Chariot Lite 1 ohjekirja
Thule Chariot Lite 1 käyttöohjeet

Käyttöopas tuotteelle Thule Chariot Lite 1 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 84 sivua.

PDF 84 1.1mb

Katso tuotteen Thule Chariot Lite 1 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

MANUALSCAT | FI

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta Thule Chariot Lite 1, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Thule Chariot Lite 1 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Thule Chariot Lite 1 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta Thule Chariot Lite 1

Sivu: 1
51100482 - B 9 FI TURVALLISUUSOHJEITA • Lue tämä käyttöopas ja perehdy sen sisältöön sekä turvallisuusvaroituksiin ennen tuotteen käyttämistä. • Ennen kuin käytät tuotetta, tarkista sen käytt- öpaikkaan ja -tapaan liittyvät paikalliset säädökset. • Kun tätä lastenkuljetuskärryä käytetään Thule Pyöräilypaketin kanssa, noudata myös polkupyörän omistajan käyttöopasta ja siinä il- moitettuja polkupyörän kuormarajoituksia. • Tämä lastenkuljetuskärry on tarkoitettu käytett- äväksi lasten kuljettamiseen päiväsaikaan jalkakäytävillä, julkisilla kevyen liikenteen väylillä ja tasaisilla teillä. • Suosittelemme turvavalon käyttämistä, jos tuo- tetta käytetään heikossa valaistuksessa. Huomioi seuraavat säädökset: • Älä kuljeta ihmisiä yhdessä eläinten kanssa. • Älä käytä tätä kuljetuskärryä maastossa tai epätasaisilla teillä. • Älä ylitä tuotteen enimmäispainorajoja. • Älä käytä kuljetuskärryä liian suurella nopeu- della. • Älä muokkaa tätä kuljetuskärryä millään taval- la. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tässä oppaassa annettujen suositusten vastaisesta käytöstä. Lisätietoja on osoitteessa www.thule.com/warranty. VAROITUS Varoituksissa on ohjeita, joiden noudattaminen on tämän Thule-lasten- kuljetuskärryn turvallisen käyttämisen ehdoton edellytys. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa onnettomuu- teen, joka voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman sinulle ja/tai matkustajille. 1 Katso varoitusten selitteet tämän oppaan lopusta. PL WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA • Przed rozpoczęciem używania produktu zapoznaj się z niniejszą instrukcją i ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa. • Przed rozpoczęciem korzystania z produktu sprawdź lokalne przepisy dotyczące miejsca i sposobu jego używania. • W przypadku używania wózka razem z zestawem Przyczepka rowerowa Thule należy również stosować się do informacji dotyczących holowania zawartych w instrukcji obsługi roweru oraz uwzględnić specyfikacje dotyczące jego maksymalnej dopuszczalnej ładowności. • Wózek powinien być używany do przewożenia dzieci w ciągu dnia po chodniku, drogach publi- cznych o niewielkim natężeniu ruchu oraz po łagodnych ścieżkach. • Przy słabej widoczności zaleca się stosowanie lampki bezpieczeństwa. Nie należy: • Przewozić osób razem ze zwierzętami; • Korzystać z wózka w trudnym terenie; • Obciążać wózka powyżej maksymalnej ład- owności; • Przekraczać bezpiecznej prędkości jazdy; ani • Modyfikować wózka w jakikolwiek sposób. Producent nie odpowiada za szkody, które pow- stały na skutek korzystania z wózka w sposób inny niż zalecany w niniejszej instrukcji. Odwiedź stronę www.thule.com/warranty, aby uzyskać więcej informacji. OSTRZEŻE- NIE Ostrzeżenia zawierają ważne instrukcje doty- czące bezpiecznego używania i działania wóz- ka Thule. Postępowanie niezgodne z instrukcjami może doprowadzić do wypadku i naraża użyt- kownika oraz pasażerów wózka na poważne obrażenia lub śmierć. 1 Szczegółowe ostrzeże- nia znajdują się z tyłu tej instrukcji
Sivu: 2
51100482 - B 70 FI VAROITUS: 1 Kaikki työntöaisaan kiinnitetty kuorma vaikuttaa lastenkuljetus- kärryn vakauteen. 2 Älä käytä tätä lastenkuljetuskär- ryä portaissa tai liukuportaissa. 3 Älä kuljeta tällä lastenkuljetus- kärryllä ylimääräisiä lapsia tai laukkuja. 4 Älä milloinkaan jätä lasta valvomatta tähän lastenkuljetus- kärryyn. 5 Käyttäjän on noudatettava varovaisuutta avatessaan tätä lastenkuljetuskärryä tai taittaes- saan sitä kokoon, jotta sormet eivät jää puristuksiin. Huolehdi loukkaantumisten välttämiseksi siitä, että lapsi on loitommalla tuotteen avaamisen ja kokoon- taittamisen aikana. 6 Älä päästä lapsen kehoa, vaate- tusta, kengännauhoja tai leluja kosketuksiin liikkuvien osien kanssa. 7 Älä asenna lastenkuljetuskärryyn turvakaukaloa tai muuta istuinta, jolla ei ole Thule Canada Inc:n hyväksyntää. 8 Kuorman suurin sallittu paino tavaratilassa on 4 kg. Kuorman suurin sallittu paino takaosan verkkotaskussa on 4 kg. Suurin sallittu paino sivuverkko- taskussa on 0,5 kg. 9 Seisontajarrun on aina oltava kytkettynä, kun lapsia asetetaan lastenkuljetuskärryyn tai noste- taan pois lastenkuljetuskärrystä. 10 Käytä aina paikallisten määräys- ten mukaista kypärää. 11 Älä milloinkaan aja polkupyö- rällä yöaikaan ilman riittävää valaistusta. Noudata valaisussa kaikkia paikallisen lainsäädän- nön määräyksiä. 12 Jos käytät lastenkuljetuskärryä pyöräilyvaununa, toimi äärim- mäisen varovaisesti. Nopeus ei saa koskaan olla yli 25 km/h, ja mutkissa ja hankalilla väylillä on hidastettava alle 10 km/h:n nopeuteen. 13 Vetoaisan kuormituksen on oltava vähintään 0,1 kg ja enin- tään 8 kg. 14 Kiinnitä aina vetolaitteen varaturvahihna. Älä käytä tuo- tetta pyöräilyvaununa, jos et syystä tai toisesta voi kiinnittää vetolaitteen varaturvahihnaa polkupyörän runkoon. Jos veto- laitteen varaturvahihnaa ei ole kiinnitetty, Thule-lastenkuljetus- kärry voi irrota polkupyörästä. Polkupyörän turvallisuus kan- nattaa tarkastuttaa pätevällä polkupyörämekaanikolla, ennen kuin kiinnität sen kuljetusvau- nuun. 15 Lastenkuljetuskärrystä tulee epävakaa, jos valmistajan kuor- masuositukset ylitetään. Älä kuljeta lastenkuljetuskärryssä lapsia, joiden paino ylittää pai- norajoitukset. 16 Varmista ennen käyttämistä, että kaikki lukitusvälineet ovat lukittuneet paikalleen. 17 Tarkista ennen jokaista matkaa, että molemmat pyörät ovat lujasti paikallaan lastenkuljetus- kärryn akselissa. 18 Tämä pyöräilyvaunu ei sovellu
Sivu: 3
51100482 - B 71 alle 6 kuukauden ikäisille lapsille ilman hyväksyttyä, vauvoille tar- koitettua Thule-lisävarustetta. a. Lapsen on oltava vähintään 6-vuotias ja osattava istua suorassa ilman apua. b. Pyöräilykäytössä lapsen on oltava riittävän vanha pitä- mään kypärää ja pystyttävä istumaan suorassa omin avuin. Jos lapsi on alle 1-vuotias, kysy ensin neuvoa lastenlääkäriltä. 19 Välty vakavilta loukkaantu- misilta, joissa lapsi pääsee putoamaan tai liukumaan ulos lastenkuljetuskärrystä. Käytä aina turvavyötä. 20 Kun tässä lastenkuljetuskärryssä matkustaa vain yksi lapsi, hänet on asetettava istumaan oikealle puolelle. 21 Tämän lastenkuljetuskärryn käyttäjän on oltava tietoinen altistumisvaaroista, kuten tuu- len hyytävyydestä, pakkasen purevuudesta ja kuumuuden aiheuttamasta uupumuksesta. Pakkasen purevuus ja tuulen hyy- tävyys on otettava huomioon, jos lapsi altistuu pitkään kylmälle ilmalle ja lapsi liikkuu tilanteessa vähän. Kuumuuden aiheuttama uupumus puolestaan on otet- tava huomioon, jos lapsi altistuu pitkään lämpimälle ilmalle ilman riittävää tuuletusta ja vettä. 22 Kun tätä lastenkuljetuskärryä käytetään pyöräilyvaununa, sääsuoja on suljettava, jotta lastenkuljetuskärryyn ei pääse esimerkiksi irtokiviä. 23 Tämän lastenkuljetuskärryn takana on käytettävä paikallisten määräysten mukaista heijastinta, kun lastenkuljetuskärryä käyte- tään pyöräilyvaununa. 24 Huolehdi ennen jokaista pyö- rämatkaa, että polkupyörään kiinnitetty lastenkuljetuskärry ei millään tavalla estä polkupyörän jarrujen ja polkimien käyttämistä tai työntöaisan kääntämistä. 25 Vaunu vaikuttaa polkupyörän vakauteen, jarrutusvaatimuksiin ja ajo-ominaisuuksiin. 26 Kun käännyt oikealle, vetävän polkupyörän ja Thule-lastenkul- jetuskärryn välinen kulma saa olla enintään 45 astetta. 27 Kun käännyt vasemmalle, kulma saa olla enintään 90 astetta. 28 Käytä aina turvaviiriä. 29 Pikanuppi on kiristettävä pika- linkkuun kunnolla siten, että vähintään kaksi kierrettä on näkyvissä pikanupin yli. Tämä varmistaa, että polkupyörän takapyörä ei irtoa. Varmista aina, että pikavapautusjärjestelmä on kiinnitetty oikein. Virheellisesti kiristetty pikavapautusjärjes- telmä voi aiheuttaa takapyörän irtoamisen. 30 Taka-akselin mutteria on kiris- tettävä vähintään viisi täyttä kierrosta, jotta kiinnitysvoima on riittävä. Joidenkin akseleiden alkuperäisen aluslevyn voi hävit- tää, jotta ezHitch-mekanismille saadaan tilaa. Varmista asia polkupyöräsi jälleenmyyjältä. Vääntömomenttia tukeva alus- levy on mahdollisesti pidettävä rungossa napavaihteesta riip- puen. Noudata napavaihteen kokoamisohjeita ja valmistajan ilmoittamia vääntömomenttitie- toja, kun kiinnität akselimutterin.
Merkki:
Thule
Tuote:
Lastenrattaat
Malli/nimi:
Chariot Lite 1
Tiedostotyyppi:
PDF
Kielivaihtoehdot:
Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Venäjä, Norja, Suomalainen, Unkari, Kiinalainen