SilverCrest SZP 25 B1 käyttöohjeet

Katso tuotteen SilverCrest SZP 25 B1 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: SilverCrest
  • Tuote: Mehupuristin
  • Malli/nimi: SZP 25 B1
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Italialainen, Ruotsalainen, Tanska, Suomalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 11
10 FI
Sisältö
1. Määräystenmukainen käyttö ......................................................... 11
2. Turvaohjeita .................................................................................. 11
3. Toimituksen sisältö ........................................................................ 13
4. Käyttöönotto ................................................................................. 13
5. Toimintaohjeet ............................................................................... 13
5.1 Sitruspusertimen kokoaminen ................................................................ 13
5.2 Sitrushedelmien puristaminen ................................................................ 13
5.3 Mehun ottaminen ................................................................................ 14
6. Puhdistus ....................................................................................... 14
7. Säilytys ......................................................................................... 14
8. Käytetyn materiaalin hävittäminen ................................................ 14
9. Häiriötapauksissa .......................................................................... 15
10. Tekniset tiedot ............................................................................... 15
11. Takuun antaja on HOYER Handel GmbH ........................................ 15
Yleiskatsaus
1 Kansi
2 Suuri puristuskartio (asetetaan pienen puristuskartion päälle)
3 Pieni puristuskartio
4 Ylempi siivilä
5 Alempi siivilä
6 Siivilän avaaja (siivilän aukot avataan/suljetaan)
7 Mehusäiliö
8 Käyttöakseli
9 Liitosjohto verkkopistokkeella
10 Jalusta
11 Johtokela
__RP77146_B3.book Seite 10 Freitag, 21. September 2012 1:55 13
Sivu: 12
11
FI
Sydämellinen kiitos
luottamuksestasi!
Onnittelumme uuden sitruspusertimesi joh-
dosta.
Laitteen turvallista käyttöä ja kaikkiin toimin-
toihin tutustumista varten on huomioitava
seuraavaa:
• Ennen ensimmäistä käyttöönot-
toa on tämä käyttöohje luettava
huolellisesti läpi.
• Turvaohjeita on välttämättä nou-
datettava!
• Laitetta saa käyttää vain tässä
käyttöohjeessa kuvatulla taval-
la.
• Tämä käyttöohje on säilytettävä
huolellisesti.
• Jos laite annetaan toiselle henki-
lölle, tulisi tämän käyttöohjeen
olla mukana.
Toivomme, että uudesta sitruspusertimesta
on paljon iloa!
1. Määräystenmukainen
käyttö
Sitruspuserrin on tarkoitettu ainoastaan sit-
rushedelmien puristamiseen.
Laite on tarkoitettu vain yksityistalouksien käyt-
töön. Laitetta saa käyttää vain sisätiloissa.
Laitetta ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituk-
siin.
2. Turvaohjeita
Varoituksiin liittyvää
Tarpeen mukaan käytetään tässä käyttöoh-
jeessa seuraavia varoitusmerkintöjä:
VAARA! Suuri riski: varoituksen
laiminlyönnistä voi aiheutua tapa-
turman vaara.
VAROITUS! Keskimääräinen riski: varoi-
tuksen huomiotta jättämisestä voi seurata
loukkaantumisia tai vakavia aineellisia va-
hinkoja.
VARO: alhainen riski: varoituksen huomiot-
ta jättämisestä voi seurata lieviä loukkaantu-
misia tai aineellisia vahinkoja.
HUOM.: seikkoja ja erityiskohtia, jotka on
huomioitava laitteen käytön yhteydessä.
VAARA lapsille
• Pakkausmateriaali ei kuulu lasten leikkei-
hin. Lasten ei pidä antaa leikkiä muovipus-
seilla. Niistä voi aiheutua tukehtumisvaara.
• Laitetta ei saa antaa lasten käyttöön
eikä sellaisille henkilöille, joiden fyysi-
set, motoriset tai psyykkiset valmiudet
ovat rajoitettuja tai joilla ei oletettavasti
ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa lait-
teen käytöstä, jollei läsnä ole henkilöä,
joka on pätevä valvomaan laitteen käyt-
töä tai antamaan laitteen käyttöön tar-
vittavat ohjeet.
• Laitetta ei saa jättää lasten käyttöön il-
man valvontaa, se ei ole leikkikalu.
• Säilytä laitetta lasten ulottumattomissa.
__RP77146_B3.book Seite 11 Freitag, 21. September 2012 1:55 13
Sivu: 13
12 FI
VAARA sähköiskusta
kosteuden takia
• Suojaa laitteen jalusta kosteudelta, tip-
pu- ja roiskevedeltä.
• Jalustaa, liitosjohtoa ja verkkopistoketta
ei saa upottaa veteen tai muihin nestei-
siin.
• Jos jalustaan pääsee nestettä, on verk-
kopistoke irrotettava välittömästi. Sen
jälkeen laite on annettava tarkastaa, en-
nen kuin se otetaan uudelleen käyttöön.
VAARA sähköiskusta
• Älä ota laitetta käyttöön, jos laitteessa
tai liitosjohdossa on näkyviä vaurioita
tai jos jalusta on aiemmin päässyt pu-
toamaan.
• Liitä verkkopistoke vain säännönmukai-
sesti asennettuun ja helposti saavutetta-
vaan pistorasiaan, jonka jännite vastaa
tyyppikilvessä olevaa arvoa. Pistorasian
on oltava myös liittämisen jälkeen hel-
posti saavutettava.
• Pidä huolta siitä, ettei liitosjohto pääse
vaurioitumaan terävien kulmien tai kuu-
mien paikkojen takia.
• Laite ei ole vielä sammutuksen jälkeen-
kään täysin irti verkosta. Tätä varten on
irrotettava verkkopistoke.
• Pidä laitetta käyttäessäsi huolta siitä, et-
tei liitosjohto joudu puristuksiin tai litiste-
tyksi.
• Irrottaaksesi verkkopistokkeen pistorasi-
asta, vedä aina verkkopistokkeesta, älä-
kä koskaan liitosjohdosta.
• Irrota verkkopistoke pistorasiasta, …
… jos sattuu häiriö,
… kun et käytä sitruspuserrinta,
… ennen sitruspusertimen kokoamista
tai purkamista,
… ennen sitruspusertimen puhdistusta ja
… aina ukonilmalla.
• Turvateknisistä syistä laitteen rakentee-
seen ei saa tehdä muutoksia. Myöskään
liitäntäjohtoa ei pidä uusia itse. Vie laite
kunnostettavaksi aina ammattitaitoiseen
korjaamoon tai valmistajan huoltokes-
kukseen.
VAROITUS loukkaantumisesta
pyörivien osien takia
• Älä tartu suoraan pyörivään puristuskar-
tioon. Älä pidä lusikkaa tai vastaavan-
laisia esineitä pyörivissä osissa. Pidä
myös pitkät hiukset ja väljät vaatteet loi-
tolla pyörivistä osista.
• Aseta verkkopistoke pistorasiaan vasta
sitten, kun laite on kokonaan koottu.
VAROITUS aineellisista
vahingoista
• Älä salpaa äläkä ylikuormita moottoria.
Älä aseta puristuskartiota liiallisen pai-
namisen alaiseksi.
• Pidä huolta siitä, ettei siivilässä tai lait-
teessa ole epäpuhtauksia laitetta käyttä-
essäsi.
• Laitevaurion välttämiseksi on puristami-
nen keskeytettävä välittömästi, jos puris-
tuskartio ei pyöri tai se pyörii vain
vaivalloisesti. Irrota verkkopistoke ja tar-
kasta, onko laitteessa epäpuhtauksia.
• Laite on varustettu pitävillä silikonijaloilla.
Koska huonekaluja pinnoitetaan monilla
eri maaleilla ja muoveilla ja käsitellään
erilaisilla hoitoaineilla, ei ole täysin pois-
suljettavissa, että joissakin näistä aineista
on ainesosia, jotka vahingoittavat ja peh-
mentävät silikonijalkoja. Aseta laitteen alle
tarvittaessa pitävä alusta.
• Aseta laite tukevalle ja tasaiselle alustalle.
• Älä koskaan aseta laitetta kuumille pin-
noille (esim. liesilevyt) tai lämmönlähtei-
den tai avotulen läheisyyteen.
• Käytä vain alkuperäisiä varusteita.
• Sitruspuserrinta ja sen kaikkia varusteita
ei saa puhdistaa astianpesukoneessa
tai kiehuvan kuumalla vedellä.
• Väkeviä tai hankaavia puhdistusaineita
ei saa käyttää.
__RP77146_B3.book Seite 12 Freitag, 21. September 2012 1:55 13
Sivu: 14
13
FI
3. Toimituksen sisältö
1 Kansi1
1 Suuri puristuskartio2
1 Pieni puristuskartio3
1 Ylempi siivilä4 ja 1 alempi siivilä5
(yhteen asetettu)
1 Mehusäiliö7
1 Jalusta10
1 Käyttöohje
4. Käyttöönotto
• Poista kaikki pakkausmateriaalit laitteesta.
• Tarkasta, että kaikki osat ovat mukana
ja vauriottomia.
• Puhdista laite ennen ensimmäis-
tä käyttöä (katso “Puhdistus”
sivulla 14)!
5. Toimintaohjeet
5.1 Sitruspusertimen
kokoaminen
VAARA!
Aseta verkkopistoke9 pistorasiaan
vasta sitten, kun laite on kokonaan
koottu.
1. Rullaa liitosjohtoa9 halutun pituisesti
johtokelalta11.
2. Aseta jalusta10 kuivalle, pitävälle ja
tasaiselle alustalle.
3. Kuva C: aseta mehusäiliö7 kahvan ol-
lessa nuolimerkinnän yllä jalustalle10
ja käännä säiliötä myötäpäivään, kun-
nes se kiinnittyy pysyvästi paikalleen.
4. Kuva D: aseta ylempi siivilä4 alem-
malle siivilälle5 siten, että siivilän
avaaja6 ulottuu reiän läpi ja siivilät
kiinnittyvät paikalleen.
5. Aseta koottu siivilä4/5 mehusäiliön7
päälle siten, että kahvat ovat täsmälleen
päälletysten.
6. Aseta pieni puristuskartio3 käyttöakse-
lin8 päälle. Pienen puristuskartion3 on
tällöin kiinnityttävä siivilään4/5.
Suuria sitrushedelmiä (esim. appel-
siinit, greipit) varten aseta suuri puristus-
kartio2 pienen puristuskartion3 päälle
siten, että pienen puristuskartion3 siivet
asettuvat suuren puristuskartion2 loviin.
7. Liitä verkkopistoke9 teknisiä arvoja
vastaavaan pistorasiaan.
5.2 Sitrushedelmien
puristaminen
VAROITUS!
• Pidä huolta siitä, ettei siivilässä4/5 tai
laitteessa ole epäpuhtauksia laitetta
käyttäessäsi.
• Älä aseta puristuskartiota2/3 liiallisen
painamisen alaiseksi.
HUOM.:
• Tyhjennä mehusäiliö7 viimeistään sil-
loin, kun se on täytetty merkintään
600 ml asti.
• Jotta mehua saataisiin mahdollisimman
paljon, puristuskartio vaihtaa pyörimis-
suuntaa useamman käynnistyksen ja
sammutuksen yhteydessä.
Hedelmälihan määrän
säätäminen
Kuva E: siivilän avaajalla6 voit säätää he-
delmälihan määrän mehussa:
• Paljon hedelmälihaa: säädä siivilän avaa-
ja6 suurille pistemerkinnöille, niin että sii-
vilän4/5 aukot ovat laajasti avoinna.
• Vähän hedelmälihaa: säädä siivilän
avaaja6 pienille pistemerkinnöille, niin
että siivilän4/5 aukot sulkeutuvat.
__RP77146_B3.book Seite 13 Freitag, 21. September 2012 1:55 13
Sivu: 15
14 FI
1. Halkaise sitrushedelmät.
2. Paina halkaistuja sitrushedelmiä leikkuu-
puoli alaspäin kevyesti puristuskarti-
oon2/3. Puristuskartio2/3 alkaa
pyörimään ja mehu virtaa mehusäili-
öön7.
3. Kun puristuskartiota2/3 ei enää paine-
ta, laite pysähtyy.
4. Mikäli puristuskartio2/3 ei pyöri, tarkas-
ta, onko puristuskartion ja siivilän4/5
välissä siemeniä ja poista ne tarvittaessa.
5.3 Mehun ottaminen
VARO: irrota verkkopistoke9, ennen kuin
otat mehusäiliön7 pois jalustalta10.
1. Kuva B: käännä mehusäiliötä7 vasta-
päivään ja nosta se jalustalta10 ylös.
2. Kaada mehu mehusäiliöstä7.
3. Hedelmäliha ja siemenet voidaan pois-
taa, kun siivilät4/5 ja puristuskartiot2/
3 otetaan yhdessä irti mehusäiliöstä7.
4. Puhdista laite jokaisen käytön jälkeen
mahdollisuuksien mukaan välittömästi,
ettei hedelmäliha pääse kuivumaan.
6. Puhdistus
Puhdista laite ennen ensimmäistä
käyttöä!
VAARA sähköiskusta!
• Irrota verkkopistoke9 pistorasiasta en-
nen sitruspusertimen puhdistamista.
• Jalustaa10, liitosjohtoa ja verkkopisto-
ketta9 ei saa upottaa veteen tai muihin
nesteisiin.
VAROITUS!
• Sitruspuserrinta ja sen kaikkia varusteita
ei saa puhdistaa astianpesukoneessa
tai kiehuvan kuumalla vedellä.
• Väkeviä tai hankaavia puhdistusaineita
ei saa käyttää.
HUOM.: Puhdista laite jokaisen käytön jäl-
keen mahdollisuuksien mukaan välittömästi,
ettei hedelmäliha pääse kuivumaan.
1. Poista tarvittaessa kansi1.
2. Irrota puristuskartiot2/3 ja erota ne toi-
sistaan.
3. Ota siivilät4/5 irti.
4. Kuva A: siivilöiden4/5 erottamiseksi
paina siivilän avaajaa6 kevyesti.
5. Kuva B: käännä mehusäiliötä7 vasta-
päivään ja nosta se jalustalta10 ylös.
6. Pyyhi jalusta10 kevyesti kostutetulla lii-
nalla.
7. Pese kaikki irrotettavat varusteosat kä-
sin. Huomioi, että huuhtelet kahvassa
olevan pienen ontelon riittävällä mää-
rällä puhdasta vettä.
8. Kuivaa kaikki osat huolellisesti ennen lait-
teen uudelleenkokoamista ja säilytystä.
7. Säilytys
1. Liitosjohdon9 voit rullata johtokelalle11.
2. Aseta kansi1 laitteen päälle suojaksi pö-
lyä vastaan. Huomioi, että kannen reu-
nassa oleva aukko on kahvan päällä.
8. Käytetyn materiaalin
hävittäminen
Yliviivattu jätekontti on kai-
kissa EU-maissa käytetty
symboli, joka merkitsee, että
kyseinen tuote ei kuulu kotita-
lousjätteiden joukkoon vaan
on hävitettävä erikseen. Oh-
jeet koskevat sekä itse tuotet-
ta että samalla symbolilla varustettuja
lisätarvikkeita. Näin merkittyjä tuotteita ei
saa heittää kotitalousjätteiden joukkoon,
vaan ne on vietävä keräyspisteeseen, joka
on tarkoitettu sähköisen ja elektronisen ro-
mun kierrätykseen. Kierrätys auttaa vähentä-
mään jätteiden määrää ja suojelemaan
__RP77146_B3.book Seite 14 Freitag, 21. September 2012 1:55 13
Sivu: 16
15
FI
ympäristöä. Tietoa siitä, missä on lähin kier-
rätyskeskus, voi kysyä asuinpaikkakunnan
ympäristötoimistosta tai katsoa puhelinluet-
telosta.
Pakkaus
Pakkausmateriaalien hävittämisessä on nou-
datettava maakohtaisia asetuksia ja ympä-
ristönsuojelumääräyksiä.
9. Häiriötapauksissa
Mikäli laite ei sattuisi toimimaan normaalis-
ti, käy ensin läpi seuraava tarkastuslista.
Ehkä kyseessä on pieni ongelma, jonka pys-
tyy ratkaisemaan itse.
VAARA sähköiskusta! Laitetta
ei pidä missään tapauksessa yrit-
tää korjata itse.
10. Tekniset tiedot
Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään
11. Takuun antaja on
HOYER Handel GmbH
Arvoisa asiakas,
tällä laitteella on 3 vuoden takuu ostopäi-
västä lukien. Jos tämä tuote on viallinen, si-
nulla on lakisääteisiä oikeuksia tuotteen
myyjää vastaan. Näitä lakisääteisiä oikeuk-
sia ei rajoiteta seuraavassa esitellyn takuum-
me puitteissa.
Takuuehdot
Takuuaika alkaa ostopäivästä. Säilytä alku-
peräinen ostokuitti huolellisesti. Tätä kuittia
tarvitaan kaupan todisteena.
Jos kolmen vuoden sisällä tämän tuotteen os-
topäivästä lukien ilmaantuu materiaali- tai
valmistusvirhe, tulemme valintamme mukaan
maksutta joko korjaamaan tai korvaamaan
tuotteen. Tämä takuu edellyttää viallisen lait-
teen ja ostotositteen (ostokuitti) esittämisen
kolmen vuoden määräajan sisällä ja lyhyttä
kirjallista kuvausta siitä, mikä laitteessa on
vikana ja milloin vika ilmaantui.
Jos vika kuuluu myöntämämme takuun pii-
riin, saat korjatun tai uuden tuotteen takai-
sin. Korjauksen tai tuotteen vaihtamisen
seurauksena takuuaika ei ala uudelleen.
Vika
Mahdollinen syy /
apukeino
Laite ei toimi
• Onko laite liitetty säh-
köverkkoon?
Puristuskar-
tio2/3 lak-
kaa
pyörimästä
• Onko puristuskartio-
ta2/3 painettu liian
voimakkaasti?
• Onko laitteessa epä-
puhtauksia?
• Onko puristuskarti-
on2/3 ja siivilän4/5
väliin jäänyt siemeniä?
Malli: SZP 25 B1
Verkkojännite: 220 -240 V ~ 50/60 Hz
Suojaluokka: II
Teho: 25 W
__RP77146_B3.book Seite 15 Freitag, 21. September 2012 1:55 13
Sivu: 17
16 FI
Takuuaika ja lakisääteiset
vaatimukset
Takuuaika ei pitene takuusuorituksen seu-
rauksena. Tämä koskee myös vaihdettuja ja
korjattuja osia. Mahdollisesti jo oston yhtey-
dessä olemassa olevat vauriot ja viat on il-
moitettava heti pakkauksen avaamisen
jälkeen. Takuuajan päättymisen jälkeen suo-
ritettavat korjaukset ovat maksullisia.
Takuun laajuus
Laite on valmistettu tarkkoja laatuvaatimuk-
sia noudattaen ja tarkastettu huolellisesti en-
nen toimitusta.
Takuu kattaa materiaali- tai valmistusvirheet.
Tämä takuu ei koske niitä tuoteosia, jotka
ovat normaalin kulumisen kohteena ja voi-
daan siten katsoa kulutusosiin kuuluviksi tai
vaurioita särkyvissä osissa, esim. kytkin,
akut tai lasista valmistetut osat.
Tämä takuu ei ole voimassa, jos tuotetta on
vahingoitettu, käytetty tai huollettu epäasi-
anmukaisella tavalla. Tuotteen asianmukais-
ta käyttöä varten on tarkkaan noudatettava
kaikkia käyttöohjeessa mainittuja sääntöjä.
Käyttötarkoituksia ja toimintoja, joita käyttö-
ohjeessa ei suositella tai joista varoitetaan,
on ehdottomasti vältettävä.
Tuote on tarkoitettu vain yksityiseen, eikä
kaupalliseen käyttöön. Takuu raukeaa vää-
rän ja epäasianmukaisen käytön ja voiman-
käytön tapauksissa ja silloin, kun korjauksia
ei ole tehty valtuutetussa palvelukeskukses-
samme.
Toiminta takuutapauksessa
Asiasi nopean käsittelyn varmistamiseksi
noudata seuraavia ohjeita:
• Kaikkien kysymysten yhteydessä tarvi-
taan artikkelinumero IAN: 77146 ja
ostokuitti kaupan todisteeksi.
• Toimintavirheiden tai muiden vikojen il-
maantuessa ota ensin yhteyttä seuraavas-
sa mainittuun palvelukeskukseen puheli-
mitse tai sähköpostin kautta.
• Vialliseksi todetun laitteen voit lähettää
sitten maksutta ilmoitettuun palveluosoit-
teeseen, liitä mukaan ostotosite (osto-
kuitti) ja tiedot vian laadusta ja siitä,
milloin vika ilmaantui.
Osoitteessa www.lidl-service.com
voit ladata tämän ja lukuisia muita
käsikirjoja, tuotevideoita ja ohjel-
mia.
Palvelukeskus
Huolto Suomi
Tel.: 010309 3582
E-Mail: hoyer@lidl.fi
IAN: 77146
Toimittaja
Huomioi, että seuraava osoite ei ole pal-
veluosoite. Ota ensin yhteyttä yllä mainit-
tuun palvelukeskukseemme.
HOYER Handel GmbH
Kühnehöfe 5
22761 Hamburg
Saksassa
FI
__RP77146_B3.book Seite 16 Freitag, 21. September 2012 1:55 13

Kysymykset & vastaukset

Merkin SilverCrest SZP 25 B1 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta SilverCrest SZP 25 B1

Onko sinulla kysymys tuotteesta SilverCrest SZP 25 B1, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen SilverCrest SZP 25 B1 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen SilverCrest SZP 25 B1 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.