Yamaha WXA-50 käyttöohjeet

Katso tuotteen Yamaha WXA-50 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Yamaha
  • Tuote: Audion suodattaja
  • Malli/nimi: WXA-50
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Saksa, Italialainen, Ruotsalainen, Tanska, Venäjä, Norja, Suomalainen, Englanti, Ranska, Espanja

Sisällysluettelo

Sivu: 85
1 Fi
HUOMIO: LUE TÄMÄ ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ.
1	 Lukemalla tämän oppaan huolellisesti varmistat
laitteen parhaan toiminnan. Säilytä opas
turvallisessa paikassa tulevaa käyttöä varten.
2	 Asenna tämä äänentoistojärjestelmä hyvin
tuuletettuun, viileään, kuivaan ja puhtaaseen
paikkaan, jossa se ei altistu suoralle
auringonpaisteelle, lämmönlähteille, tärinälle,
pölylle, kosteudelle eikä kylmyydelle. Jätä
hyvää ilmanvaihtoa varten vapaata tilaa
vähintään seuraavasti:
	 yläpuolelle 10 cm, taakse 10 cm, sivuille 10 cm.
3	 Sijoita tämä laite etäälle muista sähkölaitteista,
moottoreista tai muuntajista huminan
välttämiseksi.
4	 Älä altista tätä laitetta äkillisille lämpötilan
muutoksille kylmästä kuumaan äläkä sijoita
laitetta kosteaan ympäristöön (huoneeseen,
jossa on ilmankostutin), jotta laitteen sisälle ei
tiivistyisi kosteutta. Kosteuden tiivistyminen
saattaa aiheuttaa sähköiskun, tulipalon,
vaurioita laitteeseen ja/tai henkilövahinkoja.
5	 Vältä tämän laitteen asentamista paikkaan,
jossa jokin esine voi pudota laitteen päälle
tai laite voi altistua tippuvalle tai roiskuvalle
nesteelle. Älä aseta tämän laitteen päälle
	 – 
muita komponentteja, sillä ne voivat aiheuttaa
vaurioita ja/tai värinmuutoksia laitteen
pintaan
	 – 
palavia esineitä (kynttilöitä), sillä ne voivat
aiheuttaa tulipalon, vaurioita laitteeseen ja/tai
henkilövahinkoja
	 – 
astioita, joissa on nestettä, sillä ne voivat
kaatua ja neste voi aiheuttaa sähköiskun
käyttäjälle ja/tai vaurioita laitteeseen.
6	 Älä peitä tätä laitetta esimerkiksi
sanomalehdellä, pöytäliinalla tai verholla, sillä
ne voivat estää lämpösäteilyn. Lämpötilan
nousu laitteen sisällä voi aiheuttaa tulipalon,
vaurioita laitteeseen ja/tai henkilövahinkoja.
7	 Älä kytke tätä laitetta pistorasiaan, ennen kuin
kaikki liitännät ovat valmiit.
8	 Älä käytä tätä laitetta ylösalaisin. Se voi
ylikuumeta, mikä saattaa aiheuttaa vaurioita.
9	 Älä käytä voimaa kytkimiin, säätimiin ja/tai
johtoihin.
10	 Kun irrotat virtajohtoa pistorasiasta, ota kiinni
pistokkeesta. Älä vedä johdosta.
11	 Älä puhdista tätä laitetta kemiallisilla
liuottimilla, sillä ne voivat vaurioittaa
pintakäsittelyä. Käytä puhdasta, kuivaa liinaa.
12	 Vain tässä laitteessa määritettyä jännitettä
saa käyttää. Laitteen käyttäminen määritettyä
suuremmalla jännitteellä on vaarallista ja voi
aiheuttaa tulipalon, vaurioita laitteeseen ja/
tai henkilövahinkoja. Yamaha ei ole vastuussa
vaurioista, jotka aiheutuvat tämän laitteen
käyttämisestä muulla kuin määritetyllä
jännitteellä.
13	 Pidä virtajohto irtikytkettynä pistorasiasta
ukkosella, jotta vältät salaman aiheuttamat
vauriot.
14	 Älä yritä muuttaa tai korjata tätä laitetta.
Ota yhteyttä Yamahan koulutettuun
huoltohenkilökuntaan tarvitessasi huoltoa.
Koteloa ei tulisi koskaan avata mistään syystä.
15	 Kun et aio käyttää tätä laitetta pitkään aikaan
(esim. loman aikana), irrota vaihtovirtapistoke
pistorasiasta.
16	 Tarkista CD-ROM-levyllä olevan
Owner’s Manual (Käyttöopas) -oppaan
”Troubleshooting” (Vianmääritys) -kohdasta
yleiset toimintavirheet, ennen kuin päättelet,
että laite on viallinen.
17	 Ennen kuin siirrät tätä laitetta, aseta se
valmiustilaan painamalla painiketta z ja irrota
vaihtovirtapistoke pistorasiasta.
18	 Kosteus tiivistyy, kun ympäröivä lämpötila
muuttuu äkillisesti. Irrota virtajohto
pistorasiasta äläkä sen jälkeen koske laitteeseen.
19	 Kun tätä laitetta käytetään pitkän aikaa, se
saattaa lämmetä. Katkaise virta ja anna laitteen
sitten viilentyä.
20	 Asenna tämä laite lähelle vaihtovirtapistorasiaa
niin, että vaihtovirtapistokkeeseen ylettyy
helposti.
21	 Kuulokkeiden liiallinen äänenpaine voi
aiheuttaa kuulonalenemaa.
22	 Älä anna lasten niellä pieniä osia. Pidä tuote
poissa lasten ulottuvilta.
Radioaallot voivat vaikuttaa sähköisiin
lääkinnällisiin laitteisiin. Älä käytä tätä laitetta
lääkinnällisten laitteiden läheisyydessä tai
sairaanhoitopaikoissa.
Älä käytä tätä yksikköä 22 cm lähempänä
henkilöitä, joilla on kehonsisäinen
sydämentahdistin tai kammiovärinänpoistaja.
Tämä laite ei kytkeydy irti vaihtovirtalähteestä
ollessaan kytkettynä pistorasiaan, vaikka itse
laitteesta katkaistaisiin virta painikkeella z.
Tätä tilaa kutsutaan valmiustilaksi. Laite on
suunniteltu kuluttamaan hyvin vähän sähköä
tässä tilassa.
VAROITUS
PIENENTÄÄKSESI TULIPALON TAI
SÄHKÖISKUN RISKIÄ ÄLÄ ALTISTA
TÄTÄ LAITETTA SATEELLE TAI
KOSTEUDELLE.
Sivu: 86
2
Fi
SV
IT
NI
FI
SV
DE
IT
NL
DA
NO
FI
RU
■ 
Huomautuksia kaukosäätimistä ja
akuista
•	 Älä läikytä vettä tai muita nesteitä
kaukosäätimen päälle.
•	 Älä pudota kaukosäädintä.
•	 Älä jätä kaukosäädintä tai laita sitä säilöön
seuraavanlaisiin olosuhteisiin:
	 – 
kosteaan paikkaan, kuten kylpyhuoneeseen
	 – 
kuumiin paikkoihin, kuten lämmittimen tai
lieden lähelle
	 – äärimmäisen mataliin lämpötiloihin
	 – pölyisiin paikkoihin.
•	 Aseta akku paikalleen napaisuusmerkkien (+ ja –)
mukaisesti.
•	 Vaihda kaikki akut, jos huomaat seuraavia
ongelmia:
	 – Kaukosäätimen toiminta-alue kapenee.
	 – Lähetysilmaisin ei välky tai on himmeä.
•	 Jos akut tyhjenevät, poista ne välittömästi
kaukosäätimestä räjähdyksen tai happovuodon
estämiseksi.
•	 Jos löydät vuotavia akkuja, poista akut
käytöstä välittömästi ja huolehdi, ettet koske
vuotaneeseen aineeseen. Jos vuotanut aine
koskee ihoasi tai pääsee silmiisi tai suuhusi,
huuhtele aine välittömästi pois ja ota yhteyttä
lääkäriin. Puhdista akkulokero huolellisesti
ennen uusien akkujen asentamista.
•	 Älä käytä vanhoja akkuja yhdessä uusien kanssa.
Tämä voi lyhentää uusien akkujen käyttöikää tai
saada vanhat akut vuotamaan.
•	 Älä käytä erityyppisiä akkuja (kuten alkali-
ja mangaaniakkuja) yhdessä. Akkujen
ominaisuudet voivat olla erilaiset, vaikka akut
näyttävät samalta.
•	 Pyyhi lokero puhtaaksi ennen uusien akkujen
asettamista.
•	 Jos kaukosäädin on ilman akkuja yli 2 minuuttia
tai jos tyhjentyneet akut jäävät kaukosäätimeen,
muistin sisältö saattaa tyhjentyä. Asenna siinä
tapauksessa uudet akut ja aseta kaukosäätimen
koodi.
•	 Hävitä akut alueellisten säännösten mukaisesti.
•	 Pidä akut poissa lasten ulottuvilta. Jos akku
vahingossa niellään, ota välittömästi yhteyttä
lääkäriin.
•	 Kun et aio käyttää kaukosäädintä pitkään aikaan,
poista akut kaukosäätimestä.
•	 Älä lataa tai pura laitteen mukana toimitettuja
paristoja.
•	 Akkuja ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle,
kuten auringonpaisteelle tai tulelle.
A (Virtapainike)
Kytkee tähän laitteeseen virran tai asettaa
laitteen valmiustilaan.
Käyttäjällä ei ole oikeutta muuntaa tämän
laitteen ohjelmistoa lähdekoodiksi, purkaa,
muuttaa, kääntää tai hajottaa sitä kokonaan
tai osittain. Yrityskäyttäjien työntekijöiden
sekä yrityksen liiketoimintakumppanien
on noudatettava tämän lausekkeen
sopimusrajoitteita. Mikäli tämän lausekkeen
määräyksiä ja tätä sopimusta ei voi noudattaa,
käyttäjän on lopetettava ohjelmiston
käyttäminen välittömästi.
Nimikyltti on laitteen pohjassa.
ÄLÄ NIELE AKKUA. KEMIALLISEN
PALOVAMMAN VAARA.
VAROITUS
Korvaa ainoastaan samantyyppisellä tai
vastaavalla tyypillä.
Räjähdysvaara, jos akku korvataan väärin.
HUOMAUTUS
Tuotteen kanssa toimitetussa kauko-ohjaimessa
on nappiparisto. Nappipariston nieleminen voi
aiheuttaa vakavia kemiallisia palovammoja jo
kahdessa tunnissa ja johtaa kuolemaan.
Pidä uudet ja käytetyt paristot poissa lasten
ulottuvilta. Jos akkuluukku ei mene kunnolla
kiinni, lopeta laitteen käyttö ja pidä se poissa
lasten ulottuvilta.
Jos epäilet, että paristo on nielty tai pantu
mihin tahansa kehon sisälle, ota välittömästi
yhteys lääkäriin.
Sivu: 87
3 Fi
Tietoja käyttäjille vanhojen laitteiden
ja käytettyjen akkujen keräämisestä ja
hävittämisestä
Nämä symbolit tuotteissa,
pakkauksissa ja/tai niiden
mukana olevissa dokumenteissa
tarkoittavat, että käytettyjä
sähkö- ja elektroniikkatuotteita ja
akkuja ei tulisi sekoittaa yleiseen
kotitalousjätteeseen.
Vie vanhat tuotteet ja käytetyt akut
oikeaa käsittelyä, hyväksikäyttöä
ja kierrätystä varten
asianmukaisiin keräyspisteisiin
kansallisen lainsäädännön sekä
direktiivien 2002/96/EY ja
2006/66/EY mukaisesti.
Hävittämällä nämä tuotteet
oikealla tavalla autat säästämään
arvokkaita luonnonvaroja
ja ehkäisemään mahdollisia
haittavaikutuksia, joita
asiaankuulumaton jätteenkäsittely
voisi aiheuttaa ihmisten
terveydelle ja ympäristölle.
Lisätietoja vanhojen tuotteiden
keräämisestä ja kierrättämisestä
saat ottamalla yhteyttä paikallisiin
viranomaisiin, jätehuoltopalveluun
tai myyntipisteeseen, josta ostit
tuotteet.
[Tietoja hävittämisestä
Euroopan Unionin
ulkopuolisissa maissa]
Nämä symbolit ovat voimassa
vain Euroopan Unionissa. Jos
haluat poistaa nämä tuotteet
käytöstä, ota yhteyttä paikallisiin
viranomaisiin ja kysy oikeaa
hävittämismenetelmää.
Huomautus akkusymbolista
(kaksi alinta
symboliesimerkkiä):
Tätä symbolia saatetaan käyttää
yhdessä kemiallisen merkin kanssa.
Siinä tapauksessa se on kyseistä
kemikaalia koskevan direktiivin
vaatimusten mukainen.
■	Tavaramerkit
MusicCast on Yamaha Corporationin rekisteröity
tavaramerkki.
Wi-Fi CERTIFIED™ Logo on Wi-Fi Alliance®:n
tarkastusmerkki.
Wi-Fi Protected Setup™ Identifier Mark on Wi-Fi
Alliance®:n tarkastusmerkki.
Bluetooth®-sanamerkki ja logot ovat
Bluetooth SIG, Inc.:n omistamia rekisteröityjä
tavaramerkkejä, ja Yamaha Corporationin näiden
merkkien käyttö on lisenssin alaista.
Sivu: 88
4
Fi
DE
SV
IT
NI
DA
NO
FI
RU
SV
DE
IT
NL
DA
NO
FI
RU
Laitteen ominaisuudet
■	Helppokäyttöinen MusicCast CONTROLLER -sovellus
■	Kotiäänentoistoverkko ja MusicCast
WXA-50/WXC-50
Laitteelle tarkoitetun MusicCast CONTROLLER -sovelluksen avulla voit ohjata laitetta
helposti mobiililaitteella (esimerkiksi älypuhelimella) ja toistaa musiikkia.
Voit jakaa musiikkia ja nauttia siitä kaikkialla kotonasi eri MusicCast-yhteensopivien
laitteiden avulla.
Musiikin toistaminen
internetradiosta ja verkon
suoratoistopalveluista.
USB-laitteeseen tallennetun
musiikin toistaminen. TV- ja äänilaitteiden
toistaminen.
Valitse ohjelmalähde, toista musiikkia ja
säädä äänenvoimakkuutta MusicCast
CONTROLLERilla.
Musiikin toistaminen tietokoneista
ja DLNA-palvelimista.
Sivu: 89
5 Fi
Lisävarusteet
Tarkista, että sait seuraavat tarvikkeet.
Kauko-ohjain Virtakaapeli
Langaton antenni
Jalustojen käyttäminen
Poista kauko-ohjaimen
eristyskalvo.
Kytke langattoman yhteyden antenni ja käännä se osoittamaan ylös.
Huomautus
Älä hukkaa poistettuja jalkoja ja ruuveja (4 kpl kutakin).
Jalusta x 2
Liukuesteet
(6 kpl yhteensä, 2
varaestettä)
Kun sijoitat laitteen
vaakatasoon, kiinnitä
liukuesteet laitteen jalkoihin.
Sivu: 90
6
Fi
DE
SV
IT
NI
DA
NO
FI
RU
SV
DE
IT
NL
DA
NO
FI
RU
Kytkennät
■	Kaiuttimien kytkeminen (WXA-50)
1 2 3 4
10 mm
Kaiutinkaapeleiden kytkemistä
koskeva huomautus
Kaiutinkaapelien virheellinen kytkentä voi
aiheuttaa oikosulun ja vahingoittaa laitetta
tai kaiuttimia.
•	 Kierrä kaiutinkaapelien paljaat johtimet
tiukasti yhteen.
•	 Älä päästä kaiutinkaapelin johtimia
koskettamaan toisiaan.
•	 Älä päästä kaiutinkaapelin johtimia
koskettamaan laitteen metallisia osia
(takapaneeli ja ruuvit).
Toimi seuraavasti ennen kytkentöjen tekemistä.
Huomautus
Joitakin herätetoimintoa tukevia
Yamaha-subwoofereita voi ohjata
laitteen virtatahdistuksella.
Subwoofer
L R
Sivu: 91
7 Fi
■	Äänilaitteiden kytkeminen (WXC-50)
Yamaha Hi-Fi-vahvistimen kytkeminen (A-S-sarja)
Äänenvoimakkuuden säätäminen laitteella
ja MusicCast CONTROLLERilla
Äänilaitteiden
äänenvoimakkuuden säätäminen
Seuraavan kytkennän avulla laitteen kytkeminen toiminta- tai valmiustilaan kytkee
virran myös A-S-sarjan vahvistimeen.
Lisätietoja tästä toiminnosta
on A-S-sarjan vahvistimen
Käyttöohjeessa.
Huomautus
Tähän kytkentään tarvitaan kaupallisesti saatavia kaapeleita.
Huomautus
Jos käännät kytkimen ”PLAYER”-tilaan, laite toistaa
ääntä suurimmalla mahdolisella voimakkuudella.
RCA-stereokaapeli
(Esimerkki) A-S1100
Monokaapeli minijakkiliittimellä
Huomautus
Kytke laite valmiustilaan käyttäessäsi tätä kytkintä.
Minijärjestelmät/
Hi-Fi-komponentit
Sivu: 92
8
Fi
DE
SV
IT
NI
DA
NO
FI
RU
SV
DE
IT
NL
DA
NO
FI
RU
■	Yhdistäminen verkkoon
■	Virtajohdon kytkentä
Kytkentä langattomaan
verkkoon
Kytkentä langalliseen verkkoon
Huomautus
Kun toistat korkean resoluution ääniohjelmalähdettä
verkosta, suosittelemme kytkentää langallisen
reitittimen kautta.
Toiminta- ja valmiustila
Voit vaihtaa laitteen tilaa toimintatilan valmiustilan välillä painamalla etupaneelin tai
kauko-ohjaimen virtapainiketta (z) .
Sivu: 93
9 Fi
Laitteen lisääminen MusicCast-verkkoon
1 Napauta MusicCast CONTROLLER -sovelluksen kuvaketta
älylaitteessasi ja napauta ”Setup”.
Pidä CONNECT painettuna 5
sekunnin ajan.
Etsi App Storesta tai Google PlaystäTM
ilmainen MusicCast CONTROLLER ja asenna se
älylaitteeseesi.
MusicCast CONTROLLERin asentaminen
älypuhelimeen
2 Määritä verkon asetukset seuraamalla MusicCast CONTROLLER
-sovelluksen ohjeita näytöllä.
Huomautus
Jos olet jo kytkenyt MusicCast-yhteensopivat laitteet verkkoon, napauta ”Settings” ja sitten ”Add New Device”.
Sivu: 94
10
Fi
DE
SV
IT
NI
DA
NO
FI
RU
SV
DE
IT
NL
DA
NO
FI
RU
Huomautus
Tuetut musiikin suoratoistopalvelut määräytyvät
käyttömaan tai -alueen mukaan.
Toistaminen
■	Musiikin kuunteleminen MusicCast CONTROLLERilla
Mediapalvelimille (PC tai NAS)
tallennettu musiikki
Internetradio
USB-laitteeseen tallennettu musiikki
Verkon suoratoistopalvelut
Älypuhelimen musiikki
Sivu: 95
11 Fi
■	Toistaminen muista toistolaitteista
Bluetooth-laitteeseen tallennetun musiikin toistaminen
Valitse ohjelmalähteeksi Bluetooth ja valitse laite sitten Bluetooth-laitteesta.
Toistaminen AirPlay-toiminnon avulla
Napauta AirPlay-kuvaketta ja valitse laitteen verkkonimi äänentoistolaitteeksi.
Analogisen RCA-stereokaapelin käyttäminen
-------
Ulkoisten ohjelmalähteiden kuunteleminen
Digitaalisen optisen kaapelin käyttäminen
Sivu: 96
12
Fi
DE
SV
IT
NI
DA
NO
FI
RU
SV
DE
IT
NL
DA
NO
FI
RU
Vianmääritys
Jos laite ei toimi oikein, katso ohjeita seuraavasta taulukosta.
Jos ongelmasi ei ole taulukossa tai sen ohjeet eivät auta, sammuta laite, irrota virtajohto
ja ota yhteys lähimpään valtuutettuun Yamaha-jälleenmyyjään tai huoltopisteeseen.
Yleistä
Ongelma Syy Mitä pitää tehdä?
Laite ei kytkeydy toimintatilaan. Virtajohtoa ei ole kytketty kunnolla. Kytke virtajohto tiukasti.
Suojapiiri on lauennut. Turvallisuussyistä laitteen kytkeminen
toimintatilaan on estetty. Ota yhteys lähimpään
Yamaha-jälleenmyyjääsi tai huoltopisteeseen ja
pyydä huoltoa.
Laite asettuu valmiustilaan heti
virrankytkemisen jälkeen.
Laite on asetettu toimintatilaan, kun kaiutin
kaapeli on oikosulussa.
Kierrä kunkin kaiutinkaapelin johtimia jämäkästi
ja tee laitteen ja kaiuttimien väliset kytkennät
uudelleen (s. 6).
Sisäinen teholähde on vikaantunut. Ota yhteys lähimpään Yamaha-jälleenmyyjääsi tai
huoltopisteeseen ja pyydä huoltoa.
Laite ei vastaa. Sisäinen mikrotietokone on kaatunut
ulkoisen sähköiskun vuoksi (esimerkiksi
salama tai voimakas staattinen
sähköpurkaus).
Käynnistä laite uudelleen pitämällä virtapainike
(z) painettuna vähintään 15 sekuntia.
Ei ääntä. Väärät lähtö- tai tulokytkennät. Kytke kaapelit oikein.
Toinen ohjelmalähde on valittu. Valitse oikea ohjelmalähde ohjelmalähteen
valintapainikkeilla.
Äänenvoimakkuus on alimmalla tasolla tai
ääni on mykistetty.
Lisää äänenvoimakkuutta.
Ääntä toistavan laitteen digitaalinen optinen
äänilähtö on asetettu muuhun tilaan kuin
PCM.
Laitteen optinen tulo tukee ainoastaan
PCM-muotoa. Muuta äänilähteen (kuten TV)
toistoasetus PCM-muotoon.
Verkko
Ongelma Syy Mitä pitää tehdä?
Yhteysasetuksia ei voi määrittää
MusicCast CONTROLLERilla.
Älylaitetta ei ole yhdistetty kodin
langattomaan reitittimeen.
Yhdistä älylaite langattomaan reitittimeen ja
käynnistä MusicCast CONTROLLER.
Kytke mobiililaitteesi pakettiradiotoiminto pois
päältä.
Sovelluksella kestää hetken aikaa löytää laite. Varmista, että älylaite ei mene virransäästötilaan,
ja odota.
Takapaneelin langattoman yhteyden kytkin
on pois-asennossa.
Yhdistä laite reitittimeen (tukiasemaan)
verkkokaapelilla tai vaihda langattoman yhteyden
kytkimen asentoa.
Laite on valmiustilassa. Kytke laitteeseen virta.
Langattoman reitittimen (tukiaseman)
palomuuriasetukset estävät pääsyn
verkkoon.
Tarkista langattoman reitittimen (tukiaseman)
palomuurin ja MAC-suodattimen asetukset.
Verkkotoiminto ei toimi. Verkkoasetuksia (IP-osoite) ole ole haettu
oikein.
Kytke reittimen DHCP-palvelintoiminto päälle.
Laite käynnistyy. (Laite on toimintakuntoinen
noin 10 sekunnin kuluttua virtajohdon
kytkemisestä seinäpistorasiaan.)
Käytä verkkotoimintoa laitteen käynnistyttyä
kokonaan.
Laiteohjelmiston päivittäminen
verkon kautta epäonnistuu.
Verkkoyhteys on epävakaa. Yritä päivittämistä uudelleen hetken kuluttua.
Laite ei saa internetyhteyttä
langattoman reitittimen
(tukiaseman) kautta.
Langaton reititin (tukiasema) on sammutettu. Kytke langattomaan reitittimeen virta.
Laite ja langaton reititin (tukiasema) ovat liian
kaukana toisistaan tai niiden välillä on este.
Sijoita laite ja langaton reititin (tukiasema)
lähemmäs toisiaan tai paikkaan, jossa niiden välillä
ei ole estettä.
Sivu: 97
13 Fi
Bluetooth
Ongelma Syy Mitä pitää tehdä?
Laite ei voi muodostaa paria
Bluetooth-laitteen kanssa.
Bluetooth-laite ei tue A2DP-standardia. Käytä A2DP-standardia tukevaa Bluetooth-laitetta.
Laite ja Bluetooth-laite ovat liian kaukana
toisistaan.
Siirrä Bluetooth-laite lähemmäs laitetta.
Laite siirtyy valmiustilaan. Kytke laitteeseen virta ja valitse Bluetooth-laite
ohjelmalähteeksi. Muodosta sitten näiden välille
pari.
Toinen Bluetooth-laite on jo yhdistetty
laitteeseen.
Lopeta nykyinen Bluetooth-yhteys ja muodosta
uusi yhteys.
Tilaosoittimen (etupaneeli) vikakoodit
Väri Tila Vilkkuminen Laitteen tila
Punainen Vilkkuu, ja laite asettuu
valmiustilaan heti
virrankytkemisen jälkeen
2–8 kertaa Laite sammuu turvallisuussyistä.
Vilkkuu, ja laite ei
kytkeydy toimintatilaan
4–8 kertaa Turvallisuussyistä laitteen kytkeminen toimintatilaan on
estetty. Ota yhteys lähimpään Yamaha-jälleenmyyjääsi
tai huoltopisteeseen ja pyydä huoltoa.
Vilkkuu (0,5 sekunnin
välein)
Vilkkuu 2–7 kertaa ja
pitää 1 s tauon, kunnes
laite sammutetaan
Laiteohjelmiston päivityksessä tapahtui virhe.
Lisätietoja laiteohjelmiston päivittämisestä on
Käyttöoppaassa (Laajennettu), jonka voi ladata
Yamahan verkkosivulta.
Hidas vilkkuminen
(sekunnin välein)
Kahdesti USB-laitteessa on tapahtunut virhe.
3 kertaa Verkkovirhe on tapahtunut.
5 kertaa WAC/WPS/CONNECT-virhe on tapahtunut.
Toistuu, kunnes laite
sammutetaan
Laiteohjelmiston päivittämisessä tapahtui virhe. Päivitä
laiteohjelmisto uudelleen. Lisätietoja laiteohjelmiston
päivittämisestä on Käyttöoppaassa (Laajennettu),
jonka voi ladata Yamahan verkkosivulta.
Oranssi Vilkkuu Kahdesti Laitteen ja kauko-ohjaimen kauko-ohjaintunnukset
eivät vastaa toisiaan tai kauko-ohjaussignaali on
kytketty pois. Lisätietoja kauko-ohjaimen asetuksista
on Käyttöoppaassa (Laajennettu), jonka voi ladata
Yamahan verkkosivulta.
Valkoinen Hidas vilkkuminen virran
kytkemisen jälkeen
10 kertaa Uusi laiteohjelmisto on saatavana. Lisätietoja
laiteohjelmiston päivittämisestä on Käyttöoppaassa
(Laajennettu), jonka voi ladata Yamahan verkkosivulta.
Sivu: 98
14
Fi
DE
SV
IT
NI
DA
NO
FI
RU
SV
DE
IT
NL
DA
NO
FI
RU
Lisätoiminnot
Laitteessa on useita muita toimintoja, kuten äänensävyn säätö. Lisätietoja laitteen
käyttämisestä on Käyttöoppaassa (Laajennettu), jonka voi ladata Yamahan
verkkosivulta:
1. 
Siirry selaimellasi Yamahan verkkosivulle (http://download.yamaha.com/).
2. Valitse maa tai alue, jossa olet.
3. Kirjoita ”Search by Model Name” -kenttään mallinimi WXA-50 tai WXC-50.
4. Napsauta ”Search”.
5. Lataa ”Search Results” -osassa näkyvä Käyttöohje.

Kysymykset & vastaukset

Merkin Yamaha WXA-50 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Yamaha WXA-50

Onko sinulla kysymys tuotteesta Yamaha WXA-50, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Yamaha WXA-50 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Yamaha WXA-50 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.