LYCOS E/400 T

Wolf Garten LYCOS E/400 T käyttöohjeet

LYCOS E/400 T

Käyttöopas tuotteelle Wolf Garten LYCOS E/400 T kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 179 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
 • 167
 • 168
 • 169
 • 170
 • 171
 • 172
 • 173
 • 174
 • 175
 • 176
 • 177
 • 178
 • 179
Sivu: 1
Kuvakkeiden selitykset 80 FI VAROITUS! Lue tämä käyttöohje hyvin ennen laitteen käyttöönottoa ja toimi ohjeiden mukaisesti.6lLO\WlNl\WW|RKMHP\|KHPSll WDUYHWWDMDODLWWHHQVHXUDDYDDRPLVWDMDD YDUWHQ ÎLue turvallisuusohjeet ennen laitteen ensim- mäistä käyttökertaa! Käyttöohjeen ja turvallisuusohjeiden noudatta- matta jättäminen saattaa vahingoittaa laitetta ja vaarantaa laitteen käyttäjän ja muut ihmiset. ÎKaikkien henkilöiden, jotka ottavat laitteen käyttöön tai käyttävät tai huoltavat sitä, tulee olla tehtäviinsä koulutettuja. Omavaltaiset muutokset ja lisäosien asenta- minen kielletään Laitteeseen ei saa tehdä muutoksia eikä siihen saa asentaa lisäosia. Ne saattaisivat aiheuttaa henkilö- vahinkoja ja muuttaa koneen toimintaa. ÎLaitetta saa korjata vain tehtävään valtuutettu ja koulutettu henkilö. Korjauksissa tulee käyttää alkuperäisvaraosia. Siten varmistetaan, että laite on turvallinen käyttää myös jatkossa. Käyttöohjeen merkinnät Merkintöjen ja kuvakkeiden tarkoitus on helpottaa ja nopeuttaa käyttöohjeen ja laitteen turvallista käyttöä. Huomaa 6HORVWDDODLWWHHQWHKRNNDLPPDQWDL NlWHYLPPlQNl\WW|WDYDQ ÎToimintavaihe Vaatii käyttäjän toimia. 3 Toiminnan tulos Toimintavaiheen tuottama lopputulos. [1]Paikkanumero Paikkanumerot on merkitty tekstissä hakasuluilla [ ]. A Kuvan tunniste Kuvat on merkitty kirjaimilla. Kirjain on sekä kuvassa että tekstissä. $ Toimintavaiheen numero Toimintavaiheet on numeroitu. Numero on sekä kuvassa että tekstissä. Kuvakkeiden selitykset .......................................... Huolehdi turvallisuudestasi.................................... Määräystenmukainen käyttö.................................. 84 Tyyppikilpi.............................................................. 84 Hallintalaitteet........................................................ 84 Kokoaminen........................................................... 84 Käyttö .................................................................... 85 Huolto .................................................................... 86 Vianetsintä............................................................. 88 Takuu..................................................................... 88 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus...................... 88 Ympäristöystävällinen hävittäminen ...................... 88 Huolehdi turvallisuudestasi Kuvakkeiden selitykset VAROITUS! Lue käyttöohje ennen laitteen käyt- töönottoa! Varo! Pidä muut poissa vaara-alueelta. 360° Varo! Pidä muut poissa vaara-alueelta. Varo! Leikkuulaite pyörii moottorin pysäyt- tämisen jälkeen vielä vähän aikaa. Ennen laitteeseen kohdistuvia töitä tai jos liitäntäjohto on vahingoit- tunut tai sotkeutunut, kytke virta pois päältä ja irrota verkkopistoke pistorasiasta. Käytä suojalaseja! Käytä kuulonsuo- jaimia! Älä säilytä laitetta sateessa! Sisällys
Sivu: 2
Huolehdi turvallisuudestasi 81 FI Huolehdi turvallisuudestasi Varoitusten luokittelu Tässä käyttöohjeessa varoitukset luokitellaan seuraavasti: VAARA! Vaarallinen tilanne. Vaara uhkaa välittömästi. Ohjeen noudattamatta jättäminen aiheuttaa vakavan tapaturman tai kuoleman. VAROITUS! Vaarallinen tilanne. Ohjeen noudattamatta jättäminen aiheuttaa vakavan tapaturman tai kuoleman. VARO! Vaarallinen tilanne. Ohjeen noudattamatta jättäminen aiheuttaa lievän tai keskivaikean tapaturman. Huomio! Mahdollisesti vaarallinen tilanne. Esinevahinkojen vaara. Turvaohjeiden esittämistapa VAARA! Vaaran tyyppi ja aiheuttaja! ÂHuomiotta jättämisen seuraukset ¾ Toimet vaaratilanteen varalta Oma ja muiden henkilöiden turvallisuus ¾ Tätä laitetta eivät saa käyttää alle 16-vuotiaat lapset eivätkä henkilöt, joilla on fyysisiä, psyykkisiä tai aistitoimintoihin liittyviä rajoitteita tai joilla ei ole laitteen käyttöön tarvittavaa riittävää kokemusta, tietoa ja taitoa. Laitetta eivät myöskään saa käyttää henkilöt, jotka eivät tunne tätä käyttöohjetta. Mahdollisesti käyttäjän ikä on rajattu paikallisilla määräyksillä. ¾ Turvallisuussyistä ruohotrimmeriä eivät saa käyttää alle 16-vuotiaat lapset eivätkä henkilöt, jotka eivät ole lukeneet käyttöohjetta. Mahdollisesti on paikallisia määräyksiä, jotka määrittelevät käyttäjän alaikärajan. ¾ Älä käytä ruohotrimmeriä, jos lähellä on muita ihmisiä (erityisesti lapsia) tai eläimiä. Huolehdi, että lapset eivät leiki ruohotrimmerillä. ¾ Keskeytä työ, jos huomaat, että lähellä on muita ihmisiä (erityisesti lapsia) tai eläimiä. ¾ Kytke moottori päälle vain, kun kätesi ja jalkasi ovat turvallisen kaukana teräpalkista. ¾ Kytke laitteesta virta pois päältä aina, kun irrotat sitä sahausraon jumista tai jätät sen valvomatta. ¾ Leikatessasi ruohoa ja huoltaessasi laitetta käytä tukevia jalkineita ja pitkiä housuja. Käytä tarvittaessa henkilösuojaimia (suojalaseja, kuulosuojaimia, työkäsineitä jne.). Henkilösuojainten käyttö pienentää tapaturmavaaraa. Älä käytä väljiä vaatteita. Sellaiset voivat tempautua leikkuulaitteeseen. Työn valmistelu ¾ Tutustu ennen käytön aloittamista ruohotrimmerin toimintaan ja hallintalaitteisiin. ¾ Älä käytä metalliteriä. ¾ Älä käytä ruohotrimmeriä, jos sen virtakytkin on viallinen tai jos sitä ei voi kytkeä virtakytkimestä päälle tai pois päältä. Korjauta kytkin ammattilaisella tai huollossa. Turvaohjeet
Sivu: 3
Huolehdi turvallisuudestasi 82 FI Turvaohjeet ¾ Älä liitä sähköverkkoon vahingoittunutta liitäntäjohtoa. Älä koske vahingoittuneeseen liitäntäjohtoon ennen kuin olet kytkenyt laitteen irti sähköverkosta. Vahingoittunut liitäntäjohto saattaa johtaa sähköjännitteen laiteosiin. ¾ Älä käytä laitetta, jos suojukset ovat vahingoittuneet. Älä käytä laitetta ilman suojuksia. Anna ammattilaisen tai huollon vaihtaa osa. ¾ Tarkista ennen työn aloittamista, että nurmikolla ei ole oksia, kiviä, kaapeleita tms. Varo näitä koko leikkaamisen ajan. ¾ Kytke laite pois päältä ja irroita verkkopistoke pistorasiasta, ennen kuin säädät tai puhdistat laitetta tai tarkastat liitäntäjohtoa. ¾ Tarkasta liitäntäjohdon kunto ennen laitteen käyttöönottoa ja joka kerta jonkin iskun jälkeen. Vie laite tarvittaessa korjattavaksi sähköalan ammattilaiselle tai pienkonehuoltoon. ¾ Tarkista ennen jokaista käyttöä, onko laitteen pistokkeellinen johto tai liitäntäjohto vaurioitunut, haurastunut/vanhentunut tai vääntynyt. Älä jatka vaurioituneen johdon käyttöä, vaan vie se pienkonehuoltoon vaihdettavaksi. Jatkojohto ¾ Käytä vain vähimmäispoikkileikkaukseltaan 3 x 1,5 mm2 jatkojohtoa. Pituus saa olla korkeintaan 25 m. • Jos kaapelin vaippa on kumia, se ei saa olla tyyppiä HO7RN-F kevyempi. • Jos kaapelin vaippa on PVC-muovia, se ei saa olla tyyppiä HO5 VV-F kevyempi. (Tä- mäntyyppinen kaapeli ei ole tarkoitettu jat- kuvaan ulkokäyttöön, esim. asennettaviksi maahan puutarhaan sijoitettua pistorasiaa varten tai allaspumpun jatkojohdoksi. Se ei myöskään sovellu ulkona säilytettäväksi.) ¾ Pistokkeen ja pistorasian tulee olla roiskevesisuojattuja. ¾ Liitä laite vain sellaiseen pistorasiaan, joka on suojattu korkeintaan 30 mA laukaisuvirralla varustetulla vikavirtasuojakytkimellä (RCD). ¾ Kiinnitä liitäntäjohto vedonpoistajaan. Huolehdi, että sähkökaapelit eivät hankaudu jotakin terävää reunaa tai esinettä vasten. Älä johda liitäntäjohtoa oven alta äläkä ikkunan raosta. Älä poista laitteen kytkimiä äläkä silloita niitä (esim. kytkinvipu runkoputkeen sitomalla) ¾ Käytä vain virheettömässä kunnossa olevaa liitäntäjohtoa. Työn aikana ¾ Älä käytä ajoleikkuria räjähdysalttiissa ympäristössä, jossa on palavia nesteitä, kaasuja tai pölyjä. Ruohotrimmeri saattaa tuottaa kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryn. ¾ Älä jätä ruohotrimmeriä tauon ajaksi valvomatta. Säilytä laite turvallisessa paikassa. ¾ Kun kytket ruohotrimmerin päälle, pidä leikkuulaite vaakasuorassa. Tapaturmavaara. ¾ Pidä työn aikana siimaan turvallinen etäisyys. ¾ Älä koske pyörivään siimaan. ¾ Varo erityisesti siiman katkaisulaitetta. Tapaturmavaara. Uuden siiman vetämisen jälkeen aseta laite normaaliin työasentoon ja käynnistä laite vasta sitten. ¾ Käytä suojalaseja ja kuulonsuojaimia! ¾ Vältä hankalia työasentoja. Huolehdi, että säilytät tasapainon kaikissa tilanteissa. Älä juokse vaan liiku rauhallisesti. Sillä tavalla säilytät laitteen hallinnan myös odottamattomassa tilanteessa. ¾ Ole erityisen varovainen, kun käytät laitetta taaksepäin kävellessäsi. Kompastumisvaara! ¾ Kytke laitteesta virta pois päältä, kun siirryt uuteen työkohteeseen. ¾ Pidä liitäntäjohdot kaukana leikkuuteristä johtojen vaurioitumisen välttämiseksi, sillä seurauksena voi olla jännitteisiin osiin koskemisen vaara.
Sivu: 4
Huolehdi turvallisuudestasi 83 FI ¾ Jos laitteen liitäntäjohto vahingoittuu, anna valmistajan, huollon tai valtuutetun henkilön vaihtaa liitäntäjohto vahinkojen välttämiseksi. ¾ Älä silloita (esim. sitomalla kytkin kahvaan) äläkä poista laitteen kytkimiä. ¾ Älä iske siimapäätä maahan äläkä seinää tai puutarhakivetystä vasten. Tarkkaile, täriseeko kädensija, jos siimapäähän on kohdistunut voimakas isku. Jos näin on päässyt käymään, anna huollon tarkastaa ja tarvittaessa korjata laite. ¾ Sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta seuraavissa tilanteissa. Varmista, että kaikki liikkuvat osat ovat täysin pysähtyneet, kun - poistut laitteen luota; - selvität jumiutuneen terän; - puhdistat, huollat tai säädät konetta; - tarkistat, onko kone vaurioitunut, esim. kun kone on osunut vierasesineeseen; - laite tärisee voimakkaasti. Työskentelyn lopettaminen ¾ Kytke laite pois päältä, irrota verkkopistoke ja tarkasta laite vaurioiden varalta. Huomio! Vaara! Leikkuulaitteen jälkikäynti! ¾ Kytke laite pois päältä ja irrota verkkopistoke pistorasiasta, ennen kuin huollat tai puhdistat laitetta. ¾ Odota, että leikkuulaitteen terien liike pysähtyy. ¾ Suojuksia saa irrottaa ja siimakelan vaihtaa vain, kun moottori on kytketty pois päältä, leikkuulaite on pysähtynyt ja verkkopistoke on irrotettu pistorasiasta. Käytä vain alkuperäisiä siimakeloja ja noudata asennusohjeita! ¾ Huolehdi, että moottorin tuuletusraossa ei ole likaa. ¾ Älä puhdista laitetta vedellä. ¾ Säilytä laite turvallisessa paikassa. ¾ Älä säilytä laitetta lasten ulottuvilla. ¾ Älä korjaa laitetta itse, vaan vie laite pienkonehuoltoon korjattavaksi. ¾ Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin sijoitat koneen varastoon. Yleiset turvallisuusohjeet ¾ Varaosien tulee olla laitevalmistajan vaatimusten mukaisia. Käytä sen vuoksi vain alkuperäisvaraosia tai valmistajan hyväksymiä muita varaosia. Noudata varaosien mukana toimitettavia asennusohjeita. Irroita ensin verkkopistoke pistorasiasta. ¾ Anna vain pienkonehuollon korjata ajoleikkuri. Verkkosivuiltamme löydät pienkonehuoltojen osoitteita. ¾ Tämä ruohotrimmeri on tarkoitettu nurmikon reunojen viimeistelyyn ja pienehköjen nurmikoiden leikkaamiseen yksityispihoilla. Laitetta ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen. Käyttäjään tai muihin henkilöihin kohdistuva tapaturmavaara. ¾ Käytä ruohotrimmeriä vain päivänvalossa tai erittäin hyvässä ulkovalaistuksessa. Pidä työalue siistinä ja hyvin valaistuna. ¾ Käytä ruohotrimmeriä vain kuivalla säällä. Älä käytä äläkä säilytä laitetta sateessa tai kosteassa paikassa. Veden pääseminen ruohotrimmeriin lisää sähköiskun vaaraa. ¾ Älä käytä laitetta sateella äläkä ukonilman uhatessa. ¾ Tapaturmien ja esinevahinkojen jäännösriski on olemassa aina, vaikka noudattaisitkin kaikkia turva- ja käyttöohjeita. Tiedosta tämä. ¾ Vaihda kaikki laitteen kuluneet ja vahingoittuneet ohjetarrat. Turvaohjeet
Sivu: 5
Määräystenmukainen käyttö 84 FI Määräystenmukainen käyttö Tämä ruohotrimmeri on tarkoitettu yksinomaan nur- mikon reunojen viimeistelyyn ja pienehköjen nurmi- koiden leikkaamiseen yksityispihoilla. Kaikki muu käyttö on määräysten vastaista. Käyttäjä vastaa määräysten vastaisen käytön aihe- uttamista vahingoista. Määräystenvastainen käyttö Tätä ruohotrimmeriä ei tulisi käyttää julkisten alueiden, kuten puistojen, urheilukenttien ja kadun- varsien nurmikoiden viimeistelyyn eikä maa- ja metsätalouskäytössä. Käyttäjään kohdistuvan tapaturmavaaran takia ruo- hotrimmeriä ei saa käyttää: - pensaiden ja pensasaitojen viimeistelyyn, - kukkaistutusten leikkaamiseen eikä - ruohojätteen silppuamiseen kompostointia varten. Tyyppikilpi Sijainti Tyyppikilpi on ruohotrimmerin kahvan alaosassa. Huomaa 0HUNLQQlWRYDWODLQPllUllPLlHLNlQLLWlVDD PXXWWDDHLNlWHKGlWXQQLVWDPDWWRPDNVL Rakenne MTD Products AG Industriestraße 23 D-66129 Saarbrücken XXX W XXXX min-1 XX kg 230V~ 50Hz Lawn Trimmer LYCOS E/XXX X 41XXXXXX650 XXXXXXXXXXX XXXX xxx 12 14 4 7 6 5 8 13 1 2 3 10 9 11 1 Taattu äänitehotaso 2 Suojausluokka/kotelointiluokka 3 CE-merkintä 4 Valmistaja 5 Laiteryhmä 6 Mallin nimi 7 Mallinumero 8 Sarjanumero 9 Teho 10 Moottorin kierrosnopeus min-1 11 Paino 12 Nimellisjännite, virtalaji, taajuus 13 Hävittämisohje 14 Valmistusvuosi Hallintalaitteet Hallintalaitteet . 1 Kädensija 2 Päällekytkennän estokytkin 3 Runkoputken kädensija 4 Teleskooppivarren säädön pikalukko 5 Lukitusnuppi Reunaleikkaustoiminto 6 Leikkuupään suojus 7 Siiman katkaisuterä 8 Siimakotelo 9 On/Off-kytkin 10 Vedonpoistaja 11 Työkulman säädön lukitusnuppi 12 .DVYLHQVXRMDNDDUL 13 7XNLS\|UlUHXQDQOHLNNDXVWRLPLQQROOH 14 Siiman lisäysnuppi 15 Varasiiman säilytyskotelo (mallista riippuen varasiimakotelo VLVlOW\\WRLPLWXNVHHQ 16 Teleskooppivarsi * mallista ja varustelusta riippuen Kokoaminen Leikkuupään suojuksen asentaminen A ÎAsenna leikkuupään suojus ruohotrimmeriin $. ÎKiinnitä leikkuupään suojus paikoilleen kiinnitys- ruuveilla %. Huomaa .LULVWlUXXYLWYDLQNlVLWLXNNXXWHHQ Huomaa 3RLVWDVLLPDQNDWNDLVXWHUlQVXRMXVHQQHQ ODLWWHHQNl\QQLVWlPLVWl Huomaa 5XRKRWULPPHULlYRLGDDQNl\WWllSLHQWHQ QXUPLNRLGHQ= ?MDQXUPLNRQUHXQRMHQ< OHLNNDDPLVHHQ Runkoputken kädensijan asentaminen > (Typ 2) ÎAsenna runkoputken kädensija ruohotrimme- riin $. ÎAsenna runkoputken kädensija ruohotrimme- riin kuusioruuvilla ja sakararuuvilla %. Huomaa +XROHKGLHWWlNXXVLRUXXYLQSllDVHWWXX RLNHLQNlGHQVLMDQNRORRQ
Sivu: 6
Käyttö 85 FI Kasvinsuojakaaren asentaminen @ (Typ 2) Kasveja suojaava kaari suojaa taimia, pensaita ja puita. ÎLevitä kasvien suojakaaren sankoja hieman, niin että voit asentaa sen trimmeriin $. ÎTyönnä ja lukkiuta kaaren sankojen päät trimmerin pidikkeisiin %. Huomaa 1XUPLNRQUHXQDDOHLNDWHVVDVLWXOHHNDVYLHQ VXRMDNDDUHQROODNllQQHWW\WDDNVHƒ Laitteen säätäminen käyttökuntoon VAROITUS! Leikkuupää aiheuttaa tapaturmavaaran. ¾ Säädä ruohotrimmeriä vain, kun moottori on sammutettu ja leikkuulaite ei pyöri. ¾ Älä koske pyörivään leikkuulaitteeseen. ¾ Irrota verkkopistoke pistorasiasta ennen huoltotöitä! Teleskooppivarren säätäminen 7 Teleskooppivarren voi säätää käyttäjän pituuteen sopivaksi. ÎAvaa pikalukko $. ÎVedä putken osia erilleen tai työnnä niitä yhteen, kunnes työskentelykorkeus on sopiva %. ÎSulje pikalukko '. Runkoputken kädensijan säätäminen ; (Typ 2) Työskentelyn keventämiseksi voi runkoputken kädensijaa kallistaa eri asentoihin. ÎLöysää runkoputken kädensijan sakararuuvia $. ÎSäädä kallistus haluamaksesi %. ÎKiristä runkoputken kädensijan sakararuuvi '. Leikkuupään työkulman säätäminen : Työskentelyn keventämiseksi voi leikkuupään sää- tää 4 vaakasuuntaiseen työkulmaan. Siten pensas- leikkurilla pääsee mukavasti myös hankalasti tavoi- tettavaan paikkaan. ÎPaina lukitusnuppia ja pidä se painettuna $. ÎSäädä työkulma %. ÎVapauta lukitusnuppi. 3 Ruohotrimmerin pää lukittuu kuuluvasti. Reunanleikkaustoiminnon säätäminen < 6 Tällä toiminnolla nurmikon reunan voi trimmata tasaiseksi <. Î.llQQlNDVYLHQVXRMDNDDULWDDNVHƒQLLQHWWl se lukkiutuu 6 $ - vain Typ 2. ÎPainalukitusnuppia6%jakäännäsamanaikaisesti OHLNNXXSllWlƒYDVHPPDOOH6 '. ÎVapauta lukitusnuppi. 3 Leikkuupää lukkiutuu kuuluvasti. Huomaa .DVYLHQVXRMDNDDUL 7\S WXOLVLNllQWll WDNDLVLQƒHWHHQWDYDOOLVWDQXUPLNRQ WULPPDXVWDMDOHLNNDDPLVWDYDUWHQMROORLQVH VXRMDDNDVYHMDVLLPDOWD Käyttö VAROITUS! Leikkuupää aiheuttaa tapaturmavaaran. ¾ Ennen kuin säädät laitetta tai teet laitteelle jotakin muita töitä, kytke moottori pois päältä, odota, kunnes leikkuupää on pysähtynyt ja irrota verkkopistoke pistorasiasta. Käyttöajat ÎNoudata paikallisia järjestysmääräyksiä. ÎSelvitä paikallisilta viranomaisilta laitteen sallitut käyttöajat. Johdon asentaminen vedonpoistajaan 9 Kahvaan sijoitetun vedonpoistajan tarkoitus on estää jatkojohdon irtoaminen vahingossa. ÎKiinnitä jatkojohto vedonpoistajaan kuvan mukai- sesti.
Sivu: 7
Huolto 86 FI Pistorasiaan liittäminen (230 V, 50 Hz) VAROITUS! Tapaturman tai esinevahingon vaara. ¾ Huomioi verkkojännite. ¾ Virtalähteen jännitteen tulee vastata laitteen arvokilven tietoja. ¾ Laitteen saa liittää vain sellaiseen pistorasiaan, joka on suojattu VXODNNHHOOD$KLGDV WDLW\\SLQ% vikavirtasuojakytkimellä). Huomaa 6XODNHVXRMDDWDSDWXUPLOWDMRVVlKN|MRKWR YDKLQJRLWWXXWDLVLLKHQWXOHHHULVW\VYLND 7LHW\LVVlWLODQWHLVVDVHVXRMDDP\|V MlQQLWWHLVHHQMRKWRRQNRVNHWWDHVVD • Suosittelemme liittämään laitteen vain sellai- seen pistorasiaan, joka on suojattu korkeintaan P$ODXNDLVXYLUUDOODYDUXVWHWXOODYLNDYLUWDVXR- jakytkimellä (RCD). • Vikavirtasuojakytkimen voi asentaa myös jälkia- sennuksena. Kysy lisätietoja sähköliikkeestä. Laitteen kytkeminen päälle / pois päältä 5 VAROITUS! Pyörivä leikkuulaite aiheuttaa tapaturmavaaran. ÂTeräketjun jälkikäynti! ¾ Odota, että leikkuulaitteen terien liike pysähtyy. ¾ Kun kytket ruohotrimmerin päälle, pidä leikkuulaite vaakasuorassa. Laitteen kytkeminen päälle ÎPaina kädensijassa päällekytkennän estokyt- kintä $. Î3DLQDVDPDQDLNDLVHVWLRQRႇN\WNLQWlNlGHQVL- jalla %. ÎVapauta sitten päällekytkennän estokytkimen nuppi. 3 Laite on käyttövalmis. Laitteen kytkeminen pois päältä Î.\WNHODLWHSRLVSllOWlRQRႇN\WNLQYDSDXWWD- malla '. 3 Laite on kytketty pois päältä. Huomaa /HLNNXXSllS\|ULLYLHOlMRQNLQDLNDDODLWWHHQ SRLVSllOWlN\WNHPLVHQMlONHHQ Siiman lisääminen Typ 1 2 ÎNapauta kevyesti laitteen siimanlisäysnuppia kiinteää alustaa, esim. pihalaattaa vasten (n. 3 kg painolla). Siimaa lisätään automaattisesti n. 1,5 cm. Typ 2 Joka kerta laite päälle ja pois päältä kytkettäessä siimakotelosta tulee siimaa automaattisesti. Huomaa -DWNXYDODLWWHHQN\WNHPLQHQSllOOHMDSRLV SllOWlOLVllVLLPDQNXOXWXVWDWDUSHHWWRPDVWL Huomaa -RVVLLPDNXOXXNl\W|QDLNDQDOLLDQO\K\HNVL VDDWVllGHWW\lVLLPDQDXWRPDDWWLVHVWL W\|SLWXXWHHQN\WNHPlOOlODLWWHHQSRLVSllOWl MDVLWWHQXXGHOOHHQSllOOH Huolto VAROITUS! Tapaturman tai esinevahingon vaara. ¾ Huolla ja puhdista laitetta vain, kun moottori on sammutettu ja leikkuulaite on pysähtynyt. ¾ Irroita verkkopistoke pistorasiasta ennen huoltotöitä! ¾ Huolla, korjauta sekä vaihdata turvallisuuteen liittyvät osat vain ammattilaisella tai pienkonehuollossa. Ruohotrimmerin puhdistaminen ÎKytke ruohotrimmeristä virta pois päältä ja odota, kunnes leikkuulaite on pysähtynyt. ÎHarjaa laite puhtaaksi joka kerta käytön jälkeen. ÎPuhdista tuuletusraot ja laitteen alapuoli ruohosil- pusta säännöllisesti. Huomio! Älä puhdista laitetta vedellä.
Sivu: 8
Huolto 87 FI Siimakelan vaihtaminen 408 VAROITUS! Terät aiheuttavat tapaturmavaaran. ¾ Säädä ruohotrimmeriä vain, kun moottori on sammutettu ja leikkuulaite ei pyöri. ¾ Älä koske pyörivään leikkuulaitteeseen. ¾ Irroita verkkopistoke pistorasiasta ennen huoltotöitä! Typ 1 ÎPaina siimakotelon kannen pitokorvakkeita 4$ ja vedä irti kansi ja siimakela 4%. ÎOta siimakela pois 0$. ÎPuhdista mahdollinen lika. ÎAseta uusi siimakela siimakotelon kanteen 0%. ÎPujota siimanpäät siimakotelon kannen rei’istä 0'. Huomaa .HODQWDKDWWRPDQSXUNDXWXPLVHQYlOWWlPL- VHNVLXXGHQVLLPDNHODQVLLPDDHLVDD SRLVWDDSLWRXULVWDHQQHQNHODQSDLNRLOOHHQ asentamista 0 . ÎSiimakelan pujottamisen ja siimakoteloon asenta- misen jälkeen voit irrottaa siimanpäät siimakelan pitourista vetämällä lujasti molemmista siiman- päistä. ÎAsenna siimakotelon kansi siimakoteloon niin, että molemmat pitokorvakkeet lukkiutuvat paikoilleen kuuluvasti 0 #. Typ 2 8 ÎPaina siimapään kannen molempia pitokorvak- keita voimakkaasti samanaikaisesti yhteen$ja irrota kansi %. ÎOta siimakela pois '. ÎPuhdista mahdollinen lika. ÎAseta uusi kela koteloon #. ÎPujota siimanpäät siimakotelon rei’istä . Huomaa .HODQWDKDWWRPDQSXUNDXWXPLVHQYlOWWlPL- VHNVLXXGHQVLLPDNHODQVLLPDDHLVDD SRLVWDDSLWRXULVWDHQQHQNHODQSDLNRLOOHHQ asentamista . ÎIrrota siimanpäät siimakelan pitourista vetämällä lujasti molemmista siimanpäistä. ÎAsenna siimakotelon kansi paikalleen niin, että molemmat pitokorvakkeet lukkiutuvat kuuluvasti !. VAROITUS! Pyörivä terä aiheuttaa tapaturmavaaran. ÂSiima lyhennetään työpituuteen laite päälle kytkettäessä. ¾ Kytke laite päälle vain, kun pidät sitä työskentelyasennossa. Kuljettaminen ja säilyttäminen VAROITUS! Terät aiheuttavat tapaturmavaaran. ¾ Kytke virta pois päältä ennen laitteen kuljettamista ja varastossa säilyttämistä. Odota, että leikkuulaitteen terät pysähtyvät. ¾ Irrota verkkopistoke pistorasiasta! Säilyttäminen ÎPuhdista laite hyvin ennen talvisäilytystä. ÎSäilytä ruohotrimmeri puhtaassa ja kuivassa paikassa. ÎSuojaa ruohotrimmeri pitkäaikaisen säilytyksen ajaksi ruostumiselta/hapettumiselta.
Sivu: 9
Vianetsintä 88 FI Takuu Takuu on maakohtainen. Takuun myönnämme me tai maahantuoja. Korjaamme veloituksetta takuun mukaisesti materiaali- tai valmistusvirheestä aiheu- tuneet koneen viat. Käänny takuuasioissa myyjäliik- keen tai lähellä sijaitsevan jälleenmyyjän puoleen. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus /|\GlWODLWWHHVHHQOLLWW\YLlOLVlWLHWRMDRKHHQ OLLWHW\VWlHULOOLVHVWl&(YDDWLPXVWHQPXNDL- VXXVYDNXXWXNVHVWDMRNDRQWlPlQNl\WW|RK- MHHQROHQQDLQHQRVD Ympäristöystävällinen hävittäminen Sähkötyökalut sekä niiden tarvikkeet ja pakkaukset on kierrätettävä ympäristöystävällisesti. Älä hävitä sähkölaitetta sekajätteen mukana! Toimita sähkölaite keräyspisteeseen. Vianetsintä VAROITUS! Tapaturmavaara. Esinevahinkojen vaara ¾ Jos olet epävarma, toimita kone pienkonehuoltoon. ¾ Kytke laite pois päältä ja irroita verkkopistoke pistorasiasta aina ennen huoltotyön aloittamista. Ongelma Mahdollinen syy Toimi näin Siiman lisääminen ei onnistu. Siimakela on tyhjä. Vaihda siimakela. Siima on kulunut ja sen pää on siimakotelon sisässä. Irroita siimakela. Tarvittaessa vedä sii- maa kevyesti ulos ja aseta kela paikal- leen. Siima on jumiutunut kelaan. Siima on hitsautunut kelaan. Poista hitsautunut osa siimaa. Tarvittaes- sa vedä siimaa kevyesti ulos ja aseta kela paikalleen. Moottori ei käy. Ei ole verkkojännitettä. Tarkista virransyöttö. Tarvittaessa anna sähköasentajan korjata tilanne. Johtovaurio: Huomio! Vahingoittunut johto aiheuttaa sähköis- kun vaaran! Sulake ei aina laukea, vaikka johto katkeaa tai vahingoittuu. ÎÄlä koske johtoon, ennen kuin olet irrottanut pistokkeen pistorasiasta. Ruohotrimmeri al- kaa täristä voimak- kaasti. Käyttömoottori on jumissa tai laakeri on vaurioi- tunut. Toimita laite pienkonehuoltoon tarkastett- vaksi ja mahdollisesti korjattavaksi. Siima katkeaa usein. Siima osuu kiinteisiin esineisiin, kuten aitaan tai puuhun. Käytä kasvien suojakaarta, mallista riippuen.

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta Wolf Garten LYCOS E/400 T, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Wolf Garten LYCOS E/400 T käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Wolf Garten LYCOS E/400 T suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta Wolf Garten LYCOS E/400 T

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen Wolf Garten LYCOS E/400 T allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: Wolf Garten
 • Tuote: Ruohotrimmerit
 • Malli/nimi: LYCOS E/400 T
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Unkari