SilverCrest SHE 3 B2 käyttöohjeet

Katso tuotteen SilverCrest SHE 3 B2 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: SilverCrest
  • Tuote: Känsänpoistaja
  • Malli/nimi: SHE 3 B2
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: , , , , , ,

Sisällysluettelo

Sivu: 19
FI │ 17 ■
SHE 3 B2
Sisällysluettelo
Johdanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Tätä käyttöohjetta koskevia tietoja . . . . . . . . . . . . 18
Tekijänoikeus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Vastuurajoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Määräystenmukainen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Toimitussisältö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Turvallisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Tekniset tiedot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Paristojen paikoilleen asettaminen ja vaihtaminen 26
Raspirullan kiinnittäminen/vaihtaminen . . . . . . . . 26
Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Puhdistus ja hoito . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Säilytys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Hävittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Laitteen hävittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Paristojen/akkujen hävittäminen. . . . . . . . . . . . . . 30
Pakkauksen hävittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Takuu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Maahantuoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Sivu: 20
■ 18 │ FI SHE 3 B2
Johdanto
Tätä käyttöohjetta koskevia tietoja
Onnittelut uuden laitteen hankinnasta.
Olet valinnut laadukkaan tuotteen. Käyttöohje on
osa tätä tuotetta. Se sisältää turvallisuutta, käyttöä ja
hävittämistä koskevia tärkeitä ohjeita. Tutustu ennen
tuotteen käyttöä kaikkiin käyttö- ja turvallisuusohjeisiin.
Käytä tuotetta vain kuvatulla tavalla ja vain mainittuihin
käyttötarkoituksiin. Säilytä tämä käyttöohje hyvässä
tallessa. Kun luovutat tuotteen eteenpäin, liitä mukaan
kaikki tuotetta koskevat asiakirjat.
Tekijänoikeus
Tämä asiakirja on tekijänoikeudellisesti suojattu.
Kaikenlainen monistaminen tai jälkipainatus, myös
osittainen, sekä kuvien toistaminen, myös muutetussa
tilassa, on sallittua ainoastaan valmistajan kirjallisella
luvalla.
Vastuurajoitus
Kaikki tämän käyttöohjeen sisältämät tekniset tiedot,
luvut ja liitäntää ja käyttöä koskevat ohjeet vastaavat
painohetkellä viimeisintä versiota, ja ne on annettu
tähänastisen kokemuksemme ja tietomme pohjalta
parhaan ymmärryksemme mukaisesti.
Tämän ohjeen tiedoista, kuvista ja kuvauksista ei voida
johtaa minkäänlaisia korvausvaatimuksia.
Valmistaja ei ota vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat
käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä, muusta kuin
määräystenmukaisesta käytöstä, asiattomista korjauk-
sista, luvattomasti suoritetuista muutoksista tai muiden
kuin hyväksyttyjen varaosien käytöstä.
Sivu: 21
FI │ 19 ■
SHE 3 B2
Määräystenmukainen käyttö
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kovettumien
poistamiseen jaloista. Se on tarkoitettu vain yksityis-
käyttöön.
Älä käytä laitetta kaupallisiin tarkoituksiin.
Muu tai tämän ylittävä käyttö katsotaan määräysten-
vastaiseksi.
VAROITUS
Määräystenvastaisesta käytöstä aiheu-
tuva vaara!
Vaaratilanteita voi syntyä, jos laitetta käytetään
määräystenvastaisesti tai muulla kuin tässä käyttö-
ohjeessa kuvatulla tavalla.
► Käytä laitetta ainoastaan sille suunniteltuun
käyttötarkoitukseen.
► Noudata tässä käyttöohjeessa kuvattuja toimin-
tatapoja.
Emme vastaa minkäänlaisista määräystenvastaisesta
käytöstä aiheutuvista vahingoista.
Vastuu on yksinomaan käyttäjällä.
Sivu: 22
■ 20 │ FI SHE 3 B2
Toimitussisältö
Toimitus sisältää vakiona seuraavat osat:
▯ Kädessä pidettävä osa
▯ Suojus
▯ Karkea raspirulla (harmaa)
▯ Hieno raspirulla (punainen)
▯ Puhdistusharja
▯ Käyttöohje
♦ Ota kaikki laitteen osat pakkauksesta ja
poista kaikki pakkausmateriaalit.
VAROITUS
Tukehtumisvaara!
► Pakkausmateriaaleilla ei saa leikkiä.
On olemassa tukehtumisvaara.
OHJE
► Tarkista, ettei toimituksesta puutu osia eikä
tuotteessa ole näkyviä vaurioita.
► Jos havaitset toimituksessa puutteita tai vaurioita,
jotka johtuvat puutteellisesta pakkauksesta tai
ovat syntyneet kuljetuksen aikana, soita huollon
palvelunumeroon (ks. luku Huolto).
Sivu: 23
FI │ 21 ■
SHE 3 B2
Turvallisuus
VAROITUS - LOUKKAANTUMISVAARA
► Kahdeksan vuotta täyttäneet lapset
sekä henkilöt, joiden fyysiset, aisti-
mukselliset tai henkiset kyvyt ovat
rajalliset, tai joilla ei ole riittävää
kokemusta tai tietoa laitteen käy-
töstä, saavat käyttää laitetta vain
valvonnan alaisena, tai jos heitä on
opastettu laitteen turvalliseen käyt-
töön, ja he ovat ymmärtäneet lait-
teen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset
eivät saa leikkiä laitteella. Lapset
eivät saa suorittaa puhdistusta ja
käyttäjähuoltoa ilman valvontaa.
► Tarkasta laite näkyvien vaurioiden
varalta ennen laitteen käyttöönot-
toa. Älä ota vaurioitunutta tai maa-
han pudonnutta laitetta käyttöön.
► Korjauta laite ainoastaan valtuute-
tussa alan liikkeessä tai huoltoliik-
keessä. Virheelliset korjaukset voivat
aiheuttaa huomattavan vaaran käyt-
täjälle. Tällöin myös laitteen takuu
raukeaa.
Sivu: 24
■ 22 │ FI SHE 3 B2
VAROITUS - LOUKKAANTUMISVAARA
► Pidempiaikainen käyttö voi kuumen-
taa ihoa voimakkaasti. Pidä välissä
taukoja laitteen käytössä. Muutoin
on olemassa palovammojen vaara!
► Älä käytä laitetta suihkun tai kylvyn
aikana.
► Älä koskaan koske laitteeseen märin
tai kostein käsin.
HUOMIO - ESINEVAHINGOT
► Laitteen vialliset osat saa vaihtaa
vain alkuperäisvaraosiin. Voimme
taata turvallisuusvaatimusten täytty-
misen vain näiden osien kohdalla.
► Suojaa laitetta kosteudelta ja nestei-
den pääsyltä laitteeseen.
► Suojaa laitetta iskuilta, kosteudelta,
pölyltä, kemikaaleilta ja suurilta läm-
pötilan vaihteluilta ja pidä se poissa
lämpölähteiden (uunien, lämpöpat-
tereiden) läheisyydestä.
► Älä koskaan käytä laitetta peittojen,
tyynyjen tms. alla.
Sivu: 25
FI │ 23 ■
SHE 3 B2
HUOMIO - ESINEVAHINGOT
► Älä säilytä laitetta sellaisessa pai-
kassa, josta se voi pudota kylpyam-
meeseen tai pesualtaaseen.
► Älä koskaan kasta laitetta veteen tai
muihin nesteisiin.
► Varmista, että laitteen pyörivä osa
voi pyöriä aina vapaasti. Muuten
laite ylikuumenee ja voi vaurioitua
korjauskelvottomaksi.
Sivu: 26
■ 24 │ FI SHE 3 B2
OHJEITA PARISTOJEN KÄSITTELYYN
► Poista paristot, jos et käytä laitetta
pidempään. Paristot purkautuvat
itsestään ja voivat silloin vuotaa.
► Paristojen vuotaessa: Pue suoja-
käsineet ja puhdista paristokotelo
kuivalla liinalla.
► Käytä aina ainoastaan uusia, tekni-
sissä tiedoissa ilmoitetun tyyppisiä
paristoja.
► Älä heitä paristoja tuleen. Älä
oikosulje paristoja. Älä yritä ladata
paristoja uudelleen. On olemassa
räjähdysvaara!
► Pidä paristot poissa pikkulasten
ulottuvilta. Pikkulapset voivat laittaa
paristot suuhun ja nielaista ne. Ha-
keudu välittömästi lääkärin hoitoon,
jos paristo on joutunut nieluun.
On olemassa hengenvaara!
Sivu: 27
FI │ 25 ■
SHE 3 B2
Osat
 Suojus
 Lukitus
 Karkea raspirulla (harmaa)
 Avauspainike
Virtakytkin ja sisäänrakennettu turvapainike
Paristokotelo
Puhdistusharja
Hieno raspirulla (punainen)
Käyttöakseli
 Käyttöakselin kiinnitys
Tekniset tiedot
Laite
Virtalähde
2 x 1,5 V,
LR6/AA-paristo
Vaihteiston nopeustasot n. 30 kierrosta/s
Suojausluokka III
Yleistä
Kovettumia muodostuu paikkoihin, joissa iho altistuu
erityisen kovalle rasitukselle hiertymisen ja paineen
vuoksi.
Jos kovettumat paksuuntuvat, esim. huonosti istuvien
kenkien tai erittäin kuivan ihon vuoksi, ne voivat olla
kivuliaita.
Selvitä runsaiden kovettumien syy tarvittaessa konsul-
toimalla lääkäriä.
Sivu: 28
■ 26 │ FI SHE 3 B2
Käyttö
Paristojen paikoilleen asettaminen ja
vaihtaminen
1)Avaa paristokotelo painamalla paristokotelon
kantta uritetusta kohdasta hieman ja työntämällä
sitä samanaikaisesti alaspäin.
2)Poista paristokotelossa mahdollisesti olevat tyhjät
paristot.
3)Aseta uudet paristot paikoilleen ja noudata
paristokotelossa merkittyä napaisuutta.
Käytä vain 1,5 V:n AA/LR6-paristoja.
4)Työnnä paristokotelon kansi jälleen paristokote-
lon päälle niin, että se on tukevasti paikoillaan.
Raspirullan kiinnittäminen/vaihtaminen
OHJE
► Voit tilata uusia raspirullia / ottamalla
yhteyttä huoltoon (ks. kappale ”Huolto”).
Pidä IAN-numero valmiina (ks. käyttöohjeen
kansilehti).
Irrota raspirulla / seuraavasti:
1)Paina avauspainike  alas ja vedä samanai-
kaisesti raspirullan / avauspainikkeen 
puolista sivua ylöspäin.
2)Voit sen jälkeen vetää raspirullan / pois
käyttöakselilta .
Sivu: 29
FI │ 27 ■
SHE 3 B2
Aseta raspirulla / paikoilleen seuraavasti
(ks. kuva 1):
1)Työnnä raspirullan / käyttöakselin kiinnitys
 käyttöakselille .
2)Paina raspirullan / toinen sivu alas.
Varmista, että lukitus  liukuu oikein uriin ja
lukittuu paikoilleen.
1
2
Kuva 1
Käyttö
VAROITUS - LOUKKAANTUMISVAARA
► Jos laitetta käytetään liian pitkään ja liian
intensiivisesti, laite voi vahingoittaa syvempiä
ihokerroksia. Tarkkaile siksi jatkuvasti käsittelyn
tulosta. Erityisesti diabeetikoiden tuntoherkkyys
käsissä ja jaloissa on heikentynyt.
OHJE
► Laitteella käsittely ei ole yhtä tehokasta, jos ihoa
on pehmitetty. Sen vuoksi ei ole suositeltavaa
liottaa jalkoja vedessä ennen laitteen käyttöä.
► Lopeta käsittely laitteella heti, jos se tuntuu
epämiellyttävältä, tai jos tunnet kipua.
Sivu: 30
■ 28 │ FI SHE 3 B2
1)Poista suojus  laitteesta.
2)Valitse haluamasi raspirulla / :
– karkea raspirulla  (harmaa):
paksujen kovettumien käsittelyyn
– hieno raspirulla (punainen):
ohuempien kovettumien käsittelyyn ja
kovettumien silottamiseen.
3)Kiinnitä raspirulla / paikoilleen kappaleessa
”Käyttö” kuvatulla tavalla.
4)Paina virtakytkimen sisäänrakennettua turva-
painiketta ja työnnä samanaikaisesti virtakytkin
ylös. Raspirulla / alkaa pyöriä.
5)Liikuta nyt raspia hitaasti ja kevyesti painaen
poistettavan kovettuman päällä. Liikuta laitetta
eri suuntiin. Älä käsittele pitkään yhtä ja samaa
kohtaa. Hankaus voi synnyttää epämiellyttävää
kuumuutta.
6)Kun haluat lopettaa käsittelyn, työnnä virtakyt-
kin alas.
7)Poista ihohuokoset ja pöly raspirullasta / ja
kädessä pidettävästä osasta mukana toimitetta-
valla puhdistusharjalla .
8)Aseta suojus  paikoilleen.
OHJE
► Hiero käsittelyn jälkeen iholle hoitavaa voidetta.
Sivu: 31
FI │ 29 ■
SHE 3 B2
Puhdistus ja hoito
HUOMIO - ESINEVAHINGOT
► Älä käytä kemiallisia, aggressiivisia tai hankaa-
via puhdistusaineita. Ne vaurioittavat laitteen
pintaa.
► Älä upota laitetta ja raspirullaa / veteen
tai muihin nesteisiin.
♦ Puhdista laite, erityisesti raspirullat / ,
jokaisen käytön jälkeen puhdistusharjalla .
♦ Puhdista laite ja raspirullat / kostealla
liinalla. Varmista, ettei laitteeseen pääse vettä
tai kosteutta. Kuivaa kaikki osat hyvin.
♦ Suosittelemme hygieenisistä syistä puhdista-
maan laitteen jokaisen käytön jälkeen desin-
fiointiaineella kostutetulla liinalla tai harjalla.
Kuivaa kaikki osat hyvin.
Säilytys
♦ Säilytä laite kuivassa ja puhtaassa paikassa.
Sivu: 32
■ 30 │ FI SHE 3 B2
Hävittäminen
Laitteen hävittäminen
Älä missään nimessä hävitä lai-
tetta tavallisen kotitalousjätteen
seassa. Tämä tuote on euroop-
palaisen sähkö- ja elektroniikka-
romusta annetun direktiivin
2012/19/EU (WEEE-direktiivi)
alainen.
Anna laite valtuutetun jätehuoltoyrityksen tai kun-
nallisen jätehuoltolaitoksen hävitettäväksi. Noudata
voimassa olevia määräyksiä. Ota epäselvissä tapauk-
sissa yhteyttä paikalliseen jätehuoltolaitokseen.
Paristojen/akkujen hävittäminen
Paristoja/akkuja ei saa hävittää kotitalous-
jätteen seassa . Jokaisella kuluttajalla on
lakisääteinen velvollisuus luovuttaa paristot/
akut kuntansa/kaupunginosansa tai kaupan
keräyspisteeseen. Näin varmistetaan, että pa-
ristot/akut hävitetään ympäristöystävällisellä
tavalla. Palauta akut/paristot kierrätyspistee-
seen aina tyhjinä.
Pakkauksen hävittäminen
Pakkaus suojaa laitetta kuljetusvaurioilta. Pakkaus-
materiaalit on valittu ympäristöystävälliset ja jäte-
huoltotekniset näkökulmat huomioiden ja ne voidaan
kierrättää.
Pakkauksen palauttaminen materiaali-
kiertoon säästää raaka-aineita ja vähen-
tää jätteiden syntymistä. Hävitä tarpeet-
tomat pakkausmateriaalit paikallisten
voimassa olevien määräysten mukaisesti.
Sivu: 33
FI │ 31 ■
SHE 3 B2
OHJE
► Säilytä alkuperäispakkaus mahdollisuuksien
mukaan laitteen takuuajan, jotta voit takuutapa-
uksessa pakata tuotteen asianmukaisesti.
Takuu
Laitteen takuu on 3 vuotta ostopäivästä. Laite on val-
mistettu huolella ja tarkastettu perusteellisesti ennen
toimitusta.
Säilytä ostokuitti todisteeksi ostosta. Ota takuutapa-
uksessa puhelimitse yhteyttä lähimpään huoltopistee-
seen. Vain näin voimme taata, että tuotteesi toimittami-
nen huoltoon on maksutonta.
OHJE
► Takuu koskee ainoastaan materiaali- ja val-
mistusvirheitä, ei kuitenkaan kuljetusvaurioita,
kuluvia osia tai herkästi vaurioituvien osien,
esim. kytkinten tai akkujen vaurioita.
Tuote on tarkoitettu ainoastaan yksityiskäyttöön, ei
kaupalliseen käyttötarkoitukseen. Laitteen vääränlai-
nen tai asiaton käsittely, väkivallan käyttö ja muut
kuin valtuutetun huoltopisteen suorittamat korjaukset
aiheuttavat takuun raukeamisen.
Tämä takuu ei rajoita kuluttajan lakisääteisiä oikeuksia.
Takuukorjaus ei pidennä takuuaikaa. Tämä koskee
myös vaihdettuja ja korjattuja osia.
Mahdollisesti jo ostettaessa olemassa olevista vauri-
oista ja puutteista on ilmoitettava välittömästi pakkauk-
sen avaamisen jälkeen, viimeistään kuitenkin kahden
päivän sisällä ostopäiväyksestä.
Takuuajan päättymisen jälkeen suoritettavat korjaukset
ovat maksullisia.
Sivu: 34
■ 32 │ FI SHE 3 B2
Huolto
Huolto Suomi
Tel.: 010309 3582
E-Mail: kompernass@lidl.fi
IAN 273036
Palvelupuhelin: Maanantaista perjantaihin klo
8:00–20:00 (CET)
Maahantuoja
KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com

Kysymykset & vastaukset

Merkin SilverCrest SHE 3 B2 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta SilverCrest SHE 3 B2

Onko sinulla kysymys tuotteesta SilverCrest SHE 3 B2, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen SilverCrest SHE 3 B2 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen SilverCrest SHE 3 B2 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.