Thule Chariot Cross 2 käyttöohjeet

Katso tuotteen Thule Chariot Cross 2 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Thule
  • Tuote: Lastenrattaat
  • Malli/nimi: Chariot Cross 2
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: , , , , , , , , , , , , , ,

Sisällysluettelo

Sivu: 47
51100481 - B
48
•	 Undersøk stoffet jevnlig med tanke på slitasje,
slitte punkter eller andre tegn på skade.
•	 Rengjør barnevognen jevnlig med varmt vann og
mildt såpevann. Bruk aldri aggressive rengjøring-
smidler eller løsemidler.
•	 Rengjør hjulakslene, og bruk smøremiddel eller
olje på alle eksponerte bevegelige deler. Få
hjulene undersøkt og utført service på minst én
gang i året.
•	 Oppbevaring:
•	 Oppbevar barnevognen og tilbehøret tørt og
ikke i direkte sollys.
•	 Før du skal oppbevare barnevognen, må den
være tørr, slik at du unngår mugg og bakter-
ievekst.
TILBEHØR
Thule tilbyr en rekke tilbehør som er kom-
patibelt med barnevognen din. Kontakt den
lokale forhandleren eller besøk vår hjemmeside
www.thule.com for mer informasjon.
FI
HUOLTAMINEN JA YLLÄPITO
•	 Tämän Thule-lastenkuljetuskärryn asianmukainen
huoltaminen ja pitäminen puhtaana on tärkeää,
jotta se pysyy hyvässä kunnossa.
•	 On erittäin suositeltavaa, että viet lastenkul-
jetuskärryn kerran vuodessa valtuutettuun
huoltoliikkeeseen, jotta se pysyy parhaassa mah-
dollisessa kunnossa.
•	 Tarkasta Thule-lastenkuljetuskärry, Thule-lisä-
varustepaketit ja lisävarusteet säännöllisesti
vaurioiden ja kulumisen varalta.
•	 Tarkasta metalliosat kolhiutumien ja säröjen
varalta. Älä käytä lastenkuljetuskärryä, jos
metalliosissa on säröjä tai vaurioita.
•	 Tarkasta lastenkuljetuskärry säännöllisesti
taipuneiden, rikkoutuneiden, puuttuvien tai
löystyneiden kiinnikkeiden varalta. Kiristä
löysät kiinnikkeet ja vaihda vahingoittuneet tai
puuttuvat kiinnikkeet.
•	 Tarkasta säännöllisesti, ettei kankaassa ole
repeämiä, kulumia tai muita merkkejä vaurio-
ista.
•	 Puhdista lastenkuljetuskärry säännöllisesti
lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella. Älä
milloinkaan käytä karkeita puhdistusvälineitä tai
liuottimia.
•	 Puhdista pyörien akselit ja voitele kaikki näkyvät
liikkuvat osat rasvalla tai öljyllä. Tarkastuta ja
huollata pyörät vähintään kerran vuodessa.
•	 Säilytystila:
•	 Säilytä lastenkuljetuskärry ja sen lisävarusteet
kuivassa paikassa poissa suorasta auringonva-
losta.
•	 Varmista ennen varastointia, että lasten-
kuljetuskärry on kuiva, jotta home- tai
bakteerikasvustoa ei pääse syntymään.
LISÄVARUSTEET
Thule-lastenkuljetuskärryyn on saatavana koko
joukko yhteensopivia lisävarusteita. Lisätietoja
saat paikalliselta jälleenmyyjältä tai käymällä
verkkosivuillamme osoitteessa www.thule.com.
PL
SERWIS I KONSERWACJA
•	 Utrzymywanie wózka Thule w czystości
i  właściwa konserwacja odgrywają ważną rolę
w zachowaniu wózka w dobrym stanie.
•	 Aby utrzymać wózek w możliwie najlepszym sta-
nie, zdecydowanie zaleca się raz na rok dokonać
jego przeglądu w autoryzowanym punkcie ser-
wisowym.
•	 Regularnie sprawdzaj stan wózka Thule oraz
akcesoriów pod kątem uszkodzeń i objawów
zużycia:
•	 Sprawdzaj, czy na elementach metalowych nie
ma wgnieceń lub pęknięć. Nie należy używać
wózka, jeśli jakiekolwiek elementy metalowe
są pęknięte lub uszkodzone.
•	 Sprawdzaj, czy wszystkie elementy mocujące
wózka są na miejscu i czy którekolwiek z nich
nie jest zgięte, złamane lub poluzowane. Luźne
mocowania należy dokręcić, a uszkodzone lub
brakujące wymienić na nowe.
•	 Regularnie sprawdzaj tkaninę pod kątem
rozdarć, przetarć i innych uszkodzeń.
•	 Regularnie czyść wózek ciepłą wodą i łagodnym
roztworem mydła. Nigdy nie używaj żrących
środków czyszczących lub rozpuszczalników.
•	 Czyść osie kół i smaruj wszystkie ruchome części
smarem lub olejem. Sprawdzaj stan kół lub odd-
awaj wózek do serwisu co najmniej raz w roku.
•	 Przechowywanie:
•	 Przechowuj wózek i akcesoria w suchym mie-
jscu, nienarażonym na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
•	 Przed schowaniem wózka wysusz go, aby nie
rozwijały się na nim bakterie ani pleśń.
Sivu: 72
51100481 - B 73
FI
VAROITUS:
1	 Kaikki työntöaisaan kiinnitetty
kuorma vaikuttaa lastenkuljetus-
kärryn vakauteen.
2	 Älä käytä tätä lastenkuljetuskär-
ryä portaissa tai liukuportaissa.
3	 Älä kuljeta tällä lastenkuljetus-
kärryllä ylimääräisiä lapsia tai
laukkuja.
4	
Älä milloinkaan jätä lasta
valvomatta tähän lastenkuljetus-
kärryyn.
5	
Käyttäjän on noudatettava
varovaisuutta avatessaan tätä
lastenkuljetuskärryä tai taittaes-
saan sitä kokoon, jotta sormet
eivät jää puristuksiin. Huolehdi
loukkaantumisten välttämiseksi
siitä, että lapsi on loitommalla
tuotteen avaamisen ja kokoon-
taittamisen aikana.
6	 Älä päästä lapsen kehoa, vaate-
tusta, kengännauhoja tai leluja
kosketuksiin liikkuvien osien
kanssa.
7	 Älä asenna lastenkuljetuskärryyn
turvakaukaloa tai muuta istuinta,
jolla ei ole Thule Canada Inc:n
hyväksyntää.
8	Kuorman suurin sallittu paino
tavaratilassa on 4 kg.
Kuorman suurin sallittu paino
takaosan verkkotaskussa on 4
kg.
Suurin sallittu paino sivuverkko-
taskussa on 0,5 kg.
9	Seisontajarrun on aina oltava
kytkettynä, kun lapsia asetetaan
lastenkuljetuskärryyn tai noste-
taan pois lastenkuljetuskärrystä.
10	Käytä aina paikallisten määräys-
ten mukaista kypärää.
11	Älä milloinkaan aja polkupyö-
rällä yöaikaan ilman riittävää
valaistusta. Noudata valaisussa
kaikkia paikallisen lainsäädän-
nön määräyksiä.
12	Jos käytät lastenkuljetuskärryä
pyöräilyvaununa, toimi äärim-
mäisen varovaisesti. Nopeus ei
saa koskaan olla yli 25 km/h,
ja mutkissa ja hankalilla väylillä
on hidastettava alle 10 km/h:n
nopeuteen.
13	
Vetoaisan kuormituksen on
oltava vähintään 0,1 kg ja enin-
tään 8 kg.
14	
Kiinnitä aina vetolaitteen
varaturvahihna. Älä käytä tuo-
tetta pyöräilyvaununa, jos et
syystä tai toisesta voi kiinnittää
vetolaitteen varaturvahihnaa
polkupyörän runkoon. Jos veto-
laitteen varaturvahihnaa ei ole
kiinnitetty, Thule-lastenkuljetus-
kärry voi irrota polkupyörästä.
Polkupyörän turvallisuus kan-
nattaa tarkastuttaa pätevällä
polkupyörämekaanikolla, ennen
kuin kiinnität sen kuljetusvau-
nuun.
15	Lastenkuljetuskärrystä tulee
epävakaa, jos valmistajan kuor-
masuositukset ylitetään. Älä
kuljeta lastenkuljetuskärryssä
lapsia, joiden paino ylittää pai-
norajoitukset.
16	
Varmista ennen käyttämistä,
että kaikki lukitusvälineet ovat
lukittuneet paikalleen.
17	Tarkista ennen jokaista matkaa,
että molemmat pyörät ovat
lujasti paikallaan lastenkuljetus-
kärryn akselissa.
18	
Tämä pyöräilyvaunu ei sovellu
Sivu: 73
51100481 - B
74
alle 6 kuukauden ikäisille lapsille
ilman hyväksyttyä, vauvoille tar-
koitettua Thule-lisävarustetta.
a.	
Lapsen on oltava vähintään
6-vuotias ja osattava istua
suorassa ilman apua.
b.	
Pyöräilykäytössä lapsen on
oltava riittävän vanha pitä-
mään kypärää ja pystyttävä
istumaan suorassa omin avuin.
Jos lapsi on alle 1-vuotias, kysy
ensin neuvoa lastenlääkäriltä.
19	
Välty vakavilta loukkaantu-
misilta, joissa lapsi pääsee
putoamaan tai liukumaan ulos
lastenkuljetuskärrystä. Käytä
aina turvavyötä.
20	Kun tässä lastenkuljetuskärryssä
matkustaa vain yksi lapsi, hänet
on asetettava istumaan oikealle
puolelle.
21	Tämän lastenkuljetuskärryn
käyttäjän on oltava tietoinen
altistumisvaaroista, kuten tuu-
len hyytävyydestä, pakkasen
purevuudesta ja kuumuuden
aiheuttamasta uupumuksesta.
Pakkasen purevuus ja tuulen hyy-
tävyys on otettava huomioon,
jos lapsi altistuu pitkään kylmälle
ilmalle ja lapsi liikkuu tilanteessa
vähän. Kuumuuden aiheuttama
uupumus puolestaan on otet-
tava huomioon, jos lapsi altistuu
pitkään lämpimälle ilmalle ilman
riittävää tuuletusta ja vettä.
22	
Kun tätä lastenkuljetuskärryä
käytetään pyöräilyvaununa,
sääsuoja on suljettava, jotta
lastenkuljetuskärryyn ei pääse
esimerkiksi irtokiviä.
23	Tämän lastenkuljetuskärryn
takana on käytettävä paikallisten
määräysten mukaista heijastinta,
kun lastenkuljetuskärryä käyte-
tään pyöräilyvaununa.
24	
Huolehdi ennen jokaista pyö-
rämatkaa, että polkupyörään
kiinnitetty lastenkuljetuskärry ei
millään tavalla estä polkupyörän
jarrujen ja polkimien käyttämistä
tai työntöaisan kääntämistä.
25	
Vaunu vaikuttaa polkupyörän
vakauteen, jarrutusvaatimuksiin
ja ajo-ominaisuuksiin.
26	
Kun käännyt oikealle, vetävän
polkupyörän ja Thule-lastenkul-
jetuskärryn välinen kulma saa
olla enintään 45 astetta.
27	Kun käännyt vasemmalle, kulma
saa olla enintään 90 astetta.
28	Käytä aina turvaviiriä.
29	
Pikanuppi on kiristettävä pika-
linkkuun kunnolla siten, että
vähintään kaksi kierrettä on
näkyvissä pikanupin yli. Tämä
varmistaa, että polkupyörän
takapyörä ei irtoa. Varmista aina,
että pikavapautusjärjestelmä on
kiinnitetty oikein. Virheellisesti
kiristetty pikavapautusjärjes-
telmä voi aiheuttaa takapyörän
irtoamisen.
30	Taka-akselin mutteria on kiris-
tettävä vähintään viisi täyttä
kierrosta, jotta kiinnitysvoima
on riittävä. Joidenkin akseleiden
alkuperäisen aluslevyn voi hävit-
tää, jotta ezHitch-mekanismille
saadaan tilaa. Varmista asia
polkupyöräsi jälleenmyyjältä.
Vääntömomenttia tukeva alus-
levy on mahdollisesti pidettävä
rungossa napavaihteesta riip-
puen. Noudata napavaihteen
kokoamisohjeita ja valmistajan
ilmoittamia vääntömomenttitie-
toja, kun kiinnität akselimutterin.

Kysymykset & vastaukset

Merkin Thule Chariot Cross 2 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Thule Chariot Cross 2

Onko sinulla kysymys tuotteesta Thule Chariot Cross 2, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Thule Chariot Cross 2 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Thule Chariot Cross 2 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.