Manuel Thule RideOn 9503

Consulter le mode d'emploi de Thule RideOn 9503 ci-dessous. Tous les modes d'emploi sur ManualsCat.com sont disponibles gratuitement. Le bouton 'Choisir la langue' vous permet de choisir la langue d'affichage du mode d'emploi.

  • Marque: Thule
  • Produit: Porte-vélo
  • Modèle/nom: RideOn 9503
  • Type de fichier: PDF
  • Langues disponibles: Néerlandais, Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italiën, Suédois, Portugais, Polonais, Russe, Finlandais, Turc, Slovaque, Grecque, Hongrois, Slovène, Croate, Norvégien, Roumain, Chinois, ,

Table des matières

Page : 14
15 501-7271-02
¢éÍÁÙŷҧ෤¹Ô¤
¹éÓ˹ѡÍØ»¡Ã³ìÊÓËÃѺ¨Ñ¡ÃÂÒ¹ 3 ¤Ñ¹ »ÃÐÁÒ³ 12 ¡¡.
¹éÓ˹ѡ§ÊØ´·Õè͹ØÒµ 45 ¡¡. (¾Ô¨ÒóÒÃèÇÁ¡Ñº¹éÓ˹ѡºÍÅÅì)
¤Óá¹Ð¹Ó㹡ÒõÃǨÊͺ¡è͹áÅÐÃÐËÇèÒ§¡ÒÃà´Ô¹·Ò§
(*)µÃǨÊͺÇèÒÊÒÁÒöãªéʵԡà¡ÍÃìà»ç¹á¼è¹·ÐàºÕ¹㹾×é¹·Õè¢Í§¤Ø³ä´éËÃ×ÍäÁè
– ¼Ùé¢Ñº¢ÕèµéͧÃѺ¼Ô´ªÍºã¹¡ÒôÙáÅãËé¼ÅÔµÀѳ±ìÍÂÙèã¹ÊÀÒ¾·Õè»ÃÒȨҡ¢éÍ
º¡¾ÃèͧáÅÐÂÖ´äÇéÍÂèÒ§á¹è¹Ë¹Ò
– »ÃСͺªØ´°Ò¹¨Ñ¡ÃÂÒ¹áÅÐÂÖ´ãËéá¹è¹µÒÁ¤Óá¹Ð¹Ó
– ¡è͹ÍÍ¡à´Ô¹·Ò§ãËéµÃǨÊͺ¡Ò÷ӧҹ¢Í§ä¿¡ÒÃãªé§Ò¹µèÒ§ æ
– öäÁè¤ÇÃÁÕÇѵ¶ØËÅÇÁµÔ´µÑé§ÃÐËÇèÒ§à´Ô¹·Ò§
– µÃǨÊͺÇèÒà¢çÁ¢Ñ´áÅÐÊèǹÂÖ´Í×è¹ æ á¹è¹Ë¹Ò
ËÃ×͢ѹá¹è¹ãËÁè㹡óշÕè¨Óà»ç¹
– ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ¢Í§Ã¶¨Ðà¾ÔèÁ¢Öé¹àÁ×è͵ԴµÑ駰ҹ¨Ñ¡ÃÂÒ¹
µÑǨѡÃÂÒ¹àͧÍÒ¨·ÓãËé¹éÓ˹ѡáÅФÇÒÁÊÙ§¢Í§Ã¶à¾ÔèÁ¢Öé¹´éÇÂàªè¹¡Ñ¹
¨Ö§¤ÇÃÃÐÁÑ´ÃÐÇѧÃÐËÇèÒ§¶ÍÂËÅѧ
– à»ÅÕ蹪Ôé¹Êèǹ·ÕèàÊÕÂËÒÂËÃ×ÍÊÖ¡ËÃÍâ´Â·Ñ¹·Õ
– °Ò¹Ã¶¨Ñ¡ÃÂÒ¹¨ÐµéͧÅçͤÍÂÙèàÊÁÍÃÐËÇèÒ§¡ÒÃà´Ô¹·Ò§
– ¡ÒâѺ¢ÕèÍÒ¨à»ÅÕè¹仢³Ðà¢éÒâ¤é§ËÃ×ÍàºÃ¡àÁ×è͵ԴµÑ駼ÅÔµÀѳ±ì¹Õé
– ¤Çû¯ÔºÑµÔµÒÁ¨Ó¡Ñ´¤ÇÒÁàÃçÇáÅС®¨ÃÒ¨ÃÍ×è¹ æ ÍÂèÒ§à¤Ã觤ÃÑ´
– ¤ÇÒÁàÃçǤÇÃàËÁÒÐÊÁà¾×èÍãËéà¡Ô´¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂâ´Âà»ç¹ä»µÒÁ¡®¨ÃÒ¨Ã
áÅÐâËÅ´·ÕèºÃ÷ءÍÂÙè
– ËéÒÁ¢¹ÂéÒ¨ѡÃÂÒ¹ÊͧµÍ¹
– Thule äÁèÁÕÊèǹÃѺ¼Ô´ªÍºµèÍ¡ÒúҴà¨çº
ËÃ×ͤÇÒÁàÊÕÂËÒµèÍ·ÃѾÂìÊÔ¹áÅÐÊÔ觢ͧ·Õèà¡Ô´¢Ö鹨ҡ¡ÒÃãªé§Ò¹ËÃ×͵Ô
´µÑé§äÁè¶Ù¡µéͧ
– äÁè͹ØÒµãËé´Ñ´á»Å§¼ÅÔµÀѳ±ì¹Õé
– ËҡöµÔ´µÑ駽ҡÃÐâ»Ã§/»ÃеٷéÒÂà»Ô´Íѵâ¹ÁѵÔ
¡Ò÷ӧҹ´Ñ§¡ÅèÒÇÍÒ¨äÁèÊÒÁÒöãªéä´é
â´Âµéͧà»Ô´ªèͧãÊè¢Í§àͧàÁ×è͵ԴµÑ駨ѡÃÂÒ¹
– ÊÓËÃѺö¡ÅØèÁáá·Õè¼èÒ¹¡ÒÃÃѺÃͧËÅѧÇѹ·Õè 1 µØÅÒ¤Á 1998
°Ò¹µÔ´µÑé§Ã¶¨Ñ¡ÃÂÒ¹ËÃ×ͧ͢·Õ袹ÂéÒ¨еéͧäÁ躴ä¿àºÃ¡´Ç§·ÕèÊÒÁ
957
9902 9762
Locking
3rd Brake-light Temporary registration
plate
9771
Wall Hanger
538
Locking wire

Questions & réponses

Il n'y a pas encore de questions sur Thule RideOn 9503

Posez une question au sujet de Thule RideOn 9503

Avez-vous une question au sujet de Thule RideOn 9503 à laquelle vous ne trouvez pas de réponse dans le mode d'emploi ? Les visiteurs de ManualsCat.com peuvent peut-être vous aider à obtenir une réponse. Renseignez le formulaire ci-dessous et votre question apparaîtra sous le mode d'emploi de Thule RideOn 9503. Assurez-vous de décrire le problème que vous rencontrez avec Thule RideOn 9503 aussi précisément que possible. Plus votre question sera clairement formulée, plus vous aurez de chances de recevoir une réponse rapide d'un autre utilisateur. Vous serez automatiquement averti par e-mail lorsque vous aurez obtenu une réponse à votre question.