Thule Chariot Lite käyttöohjeet

Katso tuotteen Thule Chariot Lite allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Thule
  • Tuote: Lastenrattaat
  • Malli/nimi: Chariot Lite
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Venäjä, Norja, Suomalainen, Unkari, Kiinalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 8
51100482 - B 9
FI
TURVALLISUUSOHJEITA
•	Lue tämä käyttöopas ja perehdy sen sisältöön
sekä turvallisuusvaroituksiin ennen tuotteen
käyttämistä.
•	Ennen kuin käytät tuotetta, tarkista sen käytt-
öpaikkaan ja -tapaan liittyvät paikalliset
säädökset.
•	
Kun tätä lastenkuljetuskärryä käytetään
Thule Pyöräilypaketin kanssa, noudata myös
polkupyörän omistajan käyttöopasta ja siinä il-
moitettuja polkupyörän kuormarajoituksia.
•	Tämä lastenkuljetuskärry on tarkoitettu käytett-
äväksi lasten kuljettamiseen päiväsaikaan
jalkakäytävillä, julkisilla kevyen liikenteen väylillä
ja tasaisilla teillä.
•	Suosittelemme turvavalon käyttämistä, jos tuo-
tetta käytetään heikossa valaistuksessa.
Huomioi seuraavat säädökset:
•	Älä kuljeta ihmisiä yhdessä eläinten kanssa.
•	Älä käytä tätä kuljetuskärryä maastossa tai
epätasaisilla teillä.
•	 Älä ylitä tuotteen enimmäispainorajoja.
•	Älä käytä kuljetuskärryä liian suurella nopeu-
della.
•	 Älä muokkaa tätä kuljetuskärryä millään taval-
la.
Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat
tässä oppaassa annettujen suositusten vastaisesta
käytöstä.
Lisätietoja on osoitteessa www.thule.com/warranty.
VAROITUS
Varoituksissa on ohjeita,
joiden noudattaminen
on tämän Thule-lasten-
kuljetuskärryn turvallisen
käyttämisen ehdoton
edellytys. Näiden ohjeiden
noudattamatta jättäminen
voi johtaa onnettomuu-
teen, joka voi aiheuttaa
vakavan loukkaantumisen
tai kuoleman sinulle ja/tai
matkustajille.
1
Katso varoitusten selitteet
tämän oppaan lopusta.
PL
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
•	
Przed rozpoczęciem używania produktu
zapoznaj się z niniejszą instrukcją i ostrzeżeniami
dotyczącymi bezpieczeństwa.
•	
Przed rozpoczęciem korzystania z produktu
sprawdź lokalne przepisy dotyczące miejsca i
sposobu jego używania.
•	
W przypadku używania wózka razem z
zestawem Przyczepka rowerowa Thule należy
również stosować się do informacji dotyczących
holowania zawartych w instrukcji obsługi roweru
oraz uwzględnić specyfikacje dotyczące jego
maksymalnej dopuszczalnej ładowności.
•	Wózek powinien być używany do przewożenia
dzieci w ciągu dnia po chodniku, drogach publi-
cznych o niewielkim natężeniu ruchu oraz po
łagodnych ścieżkach.
•	Przy słabej widoczności zaleca się stosowanie
lampki bezpieczeństwa.
Nie należy:
•	 Przewozić osób razem ze zwierzętami;
•	 Korzystać z wózka w trudnym terenie;
•	Obciążać wózka powyżej maksymalnej ład-
owności;
•	 Przekraczać bezpiecznej prędkości jazdy; ani
•	 Modyfikować wózka w jakikolwiek sposób.
Producent nie odpowiada za szkody, które pow-
stały na skutek korzystania z wózka w sposób inny
niż zalecany w niniejszej instrukcji.
Odwiedź stronę www.thule.com/warranty, aby
uzyskać więcej informacji.
OSTRZEŻE-
NIE
Ostrzeżenia zawierają
ważne instrukcje doty-
czące bezpiecznego
używania i działania wóz-
ka Thule. Postępowanie
niezgodne z instrukcjami
może doprowadzić do
wypadku i naraża użyt-
kownika oraz pasażerów
wózka na poważne
obrażenia lub śmierć.
1
Szczegółowe ostrzeże-
nia znajdują się z tyłu tej
instrukcji
Sivu: 69
51100482 - B
70
FI
VAROITUS:
1	 Kaikki työntöaisaan kiinnitetty
kuorma vaikuttaa lastenkuljetus-
kärryn vakauteen.
2	 Älä käytä tätä lastenkuljetuskär-
ryä portaissa tai liukuportaissa.
3	 Älä kuljeta tällä lastenkuljetus-
kärryllä ylimääräisiä lapsia tai
laukkuja.
4	
Älä milloinkaan jätä lasta
valvomatta tähän lastenkuljetus-
kärryyn.
5	
Käyttäjän on noudatettava
varovaisuutta avatessaan tätä
lastenkuljetuskärryä tai taittaes-
saan sitä kokoon, jotta sormet
eivät jää puristuksiin. Huolehdi
loukkaantumisten välttämiseksi
siitä, että lapsi on loitommalla
tuotteen avaamisen ja kokoon-
taittamisen aikana.
6	 Älä päästä lapsen kehoa, vaate-
tusta, kengännauhoja tai leluja
kosketuksiin liikkuvien osien
kanssa.
7	 Älä asenna lastenkuljetuskärryyn
turvakaukaloa tai muuta istuinta,
jolla ei ole Thule Canada Inc:n
hyväksyntää.
8	Kuorman suurin sallittu paino
tavaratilassa on 4 kg.
Kuorman suurin sallittu paino
takaosan verkkotaskussa on 4
kg.
Suurin sallittu paino sivuverkko-
taskussa on 0,5 kg.
9	Seisontajarrun on aina oltava
kytkettynä, kun lapsia asetetaan
lastenkuljetuskärryyn tai noste-
taan pois lastenkuljetuskärrystä.
10	Käytä aina paikallisten määräys-
ten mukaista kypärää.
11	Älä milloinkaan aja polkupyö-
rällä yöaikaan ilman riittävää
valaistusta. Noudata valaisussa
kaikkia paikallisen lainsäädän-
nön määräyksiä.
12	Jos käytät lastenkuljetuskärryä
pyöräilyvaununa, toimi äärim-
mäisen varovaisesti. Nopeus ei
saa koskaan olla yli 25 km/h,
ja mutkissa ja hankalilla väylillä
on hidastettava alle 10 km/h:n
nopeuteen.
13	
Vetoaisan kuormituksen on
oltava vähintään 0,1 kg ja enin-
tään 8 kg.
14	
Kiinnitä aina vetolaitteen
varaturvahihna. Älä käytä tuo-
tetta pyöräilyvaununa, jos et
syystä tai toisesta voi kiinnittää
vetolaitteen varaturvahihnaa
polkupyörän runkoon. Jos veto-
laitteen varaturvahihnaa ei ole
kiinnitetty, Thule-lastenkuljetus-
kärry voi irrota polkupyörästä.
Polkupyörän turvallisuus kan-
nattaa tarkastuttaa pätevällä
polkupyörämekaanikolla, ennen
kuin kiinnität sen kuljetusvau-
nuun.
15	Lastenkuljetuskärrystä tulee
epävakaa, jos valmistajan kuor-
masuositukset ylitetään. Älä
kuljeta lastenkuljetuskärryssä
lapsia, joiden paino ylittää pai-
norajoitukset.
16	
Varmista ennen käyttämistä,
että kaikki lukitusvälineet ovat
lukittuneet paikalleen.
17	Tarkista ennen jokaista matkaa,
että molemmat pyörät ovat
lujasti paikallaan lastenkuljetus-
kärryn akselissa.
18	
Tämä pyöräilyvaunu ei sovellu
Sivu: 70
51100482 - B 71
alle 6 kuukauden ikäisille lapsille
ilman hyväksyttyä, vauvoille tar-
koitettua Thule-lisävarustetta.
a.	
Lapsen on oltava vähintään
6-vuotias ja osattava istua
suorassa ilman apua.
b.	
Pyöräilykäytössä lapsen on
oltava riittävän vanha pitä-
mään kypärää ja pystyttävä
istumaan suorassa omin avuin.
Jos lapsi on alle 1-vuotias, kysy
ensin neuvoa lastenlääkäriltä.
19	
Välty vakavilta loukkaantu-
misilta, joissa lapsi pääsee
putoamaan tai liukumaan ulos
lastenkuljetuskärrystä. Käytä
aina turvavyötä.
20	Kun tässä lastenkuljetuskärryssä
matkustaa vain yksi lapsi, hänet
on asetettava istumaan oikealle
puolelle.
21	Tämän lastenkuljetuskärryn
käyttäjän on oltava tietoinen
altistumisvaaroista, kuten tuu-
len hyytävyydestä, pakkasen
purevuudesta ja kuumuuden
aiheuttamasta uupumuksesta.
Pakkasen purevuus ja tuulen hyy-
tävyys on otettava huomioon,
jos lapsi altistuu pitkään kylmälle
ilmalle ja lapsi liikkuu tilanteessa
vähän. Kuumuuden aiheuttama
uupumus puolestaan on otet-
tava huomioon, jos lapsi altistuu
pitkään lämpimälle ilmalle ilman
riittävää tuuletusta ja vettä.
22	
Kun tätä lastenkuljetuskärryä
käytetään pyöräilyvaununa,
sääsuoja on suljettava, jotta
lastenkuljetuskärryyn ei pääse
esimerkiksi irtokiviä.
23	Tämän lastenkuljetuskärryn
takana on käytettävä paikallisten
määräysten mukaista heijastinta,
kun lastenkuljetuskärryä käyte-
tään pyöräilyvaununa.
24	
Huolehdi ennen jokaista pyö-
rämatkaa, että polkupyörään
kiinnitetty lastenkuljetuskärry ei
millään tavalla estä polkupyörän
jarrujen ja polkimien käyttämistä
tai työntöaisan kääntämistä.
25	
Vaunu vaikuttaa polkupyörän
vakauteen, jarrutusvaatimuksiin
ja ajo-ominaisuuksiin.
26	
Kun käännyt oikealle, vetävän
polkupyörän ja Thule-lastenkul-
jetuskärryn välinen kulma saa
olla enintään 45 astetta.
27	Kun käännyt vasemmalle, kulma
saa olla enintään 90 astetta.
28	Käytä aina turvaviiriä.
29	
Pikanuppi on kiristettävä pika-
linkkuun kunnolla siten, että
vähintään kaksi kierrettä on
näkyvissä pikanupin yli. Tämä
varmistaa, että polkupyörän
takapyörä ei irtoa. Varmista aina,
että pikavapautusjärjestelmä on
kiinnitetty oikein. Virheellisesti
kiristetty pikavapautusjärjes-
telmä voi aiheuttaa takapyörän
irtoamisen.
30	Taka-akselin mutteria on kiris-
tettävä vähintään viisi täyttä
kierrosta, jotta kiinnitysvoima
on riittävä. Joidenkin akseleiden
alkuperäisen aluslevyn voi hävit-
tää, jotta ezHitch-mekanismille
saadaan tilaa. Varmista asia
polkupyöräsi jälleenmyyjältä.
Vääntömomenttia tukeva alus-
levy on mahdollisesti pidettävä
rungossa napavaihteesta riip-
puen. Noudata napavaihteen
kokoamisohjeita ja valmistajan
ilmoittamia vääntömomenttitie-
toja, kun kiinnität akselimutterin.

Kysymykset & vastaukset

Merkin Thule Chariot Lite ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Thule Chariot Lite

Onko sinulla kysymys tuotteesta Thule Chariot Lite, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Thule Chariot Lite käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Thule Chariot Lite suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.