Stiga Combi 48 SQ H käyttöohjeet

Katso tuotteen Stiga Combi 48 SQ H allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Stiga
  • Tuote: Ruohonleikkuri
  • Malli/nimi: Combi 48 SQ H
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: , , , , , , , , , , , ,

Sisällysluettelo

Sivu: 99
FI - 1
FI VAROITUS: LUE TÄMÄ KIRJANEN HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN KÄYTTÖÄ.
Säilytä myöhempää tarvetta varten.
SISÄLLYSLUETTELO
1. YLEISTÄ......................................................................... 1
2. TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET................................... 1
3. LAITTEESEEN TUTUSTUMINEN................................. 3
4. ASENNUS...................................................................... 4
5. HALLINTALAITTEET..................................................... 4
6. LAITTEEN KÄYTTÖ...................................................... 4
7. HUOLTO........................................................................ 5
8. VARASTOINTI............................................................... 6
9. LIIKUTTAMINEN JA KULJETUS................................... 6
12. SAATAVANA OLEVAT LISÄVARUSTEET..................... 7
1. YLEISTÄ
1.1 KÄYTTÖOPPAAN LUKEMINEN
Ne käyttöoppaan kappaleet, jotka sisältävät erityisen tär-
keää turvallisuutta tai toimintaa koskevaa tietoa, on merkitty
toisin, seuraavassa osoitetulla tavalla:
HUOMAUTUS TAI TÄRKEÄÄ tarkentavat tai antavat lisä-
tietoa jo aiemmin selitettyihin tietoihin. Niiden tarkoituksena on
estää laitteen vaurioituminen tai vahinkojen syntyminen.
Merkki korostaa vaaraa.Varoituksen noudattamatta
jättäminen voi aiheuttaa henkilökohtaisia tai kolmansiin
osapuoliin kohdistuvia vammoja ja/tai vahinkoja.
Ruudulla korostetut kappaleet, joiden reunoissa on
harmaita pisteitä, osoittavat valinnaiset ominaisuudet,
joita ei ole kaikissa tässä käyttöoppaassa
mainituissa malleissa. Tarkista, onko kyseinen
ominaisuus hankkimassasi mallissa.
Viittaukset "etuosa", "takaosa", "oikea" ja "vasen" ” ovat käyttä-
jän työasennosta katsottuna.
1.2 VIITTEET
1.2.1 Kuvat
Käyttöohjeissa annetut kuvat on numeroitu 1, 2, 3, jne.
Kuvissa annetut osat on merkitty kirjaimilla A, B, C jne.
Viite kuvassa 2 annettuun osaan C osoitetaan: "Ks. kuva 2.C"
tai yksinkertaisesti "(kuva 2.C)".
Kuvat ovat suuntaa-antavia. Asennetut osat voivat poiketa
kuvissa annetuista.
1.2.2 Otsikot
Käyttöopas on jaettu lukuihin ja kappaleisiin. Otsikko "2.1
Koulutus" on kappaleen "2.
Turvallisuusmääräykset" alaotsikko. Viittaukset lukuihin tai
kappaleisiin osoitetaan sanoilla luku tai kappale sekä vas-
taavalla numerolla. Esimerkiksi: ”luku 2" tai "kappale 2.1”
2. TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET
2.1 KOULUTUS
Tutustu vipuihin ja laitteen oikeaan käyttöön. Opi
pysäyttämään moottori nopeasti. Näiden varoitusten
lukematta jättäminen saattaa aiheuttaa tulipalon ja/tai
vakavan loukkaantumisen.
• Älä anna lasten tai kokemattomien henkilöiden käyttää
laitetta. Paikalliset lait voivat määrittää käyttäjän alaikä-
rajan.
• Laitetta ei koskaan saa käyttää, jos käyttäjä on väsynyt tai
huonovointinen tai on nauttinut lääkeaineita, huumeita,
alkoholia tai muita reflekseihin ja huomiokykyyn vaikuttavia
aineita.
• Älä kuljeta lapsia tai muita matkustajia.
• Muista, että käyttäjä on vastuussa tapaturmista tai vahingois-
ta, jotka hän aiheuttaa muille ihmisille tai näiden omaisuudel-
le. Käyttäjän vastuulla on arvioida maaston mahdolliset vaa-
rat ja ryhtyä tarvittaviin varotoimenpiteisiin oman ja muiden
turvallisuuden takaamiseksi, erityisesti kun työskennellään
kaltevilla, epätasaisilla, liukkailla tai epävakailla pinnoilla.
• Jos laitetta halutaan lainata, varmista, että käyttäjä tutustuu
tässä oppaassa oleviin käyttöohjeisiin.
2.2 ESITOIMENPITEET
Henkilönsuojaimet
• Käytä sopivaa vaatetusta, kestäviä työjalkineita joissa on
liukumista estävä pohja sekä pitkiä housuja. Älä koskaan
käynnistä laitetta paljain jaloin tai sandaalit jalassa. Käytä
kuulosuojaimia.
• Kuulosuojainten käyttö voi rajoittaa kykyä kuulla mahdollisia
varoituksia (huutoja tai hälytyksiä). Tarkkaile äärimmäisen
huolella, mitä tapahtuu työalueen lähellä.
• Käytä työskentelyhanskoja kaikissa tilanteissa, joissa kädet
ovat vaarassa.
• Älä käytä huiveja, kauluspaitoja, kaulanauhoja, rannerenkaita
tai muita vaatteita, joissa on liehuvia osia tai nauhoja tai sol-
mioita, äläkä roikkuvia tai liehuvia asusteita, jotka saattavat
sotkeentua laitteen osiin tai työpaikalla oleviin esineisiin tai
materiaaleihin.
• Sido pitkät hiukset kiinni.
Työalue / Laite
• Tarkista työskentelyalue ja poista kaikki asiat, jotka laite voisi
singota tai jotka voisivat vahingoittaa leikkuuvälinettä/pyöri-
viä osia (kivet, oksat, rautalangat, luut jne.).
Polttomoottori: polttoaine
VAARA! Polttoaine on erittäin herkästi syttyvää.
• Säilytä polttoainetta sitä varten hyväksytyissä tarkoituksen-
mukaisissa säilytysastioissa, turvallisessa paikassa kaukana
lämmönlähteistä tai avotulesta.
• Pidä säilytysastiat puhtaina ruohojäämistä, lehdistä sekä
liiasta rasvasta.
• Pidä säilytysastiat lasten ulottumattomissa.
• Älä tupakoi polttoaineen tankkauksen tai lisäämisen aikana ja
kun polttoainetta käsitellään.
• Lisää polttoainetta suppilon avulla, vain ulkoilmassa.
• Vältä polttoainehöyryjen hengittämistä.
• Älä lisää polttoainetta äläkä poista säiliön korkkia silloin kun
moottori on käynnissä tai se on vielä kuuma.
• Avaa polttoainetankin korkki hitaasti antaen sisäpaineen
purkautua vähitellen.
• Älä laita avotulta säiliön aukon lähelle sen sisällön tarkasta-
miseksi.
• Älä käynnistä moottoria, mikäli polttoainetta valuu ulos: vie
laite kauas alueelta, jonne polttoainetta on vuotanut. Varmis-
ta, ettei alueella pääse syntymään tulipaloa niin kauan kuin
polttoainetta ja polttoainehöyryä on paikalla.
• Puhdista välittömästi laitteen päälle tai maahan valunut
polttoaine.
• Laita polttoainesäiliön ja polttoainetta sisältävän astian korkit
aina takaisin paikoilleen ja kiristä ne kunnolla.
Sivu: 100
FI - 2
• Älä käynnistä laitetta samassa paikassa, jossa se on tan-
kattu; Moottorin käynnistyksen on tapahduttava ainakin 3
metrin päässä polttoaineen täyttöpaikalta.
• Vältä polttoaineen pääsyä kosketuksiin vaatteiden kanssa,
mutta jos niin käy, vaihda vaatteet ennen moottorin käyn-
nistystä.
2.3 KÄYTÖN AIKANA
Työalue
• Älä käytä moottoria suljetuissa tiloissa, joihin voi kerääntyä
hengenvaarallista häkäkaasua. Käynnistämisen tulee ta-
pahtua ulkoilmassa tai hyvin ilmastoidussa tilassa. Muista
aina, että pakokaasut ovat myrkyllisiä.
• Älä suuntaa äänenvaimenninta äläkä siis pakokaasuja kohti
syttyviä materiaaleja laitteen käynnistyksen aikana.
• Älä käytä laitetta räjähdysalttiissa ympäristössä, syttyvien
nesteiden, kaasujen tai pölyn lähettyvillä. Sähkötyökalut ai-
heuttavat kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryt.
• Työskentele ainoastaan päivänvalossa tai kyllin riittävässä
keinovalossa ja hyvän näkyvyyden vallitessa.
• Pidä henkilöt, lapset ja eläimet loitolla työalueelta. Lapsien
on ehdottomasti oltava toisen aikuisen valvonnassa.
• Vältä työskentelemästä märässä ruohossa, sateessa ja jos
ukkosen vaara esiintyy ja erityisesti jos voi salamoida.
• Huomioi tarkalleen maaperässä esiintyvät epäyhdenmu-
kaisuudet (kuopat, ojat), kaltevat paikat, piilevät vaarat ja
mahdollisten esteiden paikallaolo, jotka voivat rajoittaa
näkyvyyttä.
• Toimi erittäin varovaisesti kalliojyrkänteiden, kuoppien tai
penkereiden läheisyydessä. Laite voi mennä kumoon, jos
rengas menee yli reunan tai jos reuna pettää.
• Rinteissä tulee ajaa poikittain eikä koskaan ylös/alas
suunnassa. Ole erittäin varovainen suunnan vaihtojen
yhteydessä varmistamalla aina että tukipiste on paikalla
ja etteivät renkaat kohtaa esteitä (kiviä, oksia, juuria jne.),
jotka voivat aiheuttaa sivuttaista luisumista tai laitteen hal-
linnan menetyksen.
• Varo liikennettä, kun laitetta käytetään tien läheisyydessä.
• Tulipalovaaran välttämiseksi älä jätä laitetta lehtien tai kui-
van ruohon sekaan, kun moottori on kuuma.
Toiminnot
• Toimi varovaisesti, kun peruutat ja liikut taaksepäin. Katso
taaksepäin ennen peruuttamista ja sen aikana varmistaak-
sesi, ettei esteitä esiinny.
• Älä koskaan juokse vaan kävele.
• Älä anna ruohonleikkurin vetää sinua.
• Pidä aina kädet ja jalat kaukana leikkuuvälineestä sekä
moottoria käynnistettäessä että laitetta käytettäessä.
• Varoitus: leikkuuelementti jatkaa pyörimistä muutaman
sekunnin ajan myös sen irtikytkennän tai moottorin sam-
muttamisen jälkeen.
• Pysy aina kaukana poistoaukosta.
• Älä koske käytön aikana kuumenneisiin moottorin osiin.
Palovammavaara.
Jos työskentelyn aikana osia menee rikki tai tapah-
tuu onnettomuus, pysäytä heti moottori ja mene kauas
laitteen luota lisävahinkojen välttämiseksi. Jos tapahtuu
loukkaantuminen, ryhdy tarvittaviin ensiaputoimenpitei-
siin ja ota yhteyttä sairaanhoitohenkilökuntaan. Poista
huolellisesti mahdolliset jätteet, jotka saattavat vahingoit-
taa henkilöitä tai eläimiä, jos niitä ei huomata.
Käytön rajoitukset
• Älä koskaan käytä laitetta, jos suojukset ovat vahingoittu-
neet, puuttuvat tai niitä ei ole asetettu oikein paikoilleen
(keruusäkki, sivutyhjennyksen suojus, takatyhjennyksen
suojus).
• Älä käytä laitetta, jos lisävarusteita/työkaluja ei ole asennet-
tu määrättyihin kohtiin.
• Älä kytke irti, ota pois päältä, irrota tai peukaloi paikalla ole-
via turvajärjestelmiä/mikrokytkimiä.
• Älä muuta moottorin säätöja tai käytä sitä ylikierroksilla. Jos
moottoria käytetään liian suurilla kierroksilla, henkilövahin-
kojen riski kasvaa.
• Älä altista laitetta liiallisille rasituksille, äläkä käytä pientä
laitetta laajoihin töihin. Sopivan laitteen käyttö vähentää
riskejä ja parantaa työn laatua.
2.4 HUOLTO, VARASTOINTI JA KULJETUS
Suorita säännöllinen huolto ja oikea varastointi laitteen turval-
lisuuden ja suorituskyvyn säilyttämiseksi.
Huolto
• Älä koskaan käytä laitetta, jos siinä on kuluneita tai vaurioi-
tuneita osia. Käyttöturvallisuuden kannalta on tärkeää, että
rikkoutuneet osat vaihdetaan uusiin, eikä niitä korjata.
• Tulipaloriskin vähentämiseksi tarkista laite säännöllisesti
öljy- ja/tai polttoainevuotojen varalta.
• Suoritettaessa säätöjä laitteeseen varo sormien joutumista
liikkuvan leikkuuvälineen ja laitteen kiinteiden osien väliin.
Näissä ohjeissa annetut melu- ja tärinätason arvot
vastaavat laitteen käytössä syntyviä maksimiarvoja.
Epävakaan leikkuuelementin käyttö, liian nopea liike ja
huollon puute vaikuttavat merkittävästi melu- ja tärinä-
päästöarvoihin. Näin ollen on tarpeen soveltaa ennalta-
ehkäiseviä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on poistaa
korkeasta melusta ja tärinästä syntyvät mahdolliset va-
hingot; suorita laitteen huolto, käytä kuulosuojaimia, pidä
taukoja työskentelyn aikana.
Varastointi
• Älä aseta polttoainetta sisältävää laitetta tiloihin, joissa polt-
toaineen höyryt voivat syttyä liekistä, kipinästä tai erittäin
kuumasta lämmönlähteestä.
• Tulipalon vaaran vähentämiseksi älä jätä jäännösmateriaa-
leja sisältäviä säiliöitä sisätiloihin.
2.5 YMPÄRISTÖNSUOJELU
Ympäristönsuojelun tulee olla keskeisellä sijalla käytettäessä
laitetta rauhanomaisen rinnakkaiselon ja ympäristön eduksi.
• Vältä aiheuttamasta häiriötä naapureille. Käytä laitetta vain
järkevään aikaan (älä käytä sitä aikaisin aamulla tai myö-
hään illalla, kun käyttö voi häiritä muita ihmisiä).
• Noudata tarkasti paikallisia säädöksiä, koskien pakkausten,
hajonneiden osien tai minkä tahansa ongelmajätteen hävi-
tystä. Näitä jätteitä ei saa laittaa sekajätteeseen, vaan ne
on lajiteltava ja vietävä asianmukaiseen kierrätyskeskuk-
seen, joka huolehtii materiaalien kierrätyksestä.
• Noudata tarkasti paikallisia säädöksiä, koskien jätteiden
hävitystä.
• Kun laite otetaan pois käytöstä, älä hylkää sitä luontoon
vaan vie se kaatopaikalle paikallisia säädöksiä noudattaen.
3. LAITTEESEEN TUTUSTUMINEN
3.1 LAITTEEN KUVAUS JA KÄYTTÖTARKOITUS
Tämä on kävellen ohjattava ruohonleikkuri.
Laite koostuu pääasiallisesti moottorista, joka käynnistää
suojuksen sisällä olevan leikkuuvälineen, sekä pyöristä ja
kädensijasta.
Käyttäjä kykenee ohjaamaan laitetta ja käyttämään pääoh-
jauksia pysyttelemällä aina kädensijan takana ja näin ollen
turvaetäisyydellä pyörivästä leikkuuvälineestä.
Jos käyttäjä poistuu laitteen läheisyydestä, moottori ja pyöri-
vän leikkuuväline pysähtyvät muutaman sekunnin sisällä.
Sivu: 101
FI - 3
Käyttötarkoitus
Tämä kone on suunniteltu ja valmistettu pihojen ja ruohoisten
alueiden ruohonleikkuuta (ja ruohon talteenottoa) varten.
Leikkuun laajuus on suhteutettu leikkuukapasiteettiin, ja leik-
kuussa tarvitaan kävelevää käyttäjää.
Tämä laite voi yleisesti ottaen:
1. leikata ruohoa ja kerätä sen keruusäkkiin.
2. leikata ruohoa ja tyhjentää sen maahan takaosastaan
(jos varusteena).
3. leikata ruohoa ja tyhjentää sen sivusta (jos varusteena).
4. leikata ruohoa, silputa sitä ja asettaa sen maahan (silp-
puamisvaikutus - jos varusteena).
Erityisten valmistajan suunnittelemien lisävarusteiden käyttö
alkuperäisinä varustuksina tai erikseen hankittavina sallii
kyseisen työstön erilaisten käyttötapojen mukaan, jotka on
annettu tässä oppaassa ja yksittäisten varustusten ohella
annetuissa ohjeissa.
3.1.1 Väärä käyttö
Käyttö mihin tahansa muuhun tarkoitukseen, joka poikkeaa
edellä mainituista, saattaa olla vaarallista ja aiheuttaa vahin-
koja henkilöille ja/tai esineille.
Sopimattomaksi käytöksi katsotaan (esimerkiksi, mutta ei
ainoastaan):
• muiden henkilöiden, lasten tai eläinten kuljettaminen
laitteessa, sillä ne voivat pudota kyydistä ja saada vakavia
vammoja tai vaarantaa turvallisen ajon;
• itsensä kuljettaminen koneella;
• laitteen käyttäminen kuormien vetoon tai työntämiseen;
• leikkuuvälineen käyttö alueilla, joissa ei kasva ruohoa
• laitteen käyttäminen lehtien tai jätteiden keräämiseen;
• laitteen käyttäminen pensaiden tai muun kuin ruohomaisen
kasvillisuuden leikkaamiseen;
• laitteen käyttö samanaikaisesti yhdessä useamman hen-
kilön kanssa.
TÄRKEÄÄ Laitteen virheellinen käyttö saa takuun
raukeamaan ja vapauttaa valmistajan kaikesta vastuus-
ta, jolloin käyttäjä vastaa kaikista omista tai kolmansille
osapuolille tapahtuvista vahingoista tai loukkaantumisista
koituvista kustannuksista.
3.1.2 Käyttäjätyyppi
Tämä laite on tarkoitettu kuluttajien käyttöön eli muille kuin
ammattikäyttäjille.
Tämä laite on tarkoitettu harrastuskäyttöön.
TÄRKEÄÄ Laitetta saa käyttää vain yksi henkilö.
3.2 TURVAMERKINNÄT
Laitteeseen on kiinnitetty erilaisia merkkejä (kuva 2.0). Niiden
tehtävä on muistuttaa käyttäjää toimintatavoista, jotka var-
mistavat välttämättömän tarkkaavaisuuden ja varovaisuuden
laitetta käytettäessä. Symbolien selitykset:
Varoitus. Lue käyttöohjeet ennen laitteen
käyttöä.
Varoitus! Älä laita käsiä tai jalkoja leikkuu-
välineen sisälle. Irrota sytytystulpan hattu
ja lue ohjeet ennen mihinkään huolto- tai
korjaustoimenpiteeseen ryhtymistä.
Vaara! Esineiden sinkoutumisvaara.
Pidä henkilöt poissa työskentelyalueelta
käytön aikana.
Vaara! Leikkautumisvaara. Liikkuva
leikkuuväline. Älä laita käsiä tai jalkoja
leikkuuvälineen sisälle.
TÄRKEÄÄ Rikkoontuneet tai lukukelvottomiksi ku-
luneet tarrat on vaihdettava. Pyydä tilalle uudet tarrat
valtuutetulta laitekohtaiselta huoltokeskukselta.
3.3 TUNNISTUSTARRA
Tunnistustarrassa annetaan seuraavat tiedot (kuva 1.0):
1. Äänitehon taso.
2. CE-vaatimustenmukaisuusmerkki.
3. Valmistusvuosi.
4. Laitetyyppi.
5. Sarjanumero.
6. Valmistajan nimi ja osoite.
7. Tuotekoodi.
8. Moottorin nimellisteho ja enimmäisnopeus.
9. Paino kiloina.
Kirjoita laitteen tunnistustiedot tarrassa oleviin tarkoituksen-
mukaisiin paikkoihin, joka löytyy takakannesta.
TÄRKEÄÄ Käytä tuotteen tunnistustarrassa kerrot-
tuja tunnistustietoja aina kun olet yhteydessä valtuutet-
tuun huoltokorjaamoon.
TÄRKEÄÄ Oppaan viimeisillä sivuilla on annettu esi-
merkki vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta.
3.4 PÄÄASIALLISET OSAT(kuva 1)
A. Runko.
B. Moottori.
C. Leikkuuväline.
D. Takatyhjennyksen suojus.
E. Sivutyhjennyksen suojus (jos varusteena).
F. Sivutyhjennyksen ohjauslevy (jos varusteena).
G. Keruusäkki.
H. Kädensija.
I. Moottorijarrun/leikkuuvälineen vipu.
J. Vedon kytkentävipu.
Noudata huolellisesti ohjeita ja turvallisuussääntöjä,
jotka on annettu luvussa 2.
4. ASENNUS
Joitakin laitteen osia ei toimiteta koottuina, vaan ne on
koottava pakkauksesta purun jälkeen seuraavien ohjeiden
mukaisesti.
Pakkauksesta purku ja asennus on suoritettava
tasaisella ja tukevalla pinnalla, jossa on riittävästi tilaa
koneen ja pakkausten liikuttamista varten. Älä käytä lai-
tetta ennen kuin osassa "ASENNUS" annetut ohjeet on
suoritettu loppuun.
4.1 PAKKAUKSESTA PURKU (kuva 3.0)
1. Ota pois laatikosta kaikki irralliset osat.
2. Ota pois laite ja hävitä laatikko ja pakkaukset paikallis-
ten määräysten mukaisesti.
4.2 KÄDENSIJAN ASENNUS(kuva 4.A/B/C)
4.3 SÄKIN ASENNUS (kuva 5,6,7)
4.4 AKUN KYTKENTÄ
• Mallit, joissa on painikekäyttöinen
sähkökäynnistys: tutustu moottorin käyttöohjeisiin.
Sivu: 102
FI - 4
5. HALLINTALAITTEET
5.1 MANUAALISEN KÄYNNISTYKSEN KAHVA
(kuva 8.A)
5.2 PAINIKEKÄYTTÖINEN SÄHKÖKÄYNNISTYK-
SEN OHJAUS(kuva 8.B)
5.3 MOOTTORIJARRUN/LEIKKUUVÄLINEEN VIPU
(kuva 9.A)
5.4 VEDON KYTKENTÄVIPU(kuva 9.B)
TÄRKEÄÄ Moottorin käynnistyksen on aina tapahdut-
tava siten, että veto on poiskytkettynä.
TÄRKEÄÄ Älä vedä laitetta taaksepäin vedon ollessa
kytkettynä.
5.5 LEIKKUUKORKEUDEN SÄÄTÖ
Suorita toimenpide leikkuuväline pysähdyksissä.
• Säätö (kts. kuva 10.A)
6. LAITTEEN KÄYTTÖ
TÄRKEÄÄ Tutustu vastaaviin oppaisiin saadaksesi tie-
toa moottoria ja akkua (jos varusteena) koskevista ohjeista.
6.1 ESITOIMENPITEET
Aseta laite vaaka-asentoon ja tukevasti maahan.
6.1.1 Öljyn ja bensiinin lisäys
TÄRKEÄÄ Koneessa ei ole toimitushetkellä moottoriöl-
jyä eikä polttoainetta.
Laitteen hankinnan jälkeen, ennen sen ensimmäistä
käyttökertaa, tankkaa polttoainetta ja lisää öljyä noudatta-
malla toimintatapoja ja varotoimenpiteitä, jotka on osoitettu
moottorin käyttöoppaassa ja kappaleissa 7.2.1/7.2.2.
Ennen jokaista käyttökertaa
Tarkista polttoaineen paikallaolo ja öljyn taso noudattamal-
la ohjeita, jotka on annettu moottorin käyttöoppaassa ja
kappaleissa 7.2.1/7.2.2.
6.1.2 Laitteen valmistaminen työskentelyä varten
HUOMAUTUS Tällä laitteella on mahdollista leikata nur-
mikko eri tavoin.
a. Laitteen valmistelu leikkuuta varten ja ruohon
keräys keruusäkkiin:
1. Malleissa joissa on sivutyhjennys: varmista, että
suojus (kuva 11.A) on laskettu alas ja lukittu turva-
vivulla (kuva 11.B).
2. Laita keruusäkki paikoilleen (kuva 11.C).
b. Laitteen valmistelut leikkuuta varten ja ruohon
sivutyhjennys maahan:
1. Nosta takatyhjennyssuojusta (kuva 12.A) ja asenna
tappi (kuva 12.B).
2. Malleissa, joissa on sivutyhjennysmahdollisuus:
varmista, että suojus (kuva 12.C) on laskettu alas ja
lukittu turvavivulla (kuva 12.D).
Tapin irrotus: kts. kuva 12.A/B.
c. Esivalmistelut leikkuuta varten ja ruohon
silppuamiseen (silppuamistoiminto):
Nosta takatyhjennyssuojusta (kuva 13.A) ja laita ohjaus-
levyn tappi (kuva 13.B) tyhjennysaukkoon. Malleissa,
joissa on sivutyhjennysmahdollisuus: varmista, että sivu-
tyhjennyssuojus (kuva 13.C/D) on laskettu alas ja lukittu
turvavivulla (kuva 13.D).
Ohjauslevyn tapin irrotus kts. kuva 13.E.
d. Laitteen valmistelut leikkuuta varten ja ruohon
sivutyhjennys maahan:
1. Nosta takatyhjennyssuojusta (kuva14.A) ja laita oh-
jauslevyn tappi (kuva 14.B) tyhjennysaukkoon.
2. Työnnä kevyesti turvavipua (kuva14.C) ja nosta sivu-
tyhjennyssuojusta (kuva 14.D).
3. Laita sivutyhjennyksen ohjauslevy (kuva 14.E).
4. Sulje sivutyhjennyssuojus (kuva 14.D) siten, että si-
vutyhjennyksen ohjauslevy (kuva 14.E) on lukittuna.
Sivutyhjennyksen ohjauslevyn irrotus:
5. Työnnä kevyesti turvavipua (kuva 14.C) ja nosta sivu-
tyhjennyssuojusta (kuva 14.D).
6. Irrota sivutyhjennyksen ohjauslevy (kuva 14.E).
6.1.3 Kädensijan kallistuksen säätö (kuva 15/16)
Suorita toimenpide leikkuuväline paikoillaan.
6.2 TURVALLISUUSTARKASTUKSET
Suorita turvallisuustarkastukset aina ennen käyttöä.
6.2.1 Turvallisuustarkistus ennen kutakin käyttö-
kertaa
• Tarkista koneen kaikkien osien eheys
ja oikeaoppinen kokoonpano;
• tarkista, että kaikki kiinnityslaitteet on kiristetty oikeaoppisesti;
• pidä laitteen kaikki pinnat puhtaina ja kuivina.
6.2.2 Laitteen toimintatesti
Toimenpide Tulos
1. Käynnistä laite
(kappale 6.3 ).
2. Vapauta moottorijar-
run/leikkuuväline vipu.
1. Leikkuuvälineen tulee
liikkua.
2. Vipujen tulee palata
automaattisesti ja
nopeasti neutraaliin
asentoon, moottorin
tulee sammua ja
laikkuulaitteen on py-
sähdyttävä muutaman
sekunnin sisällä.
1. Käynnistä laite
(kappale 6.3 ).
2. Käytä vedon vipua.
3. Vapauta vedon kyt-
kentävipu.
2. Pyörät saavat laitteen
kulkemaan eteenpäin.
3. Pyörät pysähtyvät ja
laitteen eteneminen
pysähtyy.
Testiajo Ei poikkeavaa tärinää.
Ei poikkeavaa ääntä.
Sivu: 103
FI - 5
Jos mikä tahansa tuloksista poikkeaa seuraavissa
taulukoissa osoitetuista arvoista, älä käytä laitetta! Toi-
mita laite huoltokeskukseen laitekohtaisia tarkastuksia
ja korjaustoimenpiteitä varten.
6.3 KÄYNNISTYS
HUOMAUTUS Suorita käynnistys tasaisella pinnalla,
jossa ei ole esteitä tai pitkää ruohoa.
6.3.1 Mallit, joissa on manuaalinen käynnistys-
kahva (kuva 17.A/B)
HUOMAUTUS Moottorijarrun/leikkuuvälineen vipu on
pidettävä vedettynä, jotta moottori ei sammuisi.
6.3.2 Mallit, joissa on painikekäyttöisen sähkö-
käynnistyksen ohjaus (kuva 18.A/B/C/D)
HUOMAUTUS Moottorijarrun/leikkuuvälineen vipu on
pidettävä vedettynä, jotta moottori ei sammuisi.
6.4 TYÖSKENTELY
TÄRKEÄÄ Työskentelyn aikana säilytä aina turvaetäi-
syys leikkuuvälineeseen. Kädensijan pituus takaa sen.
6.4.1 Ruohon leikkuu
1. Aloita eteneminen ja ruohon leikkuu.
2. Sovita etenemisnopeus ja leikkuukorkeus (kappale
5.5) nurmikon ominaisuuksiin (ruohon korkeus, tiheys
ja kosteus).
3. Suosituksena on tehdä leikkuut aina samalla korkeu-
della ja kahteen eri suuntaan (kuva 20).
Ruohon silppuamisen tai takatyhjennyksen
tapauksessa:
• Älä ikinä leikkaa enempää kuin ruohon kokonaiskor-
keudesta yhdellä kertaa (kuva 19).
• Pidä runkoa aina puhtaana (kappale 7.4.2).
Jos kyseessä on sivutyhjennys: älä tyhjennä leikat-
tua ruohoa leikattavalle nurmikolle.
6.4.2 Keruusäkin tyhjennys
Jos keruusäkissä on sisällön ilmoituslaite:
Koholla = tyhjä. Laskettu =
täysi*.
*keruusäkki on täyttynyt, ja se on tyhjennettävä.
Keruusäkin irrottamiseksi ja tyhjentämiseksi:
1. Odota, että leikkuuväline pysähtyy (kuva 21.A);
2. irrota keruusäkki (kuva 21.B/C/D).
6.5 PYSÄYTYS (kuva 22.A)
Kun laite on pysäytetty, kuluu useampi sekunti ennen
kuin leikkuuväline pysähtyy.
Älä koske moottoriin sammutuksen jälkeen. Palo-
vammojen vaara.
TÄRKEÄÄ Pysäytä kone aina:
• Liikuttaessa työskentelyalueiden välillä.
• Kun ylitetään alueita joilla ei kasva ruohoa.
• Esteen lähellä.
• Ennen leikkuukorkeuden säätämistä.
• Aina kun keruusäkki irrotetaan tai asennetaan uudelleen.
• Aina kun sivutyhjennyksen ohjauslevy irrotetaan tai asen-
netaan uudelleen (jos kuuluu varusteisiin).
6.6 KÄYTÖN JÄLKEEN(kuva 23.A/B/C/D)
1. Suorita puhdistus (kappale 7.4).
2. Vaihda vahingoittuneet osat ja kiristä mahdollisesti
löystyneet ruuvit ja pultit, jos se on tarpeen.
TÄRKEÄÄ Toimi seuraavasti aina kun laitetta ei käytetä
tai valvota:
• Irrota sytytystulpan hattu (malleissa, joissa on manuaali-
nen käynnistyskahva) (kuva 23.B/C).
• Paina kielekettä ja poista lupa-avain (painikkeella varus-
tetun sähkökäynnistyksen malleissa) (kuva 23.D).
7. HUOLTO
7.1 YLEISTÄ
Noudatettavat turvallisuusmääräykset on kuvattu
luvussa 2. Noudata kyseisiä ohjeita huolellisesti estääk-
sesi vakavat riskitilanteet tai vaarat:
Ennen laitteen tarkistus-, puhdistus-, huolto- tai sää-
tötoimenpiteitä:
• Pysäytä laite.
• Varmista, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.
• Odota, että moottori jäähtyy.
• Irrota sytytystulpan hattu (kuva 23.B).
• Irrota avain (kuva 23.D) tai akku(malleissa, joissa on
painikekäyttöinen sähkökäynnistyksen ohjain).
• Lue vastaavat käyttöohjeet.
• Käytä sopivaa vaatetusta, työkäsineitä ja suojala-
seja.
7.2 SÄÄNNÖLLINEN HUOLTO
• Toimenpiteiden suoritustiheydet ja tyypit on annettu
"Huoltotaulukossa" (luku 10).
TÄRKEÄÄ Kaikki huolto- ja säätötoimenpiteet joita ei ole
kuvattu tässä käyttöoppaassa on suoritettava jälleenmyyjän
tai ammattitaitoisen huoltokeskuksen toimesta.
7.2.1 Polttoaineen lisäys
Aseta laite vaaka-asentoon ja tukevasti maahan.
Polttoainetta on lisättävä laitteen ollessa pysähtynee-
nä ja sytytystulpan hatun ollessa irti.
Täytä polttoainetta. Noudata moottorin käyttöoppaassa an-
nettuja ohjeita ja varotoimenpiteitä.
Koneissa, jotka voidaan varastoida pystysuun-
nassa (luku 8.1), on säiliö, joka sisältää polttoaineen
tasonilmaisimen. Älä täytä säiliötä tasonilmaisimen
pohjan yläpuolelle (kuva 24.A).
TÄRKEÄÄ Puhdista kaikki mahdolliset bensiinivuodot.
Takuu ei kata vaurioita, jotka ovat seurausta bensiinin joutu-
misesta muoviosille.
HUOMAUTUS Polttoaine on pilaantuvaa eikä sitä saa
säilyttää säiliössä yli 30 vuorokautta.
Sivu: 104
FI - 6
7.2.2 Moottoriöljyn tarkastaminen / lisääminen
Täytä polttoainetta/tarkista se. Noudata moottorin käyttö-
oppaassa annettuja ohjeita ja varotoimenpiteitä.
Jotta laite toimisi oikeaoppisesti, vaihda moottoriöljy sään-
nöllisesti moottorin käyttöoppaassa annettujen ohjeiden
mukaan.
Muista palauttaa öljyn taso ennen kuin käytät konetta uu-
delleen.
7.3 YLIMÄÄRÄINEN HUOLTO
7.3.1 Leikkuuväline
Kaikki leikkuuvälinettä koskevat toimenpiteet (pur-
ku, teroitus, tasapainotus, korjaus, uudelleenasennus
ja/tai vaihto) on suoritettava valtuutetussa huoltokes-
kuksessa.
Vaihdata vialliset, vääntyneet tai kuluneet leikkuuvä-
lineet ruuveineen, jotta tasapaino säilyy.
TÄRKEÄÄ Käytä aina alkuperäisiä leikkuuvälineitä, joissa
on taulukossa "Tekniset tiedot" annettu koodi.
7.4 PUHDISTUS
Jokaisen käyttökerran jälkeen, suorita puhdistus noudatta-
malla seuraavia ohjeita.
7.4.1 Laitteen puhdistus
• Varmista aina, että ilmanottoaukot ovat puhtaat.
• Älä käytä voimakkaita nesteitä rungon puhdistamisessa.
• Tulipalovaaran vähentämiseksi pidä moottori puhtaana
ruohojäämistä, lehdistä ja liiallisesta rasvasta.
• Pese laite vedellä jokaisen leikkuun päätteeksi.
7.4.2 Leikkuuvälinekokonaisuuden puhdistus
• Poista rungon sisälle kerääntyneet ruohojäämät ja muta.
Mallit, joissa ei ole pesuliitäntää
• Alaosaan pääsemiseksi konetta on kallistettava moottorin
oppaassa näytetyltä puolelta. Noudata vastaavia ohjeita
ja varmista, että kone on vakaa ennen mihinkään toimen-
piteeseen ryhtymistä.
Jos paikalla on sivutyhjennys: tyhjennyksen ohjaus-
levy on irrotettava (jos asennettuna - kappale 6.1.2d.).
Leikkuuvälinekokonaisuuden sisäpuolelta pesua varten on
toimittava seuraavasti (kuva 25.A/B/C):
1. asetu aina ruohonleikkurin kädensijan taakse;
2. käynnistä moottori.
Jos rungon sisäosan maalipinta irtoaa, sivele siihen välittö-
mästi ruosteenestomaalia.
7.4.3 Säkin puhdistus (kuva 26.A/B)
Puhdista säkki ja anna sen kuivua.
7.5 AKKU
Akku toimitetaan malleissa, joissa on painikekäyttöinen
sähköinen käynnistysohjain. Katso moottorin
käyttöoppaasta ohjeet, jotka koskevat akun
kestoa, latausta, varastointia ja huoltoa.
8. VARASTOINTI
Kun laite on varastoitava:
1. käynnistä moottori ulkoilmassa ja pidä se tyhjäkäynnil-
lä sammumiseen saakka niin, että kaikki kaasuttimeen
jäänyt polttoaine tulee kulutettua;
2. puhdista laite huolellisesti (kappale 7.4);
3. tarkista laitteen eheys;
4. Varastoi laite:
• kuivaan ympäristöön
• sääolosuhteilta suojaan
• paikkaan, johon lapset eivät pääse.
• varmista, että avaimet tai huollossa käytetyt työkalut
on poistettu.
8.1 VARASTOINTI PYSTYSUUNNASSA
Jos tarpeen, jotkin mallit voidaan varastoida pystysuun-
taisesti (katso teknisten tietojen taulukkoa) (kuva 27).
Älä varastoi laitetta pystysuuntaisesti, jos säiliö on
täytetty polttoaineen tasonilmaisimen pohjan yläpuolelle
asti (kuva 24.A).
Toimi seuraavasti:
1. Irrota sytytystulpan hattu (kuva 23.B) tai irrota avain (kuva
23.D) tai akku (malleissa, joissa on painikekäyttöinen säh-
kökäynnistysohjain).
2. Tuo leikkuukorkeus toiseksi matalimpaan asentoon
(kts. luku 5.5);
3. Taita kädensija varoen suljettuun asentoon ja kiristä
vivut (kuva 27);
4. Tuo kone pystyasentoon, laita kädensija varoen suljet-
tuun asentoon ja kiristä vivut (kuva 27);
Varastoi laite siten, että se ei ole vaarallinen, jos ai-
kuiset, lapset tai eläimet koskevat siihen vahingossa tai
tahattomasti.
Älä varastoi pystysuuntaisesti laitteita, joita ei ole
suunniteltu sitä varten.
9. LIIKUTTAMINEN JA KULJETUS
Aina kun laitetta on tarpeen liikuttaa, nostaa, kuljettaa tai
kallistaa:
• Pysäytä laite (kappale 6.5), kunnes liikkuvat osat ovat
pysähtyneet kokonaan.
• Irrota sytytystulpan hattu (kuva 23.B) tai irrota avain (kuva
23.D) tai akku (malleissa, joissa on painikekäyttöinen säh-
kökäynnistysohjain).
• Käytä paksuja työhanskoja.
• Ota kiinni laitteesta sellaisista kohdista, joista saa tukevan
otteen huomioiden laitteen painon ja sen jakautumisen.
• Pyydä avuksi tarpeeksi ihmisiä, jotta laitteen painoa voidaan
kannatella.
• Varmista, ettei laitteen liikuttaminen aiheuta vahinkoja tai
loukkaantumisia.
Kun laitetta kuljetetaan ajoneuvolla tai perävaunulla:
• Käytä kestäviä, riittävän leveitä ja pitkiä ramppeja.
• Lastaa laite moottori sammutettuna, sitä työntämällä, käyt-
tämällä riittävä määrä henkilöitä.
• Laske alas leikkuuvälineiden kokonaisuus (kappale 5.5).
• Asemoi se siten, ettei siitä aiheudu vaaraa.
• Lukitse se kunnolla kuljetusajoneuvoon köysiä tai ketjuja
käyttämällä, jotta se ei kaadu. Muuten vaarana on mahdolli-
nen vahingoittuminen ja polttoainevuoto.
Älä kuljeta pystyasennossa koneita, jotka voidaan
varastoida pystyasennossa.
Sivu: 105
FI - 7
10. HUOLTOTAULUKKO
Toimenpide Tiheys Huomautuksia
LAITE
Kaikkien kiinnitysten tarkastus; turvallisuustarkastukset/ohjainten tarkastus; takatyh-
jennyksen /sivutyhjennyksen suojusten tarkastaminen; keruusäkin, sivutyhjennyksen
ohjauslevyn tarkastaminen. leikkuuvälineen tarkastus.
Ennen käyttöä kappale 6.2.2
Yleinen puhdistus ja tarkastus; laitteessa esiintyvien mahdollisten vahinko-
jen tarkastus. Ota tarvittaessa yhteyttä valtuutettuun huoltokeskukseen.
Jokaisen käytön
jälkeen
kappale 7.4
Leikkuuvälineen vaihto - kappale 7.3.1 ***
MOOTTORI
Polttoaineen tason tarkastus/lisäys; Moottoriöljyn tarkastaminen / lisäämi-
nen
Ennen käyttöä kappaleet 6.1.1 / 7.2.1 *
/ 7.2.2 *
Ilmansuodattimen tarkistus ja puhdistus; Sytytystulpan kosketusten tarkas-
tus ja puhdistus; Sytytystulpan vaihtaminen; Akun lataus
* * /kappale 7.5 *
* Tutustu moottorin oppaaseen.    ** Toimenpide tulee suorittaa kun ensimmäiset toimintahäiriöt esiintyvät
*** Toimenpide, jonka saa suorittaa joko jälleenmyyjä tai huoltokeskus
Sivu: 106
FI - 8
11. VIKOJEN PAIKANNUS
Jos viat jatkuvat sen jälkeen kun olet suorittanut yllämainitut toimenpiteet, ota yhteyttä jälleenmyyjään.
VIKA MAHDOLLINEN SYY KORJAUSTOIMENPIDE
1. Moottori ei
käynnisty, ei
pysy käynnis-
sä, toimii epä-
säännöllisesti
tai pysähtyy
työn aikana.
Väärin tehty käynnistys. Noudata ohjeita (kts. luku 6.3).
Moottorissa ei ole öljyä tai bensiiniä. Tarkista bensiinin tai öljyn tasot (kts. luvut 7.2.1 / 7.2.2).
Sytytystulppa on likainen tai elektrodien
etäisyys väärä.
Tarkista sytytystulppa (tutustu moottorin oppaaseen).
Ilmansuodatin tukossa. Puhdista suodatin ja/tai vaihda se (tutustu moottorin oppaaseen).
Kaasutusongelmia. Ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen.
Koho voi jumittua. Lue moottorin opasta ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltokeskuk-
seen.
2. Moottori tu-
kehtuu.
Manuaalisen käynnistyksen kahvaa on
käytetty monta kertaa käynnistysmoot-
torin ollessa kytkettynä.
Tutustu moottorin oppaaseen.
Manuaalisen käynnistyksen kahvaa
on käytetty monta kertaa sytytystulpan
hatun ollessa irti.
Laita sytytystulpan hattu ja yritä käynnistää moottori.
(Tutustu moottorin oppaaseen).
3. Leikattua
ruohoa ei
enää kerätä
keruusäkkiin.
Leikkuuväline on osunut vieraaseen
esineeseen ja saanut iskun.
Pysäytä moottori ja irrota sytytystulpan hattu. Tarkista mahdolli-
set vauriot ja ota yhteyttä huoltokeskukseen (kappale 7.3.1).
Runko on sisältä likainen. Puhdista runko sisältä (kappale 7.4.2).
4. Ruohon-
leikkuu on
vaikeaa.
Leikkuuvälineen kunto on huono. Ota yhteyttä huoltopalveluun leikkuuvälineen teroitusta tai vaihtoa
varten.
5. Liiallista me-
lua ja/tai täri-
nää työstön
aikana.
Vahingoittunut tai löystyneitä osia.
Leikkuuvälineen tappi on irronnut pai-
koiltaan.
Pysäytä laite ja irrota sytytystulpan johto (kuva 23.B).
Tarkista mahdolliset vauriot ja löystyneet osat..
Tarkistuta laite, suorita osien vaihdot tai korjaustoimenpiteet val-
tuutetussa huoltokeskuksessa.
Leikkuuvälineen kiinnitys löystynyt tai
leikkuuväline vahingoittunut.
Pysäytä moottori ja irrota sytytystulpan hattu (kuva 23.B).
Ota yhteyttä huoltokeskukseen (kappale 7.3.1).
12. SAATAVANA OLEVAT LISÄVARUSTEET
12.1 SILPPUAMISSARJA (kuva 28)
Silppuaa leikatun ruohon pieneksi ja jättää sen nurmikolle.

Kysymykset & vastaukset

Merkin Stiga Combi 48 SQ H ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Stiga Combi 48 SQ H

Onko sinulla kysymys tuotteesta Stiga Combi 48 SQ H, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Stiga Combi 48 SQ H käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Stiga Combi 48 SQ H suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.