Urban Glide 2 Double

Thule Urban Glide 2 Double käyttöohjeet

Urban Glide 2 Double

Käyttöopas tuotteelle Thule Urban Glide 2 Double kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 68 sivua.

Sivu: 1
501-8322-01 8 FI TURVALLISUUSOHJEITA • Lue tämä käyttöopas ja perehdy sen sisältöön sekä turvallisuusvaroituksiin ennen tuotteen käyttämistä. • Ennen kuin käytät tuotetta, tarkista sen käytt- öpaikkaan ja -tapaan liittyvät paikalliset säädökset. • Tämä lastenkuljetuskärry on tarkoitettu käytett- äväksi lasten kuljettamiseen päiväsaikaan jalkakäytävillä, julkisilla kevyen liikenteen väylillä ja tasaisilla teillä. • Suosittelemme turvavalon käyttämistä, jos tuo- tetta käytetään heikossa valaistuksessa. Huomioi seuraavat säädökset: • Älä kuljeta ihmisiä yhdessä eläinten kanssa. • Älä käytä tätä kuljetuskärryä maastossa tai epätasaisilla teillä. • Älä ylitä tuotteen enimmäispainorajoja. • Älä käytä kuljetuskärryä liian suurella nopeu- della. • Älä muokkaa tätä kuljetuskärryä millään taval- la. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tässä oppaassa annettujen suositusten vastaisesta käytöstä. Lisätietoja on osoitteessa www.thule.com/warranty. VAROITUS Varoituksissa on ohjeita, joiden noudattaminen on tämän Thule-lasten- kuljetuskärryn turvallisen käyttämisen ehdoton edellytys. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa onnettomuu- teen, joka voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman sinulle ja/tai matkustajille. 1... Katso varoitusten selitteet tämän oppaan lopusta. PL WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA • Przed rozpoczęciem używania produktu zapoznaj się z niniejszą instrukcją i ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa. • Przed rozpoczęciem korzystania z produktu sprawdź lokalne przepisy dotyczące miejsca i sposobu jego używania. • Wózek powinien być używany do przewożenia dzieci w ciągu dnia po chodniku, drogach publi- cznych o niewielkim natężeniu ruchu oraz po łagodnych ścieżkach. • Przy słabej widoczności zaleca się stosowanie lampki bezpieczeństwa. Nie należy: • Przewozić osób razem ze zwierzętami; • Korzystać z wózka w trudnym terenie; • Obciążać wózka powyżej maksymalnej ład- owności; • Przekraczać bezpiecznej prędkości jazdy; ani • Modyfikować wózka w jakikolwiek sposób. Producent nie odpowiada za szkody, które pow- stały na skutek korzystania z wózka w sposób inny niż zalecany w niniejszej instrukcji. Odwiedź stronę www.thule.com/warranty, aby uzyskać więcej informacji. OSTRZEŻE- NIE Ostrzeżenia zawierają ważne instrukcje doty- czące bezpiecznego używania i działania wóz- ka Thule. Postępowanie niezgodne z instrukcjami może doprowadzić do wypadku i naraża użyt- kownika oraz pasażerów wózka na poważne obrażenia lub śmierć. 1... Szczegółowe ostrzeże- nia znajdują się z tyłu tej instrukcji
Sivu: 2
501-8322-01 34 Barnevognen må ikke brukes hvis noen av metalldelene er skadet. • Undersøk barnevognen for å se om noen av festene er bøyd, ødelagte, mangler eller er løse. Stram til fester som eventuelt er løse, og skift ut skadde eller manglende fester. • Undersøk stoffet jevnlig med tanke på slitasje, slitte punkter eller andre tegn på skade. • Rengjør barnevognen jevnlig med varmt vann og mildt såpevann. Bruk aldri aggressive rengjøring- smidler eller løsemidler. • Rengjør hjulakslene, og bruk smøremiddel eller olje på alle eksponerte bevegelige deler. Få hjulene undersøkt og utført service på minst én gang i året. • Oppbevaring: • Oppbevar barnevognen og tilbehøret tørt og ikke i direkte sollys. • Før du skal oppbevare barnevognen, må den være tørr, slik at du unngår mugg og bakter- ievekst. TILBEHØR Thule tilbyr en rekke tilbehør som er kom- patibelt med barnevognen din. Kontakt den lokale forhandleren eller besøk vår hjemmeside www.thule.com for mer informasjon. FI HUOLTAMINEN JA YLLÄPITO • Tämän Thule-lastenkuljetuskärryn asianmu- kainen huoltaminen ja pitäminen puhtaana on tärkeää, jotta se pysyy hyvässä kunnossa. • On erittäin suositeltavaa, että viet lastenkul- jetuskärryn kerran vuodessa valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jotta se pysyy parhaassa mah- dollisessa kunnossa. • Tarkasta Thule-lastenkuljetuskärry, Thule-lisä- varustepaketit ja lisävarusteet säännöllisesti vaurioiden ja kulumisen varalta. • Tarkasta metalliosat kolhiutumien ja säröjen varalta. Älä käytä lastenkuljetuskärryä, jos metalliosissa on säröjä tai vaurioita. • Tarkasta lastenkuljetuskärry säännöllisesti taipuneiden, rikkoutuneiden, puuttuvien tai löystyneiden kiinnikkeiden varalta. Kiristä löysät kiinnikkeet ja vaihda vahingoittuneet tai puuttuvat kiinnikkeet. • Tarkasta säännöllisesti, ettei kankaassa ole repeämiä, kulumia tai muita merkkejä vaurio- ista. • Puhdista lastenkuljetuskärry säännöllisesti lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella. Älä milloinkaan käytä karkeita puhdistusvälineitä tai liuottimia. • Puhdista pyörien akselit ja voitele kaikki näkyvät liikkuvat osat rasvalla tai öljyllä. Tarkastuta ja huollata pyörät vähintään kerran vuodessa. • Säilytystila: • Säilytä lastenkuljetuskärry ja sen lisävarusteet kuivassa paikassa poissa suorasta auringonva- losta. • Varmista ennen varastointia, että lasten- kuljetuskärry on kuiva, jotta home- tai bakteerikasvustoa ei pääse syntymään. LISÄVARUSTEET Thule-lastenkuljetuskärryyn on saatavana koko joukko yhteensopivia lisävarusteita. Lisätietoja saat paikalliselta jälleenmyyjältä tai käymällä verkkosivuillamme osoitteessa www.thule.com. PL SERWIS I KONSERWACJA • Utrzymywanie wózka Thule w czystości i właściwa konserwacja odgrywają ważną rolę w zachowaniu wózka w dobrym stanie. • Aby utrzymać wózek w możliwie najlepszym sta- nie, zdecydowanie zaleca się raz na rok dokonać jego przeglądu w autoryzowanym punkcie ser- wisowym. • Regularnie sprawdzaj stan wózka Thule oraz akcesoriów pod kątem uszkodzeń i objawów zużycia: • Sprawdzaj, czy na elementach metalowych nie ma wgnieceń lub pęknięć. Nie należy używać wózka, jeśli jakiekolwiek elementy metalowe są pęknięte lub uszkodzone. • Sprawdzaj, czy wszystkie elementy mocujące wózka są na miejscu i czy którekolwiek z nich nie jest zgięte, złamane lub poluzowane. Luźne mocowania należy dokręcić, a uszkodzone lub brakujące wymienić na nowe. • Regularnie sprawdzaj tkaninę pod kątem rozdarć, przetarć i innych uszkodzeń. • Regularnie czyść wózek ciepłą wodą i łagodnym roztworem mydła. Nigdy nie używaj żrących środków czyszczących lub rozpuszczalników.
Sivu: 3
501-8322-01 55 • Det er ikke trygt å bruke tilbehør eller reservedeler som ikke er godkjent av Thule • Vognen skal kun brukes opp til det antall barn den har blitt laget for. • Denne vognen erstatter ikke en barneseng eller seng. Hvis barnet skal sove, må det legges i en passende vogn, barneseng eller seng. • Kontroller at seteenheten eller bilsetefestene er riktig festet før bruk. • Barnesetet må vende bakover. • Se kompatible bilsetemodeller på www.thule.com. Bare bruk adapter med godkjente bilsete- modeller. FI VAROITUS: 1 Kuorman suurin sallittu paino tavaratelineellä on 4,5 kg. Kuorman suurin sallittu paino takaosan verkkotaskussa on 1,4 kg. Suurin sallittu paino sivuverkko- taskussa on 0,5 kg. 2 Varmista ennen käyttämistä, että kaikki lukitusvälineet ovat lukit- tuneet paikalleen. 3 Tarkista ennen jokaista matkaa, että molemmat pyörät ovat lujasti paikallaan lastenkulje- tuskärryn akselissa. 4 Älä milloinkaan jätä lasta val- vomatta tähän lastenkuljetuskär- ryyn. 5 Kytke aina seisontajarru lapsen asettamisen ja poistamisen ajaksi. 6 Tämä istuin ei sovellu alle 6 kuu- kauden ikäisille lapsille. Tätä nuorempien lasten on käytettävä vauvoille tarkoitettua Thule-lisä- varustetta. 7 Käytä aina turvavöitä ja -hihnoja. 8 Tarkista, että vaunukopan, istuinyksikön tai turvakaukalon kiinnitysvälineet ovat lukittuneet oikein paikalleen. 9 Napsahduksen kuuluminen on välttämätöntä aina, kun oppaassa niin ohjeistetaan. 10 Käyttäjän täytyy noudattaa varovaisuutta avatessaan tätä lastenkuljetuskärryä tai taittaes- saan sitä kokoon, jotta sormet eivät jää puristuksiin. Huolehdi siitä, että lapset eivät pääse teke- misiin liikkuvien osien kanssa, sillä muutoin he saattavat loukkaan- tua. Huolehdi loukkaantumisten välttämiseksi siitä, että lapsi on loitommalla tuotteen avaamisen ja kokoontaittamisen aikana. • Lue omistajan käyttöopas huolel- lisesti ennen tuotteen käyttöä. Valmistajan ohjeiden noudatta- matta jättäminen voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman- vaaran lapselle tai käyttäjälle. • Älä anna lapsen leikkiä tällä tuot- teella. • Tämä tuote ei sovellu juoksuun eikä luisteluun. • PUTOAMISVAARA kaatumis- tilanteessa. Varmista ennen juoksukäyttöä, että etupyörä on lukittu juoksuasentoon tai että hyväksytty Thulen juok- supaketti on asennettuna.
Sivu: 4
501-8322-01 56 • Kytke aina seisontajarru, kun lastenkuljetuskärry on paikallaan. • Älä kuljeta tällä lastenkulje- tuskärryllä ylimääräisiä lapsia tai laukkuja. Lastenkuljetuskärrystä tulee epävakaa, jos valmistajan kuormasuositukset ylitetään. • Älä kuljeta lastenkuljetuskär- ryssä lapsia, joiden paino ylittää painorajoitukset. • Tämän lastenkuljetuskärryn käyttäjän täytyy olla tietoinen altistumisvaaroista, kuten tuulen hyytävyydestä, pakkasen purevuudesta ja kuumuuden aiheuttamasta uupumuksesta. Pakkasen purevuus ja tuulen hyytävyys täytyy ottaa huo- mioon, jos lapsi altistuu pitkään kylmälle ilmalle ja lapsi liikkuu tilanteessa vähän. Kuumuuden aiheuttama uupumus puolestaan täytyy ottaa huomioon, jos lapsi altistuu pitkään lämpimälle ilmalle ilman riittävää tuuletusta ja vettä. • Älä päästä lasten kehoa, vaate- tusta, kengännauhoja tai leluja kosketuksiin liikkuvien osien kanssa. • Älä asenna lastenkuljetuskärryyn turvakaukaloa tai muuta istuinta, jolla ei ole Thule Canada Inc:n hyväksyntää. • Käytä vain Thule Canada Inc:n hyväksymiä telinetuotteita. Lastenkuljetuskärrystä voi tulla epävakaa, jos muita laukkuja tai telineitä käytetään. • Älä käytä lisävarusteita, jotka eivät ole Thule Canada Inc:n hyväksymiä. • Älä käytä liuottimia tämän lastenkuljetuskärryn puhdista- miseen. Puhdista vain miedolla pesuaineella ja vedellä. • Älä tee muutoksia lastenkulje- tuskärryyn. • Välty vakavilta loukkaantumisilta, joissa lapsi pääsee putoamaan tai liukumaan ulos lastenkuljetuskär- rystä. Käytä aina turvavyötä. • Käytä aina ranteeseen pujotet- tavaa turvahihnaa. • Lastenkuljetuskärry voi kaatua taaksepäin helpommin, kun istuin on täysin käännetty. • Tuotteesta voi tulla epävakaa, jos muita kuin valmistajan suosittele- mia laukkuja käytetään. • Älä käytä tätä lastenkuljetuskär- ryä avotulen tai suojaamattoman tulen ympärillä tai läheisyydessä. Varomattomuus aiheuttaa tuli- paloja. • Sellaisten lisävarusteiden tai vaihto-osien käyttäminen ei ole turvallista, joilla ei ole Thule Canada Inc:n hyväksyntää. • Vaunussa kuljetettavien lasten määrä ei saa ylittää määrää, jolle tuote on suunniteltu. • Tämä tuote ei ole vauvansängyn tai vuoteen korvike. Kun lapsi tar- vitsee unta, hänet on sijoitettava asiaankuuluvaan vaunukoppaan, vauvansänkyyn tai vuoteeseen. • Tarkista ennen käyttöä, että istuinyksikön tai turvaistuimen kiinnitysvälineet ovat lukittuneet oikein paikalleen. • Turvakaukalo on sijoitettava kasvot tulosuuntaan (taaksepäin).

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta Thule Urban Glide 2 Double, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Thule Urban Glide 2 Double käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Thule Urban Glide 2 Double suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta Thule Urban Glide 2 Double

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen Thule Urban Glide 2 Double allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Thule
  • Tuote: Lastenrattaat
  • Malli/nimi: Urban Glide 2 Double
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Portugali, Kiinalainen, Japanilainen