Thule EuroClick G2 käyttöohjeet

Katso tuotteen Thule EuroClick G2 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Thule
  • Tuote: Polkupyöräteline
  • Malli/nimi: EuroClick G2
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: , , , , , , , , , , , , , , ,

Sisällysluettelo

Sivu: 7
– Cykelhållaren skall alltid vara låst under färd.
– Bilens köregenskaper kan ändras vid kurvtag-
ning och inbromsning när produkten är monte-
rad.
– Gällande hastighetsbestämmelser och övriga
trafikregler skall alltid följas.
– Hastigheten skall anpassas till en för omstän-
digheterna och lasten säker nivå.
– Tandemcyklar får inte transporteras.
– Thule fritar sig ansvar för skador på person
och/eller egendom samt förmögenhetsskador
till följd där av, förorsakade av felaktig montering
eller användning.
– Modifieringar av produkten får ej göras.
– Är bilen utrustad med automatisk öppning av
bakluckan skall den kopplas ur eller enbart öpp-
nas manuellt när cykelhållare är monterad
– Vid fordonsutföranden med första typgodkän-
nande efter 1998-10-01 får den monterade cy-
kelhållaren eller den transporterade lasten inte
skymma fordonets tredje bromsljus.
SF
Tekniset tiedot
Suurin sallittu kuorma on 46 kg (pallo-osan paino
mukaan lukien).
Suurin sallittu kuorma on/Polkupyörä 24 kg.
Huomioi nämä ennen matkaan lähtöä ja matkan
aikana
– Ajoneuvon kuljettajan vastuulla on varmistua
siitä, että teline on moitteettomassa kunnossa ja
kiinnitetty tukevasti paikalleen.
– Pyöräteline pitää koota ja kiinnittää paikalleen
ohjeiden mukaan.
– Ennen matkaan lähtöä varmista, että takavalo-
paneelin lamput toimivat.
– Maksimipaino polkupyörää kohti on 24 kg.Aseta
aina suurin/painavin polkupyörä ensin, lähim-
mäksi autoa, ja sitten pienempi/kevyempi pyörä.
– Kuljetuksen aikana pyörien kyydissä ei saa olla
irtonaista tavaraa.
– Varmista, että hihnat ja muut kiinnittimet ovat tiu-
kasti kiinni. Kiristä tarvittaessa.
– Ajoneuvon kokonaispituus kasvaa, kun siihen
on kiinnitetty pyöräteline.Telineessä olevat pyö-
rät voivat lisätä ajoneuvon korkeutta ja leveyttä.
Huomioi tämä erityisesti peruuttaessasi.
– Vaihda vahingoittuneet tai kuluneet osat välittö-
mästi.
– Kuljetuksen aikana pyörätelineen tulee aina olla
lukittu.
– Ajoneuvon käyttäytyminen mutkissa ja jarrutet-
taessa voi muuttua, kun pyöräteline on kiinnitet-
tynä.
– Nopeusrajoituksia ja muita liikennesääntöjä
pitää noudattaa aina.
– Nopeus tulisi aina suhteuttaa liikenteeseen, ajo-
olosuhteisiin sekä ajoneuvon kuormaan.
– Telineessä ei saa kuljettaa tandem-pyöriä.
– Thule ei ole vastuussa henkilövahingoista tai vä-
lillisistä omaisuusvahingoista, jotka ovat aiheu-
tuneet pyörätelineen virheellisestä kiinnityksestä
tai käytöstä.
– Tuotetta ei saa muunnella.
– Jos autossa on takaluukun automaattinen
avausmekanismi, se on kytkettävä irti tai luukku
avattava käsin, jos siihen on kiinnitettynä pyörä-
teline.
– Ajoneuvoissa, joiden ensimmäinen tyyppihyväk-
syntä on saatu 1.10.1998 jälkeen, ei saa asen-
nettu pyöräteline tai kuljetettu lasti peittää
ajoneuvon kolmatta jarruvaloa.
CZ
Technické údaje (VB)
Maximální dovolené zatížení 46 kg (zatížení ložiska
bráno v úvahu).
Max. povolená hmotnost jízdního kola je 24 kg.
Pokyny ke kontrole pred jízdou a pri ní
– Za bezvadný stav a bezpecné upevnení výrobku
je zodpovedný výhradne ridic vozidla
– Držák na kola je nutné bezpecne smontovat a
pripevnit v souladu s pokyny.
– Pred odjezdem je nutné zkontrolovat funkci sve-
tel na svetelné lište.
– Maximální hmotnost jednoho kola je 24 kg.Vždy
umístěte největší/nejtěžší kolo jako první a nej-
blíže autu, poté umístěte menší/lehčí kolo.
– Pri prevážení by kola nemela obsahovat neza-
jištené predmety.
– Zkontrolujte, zda jsou pásy a další upevnovací
prvky zajištené, podle potreby je utáhnete.
– Po pripevnení držáku na kola se zvýší celková
délka vozidla. Kola sama o sobe mohou zvýšit
celkovou šírku a výšku vozidla. Budte zvlášte
opatrní pri couvání.
– Jakoukoli poškozenou nebo opotrebenou sou-
cást ihned vymente.
– Pøi pøepravì je nutné držák kola vždy zamknout.
– Po namontování držáku se chování vozidla na
silnici muže pri zatácení a brzdení zmenit.
– Vždy je nutné dodržovat príslušná omezení ry-
chlosti a další dopravní predpisy.
– Vždy je nutné brát ohled na bezpecnost a priz-
pusobit rychlost dopravním podmínkám a pre-
váženému nákladu.
Click!
1.3b
1.4b 1.4c
1.3a

Kysymykset & vastaukset

Merkin Thule EuroClick G2 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Thule EuroClick G2

Onko sinulla kysymys tuotteesta Thule EuroClick G2, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Thule EuroClick G2 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Thule EuroClick G2 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.