SilverCrest SHBS 500 B2 käyttöohjeet

Katso tuotteen SilverCrest SHBS 500 B2 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: SilverCrest
  • Tuote: Parranajokone
  • Malli/nimi: SHBS 500 B2
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: , , , , , , , ,

Sisällysluettelo

Sivu: 13
12 FI
Sisältö
1. Yleiskatsaus .....................................................................13
2. Määräystenmukainen käyttö ............................................14
3. Turvaohjeita .....................................................................14
4. Toimituksen sisältö ...........................................................16
5. Lataaminen ......................................................................17
6. Toimintaohjeet ..................................................................17
6.1 Kampaosien kiinnittäminen/poistaminen .................................17
6.2 Hiusten leikkaaminen ............................................................17
6.3 Hiusten ohentaminen ............................................................18
6.4 Rajojen ja parran leikkaaminen .............................................18
7. Puhdistus ja hoito .............................................................18
8. Osien hävittäminen ..........................................................19
9. Häiriötapauksissa .............................................................19
10. Tekniset tiedot ..................................................................20
11. Takuun antaja on HOYER Handel GmbH ...........................20
BB*5$B%ERRN6HLWH)UHLWDJ2NWREHU
Sivu: 14
13
FI
1. Yleiskatsaus
1 Kampaosa, säädettävä
2 Terät, leikkauspään osa
3 Säädin ohennustoiminnalle
0: ilman ohennustoimintaa
: ohennustoiminto päällekytketty
4 Päälle-/pois päältä-kytkin
5 Paristosymboli
palaa sinisenä: laite on toiminnassa
vilkkuu sinisenä latauksen aikana: akku on ladattu
6 Pistokesymboli
vilkkuu punaisena: akku melkein tyhjä
palaa punaisena latauksen aikana: akku ladataan
7 Verkkolaitteen liitoskohta
8 Verkkolaite
9 Kampaosan kiinnitys
10 Leikkauspää
11 Leikkauspituuden merkintä mm:nä
Ilman kuvaa:
12 Kampa
13 Sakset
14 Puhdistusharja
15 Öljy
16 Säilytyslaukku
BB*5$B%ERRN6HLWH)UHLWDJ2NWREHU
Sivu: 15
14 FI
Sydämellinen kiitos
luottamuksestasi!
Onnittelumme uuden hiusten- ja partaleikku-
risi johdosta.
Laitteen turvallista käyttöä ja kaikkiin toimin-
toihin tutustumista varten on huomioitava
seuraavaa:
• Ennen ensimmäistä käyttöönot-
toa on tämä käyttöohje luettava
huolellisesti läpi.
• Turvaohjeita on välttämättä nou-
datettava!
• Laitetta saa käyttää vain tässä
käyttöohjeessa kuvatulla taval-
la.
• Tämä käyttöohje on säilytettävä
huolellisesti.
• Jos laite annetaan toiselle henki-
lölle, tulisi tämän käyttöohjeen
olla mukana.
Toivomme, että uudesta hiusten- ja partaleik-
kurista on paljon iloa!
2. Määräystenmukainen
käyttö
Hiusten- ja partaleikkuri on tarkoitettu ai-
noastaan ihmisten hiusten leikkaamista var-
ten. Käytä laitetta vain kuiviin hiuksiin.
Laite on suunniteltu yksityisessä kotitaloudes-
sa käytettäväksi eikä sitä saa käyttää kau-
pallisiin tarkoituksiin. Laitetta saa käyttää
vain sisätiloissa.
Ennakoitava väärinkäyttö
VAROITUS aineellisista vahingoista!
Älä leikkaa laitteella keinotekoisia hiuksia ja
eläinten karvoja.
3. Turvaohjeita
Varoituksiin liittyvää
Tarpeen mukaan käytetään tässä käyttöoh-
jeessa seuraavia varoitusmerkintöjä:
VAARA! Suuri riski: varoituksen
laiminlyönnistä voi aiheutua tapa-
turman vaara.
VAROITUS! Keskimääräinen riski: varoi-
tuksen huomiotta jättämisestä voi seurata
loukkaantumisia tai vakavia aineellisia va-
hinkoja.
VARO: alhainen riski: varoituksen huomiot-
ta jättämisestä voi seurata lieviä loukkaantu-
misia tai aineellisia vahinkoja.
OHJE: seikkoja ja erityiskohtia, jotka on
huomioitava laitteen käytön yhteydessä.
BB*5$B%ERRN6HLWH)UHLWDJ2NWREHU
Sivu: 16
15
FI
Ohjeita turvallista käyttöä varten
~ Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja
sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai
kokemus ja/tai tiedot ovat riittämättömät, jos heitä valvotaan tai
mikäli heidät on opastettu käyttämään laitetta turvallisesti ja ym-
märtämään sen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä
laitteella. Laitteen puhdistusta ja käyttäjähuoltoa lapset eivät saa
suorittaa ilman valvontaa.
~ Laite ja liitosjohto on pidettävä 8 vuotta nuorempien lasten ulottu-
mattomissa.
~ Käytä verkkokäytössä vain toimitukseen sisältyvää alkuperäistä
pistokeverkkolaitetta.
~ VAROITUS! Pidä laite kuivana.
VAARA lapsille
~ Pakkausmateriaali ei kuulu lasten leik-
keihin. Lasten ei pidä antaa leikkiä muo-
vipusseilla. Niistä voi aiheutua
tukehtumisvaara.
~ Säilytä laitetta lasten ulottumattomissa.
VAARA sähköiskusta
kosteuden takia
~ Älä käytä laitetta kylpyammeiden, suih-
kujen, pesualtaiden tai muiden vettä si-
sältävien astioiden läheisyydessä.
~ Laite on suojattava kosteudelta sekä tip-
pu- ja roiskevedeltä.
~ Älä käytä laitetta märin käsin.
~ Laitetta, johtoa ja verkkolaitetta ei saa
upottaa veteen tai muihin nesteisiin eikä
huuhdella juoksevan veden alla.
~ Jos laite on päässyt putoamaan veteen,
irrota verkkolaite välittömästi ja ota laite
vasta tämän jälkeen ylös vedestä. Tässä
tapauksessa laitetta ei tule enää käyt-
tää, vaan se on annettava ammattiliik-
keen tarkastettavaksi.
~ Jos laitteeseen pääsee nestettä, vie laite
tarkastettavaksi ennen seuraavaa käyt-
töönottoa.
~ Jos laitetta käytetään kylpyhuoneessa,
on verkkolaite irrotettava käytön jäl-
keen, koska veden läheisyys on mahdol-
linen vaara, vaikka laite olisikin kytketty
pois päältä.
~ Lisäsuojaksi suositellaan virtapiiriin vika-
virtasuojalaitteen (Fl/RCD) asentamis-
ta, jonka mitoituksen laukaisuvirta on
enintään 30 mA. Kysy neuvoa säh-
köasentajaltasi. Asennuksen saa antaa
ainoastaan ammattitaitoisen sähköasen-
tajan suoritettavaksi.
VAARA sähköiskusta
~ Älä ota laitetta käyttöön, jos laitteessa,
verkkolaitteessa tai johdossa on näkyviä
vaurioita tai jos laite on aiemmin pääs-
syt putoamaan.
~ Liitä verkkolaite pistorasiaan vasta sit-
ten, kun johto on liitetty laitteeseen.
~ Liitä verkkolaite vain säännönmukaises-
ti asennettuun ja hyvin saavutettavaan
pistorasiaan, jonka jännite vastaa tyyp-
pikilvessä olevaa arvoa. Pistorasian on
oltava myös liittämisen jälkeen hyvin
saavutettava.
BB*5$B%ERRN6HLWH)UHLWDJ2NWREHU
Sivu: 17
16 FI
~ Pidä huolta siitä, ettei johto pääse vauri-
oitumaan terävien kulmien tai kuumien
paikkojen takia.
~ Pidä huolta siitä, ettei johto pääse juut-
tumaan tai litistymään.
~ Irrottaaksesi verkkolaitteen pistorasias-
ta, vedä aina verkkolaitteesta, äläkä
koskaan johdosta.
~ Irrota verkkolaite pistorasiasta, …
… jokaisen käyttökerran jälkeen,
… jokaisen latauksen jälkeen,
… jos sattuu häiriö,
… ennen laitteen liittämistä johtoon,
… ennen kuin puhdistat laitteen ja
… aina ukonilmalla.
~ Turvateknisistä syistä laitteen rakentee-
seen ei saa tehdä muutoksia. Vie laite
kunnostettavaksi aina ammattitaitoiseen
korjaamoon tai valmistajan huoltokes-
kukseen.
VAARA akuista
~ Suojaa akkua mekaanisilta vaurioilta.
Palovaara!
~ Älä aseta laitetta alttiiksi suoralle aurin-
gonvalolle tai kuumuudelle. Ympäristön
lämpötila ei saa alittaa -10 °C eikä ylit-
tää +40 °C.
~ Laitteessa olevia latauskontakteja ei saa
liittää metallisten esineiden kautta.
~ Lataa akku ainoastaan alkuperäisellä li-
säosalla (verkkolaitteella).
~ Hävittämistä varten poistettua akkua ei
saa käyttää uudelleen.
~ Jos akusta valuu elektrolyyttinestettä, väl-
tä kontaktia silmien, limakalvojen ja
ihon kanssa. Huuhtele kyseessä olevat
kohdat runsaalla puhtaalla vedellä ja
hakeudu lääkärin hoitoon. Elektrolyytti-
neste voi aiheuttaa ärsytystä.
VAROITUS loukkaantumisesta
leikkaamalla
~ Kampaosien ja leikkauspään kärjet ovat
teräviä. Ole varovainen niitä käyttäes-
säsi.
~ Älä käytä laitetta vaurioituneen osan
kanssa.
~ Kytke laite pois päältä, ennen kuin liität
tai vaihdat osia sekä ennen jokaista
puhdistusta.
VAROITUS loukkaantumisista
~ Aseta johto siten, ettei kukaan pääse
kompastumaan siihen tai astumaan sen
päälle.
~ Älä käytä laitetta avointen haavojen,
leikkaushaavojen, auringonpolttamien
tai rakkuloiden tapauksessa.
VAROITUS aineellisista
vahingoista
~ Käytä vain alkuperäisiä varusteita.
~ Älä koskaan aseta laitetta kuumille pin-
noille (esim. liesilevyille) tai lämmönläh-
teiden tai avotulen läheisyyteen.
~ Älä peitä verkkolaitetta ylikuumentumi-
sen välttämiseksi.
~ Terät leikkauspäässä saa puhdistaa
vain lääkealkoholilla. Älä käytä vettä tai
muita nesteitä.
~ Väkeviä tai hankaavia puhdistusaineita
ei saa käyttää.
4. Toimituksen sisältö
1 hiusten- ja partaleikkuri
1 verkkolaite8
2 säädettävää kampaosaa1:
Kampaosa 1: 1/3/6/9/12/15 mm
Kampaosa 2: 18/21/24/27/30/
33 mm
1 kampa12
1 sakset13
1 puhdistusharja14
1 öljy15
1 säilytyslaukku16
1 käyttöohje
BB*5$B%ERRN6HLWH)UHLWDJ2NWREHU
Sivu: 18
17
FI
5. Lataaminen
OHJEET:
• Lataa laitetta 90 minuutin ajan ennen
ensimmäistä käyttöä ja seuraavilla la-
tauskerroilla.
• Kun akut ovat lähes tyhjät, vilkkuu pisto-
kesymboli6 punaisena. Laite on sitten
vain lyhyen aikaa käyttövalmis ilman
verkkoliitäntää.
1. Sammuta laite tarvittaessa päälle-/pois
päältä-kytkimellä4.
2. Liitä verkkolaite8 liitoskohtaan7 lait-
teessa.
3. Liitä verkkolaite8 hyvin saavutettavaan
pistorasiaan, jonka jännite vastaa tyyp-
pikilvessä olevaa arvoa.
4. Pistokesymboli6 palaa punaisena ja
akku ladataan. Kun akku on täysin la-
dattu, vilkkuu paristosymboli5 sinise-
nä. Täysin ladatulla akulla laitetta
voidaan käyttää verkosta riippumatta
n. 60 minuutin ajan.
6. Toimintaohjeet
Voit käyttää hiusten- ja partaleikkuria akun
lataustilasta riippumatta aina verkkokäytös-
sä.
1. Varmista ennen verkkokäyttöä, että lai-
te on kytketty pois päältä.
2. Liitä verkkolaite8 liitoskohtaan7 lait-
teessa.
3. Liitä verkkolaite8 hyvin saavutettavaan
pistorasiaan, jonka jännite vastaa tyyp-
pikilvessä olevaa arvoa.
4. Kytke laite päälle-/pois päältä-kytkimel-
lä4 päälle.
6.1 Kampaosien
kiinnittäminen/
poistaminen
VAROITUS loukkaantumisesta!
Kytke laite pois päältä ennen kampaosien1
kiinnittämistä tai vaihtamista.
Kiinnittäminen
• Kampaosan1 kiinnittämistä varten
työnnä osa laitteen sivuttaisia ohjauskis-
koja pitkin kampaosan kiinnitykseen9,
kunnes se lukkiutuu kuuluvasti.
Poistaminen
1. Työnnä kampaosa1 kohtalaisella voi-
malla ylöspäin. Kampaosa1 irtoaa
kampaosan kiinnityksestä9.
2. Ota kampaosa pois.
6.2 Hiusten leikkaaminen
OHJEET:
• Leikattavien hiusten täytyy olla kuivat.
• Leikkauspituus voi vaihdella leikkauskul-
masta riippuen.
• Aseta pyyhe tai leikkauskappa kaulan
ja niskan ympärille, jotta estäisit hiusten
putoamisen kauluksen sisään.
• Kampaa hiukset huolellisesti.
• Kuva A: aloita ensin pitemmän leikka-
uspituuden omaavalla kampaosalla1 ja
siirry leikkauksen aikana asteittain lyhy-
empiin leikkauspituuksiin. Säädä leikka-
uspituudet kampaosan1 sivulla halutun
pituuden mukaisesti ja katso leikkauspi-
tuudet kampaosan1 sivulta merkinnäs-
tä11.
• Aloita leikkaaminen niskasta tai ohimoil-
ta päälakea kohti leikaten. Leikkaa sit-
ten etuhiukset kohti päälakea.
BB*5$B%ERRN6HLWH)UHLWDJ2NWREHU
Sivu: 19
18 FI
• Pidä laitetta siten, että kampaosa1 on
mahdollisimman latteasti kohti päätä.
Ohjaa laitetta tasaisesti ja vain yhteen
suuntaan hiusten läpi juuttumisen välttä-
miseksi.
• Leikkaa mahdollisuuksien mukaan hius-
ten kasvusuuntaa vastaan.
• Jotta kaikki hiukset tulevat leikatuiksi, on
laitteella ajettava useampaan kertaan
yhdessä kohdassa.
• Kampaa hiukset aina välillä huolellises-
ti.
• Jotta yli 20 mm:n leikkauspituuksissa
saavutettaisiin suora leikkauslinja, tulisi
laitetta ohjata useaan kertaan hiusten
läpi eri suunnista.
6.3 Hiusten ohentaminen
Käytä ohennustoimintaa hiusten tuuheuden
vähentämiseksi hiusten pituutta muuttamat-
ta.
• Työnnä säädin3 ylöspäin leikkaus-
pään10 suuntaan. Tällöin leikkauspää-
hän10 integroitu ohennustoiminta
ajetaan ylhäälle ulos.
6.4 Rajojen ja parran
leikkaaminen
VAROITUS loukkaantumisesta!
Leikkauspään kärjet ovat teräviä. Ole varo-
vainen niitä käyttäessäsi.
• Kuva A: säädä leikkauspituudet kam-
paosan1 sivulla halutun pituuden mu-
kaisesti ja katso leikkauspituudet
kampaosan1 sivulta merkinnästä11.
Lyhennä partaa nyt asteittain.
• Käytä laitetta ilman kampaosaa1 vain
leikkauspäällä10 leikataksesi hiukset
hyvin lyhyeksi tai parran ja rajojen leik-
kaamiseen. Siten voit leikata hiukset ta-
saisesti 1-2 mm:n pituuteen.
7. Puhdistus ja hoito
VAARA sähköiskusta!
~ Irrota verkkolaite8 pistorasiasta ennen
laitteen puhdistamista.
VAROITUS loukkaantumisesta!
~ Kytke laite aina pois päältä ennen lait-
teen puhdistamista.
VAROITUS aineellisista vahingoista!
~ Terät2 leikkauspäässä10 saa puhdis-
taa vain lääkealkoholilla. Älä käytä vettä
tai muita nesteitä. Öljyä terät seuraavas-
sa kappaleessa kuvatulla tavalla.
~ Väkeviä tai hankaavia puhdistusaineita
ei saa käyttää.
OHJE: puhdista ja öljyä laite jokaisen käy-
tön jälkeen.
• Ota kampaosa1 pois. Huuhtele kam-
paosa1 vedellä ja anna sen kuivua, en-
nen kuin asetat sen takaisin laitteeseen.
• Pyyhi laitteen kotelo kevyesti kostutetulla
liinalla.
Leikkauspään puhdistus ja
öljyäminen
1. Kuva B: paina leikkauspää10 peu-
kalolla taakse pois laitteesta.
2. Poista toimitukseen kuuluvalla puhdis-
tusharjalla14 leikkauspäähän10 tart-
tuneet hiukset.
3. Puhdista terät2 leikkauspäässä10
lääkealkoholilla (ei kuulu toimituksen
piiriin). Älä käytä vettä tai muita nestei-
tä. Anna leikkauspään10 kuivua.
4. Tiputa muutama tippa mukana seuraa-
vaa öljyä15 terille2 leikkauspääs-
sä10 ja levitä se tasaisesti. Pyyhi
tarvittaessa liika öljy pois pehmeällä lii-
nalla. Käytä vain hapotonta öljyä, ku-
ten esim. ompelukoneöljyä.
5. Kuva C: vie leikkauspään10 kärki
kotelon reunan alle ja paina leikkaus-
pää terillä alas, kunnes se lukkiutuu
kuuluvasti.
BB*5$B%ERRN6HLWH)UHLWDJ2NWREHU
Sivu: 20
19
FI
8. Osien hävittäminen
Yliviivattu jätekontti on kaikis-
sa EU-maissa käytetty symbo-
li, joka merkitsee, että
kyseinen tuote ei kuulu kotita-
lousjätteiden joukkoon vaan
on hävitettävä erikseen. Ohjeet koskevat
sekä itse tuotetta että samalla symbolilla va-
rustettuja lisätarvikkeita. Näin merkittyjä
tuotteita ei saa heittää kotitalousjätteiden
joukkoon, vaan ne on vietävä keräyspistee-
seen, joka on tarkoitettu sähköisen ja elekt-
ronisen romun kierrätykseen. Kierrätys
auttaa vähentämään jätteiden määrää ja
suojelemaan ympäristöä.
Pakkaus
Pakkausmateriaalien hävittämisessä on nou-
datettava maakohtaisia asetuksia ja ympä-
ristönsuojelumääräyksiä.
Akun poistaminen
• Tämä laite toimii yhdellä uudelleen ladat-
tavalla litiumioniakulla, joka on poistetta-
va laitteesta ennen laitteen hävittämistä.
• Akun poistaminen vaatii hieman sormi-
näppäryyttä, muutoin on olemassa louk-
kaantumisvaara! Jos et omaa kokemusta
työkalujen käytöstä, pyydä akkujen
poistamiseen henkilöä, joka osaa suorit-
taa sen asianmukaisesti.
VAARA akuista!
~ Huomioi akkua poistettaessa, ettei se
pääse vaurioitumaan. Palovaara!
~ Poistettua akkua ei saa purkaa.
~ Älä koskaan kytke akkua oikosulkuun.
Poistetun akun kontakteja ei saa liittää
metallisten esineiden kautta. Akku voi
ylikuumentua ja räjähtää.
~ Poista akku vain laitteen hävittämistä
varten. Akun poistamisella laite tuho-
taan. Älä ota osiin purettua laitetta
enää käyttöön.
1. Irrota laite sähköverkosta.
2. Kytke laite päälle ja anna sen käydä
niin kauan, kunnes akku on tyhjä.
3. Kuva B: ota leikkauspää10 pois lait-
teesta (katso “Puhdistus ja hoito”
sivulla 18).
4. Kuva D: avaa ristipääruuviavaimella
3 ruuvia laitteen takapuolella.
5. Nosta sivusauma irti ruuviavaimella ja
avaa kotelon puolikkaat.
6. Kuva E: irrota ristipääruuviavaimella
3 ruuvia platinalta ja käännä se ylös.
7. Kuva F: katkaise kaikki liitokset akusta
korttiin pihdeillä/sivuleikkurilla. Poista va-
paana oleva akku. Vie akku ja laite erik-
seen sopivaan keräyspisteeseen.
Tässä laitteessa käytettyä li-
tiumioniakkua ei saa laittaa
kotitalousjätteisiin. Akku on
hävitettävä asianmukaisella
tavalla. Toimita paristot hävi-
tettäviksi vastaaviin kaupan
keruuastioihin tai kunnallisiin
keräyspisteisiin.
9. Häiriötapauksissa
Mikäli laite ei sattuisi toimimaan normaalisti,
käy ensin läpi seuraava tarkastuslista. Ehkä
kyseessä on pieni ongelma, jonka pystyy rat-
kaisemaan itse.
VAARA sähköiskusta!
Laitetta ei pidä missään tapaukses-
sa yrittää korjata itse.
Vika
Mahdollinen syy /
apukeino
Laite ei toimi
• Onko virransyöttö
varmistettu?
• Akku tyhjä?
Terät2 leikkaus-
päässä10 toi-
mivat huonosti
• Leikkauspää puhdis-
tettu ja terät öljytty?
Li-ionit
BB*5$B%ERRN6HLWH)UHLWDJ2NWREHU
Sivu: 21
20 FI
10. Tekniset tiedot
Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään.
11. Takuun antaja on
HOYER Handel GmbH
Arvoisa asiakas,
tällä laitteella on 3 vuoden takuu ostopäi-
västä lukien. Jos tämä tuote on viallinen, si-
nulla on lakisääteisiä oikeuksia tuotteen
myyjää vastaan. Näitä lakisääteisiä oikeuk-
sia ei rajoiteta seuraavassa esitellyn takuum-
me puitteissa.
Takuuehdot
Takuuaika alkaa ostopäivästä. Säilytä alku-
peräinen ostokuitti huolellisesti. Tätä kuittia
tarvitaan kaupan todisteena.
Jos kolmen vuoden sisällä tämän tuotteen os-
topäivästä lukien ilmaantuu materiaali- tai
valmistusvirhe, tulemme valintamme mukaan
maksutta joko korjaamaan tai korvaamaan
tuotteen. Tämä takuu edellyttää viallisen lait-
teen ja ostotositteen (ostokuitti) esittämisen
kolmen vuoden määräajan sisällä ja lyhyttä
kirjallista kuvausta siitä, mikä laitteessa on
vikana ja milloin vika ilmaantui.
Jos vika kuuluu myöntämämme takuun pii-
riin, saat korjatun tai uuden tuotteen takai-
sin. Korjauksen tai tuotteen vaihtamisen
seurauksena takuuaika ei ala uudelleen.
Takuuaika ja lakisääteiset
vaatimukset
Takuuaika ei pitene takuusuorituksen seu-
rauksena. Tämä koskee myös vaihdettuja ja
korjattuja osia. Mahdollisesti jo oston yhtey-
dessä olemassa olevat vauriot ja viat on il-
moitettava heti pakkauksen avaamisen
jälkeen. Takuuajan päättymisen jälkeen suo-
ritettavat korjaukset ovat maksullisia.
Takuun laajuus
Laite on valmistettu tarkkoja laatuvaatimuk-
sia noudattaen ja tarkastettu huolellisesti en-
nen toimitusta.
Takuu kattaa materiaali- tai valmistusvirheet.
Tämä takuu ei koske niitä tuoteosia, jotka
ovat normaalin kulumisen kohteena ja voi-
daan siten katsoa kulutusosiin kuuluviksi tai
vaurioita särkyvissä osissa, esim. kytkin,
akut tai lasista valmistetut osat.
Tämä takuu ei ole voimassa, jos tuotetta on
vahingoitettu, käytetty tai huollettu epä-
asianmukaisella tavalla. Tuotteen asianmu-
kaista käyttöä varten on tarkkaan
noudatettava kaikkia käyttöohjeessa mainit-
tuja sääntöjä. Käyttötarkoituksia ja toiminto-
ja, joita käyttöohjeessa ei suositella tai joista
varoitetaan, on ehdottomasti vältettävä.
Tuote on tarkoitettu vain yksityiseen, eikä
kaupalliseen käyttöön. Takuu raukeaa vää-
rän ja epäasianmukaisen käytön ja voiman-
käytön tapauksissa ja silloin, kun korjauksia
ei ole tehty valtuutetussa palvelukeskukses-
samme.
Malli: SHBS 500 B2
Laite: Sisäänmeno: 5 V ,
, 1000 mA
Verkkolaite
(malli SW-
050100EU-T):
Sisäänmeno: 100-240 V
~ 50/60 Hz, 0,2 A max.
Ulostulo: 5 V ,
, 1000 mA
Verkkolaitteen
suojaluokka: II
Verkkolaitteen
suojaustyyppi: IP20
Käyttöympäristö: hyväksytty vain sisäti-
loihin
Akku: 1x 3,7 V Li-Ion, 500 mAh
Käyttölämpötila: -10 °C - +40 °C
BB*5$B%ERRN6HLWH)UHLWDJ2NWREHU
Sivu: 22
21
FI
Toiminta takuutapauksessa
Asiasi nopean käsittelyn varmistamiseksi
noudata seuraavia ohjeita:
• Kaikkien kysymysten yhteydessä tarvi-
taan artikkelinumero IAN: 270711 ja
ostokuitti kaupan todisteeksi.
• Toimintavirheiden tai muiden vikojen il-
maantuessa ota ensin yhteyttä seuraavas-
sa mainittuun palvelukeskukseen puheli-
mitse tai sähköpostin kautta.
• Vialliseksi todetun laitteen voit lähettää
sitten maksutta ilmoitettuun palveluosoit-
teeseen, liitä mukaan ostotosite (osto-
kuitti) ja tiedot vian laadusta ja siitä,
milloin vika ilmaantui.
Osoitteessa www.lidl-service.com
voit ladata tämän ja lukuisia muita
käsikirjoja, tuotevideoita ja ohjel-
mia.
Palvelukeskus
Huolto Suomi
Tel.: 010309 3582
E-Mail: hoyer@lidl.fi
IAN: 270711
Toimittaja
Huomioi, että seuraava osoite ei ole pal-
veluosoite. Ota ensin yhteyttä yllä mainit-
tuun palvelukeskukseemme.
HOYER Handel GmbH
Kühnehöfe 5
22761 Hamburg
Saksassa
FI
BB*5$B%ERRN6HLWH)UHLWDJ2NWREHU

Kysymykset & vastaukset

Merkin SilverCrest SHBS 500 B2 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta SilverCrest SHBS 500 B2

Onko sinulla kysymys tuotteesta SilverCrest SHBS 500 B2, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen SilverCrest SHBS 500 B2 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen SilverCrest SHBS 500 B2 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.