SilverCrest SSB 90 A1 käyttöohjeet

Katso tuotteen SilverCrest SSB 90 A1 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: SilverCrest
  • Tuote: Suklaasuihkulähde
  • Malli/nimi: SSB 90 A1
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: , , , , , ,

Sisällysluettelo

Sivu: 13
12 FI
Sisältö
1. Yleiskatsaus .................................................................................. 12
2. Määräystenmukainen käyttö ......................................................... 13
3. Turvaohjeita .................................................................................. 13
4. Toimituksen sisältö ........................................................................ 15
5. Mikä suklaa? ................................................................................ 15
6. Käyttöönotto ................................................................................. 16
6.1 Ensitoimet .......................................................................................... 16
6.2 Kokoaminen ....................................................................................... 16
7. Toimintaohjeet ............................................................................... 16
8. Puhdistus ....................................................................................... 17
9. Säilytys ......................................................................................... 17
10. Käytetyn materiaalin hävittäminen ................................................ 17
11. Häiriötapauksessa ......................................................................... 18
12. Tekniset tiedot ............................................................................... 18
13. Takuun antaja on HOYER Handel GmbH ........................................ 18
1. Yleiskatsaus
1 Putousosa
2 Putousosan jalat
3 Ruuvikuljetin
4 Akseli
5 Merkkivalo
6 Verkkojohto (verkkopistokkeella)
7 Tukijalka (2 x säädettävä / 1x pysyvä)
8 Maljaosa (jossa aukko verkkojohdolle)
9 Maljaosa
10 Toimintakytkin
Laite poiskytkettynä
Lämmitys ja kuljetus
Lämmitys
11 Tukiasema
12 Malja
13 Puikot putousosan asettamiseen
14 Aukko verkkojohdolle
15 Haarukka
__RP100751_Schokobrunnen_B3.book Seite 12 Freitag, 20. Juni 2014 4:27 16
Sivu: 14
13
FI
Sydämellinen kiitos
luottamuksestasi!
Onnittelumme uuden suklaalähteesi johdos-
ta.
Laitteen turvallista käyttöä ja kaikkiin toimin-
toihin tutustumista varten on huomioitava
seuraavaa:
• Ennen ensimmäistä käyttöönot-
toa on tämä käyttöohje luettava
huolellisesti läpi.
• Turvaohjeita on välttämättä nou-
datettava!
• Laitetta saa käyttää vain tässä
käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
• Tämä käyttöohje on säilytettävä
huolellisesti.
• Jos laite annetaan toiselle henki-
lölle, tulisi tämän käyttöohjeen
olla mukana.
Toivomme, että uudesta suklaalähteestäsi on
paljon iloa!
2. Määräystenmukainen
käyttö
Suklaalähde on tarkoitettu suklaan tai suk-
laakuorrutuksen lämpimänä ja juoksevana
pitämiseen.
Laite on tarkoitettu vain yksityistalouksien
käyttöön. Laitetta saa käyttää vain sisätilois-
sa.
Laitetta ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituk-
siin.
3. Turvaohjeita
Varoituksiin liittyvää
Tarpeen mukaan käytetään tässä käyttöoh-
jeessa seuraavia varoitusmerkintöjä:
VAARA! Suuri riski: varoituksen
laiminlyönnistä voi aiheutua tapa-
turman vaara.
VAROITUS! Keskimääräinen riski: varoi-
tuksen huomiotta jättämisestä voi seurata
loukkaantumisia tai vakavia aineellisia va-
hinkoja.
VARO: alhainen riski: varoituksen huomiot-
ta jättämisestä voi seurata lieviä loukkaantu-
misia tai aineellisia vahinkoja.
OHJE: seikkoja ja erityiskohtia, jotka on
huomioitava laitteen käytön yhteydessä.
__RP100751_Schokobrunnen_B3.book Seite 13 Freitag, 20. Juni 2014 4:27 16
Sivu: 15
14 FI
Ohjeita turvallista käyttöä varten
• Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja
sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai ko-
kemus ja/tai tiedot ovat riittämättömät, jos heitä valvotaan tai mi-
käli heidät on opastettu käyttämään laitetta turvallisesti ja
ymmärtämään sen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä
laitteella. Lapset eivät saa suorittaa laitteen puhdistusta ja käyttäjä-
huoltoa, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja valvonnan alaisina.
• Laite ja liitosjohto on pidettävä 8 vuotta nuorempien lasten ulottu-
mattomissa.
• Kerran sulatettua suklaata ei saa säilyttää eikä käyttää uudelleen.
Se voi silloin sisältää taudinaiheuttajia.
• Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajastinkellon tai
erillisen kauko-ohjauksen kautta.
• Puhdista tukiaseman malja ja haarukat kuumalla vedellä ja astian-
pesuaineella. Kaikki muut osat voidaan puhdistaa astianpesuko-
neessa.
VAARA lapsille
• Pakkausmateriaali ei kuulu lasten leik-
keihin. Lasten ei pidä antaa leikkiä muo-
vipusseilla. Niistä voi aiheutua
tukehtumisvaara.
• Pidä huolta siitä, etteivät lapset pääse
vetämään laitetta liitosjohdosta alas työ-
pöydältä.
VAARA sähköiskusta
kosteuden takia
• Tukiasemaa, liitosjohtoa ja verkkopisto-
ketta ei saa upottaa veteen tai muihin
nesteisiin.
• Jos laitteeseen pääsee nestettä, on verk-
kopistoke irrotettava välittömästi. Sen jäl-
keen laite on annettava tarkastaa, ennen
kuin se otetaan uudelleen käyttöön.
VAARA sähköiskusta
• Liitä verkkopistoke vain säännönmukai-
sesti asennettuun ja helposti saavutetta-
vaan pistorasiaan, jonka jännite vastaa
tyyppikilvessä olevaa arvoa. Pistorasian
on oltava myös liittämisen jälkeen hel-
posti saavutettava.
• Pidä huolta siitä, ettei liitosjohto pääse
vaurioitumaan terävien kulmien tai kuu-
mien paikkojen takia. Älä kierrä liitos-
johtoa laitteen ympärille.
• Laite ei ole vielä sammutuksen jälkeen-
kään täysin irti verkosta. Tätä varten on
irrotettava verkkopistoke.
• Pidä laitetta käyttäessäsi huolta siitä, et-
tei liitosjohto joudu puristuksiin tai litiste-
tyksi.
• Irrottaaksesi verkkopistokkeen pistorasi-
asta, vedä aina pistokkeesta, äläkä kos-
kaan johdosta.
• Irrota verkkopistoke pistorasiasta, …
… jos sattuu häiriö,
… kun et käytä laitetta,
… ennen kuin puhdistat laitteen ja
… aina ukonilmalla.
__RP100751_Schokobrunnen_B3.book Seite 14 Freitag, 20. Juni 2014 4:27 16
Sivu: 16
15
FI
• Laitetta ei pidä käyttää, jos laitteessa tai
liitosjohdossa on näkyviä vaurioita.
• Jos laitteen liitosjohto vaurioituu, on se
vaihdettava valmistajan tai tämän asia-
kaspalvelun tai vastaavasti pätevän hen-
kilön toimesta vaaratilanteiden
välttämiseksi.
VAROITUS palovammoista
• Odota ennen puhdistusta niin kauan,
kunnes tukiaseman malja on jäähtynyt.
• Älä liikuta laitetta sen sisältäessä neste-
mäistä suklaata.
VAROITUS aineellisista
vahingoista
• Huomioi, etteivät kiinteät ainesosat (he-
delmät, kova suklaa) pääse tukkimaan
ruuvikuljetinta. Jos näin kuitenkin käy,
sammuta laite välittömästi, ettei moottori
pääse vaurioitumaan.
• Sulanutta suklaata ei saa kaataa ves-
sanpönttöön tai tiskialtaaseen. Se jäh-
mettyy siellä heti ja aiheuttaa
tukkeutumia.
• Väkeviä tai hankaavia puhdistusaineita
ei saa käyttää.
• Laite on varustettu pitävillä muovijaloilla.
Koska huonekaluja pinnoitetaan monilla
eri maaleilla ja muoveilla ja käsitellään
erilaisilla hoitoaineilla, ei ole täysin pois-
suljettavissa, että joissakin näistä aineista
on ainesosia, jotka vahingoittavat ja
pehmentävät muovijalkoja. Aseta lait-
teen alle tarvittaessa pitävä alusta.
• Käytä vain alkuperäisiä varusteita.
• Nestemäinen suklaa saattaa helposti
roiskua. Huomioi, että alustan on oltava
helposti puhdistettava.
4. Toimituksen sisältö
1 Tukiasema11
1 Putousosa1
1 Ruuvikuljetin3
2 Maljapuoliskoa8,9
10 Haarukkaa15
1 Käyttöohje
5. Mikä suklaa?
• Periaatteessa voit käyttää mitä tahansa
suklaata, jossa ei ole kiinteitä paloja
(pähkinöitä, krokanttia).
• Suklaan juoksevuus on sitä parempi,
mitä enemmän se sisältää kaakaovoita.
• Suklaa, jonka kaakaopitoisuus on kor-
kea (yli 60%), ei valu hyvin.
• Jos suklaasta ei tule tarpeeksi juokse-
vaa, voit lisätä siihen maultaan neutraa-
lia kasviöljyä. Sekoita kasviöljy ja
suklaa hyvin.
Suklaalähteelle tarkoitettu suk-
laa
Tässä suklaassa kaakaovoin osuus on niin
korkea, että sillä on paras juoksevuus. Tätä
suklaata on saatavissa alan liikkeistä tai
verkkokaupoista.
Kuorrutussuklaa
Kuorrutussuklaa soveltuu erittäin hyvin, kos-
ka se sisältää yleensä huomattavasti enem-
män kaakaovoita kuin tavallinen suklaa.
Tarvittaessa kuorrutussuklaan juoksevuutta
voi parantaa lisäämällä siihen kasviöljyä.
Tavallinen suklaa
Voit käyttää myös tavallista suklaata. Tarvit-
taessa tavallisen suklaan juoksevuutta voi
parantaa lisäämällä siihen kasviöljyä.
__RP100751_Schokobrunnen_B3.book Seite 15 Freitag, 20. Juni 2014 4:27 16
Sivu: 17
16 FI
6. Käyttöönotto
6.1 Ensitoimet
• Poista kaikki pakkausmateriaalit laittees-
ta.
• Tarkasta, että kaikki osat ovat mukana
ja vauriottomia.
• Puhdista kaikki osat, jotka ovat yhtey-
dessä elintarvikkeisiin (katso “Puhdistus”
sivulla 17).
6.2 Kokoaminen
1. Aseta tukiasema11 kuivalle, tasaiselle
ja pitävälle alustalle. Alustan tulisi olla
mahdollisimman helposti puhdistettava.
OHJE: jos tukiasema11 seisoo vinossa, oi-
kaise se kiertämällä säätöruuveja tukijalois-
sa7 niin, että laite seisoo suorassa.
2. Aseta maljaosat8 /9 hedelmiä varten
tukiasemalle11. Verkkojohto6 asete-
taan aukosta14 maljaosassa8. Liitä
maljaosat toisiinsa painamalla mal-
jan8 päät maljan9 päiden yli.
3. Aseta ruuvikuljetin3 sopivan aukon
osoittaessa alaspäin akselille4.
4. Aseta putousosa1 maljaan12 siten,
että aukot jaloissa2 sopivat kolmeen
puikkoon13.
5. Aseta verkkopistoke6 pistorasiaan,
joka vastaa tyyppikilven arvoja.
7. Toimintaohjeet
VAROITUS!
• Huomioi, etteivät kiinteät ainesosat (he-
delmät, kova suklaa) pääse tukkimaan
ruuvikuljetinta3. Jos näin kuitenkin käy,
sammuta laite välittömästi, ettei moottori
pääse vaurioitumaan.
OHJEET:
• Sulata suklaa ennen sen asettamista suk-
laalähteeseen. Lähteessä sulattaminen
kestää liian kauan aikaa.
• Enimmäistäyttömäärä on 450 ml.
1. Lämmitä puhdas suklaa. Yhtä täyttöä
varten n. 450 g.
Sulattaminen on helpointa vesihautees-
sa tai mikroaaltouunissa. Tavallisessa
kattilassa kuumennettaessa on käytettä-
vä vain alhaista lämpötilaa, ettei suklaa
pala pohjaan.
2. Jos sulatettu suklaa ei vaikuta tarpeeksi
juoksevalta, lisää siihen sen verran kas-
viöljyä, että haluttu koostumus saavute-
taan ja sekoita massa hyvin.
3. Tarkasta, että suklaa on kokonaan sula-
nut. Suklaa ei saa enää sisältää kiintei-
tä osia.
4. Käännä toimintakytkin10 laitteessa
kohtaan . Merkkivalo5 palaa. Mal-
ja12 lämpenee nyt, jotta suklaa pysyy
juoksevana kaatamisen jälkeen. Odota
ennen suklaan kaatamista n. 2-3 minuut-
tia.
5. Aseta suklaalla kuorrutettavaksi tarkoite-
tut elintarvikkeet maljaan8 /9.
6. Kaada suklaa maljaan12. Käytä tarvit-
taessa apuna kumilastaa.
7. Käännä toimintakytkin10 laitteessa
kohtaan . Ruuvikuljetin3 alkaa pyö-
riä ja tuo suklaan ylös. Suklaa juoksee
huipun yli putouksen1 kautta takaisin
alas maljaan12.
8. Dippaa hedelmiä, keksejä tai muita elin-
tarvikkeita juoksevassa suklaassa.
__RP100751_Schokobrunnen_B3.book Seite 16 Freitag, 20. Juni 2014 4:27 16
Sivu: 18
17
FI
Käytä tällöin mukana toimitettuja haaru-
koita15 tai omia tikkuja tai haarukoita.
9. Kun olet valmis, aseta toimintakytkin10
kohtaan 0 laitteen poiskytkemiseksi.
10.Odota 2 - 3 minuuttia, kunnes malja12
on jäähtynyt, mutta suklaan jäämät vie-
lä nestemäisiä.
Aloita sitten puhdistus, koska se on pal-
jon helpompaa suklaan ollessa vielä
juoksevaa.
8. Puhdistus
VAARA sähköiskusta!
• Irrota verkkopistoke6 pistorasiasta en-
nen laitteen puhdistamista.
• Tukiasemaa11, liitosjohtoa ja verkko-
pistoketta6 ei saa upottaa veteen tai
muihin nesteisiin.
VAROITUS palovammoista!
Anna laitteen jäähtyä ennen puhdistusta.
VAROITUS aineellisista vahingoista!
• Sulanutta suklaata ei saa kaataa ves-
sanpönttöön tai tiskialtaaseen. Se jäh-
mettyy siellä heti ja aiheuttaa
tukkeutumia.
• Väkeviä tai hankaavia puhdistusaineita
ei saa käyttää.
• Puhdista kaikki pinnat ja liitosjohto6
kevyesti kostutetulla liinalla.
Astianpesukone
• Puhdista putousosa1, ruuvikuljetin3 ja
malja8 /9 astianpesukoneessa.
Käsin puhdistaminen
• Pese haarukat15 käsin astianpesuai-
neella.
1. Pyyhi keittiöpaperilla suklaan jäämät
maljasta12.
2. Kaada maljaan12 kuumaa vettä ja hie-
man astianpesuainetta.
3. Puhdista malja12 pesusienellä tai har-
jalla.
4. Kaada vesi pois.
5. Puhdista malja uudelleen, jos se ei puh-
distunut kunnolla.
6. Kaada maljaan12 puhdasta vettä ja
huuhtele siitä siten pesuaineen jäämät.
Kaada vesi pois.
7. Kuivaa malja12 hyvin ennen sen aset-
tamista säilytyspaikkaansa.
9. Säilytys
VAARA lapsille!
Säilytä laitetta lasten ulottumatto-
missa.
• Valitse säilytyspaikka, jossa laite ei jou-
du alttiiksi voimakkaalle kuumuudelle tai
kosteudelle.
10. Käytetyn materiaalin
hävittäminen
Yliviivattu jätekontti on kaikis-
sa EU-maissa käytetty symbo-
li, joka merkitsee, että
kyseinen tuote ei kuulu kotita-
lousjätteiden joukkoon vaan
on hävitettävä erikseen. Oh-
jeet koskevat sekä itse tuotetta että samalla
symbolilla varustettuja lisätarvikkeita. Näin
merkittyjä tuotteita ei saa heittää kotitalous-
jätteiden joukkoon, vaan ne on vietävä kerä-
yspisteeseen, joka on tarkoitettu sähköisen
ja elektronisen romun kierrätykseen. Kierrä-
tys auttaa vähentämään jätteiden määrää ja
suojelemaan ympäristöä.
Pakkaus
Pakkausmateriaalien hävittämisessä on nou-
datettava maakohtaisia asetuksia ja ympä-
ristönsuojelumääräyksiä.
__RP100751_Schokobrunnen_B3.book Seite 17 Freitag, 20. Juni 2014 4:27 16
Sivu: 19
18 FI
11. Häiriötapauksessa
Mikäli laite ei sattuisi toimimaan normaalisti,
käy ensin läpi seuraava tarkastuslista. Ehkä
kyseessä on pieni ongelma, jonka pystyy rat-
kaisemaan itse.
VAARA sähköiskusta! Laitetta
ei pidä missään tapauksessa yrittää
korjata itse.
12. Tekniset tiedot
Oikeudet teknisiin muutoksiin pidä-
tetään.
13. Takuun antaja on
HOYER Handel GmbH
Arvoisa asiakas,
tällä laitteella on 3 vuoden takuu ostopäi-
västä lukien. Jos tämä tuote on viallinen, si-
nulla on lakisääteisiä oikeuksia tuotteen
myyjää vastaan. Näitä lakisääteisiä oikeuk-
sia ei rajoiteta seuraavassa esitellyn takuum-
me puitteissa.
Takuuehdot
Takuuaika alkaa ostopäivästä. Säilytä alku-
peräinen ostokuitti huolellisesti. Tätä kuittia
tarvitaan kaupan todisteena.
Jos kolmen vuoden sisällä tämän tuotteen os-
topäivästä lukien ilmaantuu materiaali- tai
valmistusvirhe, tulemme valintamme mukaan
maksutta joko korjaamaan tai korvaamaan
tuotteen. Tämä takuu edellyttää viallisen lait-
teen ja ostotositteen (ostokuitti) esittämisen
kolmen vuoden määräajan sisällä ja lyhyttä
kirjallista kuvausta siitä, mikä laitteessa on
vikana ja milloin vika ilmaantui.
Jos vika kuuluu myöntämämme takuun pii-
riin, saat korjatun tai uuden tuotteen takai-
sin. Korjauksen tai tuotteen vaihtamisen
seurauksena takuuaika ei ala uudelleen.
Takuuaika ja lakisääteiset
vaatimukset
Takuuaika ei pitene takuusuorituksen seu-
rauksena. Tämä koskee myös vaihdettuja ja
korjattuja osia. Mahdollisesti jo oston yhtey-
dessä olemassa olevat vauriot ja viat on il-
Vika
Mahdollinen syy /
apukeino
Laite ei toimi
• Onko virransyöttö var-
mistettu?
• Tarkasta liitäntä.
Laite keikkuu.
• Suorista tukiase-
ma11 kiertämällä
säätöruuveja tukijalois-
sa7.
• Onko kiinteitä aines-
osia (esim. pähkinöi-
tä, hedelmäpaloja,
kiinteää suklaata) jou-
tunut ruuvikuljetti-
meen3? Kytke laite
välittömästi pois pääl-
tä.
Suklaa sulaa
vain hitaasti
juoksevaksi.
• Suklaa on kaadettava
maljaan juoksevana.
Suklaalähde pitää suk-
laan juoksevana.
Suklaa tippuu,
mutta ei valu.
• Suklaa on liian pak-
sua. Nesteytä suklaa
lisäämällä hieman kas-
viöljyä.
Suklaa ei valu
tasaisesti puto-
uksen1 yli.
• Suorista tukiase-
ma11 kiertämällä
säätöruuveja tukijalois-
sa7.
Malli: SSB 90 A1
Verkkojännite: 220 -240 V ~ 50Hz
Suojaluokka: I
Teho: Maks. 70-90 W
__RP100751_Schokobrunnen_B3.book Seite 18 Freitag, 20. Juni 2014 4:27 16
Sivu: 20
19
FI
moitettava heti pakkauksen avaamisen
jälkeen. Takuuajan päättymisen jälkeen suo-
ritettavat korjaukset ovat maksullisia.
Takuun laajuus
Laite on valmistettu tarkkoja laatuvaatimuk-
sia noudattaen ja tarkastettu huolellisesti en-
nen toimitusta.
Takuu kattaa materiaali- tai valmistusvirheet.
Tämä takuu ei koske niitä tuoteosia, jotka
ovat normaalin kulumisen kohteena ja voi-
daan siten katsoa kulutusosiin kuuluviksi tai
vaurioita särkyvissä osissa, esim. kytkin,
akut tai lasista valmistetut osat.
Tämä takuu ei ole voimassa, jos tuotetta on
vahingoitettu, käytetty tai huollettu epäasi-
anmukaisella tavalla. Tuotteen asianmukais-
ta käyttöä varten on tarkkaan noudatettava
kaikkia käyttöohjeessa mainittuja sääntöjä.
Käyttötarkoituksia ja toimintoja, joita käyttö-
ohjeessa ei suositella tai joista varoitetaan,
on ehdottomasti vältettävä.
Tuote on tarkoitettu vain yksityiseen, eikä
kaupalliseen käyttöön. Takuu raukeaa vää-
rän ja epäasianmukaisen käytön ja voiman-
käytön tapauksissa ja silloin, kun korjauksia
ei ole tehty valtuutetussa palvelukeskukses-
samme.
Toiminta takuutapauksessa
Asiasi nopean käsittelyn varmistamiseksi
noudata seuraavia ohjeita:
• Kaikkien kysymysten yhteydessä tarvi-
taan artikkelinumero IAN: 100751 ja
ostokuitti kaupan todisteeksi.
• Toimintavirheiden tai muiden vikojen il-
maantuessa ota ensin yhteyttä seuraavas-
sa mainittuun palvelukeskukseen puheli-
mitse tai sähköpostin kautta.
• Vialliseksi todetun laitteen voit lähettää
sitten maksutta ilmoitettuun palveluosoit-
teeseen, liitä mukaan ostotosite (osto-
kuitti) ja tiedot vian laadusta ja siitä,
milloin vika ilmaantui.
Osoitteessa www.lidl-service.com
voit ladata tämän ja lukuisia muita
käsikirjoja, tuotevideoita ja ohjel-
mia.
Palvelukeskus
Huolto Suomi
Tel.: 010309 3582
E-Mail: hoyer@lidl.fi
IAN: 100751
Toimittaja
Huomioi, että seuraava osoite ei ole pal-
veluosoite. Ota ensin yhteyttä yllä mainit-
tuun palvelukeskukseemme.
HOYER Handel GmbH
Kühnehöfe 5
22761 Hamburg
Saksassa
FI
__RP100751_Schokobrunnen_B3.book Seite 19 Freitag, 20. Juni 2014 4:27 16

Kysymykset & vastaukset

Merkin SilverCrest SSB 90 A1 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta SilverCrest SSB 90 A1

Onko sinulla kysymys tuotteesta SilverCrest SSB 90 A1, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen SilverCrest SSB 90 A1 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen SilverCrest SSB 90 A1 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.