SilverCrest SPB 10000 A1 käyttöohjeet

Katso tuotteen SilverCrest SPB 10000 A1 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: SilverCrest
  • Tuote: Akkulaturi
  • Malli/nimi: SPB 10000 A1
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: , , , , , , , , , , , ,

Sisällysluettelo

Sivu: 15
FI │ 13 ■
SPB 10000 A1
Sisällysluettelo
Johdanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Tätä käyttöohjetta koskevia tietoja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Tekijänoikeus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Tavaramerkkejä koskevat huomautukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Määräystenmukainen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Käytetyt varoitukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Turvallisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Tärkeitä turvallisuusohjeita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Käyttöönotto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Toimituksen täydellisyyden tarkastaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Pakkauksen hävittäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Virtapankin lataaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Lataustilan tarkistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Käyttö ja toiminta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Mobiililaitteiden lataaminen virtapankilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Puhdistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Laitteen säilyttäminen sen ollessa käyttämättömänä. . . . . . . . . . . 21
Hävittäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Laitteen hävittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Liite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Vaatimustenmukaisuusvakuutusta koskevia ohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Maahantuoja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Sivu: 16
■ 14 │ FI SPB 10000 A1
Johdanto
Tätä käyttöohjetta koskevia tietoja
Onnittelut uuden laitteen hankinnasta. Olet valinnut laadukkaan tuotteen.
Käyttöohje on osa tätä tuotetta. Se sisältää turvallisuutta, käyttöä ja hävit-
tämistä koskevia tärkeitä ohjeita. Tutustu ennen tuotteen käyttöä kaikkiin
käyttö- ja turvallisuusohjeisiin. Käytä tuotetta vain kuvatulla tavalla ja vain
mainittuihin käyttötarkoituksiin. Säilytä tämä käyttöohje hyvässä tallessa.
Kun luovutat tuotteen eteenpäin, liitä mukaan kaikki tuotetta koskevat
asiakirjat.
Tekijänoikeus
Tämä asiakirja on tekijänoikeudellisesti suojattu. Kaikenlainen monistaminen
tai jälkipainatus, myös osittainen, sekä kuvien toistaminen, myös muutetussa
tilassa, on sallittua ainoastaan valmistajan kirjallisella suostumuksella.
Tavaramerkkejä koskevat huomautukset
USB®
on USB Implementers Forum Inc:n rekisteröity tavaramerkki.
Kaikki muut nimet ja tuotteet voivat olla kulloisenkin omistajan tavaramerk-
kejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Määräystenmukainen käyttö
Tämä laite on tietotekninen laite ja tarkoitettu ainoastaan sellaisten mobiili-
laitteiden lataamiseen, jotka tavallisesti ladataan USB-liitännän kautta.
Muu tai tämän ylittävä käyttö katsotaan määräystenvastaiseksi. Laitetta ei
saa käyttää kaupallisissa tai teollisissa tarkoituksissa. Emme vastaa mistään
määräystenvastaisesta käytöstä, asiattomista korjauksista, luvattomasti suo-
ritetuista muutoksista tai muiden kuin sallittujen varaosien käytöstä johtuvista
vahingoista. Vastuu on yksinomaan käyttäjällä.
Sivu: 17
FI │ 15 ■
SPB 10000 A1
Käytetyt varoitukset
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia varoituksia:
VAARA
Tämän vaara-asteen varoitus on merkkinä uhkaavasta
vaarallisesta tilanteesta.
Jos vaarallista tilannetta ei vältetä, se voi johtaa kuolemaan tai vakaviin
vammoihin.
► Noudata tämän varoituksen ohjeita kuolemanvaaran tai vakavien
henkilövahinkojen välttämiseksi.
HUOMIO
Tämän vaara-asteen varoitus on merkkinä mahdollisista
aineellisista vahingoista.
Jos tilannetta ei vältetä, se voi johtaa aineellisiin vahinkoihin.
► Noudata tämän varoituksen ohjeita aineellisten vahinkojen välttämi-
seksi.
OHJE
► Ohje on merkkinä lisätiedoista, jotka helpottavat laitteen käsittelyä.
Turvallisuus
Tässä luvussa annetaan tärkeitä laitteen käsittelyä koskevia turvallisuusoh-
jeita. Tämä laite vastaa annettuja turvallisuusmääräyksiä. Asiaton käyttö
voi johtaa henkilö- ja esinevahinkoihin.
Tärkeitä turvallisuusohjeita
■ Kahdeksan vuotta täyttäneet lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, aistilliset
tai henkiset kyvyt ovat rajalliset tai joilla ei ole riittävää kokemusta tai tietoa
laitteen käytöstä, saavat käyttää laitetta vain valvonnan alaisena, tai jos
heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön, ja he ovat ymmärtäneet
laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset
eivät saa suorittaa puhdistusta ja käyttäjähuoltoa ilman valvontaa.
■ Tarkasta laite näkyvien vaurioiden varalta ennen laitteen käyttöönottoa.
Älä ota vaurioitunutta tai maahan pudonnutta laitetta käyttöön.
■ Sijoita laite aina vakaalle ja suoralle alustalle. Laite voi vahingoittua
pudotessaan.
Sivu: 18
■ 16 │ FI SPB 10000 A1
■ Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle tai korkeille lämpötiloille.
Laite saattaa tällöin ylikuumentua ja vahingoittua niin, ettei sitä enää voi
korjata.
■ Älä aseta tuotetta lämpöpattereiden kaltaisten lämpölähteiden tai muiden
lämpöä tuottavien laitteiden läheisyyteen.
■ Älä käytä laitetta avotulen (esim. kynttilöiden) lähellä.
■ Laitetta ei ole suunniteltu käytettäväksi tiloissa, joissa lämpötila tai
ilmankosteus on korkea (esim. kylpyhuoneet), tai pölyä syntyy tavallista
enemmän.
■ Älä koskaan altista laitetta äärimmäiselle kuumuudelle. Tämä koskee eri-
tyisesti autossa tapahtuvaa säilytystä. Pidempien seisonta-aikojen aikana
sisätiloissa ja hansikaslokerossa esiintyy äärimmäisiä lämpötiloja. Poista
sähköiset ja elektroniset laitteet ajoneuvosta.
■ Älä käytä laitetta heti, kun se tuodaan kylmästä tilasta lämpimään. Anna
laitteen lämmetä huoneenlämpötilaan, ennen kuin kytket sen päälle.
■ VAARA! Älä koskaan avaa laitteen koteloa. Laite ei sisällä käyttäjä-
huoltoa tai vaihtoa vaativia osia.
■ Älä tee laitteeseen minkäänlaisia omavaltaisia asennuksia tai muutoksia.
■ Anna laitteen korjaukset ainoastaan valtuutettujen ammattikorjaamojen tai
huoltopalvelun suoritettavaksi. Epäasianmukaiset korjaukset voivat aiheuttaa
vaaroja käyttäjälle. Tällöin myös laitteen takuu raukeaa.
■ Älä altista laitetta roiske- ja/tai tippuvedelle, äläkä aseta mitään vedellä
täytettyjä esineitä, kuten maljakoita tai avoimia juoma-astioita, laitteelle
tai sen viereen.
■ Sammuta laite välittömästi ja irrota mahdollisesti laitteeseen liitetty lataus-
kaapeli, jos havaitset palaneen käryä tai savunmuodostusta. Anna alan
ammattilaisen tarkistaa laite, ennen kuin käytät sitä uudelleen.
■ Jos käytät USB-verkkolaitetta, varmista, että pääset helposti verkkopistora-
sialle, jotta voit mahdollisessa vaaratilanteessa nopeasti irrottaa USB-
verkkolaitteen pistorasiasta. Huomioi USB-verkkolaitteen käyttöohje.
■ VAARA! Akkujen virheellinen käsittely voi aiheuttaa tulipalon, räjäh-
dyksen, vaarallisten aineiden vuotamista tai muita vaaratilanteita! Älä
milloinkaan heitä laitetta tuleen, sillä sisäänrakennettu akku voi räjähtää.
■ Noudata akkukäyttöisille laitteille annettuja käyttörajoituksia ja -kieltoja
paikoissa, joissa on olemassa erityinen vaaratilanteen riski, esim. huolto-
asemilla, lentokoneissa, sairaaloissa jne.
■ VAARA! Pakkausmateriaalit eivät sovellu lasten leikkeihin!
Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta.
Tukehtumisvaara!
Sivu: 19
FI │ 17 ■
SPB 10000 A1
Osat
(Kuvat, katso kääntösivu)
Virtapankki
USB-liitin (tulo: 5 V , 1 A)
Virtapainike
USB-mikroliitin (lähtö: 5 V , 1 A)
USB-liitäntä (lähtö: 5 V , 2,1 A)
USB-mikroliitäntä (tulo: 5 V , 1 A)
USB-liitäntä (lähtö: 5 V , 1 A)
Lataustilan LED-merkkivalot
Käyttöohje
Käyttöönotto
Toimituksen täydellisyyden tarkastaminen
(Kuvat, katso kääntösivu)
Toimitukseen sisältyvät seuraavat osat:
▯ Virtapankki SPB 10000 A1
▯ Tämä käyttöohje
♦ Ota kaikki laitteen osat pakkauksesta ja poista kaikki pakkausmateriaalit.
OHJE
► Tarkista, ettei toimituksesta puutu osia eikä tuotteessa ole näkyviä
vaurioita.
► Jos havaitset toimituksessa puutteita tai vaurioita, jotka johtuvat puut-
teellisesta pakkauksesta tai syntyneet kuljetuksen aikana, soita huollon
palvelunumeroon (ks. luku Huolto).
Sivu: 20
■ 18 │ FI SPB 10000 A1
Pakkauksen hävittäminen
Pakkaus suojaa laitetta kuljetusvaurioilta. Pakkausmateriaalien valinnassa
on otettu huomioon ympäristönsuojelulliset ja jätehuoltotekniset näkökohdat,
minkä ansiosta materiaalit voidaan kierrättää.
Pakkauksen palauttaminen materiaalikiertoon säästää raaka-aineita ja
vähentää jätteiden syntymistä. Hävitä tarpeettomat pakkausmateriaalit
paikallisten voimassa olevien määräysten mukaisesti.
Virtapankin lataaminen
Sisäänasennettu akku on ladattava täyteen ennen virtapankin käyttöä.
Virtapankin latausaika riippuu valitusta latauslähteestä ja sen lähtötehosta
(maks. 5 V/1 A).
HUOMIO
► Käytä virtapankin lataamiseen vain verkkolaitteita, joiden lähtöjän-
nite on 5 V ja lähtövirta väh. 1 A tai tietokoneesi USB 3.0 -liitäntää.
USB 3.0 -liitännän tunnistat sinisestä väristä.
► Jos käytät jotakin muuta USB-liitäntää, varmista ehdottomasti, että
vähintään yksi muu liitäntä jää vapaaksi.
► Kaikki USB 2.0 -liitännät eivät välitä riittävästi virtaa virtapankin lataa-
mista varten. Käytä tässä tapauksessa ulkoista verkkolaitetta tai USB
3.0 -liitäntää.
Vaihtoehto A
♦ Liitä virtapankin USB-liitin käynnistettyyn tietokoneeseen tai USB-verkko-
laitteeseen (ei sisälly toimitukseen). Vallitseva lataustila ilmoitetaan
lataustilan merkkivalojen avulla:
LED-näyttö Lataustila
Yksi LED-valo vilkkuu < 25 %
Yksi LED-valo palaa, toinen vilkkuu 25–49 %
Kaksi LED-valoa palaa, kolmas vilkkuu 50–74 %
Kolme LED-valoa palaa, neljäs vilkkuu 75–99 %
Kaikki LED-valot palavat 100 %
Sivu: 21
FI │ 19 ■
SPB 10000 A1
Vaihtoehto B
♦ Yhdistä USB-mikrokaapeli (ei sisälly toimitukseen) virtapankin USB-tulolii-
täntään (mikro) .
♦ Liitä USB-mikrokaapelin toinen pää käynnistettyyn tietokoneeseen tai USB-
verkkolaitteeseen (ei sisälly toimitukseen).
Vallitseva lataustila ilmoitetaan lataustilan merkkivalojen avulla:
HUOMIO
► Älä missään nimessä käytä molempia lataustapoja yhtäaikaisesti,
sillä se voi vaurioittaa virtapankkia, verkkolaitetta tai tietokonetta.
Lataustilan tarkistaminen
Voit tarkistaa virtapankin lataustilan myös silloin, kun se ei ole latauksessa
tai kun sitä ei käytetä lataamiseen.
♦ Paina lyhyesti virtapainiketta . Merkkivalot näyttävät n. 15 sekunnin
ajan virtapankin vallitsevan lataustilan.
LED-näyttö Lataustila
Kaikki LED-valot palavat 100 %
Kolme LED-valoa palaa 75–99 %
Kaksi LED-valoa palaa 50–74 %
Yksi LED-valo palaa 20–49 %
Yksi LED-valo vilkkuu < 20 %
Kaikki LEDit ovat sammuksissa. 0 %
Käyttö ja toiminta
Mobiililaitteiden lataaminen virtapankilla
Voit ladata virtapankilla jopa kolme laitetta samanaikaisesti. Kaikkien
lähtöliitäntöjen ollessa samanaikaisesti käytössä kokonaisottovirta saa
olla korkeintaan 2,1 ampeeria.
♦ Liitä ladattavalle laitteelle soveltuva USB-latauskaapeli vastaavaan virta-
pankin USB-lähtöliitäntään ( tai ).
♦ Liitä sen jälkeen USB-latauskaapeli ladattavaan laitteeseen. Lataus käyn-
nistyy automaattisesti.
♦ Mikäli lataus ei käynnisty automaattisesti, paina lyhyesti virtapainiketta
latauksen käynnistämiseksi.
Sivu: 22
■ 20 │ FI SPB 10000 A1
OHJE
► Jos ladattavassa laitteessa on USB-mikroliitäntä, voit vaihtoehtoisesti
käyttää myös virtapankin USB-mikrokaapelia .
♦ Latauksen aikana virtapankin vallitseva lataustila näytetään lataustilan
merkkivalojen avulla (ks. taulukko luvussa "Lataustilan tarkistaminen").
♦ Lopeta lataaminen irrottamalla latauskaapeli mobiililaitteesta ja virtapan-
kista. Lataustilan LED-valot sammuvat n. 15 sekunnin jälkeen.
Vianetsintä
Virtapankki ei lataudu
♦ Yhteys on mahdollisesti viallinen. Tarkista yhteys.
♦ Joissakin tapauksissa USB 2.0 -liitäntä ei lataa virtapankkia. Tässä
tapauksessa on suositeltavaa käyttää joko USB 3.0 -liitäntää tai erillistä
verkkolaitetta.
♦ Jotkut tietokoneet kytkevät sammutetussa tilassa USB-liitäntöjen virransyötön
pois päältä. Varmista, että tietokone on päällä.
Liitetty laite ei lataudu
♦ Sisäänasennettu akku on tyhjä. Lataa akku.
♦ Yhteys laitteeseen puuttuu. Tarkista yhteys.
♦ Käynnistä lataus painamalla lyhyesti virtapainiketta .
Lataus keskeytyy n. 15 sekunnin jälkeen
♦ Liitetyn laitteen latausvirta on alle 120 mA. Tätä laitetta ei voi ladata
virtapankilla.
Virtapankki ei reagoi, jos siihen on liitetty useampia laitteita, vaikka
akku on ladattu
♦ Liitettyjen laitteiden virranotto on liian korkea. Tämä on aiheuttanut sisäisen
ylivirtasuojan laukeamisen. Vähennä liitettyjen laitteiden määrää ja paina
virtapainiketta .
OHJE
► Jos ongelma ei ratkea edellä kuvatuilla ohjeilla, ota yhteyttä huollon
palvelunumeroon (ks. luku Huolto).
Sivu: 23
FI │ 21 ■
SPB 10000 A1
Puhdistaminen
HUOMIO
Mahdolliset laitevauriot.
Virtapankin sisällä ei ole mitään puhdistettavia tai huollettavia osia.
Sisään tunkeutuva kosteus voi aiheuttaa laitevaurion.
► Varmista, ettei laitteeseen pääse puhdistuksen aikana kosteutta, sillä
kosteus voi vaurioittaa laitteen korjauskelvottomaksi.
► Älä käytä syövyttäviä, hankaavia tai liuotinainepitoisia puhdistusai-
neita. Nämä voivat vaurioittaa laitteen pintoja.
♦ Puhdista laite ainoastaan kevyesti kostutetulla liinalla ja miedolla astianpe-
suaineella.
Laitteen säilyttäminen sen ollessa
käyttämättömänä
♦ Varastoi laite kuivassa ja pölyttömässä tilassa suojassa suoralta auringon-
valolta.
♦ Jos laite varastoidaan pidemmäksi aikaa, sisäänrakennettu akku on suosi-
teltavaa ladata täyteen sen käyttöiän pidentämiseksi. Lataa sisäänraken-
nettu akku säännöllisesti, jos laite on pidempään käyttämättä. Tämä on
välttämätöntä, jotta akku säilyisi mahdollisimman pitkään hyväkuntoisena.
Hävittäminen
Laitteen hävittäminen
Oheinen symboli yliviivatusta pyörien päällä seisovasta jäteastiasta osoittaa,
että tämä laite on direktiivin 2012/19/EU alainen. Tämän direktiivin mukaan
laitetta ei saa sen käyttöiän päätyttyä hävittää tavallisen kotitalousjätteen
seassa, vaan se on toimitettava erityisiin keräys- tai kierrätyspisteisiin tai
annettava jätehuoltoyrityksen hävitettäväksi.
Hävittäminen on sinulle maksutonta. Suojele luontoa ja hävitä
laite asianmukaisesti.
Lisätietoja saat paikalliselta jätehuoltoyritykseltä tai kaupungin tai kunnan
jätehuollosta vastaavalta taholta.
Sivu: 24
■ 22 │ FI SPB 10000 A1
Liite
Tekniset tiedot
Sisäänrakennettu akku
3,7 V/10000 mAh
(Litiumpolymeeri)
Tulojännite/-virta 5 V , kork. 1 A
Lähtöjännite/-virta: 5 V , 1 A/5 V , 2,1 A*
Minimi ottovirta 120 mA
Käyttölämpötila 5-+35 °C
Varastointilämpötila 0-+45 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista) 10–70 %
Mitat n. 15,3 x 7,4 x 1,8 cm
Paino n. 240 g
* Jos kaikkia lähtöjä käytetään samanaikaisesti, liitettyjen laitteiden koko-
naisvirrankulutus ei saa ylittää 2,1 ampeeria.
Sivu: 25
FI │ 23 ■
SPB 10000 A1
Vaatimustenmukaisuusvakuutusta koskevia ohjeita
Tämä laite vastaa eurooppalaisen sähkömagneettista yhteensopivuutta
koskevan direktiivin 2004/108/EC sekä RoHS-direktiivin 2011/65/EU
perustavanlaatuisia vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia määräyksiä.
Täydellinen alkuperäinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavana
maahantuojalta.
Takuu
Laitteen takuu on 3 vuotta ostopäivästä. Laite on valmistettu huolella ja
tarkastettu perusteellisesti ennen toimitusta.
Säilytä ostokuitti todisteeksi ostosta. Ota takuutapauksessa puhelimitse yh-
teyttä lähimpään huoltopisteeseen. Vain näin voimme taata, että tuotteesi
toimittaminen huoltoon on maksutonta.
OHJE
► Takuu koskee ainoastaan materiaali- ja valmistusvirheitä, ei kuitenkaan
kuljetusvaurioita, kuluvia osia tai herkästi vaurioituvien osien, esim.
kytkinten tai akkujen vaurioita.
Tuote on tarkoitettu ainoastaan yksityiskäyttöön, sitä ei saa käyttää kaupal-
lisissa tarkoituksissa. Laitteen vääränlainen tai asiaton käsittely, väkivallan
käyttö ja muut kuin valtuutetun huoltopisteen suorittamat korjaukset aiheut-
tavat takuun raukeamisen.
Tämä takuu ei rajoita kuluttajan lakisääteisiä oikeuksia.
Takuukorjaus ei pidennä takuuaikaa. Tämä koskee myös vaihdettuja ja
korjattuja osia.
Mahdollisesti jo ostettaessa olemassa olevista vaurioista ja puutteista
on ilmoitettava välittömästi pakkauksen avaamisen jälkeen, viimeistään
kuitenkin kahden päivän sisällä ostopäiväyksestä.
Takuuajan päättymisen jälkeen suoritettavat korjaukset ovat maksullisia.
Sivu: 26
■ 24 │ FI SPB 10000 A1
Huolto
Huolto Suomi
Tel.: 010309 3582
E-Mail: kompernass@lidl.fi
IAN 271911
Palvelupuhelin:
Maanantaista perjantaihin klo 8:00–20:00 (CET)
Maahantuoja
KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com

Kysymykset & vastaukset

Merkin SilverCrest SPB 10000 A1 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta SilverCrest SPB 10000 A1

Onko sinulla kysymys tuotteesta SilverCrest SPB 10000 A1, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen SilverCrest SPB 10000 A1 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen SilverCrest SPB 10000 A1 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.