ‫יישומי‬ .Samsung ‫של‬ ‫השירות‬ ‫למרכז‬ ‫פנה‬ ,‫במכשיר‬ ‫שכלול‬ ‫מסוים‬ ‫ליישום‬ ‫בנוגע‬ ‫שאלות‬ ‫לך‬ ‫יש‬ ‫אם‬ .‫מראש‬ .‫הרלוונטיים‬ ‫השירות‬ ‫לספקי‬ ‫פנה‬ ,‫המשתמש‬ ‫ידי‬-‫על‬ ‫המותקנים‬ ‫יישומים‬ ‫עבור‬ • ‫עשויים‬ ,‫רשמיים‬ ‫לא‬ ‫ממקורות‬ ‫תוכנות‬ ‫של‬ ‫התקנה‬ ‫או‬ ,‫המכשיר‬ ‫של‬ ‫ההפעלה‬ ‫מערכת‬ ‫של‬ ‫שינוי‬ ‫של‬ ‫הרישיון‬ ‫הסכם‬ ‫של‬ ‫הפרות‬ ‫מהוות‬ ‫אלה‬ ‫פעולות‬ .‫לנתונים‬ ‫נזק‬ ‫או‬ ‫ולאובדן‬ ‫במכשיר‬ ‫לתקלות‬ ‫לגרום‬ .‫האחריות‬ ‫לביטול‬ ‫ויגרמו‬ ,Samsung
עמוד: 4
‫תויסיסב תולועפ‬ 5 • ‫למגן‬ ‫שייגרם‬ ‫נזק‬ .‫וההפצה‬ ‫הייצור‬ ‫במהלך‬ ‫להגנה‬ ‫מסך‬ ‫מגן‬ ‫מוצמד‬ ,‫השירות‬ ‫לספק‬ ‫או‬ ‫לאיזור‬ ‫בהתאם‬ .‫האחריות‬ ‫במסגרת‬ ‫מכוסה‬ ‫אינו‬ ‫המצורף‬ ‫המסך‬ • ‫טווח‬ ‫של‬ ‫אוטומטית‬ ‫התאמה‬ ‫באמצעות‬ ‫חזק‬ ‫שמש‬ ‫באור‬ ‫גם‬ ‫בבירור‬ ‫המגע‬ ‫מסך‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫זמן‬ ‫לפרקי‬ ‫פעילות‬ ‫ללא‬ ‫קבועה‬ ‫גרפיקה‬ ‫הצגת‬ ,‫המוצר‬ ‫של‬ ‫אופיו‬ ‫בשל‬ .‫הסביבה‬ ‫לתנאי‬ ‫בהתאם‬ ‫הניגודיות‬ .‫המסך‬ ‫על‬ ‫רפאים‬ ‫תמונות‬ ‫או‬ ‫טשטוש‬ ‫להופעת‬ ‫לגרום‬ ‫עשויה‬ ‫ממושכים‬ – ‫את‬ ‫ולכבות‬ ,‫בכולו‬ ‫או‬ ‫המגע‬ ‫ממסך‬ ‫בחלק‬ ‫ממושך‬ ‫לזמן‬ ‫קבועה‬ ‫בגרפיקה‬ ‫להשתמש‬ ‫שלא‬ ‫מומלץ‬ .‫במכשיר‬ ‫שימוש‬ ‫נעשה‬ ‫לא‬ ‫כאשר‬ ‫המסך‬ – ‫היישום‬ ‫את‬ ‫הפעל‬ .‫שימוש‬ ‫בו‬ ‫נעשה‬ ‫לא‬ ‫כאשר‬ ‫אוטומטי‬ ‫לכיבוי‬ ‫המגע‬ ‫מסך‬ ‫את‬ ‫להגדיר‬ ‫באפשרותך‬ ‫שהמכשיר‬ ‫שברצונך‬ ‫הזמן‬ ‫משך‬ ‫את‬ ‫בחר‬ ‫ואז‬ ,‫אוטומטי‬ ‫מסך‬ ‫כיבוי‬ ← ‫תצוגה‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ,‫הגדרות‬ .‫המגע‬ ‫מסך‬ ‫כיבוי‬ ‫לפני‬ ‫ימתין‬ – ‫היישום‬ ‫את‬ ‫הפעל‬ ,‫הסביבה‬ ‫לתנאי‬ ‫הבהירות‬ ‫של‬ ‫אוטומטית‬ ‫להתאמה‬ ‫המגע‬ ‫מסך‬ ‫את‬ ‫להגדיר‬ ‫כדי‬ .‫אותו‬ ‫להפעיל‬ ‫כדי‬ ‫דינמית‬ ‫בהירות‬ ‫המתג‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ‫ואז‬ ,‫תצוגה‬ ‫על‬ ‫לחץ‬ ,‫הגדרות‬ • ‫ארה"ב‬ ‫של‬ ‫הפדרלית‬ ‫התקשורת‬ ‫מרשות‬ ‫אישור‬ ‫נדרש‬ ‫מהמכשירים‬ ‫חלק‬ ‫עבור‬ ,‫לדגם‬ ‫או‬ ‫לאזור‬ ‫בהתאם‬ .)FCC( ‫להציג‬ ‫כדי‬ .‫המכשיר‬ ‫של‬ FCC-‫ה‬ ‫מזהה‬ ‫את‬ ‫להציג‬ ‫תוכל‬ ,FCC-‫ה‬ ‫ידי‬-‫על‬ ‫אושר‬ ‫שברשותך‬ ‫המכשיר‬ ‫אם‬ ‫למכשיר‬ ‫אין‬ ‫אם‬ .‫סטאטוס‬ ← ‫הטלפון‬ ‫אודות‬ ‫על‬ ‫והקש‬ ‫הגדרות‬ ‫היישום‬ ‫את‬ ‫הפעל‬ ,FCC-‫ה‬ ‫זיהוי‬ ‫את‬ ‫וניתן‬ ‫בשליטתה‬ ‫בטריטוריות‬ ‫או‬ ‫בארה"ב‬ ‫למכירה‬ ‫מורשה‬ ‫לא‬ ‫שהמכשיר‬ ‫הדבר‬ ‫פירוש‬ ,FCC ‫מזהה‬ .‫בלבד‬ ‫הבעלים‬ ‫של‬ ‫אישי‬ ‫לשימוש‬ ‫לארה"ב‬ ‫להכניסו‬ • ‫או‬ ‫במטוסים‬ ‫ניידים‬ ‫במכשירים‬ ‫השימוש‬ ‫על‬ ‫לחול‬ ‫עשויות‬ ,‫והמקומית‬ ‫הארצית‬ ‫ברמה‬ ,‫ומגבלות‬ ‫הנחיות‬ ‫ולאופן‬ ‫לזמנים‬ ‫בנוגע‬ ‫הצוות‬ ‫להנחיות‬ ‫תמיד‬ ‫ולציית‬ ‫המתאימות‬ ‫הרשויות‬ ‫מול‬ ‫זאת‬ ‫לברר‬ ‫יש‬ .‫באוניות‬ .‫מותר‬ ‫במכשיר‬ ‫השימוש‬ ‫שבהם‬ ‫מנחים‬ ‫סמלים‬ ‫אחרים‬ ‫של‬ ‫לפציעתם‬ ‫או‬ ‫לפציעתכם‬ ‫לגרום‬ ‫שעשויים‬ ‫מצבים‬ :‫אזהרה‬ ‫אחר‬ ‫לציוד‬ ‫או‬ ‫למכשיר‬ ‫נזק‬ ‫לגרום‬ ‫שעשויים‬ ‫מצבים‬ :‫זהירות‬ ‫נוסף‬ ‫מידע‬ ‫או‬ ‫לשימוש‬ ‫עצות‬ ,‫הערות‬ :‫לב‬ ‫שים‬
עמוד: 5
‫תויסיסב תולועפ‬ 6 ‫ופתרונות‬ ‫המכשיר‬ ‫של‬ ‫יתר‬ ‫התחממות‬ ‫מצבי‬ ‫הסוללה‬ ‫טעינת‬ ‫במהלך‬ ‫מתחמם‬ ‫המכשיר‬ ‫כאשר‬ ‫המכשיר‬ ,‫מהירה‬ ‫טעינה‬ ‫או‬ ‫אלחוטית‬ ‫הטענה‬ ‫במהלך‬ .‫להתחמם‬ ‫עשויים‬ ‫והמטען‬ ‫המכשיר‬ ,‫הטעינה‬ ‫במהלך‬ ,‫ביצועיו‬ ‫על‬ ‫או‬ ‫המכשיר‬ ‫של‬ ‫החיים‬ ‫תוחלת‬ ‫על‬ ‫משפיעה‬ ‫שאינה‬ ‫תופעה‬ ‫זוהי‬ .‫במגע‬ ‫יותר‬ ‫חם‬ ‫להרגיש‬ ‫עשוי‬ ‫או‬ ‫תרד‬ ‫הטעינה‬ ‫שמהירות‬ ‫ייתכן‬ ,‫מדי‬ ‫יותר‬ ‫מתחממת‬ ‫הסוללה‬ ‫אם‬ .‫המכשיר‬ ‫של‬ ‫הנורמלי‬ ‫התפעול‬ ‫טווח‬ ‫וזהו‬ .‫פעולתו‬ ‫את‬ ‫יפסיק‬ ‫שהמטען‬ :‫מתחמם‬ ‫המכשיר‬ ‫כאשר‬ ‫הבאים‬ ‫הצעדים‬ ‫את‬ ‫בצע‬ • ‫התחל‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ‫יתקרר‬ ‫שהמכשיר‬ ‫המתן‬ .‫רצים‬ ‫יישומים‬ ‫וסגור‬ ‫מהמכשיר‬ ‫המטען‬ ‫את‬ ‫נתק‬ .‫המכשיר‬ ‫את‬ ‫שוב‬ ‫להטעין‬ • ‫המחובר‬ USB -‫ה‬ ‫כבל‬ ‫כי‬ ‫קורה‬ ‫וזה‬ ‫ייתכן‬ ,‫המידה‬ ‫על‬ ‫יתר‬ ‫מתחמם‬ ‫הסוללה‬ ‫של‬ ‫התחתון‬ ‫החלק‬ ‫אם‬ .Samsung ‫ידי‬-‫על‬ ‫המאושר‬ ‫כבל‬ ‫עם‬ ‫הפגום‬ USB -‫ה‬ ‫כבל‬ ‫את‬ ‫החלף‬ .‫פגום‬ • ‫למטען‬ ‫המכשיר‬ ‫בין‬ ‫מגנטי‬ ‫פס‬ ‫וכרטיסי‬ ‫מגנטים‬ ,‫מתכתיים‬ ‫חפצים‬ ‫כגון‬ ‫זרים‬ ‫חומרים‬ ‫להניח‬ ‫אין‬ .‫אלחוטי‬ ‫במטען‬ ‫השימוש‬ ‫בזמן‬ ‫האלחוטי‬ .‫נתמכים‬ ‫בדגמים‬ ‫רק‬ ‫זמינה‬ ‫מהירה‬ ‫טעינה‬ ‫או‬ ‫אלחוטית‬ ‫טעינה‬ ‫של‬ ‫התכונה‬ ‫שימוש‬ ‫במהלך‬ ‫מתחמם‬ ‫המכשיר‬ ‫כאשר‬ ‫שימוש‬ ‫או‬ ‫סוללה‬ ‫יותר‬ ‫דורשים‬ ‫אשר‬ ‫יישומים‬ ‫או‬ ‫בתכונות‬ ‫שימוש‬ ‫בעת‬ ‫זמני‬ ‫באופן‬ ‫להתחמם‬ ‫עלול‬ ‫המכשיר‬ ‫ואין‬ ‫שרצים‬ ‫היישומים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לסגור‬ ‫יש‬ .‫הסוללה‬ ‫של‬ ‫מוגברת‬ ‫צריכה‬ ‫עקב‬ ,‫ממושכים‬ ‫זמן‬ ‫פרקי‬ ‫למשך‬ ‫בהם‬ .‫מה‬ ‫לזמן‬ ‫במכשיר‬ ‫להשתמש‬ ‫ולאפליקציות‬ ‫לפונקציות‬ ‫בהתאם‬ .‫המידה‬ ‫על‬ ‫יתר‬ ‫להתחמם‬ ‫עלול‬ ‫המכשיר‬ ‫בהם‬ ‫מקרים‬ ‫של‬ ‫דוגמאות‬ ‫להלן‬ .‫שברשותך‬ ‫לדגם‬ ‫יתאימו‬ ‫לא‬ ‫אלה‬ ‫שדוגמאות‬ ‫ייתכן‬ ,‫משתמש‬ ‫אתה‬ ‫שבהן‬ • ‫נתונים‬ ‫אחזור‬ ‫בעת‬ ‫או‬ ‫הרכישה‬ ‫לאחר‬ ‫ראשונית‬ ‫הגדרה‬ ‫במהלך‬ • ‫גדולים‬ ‫קבצים‬ ‫הורדת‬ ‫בעת‬
עמוד: 6
‫תויסיסב תולועפ‬ 7 • ‫ממושכים‬ ‫זמן‬ ‫פרקי‬ ‫למשך‬ ‫ביישומים‬ ‫שימוש‬ ‫או‬ ‫יותר‬ ‫רבה‬ ‫אנרגיה‬ ‫דורשים‬ ‫אשר‬ ‫ביישומים‬ ‫שימוש‬ ‫בעת‬ – ‫ממושכים‬ ‫זמן‬ ‫פרקי‬ ‫למשך‬ ‫גבוהה‬ ‫באיכות‬ ‫משחקים‬ ‫עם‬ ‫משחק‬ ‫בעת‬ – ‫ממושכים‬ ‫זמן‬ ‫פרקי‬ ‫למשך‬ ‫וידאו‬ ‫סרטוני‬ ‫הקלטת‬ ‫בעת‬ – ‫מרבית‬ ‫בהירות‬ ‫בהגדרת‬ ‫שימוש‬ ‫בזמן‬ ‫וידאו‬ ‫סרטוני‬ ‫הזרמת‬ ‫בעת‬ – ‫לטלוויזיה‬ ‫התחברות‬ ‫בעת‬ • )‫ברקע‬ ‫רבים‬ ‫יישומים‬ ‫מריצים‬ ‫כאשר‬ ‫(או‬ ‫משימות‬ ‫ריבוי‬ ‫ביצוע‬ ‫בעת‬ – ‫מרובים‬ ‫בחלונות‬ ‫שימוש‬ ‫בעת‬ – ‫וידאו‬ ‫סרטוני‬ ‫הקלטת‬ ‫בזמן‬ ‫יישומים‬ ‫התקנת‬ ‫או‬ ‫עדכון‬ ‫בעת‬ – ‫וידאו‬ ‫שיחת‬ ‫במהלך‬ ‫גדולים‬ ‫קבצים‬ ‫הורדת‬ ‫בעת‬ – ‫ניווט‬ ‫ביישום‬ ‫שימוש‬ ‫בזמן‬ ‫וידאו‬ ‫סרטוני‬ ‫הקלטת‬ ‫בעת‬ • ‫אחרים‬ ‫חשבונות‬ ‫סנכרון‬ ‫או‬ ‫דוא"ל‬ ,‫בענן‬ ‫סנכרון‬ ‫עבור‬ ‫נתונים‬ ‫של‬ ‫גדולה‬ ‫בכמות‬ ‫שימוש‬ ‫בעת‬ • ‫ישיר‬ ‫שמש‬ ‫אור‬ ‫תחת‬ ‫ממוקם‬ ‫שהמכשיר‬ ‫בזמן‬ ‫ברכב‬ ‫ניווט‬ ‫ביישום‬ ‫שימוש‬ ‫בעת‬ • ‫מכשירים‬ ‫בין‬ ‫וחיבור‬ ‫נייד‬ ‫אלחוטי‬ ‫בנתב‬ ‫שימוש‬ ‫בעת‬ • ‫קליטה‬ ‫אין‬ ‫אם‬ ‫או‬ ‫חלשים‬ ‫אותות‬ ‫עם‬ ‫באיזורים‬ ‫במכשיר‬ ‫שימוש‬ ‫בעת‬ • ‫פגום‬ USB ‫כבל‬ ‫עם‬ ‫הסוללה‬ ‫טעינת‬ ‫בעת‬ • ‫מתכתית‬ ‫אבקה‬ ,‫אבק‬ ,‫נוזל‬ ‫כגון‬ ,‫זרים‬ ‫לחומרים‬ ‫נחשף‬ ‫או‬ ‫נפגם‬ ‫המכשיר‬ ‫של‬ ‫תכליתי‬-‫הרב‬ ‫השקע‬ ‫כאשר‬ ‫עיפרון‬ ‫ועופרת‬ • ‫נדידה‬ ‫בעת‬ :‫מתחמם‬ ‫המכשיר‬ ‫כאשר‬ ‫הבאים‬ ‫הצעדים‬ ‫את‬ ‫בצע‬ • .‫האחרונה‬ ‫התוכנה‬ ‫עם‬ ‫המכשיר‬ ‫את‬ ‫לעדכן‬ ‫דאג‬ • .‫מחדש‬ ‫המכשיר‬ ‫את‬ ‫הפעל‬ .‫להתחמם‬ ‫למכשיר‬ ‫לגרום‬ ‫עלולים‬ ‫רצים‬ ‫יישומים‬ ‫בין‬ ‫קונפליקטים‬ • .‫בשימוש‬ ‫אינם‬ ‫כאשר‬ Bluetooth-‫ו‬ ,GPS ,‫‏‬ Wi-Fi ‫תכונות‬ ‫את‬ ‫להשבית‬ ‫יש‬ • .‫בשימוש‬ ‫כשאינם‬ ‫גם‬ ‫ברקע‬ ‫שרצים‬ ‫או‬ ‫סוללה‬ ‫צריכת‬ ‫שמגבירים‬ ‫יישומים‬ ‫לסגור‬ ‫יש‬ • .‫בשימוש‬ ‫שאינם‬ ‫יישומים‬ ‫או‬ ‫הכרחיים‬ ‫לא‬ ‫קבצים‬ ‫מחק‬ • .‫התצוגה‬ ‫בהירות‬ ‫את‬ ‫הפחת‬ • ‫פנה‬ ,‫חם‬ ‫עדיין‬ ‫המכשיר‬ ‫אם‬ .‫ממושך‬ ‫לזמן‬ ‫חם‬ ‫מרגיש‬ ‫או‬ ‫מתחמם‬ ‫הוא‬ ‫אם‬ ,‫במכשיר‬ ‫תשתמש‬ ‫אל‬ .Samsung ‫של‬ ‫שירות‬ ‫למרכז‬
עמוד: 7
‫תויסיסב תולועפ‬ 8 ‫המכשיר‬ ‫של‬ ‫יתר‬ ‫להתחממות‬ ‫זהירות‬ ‫אמצעי‬ .‫במכשיר‬ ‫השימוש‬ ‫את‬ ‫הפסק‬ ,‫המכשיר‬ ‫של‬ ‫יתר‬ ‫התחממות‬ ‫עקב‬ ‫נוחות‬ ‫אי‬ ‫לחוש‬ ‫מתחיל‬ ‫אתה‬ ‫אם‬ ‫עצמו‬ ‫את‬ ‫לכבות‬ ‫עלול‬ ‫שהמכשיר‬ ‫או‬ ‫מוגבלים‬ ‫להיות‬ ‫עשויים‬ ‫שלו‬ ‫והביצועים‬ ‫התכונות‬ ‫מתחמם‬ ‫המכשיר‬ ‫כאשר‬ .‫נתמכים‬ ‫בדגמים‬ ‫רק‬ ‫זמינה‬ ‫התכונה‬ .‫להתקרר‬ ‫כדי‬ • ‫המסך‬ ‫על‬ ‫תופיע‬ ‫אזהרה‬ ‫הודעת‬ ,‫מסוימת‬ ‫לטמפרטורה‬ ‫ומגיע‬ ‫המידה‬ ‫על‬ ‫יתר‬ ‫מתחמם‬ ‫המכשיר‬ ‫אם‬ ‫של‬ ‫הטמפרטורה‬ ‫את‬ ‫להוריד‬ ‫כדי‬ .‫סוללה‬ ‫ודליפת‬ ‫בעור‬ ‫ופגיעות‬ ‫גירויים‬ ,‫במכשיר‬ ‫תקלה‬ ‫למנוע‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫ייסגרו‬ ‫ברקע‬ ‫שרצים‬ ‫יישומים‬ .‫תופסק‬ ‫הסוללה‬ ‫וטעינת‬ ‫יוגבלו‬ ‫הביצועים‬ ‫ומהירות‬ ‫המסך‬ ‫בהירות‬ ‫המכשיר‬ .‫יתקרר‬ ‫שהמכשיר‬ ‫עד‬ ,‫חירום‬ ‫שיחות‬ ‫למעט‬ ‫יוגבלו‬ ‫אחרות‬ ‫ותכונות‬ ‫השיחות‬ ‫וכל‬ • ‫להשתמש‬ ‫אין‬ .‫יכבה‬ ‫המכשיר‬ ,‫המכשיר‬ ‫בטמפרטורת‬ ‫נוספת‬ ‫עלייה‬ ‫עקב‬ ‫מופיעה‬ ‫השנייה‬ ‫ההודעה‬ ‫אם‬ ‫מופיעה‬ ‫השנייה‬ ‫האזהרה‬ ‫הודעת‬ ‫אם‬ .‫שצוינה‬ ‫לרמה‬ ‫מתחת‬ ‫אל‬ ‫יורדת‬ ‫שלו‬ ‫שהטמפרטורה‬ ‫עד‬ ‫במכשיר‬ .‫מאולץ‬ ‫בכיבוי‬ ‫תנותק‬ ‫לא‬ ‫השיחה‬ ,‫חירום‬ ‫שיחת‬ ‫במהלך‬ ‫תפעול‬ ‫לסביבת‬ ‫זהירות‬ ‫אמצעי‬ ,‫הסוללה‬ ‫חיי‬ ‫משך‬ ‫מקיצור‬ ‫להימנע‬ ‫כדי‬ ‫בזהירות‬ ‫נהג‬ .‫הבאים‬ ‫במצבים‬ ‫הסביבה‬ ‫עקב‬ ‫להתחמם‬ ‫עשוי‬ ‫המכשיר‬ .‫שריפה‬ ‫גרימת‬ ‫או‬ ‫למכשיר‬ ‫נזק‬ ‫גרימת‬ • .‫מאד‬ ‫חמים‬ ‫או‬ ‫קרים‬ ‫באזורים‬ ‫המכשיר‬ ‫את‬ ‫לאחסן‬ ‫אין‬ • .‫ממושך‬ ‫לזמן‬ ‫ישיר‬ ‫שמש‬ ‫לאור‬ ‫שלך‬ ‫המכשיר‬ ‫את‬ ‫לחשוף‬ ‫אין‬ • ‫זמן‬ ‫לפרקי‬ ‫הקיץ‬ ‫בימי‬ ‫רכב‬ ‫בתוך‬ ‫כמו‬ ‫מאד‬ ‫חמים‬ ‫באזורים‬ ‫שלכם‬ ‫המכשיר‬ ‫את‬ ‫לאחסן‬ ‫או‬ ‫להשתמש‬ ‫אין‬ .‫ממושכים‬ • .‫חשמלי‬ ‫חימום‬ ‫משטח‬ ‫כגון‬ ;‫המידה‬ ‫על‬ ‫יתר‬ ‫בו‬ ‫להתחמם‬ ‫שעלול‬ ‫איזור‬ ‫בכל‬ ‫המכשיר‬ ‫את‬ ‫למקם‬ ‫אין‬ • ‫מכלי‬ ‫או‬ ‫גבוהה‬ ‫בטמפרטורה‬ ‫בישול‬ ‫ציוד‬ ,‫מיקרוגל‬ ‫תנורי‬ ,‫חימום‬ ‫תנורי‬ ‫בקרבת‬ ‫המכשיר‬ ‫את‬ ‫לאחסן‬ ‫אין‬ .‫גבוה‬ ‫לחץ‬ • ‫לה‬ ‫שנגרמה‬ ‫סוללה‬ ‫או‬ ‫במטען‬ ‫להשתמש‬ ‫ואין‬ ‫נזק‬ ‫לו‬ ‫שנגרם‬ ‫או‬ ‫מקולף‬ ‫שלו‬ ‫שהכיסוי‬ ‫בכבל‬ ‫להשתמש‬ ‫אין‬ .‫מתפקדת‬ ‫שאינה‬ ‫או‬ ‫נזק‬
עמוד: 8
‫תויסיסב תולועפ‬ 9 ‫ויישומים‬ ‫מכשיר‬ ‫פריסת‬ ‫האריזה‬ ‫תכולת‬ .‫המהירה‬ ‫ההתחלה‬ ‫במדריך‬ ‫עיין‬ ,‫האריזה‬ ‫תוכן‬ ‫מה‬ ‫לדעת‬ ‫מנת‬ ‫על‬ • ‫לספק‬ ‫או‬ ‫לאזור‬ ‫בהתאם‬ ‫להשתנות‬ ‫עשויים‬ ‫הזמינים‬ ‫האביזרים‬ ‫וכל‬ ‫המכשיר‬ ‫עם‬ ‫שסופקו‬ ‫הפריטים‬ .‫השירות‬ • .‫אחרים‬ ‫למכשירים‬ ‫תואמים‬ ‫יהיו‬ ‫שלא‬ ‫וייתכן‬ ‫זה‬ ‫מכשיר‬ ‫עבור‬ ‫ורק‬ ‫אך‬ ‫מיועדים‬ ‫שסופקו‬ ‫הפריטים‬ • .‫הודעה‬ ‫ללא‬ ‫לשינוי‬ ‫כפופים‬ ‫והמפרטים‬ ‫המראה‬ • ‫למכשיר‬ ‫תואמים‬ ‫שהאביזרים‬ ‫ודא‬ .Samsung ‫של‬ ‫המקומי‬ ‫מהמשווק‬ ‫נוספים‬ ‫אביזרים‬ ‫לרכוש‬ ‫ניתן‬ .‫הרכישה‬ ‫לפני‬ • ‫עלול‬ ‫מאושרים‬ ‫לא‬ ‫באביזרים‬ ‫שימוש‬ .Samsung ‫ידי‬-‫על‬ ‫שאושרו‬ ‫באביזרים‬ ‫ורק‬ ‫אך‬ ‫השתמש‬ .‫האחריות‬ ‫במסגרת‬ ‫מכוסות‬ ‫שאינן‬ ‫ולתקלות‬ ‫ביצועים‬ ‫לבעיות‬ ‫לגרום‬ • ‫אודות‬ ‫נוסף‬ ‫מידע‬ ‫לקבלת‬ .‫בלבד‬ ‫הייצור‬ ‫בחברות‬ ‫ותלויה‬ ‫לשינוי‬ ‫כפופה‬ ‫האביזרים‬ ‫כל‬ ‫זמינות‬ .Samsung ‫של‬ ‫האינטרנט‬ ‫באתר‬ ‫בקר‬ ,‫הזמינים‬ ‫האביזרים‬
עמוד: 9
‫תויסיסב תולועפ‬ 10 ‫המכשיר‬ ‫פריסת‬ ‫רמקול‬ ‫צידי‬ ‫מקש‬ ‫טביעת‬ ‫זיהוי‬ ‫)חיישן‬ (‫האצבע‬ ‫הקול‬ ‫עוצמת‬ ‫מקש‬ ‫מגע‬ ‫מסך‬ ‫קדמית‬ ‫מצלמה‬ ‫אוזניה‬ ‫שקע‬ ‫תכליתי‬-‫רב‬ ‫שקע‬ (C-‫סוג‬ USB) / SIM ‫כרטיס‬ ‫מגש‬ ‫זיכרון‬ ‫כרטיס‬ ‫ראשית‬ ‫אנטנה‬ ‫אחורית‬ ‫מצלמה‬ ‫מבזק‬ ‫נורית‬ ‫מיקרופון‬ ‫ראשית‬ ‫אנטנה‬ ‫רמקול‬ ‫מיקרופון‬ GPS ‫אנטנת‬
עמוד: 10
‫תויסיסב תולועפ‬ 11 • ‫קרוב‬ ‫המכשיר‬ ‫את‬ ‫למקם‬ ‫אין‬ ,‫ברמקול‬ ‫שימוש‬ ‫או‬ ‫מדיה‬ ‫קובצי‬ ‫הפעלת‬ ‫כגון‬ ,‫ברמקולים‬ ‫שימוש‬ ‫בעת‬ .‫לאוזניים‬ • ‫עדשת‬ ‫של‬ ‫חשיפה‬ .‫ישיר‬ ‫שמש‬ ‫אור‬ ‫כגון‬ ,‫חזקים‬ ‫אור‬ ‫למקורות‬ ‫המצלמה‬ ‫עדשת‬ ‫את‬ ‫לחשוף‬ ‫אין‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ .‫במצלמה‬ ‫התמונה‬ ‫לחיישן‬ ‫נזק‬ ‫לגרום‬ ‫עלול‬ ,‫ישיר‬ ‫שמש‬ ‫אור‬ ‫כגון‬ ,‫חזק‬ ‫אור‬ ‫למקור‬ ‫המצלמה‬ .‫בתמונות‬ ‫וכתמים‬ ‫נקודות‬ ‫של‬ ‫להופעה‬ ‫מובילים‬ ‫והם‬ ,‫התמונה‬ ‫בחיישן‬ ‫נזקים‬ ‫לתקן‬ • ‫השתמש‬ .‫לפציעה‬ ‫סיכון‬ ‫ייתכן‬ ,‫שבור‬ ‫שלו‬ ‫האקרילי‬ ‫הגוף‬ ‫או‬ ‫שהזכוכית‬ ‫במכשיר‬ ‫משתמש‬ ‫אתה‬ ‫אם‬ .Samsung ‫של‬ ‫שירות‬ ‫במרכז‬ ‫שתוקן‬ ‫לאחר‬ ‫רק‬ ‫במכשיר‬ • ‫צליל‬ ‫להפיק‬ ‫עשוי‬ ‫המכשיר‬ ,‫למקלט‬ ‫או‬ ‫לרמקול‬ ,‫למיקרופון‬ ‫זרים‬ ‫עצמים‬ ‫או‬ ‫אבק‬ ‫חדירת‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ ‫חפץ‬ ‫באמצעות‬ ‫הזרים‬ ‫העצמים‬ ‫או‬ ‫האבק‬ ‫את‬ ‫לסלק‬ ‫ניסיון‬ .‫יפעלו‬ ‫לא‬ ‫מסוימות‬ ‫שתכונות‬ ‫וייתכן‬ ,‫חלש‬ .‫שלו‬ ‫ובמראה‬ ‫במכשיר‬ ‫לפגוע‬ ‫עלול‬ ‫חד‬ • :‫סוללה‬ ‫וריקון‬ ‫קישוריות‬ ‫בעיות‬ ‫להיווצר‬ ‫עלולות‬ ‫הבאים‬ ‫במצבים‬ – ‫המכשיר‬ ‫של‬ ‫האנטנה‬ ‫באזור‬ ‫מתכתיות‬ ‫מדבקות‬ ‫הדבקת‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ – ‫מתכתי‬ ‫מחומר‬ ‫העשוי‬ ‫בכיסוי‬ ‫המכשיר‬ ‫כיסוי‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ – ‫בתכונות‬ ‫השימוש‬ ‫במהלך‬ ‫אחרים‬ ‫בעצמים‬ ‫או‬ ‫בידיך‬ ‫המכשיר‬ ‫אנטנת‬ ‫אזור‬ ‫כיסוי‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ ‫לנייד‬ ‫נתונים‬ ‫חיבור‬ ‫או‬ ‫שיחות‬ ‫כגון‬ ‫מסוימות‬ • ‫לשבש‬ ‫עשויים‬ ‫מאושרים‬ ‫שאינם‬ ‫מסך‬ ‫מגני‬ .Samsung ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מאושר‬ ‫מסך‬ ‫במגן‬ ‫להשתמש‬ ‫מומלץ‬ .‫החיישנים‬ ‫פעולת‬ ‫את‬ • ‫חשיפה‬ ‫בעת‬ ‫או‬ ‫גבוהים‬ ‫לחות‬ ‫בתנאי‬ ‫להתקלקל‬ ‫עלול‬ ‫המגע‬ ‫מסך‬ .‫המגע‬ ‫במסך‬ ‫מים‬ ‫של‬ ‫מגע‬ ‫מנע‬ .‫למים‬
עמוד: 11
‫תויסיסב תולועפ‬ 12 ‫קשיחים‬ ‫מקשים‬ ‫מקש‬ ‫פונקציה‬ ‫צידי‬ ‫מקש‬ • .‫המכשיר‬ ‫את‬ ‫לכבות‬ ‫או‬ ‫להפעיל‬ ‫כדי‬ ‫ממושכת‬ ‫לחיצה‬ ‫לחץ‬ • .‫המסך‬ ‫את‬ ‫לנעול‬ ‫או‬ ‫להפעיל‬ ‫כדי‬ ‫לחץ‬ • .‫מגדיר‬ ‫שאתה‬ ‫התכונה‬ ‫או‬ ‫היישום‬ ‫את‬ ‫להפעיל‬ ‫כדי‬ ‫פעמיים‬ ‫לחץ‬ ‫מקש‬ + ‫צידי‬ ‫מקש‬ ‫קול‬ ‫עוצמת‬ ‫החלשת‬ • .‫מסך‬ ‫תמונת‬ ‫לצלם‬ ‫כדי‬ ‫זמנית‬-‫בו‬ ‫לחץ‬ • .‫מכשיר‬ ‫את‬ ‫לכבות‬ ‫כדי‬ ‫זמנית‬-‫בו‬ ‫והחזק‬ ‫לחץ‬ ‫הצידי‬ ‫המקש‬ ‫הגדרת‬ .‫פעמיים‬ ‫הצידי‬ ‫הלחצן‬ ‫על‬ ‫בלחיצה‬ ‫להפעלה‬ ‫תכונה‬ ‫או‬ ‫יישום‬ ‫בחר‬ ‫האפשרות‬ ‫את‬ ‫בחר‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ‫צידי‬ ‫לחצן‬ ← ‫מתקדמות‬ ‫תכונות‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ,‫הגדרות‬ ‫היישום‬ ‫את‬ ‫הפעל‬ .‫הרצויה‬ ‫תכנות‬ ‫לחצני‬ ‫חזרה‬ ‫לחצן‬ ‫הבית‬ ‫לחצן‬ ‫אחרון‬ ‫שימוש‬ ‫לחצן‬ .‫נוסף‬ ‫למידע‬ )‫תכנות‬ ‫(לחצני‬ ‫הניווט‬ ‫סרגל‬ ‫ראה‬ .‫המסך‬ ‫בתחתית‬ ‫יופיעו‬ ‫התכנות‬ ‫לחצני‬ ,‫המסך‬ ‫הפעלת‬ ‫בעת‬
עמוד: 12
‫תויסיסב תולועפ‬ 13 ‫הסוללה‬ ‫טעינת‬ .‫ארוך‬ ‫זמן‬ ‫פרק‬ ‫במשך‬ ‫בשימוש‬ ‫הייתה‬ ‫שלא‬ ‫לאחר‬ ‫או‬ ,‫בה‬ ‫ראשון‬ ‫שימוש‬ ‫לפני‬ ‫הסוללה‬ ‫את‬ ‫טען‬ .‫למכשיר‬ ‫במיוחד‬ ‫ושתוכננו‬ Samsung ‫ידי‬-‫על‬ ‫המאושרים‬ ‫וכבל‬ ‫מטען‬ ,‫בסוללה‬ ‫ורק‬ ‫אך‬ ‫השתמש‬ .‫למכשיר‬ ‫נזק‬ ‫לגרום‬ ‫או‬ ‫קשות‬ ‫לפציעות‬ ‫לגרום‬ ‫עלולים‬ ‫תואם‬ ‫שאינו‬ ‫וכבל‬ ‫מטען‬ ,‫סוללה‬ • ‫אינו‬ ‫שגוי‬ ‫שימוש‬ ‫עקב‬ ‫שייגרם‬ ‫נזק‬ ‫כל‬ .‫למכשיר‬ ‫חמור‬ ‫נזק‬ ‫לגרום‬ ‫עלול‬ ‫המטען‬ ‫של‬ ‫שגוי‬ ‫חיבור‬ .‫האחריות‬ ‫במסגרת‬ ‫מכוסה‬ • ‫נזק‬ ‫לגרום‬ ‫עלול‬ Micro USB ‫בכבל‬ ‫שימוש‬ .‫המכשיר‬ ‫עם‬ ‫המסופק‬ C-‫סוג‬ USB ‫בכבל‬ ‫להשתמש‬ ‫יש‬ .‫למכשיר‬ ,‫במטען‬ ‫הדלקה‬/‫כיבוי‬ ‫מתג‬ ‫אין‬ .‫בשימוש‬ ‫אינו‬ ‫הוא‬ ‫כאשר‬ ‫המטען‬ ‫את‬ ‫נתק‬ ,‫חשמל‬ ‫בצריכת‬ ‫לחסוך‬ ‫כדי‬ .‫חשמל‬ ‫בצריכת‬ ‫בזבוז‬ ‫למנוע‬ ‫כדי‬ ‫בשימוש‬ ‫אינו‬ ‫הוא‬ ‫כאשר‬ ‫החשמל‬ ‫משקע‬ ‫המטען‬ ‫את‬ ‫לנתק‬ ‫עליך‬ ‫לכן‬ .‫לגישה‬ ‫נוח‬ ‫במקום‬ ,‫החשמל‬ ‫שקע‬ ‫בקרבת‬ ‫המטען‬ ‫את‬ ‫להשאיר‬ ‫יש‬ ,‫הטעינה‬ ‫במהלך‬ ‫קווית‬ ‫טעינה‬ ‫לשקע‬ ‫הכבל‬ ‫את‬ ‫חבר‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ,USB ‫מתח‬ ‫למתאם‬ USB-‫ה‬ ‫כבל‬ ‫את‬ ‫חבר‬ ,‫הסוללה‬ ‫את‬ ‫לטעון‬ ‫כדי‬ .‫מהמכשיר‬ ‫המטען‬ ‫את‬ ‫נתק‬ ,‫מלאה‬ ‫טעינה‬ ‫בסיום‬ .‫במכשיר‬ ‫תכליתי‬-‫הרב‬
עמוד: 13
‫תויסיסב תולועפ‬ 14 ‫מהירה‬ ‫טעינה‬ ‫התכונה‬ ‫את‬ ‫הפעל‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ,‫טעינה‬ ← ‫סוללה‬ ← ‫המכשיר‬ ‫תחזוקת‬ ‫על‬ ‫הגדרותהקש‬ ‫היישום‬ ‫את‬ ‫הפעל‬ .‫הרצויה‬ • ‫בטעינה‬ ‫תומך‬ ‫אשר‬ ‫סוללה‬ ‫במטען‬ ‫השתמש‬ ,‫מהירה‬ ‫טעינה‬ ‫בתכונת‬ ‫להשתמש‬ ‫מנת‬ ‫על‬ :‫מהירה‬ ‫טעינה‬ .‫מותאמת‬ ‫מהירה‬ • .‫הטעינה‬ ‫בזמן‬ ‫זו‬ ‫תכונה‬ ‫לבטל‬ ‫או‬ ‫להפעיל‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ • .‫מכובים‬ ‫המסך‬ ‫או‬ ‫כשהמכשיר‬ ‫יותר‬ ‫מהר‬ ‫הסוללה‬ ‫את‬ ‫לטעון‬ ‫ניתן‬ ‫הסוללה‬ ‫מתח‬ ‫צריכת‬ ‫של‬ ‫צמצום‬ .‫הסוללה‬ ‫מתח‬ ‫בשמירת‬ ‫לך‬ ‫שמסייעות‬ ‫מגוונות‬ ‫אפשרויות‬ ‫מספק‬ ‫המכשיר‬ • .‫במכשיר‬ ‫טיפול‬ ‫התכונה‬ ‫באמצעות‬ ‫במכשיר‬ ‫השימוש‬ ‫את‬ ‫יעל‬ • .‫הצידי‬ ‫המקש‬ ‫על‬ ‫לחיצה‬ ‫ידי‬-‫על‬ ‫המסך‬ ‫את‬ ‫כבה‬ ,‫במכשיר‬ ‫משתמש‬ ‫אינך‬ ‫כאשר‬ • .‫בחשמל‬ ‫חיסכון‬ ‫מצב‬ ‫את‬ ‫הפעל‬ • .‫נחוצים‬ ‫לא‬ ‫יישומים‬ ‫סגור‬ • .‫בשימוש‬ ‫אינה‬ ‫כאשר‬ Bluetooth ‫תכונת‬ ‫את‬ ‫השבת‬ • .‫מסונכרנים‬ ‫להיות‬ ‫צריכים‬ ‫אשר‬ ‫יישומים‬ ‫של‬ ‫האוטומטי‬ ‫הסינכרון‬ ‫את‬ ‫השבת‬ • .‫פועלת‬ ‫המסך‬ ‫תאורת‬ ‫שבו‬ ‫הזמן‬ ‫משך‬ ‫את‬ ‫קצר‬ • .‫התצוגה‬ ‫בהירות‬ ‫את‬ ‫הפחת‬ ‫סוללות‬ ‫לטעינת‬ ‫בטיחות‬ ‫והוראות‬ ‫עצות‬ • ‫יש‬ .‫למטען‬ ‫מחובר‬ ‫כשהוא‬ ‫מיידי‬ ‫באופן‬ ‫המכשיר‬ ‫את‬ ‫להפעיל‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ,‫לחלוטין‬ ‫פרוקה‬ ‫הסוללה‬ ‫אם‬ .‫המכשיר‬ ‫הפעלת‬ ‫לפני‬ ‫דקות‬ ‫מספר‬ ‫במשך‬ ‫להיטען‬ ‫פרוקה‬ ‫לסוללה‬ ‫לאפשר‬ • ‫למכשיר‬ ‫חיבור‬ ‫דרוש‬ ‫שלהם‬ ‫ביישומים‬ ‫או‬ ‫רשת‬ ‫ביישומי‬ ,‫זמנית‬-‫בו‬ ‫מרובים‬ ‫ביישומים‬ ‫משתמש‬ ‫אתה‬ ‫אם‬ ‫יש‬ ,‫נתונים‬ ‫העברת‬ ‫במהלך‬ ‫סוללה‬ ‫מתח‬ ‫של‬ ‫אובדן‬ ‫למנוע‬ ‫מנת‬ ‫על‬ .‫במהירות‬ ‫מתרוקנת‬ ‫הסוללה‬ ,‫אחר‬ .‫במלואה‬ ‫הסוללה‬ ‫טעינת‬ ‫לאחר‬ ‫רק‬ ‫אלה‬ ‫ביישומים‬ ‫להשתמש‬ • ‫מתח‬ ‫עקב‬ ‫יותר‬ ‫איטית‬ ‫לטעינה‬ ‫לגרום‬ ‫עלול‬ ,‫מחשב‬ ‫כגון‬ ,‫המטען‬ ‫מלבד‬ ‫אחר‬ ‫חשמל‬ ‫במקור‬ ‫שימוש‬ .‫יותר‬ ‫נמוך‬ ‫חשמל‬ • .‫יותר‬ ‫רב‬ ‫זמן‬ ‫תימשך‬ ‫הסוללה‬ ‫שטעינת‬ ‫ייתכן‬ ‫אך‬ ,‫נטען‬ ‫שהוא‬ ‫בשעה‬ ‫במכשיר‬ ‫להשתמש‬ ‫ניתן‬ • ,‫זה‬ ‫במקרה‬ .‫יפעל‬ ‫לא‬ ‫המגע‬ ‫שמסך‬ ‫ייתכן‬ ,‫הטעינה‬ ‫במהלך‬ ‫יציבה‬ ‫לא‬ ‫מתח‬ ‫אספקת‬ ‫מקבל‬ ‫המכשיר‬ ‫אם‬ .‫מהמכשיר‬ ‫המטען‬ ‫את‬ ‫נתק‬ ‫תחילה‬
עמוד: 14
‫תויסיסב תולועפ‬ 15 • ‫תוחלת‬ ‫על‬ ‫משפיעה‬ ‫שאינה‬ ‫רגילה‬ ‫תופעה‬ ‫זוהי‬ .‫להתחמם‬ ‫עשויים‬ ‫והמטען‬ ‫המכשיר‬ ,‫הטעינה‬ ‫במהלך‬ ‫את‬ ‫יפסיק‬ ‫שהמטען‬ ‫ייתכן‬ ,‫המידה‬ ‫על‬ ‫יתר‬ ‫מתחממת‬ ‫הסוללה‬ ‫אם‬ .‫ביצועיו‬ ‫על‬ ‫או‬ ‫המכשיר‬ ‫של‬ ‫החיים‬ .‫פעולתו‬ • ‫את‬ ‫היטב‬ ‫לייבש‬ ‫יש‬ .‫למכשיר‬ ‫נזק‬ ‫לגרום‬ ‫עלולה‬ ,‫רטוב‬ ‫תכליתי‬-‫הרב‬ ‫השקע‬ ‫כאשר‬ ‫המכשיר‬ ‫הטענת‬ .‫המכשיר‬ ‫טעינת‬ ‫לפני‬ ‫תכליתי‬-‫הרב‬ ‫השקע‬ • .Samsung ‫של‬ ‫שירות‬ ‫למרכז‬ ‫והמטען‬ ‫המכשיר‬ ‫את‬ ‫לקחת‬ ‫יש‬ ,‫כהלכה‬ ‫נטען‬ ‫לא‬ ‫המכשיר‬ ‫אם‬ )nanoSIM ‫(כרטיס‬ USIM ‫או‬ SIM ‫כרטיס‬ .‫הנייד‬ ‫הטלפון‬ ‫של‬ ‫השירות‬ ‫ספק‬ ‫ידי‬-‫על‬ ‫שסופק‬ USIM-‫ה‬ ‫או‬ SIM-‫ה‬ ‫כרטיס‬ ‫את‬ ‫הכנס‬ ‫שירות‬ ‫ספקי‬ ‫שני‬ ‫או‬ ‫טלפון‬ ‫מספרי‬ ‫שני‬ ‫לך‬ ‫להיות‬ ‫שיוכלו‬ ‫כדי‬ ,USIM ‫או‬ SIM ‫כרטיסי‬ ‫שני‬ ‫להכניס‬ ‫באפשרותך‬ SIM ‫כרטיסי‬ ‫שני‬ ‫כאשר‬ ‫יותר‬ ‫איטיות‬ ‫להיות‬ ‫עלולות‬ ‫מידע‬ ‫העברת‬ ‫מהירויות‬ ,‫מסוימים‬ ‫באזורים‬ .‫מכשיר‬ ‫באותו‬ .‫שמוכנס‬ ‫יחיד‬ SIM ‫כרטיס‬ ‫לעומת‬ ‫למכשיר‬ ‫מוכנסים‬ .‫השירות‬ ‫לספק‬ ‫בהתאם‬ ,‫זמינים‬ ‫יהיו‬ ‫לא‬ ‫לרשת‬ ‫חיבור‬ ‫דורשים‬ ‫אשר‬ ‫מסוימים‬ ‫ששירותים‬ ‫ייתכן‬ USIM-‫ה‬ ‫או‬ SIM-‫ה‬ ‫כרטיס‬ ‫התקנת‬
עמוד: 15
‫תויסיסב תולועפ‬ 16 1 .‫המגש‬ ‫את‬ ‫לשחרר‬ ‫כדי‬ SIM-‫ה‬ ‫כרטיס‬ ‫מגש‬ ‫שלצד‬ ‫לפתח‬ ‫השליפה‬ ‫סיכת‬ ‫את‬ ‫הכנס‬ 2 .‫המגש‬ ‫חריץ‬ ‫מתוך‬ ‫המגש‬ ‫את‬ ‫בעדינות‬ ‫הוצא‬ 3 ‫את‬ ‫בעדינות‬ ‫ולחץ‬ ,‫מטה‬ ‫פונים‬ ‫המוזהבים‬ ‫כשהמגעים‬ ‫המגש‬ ‫על‬ USIM-‫ה‬ ‫או‬ SIM-‫ה‬ ‫כרטיס‬ ‫את‬ ‫הנח‬ .‫במקום‬ ‫שיוחזק‬ ‫כדי‬ ,‫המגש‬ ‫לתוך‬ USIM-‫ה‬ ‫או‬ SIM-‫ה‬ ‫כרטיס‬ 4 .‫המגש‬ ‫לחריץ‬ ‫חזרה‬ ‫המגש‬ ‫את‬ ‫הכנס‬ • .‫בלבד‬ nano-SIM ‫בכרטיס‬ ‫השתמש‬ • .‫בו‬ ‫להשתמש‬ ‫לאחרים‬ ‫לאפשר‬ ‫או‬ ,USIM-‫ה‬ ‫או‬ SIM-‫ה‬ ‫כרטיס‬ ‫את‬ ‫לאבד‬ ‫שלא‬ ‫להקפיד‬ ‫יש‬ .‫כרטיסים‬ ‫של‬ ‫גניבה‬ ‫או‬ ‫אובדן‬ ‫עקב‬ ‫הנגרמים‬ ‫נעימויות‬-‫אי‬ ‫או‬ ‫לנזקים‬ ‫אחראית‬ ‫אינה‬ Samsung • .‫להינזק‬ ‫עלול‬ ‫המכשיר‬ ,‫לא‬ ‫אם‬ .‫לפתח‬ ‫במאונך‬ ‫נמצאת‬ ‫השליפה‬ ‫שסיכת‬ ‫ודא‬ • .‫ליפול‬ ‫או‬ ‫למגש‬ ‫מחוץ‬ ‫להישאר‬ ‫עלול‬ SIM-‫ה‬ ‫כרטיס‬ ,‫למגש‬ ‫בחוזקה‬ ‫מוצמד‬ ‫אינו‬ ‫הכרטיס‬ ‫אם‬ • .‫יבש‬ ‫המגש‬ ‫כי‬ ‫תמיד‬ ‫לוודא‬ ‫יש‬ .‫להינזק‬ ‫עלול‬ ‫המכשיר‬ ,‫רטוב‬ ‫בעודו‬ ‫למכשיר‬ ‫מגש‬ ‫תכניס‬ ‫אם‬ • .‫למכשיר‬ ‫נוזלים‬ ‫חדירת‬ ‫למניעת‬ ‫המגש‬ ‫לחריץ‬ ‫כולו‬ ‫המגש‬ ‫את‬ ‫הכנס‬ SIM ‫כרטיסי‬ ‫מנהל‬ .SIM ‫כרטיסי‬ ‫מנהל‬ ← ‫חיבורים‬ ‫על‬ ‫והקש‬ ‫הגדרות‬ ‫יישום‬ ‫את‬ ‫הפעל‬ • ‫כרטיסי‬ ‫הגדרות‬ ‫את‬ ‫אישית‬ ‫והתאם‬ ,‫להשתמש‬ ‫תרצה‬ ‫שבו‬ SIM-‫ה‬ ‫כרטיס‬ ‫את‬ ‫הפעל‬ :SIM ‫כרטיסי‬ .SIM-‫ה‬ • ‫שיחות‬ ‫כגון‬ ,‫מסוימות‬ ‫תכונות‬ ‫עבור‬ ‫ספציפיים‬ SIM ‫בכרטיסי‬ ‫להשתמש‬ ‫בחר‬ :‫מועדף‬ SIM ‫כרטיס‬ .‫כרטיסים‬ ‫שני‬ ‫מופעלים‬ ‫כאשר‬ ,‫קוליות‬ • .‫השיחה‬ ‫הגדרות‬ ‫את‬ ‫אישית‬ ‫התאם‬ :‫נוספות‬ SIM ‫כרטיס‬ ‫הגדרות‬
עמוד: 16
‫תויסיסב תולועפ‬ 17 )microSD ‫(כרטיס‬ ‫זיכרון‬ ‫כרטיס‬ ‫זיכרון‬ ‫כרטיס‬ ‫התקנת‬ ‫שלא‬ ‫מסוימים‬ ‫זיכרון‬ ‫כרטיסי‬ ‫וישנם‬ ‫שונים‬ ‫דגמים‬ ‫בין‬ ‫להשתנות‬ ‫עשויה‬ ,‫מכשירך‬ ‫של‬ ‫הזיכרון‬ ‫כרטיס‬ ‫קיבולת‬ ‫הזיכרון‬ ‫כרטיס‬ ‫של‬ ‫המרבית‬ ‫בקיבולת‬ ‫לצפייה‬ .‫ולסוג‬ ‫הזיכרון‬ ‫כרטיס‬ ‫ליצרן‬ ‫בהתאם‬ ,‫למכשירך‬ ‫תואמים‬ ‫יהיו‬ .Samsung ‫של‬ ‫באתר‬ ‫עיין‬ ,‫מכשירך‬ ‫של‬ 1 2 4 3 1 .‫המגש‬ ‫את‬ ‫לשחרר‬ ‫כדי‬ SIM-‫ה‬ ‫כרטיס‬ ‫מגש‬ ‫שלצד‬ ‫לפתח‬ ‫השליפה‬ ‫סיכת‬ ‫את‬ ‫הכנס‬ 2 .‫המגש‬ ‫חריץ‬ ‫מתוך‬ ‫המגש‬ ‫את‬ ‫בעדינות‬ ‫הוצא‬ 3 ‫לתוך‬ ‫הזיכרון‬ ‫כרטיס‬ ‫את‬ ‫בעדינות‬ ‫ולחץ‬ ,‫מטה‬ ‫פונים‬ ‫המוזהבים‬ ‫כשהמגעים‬ ‫המגש‬ ‫על‬ ‫זיכרון‬ ‫כרטיס‬ ‫הנח‬ .‫במקום‬ ‫שיוחזק‬ ‫כדי‬ ,‫המגש‬ 4 .‫המגש‬ ‫לחריץ‬ ‫חזרה‬ ‫המגש‬ ‫את‬ ‫הכנס‬ • ‫עלול‬ ‫תואם‬ ‫לא‬ ‫בכרטיס‬ ‫שימוש‬ .‫למכשיר‬ ‫מלא‬ ‫באופן‬ ‫תואמים‬ ‫יהיו‬ ‫לא‬ ‫מסוימים‬ ‫זיכרון‬ ‫שכרטיסי‬ ‫ייתכן‬ .‫בו‬ ‫השמורים‬ ‫בנתונים‬ ‫לפגום‬ ‫או‬ ,‫הזיכרון‬ ‫לכרטיס‬ ‫או‬ ‫למכשיר‬ ‫נזק‬ ‫לגרום‬ • .‫מעלה‬ ‫כלפי‬ ‫פונה‬ ‫הימני‬ ‫כשצדו‬ ‫הזיכרון‬ ‫כרטיס‬ ‫את‬ ‫להכניס‬ ‫להקפיד‬ ‫יש‬ • .‫להינזק‬ ‫עלול‬ ‫המכשיר‬ ,‫לא‬ ‫אם‬ .‫לפתח‬ ‫במאונך‬ ‫נמצאת‬ ‫השליפה‬ ‫שסיכת‬ ‫ודא‬ • .‫מושבת‬ ‫לנייד‬ ‫הנתונים‬ ‫חיבור‬ ,‫מהמכשיר‬ ‫המגש‬ ‫את‬ ‫מוציא‬ ‫כשאתה‬ • .‫ליפול‬ ‫או‬ ‫למגש‬ ‫מחוץ‬ ‫להישאר‬ ‫עלול‬ ‫הוא‬ ,‫למגש‬ ‫בחוזקה‬ ‫מוצמד‬ ‫לא‬ ‫הזיכרון‬ ‫כרטיס‬ ‫אם‬ • .‫יבש‬ ‫המגש‬ ‫כי‬ ‫תמיד‬ ‫לוודא‬ ‫יש‬ .‫להינזק‬ ‫עלול‬ ‫המכשיר‬ ,‫רטוב‬ ‫בעודו‬ ‫למכשיר‬ ‫מגש‬ ‫תכניס‬ ‫אם‬ • .‫למכשיר‬ ‫נוזלים‬ ‫חדירת‬ ‫למניעת‬ ‫המגש‬ ‫לחריץ‬ ‫כולו‬ ‫המגש‬ ‫את‬ ‫הכנס‬
עמוד: 17
‫תויסיסב תולועפ‬ 18 • ‫כרטיס‬ ‫של‬ ‫הכנסה‬ ‫בעת‬ .‫זיכרון‬ ‫כרטיסי‬ ‫עבור‬ exFAT-‫ו‬ FAT ‫הקבצים‬ ‫במערכות‬ ‫תומך‬ ‫המכשיר‬ ‫או‬ ‫מחדש‬ ‫הזיכרון‬ ‫כרטיס‬ ‫את‬ ‫לפרמט‬ ‫יבקש‬ ‫המכשיר‬ ,‫אחרת‬ ‫קבצים‬ ‫במערכת‬ ‫שפורמט‬ ‫זיכרון‬ ‫יכול‬ ‫לא‬ ‫מכשירך‬ ‫אם‬ .‫בו‬ ‫להשתמש‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫הזיכרון‬ ‫כרטיס‬ ‫את‬ ‫לאתחל‬ ‫עליך‬ .‫כלל‬ ‫אותו‬ ‫יזהה‬ ‫שלא‬ ‫של‬ ‫השירות‬ ‫מרכז‬ ‫עם‬ ‫או‬ ‫הזיכרון‬ ‫כרטיס‬ ‫יצרן‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫צור‬ ,‫הזיכרון‬ ‫כרטיס‬ ‫את‬ ‫לזהות‬ ‫או‬ ‫לאתחל‬ .Samsung • .‫זיכרון‬ ‫כרטיסי‬ ‫של‬ ‫החיים‬ ‫תוחלת‬ ‫את‬ ‫מקצרות‬ ‫גבוהה‬ ‫בתדירות‬ ‫נתונים‬ ‫של‬ ‫ומחיקה‬ ‫כתיבה‬ • ‫בתיקייה‬ ‫מופיעה‬ ‫הזיכרון‬ ‫כרטיס‬ ‫של‬ ‫הקבצים‬ ‫ספריית‬ ,‫למכשיר‬ ‫זיכרון‬ ‫כרטיס‬ ‫של‬ ‫הכנסה‬ ‫בעת‬ .‫חיצוני‬ SD ‫כרטיס‬ ← ‫שלי‬ ‫הקבצים‬ ‫הזיכרון‬ ‫כרטיס‬ ‫של‬ ‫הסרה‬ .‫בטוחה‬ ‫להסרה‬ ‫אותו‬ ‫להשבית‬ ‫יש‬ ‫ראשית‬ ,‫הזיכרון‬ ‫כרטיס‬ ‫הסרת‬ ‫לפני‬ ‫בטל‬ ← ‫חיצוני‬ SD ‫כרטיס‬ ← ‫מתקדם‬ ← ‫אחסון‬ ← ‫המכשיר‬ ‫תחזוקת‬ ‫על‬ ‫והקש‬ ‫הגדרות‬ ‫יישום‬ ‫את‬ ‫הפעל‬ .‫טעינה‬ ‫או‬ ‫מידע‬ ‫מעביר‬ ‫המכשיר‬ ‫כאשר‬ ,USB ‫אחסון‬ ‫או‬ ‫זיכרון‬ ‫כרטיס‬ ‫כגון‬ ,‫החיצוני‬ ‫האחסון‬ ‫את‬ ‫להסיר‬ ‫אין‬ ‫שלהם‬ ‫אובדן‬ ‫או‬ ‫בנתונים‬ ‫פגיעה‬ ‫לגרום‬ ‫עלולה‬ ‫זו‬ ‫פעולה‬ .‫נתונים‬ ‫של‬ ‫שידור‬ ‫לאחר‬ ‫מיד‬ ‫או‬ ,‫למידע‬ ‫ניגש‬ ‫שנגרם‬ ,‫נתונים‬ ‫אובדן‬ ‫זה‬ ‫בכלל‬ ,‫לאובדן‬ ‫אחראית‬ ‫אינה‬ Samsung .‫למכשיר‬ ‫או‬ ‫החיצוני‬ ‫לאחסון‬ ‫נזק‬ ‫או‬ .‫חיצוני‬ ‫אחסון‬ ‫במכשירי‬ ‫הולם‬ ‫לא‬ ‫שימוש‬ ‫עקב‬ ‫הזיכרון‬ ‫כרטיס‬ ‫של‬ ‫פרמוט‬ ‫הזיכרון‬ ‫כרטיס‬ ‫את‬ ‫לפרמט‬ ‫יש‬ .‫למכשיר‬ ‫תואם‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ ‫מחשב‬ ‫באמצעות‬ ‫שפורמט‬ ‫זיכרון‬ ‫שכרטיס‬ ‫ייתכן‬ .‫עצמו‬ ‫במכשיר‬ ← ‫חיצוני‬ SD ‫כרטיס‬ ← ‫מתקדם‬ ← ‫אחסון‬ ← ‫המכשיר‬ ‫תחזוקת‬ ‫על‬ ‫והקש‬ ‫הגדרות‬ ‫יישום‬ ‫את‬ ‫הפעל‬ .‫אתחול‬ .‫במכשיר‬ ‫המאוחסנים‬ ‫החשובים‬ ‫הנתונים‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫גיבוי‬ ‫עותקי‬ ‫ליצור‬ ‫הקפד‬ ,‫הזיכרון‬ ‫כרטיס‬ ‫פרמוט‬ ‫לפני‬ .‫המשתמש‬ ‫של‬ ‫פעולות‬ ‫עקב‬ ‫נתונים‬ ‫אובדן‬ ‫מכסה‬ ‫אינה‬ ‫היצרן‬ ‫אחריות‬
עמוד: 18
‫תויסיסב תולועפ‬ 19 ‫המכשיר‬ ‫של‬ ‫וכיבוי‬ ‫הפעלה‬ ‫על‬ ‫הגבלות‬ ‫חלות‬ ‫שבהם‬ ‫באזורים‬ ‫מורשים‬ ‫סגל‬ ‫אנשי‬ ‫של‬ ‫וההנחיות‬ ‫הכתובות‬ ‫האזהרות‬ ‫כל‬ ‫לפי‬ ‫פעל‬ .‫חולים‬ ‫ובבתי‬ ‫תעופה‬ ‫בנמלי‬ ‫למשל‬ ,‫אלחוטיים‬ ‫במכשירים‬ ‫השימוש‬ ‫צידי‬ ‫מקש‬ ‫עוצמת‬ ‫החלשת‬ ‫מקש‬ ‫קול‬ ‫המכשיר‬ ‫הפעלת‬ .‫המכשיר‬ ‫את‬ ‫להפעיל‬ ‫כדי‬ ‫שניות‬ ‫כמה‬ ‫למשך‬ ‫הצידי‬ ‫המקש‬ ‫את‬ ‫והחזק‬ ‫לחץ‬ ‫המכשיר‬ ‫כיבוי‬ 1 ‫על‬ ‫והקש‬ ‫ההתראות‬ ‫חלונית‬ ‫את‬ ‫פתח‬ ,‫לחלופין‬ .‫הצידי‬ ‫הלחצן‬ ‫על‬ ‫ארוכה‬ ‫לחיצה‬ ‫ללחוץ‬ ‫יש‬ ,‫המכשיר‬ ‫לכיבוי‬ . 2 .‫כיבוי‬ ‫על‬ ‫הקש‬ .‫מחדש‬ ‫הפעלה‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ,‫מחדש‬ ‫המכשיר‬ ‫את‬ ‫להפעיל‬ ‫כדי‬ ‫מחדש‬ ‫הפעלה‬ ‫כפיית‬ ‫זמנית‬-‫בו‬ ‫קול‬ ‫עוצמת‬ ‫החלשת‬ ‫ומקש‬ ‫הצידי‬ ‫המקש‬ ‫את‬ ‫והחזק‬ ‫לחץ‬ ,‫מגיב‬ ‫שאינו‬ ‫או‬ ‫קופא‬ ‫שלך‬ ‫המכשיר‬ ‫אם‬ .‫מחדש‬ ‫הפעלה‬ ‫לבצע‬ ‫כדי‬ ‫שניות‬ 7-‫מ‬ ‫יותר‬ ‫למשך‬
עמוד: 19
‫תויסיסב תולועפ‬ 20 ‫חירום‬ ‫מצב‬ ‫ופונקציות‬ ‫יישומים‬ ‫של‬ ‫ההפעלה‬ .‫סוללה‬ ‫בצריכת‬ ‫להפחית‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫חירום‬ ‫למצב‬ ‫המכשיר‬ ‫את‬ ‫להעביר‬ ‫ניתן‬ ‫להשמיע‬ ,‫הנוכחי‬ ‫מיקומך‬ ‫פרטי‬ ‫את‬ ‫לשלוח‬ ,‫חירום‬ ‫שיחת‬ ‫לערוך‬ ‫באפשרותך‬ ,‫חירום‬ ‫במצב‬ .‫תוגבל‬ ‫מסוימים‬ .‫ועוד‬ ‫חירום‬ ‫אזעקת‬ ‫לוח‬ ‫את‬ ‫פתח‬ ,‫לחלופין‬ .‫חירום‬ ‫מצב‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ‫הצד‬ ‫מקש‬ ‫את‬ ‫והחזק‬ ‫לחץ‬ ,‫חירום‬ ‫מצב‬ ‫להפעלת‬ .‫חירום‬ ‫מצב‬ ← ‫על‬ ‫והקש‬ ,‫ההתראות‬ .'‫'חירום‬ ‫מצב‬ ‫כבה‬ ← ‫על‬ ‫הקש‬ ,‫החירום‬ ‫מצב‬ ‫את‬ ‫להשבית‬ ‫כדי‬ ‫עשוי‬ ‫שנותר‬ ‫השימוש‬ ‫זמן‬ .‫הסוללה‬ ‫להתרוקנות‬ ‫עד‬ ‫הנותר‬ ‫הזמן‬ ‫את‬ ‫מראה‬ ‫שנותר‬ ‫השימוש‬ ‫זמן‬ .‫ההפעלה‬ ‫ותנאי‬ ‫המכשיר‬ ‫להגדרות‬ ‫בהתאם‬ ‫להשתנות‬ ‫ראשונית‬ ‫התקנה‬ ‫כדי‬ ‫במסך‬ ‫המופיעות‬ ‫להוראות‬ ‫בהתאם‬ ‫פעל‬ ,‫נתונים‬ ‫איפוס‬ ‫ביצוע‬ ‫ואחרי‬ ‫המכשיר‬ ‫של‬ ‫הראשונה‬ ‫בהפעלה‬ .‫המכשיר‬ ‫את‬ ‫להגדיר‬ ‫ההתקנה‬ ‫במהלך‬ ‫המכשיר‬ ‫מתכונות‬ ‫חלק‬ ‫להגדיר‬ ‫תוכל‬ ‫שלא‬ ‫ייתכן‬ ,Wi-Fi ‫לרשת‬ ‫תתחבר‬ ‫לא‬ ‫אם‬ .‫הראשונית‬ Samsung account ‫הניתנים‬ Samsung ‫שירותי‬ ‫במגוון‬ ‫להשתמש‬ ‫לך‬ ‫המאפשר‬ ‫משולב‬ ‫חשבון‬ ‫שירות‬ ‫הוא‬ Samsung Account .Samsung ‫של‬ ‫האינטרנט‬ ‫ואתר‬ ‫טלוויזיות‬ ,‫ניידים‬ ‫למכשירים‬ ‫בכתובת‬ ‫בקר‬ ,Samsung Account ‫עם‬ ‫להשתמש‬ ‫ניתן‬ ‫שבהם‬ ‫השירותים‬ ‫רשימת‬ ‫לבדיקת‬ .account.samsung.com 1 ← ‫חשבון‬ ‫הוסף‬ ← ‫חשבונות‬ ← ‫וגיבוי‬ ‫חשבונות‬ ‫על‬ ‫והקש‬ ‫הגדרות‬ ‫היישום‬ ‫את‬ ‫הפעל‬ .Samsung Account . ‫על‬ ‫והקש‬ ,‫הגדרות‬ ‫יישום‬ ‫את‬ ‫הפעל‬ ,‫לחלופין‬ 2 .Samsung Account-‫ל‬ ‫באפשרותך‬ ,Samsung Account ‫לך‬ ‫יש‬ ‫כבר‬ ‫אם‬ • .Google ‫עם‬ ‫המשך‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ,Google-‫ב‬ ‫חשבונך‬ ‫באמצעות‬ ‫להיכנס‬ ‫תרצה‬ ‫אם‬ • .‫חשבון‬ ‫צור‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ,Samsung Account ‫לך‬ ‫אין‬ ‫אם‬
עמוד: 20
‫תויסיסב תולועפ‬ 21 ‫הסיסמה‬ ‫ואיפוס‬ ‫הזיהוי‬ ‫פרטי‬ ‫איתור‬ ‫איפוס‬ ‫על‬ ‫או‬ ‫מזהה‬ ‫חפש‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ,Samsung Account ‫של‬ ‫הסיסמה‬ ‫או‬ ‫הזיהוי‬ ‫פרטי‬ ‫את‬ ‫שכחת‬ ‫אם‬ ‫אחרי‬ ‫סיסמתך‬ ‫את‬ ‫לאפס‬ ‫או‬ ‫הזיהוי‬ ‫פרטי‬ ‫את‬ ‫למצוא‬ ‫תוכל‬ .Samsung Account ‫של‬ ‫הכניסה‬ ‫במסך‬ ‫סיסמה‬ .‫הנחוץ‬ ‫המידע‬ ‫את‬ ‫שתזין‬ Samsung Account-‫מ‬ ‫יציאה‬ .‫אירועים‬ ‫או‬ ‫קשר‬ ‫אנשי‬ ‫כגון‬ ,‫שלך‬ ‫נתונים‬ ‫גם‬ ‫מהמכשיר‬ ‫תסיר‬ Samsung Account-‫מ‬ ‫יציאה‬ 1 .‫חשבונות‬ ← ‫וגיבוי‬ ‫חשבונות‬ ‫על‬ ‫והקש‬ ,‫הגדרות‬ ‫יישום‬ ‫את‬ ‫הפעל‬ 2 .‫התנתק‬ ← ← ‫אישי‬ ‫מידע‬ ← Samsung Account ‫על‬ ‫הקש‬ 3 .‫אישור‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ Samsung Account ‫של‬ ‫הסיסמה‬ ‫את‬ ‫הזן‬ ,‫התנתק‬ ‫על‬ ‫הקש‬ )Smart Switch( ‫הקודם‬ ‫מהמכשיר‬ ‫נתונים‬ ‫העברת‬ .‫חדש‬ ‫למכשיר‬ ‫הקודם‬ ‫ממכשירך‬ ‫נתונים‬ ‫להעביר‬ ‫כדי‬ Smart Switch-‫ב‬ ‫להשתמש‬ ‫באפשרותך‬ .‫חכמה‬ ‫העברה‬ ← ‫וגיבוי‬ ‫חשבונות‬ ‫על‬ ‫והקש‬ ,‫הגדרות‬ ‫יישום‬ ‫את‬ ‫הפעל‬ • .‫מסוימים‬ ‫במחשבים‬ ‫או‬ ‫במכשירים‬ ‫נתמכת‬ ‫אינה‬ ‫זו‬ ‫שתכונה‬ ‫ייתכן‬ • ‫מתייחסת‬ Samsung .www.samsung.com/smartswitch-‫ב‬ ‫בקר‬ ,‫נוסף‬ ‫למידע‬ .‫מגבלות‬ ‫יחולו‬ .‫להעבירו‬ ‫זכות‬ ‫ברשותך‬ ‫שיש‬ ‫או‬ ‫ברשותך‬ ‫שיש‬ ‫תוכן‬ ‫רק‬ ‫העבר‬ .‫ברצינות‬ ‫יוצרים‬ ‫זכויות‬ ‫לנושאי‬ ‫אלחוטית‬ ‫נתונים‬ ‫העברת‬ .Wi-Fi Direct ‫באמצעות‬ ‫אלחוטי‬ ‫באופן‬ ‫הקיים‬ ‫למכשיר‬ ‫קודם‬ ‫ממכשיר‬ ‫נתונים‬ ‫העבר‬ 1 .‫חכמה‬ ‫העברה‬ ‫את‬ ‫הפעל‬ ,‫הקודם‬ ‫במכשיר‬ .Play ‫חנות‬ ‫או‬ Galaxy Store-‫מ‬ ‫אותו‬ ‫הורד‬ ,‫היישום‬ ‫את‬ ‫לך‬ ‫אין‬ ‫אם‬ 2 .‫חכמה‬ ‫העברה‬ ← ‫וגיבוי‬ ‫חשבונות‬ ‫על‬ ‫והקש‬ ,‫הגדרות‬ ‫יישום‬ ‫את‬ ‫הפעל‬ ,‫במכשיר‬ 3 .‫לזה‬ ‫זה‬ ‫בסמיכות‬ ‫המכשירים‬ ‫את‬ ‫מקם‬ 4 .‫אלחוטי‬ ← ‫נתונים‬ ‫שלח‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ,‫הקודם‬ ‫במכשיר‬ 5 .‫אפשר‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ,‫הקודם‬ ‫במכשיר‬ 6 .‫העבר‬ ‫על‬ ‫והקש‬ ,‫לייבוא‬ ‫הפריט‬ ‫את‬ ‫בחר‬ ,‫במכשיר‬ ‫חיצוני‬ ‫אחסון‬ ‫באמצעות‬ ‫נתונים‬ ‫ושחזור‬ ‫גיבוי‬ .MicroSD ‫כרטיס‬ ‫כמו‬ ‫חיצוני‬ ‫אחסון‬ ‫אמצעי‬ ‫באמצעות‬ ‫נתונים‬ ‫העבר‬ 1 .‫חיצוני‬ ‫לאחסון‬ ‫שלך‬ ‫הקודם‬ ‫מהמכשיר‬ ‫נתונים‬ ‫גבה‬
עמוד: 21
‫תויסיסב תולועפ‬ 22 2 .‫החיצוני‬ ‫האחסון‬ ‫מכשיר‬ ‫את‬ ‫למכשירך‬ ‫חבר‬ ‫או‬ ‫הכנס‬ 3 .‫שחזר‬ ← ← ‫חכמה‬ ‫העברה‬ ← ‫וגיבוי‬ ‫חשבונות‬ ‫על‬ ‫והקש‬ ,‫הגדרות‬ ‫יישום‬ ‫את‬ ‫הפעל‬ ,‫במכשיר‬ 4 .‫חיצוני‬ ‫אחסון‬ ‫ממכשיר‬ ‫הנתונים‬ ‫להעברת‬ ‫המסך‬ ‫על‬ ‫המופיעות‬ ‫ההוראות‬ ‫אחר‬ ‫עקוב‬ ‫ממחשב‬ ‫גיבוי‬ ‫נתוני‬ ‫העברת‬ ‫בכתובת‬ Smart Switch ‫של‬ ‫המחשב‬ ‫גרסת‬ ‫יישום‬ ‫את‬ ‫להוריד‬ ‫עליך‬ .‫למחשב‬ ‫המכשיר‬ ‫בין‬ ‫נתונים‬ ‫העבר‬ ‫הנתונים‬ ‫את‬ ‫ויבא‬ ‫למחשב‬ ‫שלך‬ ‫הקודם‬ ‫מהמכשיר‬ ‫הנתונים‬ ‫את‬ ‫גבה‬ .www.samsung.com/smartswitch .‫החדש‬ ‫למכשירך‬ 1 .Smart Switch ‫את‬ ‫להוריד‬ ‫כדי‬ www.samsung.com/smartswitch ‫לכתובת‬ ‫היכנס‬ ,‫במחשב‬ 2 .Smart Switch ‫את‬ ‫הפעל‬ ,‫במחשב‬ ‫שסופקה‬ ‫התוכנה‬ ‫באמצעות‬ ‫למחשב‬ ‫הנתונים‬ ‫את‬ ‫גבה‬ ,Samsung ‫מתוצרת‬ ‫אינו‬ ‫הקודם‬ ‫מכשירך‬ ‫אם‬ .‫החמישי‬ ‫לשלב‬ ‫דלג‬ ,‫מכן‬ ‫לאחר‬ .‫המכשיר‬ ‫יצרן‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫לך‬ 3 .‫המכשיר‬ ‫של‬ USB-‫ה‬ ‫כבל‬ ‫באמצעות‬ ‫למחשב‬ ‫הקודם‬ ‫המכשיר‬ ‫את‬ ‫חבר‬ 4 .‫מהמכשיר‬ ‫הנתונים‬ ‫את‬ ‫לגבות‬ ‫כדי‬ ‫המסך‬ ‫על‬ ‫המופיעות‬ ‫ההוראות‬ ‫לפי‬ ‫פעל‬ ,‫במחשב‬ .‫מהמחשב‬ ‫הקודם‬ ‫המכשיר‬ ‫את‬ ‫נתק‬ ,‫מכן‬ ‫לאחר‬ 5 .USB ‫כבל‬ ‫באמצעות‬ ‫למחשב‬ ‫מכשירך‬ ‫את‬ ‫חבר‬ 6 .‫למכשירך‬ ‫הנתונים‬ ‫את‬ ‫להעביר‬ ‫כדי‬ ‫המסך‬ ‫על‬ ‫המופיעות‬ ‫ההוראות‬ ‫לפי‬ ‫פעל‬ ,‫במחשב‬
עמוד: 22
‫תויסיסב תולועפ‬ 23 ‫המסך‬ ‫הבנת‬ ‫המגע‬ ‫במסך‬ ‫שליטה‬ ‫הקשה‬ .‫המסך‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ‫ממושכת‬ ‫הקשה‬ ‫את‬ ‫והחזק‬ ‫הקש‬ ‫במשך‬ ‫המסך‬ .‫שניות‬ 2-‫כ‬ ‫גרירה‬ ‫את‬ ‫והחזק‬ ‫הקש‬ ‫אל‬ ‫אותו‬ ‫וגרור‬ ‫הפריט‬ .‫היעד‬ ‫מיקום‬ ‫כפולה‬ ‫הקשה‬ ‫כפולה‬ ‫הקשה‬ ‫הקש‬ .‫המסך‬ ‫על‬ ‫החלקה‬ ‫כלפי‬ ‫המסך‬ ‫את‬ ‫החלק‬ ‫שמאלה‬ ,‫מטה‬ ,‫מעלה‬ .‫ימינה‬ ‫או‬ ‫של‬ ‫וקירוב‬ ‫הרחקה‬ ‫אצבעות‬ ‫שתי‬ ‫אצבעות‬ ‫שתי‬ ‫הרחק‬ ‫את‬ ‫צבוט‬ ‫או‬ ‫מזו‬ ‫זו‬ .‫המסך‬ • ‫לגרום‬ ‫עלולה‬ ‫אלקטרוסטטית‬ ‫פריקה‬ .‫אחרים‬ ‫חשמליים‬ ‫ומכשירים‬ ‫המגע‬ ‫מסך‬ ‫בין‬ ‫מגע‬ ‫לאפשר‬ ‫אין‬ .‫המגע‬ ‫במסך‬ ‫לתקלות‬ • ‫רב‬ ‫לחץ‬ ‫עליו‬ ‫להפעיל‬ ‫או‬ ,‫חדים‬ ‫עצמים‬ ‫עם‬ ‫עליו‬ ‫להקיש‬ ‫אין‬ ,‫המגע‬ ‫למסך‬ ‫מנזקים‬ ‫להימנע‬ ‫מנת‬ ‫על‬ .‫האצבעות‬ ‫קצות‬ ‫עם‬ ‫מדי‬ • ‫עלול‬ ‫הדבר‬ .‫ממושך‬ ‫לזמן‬ ‫כולו‬ ‫על‬ ‫או‬ ‫המגע‬ ‫ממסך‬ ‫חלק‬ ‫על‬ ‫קבועה‬ ‫בגרפיקה‬ ‫להשתמש‬ ‫שלא‬ ‫מומלץ‬ .‫המסך‬ ‫על‬ ‫רפאים‬ ‫תמונות‬ ‫או‬ ‫טשטוש‬ ‫להופעת‬ ‫לגרום‬ .‫המגע‬ ‫קלט‬ ‫לאזור‬ ‫מחוץ‬ ‫שהם‬ ,‫המסך‬ ‫לקצוות‬ ‫בסמוך‬ ‫מגע‬ ‫קלט‬ ‫יזהה‬ ‫לא‬ ‫שהמכשיר‬ ‫ייתכן‬
עמוד: 23
‫תויסיסב תולועפ‬ 24 )‫תכנות‬ ‫(לחצני‬ ‫הניווט‬ ‫סרגל‬ ‫מוגדרים‬ ‫התכנות‬ ‫לחצני‬ .‫המסך‬ ‫בתחתית‬ ‫הניווט‬ ‫בסרגל‬ ‫יופיעו‬ ‫התכנות‬ ‫לחצני‬ ,‫המסך‬ ‫את‬ ‫תפעיל‬ ‫כאשר‬ ‫להשתנות‬ ‫עשויה‬ ‫הלחצנים‬ ‫פעולת‬ .‫חזרה‬ ‫ולחצן‬ ‫הבית‬ ‫לחצן‬ ,‫אחרון‬ ‫שימוש‬ ‫לחצן‬ ‫לפונקציות‬ ‫מחדל‬ ‫כברירת‬ .‫השימוש‬ ‫לסביבת‬ ‫בהתאם‬ ‫או‬ ‫רגע‬ ‫באותו‬ ‫שימוש‬ ‫נעשה‬ ‫שבו‬ ‫ליישום‬ ‫בהתאם‬ ‫לחצן‬ ‫פונקציה‬ ‫אחרונים‬ • .‫האחרונים‬ ‫היישומים‬ ‫רשימת‬ ‫את‬ ‫לפתוח‬ ‫כדי‬ ‫הקש‬ ‫בית‬ • .‫הבית‬ ‫למסך‬ ‫לחזור‬ ‫כדי‬ ‫הקש‬ • .Google ‫יישום‬ ‫את‬ ‫להפעיל‬ ‫כדי‬ ‫והחזק‬ ‫הקש‬ ‫חזרה‬ • .‫הקודם‬ ‫למסך‬ ‫לחזור‬ ‫כדי‬ ‫הקש‬ ‫הניווט‬ ‫סרגל‬ ‫הסתרת‬ .‫הניווט‬ ‫סרגל‬ ‫הסתרת‬ ‫ידי‬-‫על‬ ‫יותר‬ ‫רחב‬ ‫מסך‬ ‫על‬ ‫ביישומים‬ ‫השתמש‬ ‫או‬ ‫קבצים‬ ‫הצג‬ ‫סוג‬ ‫תחת‬ ‫החלקה‬ ‫מחוות‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ,‫הניווט‬ ‫פס‬ ← ‫תצוגה‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ,‫הגדרות‬ ‫היישום‬ ‫את‬ ‫הפעל‬ .‫הרצויה‬ ‫באפשרות‬ ‫ובחר‬ ‫נוספות‬ ‫אפשרויות‬ ‫על‬ ‫הקש‬ .‫למחוות‬ ‫הרמזים‬ ‫ויופיעו‬ ‫יוסתר‬ ‫הניווט‬ ‫סרגל‬ .‫ניווט‬ ‫מלמטה‬ ‫החלק‬ ‫ומלמטה‬ ‫מהצדדים‬ ‫החלק‬ .‫אותו‬ ‫להשבית‬ ‫כדי‬ ‫במחווה‬ ‫רמיזה‬ ‫המתג‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ,‫המסך‬ ‫בתחתית‬ ‫המחווה‬ ‫עצות‬ ‫את‬ ‫להסתיר‬ ‫ברצונך‬ ‫אם‬
עמוד: 24
‫תויסיסב תולועפ‬ 25 ‫היישומים‬ ‫ומסך‬ ‫הבית‬ ‫מסך‬ .‫ועוד‬ ‫ליישומים‬ ‫דרך‬ ‫קיצורי‬ ,‫יישומונים‬ ‫מציג‬ ‫הוא‬ .‫המכשיר‬ ‫תכונות‬ ‫לכל‬ ‫לגישה‬ ‫המוצא‬ ‫נקודת‬ ‫הוא‬ ‫הבית‬ ‫מסך‬ .‫שהותקנו‬ ‫חדשים‬ ‫יישומים‬ ‫כולל‬ ,‫היישומים‬ ‫כל‬ ‫עבור‬ ‫סמלים‬ ‫מציג‬ ‫היישומים‬ ‫מסך‬ ‫היישומים‬ ‫ומסך‬ ‫הבית‬ ‫מסך‬ ‫בין‬ ‫מעבר‬ .‫היישומים‬ ‫מסך‬ ‫את‬ ‫לפתוח‬ ‫כדי‬ ‫מטה‬ ‫או‬ ‫מעלה‬ ‫כלפי‬ ‫החלק‬ ,‫הבית‬ ‫במסך‬ ‫על‬ ‫או‬ ‫הבית‬ ‫לחצן‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ,‫לחלופין‬ .‫מטה‬ ‫או‬ ‫מעלה‬ ‫כלפי‬ ‫היישומים‬ ‫מסך‬ ‫את‬ ‫החלק‬ ,‫הבית‬ ‫למסך‬ ‫לחזור‬ ‫כדי‬ .‫החזרה‬ ‫לחצן‬ ‫הבית‬ ‫מסך‬ ‫היישומים‬ ‫מסך‬ Finder ‫יישומים‬ ‫מועדפים‬ ‫על‬ ‫הקשה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫היישומים‬ ‫מסך‬ ‫את‬ ‫לפתוח‬ ‫תוכל‬ ,‫הבית‬ ‫למסך‬ ‫היישומים‬ ‫של‬ ‫הסמלים‬ ‫את‬ ‫מוסיף‬ ‫אתה‬ ‫אם‬ ‫לחצן‬ ‫המתג‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ,‫הבית‬ ‫מסך‬ ‫הגדרות‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ,‫ריק‬ ‫אזור‬ ‫והחזק‬ ‫הקש‬ ,‫הבית‬ ‫במסך‬ .‫הלחצן‬ .‫הבית‬ ‫מסך‬ ‫בתחתית‬ ‫יופיע‬ ‫היישומים‬ ‫סמל‬ .‫להפעילו‬ ‫כדי‬ '‫'יישומים‬ ‫יישומים‬ ‫לחצן‬
עמוד: 25
‫תויסיסב תולועפ‬ 26 ‫הבית‬ ‫מסך‬ ‫עריכת‬ ‫להיכנס‬ ‫כדי‬ ‫לזו‬ ‫זו‬ ‫אצבעותיך‬ ‫את‬ ‫קרב‬ ‫או‬ ,‫כלשהו‬ ‫ריק‬ ‫שטח‬ ‫על‬ ‫ממושכת‬ ‫הקשה‬ ‫הקש‬ ,‫הבית‬ ‫במסך‬ ‫או‬ ‫למחוק‬ ,‫להוסיף‬ ‫ניתן‬ ‫בנוסף‬ .‫ועוד‬ ‫יישומונים‬ ‫להוסיף‬ ,‫הטפט‬ ‫את‬ ‫להגדיר‬ ‫באפשרותך‬ .‫העריכה‬ ‫לאפשרויות‬ .‫הבית‬ ‫במסך‬ ‫החלוניות‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫לסדר‬ • . ‫על‬ ‫הקש‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ,‫ימינה‬ ‫החלק‬ :‫חלונות‬ ‫הוספת‬ • .‫חדש‬ ‫למיקום‬ ‫אותו‬ ‫גרור‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ,‫לוח‬ ‫של‬ ‫מקדימה‬ ‫תצוגה‬ ‫על‬ ‫ממושכות‬ ‫הקש‬ :‫חלונות‬ ‫הזזת‬ • .‫בחלון‬ ‫על‬ ‫הקש‬ :‫חלונות‬ ‫מחיקת‬ • .‫הנעילה‬ ‫ומסך‬ ‫הבית‬ ‫מסך‬ ‫עבור‬ ‫הטפט‬ ‫הגדרות‬ ‫את‬ ‫שנה‬ :‫טפט‬ • ‫זה‬ ‫ובכלל‬ ,‫הממשק‬ ‫של‬ ‫הוויזואליים‬ ‫האלמנטים‬ .‫המכשיר‬ ‫של‬ ‫הנושא‬ ‫ערכת‬ ‫את‬ ‫שנה‬ :‫נושא‬ ‫ערכות‬ .‫שנבחרה‬ ‫הנושא‬ ‫לערכת‬ ‫בהתאם‬ ‫ישתנו‬ ,‫והטפטים‬ ‫הסמלים‬ ,‫הצבעים‬ • ‫מידע‬ ‫לספק‬ ‫כדי‬ ,‫יישומים‬ ‫של‬ ‫ספציפיות‬ ‫פונקציות‬ ‫המפעילים‬ ‫קטנים‬ ‫יישומים‬ ‫הם‬ ‫יישומונים‬ :‫יישומונים‬ .‫הבית‬ ‫למסך‬ ‫אותו‬ ‫גרור‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ‫יישומון‬ ‫על‬ ‫ממושכת‬ ‫הקשה‬ ‫הקש‬ .‫שלך‬ ‫הבית‬ ‫במסך‬ ‫נוחה‬ ‫וגישה‬ .‫הבית‬ ‫מסך‬ ‫אל‬ ‫יתווסף‬ ‫היישומון‬ • .‫המסך‬ ‫פריסת‬ ‫כגון‬ ,‫הבית‬ ‫מסך‬ ‫של‬ ‫הגדרות‬ ‫קבע‬ :‫הבית‬ ‫מסך‬ ‫הגדרות‬ ‫הבית‬ ‫במסך‬ ‫היישומים‬ ‫כל‬ ‫הצגת‬ .‫נפרד‬ ‫יישומים‬ ‫במסך‬ ‫להשתמש‬ ‫במקום‬ ,‫הבית‬ ‫במסך‬ ‫היישומים‬ ‫כל‬ ‫להצגת‬ ‫המכשיר‬ ‫את‬ ‫להגדיר‬ ‫באפשרותך‬ ‫מסך‬ ‫פריסת‬ ← ‫הבית‬ ‫מסך‬ ‫הגדרות‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ,‫ריק‬ ‫שטח‬ ‫על‬ ‫ממושכת‬ ‫הקשה‬ ‫הקש‬ ,‫הבית‬ ‫במסך‬ .‫החל‬ ← ‫בלבד‬ ‫הבית‬ ‫במסך‬ ← ‫הבית‬ .‫הבית‬ ‫במסך‬ ‫ימינה‬ ‫בהחלקה‬ ‫היישומים‬ ‫לכל‬ ‫גישה‬ ‫לך‬ ‫תהיה‬ ‫כעת‬
עמוד: 26
‫תויסיסב תולועפ‬ 27 Finder ‫הפעלת‬ .‫במכשיר‬ ‫תוכן‬ ‫במהירות‬ ‫חפש‬ 1 ,‫מטה‬ ‫כלפי‬ ‫אצבעך‬ ‫את‬ ‫החלק‬ ,‫ההתראות‬ ‫לוח‬ ‫את‬ ‫פתח‬ ,‫לחלופין‬ .‫חיפוש‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ,‫היישומים‬ ‫במסך‬ . ‫על‬ ‫הקש‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ 2 .‫מפתח‬ ‫מילת‬ ‫הזן‬ .‫שבמכשיר‬ ‫ובתוכן‬ ‫ביישומים‬ ‫חיפוש‬ ‫יבוצע‬ .‫נוסף‬ ‫תוכן‬ ‫לחפש‬ ‫תוכל‬ ,‫במקלדת‬ ‫על‬ ‫תקיש‬ ‫אם‬ ‫פריטים‬ ‫הזזת‬ ‫צד‬ ‫אל‬ ‫אותו‬ ‫גרור‬ ,‫אחר‬ ‫לוח‬ ‫אל‬ ‫הפריט‬ ‫את‬ ‫להעביר‬ ‫כדי‬ .‫חדש‬ ‫למיקום‬ ‫אותו‬ ‫גרור‬ ‫ואז‬ ,‫הפריט‬ ‫את‬ ‫והחזק‬ ‫הקש‬ .‫המסך‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ,‫היישומים‬ ‫במסך‬ ‫הפריט‬ ‫את‬ ‫והחזק‬ ‫הקש‬ ,‫הבית‬ ‫במסך‬ ‫ליישום‬ ‫דרך‬ ‫קיצור‬ ‫להוספת‬ .‫הבית‬ ‫מסך‬ ‫אל‬ ‫יתווסף‬ ‫היישום‬ ‫של‬ ‫דרך‬ ‫קיצור‬ .‫הבית‬ ‫בדף‬ ‫הוסף‬ .‫הבית‬ ‫מסך‬ ‫של‬ ‫התחתון‬ ‫בחלק‬ ,‫הדרך‬ ‫קיצורי‬ ‫אזור‬ ‫אל‬ ‫תכוף‬ ‫בשימוש‬ ‫הנמצאים‬ ‫פריטים‬ ‫להזיז‬ ‫גם‬ ‫ניתן‬ ‫תיקיות‬ ‫יצירת‬ .‫יישומים‬ ‫להפעלת‬ ‫מהירה‬ ‫גישה‬ ‫ליצור‬ ‫כדי‬ ‫דומים‬ ‫יישומים‬ ‫וקבץ‬ ‫תיקיות‬ ‫צור‬ .‫אחר‬ ‫יישום‬ ‫אל‬ ‫אותו‬ ‫גרור‬ ‫ואז‬ ‫יישום‬ ‫על‬ ‫ממושכת‬ ‫הקשה‬ ‫הקש‬ ,‫היישומים‬ ‫במסך‬ ‫או‬ ‫הבית‬ ‫במסך‬ .‫תיקייה‬ ‫שם‬ ‫והכנס‬ ‫תיקייה‬ ‫שם‬ ‫על‬ ‫הקש‬ .‫שנבחרו‬ ‫היישומים‬ ‫את‬ ‫שתכיל‬ ‫חדשה‬ ‫תיקייה‬ ‫תיווצר‬ • ‫יישומים‬ ‫הוספת‬ ‫גרירתו‬ ‫ידי‬-‫על‬ ‫יישום‬ ‫להוסיף‬ ‫גם‬ ‫ניתן‬ .‫סיום‬ ‫על‬ ‫והקש‬ ‫הרצויים‬ ‫היישומים‬ ‫את‬ ‫סמן‬ .‫בתיקייה‬ ‫על‬ ‫הקש‬ .‫לתיקייה‬
עמוד: 27
‫תויסיסב תולועפ‬ 28 • ‫מתיקייה‬ ‫יישומים‬ ‫העברת‬ .‫חדש‬ ‫למיקום‬ ‫אותו‬ ‫לגרור‬ ‫כדי‬ ‫היישום‬ ‫על‬ ‫ממושכת‬ ‫הקשה‬ ‫הקש‬ • ‫תיקייה‬ ‫מחיקת‬ ‫יישומי‬ .‫תימחק‬ ‫התיקייה‬ ‫רק‬ .‫תיקייה‬ ‫מחק‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ,‫התיקייה‬ ‫על‬ ‫ממושכת‬ ‫הקשה‬ ‫הקש‬ .‫היישומים‬ ‫למסך‬ ‫יועברו‬ ‫התיקייה‬ ‫מסך‬ ‫נעילת‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫אוטומטית‬ ‫וננעל‬ ‫כבה‬ ‫המסך‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ .‫אותו‬ ‫ונועלת‬ ‫המסך‬ ‫את‬ ‫מכבה‬ ‫הצידי‬ ‫המקש‬ ‫על‬ ‫לחיצה‬ .‫מסוים‬ ‫זמן‬ ‫פרק‬ ‫במשך‬ ‫במכשיר‬ ‫משתמשים‬ .‫נדלק‬ ‫המסך‬ ‫כאשר‬ ‫הכיוונים‬ ‫באחד‬ ‫המסך‬ ‫את‬ ‫החלק‬ ,‫המסך‬ ‫נעילת‬ ‫את‬ ‫לבטל‬ ‫כדי‬ .‫המסך‬ ‫על‬ ‫כפולה‬ ‫הקשה‬ ‫הקש‬ ,‫לחלופין‬ .‫המסך‬ ‫את‬ ‫להפעיל‬ ‫כדי‬ ‫הצידי‬ ‫המקש‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ,‫כבוי‬ ‫המסך‬ ‫אם‬ ‫המסך‬ ‫של‬ ‫הנעילה‬ ‫שיטת‬ ‫שינוי‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ,‫מסך‬ ‫נעילת‬ ‫סוג‬ ← ‫נעילה‬ ‫מסך‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ,‫הגדרות‬ ‫יישום‬ ‫את‬ ‫הפעל‬ ,‫המסך‬ ‫נעילת‬ ‫שיטת‬ ‫לשינוי‬ .‫המסך‬ ‫לנעילת‬ ‫שיטה‬ ‫בחר‬ ‫על‬ ‫להגן‬ ‫יכול‬ ‫אתה‬ ,‫המסך‬ ‫לנעילת‬ ‫כשיטת‬ ‫ביומטריים‬ ‫נתונים‬ ‫או‬ ‫סיסמה‬ ,PIN ‫קוד‬ ,‫דפוס‬ ‫מגדיר‬ ‫כשאתה‬ ‫שיטת‬ ‫הגדרת‬ ‫לאחר‬ .‫אחרים‬ ‫מאנשים‬ ‫למכשיר‬ ‫הגישה‬ ‫מניעת‬ ‫באמצעות‬ ‫במכשיר‬ ‫השמור‬ ‫האישי‬ ‫המידע‬ .‫במכשיר‬ ‫שימוש‬ ‫שנדרש‬ ‫פעם‬ ‫בכל‬ ‫נעילה‬ ‫שחרור‬ ‫קוד‬ ‫המכשיר‬ ‫יידרוש‬ ,‫המסך‬ ‫נעילת‬ ‫פעמים‬ ‫מספר‬ ‫שגוי‬ ‫קוד‬ ‫הזנת‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ ‫יצרן‬ ‫להגדרות‬ ‫איפוס‬ ‫שיבצע‬ ‫המכשיר‬ ‫את‬ ‫להגדיר‬ ‫ניתן‬ ‫הגדרות‬ ← ‫נעילה‬ ‫מסך‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ,‫הגדרות‬ ‫יישום‬ ‫את‬ ‫הפעל‬ .‫המותרת‬ ‫הניסיונות‬ ‫מגבלת‬ ‫עד‬ ‫ברצף‬ ‫הקש‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ,‫מראש‬ ‫שהוגדרה‬ ‫הנעילה‬ ‫שיטת‬ ‫באמצעות‬ ‫המסך‬ ‫נעילת‬ ‫את‬ ‫בטל‬ ,‫אבטחה‬ ‫נעילת‬ .‫להפעילו‬ ‫כדי‬ ‫היצרן‬ ‫לערכי‬ '‫אוטו‬ ‫איפוס‬ ‫המתג‬ ‫על‬ ‫חיווי‬ ‫סמלי‬ ‫הנפוצים‬ ‫הם‬ ‫שלהלן‬ ‫בטבלה‬ ‫המפורטים‬ ‫הסמלים‬ .‫המסך‬ ‫של‬ ‫העליון‬ ‫בחלק‬ ,‫המצב‬ ‫בשורת‬ ‫מוצגים‬ ‫חיווי‬ ‫סמלי‬ .‫ביותר‬ ‫סמל‬ ‫משמעות‬ ‫אות‬ ‫אין‬ ‫האות‬ ‫עוצמת‬ )‫הרגיל‬ ‫השירות‬ ‫לאזור‬ ‫(מחוץ‬ ‫נדידה‬ ‫מחוברת‬ GPRS ‫רשת‬ ‫מחוברת‬ EDGE ‫רשת‬ ‫מחוברת‬ UMTS ‫רשת‬ ‫מחוברת‬ HSDPA ‫רשת‬
עמוד: 28
‫תויסיסב תולועפ‬ 29 ‫סמל‬ ‫משמעות‬ ‫מחוברת‬ HSPA+‎‫רשת‬ / ‫מחוברת‬ LTE ‫רשת‬ ‫מחוברת‬ Wi-Fi ‫רשת‬ ‫מופעלת‬ Bluetooth ‫התכונה‬ ‫שימוש‬ ‫נעשה‬ ‫בהם‬ ‫מיקום‬ ‫שירותי‬ ‫פעילה‬ ‫שיחה‬ ‫נענתה‬ ‫שלא‬ ‫שיחה‬ ‫חדשה‬ ‫מולטימדיה‬ ‫או‬ ‫טקסט‬ ‫הודעת‬ ‫מופעלת‬ ‫התראה‬ / ‫רטט‬ ‫מצב‬/‫השתק‬ ‫מצב‬ ‫מופעל‬ ‫טיסה‬ ‫מצב‬ ‫זהירות‬ ‫שנדרשת‬ ‫או‬ ‫שגיאה‬ ‫אירעה‬ / ‫סוללה‬ ‫עוצמת‬ ‫רמת‬/‫סוללה‬ ‫טעינת‬ • ‫שורת‬ ‫את‬ ‫להציג‬ ‫כדי‬ .‫המסך‬ ‫של‬ ‫העליון‬ ‫בחלק‬ ‫תופיע‬ ‫לא‬ ‫המצב‬ ‫ששורת‬ ‫ייתכן‬ ,‫מסוימים‬ ‫ביישומים‬ .‫המסך‬ ‫של‬ ‫העליון‬ ‫מהחלק‬ ‫מטה‬ ‫גרור‬ ,‫המצב‬ • .‫ההתראות‬ ‫לוח‬ ‫פתיחת‬ ‫בעת‬ ‫רק‬ ‫מופיעים‬ ‫מסוימים‬ ‫חיווי‬ ‫סמלי‬ • .‫הדגם‬ ‫או‬ ‫השירות‬ ‫לספק‬ ‫בהתאם‬ ‫שונה‬ ‫בצורה‬ ‫להופיע‬ ‫עשויים‬ ‫החיווי‬ ‫סמלי‬
עמוד: 29
‫תויסיסב תולועפ‬ 30 ‫מסך‬ ‫צילום‬ .‫הקול‬ ‫עוצמת‬ ‫החלשת‬ ‫ומקש‬ ‫הצידי‬ ‫המקש‬ ‫על‬ ‫זמנית‬-‫בו‬ ‫לחץ‬ .‫במכשיר‬ ‫השימוש‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬ ‫המסך‬ ‫את‬ ‫צלם‬ .‫גלריה‬-‫ב‬ ‫שנשמרו‬ ‫המסך‬ ‫צילומי‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫אפשר‬ .‫מסוימים‬ ‫יישומים‬ ‫או‬ ‫בתכונות‬ ‫השימוש‬ ‫בזמן‬ ‫מסך‬ ‫תמונת‬ ‫לצלם‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫התראות‬ ‫לוח‬ ‫פתח‬ ,‫הסמלים‬ ‫לגבי‬ ‫נוסף‬ ‫מידע‬ ‫לראות‬ ‫כדי‬ .‫המצב‬ ‫בשורת‬ ‫חיווי‬ ‫סמלי‬ ‫מופיעים‬ ,‫חדשות‬ ‫התראות‬ ‫קבלת‬ ‫בעת‬ .‫בפרטים‬ ‫ועיין‬ ‫ההתראות‬ ‫לוח‬ ‫את‬ ‫אצבעך‬ ‫את‬ ‫החלק‬ ,‫ההתראות‬ ‫לוח‬ ‫לסגירת‬ .‫ההתראות‬ ‫לוח‬ ‫את‬ ‫לפתוח‬ ‫כדי‬ ‫מטה‬ ‫כלפי‬ ‫המצב‬ ‫שורת‬ ‫את‬ ‫גרור‬ .‫המסך‬ ‫על‬ ‫מעלה‬ .‫ההתראות‬ ‫בלוח‬ ‫הבאות‬ ‫בפונקציות‬ ‫להשתמש‬ ‫ניתן‬ ‫פעולות‬ ‫ובצע‬ ‫ההתראות‬ ‫בפרטי‬ ‫צפה‬ .‫שונות‬ .‫ההתראות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫נקה‬ .‫הגדרות‬ ‫הפעל‬ ‫חשמל‬ ‫צריכת‬ ‫אפשרויות‬ .‫ההתראה‬ ‫להגדרות‬ ‫היכנס‬ ‫מהירות‬ ‫הגדרות‬ ‫לחצני‬
עמוד: 30
‫תויסיסב תולועפ‬ 31 ‫מהירה‬ ‫הגדרה‬ ‫בלחצני‬ ‫שימוש‬ ‫ההתראות‬ ‫לוח‬ ‫על‬ ‫מטה‬ ‫כלפי‬ ‫אצבעך‬ ‫את‬ ‫החלק‬ .‫מסוימות‬ ‫תכונות‬ ‫להפעיל‬ ‫כדי‬ ‫מהירה‬ ‫הגדרה‬ ‫לחצני‬ ‫על‬ ‫הקש‬ .‫נוספים‬ ‫לחצנים‬ ‫להציג‬ ‫כדי‬ .‫התצוגה‬ ‫בהירות‬ ‫את‬ ‫כוונן‬ ‫מהירות‬ ‫הגדרות‬ ‫לחצני‬ ‫הקש‬ ,‫יותר‬ ‫מפורטות‬ ‫הגדרות‬ ‫להציג‬ ‫כדי‬ .‫הרצוי‬ ‫ללחצן‬ ‫מתחת‬ ‫הטקסט‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ,‫תכונה‬ ‫הגדרות‬ ‫לשינוי‬ .‫הרצוי‬ ‫הלחצן‬ ‫את‬ ‫והחזק‬ ‫למיקום‬ ‫אותו‬ ‫גרור‬ ‫ואז‬ ‫הרצוי‬ ‫הלחצן‬ ‫את‬ ‫והחזק‬ ‫הקש‬ ,‫הלחצנים‬ ‫סדר‬ ← ‫על‬ ‫הקש‬ ,‫הלחצנים‬ ‫סדר‬ ‫לשינוי‬ .‫אחר‬
עמוד: 31
‫תויסיסב תולועפ‬ 32 ‫טקסט‬ ‫הזנת‬ ‫מקשים‬ ‫לוח‬ ‫מערכי‬ .‫טקסט‬ ‫הזנת‬ ‫בעת‬ ‫אוטומטי‬ ‫באופן‬ ‫מופיעה‬ ‫מקלדת‬ .‫הבאה‬ ‫לשורה‬ ‫דלג‬ .‫קודם‬ ‫תו‬ ‫מחק‬ .‫סמלים‬ ‫הוסף‬ ‫נוספות‬ ‫מקלדת‬ ‫פונקציות‬ .‫רווח‬ ‫הזן‬ .‫נוספות‬ ‫מקלדת‬ ‫תכונות‬ ‫הצג‬ ‫לאחת‬ ‫הקלט‬ ‫שפת‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫עליך‬ ,‫טקסט‬ ‫להזנת‬ .‫מסוימות‬ ‫שפות‬ ‫עבור‬ ‫נתמכת‬ ‫אינה‬ ‫טקסט‬ ‫הזנת‬ .‫הנתמכות‬ ‫מהשפות‬ ‫הקלט‬ ‫שפת‬ ‫שינוי‬ ‫שפות‬ ‫בשתי‬ ‫הבחירה‬ ‫לאחר‬ .‫לשימוש‬ ‫השפות‬ ‫את‬ ‫ובחר‬ ‫קלט‬ ‫שפות‬ ‫נהל‬ ← ‫וסוגים‬ ‫שפות‬ ← ‫על‬ ‫הקש‬ .‫ימינה‬ ‫או‬ ‫שמאלה‬ ‫הרווח‬ ‫מקש‬ ‫החלקת‬ ‫ידי‬-‫על‬ ‫הקלט‬ ‫שפות‬ ‫בין‬ ‫לעבור‬ ‫תוכל‬ ,‫יותר‬ ‫או‬ ‫המקלדת‬ ‫שינוי‬ .‫המקלדת‬ ‫לשינוי‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ,‫הניווט‬ ‫בסרגל‬ .‫הרצויה‬ ‫המקלדת‬ ‫סוג‬ ‫את‬ ‫בחר‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ,‫שפה‬ ‫בחר‬ ,‫וסוגים‬ ‫שפות‬ ← ‫על‬ ‫הקש‬ ,‫המקלדת‬ ‫סוג‬ ‫לשינוי‬ • ‫ניהול‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ,‫הגדרות‬ ‫היישום‬ ‫את‬ ‫פתח‬ ,‫הניווט‬ ‫בסרגל‬ ‫מופיע‬ ‫לא‬ ) ( ‫המקלדת‬ ‫לחצן‬ ‫אם‬ ‫כדי‬ '‫'מקלדת‬ ‫לחצן‬ ‫הצג‬ ‫כפתור‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ,‫במסך‬ ‫מקלדת‬ ← ‫ומקלדת‬ ‫שפה‬ ← ‫כללי‬ .‫להפעילו‬ • ‫המתאים‬ ‫המקש‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ,‫תו‬ ‫להזין‬ ‫כדי‬ .‫תווים‬ ‫ארבעה‬ ‫או‬ ‫שלושה‬ ‫כולל‬ ‫מקש‬ ‫כל‬ ,‎ 3 x 4 ‫במקלדת‬ .‫הרצוי‬ ‫התו‬ ‫להופעת‬ ‫עד‬ ,‫ושוב‬ ‫שוב‬
עמוד: 32
‫תויסיסב תולועפ‬ 33 ‫נוספות‬ ‫מקלדת‬ ‫פונקציות‬ • .‫הבעה‬ ‫סמלי‬ ‫הזן‬ : • .‫מדבקות‬ ‫הכנס‬ : • .‫מאוירים‬ ‫ים‬GIF ‫צרף‬ : • .‫הקול‬ ‫באמצעות‬ ‫טקסט‬ ‫הזן‬ : • .‫המקלדת‬ ‫הגדרות‬ ‫את‬ ‫שנה‬ : .‫המקלדת‬ ‫של‬ ‫נוספות‬ ‫בפונקציות‬ ‫להשתמש‬ ‫כדי‬ ‫על‬ ‫הקש‬ • .‫אליו‬ ‫ומעבר‬ ‫תוכן‬ ‫חיפוש‬ : • .‫אותו‬ ‫והזן‬ ‫טקסט‬ ‫תרגם‬ : • .‫הטקסט‬ ‫עריכת‬ ‫לוח‬ ‫את‬ ‫פתח‬ : • .‫המקלדת‬ ‫מצב‬ ‫את‬ ‫שנה‬ : • .‫המקלדת‬ ‫גודל‬ ‫את‬ ‫שנה‬ : .‫הדגם‬ ‫או‬ ‫השירות‬ ‫לספק‬ ‫בהתאם‬ ,‫זמינות‬ ‫יהיו‬ ‫לא‬ ‫מסוימות‬ ‫שתכונות‬ ‫ייתכן‬ ‫והדבקה‬ ‫העתקה‬ 1 .‫והחזק‬ ‫טקסט‬ ‫על‬ ‫הקש‬ 2 .‫הטקסט‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לבחור‬ ‫כדי‬ ‫הכל‬ ‫בחר‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ‫או‬ ,‫הרצוי‬ ‫הטקסט‬ ‫את‬ ‫לבחור‬ ‫כדי‬ ‫את‬ ‫או‬ ‫את‬ ‫גרור‬ 3 .‫גזור‬ ‫או‬ ‫העתק‬ ‫על‬ ‫הקש‬ 4 .‫הדבק‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ,‫הטקסט‬ ‫את‬ ‫להכניס‬ ‫שברצונך‬ ‫היכן‬ ‫והחזק‬ ‫הקש‬
עמוד: 33
34 ‫ותכונות‬ ‫יישומים‬ ‫יישומים‬ ‫של‬ ‫הסרה‬ ‫או‬ ‫התקנה‬ Galaxy Store .Samsung Galaxy ‫מכשירי‬ ‫עבור‬ ‫במיוחד‬ ‫שפותחו‬ ‫יישומים‬ ‫להוריד‬ ‫באפשרותך‬ .‫יישומים‬ ‫והורד‬ ‫רכוש‬ ‫באמצעות‬ ‫לחפש‬ ‫כדי‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ‫או‬ ,‫קטגוריה‬ ‫לפי‬ ‫יישומים‬ ‫בין‬ ‫דפדף‬ .Galaxy Store ‫היישום‬ ‫את‬ ‫הפעל‬ .‫מפתח‬ ‫מילת‬ • .‫הדגם‬ ‫או‬ ‫השירות‬ ‫לספק‬ ‫בהתאם‬ ,‫זמין‬ ‫יהיו‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫וישום‬ ‫ייתכן‬ • ,‫יישומים‬ ‫של‬ ‫אוטומטי‬ ‫עדכון‬ ← ← ‫על‬ ‫הקש‬ ,‫האוטומטי‬ ‫העדכון‬ ‫הגדרות‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫כדי‬ .‫כלשהי‬ ‫באפשרות‬ ‫בחר‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ Play ‫חנות‬ .‫יישומים‬ ‫והורד‬ ‫רכוש‬ .‫מפתח‬ ‫מילת‬ ‫באמצעות‬ ‫יישומים‬ ‫חפש‬ ‫או‬ ,‫קטגוריה‬ ‫לפי‬ ‫יישומים‬ ‫בין‬ ‫דפדף‬ .Play ‫חנות‬ ‫היישום‬ ‫את‬ ‫הפעל‬ ‫באופן‬ ‫אפליקציות‬ ‫עדכון‬ ← ‫הגדרות‬ ← ‫על‬ ‫הקש‬ ,‫האוטומטי‬ ‫העדכון‬ ‫הגדרות‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫כדי‬ .‫כלשהי‬ ‫באפשרות‬ ‫בחר‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ,‫אוטומטי‬ ‫יישומים‬ ‫ניהול‬ ‫יישומים‬ ‫של‬ ‫השבתה‬ ‫או‬ ‫התקנה‬ ‫הסרת‬ .‫האפשרויות‬ ‫באחת‬ ‫ובחר‬ ‫היישום‬ ‫את‬ ‫והחזק‬ ‫הקש‬ • .‫שהורדו‬ ‫יישומים‬ ‫של‬ ‫התקנתם‬ ‫את‬ ‫הסר‬ :‫הסר‬ • .‫מהמכשיר‬ ‫להסיר‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫התקנתם‬ ‫שאת‬ ‫הנבחרים‬ ‫המחדל‬ ‫ברירת‬ ‫יישומי‬ ‫את‬ ‫השבת‬ :‫השבת‬ .‫זו‬ ‫בתכונה‬ ‫תומכים‬ ‫אינם‬ ‫מסוימים‬ ‫שיישומים‬ ‫ייתכן‬
עמוד: 34
‫םימושיי‬ ‫תונוכתו‬ 35 ‫יישומים‬ ‫הפעלת‬ .‫הפעל‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ‫יישום‬ ‫בחר‬ ,‫מושבת‬ ← ← ‫יישומים‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ,‫הגדרות‬ ‫יישום‬ ‫את‬ ‫הפעל‬ ‫היישום‬ ‫הרשאות‬ ‫הגדרת‬ .‫במכשיר‬ ‫הנמצא‬ ‫במידע‬ ‫שימוש‬ ‫או‬ ‫גישה‬ ‫להרשאת‬ ‫זקוקים‬ ‫הם‬ ,‫כהלכה‬ ‫יפעלו‬ ‫מסוימים‬ ‫שיישומים‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫ביישום‬ ‫בחר‬ .‫יישומים‬ ‫על‬ ‫והקש‬ ‫הגדרות‬ ‫היישום‬ ‫את‬ ‫הפעל‬ ,‫יישום‬ ‫של‬ ‫ההרשאה‬ ‫הגדרות‬ ‫את‬ ‫להציג‬ ‫כדי‬ .‫הרשאותיו‬ ‫את‬ ‫ולשנות‬ ‫יישום‬ ‫הרשאות‬ ‫ברשימת‬ ‫לצפות‬ ‫ניתן‬ .‫הרשאות‬ ‫על‬ ‫והקש‬ ,‫כלשהו‬ ‫והקש‬ ,‫הגדרות‬ ‫היישום‬ ‫את‬ ‫פתח‬ ,‫הרשאה‬ ‫קטגוריית‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫יישומים‬ ‫של‬ ‫ההרשאה‬ ‫הגדרות‬ ‫שינוי‬ ‫או‬ ‫להצגה‬ .‫יישום‬ ‫ובחר‬ ‫פריט‬ ‫בחר‬ .‫הרשאות‬ ‫מנהל‬ ← ← ‫יישומים‬ ‫על‬ .‫כהלכה‬ ‫יפעלו‬ ‫לא‬ ‫היישומים‬ ‫של‬ ‫בסיסיות‬ ‫שתכונות‬ ‫לכך‬ ‫לגרום‬ ‫עשויה‬ ‫מיישומים‬ ‫גישה‬ ‫הרשאות‬ ‫מניעת‬ ‫טלפון‬ ‫מבוא‬ .‫וידאו‬ ‫ושיחות‬ ‫לשיחות‬ ‫ענה‬ ‫או‬ ‫בצע‬ ‫שיחות‬ ‫ביצוע‬ 1 .‫המקשים‬ ‫לוח‬ ‫על‬ ‫והקש‬ ‫טלפון‬ ‫היישום‬ ‫את‬ ‫הפעל‬ 2 .‫טלפון‬ ‫מספר‬ ‫הזן‬ 3 .‫וידאו‬ ‫שיחת‬ ‫לבצע‬ ‫כדי‬ ‫על‬ ‫או‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ‫או‬ ,‫קולית‬ ‫שיחה‬ ‫לבצע‬ ‫כדי‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ‫בתצוגה‬ ‫הטלפון‬ ‫מספר‬ ‫את‬ ‫מציג‬ .‫מקדימה‬ ‫נוספות‬ ‫אפשרויות‬ .‫קשר‬ ‫איש‬ ‫חפש‬ ‫אנשי‬ ‫לרשימת‬ ‫המספר‬ ‫את‬ ‫הוסף‬ .‫הקשר‬
עמוד: 35
‫םימושיי‬ ‫תונוכתו‬ 36 ‫קשר‬ ‫אנשי‬ ‫מרשימות‬ ‫או‬ ‫שיחות‬ ‫מיומני‬ ‫שיחות‬ ‫ביצוע‬ ‫או‬ ‫קשר‬ ‫איש‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫ימינה‬ ‫החלק‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ,‫קשר‬ ‫אנשי‬ ‫על‬ ‫או‬ ‫אחרונים‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ,‫טלפון‬ ‫היישום‬ ‫את‬ ‫הפעל‬ .‫שיחה‬ ‫לבצע‬ ‫כדי‬ ‫טלפון‬ ‫מספר‬ ‫ולאחר‬ ,‫ומחוות‬ ‫תנועות‬ ← ‫מתקדמות‬ ‫תכונות‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ,‫הגדרות‬ ‫היישום‬ ‫את‬ ‫הפעל‬ ,‫מושבתת‬ ‫זו‬ ‫תכונה‬ ‫אם‬ .‫להפעילו‬ ‫כדי‬ ‫הודעות‬ ‫שליחת‬ ‫או‬ ‫שיחה‬ ‫להוצאת‬ ‫החלק‬ ‫המתג‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ‫מכן‬ ‫מהיר‬ ‫בחיוג‬ ‫שימוש‬ ← ← ‫קשר‬ ‫אנשי‬ ‫על‬ ‫או‬ ‫המקשים‬ ‫לוח‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ,‫טלפון‬ ‫היישום‬ ‫את‬ ‫הפעל‬ ,‫מהיר‬ ‫לחיוג‬ ‫מספר‬ ‫להגדיר‬ ‫כדי‬ .‫טלפון‬ ‫מספר‬ ‫הוסף‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ,‫מהיר‬ ‫חיוג‬ ‫מספר‬ ‫בחר‬ ,‫מהיר‬ ‫חיוג‬ ‫מספרי‬ 10 ‫המהיר‬ ‫החיוג‬ ‫מספרי‬ ‫עבור‬ .‫המקשים‬ ‫בלוח‬ ‫מהיר‬ ‫חיוג‬ ‫מספר‬ ‫על‬ ‫ממושכת‬ ‫הקשה‬ ‫הקש‬ ,‫שיחה‬ ‫לבצע‬ ‫כדי‬ .‫האחרונה‬ ‫הספרה‬ ‫על‬ ‫ממושכת‬ ‫הקשה‬ ‫הקש‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ‫המספר‬ ‫של‬ ‫הראשונה‬ ‫הספרה‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ,‫ומעלה‬ ‫הקשה‬ ‫הקש‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ 2 ‫על‬ ‫הקש‬ ,1 ‫על‬ ‫הקש‬ ,‫מהיר‬ ‫לחיוג‬ ‫כמספר‬ 123 ‫המספר‬ ‫את‬ ‫הגדרת‬ ‫אם‬ ,‫לדוגמה‬ .3 ‫על‬ ‫ממושכת‬ ‫בינלאומית‬ ‫שיחה‬ ‫ביצוע‬ 1 .‫המקשים‬ ‫לוח‬ ‫על‬ ‫והקש‬ ‫טלפון‬ ‫היישום‬ ‫את‬ ‫הפעל‬ 2 .+ ‫הסימן‬ ‫להופעת‬ ‫עד‬ ,0 ‫את‬ ‫והחזק‬ ‫הקש‬ 3 . ‫על‬ ‫הקש‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ,‫הטלפון‬ ‫ומספר‬ ‫האזור‬ ‫קוד‬ ,‫הארץ‬ ‫קוד‬ ‫את‬ ‫הזן‬ ‫שיחות‬ ‫קבלת‬ ‫לשיחה‬ ‫מענה‬ .‫הגדול‬ ‫לעיגול‬ ‫מחוץ‬ ‫אל‬ ‫את‬ ‫גרור‬ ,‫נכנסת‬ ‫שיחה‬ ‫יש‬ ‫כאשר‬ ‫שיחה‬ ‫דחיית‬ .‫הגדול‬ ‫לעיגול‬ ‫מחוץ‬ ‫אל‬ ‫את‬ ‫גרור‬ ,‫נכנסת‬ ‫שיחה‬ ‫יש‬ ‫כאשר‬ ‫ההודעה‬ ‫את‬ ‫ובחר‬ ‫מעלה‬ ‫כלפי‬ ‫הודעה‬ ‫שלח‬ ‫סרגל‬ ‫את‬ ‫גרור‬ ,‫נכנסת‬ ‫שיחה‬ ‫של‬ ‫דחייה‬ ‫עם‬ ‫הודעה‬ ‫לשליחת‬ .‫שתישלח‬ ,'‫מהירה‬ ‫'דחייה‬ ‫הודעות‬ ← ‫הגדרות‬ ← ‫על‬ ‫הקש‬ ,‫טלפון‬ ‫היישום‬ ‫את‬ ‫הפעל‬ ,‫שונות‬ ‫דחייה‬ ‫הודעות‬ ‫ליצירת‬ . ‫על‬ ‫הקש‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ,‫הודעה‬ ‫הזן‬
עמוד: 36
‫םימושיי‬ ‫תונוכתו‬ 37 ‫טלפון‬ ‫מספרי‬ ‫חסימת‬ .‫שלך‬ ‫החסומים‬ ‫לרשימת‬ ‫התווספו‬ ‫אשר‬ ‫ספציפיים‬ ‫ממספרים‬ ‫שיחות‬ ‫חסום‬ 1 .‫מספרים‬ ‫חסום‬ ← ‫הגדרות‬ ← ‫על‬ ‫והקש‬ ‫טלפון‬ ‫יישום‬ ‫את‬ ‫הפעל‬ 2 ‫על‬ ‫הקש‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ,‫טלפון‬ ‫מספרי‬ ‫או‬ ‫קשר‬ ‫אנשי‬ ‫בחר‬ ,‫קשר‬ ‫אנשי‬ ‫על‬ ‫או‬ ‫אחרונים‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ,‫לחלופין‬ .‫סיום‬ . ‫על‬ ‫הקש‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ‫טלפון‬ ‫מספר‬ ‫הזן‬ ,‫טלפון‬ ‫מספר‬ ‫הוספת‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ,‫ידני‬ ‫באופן‬ ‫מספר‬ ‫להזין‬ ‫כדי‬ .‫השיחות‬ ‫ביומן‬ ‫יירשמו‬ ‫השיחות‬ .‫התראות‬ ‫תקבל‬ ‫לא‬ ,‫אליך‬ ‫לחייג‬ ‫מנסים‬ ‫חסומים‬ ‫מספרים‬ ‫כאשר‬ ‫המתג‬ ‫על‬ ‫הקש‬ .‫שלהם‬ ‫המתקשר‬ ‫זיהוי‬ ‫את‬ ‫מציגים‬ ‫שאינם‬ ‫מאנשים‬ ‫נכנסות‬ ‫שיחות‬ ‫לחסום‬ ‫תוכל‬ ‫בנוסף‬ .‫התכונה‬ ‫את‬ ‫להפעיל‬ ‫כדי‬ ‫מוסתרים‬/‫מוכרים‬ ‫לא‬ ‫מספרים‬ ‫חסום‬ ‫שיחה‬ ‫בזמן‬ ‫אפשרויות‬ • ,‫השנייה‬ ‫השיחה‬ ‫את‬ ‫כשתסיים‬ .‫להמתנה‬ ‫תועבר‬ ‫הראשונה‬ ‫השיחה‬ .‫נוסף‬ ‫למספר‬ ‫חייג‬ :‫שיחה‬ ‫הוסף‬ .‫תחודש‬ ‫הראשונה‬ ‫השיחה‬ • .‫להמתנה‬ ‫שיחה‬ ‫העבר‬ :‫להמתנה‬ ‫שיחה‬ ‫העבר‬ • .‫למכשיר‬ ‫מחוברת‬ ‫אם‬ ,Bluetooth ‫לאוזניית‬ ‫עבור‬ :Bluetooth • ‫משתמש‬ ‫אתה‬ ‫כאשר‬ ‫מאוזניך‬ ‫המכשיר‬ ‫את‬ ‫הרחק‬ .‫הטלפון‬ ‫של‬ ‫הרמקול‬ ‫את‬ ‫השבת‬ ‫או‬ ‫הפעל‬ :‫רמקול‬ .‫ברמקול‬ • .‫אותך‬ ‫לשמוע‬ ‫יוכל‬ ‫לא‬ ‫בשיחה‬ ‫השני‬ ‫שהצד‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫המיקרופון‬ ‫את‬ ‫כבה‬ :‫השתק‬ • .‫המקשים‬ ‫לוח‬ ‫את‬ ‫סגור‬ ‫או‬ ‫פתח‬ :‫הסתר‬ / ‫המקשים‬ ‫לוח‬ • .‫הנוכחית‬ ‫השיחה‬ ‫את‬ ‫סיים‬ : • .‫אותך‬ ‫לראות‬ ‫יוכל‬ ‫לא‬ ‫בשיחה‬ ‫השני‬ ‫שהצד‬ ‫כדי‬ ‫המצלמה‬ ‫את‬ ‫כבה‬ ,‫וידאו‬ ‫שיחת‬ ‫במהלך‬ :‫מצלמה‬ • .‫האחורית‬ ‫למצלמה‬ ‫הקדמית‬ ‫המצלמה‬ ‫בין‬ ‫עבור‬ ,‫וידאו‬ ‫שיחת‬ ‫במהלך‬ :‫החלף‬ .‫הדגם‬ ‫או‬ ‫השירות‬ ‫לספק‬ ‫בהתאם‬ ,‫זמינות‬ ‫יהיו‬ ‫לא‬ ‫מסוימות‬ ‫שתכונות‬ ‫ייתכן‬
עמוד: 37
‫םימושיי‬ ‫תונוכתו‬ 38 ‫קשר‬ ‫אנשי‬ ‫מבוא‬ .‫במכשיר‬ ‫קשר‬ ‫אנשי‬ ‫נהל‬ ‫או‬ ‫קשר‬ ‫אנשי‬ ‫צור‬ ‫קשר‬ ‫אנשי‬ ‫הוספת‬ ‫חדש‬ ‫קשר‬ ‫איש‬ ‫יצירת‬ 1 . ‫על‬ ‫והקש‬ ‫קשר‬ ‫אנשי‬ ‫יישום‬ ‫את‬ ‫הפעל‬ 2 .‫אחסון‬ ‫מיקום‬ ‫בחר‬ 3 .‫שמור‬ ‫על‬ ‫והקש‬ ,‫הקשר‬ ‫איש‬ ‫פרטי‬ ‫את‬ ‫הזן‬ ‫קשר‬ ‫אנשי‬ ‫ייבוא‬ .‫במכשיר‬ ‫אחרים‬ ‫אחסון‬ ‫ממקומות‬ ‫יבוא‬ ‫ידי‬-‫על‬ ‫קשר‬ ‫אנשי‬ ‫הוסף‬ 1 .‫יבא‬ ← ‫קשר‬ ‫אנשי‬ ‫יצא‬/‫יבא‬ ← ‫קשר‬ ‫אנשי‬ ‫ניהול‬ ← ‫על‬ ‫והקש‬ ‫קשר‬ ‫אנשי‬ ‫יישום‬ ‫את‬ ‫הפעל‬ 2 .‫קשר‬ ‫אנשי‬ ‫לייבוא‬ ‫במסך‬ ‫המופיעות‬ ‫ההוראות‬ ‫את‬ ‫בצע‬ ‫אינטרנט‬ ‫חשבונות‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫אנשי‬ ‫סנכרון‬ ‫כמו‬ ‫שלך‬ ‫האינטרנט‬ ‫בחשבונות‬ ‫השמורים‬ ‫מקוונים‬ ‫קשר‬ ‫אנשי‬ ‫עם‬ ‫במכשיר‬ ‫השמורים‬ ‫הקשר‬ ‫אנשי‬ ‫את‬ ‫סנכרן‬ .Samsung Account 1 .‫לסינכרון‬ ‫החשבון‬ ‫את‬ ‫ובחר‬ ,‫חשבונות‬ ← ‫וגיבוי‬ ‫חשבונות‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ,‫הגדרות‬ ‫היישום‬ ‫את‬ ‫הפעל‬ 2 .‫להפעילו‬ ‫כדי‬ ‫קשר‬ ‫אנשי‬ ‫המתג‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ‫ואז‬ ‫חשבון‬ ‫סנכרן‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ‫כדי‬ ‫קשר‬ ‫אנשי‬ ‫המתג‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ‫ואז‬ ‫סינכרון‬ ‫הגדרות‬ ← ‫על‬ ‫הקש‬ ,Samsung account ‫עבור‬ .‫להפעילו‬
עמוד: 38
‫םימושיי‬ ‫תונוכתו‬ 39 ‫קשר‬ ‫אנשי‬ ‫חיפוש‬ ‫הזן‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ,‫הקשר‬ ‫אנשי‬ ‫רשימת‬ ‫של‬ ‫העליון‬ ‫בחלק‬ ‫על‬ ‫הקש‬ .‫קשר‬ ‫אנשי‬ ‫היישום‬ ‫את‬ ‫הפעל‬ .‫לחיפוש‬ ‫קריטריונים‬ :‫הבאות‬ ‫מהפעולות‬ ‫אחת‬ ‫בצע‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ .‫הקשר‬ ‫איש‬ ‫על‬ ‫הקש‬ • .‫המועדפים‬ ‫הקשר‬ ‫לאנשי‬ ‫הוסף‬ : • .‫קולית‬ ‫שיחה‬ ‫בצע‬ : • .‫וידאו‬ ‫שיחת‬ ‫בצע‬ : / • .‫הודעה‬ ‫חבר‬ : • .‫אלקטרוני‬ ‫דואר‬ ‫הודעת‬ ‫חבר‬ : ‫קשר‬ ‫אנשי‬ ‫מחיקת‬ 1 .‫מחק‬ ← ‫על‬ ‫והקש‬ ‫קשר‬ ‫אנשי‬ ‫יישום‬ ‫את‬ ‫הפעל‬ 2 .‫מחק‬ ‫על‬ ‫והקש‬ ‫קשר‬ ‫אנשי‬ ‫בחר‬ .‫מחק‬ ← ‫על‬ ‫והקש‬ ,‫הקשר‬ ‫אנשי‬ ‫מרשימת‬ ‫קשר‬ ‫איש‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ,‫זה‬ ‫אחר‬ ‫בזה‬ ‫קשר‬ ‫אנשי‬ ‫למחוק‬ ‫כדי‬ ‫קשר‬ ‫אנשי‬ ‫שיתוף‬ .‫שונות‬ ‫שיתוף‬ ‫באפשרויות‬ ‫שימוש‬ ‫באמצעות‬ ‫אחרים‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫אנשי‬ ‫לשתף‬ ‫ניתן‬ 1 .‫שתף‬ ← ‫על‬ ‫והקש‬ ‫קשר‬ ‫אנשי‬ ‫יישום‬ ‫את‬ ‫הפעל‬ 2 .‫שתף‬ ‫על‬ ‫והקש‬ ‫קשר‬ ‫אנשי‬ ‫בחר‬ 3 .‫שיתוף‬ ‫שיטת‬ ‫בחר‬ ‫קבוצות‬ ‫יצירת‬ .‫קבוצה‬ ‫לפי‬ ‫הקשר‬ ‫אנשי‬ ‫את‬ ‫ונהל‬ ,‫חברים‬ ‫או‬ ‫משפחה‬ ‫כמו‬ ‫קבוצות‬ ‫להוסיף‬ ‫ניתן‬ 1 .‫קבוצה‬ ‫צור‬ ← ‫קבוצות‬ ← ‫על‬ ‫והקש‬ ‫קשר‬ ‫אנשי‬ ‫היישום‬ ‫את‬ ‫הפעל‬ 2 .‫קבוצה‬ ‫ליצירת‬ ‫במסך‬ ‫המופיעות‬ ‫ההוראות‬ ‫את‬ ‫בצע‬ ‫כפולים‬ ‫קשר‬ ‫אנשי‬ ‫מיזוג‬ ‫את‬ ‫ולייעל‬ ‫לקצר‬ ‫כדי‬ ‫אחד‬ ‫קשר‬ ‫לאיש‬ ‫אותם‬ ‫מזג‬ ,‫כפולים‬ ‫הקשר‬ ‫אנשי‬ ‫כוללת‬ ‫שלך‬ ‫הקשר‬ ‫אנשי‬ ‫רשימת‬ ‫אם‬ .‫הקשר‬ ‫אנשי‬ ‫רשימת‬ 1 .‫קשר‬ ‫אנשי‬ ‫מזג‬ ← ‫קשר‬ ‫אנשי‬ ‫ניהול‬ ← ‫על‬ ‫והקש‬ ‫קשר‬ ‫אנשי‬ ‫יישום‬ ‫את‬ ‫הפעל‬
עמוד: 39
‫םימושיי‬ ‫תונוכתו‬ 40 2 .‫מזג‬ ‫על‬ ‫והקש‬ ‫הקשר‬ ‫אנשי‬ ‫את‬ ‫סמן‬ ‫הודעות‬ ‫מבוא‬ .‫שיחה‬ ‫לפי‬ ‫בהודעות‬ ‫וצפה‬ ‫שלח‬ .‫נדידה‬ ‫בעת‬ ‫הודעות‬ ‫של‬ ‫קבלה‬ ‫או‬ ‫שליחה‬ ‫עבור‬ ‫נוספים‬ ‫לחיובים‬ ‫לגרום‬ ‫עלול‬ ‫אתה‬ ‫הודעות‬ ‫שליחת‬ 1 . ‫על‬ ‫והקש‬ ‫הודעות‬ ‫יישום‬ ‫את‬ ‫הפעל‬ 2 .‫הודעה‬ ‫וכתוב‬ ‫נמענים‬ ‫הוסף‬ .‫האצבע‬ ‫את‬ ‫שחרר‬ ‫ואז‬ ‫ההודעה‬ ‫את‬ ‫אמור‬ , ‫את‬ ‫והחזק‬ ‫הקש‬ ,‫קולית‬ ‫הודעה‬ ‫של‬ ‫ושליחה‬ ‫להקלטה‬ .‫ריק‬ ‫ההודעה‬ ‫הזנת‬ ‫ששדה‬ ‫זמן‬ ‫כל‬ ‫רק‬ ‫יופיע‬ ‫ההקלטה‬ ‫סמל‬ 3 .‫ההודעה‬ ‫את‬ ‫לשלוח‬ ‫כדי‬ ‫על‬ ‫הקש‬ .‫נמענים‬ ‫הזן‬ .‫הודעה‬ ‫הזן‬ .‫מדבקות‬ ‫הכנס‬ .‫קבצים‬ ‫צרף‬ ‫נמען‬ .‫הודעה‬ ‫שלח‬
עמוד: 40
‫םימושיי‬ ‫תונוכתו‬ 41 ‫הודעות‬ ‫הצגת‬ 1 .‫שיחות‬ ‫על‬ ‫והקש‬ ‫הודעות‬ ‫יישום‬ ‫את‬ ‫הפעל‬ 2 .‫טלפון‬ ‫מספר‬ ‫או‬ ‫קשר‬ ‫איש‬ ‫בחר‬ ,‫הרשימות‬ ‫בהודעת‬ • . ‫על‬ ‫הקש‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ,‫הודעה‬ ‫הזן‬ ,‫ההודעה‬ ‫הזנת‬ ‫שדה‬ ‫הקש‬ ,‫להודעה‬ ‫לענות‬ ‫כדי‬ • .‫המסך‬ ‫גבי‬-‫על‬ ‫לזו‬ ‫זו‬ ‫אותן‬ ‫קרב‬ ‫או‬ ‫מזו‬ ‫זו‬ ‫אצבעות‬ ‫שתי‬ ‫הרחק‬ ,‫הגופן‬ ‫גודל‬ ‫את‬ ‫לכוונן‬ ‫כדי‬ ‫הודעות‬ ‫מיון‬ .‫בקלות‬ ‫אותן‬ ‫ולנהל‬ ‫קטגוריות‬ ‫לפי‬ ‫הודעות‬ ‫למיין‬ ‫ניתן‬ .‫קטגוריה‬ ‫הוסף‬ ← ‫חדשה‬ ‫קטגוריה‬ ← ‫שיחות‬ ‫על‬ ‫והקש‬ ,‫הודעות‬ ‫היישום‬ ‫את‬ ‫הפעל‬ ‫של‬ ‫קטגוריות‬ ‫המתג‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ‫הגדרות‬ ← ‫על‬ ‫הקש‬ ,‫מופיעה‬ ‫לא‬ ‫הקטגוריה‬ ‫אפשרות‬ ‫אם‬ .‫להפעילו‬ ‫כדי‬ ‫שיחות‬ ‫הודעות‬ ‫מחיקת‬ .‫מחק‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ,‫למחוק‬ ‫שברצונך‬ ‫הודעה‬ ‫על‬ ‫ממושכת‬ ‫הקשה‬ ‫הקש‬ ‫ההודעות‬ ‫הגדרות‬ ‫שינוי‬ ‫הגדרות‬ ‫לשנות‬ ,‫רצויות‬ ‫לא‬ ‫הודעות‬ ‫לחסום‬ ‫באפשרותך‬ .‫הגדרות‬ ← ‫על‬ ‫והקש‬ ,‫הודעות‬ ‫היישום‬ ‫את‬ ‫הפעל‬ .‫ועוד‬ ‫התראה‬
עמוד: 41
‫םימושיי‬ ‫תונוכתו‬ 42 ‫אינטרנט‬ .‫יותר‬ ‫נוחה‬ ‫לגישה‬ ‫עליך‬ ‫המועדפים‬ ‫הדפים‬ ‫את‬ ‫וסמן‬ ‫מידע‬ ‫אחר‬ ‫לחיפוש‬ ‫באינטרנט‬ ‫גלוש‬ 1 .‫אינטרנט‬ ‫היישום‬ ‫את‬ ‫הפעל‬ 2 .‫אל‬ ‫עבור‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ,‫מפתח‬ ‫מילת‬ ‫או‬ ‫האינטרנט‬ ‫כתובת‬ ‫את‬ ‫הזן‬ .‫המסך‬ ‫על‬ ‫מטה‬ ‫כלפי‬ ‫מעט‬ ‫אצבעך‬ ‫את‬ ‫גרור‬ ,‫הכלים‬ ‫סרגלי‬ ‫את‬ ‫להציג‬ ‫כדי‬ .‫הכתובת‬ ‫בשדה‬ ‫ימינה‬ ‫או‬ ‫שמאלה‬ ‫החלק‬ ,‫חלוניות‬ ‫בין‬ ‫במהירות‬ ‫לעבור‬ ‫כדי‬ .‫הנוכחי‬ ‫האינטרנט‬ ‫לדף‬ ‫סימניה‬ ‫הוסף‬ .‫הבית‬ ‫דף‬ ‫את‬ ‫פתח‬ .‫דפים‬ ‫בין‬ ‫עבור‬ ‫נוספות‬ ‫אפשרויות‬ .‫הנוכחי‬ ‫האינטרנט‬ ‫לדף‬ ‫רענון‬ ‫בצע‬ .‫סודי‬ ‫במצב‬ ‫השתמש‬ / .‫כרטיסיות‬ ‫נהל‬ .‫סימניות‬ ‫הצג‬ ‫סודי‬ ‫במצב‬ ‫שימוש‬ ,‫הגלישה‬ ‫בהיסטוריית‬ ,‫החיפוש‬ ‫בהיסטוריית‬ ‫מלצפות‬ ‫אחרים‬ ‫למנוע‬ ‫תוכל‬ ,‫סודי‬ ‫מצב‬ ‫עבור‬ ‫סיסמה‬ ‫תגדיר‬ ‫אם‬ .‫שלך‬ ‫השמורים‬ ‫ובדפים‬ ‫בסימניות‬ 1 .'‫'סודי‬ ‫מצב‬ ‫הפעל‬ ← ‫על‬ ‫הקש‬ 2 .‫סודי‬ ‫למצב‬ ‫סיסמה‬ ‫הגדר‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ,‫התחל‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ,‫להפעילו‬ ‫כדי‬ '‫'סודי‬ ‫מצב‬ ‫נעל‬ ‫המתג‬ ‫על‬ ‫הקש‬ .'‫'סודי‬ ‫מצב‬ ‫כבה‬ ← ‫על‬ ‫הקש‬ ,‫סודי‬ ‫מצב‬ ‫לביטול‬ .‫הכלים‬ ‫סרגלי‬ ‫צבעי‬ ‫ישתנו‬ ,‫סודי‬ ‫במצב‬ .‫מסך‬ ‫צילום‬ ‫למשל‬ ,‫מהתכונות‬ ‫בחלק‬ ‫להשתמש‬ ‫באפשרותך‬ ‫אין‬ ,‫סודי‬ ‫במצב‬ ‫מצלמה‬ ‫מבוא‬
עמוד: 42
‫םימושיי‬ ‫תונוכתו‬ 43 .‫והגדרות‬ ‫מצבים‬ ‫מגוון‬ ‫באמצעות‬ ‫וידאו‬ ‫והקלט‬ ‫תמונות‬ ‫צלם‬ ‫במצלמה‬ ‫לשימוש‬ ‫נאותים‬ ‫התנהגות‬ ‫כללי‬ • .‫רשותם‬ ‫ללא‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫סרטונים‬ ‫או‬ ‫תמונות‬ ‫לצלם‬ ‫אין‬ • .‫חוק‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫אסור‬ ‫הדבר‬ ‫שבהם‬ ‫במקומות‬ ‫סרטונים‬ ‫או‬ ‫תמונות‬ ‫לצלם‬ ‫אין‬ • .‫אנשים‬ ‫של‬ ‫פרטיותם‬ ‫את‬ ‫להפר‬ ‫עלול‬ ‫הדבר‬ ‫שבהם‬ ‫במקומות‬ ‫סרטונים‬ ‫או‬ ‫תמונות‬ ‫לצלם‬ ‫אין‬ ‫תמונות‬ ‫צילום‬ 1 .‫מצלמה‬ ‫היישום‬ ‫את‬ ‫הפעל‬ ‫מחוץ‬ ‫אל‬ ‫של‬ ‫בגרירה‬ ‫או‬ ‫הצידי‬ ‫המקש‬ ‫על‬ ‫מהירה‬ ‫כפולה‬ ‫בלחיצה‬ ‫היישום‬ ‫את‬ ‫להפעיל‬ ‫גם‬ ‫אפשר‬ .‫הנעול‬ ‫במסך‬ ‫למעגל‬ • ‫כאשר‬ ‫או‬ ‫נעול‬ ‫ממסך‬ ‫מצלמה‬ ‫היישום‬ ‫את‬ ‫מפעילים‬ ‫כאשר‬ ‫זמינות‬ ‫אינן‬ ‫המצלמה‬ ‫מתכונות‬ ‫חלק‬ .‫מסך‬ ‫נעילת‬ ‫עם‬ ‫כבוי‬ ‫המסך‬ • .‫בשימוש‬ ‫כשאינה‬ ‫אוטומטי‬ ‫באופן‬ ‫נכבית‬ ‫המצלמה‬ • .‫הדגם‬ ‫או‬ ‫השירות‬ ‫לספק‬ ‫בהתאם‬ ,‫זמינות‬ ‫יהיו‬ ‫לא‬ ‫מסוימות‬ ‫ששיטות‬ ‫ייתכן‬ 2 .‫תתמקד‬ ‫שהמצלמה‬ ‫ברצונך‬ ‫שבה‬ ‫בנקודה‬ ,‫המקדימה‬ ‫התצוגה‬ ‫במסך‬ ‫התמונה‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ‫לכיוון‬ ‫הכוונון‬ ‫סרגל‬ ‫את‬ ‫גרור‬ ,‫יופיע‬ ‫הכוונון‬ ‫כשסרגל‬ .‫המסך‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ,‫התמונות‬ ‫בהירות‬ ‫את‬ ‫לכוונן‬ ‫כדי‬ . ‫או‬
עמוד: 43
‫םימושיי‬ ‫תונוכתו‬ 44 3 .‫תמונה‬ ‫לצילום‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ‫התצוגה‬ ‫מסך‬ ‫את‬ ‫החלק‬ ‫או‬ ‫ימינה‬ ‫או‬ ‫שמאלה‬ ‫הצילום‬ ‫מצבי‬ ‫רשימת‬ ‫את‬ ‫גרור‬ ,‫הצילום‬ ‫מצב‬ ‫לשינוי‬ .‫ימינה‬ ‫או‬ ‫שמאלה‬ ‫המקדימה‬ ‫המצלמה‬ ‫הגדרות‬ .‫תמונה‬ ‫צלם‬ ‫ממוזערות‬ ‫תמונות‬ ‫של‬ ‫מקדימה‬ ‫תצוגה‬ ‫צילום‬ ‫מצבי‬ ‫רשימת‬ ‫זום‬ ‫למצלמה‬ ‫הקדמית‬ ‫המצלמה‬ ‫בין‬ ‫עבור‬ .‫האחורית‬ ‫נוכחי‬ ‫צילום‬ ‫מצב‬ ‫אפשרויות‬ • .‫המצלמה‬ ‫ולדגם‬ ‫הצילום‬ ‫למצב‬ ‫בהתאם‬ ‫להשתנות‬ ‫עשוי‬ ‫המקדימה‬ ‫התצוגה‬ ‫מסך‬ • ‫לא‬ ‫עלול‬ ‫המיקוד‬ ,‫גבוהה‬ ‫מיקוד‬ ‫ביחס‬ ‫או‬ ‫גבוהה‬ ‫בהפרדה‬ ‫וידאו‬ ‫סרטוני‬ ‫או‬ ‫תמונות‬ ‫צילום‬ ‫בעת‬ .‫סביר‬ ‫ממרחק‬ ‫וידאו‬ ‫סרטוני‬ ‫או‬ ‫תמונות‬ ‫צלם‬ .‫קרוב‬ ‫האובייקט‬ ‫אם‬ ‫ברור‬ ‫להיות‬ • .‫שוב‬ ‫ונסה‬ ‫המצלמה‬ ‫עדשת‬ ‫את‬ ‫נקה‬ ,‫מטושטשות‬ ‫נראות‬ ‫שצילמת‬ ‫התמונות‬ ‫אם‬ • ‫במצבים‬ ‫כהלכה‬ ‫יפעל‬ ‫לא‬ ‫שהמכשיר‬ ‫ייתכן‬ ,‫אחרת‬ .‫מלוכלכת‬ ‫או‬ ‫פגומה‬ ‫אינה‬ ‫שהעדשה‬ ‫ודא‬ .‫גבוהה‬ ‫רזולוציה‬ ‫שמחייבים‬ ‫מסוימים‬ • ,‫במכשיר‬ ‫ביצועים‬ ‫בעיות‬ ‫על‬ ‫מעיד‬ ‫שאינו‬ ‫קל‬ ‫עיוות‬ .‫זווית‬-‫רחבת‬ ‫בעדשה‬ ‫מצוידת‬ ‫המכשיר‬ ‫מצלמת‬ .‫זווית‬ ‫רחבי‬ ‫בסרטונים‬ ‫או‬ ‫בתמונות‬ ‫להיווצר‬ ‫עשוי‬ • .‫לרזולוציה‬ ‫בהתאם‬ ‫להשתנות‬ ‫עשויה‬ ‫וידאו‬ ‫להקלטת‬ ‫המרבית‬ ‫הקיבולת‬ • ‫בטמפרטורת‬ ‫פתאומיים‬ ‫לשינויים‬ ‫ייחשף‬ ‫המכשיר‬ ‫אם‬ ‫התעבות‬ ‫לייצר‬ ‫או‬ ‫להתערפל‬ ‫עלולה‬ ‫המצלמה‬ ‫בזמן‬ ‫כאלו‬ ‫ממצבים‬ ‫להימנע‬ ‫נסה‬ .‫המצלמה‬ ‫כיסוי‬ ‫ופנים‬ ‫מחוץ‬ ‫בטמפרטורה‬ ‫ההבדלים‬ ‫עקב‬ ,‫האוויר‬ ‫החדר‬ ‫בטמפרטורת‬ ‫עצמאית‬ ‫להתייבש‬ ‫למצלמה‬ ‫אפשר‬ ,‫ערפל‬ ‫מופיע‬ ‫אם‬ .‫במצלמה‬ ‫שימוש‬ ‫תכנון‬ .‫מטושטשות‬ ‫לצאת‬ ‫עלולות‬ ‫התמונות‬ ‫אחרת‬ ,‫וידאו‬ ‫סרטוני‬ ‫או‬ ‫תמונות‬ ‫צילום‬ ‫לפני‬
עמוד: 44
‫םימושיי‬ ‫תונוכתו‬ 45 ‫הזום‬ ‫בתכונות‬ ‫שימוש‬ ‫זו‬ ‫אצבעות‬ ‫שתי‬ ‫הרחק‬ ,‫לחלופין‬ .‫התצוגה‬ ‫את‬ ‫להקטין‬ ‫או‬ ‫להגדיל‬ ‫כדי‬ ‫ימינה‬ ‫או‬ ‫שמאלה‬ ‫גרור‬ ‫או‬ / ‫בחר‬ .‫להקטנתו‬ ‫צביטה‬ ‫בתנועת‬ ‫לזו‬ ‫זו‬ ‫אותן‬ ‫והצמד‬ ,‫הרצוי‬ ‫החלק‬ ‫של‬ ‫להגדלה‬ ‫המסך‬ ‫גבי‬-‫על‬ ‫מזו‬ • ‫בזווית‬ ‫וידאו‬ ‫סרטוני‬ ‫להקליט‬ ‫או‬ ‫רחבה‬ ‫בזווית‬ ‫תמונות‬ ‫לצלם‬ ‫מאפשרת‬ ‫במיוחד‬ ‫הרחבה‬ ‫המצלמה‬ : .‫למשל‬ ‫נוף‬ ‫של‬ ,‫רחבה‬ • .‫רגילים‬ ‫וידאו‬ ‫סרטוני‬ ‫להקליט‬ ‫או‬ ‫בסיסיות‬ ‫תמונות‬ ‫לצלם‬ ‫מאפשרת‬ ‫הרחבה‬ ‫הזוית‬ ‫מצלמת‬ : .‫האחורית‬ ‫במצלמה‬ ‫השימוש‬ ‫במהלך‬ ‫רק‬ ‫זמינות‬ ‫זום‬ ‫תכונות‬ ‫המצלמה‬ ‫בלחצן‬ ‫שימוש‬ • .‫וידאו‬ ‫לצלם‬ ‫כדי‬ ‫לחוץ‬ ‫אותו‬ ‫והחזק‬ ‫המצלמה‬ ‫לחצן‬ ‫על‬ ‫הקש‬ • .‫לחוץ‬ ‫אותו‬ ‫והחזק‬ ,‫המסך‬ ‫שולי‬ ‫אל‬ ‫המצלמה‬ ‫לחצן‬ ‫את‬ ‫החלק‬ ,‫תמונות‬ ‫פרץ‬ ‫לצלם‬ ‫כדי‬ • .‫יותר‬ ‫נוחה‬ ‫בצורה‬ ‫תמונות‬ ‫ולצלם‬ ‫במסך‬ ‫מקום‬ ‫לכל‬ ‫אותו‬ ‫להזיז‬ ‫תוכל‬ ,‫אחר‬ ‫מצלמה‬ ‫לחצן‬ ‫תוסיף‬ ‫אם‬ ‫כדי‬ ‫צף‬ '‫'תריס‬ ‫לחצן‬ ‫המתג‬ ‫על‬ ‫והקש‬ ,‫צילום‬ ‫שיטות‬ ← ‫על‬ ‫הקש‬ ,‫המקדימה‬ ‫התצוגה‬ ‫במסך‬ .‫להפעילו‬ ‫נוכחי‬ ‫צילום‬ ‫מצב‬ ‫אפשרויות‬ .‫הבאות‬ ‫באפשרויות‬ ‫השתמש‬ ,‫המקדימה‬ ‫התצוגה‬ ‫במסך‬ • .‫המבזק‬ ‫את‬ ‫השבת‬ ‫או‬ ‫הפעל‬ : • .‫אוטומטי‬ ‫באופן‬ ‫מצלמת‬ ‫שהמצלמה‬ ‫לפני‬ ‫העיכוב‬ ‫אורך‬ ‫את‬ ‫בחר‬ : • .‫לתמונות‬ ‫ורזולוציה‬ ‫רוחב‬-‫גובה‬ ‫יחס‬ ‫בחר‬ : • .‫לסרטונים‬ ‫רוחב‬-‫גובה‬ ‫יחס‬ ‫בחר‬ : • .‫יופי‬ ‫אפקטי‬ ‫או‬ ‫סינון‬ ‫אפקט‬ ‫הוסף‬ : • ‫משתמש‬ ‫מרכזי‬ ‫משקל‬ .‫אור‬ ‫ערכי‬ ‫של‬ ‫החישוב‬ ‫אופן‬ ‫את‬ ‫קובעת‬ ‫זו‬ ‫אפשרות‬ .‫מדידה‬ ‫שיטת‬ ‫בחר‬ : ‫מרכז‬ ‫באיזור‬ ‫באור‬ ‫משתמש‬ ‫ספוט‬ .‫הצילום‬ ‫של‬ ‫החשיפה‬ ‫לחישוב‬ ‫התמונה‬ ‫של‬ ‫יחס‬ ‫באיזור‬ ‫באור‬ ‫הסצינה‬ ‫של‬ ‫ממוצע‬ ‫מחשבת‬ ‫מטריצה‬ ‫האפשרות‬ .‫הצילום‬ ‫של‬ ‫החשיפה‬ ‫לחישוב‬ ‫התמונה‬ ‫של‬ ‫ממוקד‬ .‫בכללותה‬ • .‫למסגרת‬ ‫שמחוץ‬ ‫האזורים‬ ‫את‬ ‫וטשטש‬ ‫העגולה‬ ‫המסגרת‬ ‫בתוך‬ ‫הנמצא‬ ‫בעצם‬ ‫התמקד‬ ,‫מזון‬ ‫במצב‬ : • .‫הצבע‬ ‫גוון‬ ‫את‬ ‫כוונן‬ ‫מזון‬ ‫במצב‬ : .‫הצילום‬ ‫למצב‬ ‫או‬ ‫לדגם‬ ‫בהתאם‬ ‫להשתנות‬ ‫עשויות‬ ‫הזמינות‬ ‫האפשרויות‬
עמוד: 45
‫םימושיי‬ ‫תונוכתו‬ 46 ‫צילום‬ ‫מצב‬ .‫לסביבה‬ ‫בהתאם‬ ‫הצילום‬ ‫אפשרויות‬ ‫את‬ ‫אוטומטי‬ ‫באופן‬ ‫מכווננת‬ ‫המצלמה‬ ,‫בקלות‬ ‫תמונות‬ ‫ללכוד‬ ‫מנת‬ ‫על‬ .‫תמונה‬ ‫לצלם‬ ‫כדי‬ ‫על‬ ‫ואז‬ ‫תמונה‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ,‫הצילום‬ ‫מצבי‬ ‫ברשימת‬ ‫גבוהה‬ ‫ברזולוציה‬ ‫תמונות‬ ‫צילום‬ ‫הרצוי‬ ‫האיזור‬ ‫הגדלת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫גבוהה‬ ‫ברזולוציה‬ ‫התמונות‬ ‫את‬ ‫לחתוך‬ ‫ניתן‬ .‫גבוהה‬ ‫ברזולוציה‬ ‫תמונות‬ ‫צילום‬ .‫גבוהה‬ ‫רזולוציה‬ ‫בקובץ‬ ‫ושמירתן‬ .‫תמונה‬ ‫וצלם‬ , ← ‫על‬ ‫הקש‬ ,‫הצילום‬ ‫באפשרויות‬ .‫לדגם‬ ‫בהתאם‬ ‫להשתנות‬ ‫עשויה‬ ‫ההפרדה‬ ‫סלפי‬ ‫תמונות‬ ‫צילום‬ .‫הקדמית‬ ‫במצלמה‬ ‫עצמי‬ ‫דיוקן‬ ‫לצלם‬ ‫ניתן‬ 1 ‫לצילום‬ ‫הקדמית‬ ‫למצלמה‬ ‫לעבור‬ ‫כדי‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ‫או‬ ,‫מטה‬ ‫או‬ ‫מעלה‬ ‫החלק‬ ,‫המקדימה‬ ‫התצוגה‬ ‫במסך‬ .‫עצמי‬ ‫דיוקן‬ 2 .‫הקדמית‬ ‫המצלמה‬ ‫לעדשת‬ ‫פנה‬ . ‫על‬ ‫הקש‬ ,‫אנשים‬ ‫או‬ ‫הנוף‬ ‫של‬ ‫זווית‬ ‫רחב‬ ‫בצילום‬ ‫סלפי‬ ‫תמונות‬ ‫לצילום‬ 3 .‫תמונה‬ ‫לצילום‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ‫יופי‬ ‫ואפקטי‬ ‫מסננים‬ ‫הוספת‬ .‫תמונה‬ ‫צילום‬ ‫לפני‬ ,‫פנים‬ ‫צורת‬ ‫או‬ ‫העור‬ ‫גוון‬ ‫כגון‬ ,‫פניך‬ ‫מאפייני‬ ‫את‬ ‫ולשנות‬ ‫פילטר‬ ‫אפקט‬ ‫לבחור‬ ‫באפשרותך‬ 1 . ‫על‬ ‫הקש‬ ,‫המקדימה‬ ‫התצוגה‬ ‫במסך‬ 2 .‫תמונה‬ ‫וצלם‬ ,‫אפקטים‬ ‫בחר‬ )‫אוטומטית‬ ‫(חשיפה‬ ‫והחשיפה‬ )‫אוטומטי‬ ‫(מיקוד‬ ‫המיקוד‬ ‫נעילת‬ ‫על‬ ‫אוטומטי‬ ‫באופן‬ ‫להתכוונן‬ ‫מהמצלמה‬ ‫למנוע‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫נבחר‬ ‫באיזור‬ ‫החשיפה‬ ‫או‬ ‫המיקוד‬ ‫את‬ ‫לנעול‬ ‫ניתן‬ .‫אור‬ ‫מקורות‬ ‫או‬ ‫לאובייקטים‬ ‫שינויים‬ ‫ההגדרות‬ .‫יינעלו‬ ‫וחשיפה‬ ‫מיקוד‬ ‫והגדרות‬ ‫באיזור‬ ‫תופיע‬ AF/AE ‫מסגרת‬ ,‫למיקוד‬ ‫האיזור‬ ‫על‬ ‫והחזק‬ ‫הקש‬ .‫תמונה‬ ‫צילום‬ ‫לאחר‬ ‫גם‬ ‫נעולות‬ ‫יישארו‬
עמוד: 46
‫םימושיי‬ ‫תונוכתו‬ 47 ‫וידאו‬ ‫מצב‬ ‫בהתאם‬ ‫הצילום‬ ‫לאפשרויות‬ ‫אוטומטי‬ ‫באופן‬ ‫מתכווננת‬ ‫המצלמה‬ ,‫בקלות‬ ‫וידאו‬ ‫סרטוני‬ ‫להקליט‬ ‫מנת‬ ‫על‬ .‫לסביבה‬ 1 .‫וידאו‬ ‫להקליט‬ ‫כדי‬ ‫על‬ ‫והקש‬ ,‫וידאו‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ,‫הצילום‬ ‫מצבי‬ ‫ברשימת‬ • . ‫על‬ ‫הקש‬ ,‫ההקלטה‬ ‫במהלך‬ ‫סרטון‬ ‫מתוך‬ ‫תמונה‬ ‫ללכידת‬ • ‫במצב‬ ‫להשתמש‬ ‫כדי‬ .‫להתמקד‬ ‫ברצונך‬ ‫שבה‬ ‫הנקודה‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ,‫הסרטון‬ ‫צילום‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬ ‫המיקוד‬ ‫לשינוי‬ .‫הידני‬ ‫המיקוד‬ ‫את‬ ‫לבטל‬ ‫כדי‬ AF ‫על‬ ‫הקש‬ ,‫אוטומטי‬ ‫מיקוד‬ 2 . ‫על‬ ‫הקש‬ ,‫וידאו‬ ‫הקלטת‬ ‫לעצירת‬ ‫חי‬ ‫מיקוד‬ ‫מצב‬ .‫ובולט‬ ‫חד‬ ‫המרכזי‬ ‫והאובייקט‬ ‫מטושטש‬ ‫הרקע‬ ‫שבהן‬ ‫תמונות‬ ‫לצלם‬ ‫מאפשרת‬ ‫המצלמה‬ 1 .‫חי‬ ‫מיקוד‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ,‫הצילום‬ ‫מצבי‬ ‫ברשימת‬ 2 .‫הטשטוש‬ ‫רמת‬ ‫את‬ ‫להתאים‬ ‫כדי‬ ‫הרקע‬ ‫טשטוש‬ ‫סרגל‬ ‫את‬ ‫גרור‬ 3 .‫תמונה‬ ‫לצלם‬ ‫כדי‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ,‫המקדימה‬ ‫התצוגה‬ ‫במסך‬ ‫מופיעה‬ ‫מוכן‬ ‫כשההודעה‬ ‫מטושטש‬ ‫רקע‬ ‫כיוונון‬ ‫סרגל‬ • .‫אור‬ ‫מספיק‬ ‫יש‬ ‫בו‬ ‫במקום‬ ‫זו‬ ‫בתכונה‬ ‫השתמש‬ • :‫הבאים‬ ‫במצבים‬ ‫תקינה‬ ‫בצורה‬ ‫לחול‬ ‫לא‬ ‫עלול‬ ‫הרקע‬ ‫טשטוש‬ – .‫זזים‬ ‫הצילום‬ ‫נושא‬ ‫או‬ ‫המכשיר‬ – .‫שקוף‬ ‫או‬ ‫דק‬ ‫הצילום‬ ‫נושא‬ – .‫הרקע‬ ‫של‬ ‫לזה‬ ‫דומה‬ ‫הצילום‬ ‫נושא‬ ‫של‬ ‫הצבע‬ – .‫שטוחים‬ ‫הרקע‬ ‫או‬ ‫הצילום‬ ‫נושא‬
עמוד: 47
‫םימושיי‬ ‫תונוכתו‬ 48 ‫מקצועי‬ ‫מצב‬ .ISO-‫ה‬ ‫וערך‬ ‫חשיפה‬ ‫ערך‬ ‫כגון‬ ,‫ידני‬ ‫באופן‬ ‫שונות‬ ‫צילום‬ ‫אפשרויות‬ ‫כוונון‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬ ‫תמונות‬ ‫צלם‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ,‫לצרכיך‬ ‫ההגדרות‬ ‫את‬ ‫והתאם‬ ‫אפשרויות‬ ‫בחר‬ .‫מקצועי‬ ← ‫עוד‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ,‫הצילום‬ ‫מצבי‬ ‫ברשימת‬ .‫התמונה‬ ‫לצילום‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ‫זמינות‬ ‫אפשרויות‬ • ‫לנושאי‬ ‫מיועדים‬ ‫נמוכים‬ ‫ערכים‬ .‫המצלמה‬ ‫של‬ ‫האור‬ ‫ברגישות‬ ‫שולטת‬ ‫זו‬ ‫הגדרה‬ .ISO ‫ערך‬ ‫בחר‬ : ‫או‬ ‫במהירות‬ ‫הנעים‬ ‫צילום‬ ‫לנושאי‬ ‫מיועדים‬ ‫יותר‬ ‫גבוהים‬ ‫ערכים‬ .‫בהיר‬ ‫באור‬ ‫המוארים‬ ‫או‬ ‫נייחים‬ ‫צילום‬ .‫בתמונות‬ ‫רעש‬ ‫לגרום‬ ‫עלולות‬ ‫גבוהות‬ ISO ‫הגדרות‬ ,‫זאת‬ ‫לעומת‬ .‫עמום‬ ‫באופן‬ ‫המוארים‬ • ‫באפשרותך‬ .‫למציאות‬ ‫נאמן‬ ‫צבעים‬ ‫טווח‬ ‫עם‬ ‫יוצגו‬ ‫שתמונות‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ,‫מתאים‬ ‫לבן‬ ‫איזון‬ ‫בחר‬ : .‫הצבע‬ ‫טמפרטורת‬ ‫את‬ ‫להגדיר‬ • ‫תאורה‬ ‫תנאי‬ ‫עבור‬ .‫המצלמה‬ ‫בחיישן‬ ‫ייקלט‬ ‫אור‬ ‫כמה‬ ‫קובעת‬ ‫זו‬ ‫הגדרה‬ .‫החשיפה‬ ‫ערך‬ ‫שנה‬ : .‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫חשיפה‬ ‫בערך‬ ‫השתמש‬ ,‫עמומה‬ ‫החשיפה‬ ‫ואיזור‬ ‫המיקוד‬ ‫איזור‬ ‫הפרדת‬ .‫החשיפה‬ ‫ואיזור‬ ‫המיקוד‬ ‫איזור‬ ‫את‬ ‫להפריד‬ ‫ניתן‬ ‫את‬ ‫גרור‬ .‫המסך‬ ‫על‬ ‫תופיע‬ ‫אוטומטית‬ ‫חשיפה‬/‫אוטומטי‬ ‫מיקוד‬ ‫מסגרת‬ .‫מקדימה‬ ‫תצוגה‬ ‫מסך‬ ‫את‬ ‫והחזק‬ ‫הקש‬ .‫החשיפה‬ ‫ואיזור‬ ‫המיקוד‬ ‫איזור‬ ‫אל‬ ‫להפריד‬ ‫שברצונך‬ ‫האיזור‬ ‫אל‬ ‫המסגרת‬
עמוד: 48
‫םימושיי‬ ‫תונוכתו‬ 49 ‫פנורמה‬ ‫מצב‬ .‫פנורמה‬ ‫במצב‬ ‫רחבה‬ ‫סצנה‬ ‫ליצירת‬ ‫יחד‬ ‫אותן‬ ‫הדבק‬ ‫ואז‬ ‫תמונות‬ ‫סדרת‬ ‫צלם‬ 1 .‫פנורמה‬ ← ‫עוד‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ,‫הצילום‬ ‫מצבי‬ ‫ברשימת‬ 2 .‫אחד‬ ‫בכיוון‬ ‫המכשיר‬ ‫את‬ ‫באיטיות‬ ‫והזז‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ‫מחוץ‬ ‫נמצאת‬ ‫המקדימה‬ ‫התצוגה‬ ‫תמונת‬ ‫אם‬ .‫המצלמה‬ ‫כוונת‬ ‫של‬ ‫מהמסגרת‬ ‫תחרוג‬ ‫לא‬ ‫שהתמונה‬ ‫שמור‬ .‫תמונות‬ ‫לצלם‬ ‫אוטומטית‬ ‫יפסיק‬ ‫המכשיר‬ ,‫המכשיר‬ ‫את‬ ‫מזיז‬ ‫שאינך‬ ‫או‬ ‫המנחים‬ ‫לקווים‬ 3 .‫הצילום‬ ‫את‬ ‫לעצור‬ ‫כדי‬ ‫על‬ ‫הקש‬ .‫רגיל‬ ‫קיר‬ ‫או‬ ‫ריקים‬ ‫שמיים‬ ‫כגון‬ ,‫אחיד‬ ‫כשהרקע‬ ‫תמונות‬ ‫מצילום‬ ‫הימנע‬ ‫אוכל‬ ‫מצב‬ .‫יותר‬ ‫וססגוניים‬ ‫חיוניים‬ ‫בצבעים‬ ‫מאכלים‬ ‫של‬ ‫תמונות‬ ‫צלם‬ 1 .‫מזון‬ ← ‫עוד‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ,‫הצילום‬ ‫מצבי‬ ‫ברשימת‬ 2 .‫להדגשה‬ ‫האיזור‬ ‫מעל‬ ‫העגולה‬ ‫התמונה‬ ‫את‬ ‫וגרור‬ ‫המסך‬ ‫על‬ ‫הקש‬ .‫מטושטש‬ ‫יהיה‬ ‫העגולה‬ ‫למסגרת‬ ‫שמחוץ‬ ‫האזור‬ .‫המסגרת‬ ‫פינת‬ ‫את‬ ‫גרור‬ ,‫העגולה‬ ‫המסגרת‬ ‫גודל‬ ‫לשינוי‬ 3 .‫הצבע‬ ‫גוון‬ ‫לשינוי‬ ‫הכוונון‬ ‫סרגל‬ ‫את‬ ‫וגרור‬ ‫על‬ ‫הקש‬ 4 .‫תמונה‬ ‫לצילום‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ‫מאקרו‬ ‫מצב‬ .‫קרוב‬ ‫מטווח‬ ‫נושאים‬ ‫של‬ ‫תמונות‬ ‫צלם‬ .‫מאקרו‬ ← ‫עוד‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ,‫הצילום‬ ‫מצבי‬ ‫ברשימת‬ DECO PIC ‫מצב‬ .‫מדבקות‬ ‫מגוון‬ ‫עם‬ ‫וידאו‬ ‫וסרטוני‬ ‫תמונות‬ ‫צלמו‬ .DECO PIC ← ‫עוד‬ ‫על‬ ‫הקש‬ ,‫הצילום‬ ‫מצבי‬ ‫ברשימת‬
עמוד: 49
‫םימושיי‬ ‫תונוכתו‬ 50 ‫מצלמה‬ ‫הגדרות‬ ‫של‬ ‫אישית‬ ‫התאמה‬ .‫הצילום‬ ‫למצב‬ ‫בהתאם‬ ,‫זמינות‬ ‫יהיו‬ ‫לא‬ ‫מהאפשרויות‬ ‫שחלק‬ ‫ייתכן‬ . ‫על‬ ‫הקש‬ ,‫המקדימה‬ ‫התצוגה‬ ‫במסך‬ ‫תמונות‬ • ‫לשולי‬ ‫המצלמה‬ ‫לחצן‬ ‫את‬ ‫כשתחליק‬ ‫שתתבצע‬ ‫הפעולה‬ ‫את‬ ‫לבחור‬ :‫כדי‬ ‫הקרוב‬ ‫לקצה‬ '‫'תריס‬ ‫על‬ ‫החלק‬ .‫לחוץ‬ ‫אותו‬ ‫ותחזיק‬ ‫המסך‬ ‫וידאו‬ ‫סרטוני‬ • ‫לצלם‬ ‫שתרצה‬ ‫הסרטונים‬ ‫עבור‬ ‫ורזולוציה‬ ‫רוחב‬-‫גובה‬ ‫יחס‬ ‫בחר‬ :‫האחורית‬ ‫במצלמה‬ ‫וידאו‬ ‫גודל‬ ‫הן‬ ‫אך‬ ,‫יותר‬ ‫איכותיים‬ ‫וידאו‬ ‫סרטוני‬ ‫להפקת‬ ‫יגרום‬ ‫יותר‬ ‫גבוהה‬ ‫ברזולוציה‬ ‫שימוש‬ .‫האחורית‬ ‫במצלמה‬ .‫יותר‬ ‫גדול‬ ‫זיכרון‬ ‫נפח‬ ‫יצרכו‬ • ‫במצלמה‬ ‫לצלם‬ ‫שתרצה‬ ‫הסרטונים‬ ‫עבור‬ ‫ורזולוציה‬ ‫רוחב‬-‫גובה‬ ‫יחס‬ ‫בחר‬ :‫הקדמית‬ ‫במצלמה‬ ‫וידאו‬ ‫גודל‬ ‫נפח‬ ‫יצרכו‬ ‫הן‬ ‫אך‬ ,‫יותר‬ ‫איכותיים‬ ‫וידאו‬ ‫סרטוני‬ ‫להפקת‬ ‫יגרום‬ ‫יותר‬ ‫גבוהה‬ ‫ברזולוציה‬ ‫שימוש‬ .‫הקדמית‬ .‫יותר‬ ‫גדול‬ ‫זיכרון‬ ‫שימושיות‬ ‫תכונות‬ • ‫כהים‬ ‫או‬ ‫בהירים‬ ‫באזורים‬ ‫אפילו‬ ‫הפרטים‬ ‫את‬ ‫ושחזר‬ ‫עשירים‬ ‫צבעים‬ ‫עם‬ ‫תמונות‬ ‫צלם‬ :‫אוטומטי‬ HDR .‫מאוד‬ • ‫התצוגה‬ ‫במסך‬ ‫שמופיעות‬ ‫תמונות‬ ‫לשמירת‬ ‫המכשיר‬ ‫את‬ ‫הגדר‬ :‫המקדימה‬ ‫בתצוגה‬ ‫כמו‬ ‫תמונות‬ .‫הפיכתן‬ ‫ללא‬ ,‫הקדמית‬ ‫במצלמה‬ ‫שצולמו‬ ‫לאחר‬ ,‫המקדימה‬ • .‫צילום‬ ‫נושאי‬ ‫בחירת‬ ‫בעת‬ ‫הקומפוזיציה‬ ‫בהרכבת‬ ‫שיסייעו‬ ‫כוונת‬ ‫מחווני‬ ‫הצג‬ :‫רשת‬ ‫קווי‬ • .GPS ‫מיקום‬ ‫תג‬ ‫לתמונה‬ ‫הוסף‬ :‫מיקום‬ ‫תגיות‬ • ‫בין‬ ‫למשל‬ ,‫במכשולים‬ ‫נתקל‬ ‫האות‬ ‫שבהם‬ ‫במקומות‬ ‫להיחלש‬ ‫עלולה‬ GPS-‫ה‬ ‫אות‬ ‫עוצמת‬ .‫קשים‬ ‫אוויר‬ ‫מזג‬ ‫בתנאי‬ ‫או‬ ,‫נמוכים‬ ‫באזורים‬ ‫או‬ ‫בניינים‬ • ‫את‬ ‫השבת‬ ,‫זה‬ ‫מצב‬ ‫למניעת‬ .‫לאינטרנט‬ ‫מעלה‬ ‫שאתה‬ ‫בתמונות‬ ‫להופיע‬ ‫עשוי‬ ‫שלך‬ ‫המיקום‬ .‫מיקום‬ ‫תגיות‬ ‫של‬ ‫ההגדרה‬ • .‫וידאו‬ ‫להקלטת‬ ‫או‬ ‫תמונה‬ ‫לצילום‬ ‫נוספות‬ ‫צילום‬ ‫שיטות‬ ‫בחר‬ :‫צילום‬ ‫שיטות‬ • ‫כאשר‬ ,‫הצילום‬ ‫מצב‬ ‫למשל‬ ,‫השתמשת‬ ‫שבהן‬ ‫האחרונות‬ ‫ההגדרות‬ ‫את‬ ‫שמור‬ :‫לשמור‬ ‫שיש‬ ‫הגדרות‬ .‫המצלמה‬ ‫את‬ ‫תפעיל‬ • .‫זיכרון‬ ‫כרטיס‬ ‫תכניס‬ ‫כאשר‬ ‫תופיע‬ ‫זו‬ ‫תכונה‬ .‫לאחסון‬ ‫זיכרון‬ ‫מיקום‬ ‫בחר‬ :‫אחסון‬ ‫מיקום‬
עמוד: 50
‫םימושיי‬ ‫תונוכתו‬ 51 • .‫תמונות‬ ‫צילום‬ ‫בעת‬ ‫התחתונה‬ ‫השמאלית‬ ‫לפינה‬ ‫מים‬ ‫סימן‬ ‫הוסף‬ :‫מים‬ ‫סימן‬ • .‫המצלמה‬ ‫הגדרות‬ ‫את‬ ‫אפס‬ :‫הגדרות‬ ‫איפוס‬ • .‫נפוצות‬ ‫שאלות‬ ‫והצג‬ ‫שאלות‬ ‫שאל‬ :‫קשר‬ ‫צור‬ • .‫המצלמה‬ ‫יישום‬ ‫של‬ ‫משפטי‬ ‫ובמידע‬ ‫בגרסה‬ ‫צפה‬ :‫המצלמה‬ ‫יישום‬ ‫אודות‬ .‫לדגם‬ ‫בהתאם‬ ,‫זמינות‬ ‫יהיו‬ ‫לא‬ ‫מסוימות‬ ‫שתכונות‬ ‫ייתכן‬ ‫גלריה‬ ‫מבוא‬ ‫או‬ ‫אלבום‬ ‫לפי‬ ‫והסרטונים‬ ‫התמונות‬ ‫את‬ ‫לסדר‬ ‫תוכל‬ ‫בנוסף‬ .‫במכשירך‬ ‫השמורים‬ ‫וידאו‬ ‫וסרטוני‬ ‫תמונות‬ ‫הצג‬ .‫סיפורים‬ ‫ליצור‬ ‫בגלריה‬ ‫שימוש‬ .‫גלריה‬ ‫היישום‬ ‫את‬ ‫הפעל‬ .‫תמונות‬ ‫חפש‬ .‫דומות‬ ‫תמונות‬ ‫קבץ‬ ‫נוספות‬ ‫אפשרויות‬ ‫דומות‬ ‫תמונות‬ ‫קיבוץ‬ ‫ביותר‬ ‫הטובים‬ ‫הצילומים‬ ‫את‬ ‫רק‬ ‫ולהציג‬ ‫דומות‬ ‫תמונות‬ ‫לקבץ‬ ‫כדי‬ ‫על‬ ‫והקש‬ ‫גלריה‬ ‫היישום‬ ‫את‬ ‫פתח‬ ‫התמונות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫תוכל‬ ,‫התמונה‬ ‫של‬ ‫המקדימה‬ ‫התצוגה‬ ‫על‬ ‫כשתקיש‬ .‫התמונות‬ ‫של‬ ‫מקדימה‬ ‫כתצוגה‬ .‫בקבוצה‬

שאלות ותשובות

יש לכם שאלה לגבי Samsung Galaxy A12 אבל לא מצליחים למצוא את התשובה במדריך למשתמש? אולי המשתמשים של ManualsCat.com יכולים לעזור לך לענות על השאלה שלך. על ידי מילוי הטופס להלן, השאלה שלך תופיע מתחת למדריך של Samsung Galaxy A12. אנא ודאו שאתם מתאר את הקושי שלכם עם Samsung Galaxy A12 הכי מדויק שאתם יכולים. ככל שהשאלה שלך מדוייקת יותר, כך הסיכוי לקבל תשובה מהירה ממשתמש אחר גבוה יותר. יישלח אליך אוטומטית דואר אלקטרוני כדי להודיע לך כאשר מישהו הגיב לשאלתך.

שאל שאלה על Samsung Galaxy A12

שֵׁם
אימייל
תְגוּבָה

צפה במדריך של ה Samsung Galaxy A12 לְהַלָן. ניתן לצפות בכל המדריכים ב-ManualsCat.com בחינם לחלוטין. על ידי שימוש בלחצן 'בחר שפה', תוכלו לבחור את השפה של המדריך שברצונכם להציג.

  • מותג: Samsung
  • מוצר: טלפונים חכמים
  • מודל/שם: Galaxy A12
  • סוג קובץ: PDF
  • שפות זמינות: אנגלית, אִיטַלְקִית, גֶרמָנִיָת, צָרְפָתִית, הוֹלַנדִי, בולגרית, ספרדית, דַנִי, אינדונזית, עִברִית, פורטוגזית, סִינִית, קרואטית, עֲרָבִית, הינדי, ויאטנמית