SilverCrest SPB 5200 A1 käyttöohjeet

Katso tuotteen SilverCrest SPB 5200 A1 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: SilverCrest
  • Tuote: Akkulaturi
  • Malli/nimi: SPB 5200 A1
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: , , , , , , , ,

Sisällysluettelo

Sivu: 15
FI │ 13 ■
SPB 5200 A1
Sisällysluettelo
Johdanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Tätä käyttöohjetta koskevia tietoja. . . . . . . . . . . . . . 14
Tekijänoikeus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Tavaramerkkejä koskevat huomautukset . . . . . . . . . . . 14
Määräystenmukainen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Käytetyt varoitukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Turvallisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Tärkeitä turvallisuusohjeita. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Käyttöönotto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Toimituksen täydellisyyden tarkastaminen . . . . . . . . . . 17
Pakkauksen hävittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Virtapankin lataaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Lataustilan tarkistaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Käyttö ja toiminta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Mobiililaitteiden lataaminen virtapankilla . . . . . . . . . . 19
Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Puhdistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Laitteen säilyttäminen sen ollessa käyttämättömänä21
Hävittäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Laitteen hävittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Liite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Vaatimustenmukaisuusvakuutusta koskevia ohjeita. . . . . . 22
Takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Maahantuoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Sivu: 16
■ 14 │ FI SPB 5200 A1
Johdanto
Tätä käyttöohjetta koskevia tietoja
Onnittelut uuden laitteen hankinnasta. Olet valinnut laaduk-
kaan tuotteen. Käyttöohje on osa tätä tuotetta. Se sisältää
turvallisuutta, käyttöä ja hävittämistä koskevia tärkeitä ohjeita.
Tutustu ennen tuotteen käyttöä kaikkiin käyttö- ja turvallisuus-
ohjeisiin. Käytä tuotetta vain kuvatulla tavalla ja vain mai-
nittuihin käyttötarkoituksiin. Säilytä tämä käyttöohje hyvässä
tallessa. Kun luovutat tuotteen eteenpäin, liitä mukaan kaikki
tuotetta koskevat asiakirjat.
Tekijänoikeus
Tämä asiakirja on tekijänoikeudellisesti suojattu. Kaikenlainen
monistaminen tai jälkipainatus, myös osittainen, sekä kuvien
toistaminen, myös muutetussa tilassa, on sallittua ainoastaan
valmistajan kirjallisella suostumuksella.
Tavaramerkkejä koskevat
huomautukset
USB®
on USB Implementers Forum Inc:n rekisteröity tavara-
merkki.
Kaikki muut nimet ja tuotteet voivat olla kulloisenkin omistajan
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Määräystenmukainen käyttö
Tämä laite on tietotekninen laite ja tarkoitettu ainoastaan sel-
laisten mobiililaitteiden lataamiseen, jotka tavallisesti ladataan
USB-liitännän kautta.
Muu tai tämän ylittävä käyttö katsotaan määräystenvastaisek-
si. Laitetta ei saa käyttää kaupallisissa tai teollisissa tarkoituk-
sissa. Emme vastaa mistään määräystenvastaisesta käytöstä,
asiattomista korjauksista, luvattomasti suoritetuista muutoksista
tai muiden kuin sallittujen varaosien käytöstä johtuvista vahin-
goista. Vastuu on yksinomaan käyttäjällä.
Sivu: 17
FI │ 15 ■
SPB 5200 A1
Käytetyt varoitukset
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia varoituksia:
VAARA
Tämän vaara-asteen varoitus on merkkinä uh-
kaavasta vaarallisesta tilanteesta.
Jos vaarallista tilannetta ei vältetä, se voi johtaa vakaviin
loukkaantumisiin tai kuolemaan.
► Noudata tämän varoituksen ohjeita vakavien henkilöva-
hinkojen ja kuoleman vaaran välttämiseksi.
HUOMIO
Tämän vaara-asteen varoitus on merkkinä mah-
dollisista aineellisista vahingoista.
Jos tilannetta ei vältetä, se voi johtaa aineellisiin vahinkoihin.
► Noudata tämän varoituksen ohjeita aineellisten vahinko-
jen välttämiseksi.
OHJE
► Ohje on merkkinä lisätiedoista, jotka helpottavat laitteen
käsittelyä.
Turvallisuus
Tässä luvussa annetaan tärkeitä laitteen käsittelyä koskevia
turvallisuusohjeita. Tämä laite vastaa annettuja turvallisuus-
määräyksiä. Asiaton käyttö voi johtaa henkilö- ja esinevahin-
koihin.
Tärkeitä turvallisuusohjeita
■ Kahdeksan vuotta täyttäneet lapset sekä henkilöt, joiden fyy-
siset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat rajalliset tai joilla ei ole
riittävää kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, saavat käyttää
laitetta vain valvonnan alaisena, tai jos heitä on opastettu
laitteen turvalliseen käyttöön, ja he ovat ymmärtäneet laitteen
käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja käyttäjähuoltoa ilman
valvontaa.
■ VAARA! Pakkausmateriaalit eivät sovellu lasten leikkeihin!
Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta.
Tukehtumisvaara!
Sivu: 18
■ 16 │ FI SPB 5200 A1
■ Tarkasta laite näkyvien vaurioiden varalta ennen laitteen
käyttöönottoa. Älä ota vaurioitunutta tai maahan pudonnutta
laitetta käyttöön.
■ Sijoita laite aina vakaalle ja suoralle alustalle. Laite voi vahin-
goittua pudotessaan.
■ Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle tai korkeille lämpö-
tiloille. Laite saattaa tällöin ylikuumentua ja vahingoittua niin,
ettei sitä enää voi korjata.
■ Älä aseta tuotetta lämpöpattereiden kaltaisten lämpölähtei-
den tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden läheisyyteen.
■ Älä käytä laitetta avotulen (esim. kynttilöiden) lähellä.
■ Laitetta ei ole suunniteltu käytettäväksi tiloissa, joissa lämpötila
tai ilmankosteus on korkea (esim. kylpyhuoneet), tai pölyä
syntyy tavallista enemmän.
■ Älä koskaan altista laitetta äärimmäiselle kuumuudelle. Tämä
koskee erityisesti autossa tapahtuvaa säilytystä. Pidempien
seisonta-aikojen aikana sisätiloissa ja hansikaslokerossa esiin-
tyy äärimmäisiä lämpötiloja. Poista sähköiset ja elektroniset
laitteet ajoneuvosta.
■ Älä käytä laitetta heti, kun se tuodaan kylmästä tilasta läm-
pimään. Anna laitteen lämmetä huoneenlämpötilaan, ennen
kuin kytket sen päälle.
■ VAARA! Älä koskaan avaa laitteen koteloa. Laite ei sisällä
käyttäjähuoltoa tai vaihtoa vaativia osia.
■ Älä tee laitteeseen minkäänlaisia omavaltaisia asennuksia tai
muutoksia.
■ Anna laitteen korjaukset ainoastaan valtuutettujen ammattikor-
jaamojen tai huoltopalvelun suoritettavaksi. Epäasianmukaiset
korjaukset voivat aiheuttaa vaaroja käyttäjälle. Tällöin myös
laitteen takuu raukeaa.
■ Älä altista laitetta roiske- ja/tai tippuvedelle, äläkä aseta mi-
tään vedellä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita tai avoimia
juoma-astioita, laitteelle tai sen viereen.
■ Sammuta laite välittömästi ja irrota mahdollisesti laitteeseen
liitetty latauskaapeli, jos havaitset palaneen käryä tai savun-
muodostusta. Anna alan ammattilaisen tarkistaa laite, ennen
kuin käytät sitä uudelleen.
■ Jos käytät USB-verkkolaitetta, varmista, että pääset helposti
verkkopistorasialle, jotta voit mahdollisessa vaaratilanteessa
nopeasti irrottaa USB-verkkolaitteen pistorasiasta. Huomioi
USB-verkkolaitteen käyttöohje.
■ VAARA! Akkujen virheellinen käsittely voi aiheuttaa
tulipalon, räjähdyksen, vaarallisten aineiden vuotamista tai
muita vaaratilanteita! Älä milloinkaan heitä laitetta tuleen, sillä
sisäänrakennettu akku voi räjähtää.
Sivu: 19
FI │ 17 ■
SPB 5200 A1
■ Noudata akkukäyttöisille laitteille annettuja käyttörajoituksia ja
-kieltoja paikoissa, joissa on olemassa erityinen vaaratilanteen
riski, esim. huoltoasemilla, lentokoneissa, sairaaloissa jne.
Osat
(Kuvat, katso kääntösivu)
Virtapankki
USB-liitin (tulo: 5 V , 1 A)
Virtapainike
USB-mikroliitin (lähtö: 5 V , 1 A)
USB-liitäntä (lähtö: 5 V , 2,1 A)
USB-mikroliitäntä (tulo: 5 V , 1 A)
USB-liitäntä (lähtö: 5 V , 1 A)
Lataustilan LED-merkkivalot
Käyttöohje
Latauskaapeli (USB ja mikro-USB)
Käyttöönotto
Toimituksen täydellisyyden
tarkastaminen
(Kuvat, katso kääntösivu)
Toimitukseen sisältyvät seuraavat osat:
▯ Virtapankki SPB 5200 A1
▯ usb-kaapeli
▯ Tämä käyttöohje
♦ Ota kaikki laitteen osat pakkauksesta ja poista kaikki pakka-
usmateriaalit.
OHJE
► Tarkista, ettei toimituksesta puutu osia eikä tuotteessa ole
näkyviä vaurioita.
► Jos havaitset toimituksessa puutteita tai vaurioita, jotka joh-
tuvat puutteellisesta pakkauksesta tai syntyneet kuljetuksen
aikana, soita huollon palvelunumeroon (ks. luku Huolto).
Sivu: 20
■ 18 │ FI SPB 5200 A1
Pakkauksen hävittäminen
Pakkaus suojaa laitetta kuljetusvaurioilta. Pakkausma-
teriaalien valinnassa on otettu huomioon ympäristön-
suojelulliset ja jätehuoltotekniset näkökohdat, minkä
ansiosta materiaalit voidaan kierrättää.
Pakkauksen palauttaminen materiaalikiertoon säästää
raaka-aineita ja vähentää jätteiden syntymistä. Hävitä
tarpeettomat pakkausmateriaalit paikallisten voimassa olevien
määräysten mukaisesti.
Virtapankin lataaminen
Sisäänasennettu akku on ladattava täyteen ennen virtapankin
käyttöä. Virtapankin latausaika riippuu valitusta latauslähtees-
tä ja sen lähtötehosta (maks. 5 V/1 A).
HUOMIO
► Käytä virtapankin lataamiseen vain verkkolaitteita,
joiden lähtöjännite on 5 V ja lähtövirta väh. 1 A tai tie-
tokoneesi USB 3.0 -liitäntää. USB 3.0 -liitännän tunnistat
sinisestä väristä.
► Kun lataat USB-liitännän kautta, varmista, että vähintään
yksi USB-liitäntä jää vielä vapaaksi. Tämä koskee myös
USB 3.0 -liitäntöjen käyttöä.
Vaihtoehto A
♦ Liitä virtapankin USB-liitin käynnistettyyn tietokoneeseen tai
USB-verkkolaitteeseen (ei sisälly toimitukseen). Vallitseva
lataustila ilmoitetaan lataustilan merkkivalojen avulla:
LED-näyttö Lataustila
Yksi LED-valo vilkkuu < 25 %
Yksi LED-valo palaa, toinen vilkkuu 25–49 %
Kaksi LED-valoa palaa, kolmas vilkkuu 50–74 %
Kolme LED-valoa palaa, neljäs vilkkuu 75–99 %
Kaikki LED-valot palavat 100 %
Sivu: 21
FI │ 19 ■
SPB 5200 A1
Vaihtoehto B
♦ Yhdistä USB-mikrokaapeli virtapankin USB-tuloliitän-
tään (mikro).
♦ Liitä USB-mikrokaapelin toinen pää käynnistettyyn tietokonee-
seen tai USB-verkkolaitteeseen (ei sisälly toimitukseen).
Vallitseva lataustila ilmoitetaan lataustilan merkkivalojen
avulla:
HUOMIO
► Älä missään nimessä käytä molempia lataustapoja yhtä-
aikaisesti, sillä se voi vaurioittaa virtapankkia, verkkolai-
tetta tai tietokonetta.
Lataustilan tarkistaminen
Voit tarkistaa virtapankin lataustilan myös silloin, kun se ei ole
latauksessa tai kun sitä ei käytetä lataamiseen.
♦ Paina lyhyesti virtapainiketta . Merkkivalot näyttävät n.
20 sekunnin ajan virtapankin vallitsevan lataustilan.
LED-näyttö Lataustila
Kaikki LED-valot palavat 100 %
Kolme LED-valoa palaa 75–99 %
Kaksi LED-valoa palaa 50–74 %
Yksi LED-valo palaa 20–49 %
Yksi LED-valo vilkkuu < 20 %
Kaikki LEDit ovat sammuksissa. 0 %
Käyttö ja toiminta
Mobiililaitteiden lataaminen
virtapankilla
Voit ladata virtapankilla jopa kolme laitetta samanaikaisesti.
Kaikkien lähtöliitäntöjen ollessa samanaikaisesti käytössä
kokonaisottovirta saa olla korkeintaan 2,1 ampeeria.
♦ Liitä ladattavalle laitteelle soveltuva USB-latauskaapeli vastaa-
vaan virtapankin USB-lähtöliitäntään ( tai ).
♦ Liitä sen jälkeen USB-latauskaapeli ladattavaan laitteeseen.
Lataus käynnistyy automaattisesti.
♦ Mikäli lataus ei käynnisty automaattisesti, paina lyhyesti
Sivu: 22
■ 20 │ FI SPB 5200 A1
virtapainiketta latauksen käynnistämiseksi.
OHJE
► Jos ladattavassa laitteessa on USB-mikroliitäntä, voit
vaihtoehtoisesti käyttää myös virtapankin USB-mikrokaa-
pelia .
♦ Latauksen aikana virtapankin vallitseva lataustila näytetään
lataustilan merkkivalojen avulla.
♦ Lopeta lataaminen irrottamalla latauskaapeli mobiililaitteesta
ja virtapankista. Lataustilan LED-valot sammuvat n. 20
sekunnin jälkeen.
Vianetsintä
Virtapankki ei lataudu
♦ Yhteys on mahdollisesti viallinen. Tarkista yhteys.
♦ Joissakin tapauksissa USB 2.0 -liitäntä ei lataa virtapankkia.
Tässä tapauksessa on suositeltavaa käyttää joko USB 3.0
-liitäntää tai erillistä verkkolaitetta.
♦ Jotkut tietokoneet kytkevät sammutetussa tilassa USB-liitäntöjen
virransyötön pois päältä. Varmista, että tietokone on päällä.
Liitetty laite ei lataudu
♦ Sisäänasennettu akku on tyhjä. Lataa akku.
♦ Yhteys laitteeseen puuttuu. Tarkista yhteys.
♦ Käynnistä lataus painamalla lyhyesti virtapainiketta .
Lataus keskeytyy n. 20 sekunnin jälkeen
♦ Liitetyn laitteen latausvirta on alle 45 mA. Tätä laitetta ei voi
ladata virtapankilla.
Virtapankki ei reagoi, jos siihen on liitetty useampia
laitteita, vaikka akku on ladattu
♦ Liitettyjen laitteiden virranotto on liian korkea. Tämä aiheutti
sisäisen ylivirtasuojan laukeamisen. Vähennä liitettyjen lait-
teiden määrää ja paina virtapainiketta . Jos virtapankki ei
käynnisty siitäkään huolimatta, virtapankki on liitettävä laturiin
n. 2 sekunniksi.
OHJE
► Jos ongelma ei ratkea edellä kuvatuilla ohjeilla, ota
yhteyttä huollon palvelunumeroon (ks. luku Huolto).
Sivu: 23
FI │ 21 ■
SPB 5200 A1
Puhdistaminen
HUOMIO
Mahdolliset laitevauriot.
Virtapankin sisällä ei ole mitään puhdistettavia tai huolletta-
via osia. Sisään tunkeutuva kosteus voi aiheuttaa laitevau-
rion.
► Varmista, ettei laitteeseen pääse puhdistuksen aikana
kosteutta, sillä kosteus voi vaurioittaa laitteen korjauskel-
vottomaksi.
► Älä käytä syövyttäviä, hankaavia tai liuotinainepitoi-
sia puhdistusaineita. Nämä voivat vaurioittaa laitteen
pintoja.
♦ Puhdista laite ainoastaan kevyesti kostutetulla liinalla ja mie-
dolla astianpesuaineella.
Laitteen säilyttäminen sen ollessa
käyttämättömänä
♦ Varastoi laite kuivassa ja pölyttömässä tilassa suojassa suoral-
ta auringonvalolta.
♦ Jos laite varastoidaan pidemmäksi aikaa, sisäänrakennettu
akku on suositeltavaa ladata täyteen sen käyttöiän pidentämi-
seksi. Lataa sisäänrakennettu akku säännöllisesti, jos laite on
pidempään käyttämättä. Tämä on välttämätöntä, jotta akku
säilyisi mahdollisimman pitkään hyväkuntoisena.
Hävittäminen
Laitteen hävittäminen
Oheinen symboli yliviivatusta pyörien päällä
seisovasta jäteastiasta osoittaa, että tämä laite on
direktiivin 2012/19/EU alainen. Tämän direktiivin
mukaan laitetta ei saa sen käyttöiän päätyttyä
hävittää tavallisen kotitalousjätteen seassa, vaan se on
toimitettava erityisiin keräys- tai kierrätyspisteisiin tai annettava
jätehuoltoyrityksen hävitettäväksi.
Hävittäminen on sinulle maksutonta. Suojele luontoa
ja hävitä laite asianmukaisesti.
Lisätietoja saat paikalliselta jätehuoltoyritykseltä tai kaupungin
tai kunnan jätehuollosta vastaavalta taholta.
Sivu: 24
■ 22 │ FI SPB 5200 A1
Liite
Tekniset tiedot
Sisäänrakennettu akku
3,7 V/5200 mAh
(Litiumpolymeeri)
Tulojännite/-virta 5 V , kork. 1 A
Lähtöjännite/-virta:
5 V , 1 A/5 V
, 2,1 A*
Minimi ottovirta 45 mA
Käyttölämpötila 5-+35 °C
Varastointilämpötila 0-+45 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista) 10–70 %
Mitat n. 12,6 x 6,2 x 1,5 cm
Paino n. 150 g
* Jos kaikkia lähtöjä käytetään samanaikaisesti, liitettyjen
laitteiden kokonaisvirrankulutus ei saa ylittää 2,1 ampeeria.
Vaatimustenmukaisuusvakuutusta
koskevia ohjeita
Tämä laite vastaa eurooppalaisen sähkömagneettis-
ta yhteensopivuutta koskevan direktiivin
2004/108/EC sekä RoHS-direktiivin 2011/65/EU
perustavanlaatuisia vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia
määräyksiä.
Täydellinen alkuperäinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on
saatavana maahantuojalta.
Sivu: 25
FI │ 23 ■
SPB 5200 A1
Takuu
Laitteen takuu on 3 vuotta ostopäivästä. Laite on valmistettu
huolella ja tarkastettu perusteellisesti ennen toimitusta.
Säilytä ostokuitti todisteeksi ostosta. Ota takuutapauksessa
puhelimitse yhteyttä lähimpään huoltopisteeseen. Vain näin
voimme taata, että tuotteesi toimittaminen huoltoon on mak-
sutonta.
OHJE
► Takuu koskee ainoastaan materiaali- ja valmistusvirheitä,
ei kuitenkaan kuljetusvaurioita, kuluvia osia tai herkästi
vaurioituvien osien, esim. kytkinten tai akkujen vaurioita.
Tuote on tarkoitettu ainoastaan yksityiskäyttöön, sitä ei saa
käyttää kaupallisissa tarkoituksissa. Laitteen vääränlainen
tai asiaton käsittely, väkivallan käyttö ja muut kuin valtuute-
tun huoltopisteen suorittamat korjaukset aiheuttavat takuun
raukeamisen.
Tämä takuu ei rajoita kuluttajan lakisääteisiä oikeuksia.
Takuukorjaus ei pidennä takuuaikaa. Tämä koskee myös
vaihdettuja ja korjattuja osia.
Mahdollisesti jo ostettaessa olemassa olevista vaurioista ja
puutteista on ilmoitettava välittömästi pakkauksen avaamisen
jälkeen, viimeistään kuitenkin kahden päivän sisällä ostopäi-
väyksestä.
Takuuajan päättymisen jälkeen suoritettavat korjaukset ovat
maksullisia.
Huolto
Huolto Suomi
Tel.: 010309 3582
E-Mail: kompernass@lidl.fi
IAN 273784
Palvelupuhelin:
Maanantaista perjantaihin klo 8:00–20:00 (CET)
Maahantuoja
KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com

Kysymykset & vastaukset

Merkin SilverCrest SPB 5200 A1 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta SilverCrest SPB 5200 A1

Onko sinulla kysymys tuotteesta SilverCrest SPB 5200 A1, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen SilverCrest SPB 5200 A1 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen SilverCrest SPB 5200 A1 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.