Chariot Sport 1 ohjekirja
Thule Chariot Sport 1 käyttöohjeet

Käyttöopas tuotteelle Thule Chariot Sport 1 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 92 sivua.

PDF 92 1.1mb

Katso tuotteen Thule Chariot Sport 1 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

MANUALSCAT | FI

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta Thule Chariot Sport 1, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Thule Chariot Sport 1 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Thule Chariot Sport 1 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta Thule Chariot Sport 1

Sivu: 1
51100480 - B 52 • Undersøk stoffet jevnlig med tanke på slitasje, slitte punkter eller andre tegn på skade. • Rengjør barnevognen jevnlig med varmt vann og mildt såpevann. Bruk aldri aggressive rengjøring- smidler eller løsemidler. • Rengjør hjulakslene, og bruk smøremiddel eller olje på alle eksponerte bevegelige deler. Få hjulene undersøkt og utført service på minst én gang i året. • Oppbevaring: • Oppbevar barnevognen og tilbehøret tørt og ikke i direkte sollys. • Før du skal oppbevare barnevognen, må den være tørr, slik at du unngår mugg og bakter- ievekst. TILBEHØR Thule tilbyr en rekke tilbehør som er kom- patibelt med barnevognen din. Kontakt den lokale forhandleren eller besøk vår hjemmeside www.thule.com for mer informasjon. FI HUOLTAMINEN JA YLLÄPITO • Tämän Thule-lastenkuljetuskärryn asianmukainen huoltaminen ja pitäminen puhtaana on tärkeää, jotta se pysyy hyvässä kunnossa. • On erittäin suositeltavaa, että viet lastenkul- jetuskärryn kerran vuodessa valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jotta se pysyy parhaassa mah- dollisessa kunnossa. • Tarkasta Thule-lastenkuljetuskärry, Thule-lisä- varustepaketit ja lisävarusteet säännöllisesti vaurioiden ja kulumisen varalta. • Tarkasta metalliosat kolhiutumien ja säröjen varalta. Älä käytä lastenkuljetuskärryä, jos metalliosissa on säröjä tai vaurioita. • Tarkasta lastenkuljetuskärry säännöllisesti taipuneiden, rikkoutuneiden, puuttuvien tai löystyneiden kiinnikkeiden varalta. Kiristä löysät kiinnikkeet ja vaihda vahingoittuneet tai puuttuvat kiinnikkeet. • Tarkasta säännöllisesti, ettei kankaassa ole repeämiä, kulumia tai muita merkkejä vaurio- ista. • Puhdista lastenkuljetuskärry säännöllisesti lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella. Älä milloinkaan käytä karkeita puhdistusvälineitä tai liuottimia. • Puhdista pyörien akselit ja voitele kaikki näkyvät liikkuvat osat rasvalla tai öljyllä. Tarkastuta ja huollata pyörät vähintään kerran vuodessa. • Säilytystila: • Säilytä lastenkuljetuskärry ja sen lisävarusteet kuivassa paikassa poissa suorasta auringonva- losta. • Varmista ennen varastointia, että lasten- kuljetuskärry on kuiva, jotta home- tai bakteerikasvustoa ei pääse syntymään. LISÄVARUSTEET Thule-lastenkuljetuskärryyn on saatavana koko joukko yhteensopivia lisävarusteita. Lisätietoja saat paikalliselta jälleenmyyjältä tai käymällä verkkosivuillamme osoitteessa www.thule.com. PL SERWIS I KONSERWACJA • Utrzymywanie wózka Thule w czystości i  właściwa konserwacja odgrywają ważną rolę w zachowaniu wózka w dobrym stanie. • Aby utrzymać wózek w możliwie najlepszym sta- nie, zdecydowanie zaleca się raz na rok dokonać jego przeglądu w autoryzowanym punkcie ser- wisowym. • Regularnie sprawdzaj stan wózka Thule oraz akcesoriów pod kątem uszkodzeń i objawów zużycia: • Sprawdzaj, czy na elementach metalowych nie ma wgnieceń lub pęknięć. Nie należy używać wózka, jeśli jakiekolwiek elementy metalowe są pęknięte lub uszkodzone. • Sprawdzaj, czy wszystkie elementy mocujące wózka są na miejscu i czy którekolwiek z nich nie jest zgięte, złamane lub poluzowane. Luźne mocowania należy dokręcić, a uszkodzone lub brakujące wymienić na nowe. • Regularnie sprawdzaj tkaninę pod kątem rozdarć, przetarć i innych uszkodzeń. • Regularnie czyść wózek ciepłą wodą i łagodnym roztworem mydła. Nigdy nie używaj żrących środków czyszczących lub rozpuszczalników. • Czyść osie kół i smaruj wszystkie ruchome części smarem lub olejem. Sprawdzaj stan kół lub odd- awaj wózek do serwisu co najmniej raz w roku. • Przechowywanie: • Przechowuj wózek i akcesoria w suchym mie- jscu, nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. • Przed schowaniem wózka wysusz go, aby nie rozwijały się na nim bakterie ani pleśń.
Sivu: 2
51100480 - B 77 FI VAROITUS: 1 Kaikki työntöaisaan kiinnitetty kuorma vaikuttaa lastenkuljetus- kärryn vakauteen. 2 Älä käytä tätä lastenkuljetuskär- ryä portaissa tai liukuportaissa. 3 Älä kuljeta tällä lastenkuljetus- kärryllä ylimääräisiä lapsia tai laukkuja. 4 Älä milloinkaan jätä lasta valvomatta tähän lastenkuljetus- kärryyn. 5 Käyttäjän on noudatettava varovaisuutta avatessaan tätä lastenkuljetuskärryä tai taittaes- saan sitä kokoon, jotta sormet eivät jää puristuksiin. Huolehdi loukkaantumisten välttämiseksi siitä, että lapsi on loitommalla tuotteen avaamisen ja kokoon- taittamisen aikana. 6 Älä päästä lapsen kehoa, vaate- tusta, kengännauhoja tai leluja kosketuksiin liikkuvien osien kanssa. 7 Älä asenna lastenkuljetuskärryyn turvakaukaloa tai muuta istuinta, jolla ei ole Thule Canada Inc:n hyväksyntää. 8 Kuorman suurin sallittu paino tavaratilassa on 4 kg. Kuorman suurin sallittu paino takaosan verkkotaskussa on 4 kg. Suurin sallittu paino sivuverkko- taskussa on 0,5 kg. 9 Seisontajarrun on aina oltava kytkettynä, kun lapsia asetetaan lastenkuljetuskärryyn tai noste- taan pois lastenkuljetuskärrystä. 10 Käytä aina paikallisten määräys- ten mukaista kypärää. 11 Älä milloinkaan aja polkupyö- rällä yöaikaan ilman riittävää valaistusta. Noudata valaisussa kaikkia paikallisen lainsäädän- nön määräyksiä. 12 Jos käytät lastenkuljetuskärryä pyöräilyvaununa, toimi äärim- mäisen varovaisesti. Nopeus ei saa koskaan olla yli 25 km/h, ja mutkissa ja hankalilla väylillä on hidastettava alle 10 km/h:n nopeuteen. 13 Vetoaisan kuormituksen on oltava vähintään 0,1 kg ja enin- tään 8 kg. 14 Kiinnitä aina vetolaitteen varaturvahihna. Älä käytä tuo- tetta pyöräilyvaununa, jos et syystä tai toisesta voi kiinnittää vetolaitteen varaturvahihnaa polkupyörän runkoon. Jos veto- laitteen varaturvahihnaa ei ole kiinnitetty, Thule-lastenkuljetus- kärry voi irrota polkupyörästä. Polkupyörän turvallisuus kan- nattaa tarkastuttaa pätevällä polkupyörämekaanikolla, ennen kuin kiinnität sen kuljetusvau- nuun. 15 Lastenkuljetuskärrystä tulee epävakaa, jos valmistajan kuor- masuositukset ylitetään. Älä kuljeta lastenkuljetuskärryssä lapsia, joiden paino ylittää pai- norajoitukset. 16 Varmista ennen käyttämistä, että kaikki lukitusvälineet ovat lukittuneet paikalleen. 17 Tarkista ennen jokaista matkaa, että molemmat pyörät ovat lujasti paikallaan lastenkuljetus- kärryn akselissa. 18 Tämä pyöräilyvaunu ei sovellu
Sivu: 3
51100480 - B 78 alle 6 kuukauden ikäisille lapsille ilman hyväksyttyä, vauvoille tar- koitettua Thule-lisävarustetta. a. Lapsen on oltava vähintään 6-vuotias ja osattava istua suorassa ilman apua. b. Pyöräilykäytössä lapsen on oltava riittävän vanha pitä- mään kypärää ja pystyttävä istumaan suorassa omin avuin. Jos lapsi on alle 1-vuotias, kysy ensin neuvoa lastenlääkäriltä. 19 Välty vakavilta loukkaantu- misilta, joissa lapsi pääsee putoamaan tai liukumaan ulos lastenkuljetuskärrystä. Käytä aina turvavyötä. 20 Kun tässä lastenkuljetuskärryssä matkustaa vain yksi lapsi, hänet on asetettava istumaan oikealle puolelle. 21 Tämän lastenkuljetuskärryn käyttäjän on oltava tietoinen altistumisvaaroista, kuten tuu- len hyytävyydestä, pakkasen purevuudesta ja kuumuuden aiheuttamasta uupumuksesta. Pakkasen purevuus ja tuulen hyy- tävyys on otettava huomioon, jos lapsi altistuu pitkään kylmälle ilmalle ja lapsi liikkuu tilanteessa vähän. Kuumuuden aiheuttama uupumus puolestaan on otet- tava huomioon, jos lapsi altistuu pitkään lämpimälle ilmalle ilman riittävää tuuletusta ja vettä. 22 Kun tätä lastenkuljetuskärryä käytetään pyöräilyvaununa, sääsuoja on suljettava, jotta lastenkuljetuskärryyn ei pääse esimerkiksi irtokiviä. 23 Tämän lastenkuljetuskärryn takana on käytettävä paikallisten määräysten mukaista heijastinta, kun lastenkuljetuskärryä käyte- tään pyöräilyvaununa. 24 Huolehdi ennen jokaista pyö- rämatkaa, että polkupyörään kiinnitetty lastenkuljetuskärry ei millään tavalla estä polkupyörän jarrujen ja polkimien käyttämistä tai työntöaisan kääntämistä. 25 Vaunu vaikuttaa polkupyörän vakauteen, jarrutusvaatimuksiin ja ajo-ominaisuuksiin. 26 Kun käännyt oikealle, vetävän polkupyörän ja Thule-lastenkul- jetuskärryn välinen kulma saa olla enintään 45 astetta. 27 Kun käännyt vasemmalle, kulma saa olla enintään 90 astetta. 28 Käytä aina turvaviiriä. 29 Pikanuppi on kiristettävä pika- linkkuun kunnolla siten, että vähintään kaksi kierrettä on näkyvissä pikanupin yli. Tämä varmistaa, että polkupyörän takapyörä ei irtoa. Varmista aina, että pikavapautusjärjestelmä on kiinnitetty oikein. Virheellisesti kiristetty pikavapautusjärjes- telmä voi aiheuttaa takapyörän irtoamisen. 30 Taka-akselin mutteria on kiris- tettävä vähintään viisi täyttä kierrosta, jotta kiinnitysvoima on riittävä. Joidenkin akseleiden alkuperäisen aluslevyn voi hävit- tää, jotta ezHitch-mekanismille saadaan tilaa. Varmista asia polkupyöräsi jälleenmyyjältä. Vääntömomenttia tukeva alus- levy on mahdollisesti pidettävä rungossa napavaihteesta riip- puen. Noudata napavaihteen kokoamisohjeita ja valmistajan ilmoittamia vääntömomenttitie- toja, kun kiinnität akselimutterin.
Merkki:
Thule
Tuote:
Lastenrattaat
Malli/nimi:
Chariot Sport 1
Tiedostotyyppi:
PDF
Kielivaihtoehdot:
Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Venäjä, Norja, Suomalainen, Unkari, Kiinalainen