Tian Elite manuel
Manuel Recaro TianElite

Manuel de Recaro Tian Elite en Néerlandais. Ce manuel PDF comporte 184 pages.

PDF 184 1.1mb

Consulter le mode d'emploi de Recaro Tian Elite ci-dessous. Tous les modes d'emploi sur ManualsCat.com sont disponibles gratuitement. Le bouton 'Choisir la langue' vous permet de choisir la langue d'affichage du mode d'emploi.

MANUALSCAT | FR

Questions & réponses

Avez-vous une question au sujet de Recaro Tian Elite à laquelle vous ne trouvez pas de réponse dans le mode d'emploi ? Les visiteurs de ManualsCat.com peuvent peut-être vous aider à obtenir une réponse. Renseignez le formulaire ci-dessous et votre question apparaîtra sous le mode d'emploi de Recaro Tian Elite. Assurez-vous de décrire le problème que vous rencontrez avec Recaro Tian Elite aussi précisément que possible. Plus votre question sera clairement formulée, plus vous aurez de chances de recevoir une réponse rapide d'un autre utilisateur. Vous serez automatiquement averti par e-mail lorsque vous aurez obtenu une réponse à votre question.

Posez une question au sujet de Recaro Tian Elite

Page : 1
63 DE PL IT ES HU EN FR NL PT RO EL MONTAŻ FOTELIKA SAMOCHODOWEGO W POJEŹDZIE ROZM.1, 9–18 KG Ustawić fotelik na odpowiednim siedzeniu w samochodzie: NOTYFIKACJA! Nie przewlekać pasa przekątnego przez prowadnicę górną. NOTYFIKACJA! Trzymając za uprząż, pociągnąć fotelik samochodowy do przodu. Nie powinien przesuwać się wcale, lub tylko w niewielkim zakresie ▪ Poprowadzić zapinkę pasa bezpieczeństwa (3) wzdłuż za 5-punktowym pasem fotelika. ▪ Zatrząsnąć zapinkę w pasie bezpieczeństwa pojazdu (4). ▪ Przewlec pas biodrowy (5) przez obydwie czerwone prowadnice (6) znajdujące się pod poduszką siedziska. ▪ Pamiętać, aby naprężony pas przebiegał przez czerwone prowadnice na siedzeniu. ▪ Poprowadzić pas przekątny (7) wzdłuż za panelem tylnym (8) do góry, obok zagłówka. W tym celu poprowadzić pas przez czerwoną prowadnicę w strefie siedzenia. ▪ Mocno pociągnąć pas przekątny (7), aby naprężyć cały pas bezpieczeństwa. ▪ Sprawdzić, czy fotelik samochodowy jest stabilnie zamontowany. W przeciwnym razie ponowie naprężyć pas bezpieczeństwa. OSTRZEŻENIE! Nie przekręcać pasa. OSTRZEŻENIE! Zamek pasa bezpieczeństwa w żadnym wypadku nie może znajdować się w prowadnicy pasa. Jeżeli do tego dojdzie, spróbować na innym miejscu siedzącym. MONTAGE DU SIÈGE-AUTO DANS UN VÉHICULE – GROUPE 1, 9-18 KG Posez le siège-auto sur le siège correspondant dans le véhicule : AVIS ! Ne passez pas la sangle diagonale par le guide supérieur. AVIS ! Tirez le siège-auto vers l’avant au niveau des sangles. Il ne doit que peu ou absolument pas bouger ▪ Guidez la languette de verrouillage de la ceinture de sécurité (3) derrière la ceinture à cinq points du siège-auto. ▪ Enclenchez la languette de verrouillage dans la boucle du harnais du véhicule (4). ▪ Passez la sangle de bassin (5) par les deux guides rouges (6) qui se trouvent sous le rembourrage sur l’assise du siège du véhicule. ▪ Veillez à ce que la ceinture soit bien tendue au-dessus des guides rouges sur le siège. ▪ Passez la sangle diagonale (7) derrière la plaque arrière (8) en passant au niveau de l’appui-tête, vers le haut. Pour ce faire, passez la sangle par le guide rouge dans la zone du siège. ▪ Tirez à présent fortement sur la sangle diagonale (7) pour serrer l’ensemble de la ceinture de sécurité. ▪ Assurez-vous que le siège-auto soit monté et qu’il ne bouge pas. Sinon, serrez à nouveau la ceinture de sécurité. AVERTISSEMENT ! Ne pas vriller la ceinture. AVERTISSEMENT ! La boucle du harnais ne doit en aucun cas reposer sur le guidage de la sangle. Si tel est le cas, recommencez l’opération sur un autre siège.
Page : 2
65 DE PL IT ES HU EN FR NL PT RO EL DOPASOWANIE DO WZROSTU DZIECKA DOPASOWANIE ZAGŁÓWKA NOTYFIKACJA! Najwyższe bezpieczeństwo i komfort zapewnia tylko zagłówek (14) ustawiony na odpowiedniej wysokości. Regulacja wysokości jest 11-stopniowa. ▪ Zagłówek (14 ) musi być ustawiony w taki sposób, aby odległość między barkami dziecka a zagłówkiem nie przekroczyła maks. 3 cm (ok. 2 palce) ▪ Nacisnąć przycisk regulacji (15) znajdujący się z tyłu zagłówka i ustawić zagłówek w odpowiedniej pozycji AJUSTEMENT À LA TAILLE DE L ’ENFANT AJUSTEMENT DE L ’APPUI-TÊTE AVIS ! Seul un appui-tête réglé à la hauteur optimale (14) garantit à votre enfant une protection et un confort maximaux. Le réglage en hauteur peut se faire sur 11 positions. ▪ L ’appui-tête (14) doit être réglé de manière à ce que la distance entre les épaules de l’enfant et l’appui-tête ne dépasse pas 3 cm max. (env. 2 doigts) ▪ Actionnez la touche de réglage (15) au dos de l’appui-tête et placez ce dernier dans la position de votre choix
Page : 3
67 DE PL IT ES HU EN FR NL PT RO EL ZAPINANIE ZA POMOCĄ 5-PUNKTOWEGO SYSTEMU PASÓW – GRUPA 1 (9–18 KG) NOTYFIKACJA! Przed użyciem fotelika samochodowego upewnić się, czy zagłówek jest prawidłowo zatrzaśnięty (patrz rozdział: „DOPASOWANIE DO WZROSTU DZIECKA”). NOTYFIKACJA! Upewnić się, że w foteliku nie ma zabawek ani twardych przedmiotów. NOTYFIKACJA! Pasy naramienne (16) są mocno przymocowane do zagłówka i nie wymagają osobnej regulacji. NOTYFIKACJA! Należy zawsze ciągnąć za pas naramienny, a nie za poduszki naramienne przymocowane do zagłówka. NOTYFIKACJA! Pamiętać, aby pasy naramienne (16) nie były skręcone. NOTYFIKACJA! W celu zapewnienia dziecku optymalnej ochrony pasy naramienne muszą znajdować się jak najbliżej ciała, a pasy biodrowe spoczywać nisko na biodrach. ▪ Poluzować pasy naramienne (16), naciskając przycisk regulacji na regulatorze centralnym (17), równocześnie pociągając obydwa pasy do przodu. ▪ Otworzyć zamek pasów, przyciskając mocno czerwony guzik (19). ▪ Posadzić dziecko w foteliku. ▪ Przeprowadzić pasy naramienne prosto (16) przez ramiona dziecka. ▪ Złączyć obie zapinki pasów (20) i zatrzasnąć je w zamku pasów (21) tak, by było słychać KLIKNIĘCIE. ▪ Pociągnąć ostrożnie centralny pas regulujący, aby naprężyć pasy naramienne, aż będą przylegały do ciała dziecka. UTILISATION DU HARNAIS À CINQ POINTS – GROUPE 1 (9-18 KG) AVIS ! Assurez-vous que l’appui-tête soit correctement enclenché avant d’utiliser le siège-auto (voir le chapitre : « AJUSTEMENT À LA TAILLE DE L ’ENFANT »). AVIS ! Veillez à ce qu’il n’y ait ni jouet ni objet dur dans le siège-auto. AVIS ! Les sangles d’épaule (16) sont fixées à l’appui-tête et ne doivent pas être réglées séparément. AVIS ! Tirez toujours sur la sangle d’épaule et jamais sur le rembourrage des épaules fixé à l’appui-tête. AVIS ! Veillez à ce que les sangles d’épaule (16) ne soient pas vrillées. AVIS ! Pour une protection optimale de votre enfant, les sangles d’épaule devraient être placées le plus près possible du corps et la sangle de bassin bas sur les hanches. ▪ Desserrez les sangles d’épaules (16) en actionnant la touche de réglage sur le réglage central (17) et en tirant simultanément vers l’avant les deux sangles d’épaules. ▪ Ouvrez la boucle du harnais en tirant fermement sur le bouton rouge (19). ▪ Installez votre enfant dans le siège-auto. ▪ Placez les sangles d’épaule (16) au-dessus des épaules de votre enfant. ▪ Assemblez les deux languettes de verrouillage (20) et enclenchez l’ensemble dans la boucle du harnais (21) jusqu’à ce qu’un « CLIC » se fasse entendre. ▪ Tirez prudemment sur la sangle de réglage centrale, afin de tendre les sangles d’épaule jusqu’à ce qu’elles soient tendues sur le corps de votre enfant.
Page : 4
77 DE PL IT ES HU EN FR NL PT RO EL DEMONTAŻ Wykonać poszczególne czynności montażowe w odwrotnej kolejności: NOTYFIKACJA! Przesunięcie łączników Seatfix (11) pozwala zabezpieczyć nie tylko siedzenie pojazdu, lecz także same łączniki Seatfix przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami. Ustawić fotelik na odpowiednim siedzeniu w samochodzie: OSTRZEŻENIE! Oparcie fotelika musi całą swoją powierzchnią przylegać do oparcia pojazdu. OSTRZEŻENIE! W celu zamocowania fotelika nigdy nie używać innych punktów niż te opisane w niniejszej instrukcji obsługi i oznaczone na foteliku. ▪ Odblokować łączniki Seatfix (11) po obu stronach poprzez pociągnięcie za pętlę i naciśnięcie łączników ▪ Wyciągnąć fotelik z punktów mocowania systemu ISOFIX (9) ▪ Wsunąć łączniki Seatfix (11) do oporu ▪ Pamiętać, aby oparcie fotelika całą swoją powierzchnią przylegało do oparcia siedzenia pojazdu ▪ Jeżeli zagłówek pojazdu przeszkadza, całkowicie go wyciągnąć lub całkowicie go zdjąć (wyjątek patrz rozdział „PRAWIDŁOWE UMIEJSCOWIENIE W POJEŹDZIE”) MONTAŻ FOTELIKA SAMOCHODOWEGO W POJEŹDZIE ROZM.2/3, 15–36 KG DÉMONTAGE Procédez dans l’ordre inverse des étapes de montage : AVIS ! En repoussant les connecteurs Seatfix (11), vous protégez non seulement le siège du véhicule, mais vous évitez également que les connecteurs Seatfix ne soient salis et endommagés. Posez le siège-auto sur le siège correspondant dans le véhicule : AVERTISSEMENT ! Le dossier du siège-auto doit être posé à plat contre le dossier du véhicule. AVERTISSEMENT ! N’utilisez jamais d’autres points que ceux repérés sur le siège et décrits dans le manuel d’utilisation pour attacher le siège-auto. ▪ Déverrouillez les connecteurs Seatfix (11) des deux côtés en tirant sur la boucle et en appuyant sur les connecteurs ▪ Sortez le siège des points de fixation ISOFIX (9) en le tirant ▪ Enfoncez les connecteurs Seatfix (11) jusqu’à la butée ▪ Veillez impérativement à ce que le dossier du siège-auto soit complètement à plat contre le dossier du siège du véhicule ▪ Si l’appui-tête du véhicule est gênant, sortez-le ou enlevez-le complètement (sauf dans le cas décrit au paragraphe « LA BONNE PLACE DANS LE VÉHICULE ») MONTAGE DU SIÈGE-AUTO DANS UN VÉHICULE – GROUPE 2/3, 15-36 KG
Page : 5
79 DE PL IT ES HU EN FR NL PT RO EL Posadzić dziecko w foteliku. Mocno wyciągnąć 3-punktowy pas bezpieczeństwa i przeprowadzić go przed dzieckiem wzdłuż do zamka pasa (4). Włożyć klamrę pasa (3) w zamek pasa (4). Musi zatrzasnąć się ona poprzez słyszalne KLIKNIĘCIE. Następnie włożyć pas biodrowy (5) w dolne czerwone prowadnice pasa (25) fotelika. Mocno pociągnąć pas przekątny (7), aby naprężyć pas biodrowy (5). Im pas jest ciaśniej założony, tym lepiej chroni przed obrażeniami. NOTYFIKACJA! Po stronie zamka pasa (4) pas przekątny (7) i pas biodrowy (5) muszą być razem włożone w dolną prowadnicę pasa (25). Pas biodrowy (5) powinien znajdować się w dolnych prowadnicach pasa po obu stronach siedziska fotelika. NOTYFIKACJA! Od samego początku należy uczyć dziecko, aby dbało o odpowiednie naprężenie pasa, tak aby w razie potrzeby potrafiło go samodzielnie dociągnąć. Przeprowadzić pas przekątny (7) przez górną czerwoną prowadnicę pasa (26) w zagłówku, aż znajdzie się wewnątrz prowadnicy pasa. Zadbać o to, aby pas przekątny przebiegał między zewnętrzną krawędzią barku a szyją dziecka. Jeśli jest to konieczne, dopasować przebieg pasa poprzez zmianę wysokości zagłówka. Wysokość zagłówka (14) można regulować również po zamontowaniu fotelika w samochodzie. OSTRZEŻENIE! Aby w razie wypadku optymalnie zadziałać, pas biodrowy (5) musi obustronnie przebiegać jak najgłębiej w zgięciu pachwinowym dziecka. OSTRZEŻENIE! W żadnym przypadku nie skręcać pasa. OSTRZEŻENIE! Zamek pasa bezpieczeństwa w pojeździe (4) w żadnym przypadku nie może wystawać na wysokość podłokietnika. Jeśli zaczep pasa jest za długi, fotelik nie nadaje się do użytku w tym miejscu w pojeździe. W razie wątpliwości skontaktować się z producentem pojazdu. ZAPINANIE ZA POMOCĄ 3-PUNKTOWEGO PASA – GRUPA 2/3 (15–36 KG) Installez votre enfant dans le siège-auto. Tirez fortement sur la ceinture à trois points et faites-la passer devant votre enfant vers la boucle du harnais (4). Introduisez la languette de ceinture (3) dans la boucle du harnais (4). Elle doit s’emboîter avec un « CLIC » audible. Placez ensuite la sangle de bassin (5) dans les guides de ceinture rouges inférieurs (25) du siège-auto. Tirez à présent fortement sur la sangle diagonale (7) pour tendre la sangle du bassin (5). Plus la ceinture est serrée, plus l’enfant sera protégé contre des blessures. AVIS ! Sur le côté de la boucle du harnais (4), la sangle diagonale (7) et la sangle de bassin (5) peuvent être introduites dans le guide de ceinture inférieur (25). La sangle de bassin (5) devrait se trouver des deux côtés du coussin de siège dans les guides de ceinture inférieurs. AVIS ! Apprenez dès le départ à votre enfant à toujours vérifier que le guide de ceinture est bien tendu et à resserrer la sangle si besoin. Faites à présent passer la sangle diagonale (7) dans le guide supérieur rouge (26) dans l’appui-tête jusqu’à ce qu’il se trouve dans le guide de ceinture. Veillez à ce que la sangle diagonale passe entre le cou et l’arête supérieure de l’épaule de votre enfant. Si nécessaire, adaptez la position de la sangle en réglant la hauteur de l’appui-tête. La hauteur de l’appui-tête (14) peut également être réglée une fois monté dans le véhicule. AVERTISSEMENT ! La sangle de bassin (5) doit passer des deux côtés aussi bas que possible au-dessus du pli de l’aine de votre enfant afin de pouvoir fonctionner de manière optimale en cas d’accident. AVERTISSEMENT ! Ne pas vriller pas la ceinture. AVERTISSEMENT ! La boucle du harnais du véhicule (4) ne doit en aucun cas être au-dessus de l’accoudoir. Si la sangle du fermoir est trop longue, le siège-auto n’est pas approprié pour une utilisation dans cette position dans le véhicule. En cas de doute, veuillez vous adresser au constructeur de votre véhicule. UTILISATION DE LA CEINTURE À TROIS POINTS – GROUPE 2/3 (15-36 KG)
Page : 6
81 DE PL IT ES HU EN FR NL PT RO EL Aby zapewnić dziecku najwyższe bezpieczeństwo, przed rozpoczęciem jazdy sprawdzić, czy: Chwycić uchwyt (27) na przedniej krawędzi nakładki na siedzenie (28) i pociągnąć do przodu. ▪ oparcie fotelika na całej powierzchni przylega do oparcia siedzenia pojazdu ▪ pas biodrowy znajduje się po obu stronach siedziska fotelika w dolnych czerwonych prowadnicach pasa ▪ pas przekątny po stronie zamka pasa znajduje się również w dolnej czerwonej prowadnicy pasa fotelika ▪ pas przekątny przebiega przez oznaczoną na czerwono prowadnicę pasa podpory barku ▪ pas przekątny przebiega ukośnie do tyłu ▪ cały pas jest naprężony przy ciele dziecka i nie jest skręcony ▪ pas biodrowy przylega możliwie jak najniżej do bioder ▪ pozycja zagłówka została prawidłowo ustawiona ▪ w przypadku zastosowania systemu Seatfix fotelik jest po obu stronach zatrzaśnięty łącznikami w punktach mocowania ISOFIX, a oba zielone wskaźniki bezpieczeństwa są wyraźnie widoczne W TEN SPOSÓB DZIECKO JEST PRAWIDŁOWO ZABEZPIECZONE – 3-PUNKTOWY PAS GRUPA 2/3 (15–36 KG) REGULACJA PODPORY NÓG Pour garantir la meilleure sécurité possible à votre enfant, veuillez vérifier avant de démarrer le véhicule que : Actionnez la poignée (27) sur le bord avant de l’assise du siège (28) et tirez-la vers l'avant. ▪ le dossier du siège-auto est complètement à plat contre le dossier du siège du véhicule ▪ la sangle de bassin se trouve des deux côtés du coussin de siège dans les guides de ceinture rouges inférieurs ▪ la sangle diagonale sur le côté de la boucle du harnais passe également dans le guide de ceinture inférieur rouge du siège ▪ la sangle diagonale passe dans le guide de ceinture repéré en rouge du support d’épaule ▪ la sangle diagonale passe en diagonale vers l’arrière ▪ toute la sangle est bien tendue et n’est pas vrillée sur le corps de l’enfant ▪ la sangle de bassin est placée le plus bas possible sur les hanches ▪ la position de l’appui-tête a été réglée correctement ▪ avec le Seatfix, le siège s’emboîte des deux côtés avec les connecteurs dans les points de fixation ISOFIX et les deux indicateurs de sécurité verts sont clairement visibles COMMENT ATTACHER CORRECTEMENT VOTRE ENFANT – CEINTURE À TROIS POINTS – GROUPE 2/3 (15-36 KG) RÉGLAGE DU REPOSE-JAMBES
Marque:
Recaro
Produit:
Sièges de voiture
Modèle/nom:
Tian Elite
Type de fichier:
PDF
Langues disponibles:
Néerlandais, Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italiën, Portugais, Polonais, Roumain, Grecque, Hongrois