SilverCrest SHBS 3.7 B1 käyttöohjeet

Katso tuotteen SilverCrest SHBS 3.7 B1 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: SilverCrest
  • Tuote: Parranajokone
  • Malli/nimi: SHBS 3.7 B1
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: , , , , , , , , , ,

Sisällysluettelo

Sivu: 29
28 FI
Sisältö
1. Yleiskatsaus ................................................29
2. Määräystenmukainen käyttö .........................31
3. Turvaohjeita ................................................31
4. Toimituksen sisältö .......................................36
5. Lataaminen .................................................37
6. Käyttö ........................................................38
6.1 Kuljetusvarmistus ................................38
6.2 Leikkuuosien vaihtaminen ....................38
6.3 Kampaosien vaihtaminen ....................39
6.4 Hiusten leikkaaminen ..........................39
6.5 Parran leikkaaminen ...........................40
6.6 Rajojen leikkaaminen ..........................41
6.7 Parran ajaminen .................................41
6.8 Nenä- ja korvakarvojen leikkaaminen ...42
7. Puhdistus ja hoito .........................................42
8. Säilytys .......................................................44
9. Osien lisätilaus ............................................44
10. Osien hävittäminen ......................................44
11. Häiriötapauksissa ........................................47
12. Tekniset tiedot .............................................48
13. Takuun antaja on HOYER HandelGmbH ........48
BB*5$B%ERRN6HLWH'RQQHUVWDJ1RYHPEHU
Sivu: 30
29
FI
1. Yleiskatsaus
1 Eri pituuksille (3, 4, 5, 6 mm) säädettävä kampaosa
parranleikkuuosalle
2 Kampaosat hiustenleikkuuosalle 3, 6, 9, 12 mm
3 Parranajo-osa
4 Tarkkuustrimmeriosa
5 Hiusten- ja partaleikkuri pistokeliitosjohdon/latausase-
man liitännällä
6 Kytkin leikkauspituuden hienosäädöllä 1: 0,8 mm /
2: 1,3 mm / 3: 1,8 mm
7 Päälle-/pois päältä-kytkin
8 Paristosymboli
palaa sinisenä: laite on toiminnassa
vilkkuu sinisenä latauksen aikana: akku on ladattu
vilkkuu 3x vihreänä: kuljetusvarmistus aktivoitu
9 Pistokesymboli
vilkkuu punaisena: akku melkein tyhjä
palaa punaisena latauksen aikana: akku ladataan
10 Verkkolaite
11 Latausasema latauskontaktilla
12 Nenä-/korvakarvatrimmeriosa
13 Hiustenleikkuuosa
14 Parranleikkuuosa
Ilman kuvaa:
15 Sakset
16 Terän voiteluöljy
17 Puhdistusharja
18 Kampa
19 Säilytyspussi (hiusten- ja partaleikkurille ja tarvikkeille)
BB*5$B%ERRN6HLWH'RQQHUVWDJ1RYHPEHU
Sivu: 31
30 FI
Sydämellinen kiitos
luottamuksestasi!
Onnittelumme uuden hiusten- ja partaleikkurisi 5/1 johdos-
ta.
Laitteen turvallista käyttöä ja kaikkiin toimintoihin tutustu-
mista varten on huomioitava seuraavaa:
• Ennen ensimmäistä käyttöönottoa on tämä
käyttöohje luettava huolellisesti läpi.
• Turvaohjeita on välttämättä noudatettava!
• Laitetta saa käyttää vain tässä käyttöohjees-
sa kuvatulla tavalla.
• Tämä käyttöohje on säilytettävä huolellisesti.
• Jos laite annetaan toiselle henkilölle, tulisi
tämän käyttöohjeen olla mukana.
Toivomme, että uudesta hiusten- ja partaleikkuristasi 5/1
on paljon iloa!
BB*5$B%ERRN6HLWH'RQQHUVWDJ1RYHPEHU
Sivu: 32
31
FI
2. Määräystenmukainen käyttö
Hiusten- ja partaleikkuri 5/1 on tarkoitettu ainoastaan ih-
misten hiusten leikkaamista varten. Käytä laitetta vain kui-
viin hiuksiin.
Laite on suunniteltu yksityisessä kotitaloudessa käytettäväk-
si eikä sitä saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Laitetta
saa käyttää vain sisätiloissa.
Ennakoitava väärinkäyttö
VAROITUS aineellisista vahingoista!
Älä leikkaa laitteella keinotekoisia hiuksia ja eläinten kar-
voja.
3. Turvaohjeita
Varoituksiin liittyvää
Tarpeen mukaan käytetään tässä käyttöohjeessa seuraavia
varoitusmerkintöjä:
VAARA! Suuri riski: varoituksen laiminlyönnistä
voi aiheutua tapaturman vaara.
VAROITUS! Keskimääräinen riski: varoituksen huomiotta
jättämisestä voi seurata loukkaantumisia tai vakavia aineel-
lisia vahinkoja.
VARO: alhainen riski: varoituksen huomiotta jättämisestä
voi seurata lieviä loukkaantumisia tai aineellisia vahinkoja.
OHJE: seikkoja ja erityiskohtia, jotka on huomioitava lait-
teen käytön yhteydessä.
BB*5$B%ERRN6HLWH'RQQHUVWDJ1RYHPEHU
Sivu: 33
32 FI
Ohjeita turvallista käyttöä varten
~ Tätä laitetta voivat käyttää vähintään
8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henki-
löt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset
kyvyt tai kokemus ja/tai tiedot ovat riittä-
mättömät, jos heitä valvotaan tai mikäli
heidät on opastettu käyttämään laitetta tur-
vallisesti ja ymmärtämään sen käyttöön
liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä lait-
teella. Laitteen puhdistusta ja käyttäjähuol-
toa lapset eivät saa suorittaa ilman
valvontaa.
~ Laite ja liitosjohto on pidettävä 8 vuotta
nuorempien lasten ulottumattomissa.
~ Käytä verkkokäytössä vain toimitukseen si-
sältyvää alkuperäistä pistokeverkkolaitetta.
~ VAROITUS! Pidä laite kuivana.
VAARA lapsille
~ Pakkausmateriaali ei kuulu lasten leikkeihin. Lasten ei
pidä antaa leikkiä muovipusseilla. Niistä voi aiheutua
tukehtumisvaara.
~ Säilytä laitetta lasten ulottumattomissa.
VAARA koti- ja hyötyeläimille ja
niiden kautta
~ Sähkölaitteista voi aiheutua vaaraa koti- ja hyötyeläi-
mille. Lisäksi eläimet voivat myös vaurioittaa laitetta.
BB*5$B%ERRN6HLWH'RQQHUVWDJ1RYHPEHU
Sivu: 34
33
FI
Siksi eläimet on periaatteessa pidettävä loitolla sähkö-
laitteista.
VAARA sähköiskusta kosteuden takia
~ Laite on suojattava kosteudelta sekä tippu- ja roiskevedel-
tä.
~ Älä käytä laitetta märin käsin.
~ Laitetta, latausasemaa ja verkkolaitetta ei saa upottaa ve-
teen tai muihin nesteisiin eikä huuhdella juoksevan veden
alla.
~ Jos laite on päässyt putoamaan veteen, irrota verkko-
laite välittömästi ja ota laite vasta tämän jälkeen ylös
vedestä. Tässä tapauksessa laitetta ei tule enää käyt-
tää, vaan se on annettava ammattiliikkeen tarkastetta-
vaksi.
~ Jos laitteeseen pääsee nestettä, vie laite tarkastettavak-
si ennen seuraavaa käyttöönottoa.
~ Jos laitetta käytetään kylpyhuoneessa, on verkkolaite
irrotettava käytön jälkeen, koska veden läheisyys on
mahdollinen vaara, vaikka laite olisikin kytketty pois
päältä.
~ Lisäsuojaksi suositellaan virtapiiriin vikavirtasuojalaitteen
(RCD) asentamista, jonka mitoituksen laukaisuvirta on
enintään 30 mA. Kysy neuvoa sähköasentajaltasi. Asen-
nuksen saa antaa ainoastaan ammattitaitoisen säh-
köasentajan suoritettavaksi.
VAARA sähköiskusta
~ Älä ota laitetta käyttöön, jos laitteessa, latausasemassa
tai johdossa on näkyviä vaurioita tai jos laite on aiem-
min päässyt putoamaan.
BB*5$B%ERRN6HLWH'RQQHUVWDJ1RYHPEHU
Sivu: 35
34 FI
~ Liitä verkkolaite pistorasiaan vasta sitten, kun johto on
liitetty laitteeseen/latausasemaan.
~ Liitä verkkolaite vain säännönmukaisesti asennettuun ja
hyvin saavutettavaan pistorasiaan, jonka jännite vas-
taa tyyppikilvessä olevaa arvoa. Pistorasian on oltava
myös liittämisen jälkeen hyvin saavutettava.
~ Pidä huolta siitä, ettei johto pääse vaurioitumaan terä-
vien kulmien tai kuumien paikkojen takia.
~ Pidä huolta siitä, ettei johto pääse juuttumaan tai litisty-
mään.
~ Irrottaaksesi verkkolaitteen pistorasiasta, vedä aina
verkkolaitteesta, äläkä koskaan johdosta.
~ Irrota verkkolaite pistorasiasta, …
… jokaisen käyttökerran jälkeen,
… jokaisen latauksen jälkeen,
… jos sattuu häiriö,
… ennen laitteen liittämistä johtoon,
… ennen kuin puhdistat laitteen ja
… aina ukonilmalla.
~ Turvateknisistä syistä laitteen rakenteeseen ei saa tehdä
muutoksia. Vie laite kunnostettavaksi aina ammattitaitoi-
seen korjaamoon tai valmistajan huoltokeskukseen.
VAARA akuista
~ Suojaa akkua mekaanisilta vaurioilta. Palovaara!
~ Älä aseta laitetta alttiiksi suoralle auringonvalolle tai kuu-
muudelle. Ympäristön lämpötila ei saa alittaa -10 °C
eikä ylittää +40 °C.
~ Laitteessa olevia latauskontakteja ei saa liittää metallis-
ten esineiden kautta.
~ Lataa akku ainoastaan alkuperäisellä lisäosalla (verk-
kolaitteella).
BB*5$B%ERRN6HLWH'RQQHUVWDJ1RYHPEHU
Sivu: 36
35
FI
~ Hävittämistä varten poistettua akkua ei saa käyttää uu-
delleen.
~ Jos akusta valuu elektrolyyttinestettä, vältä kontaktia sil-
mien, limakalvojen ja ihon kanssa. Huuhtele kyseessä
olevat kohdat runsaalla puhtaalla vedellä ja hakeudu
lääkärin hoitoon. Elektrolyyttineste voi aiheuttaa ärsy-
tystä.
VAROITUS loukkaantumisesta
leikkaamalla
~ Kampaosien, hiustenleikkuuosan, parranleikkuuosan ja
tarkkuustrimmeriosan kärjet ovat teräviä. Ole varovai-
nen niitä käyttäessäsi.
~ Älä käytä laitetta vaurioituneen osan kanssa.
~ Kytke laite pois päältä, ennen kuin liität tai vaihdat
osia sekä ennen jokaista puhdistusta.
VAROITUS loukkaantumisista
~ Aseta johto siten, ettei kukaan pääse kompastumaan
siihen tai astumaan sen päälle.
~ Älä paina nenä-/korvakarvatrimmeriosaa liian syvälle
sieraimeen tai korvaan.
~ Älä käytä laitetta avointen haavojen, leikkaushaavo-
jen, auringonpolttamien tai rakkuloiden tapauksessa.
VAROITUS aineellisista vahingoista
~ Latausasema on varustettu pitävillä silikonijaloilla. Koska
huonekaluja pinnoitetaan monilla eri maaleilla ja muo-
veilla ja käsitellään erilaisilla hoitoaineilla, ei ole täysin
poissuljettavissa, että joissakin näistä aineista on aineso-
sia, jotka vahingoittavat ja pehmentävät muovijalkoja.
Aseta latausaseman alle tarvittaessa pitävä alusta.
~ Käytä vain alkuperäisiä varusteita.
BB*5$B%ERRN6HLWH'RQQHUVWDJ1RYHPEHU
Sivu: 37
36 FI
~ Älä koskaan aseta laitetta kuumille pinnoille (esim. lie-
silevyille) tai lämmönlähteiden tai avotulen läheisyy-
teen.
~ Älä peitä verkkolaitetta ylikuumentumisen välttämisek-
si.
~ Älä paina parranajo-osan teräverkkoa liian voimak-
kaasti, ettei teräverkko vaurioidu.
~ Älä irrota teräverkkoa teräverkon kehyksestä, äläkä
puhdista sitä harjalla.
~ Väkeviä tai hankaavia puhdistusaineita ei saa käyttää.
4. Toimituksen sisältö
1 Hiusten- ja partaleikkuri 5/15
1 Verkkolaite10
1 Latausasema11
5 Vaihdettavat leikkuuosat:
Hiustenleikkuuosa13
Parranleikkuuosa14
Tarkkuustrimmeriosa4
Nenä-/korvakarvatrimmeriosa12
Parranajo-osa3
4 Kampaosat2 hiustenleikkuuosalle 3, 6, 9, 12 mm
1 Eri pituuksille (3, 4, 5, 6 mm) säädettävä kampaosa1
parranleikkuuosalle14
1 Kampa18
1 Sakset15
1 Puhdistusharja17
1 Terän voiteluöljy16
1 Säilytyspussi (hiusten- ja partaleikkurille ja tarvikkeille)19
1 Käyttöohje
BB*5$B%ERRN6HLWH'RQQHUVWDJ1RYHPEHU
Sivu: 38
37
FI
5. Lataaminen
OHJEET:
• Lataa ennen ensimmäistä käyttökertaa (ilman johtoa)
sekä seuraavilla latauskerroilla hiusten- ja partaleikku-
ria5 n. 90 minuutin ajan.
• Kun akut ovat lähes tyhjät, vilkkuu pistokesymboli9 pu-
naisena. Laite on sitten vain lyhyen aikaa käyttövalmis
ilman verkkoliitäntää.
1. Aseta latausasema11 tasaiselle alustalle.
2. Liitä verkkolaite10 latausasemaan11.
3. Kytke laite tarvittaessa päälle-/pois päältä-kytkimellä7
pois päältä.
4. Liitä verkkolaite10 hyvin saavutettavaan pisto-
rasiaan, jonka jännite vastaa tyyppikilvessä olevaa
arvoa.
5. Aseta hiusten- ja partaleikkuri5 latausasemaan11.
6. Pistokesymboli9 palaa punaisena ja akku ladataan.
Kun akku on täysin ladattu, vilkkuu paristosymboli8
sinisenä. Täysin ladatulla akulla laitetta voidaan käyt-
tää verkosta riippumatta n. 60 minuutin ajan.
BB*5$B%ERRN6HLWH'RQQHUVWDJ1RYHPEHU
Sivu: 39
38 FI
6. Käyttö
Voit käyttää hiusten- ja partaleikkuria 5/1 akun lataustilasta
riippumatta aina verkkokäytössä.
1. Varmista verkkokäyttöä varten, että hiusten- ja parta-
leikkuri5 on kytketty pois päältä.
2. Liitä verkkolaite10 liitoskohtaan hiusten- ja partaleik-
kurissa5.
3. Liitä verkkolaite10 hyvin saavutettavaan pisto-
rasiaan, jonka jännite vastaa tyyppikilvessä olevaa
arvoa.
4. Kytke laite päälle-/pois päältä-kytkimellä7 päälle.
6.1 Kuljetusvarmistus
Kun kuljetusvarmistus on aktivoitu, vilkkuu paristosymboli8
3xvihreänä.
• Paina ja pidä päälle-/pois päältä-kytkintä7 n. 3 se-
kuntia painettuna kuljetusvarmistuksen kytkemiseksi
päälle/pois päältä.
• Liitettäessä verkkolaite10 kytkeytyy kuljetusvarmistus
pois päältä, eikä sitä voida aktivoida verkkokäytössä.
6.2 Leikkuuosien vaihtaminen
VAROITUS loukkaantumisesta!
Kytke hiusten- ja partaleikkuri5 pois päältä ennen osien kiin-
nittämistä tai poistamista.
• Kuva A: osien13,3,4,12,14 poistamiseksi paina
osaa peukalolla taaksepäin irti hiusten- ja partaleikkuris-
ta5.
BB*5$B%ERRN6HLWH'RQQHUVWDJ1RYHPEHU
Sivu: 40
39
FI
• Kuva B: osien13,3,4,12,14 kiinnittämiseksi ohjaa
osanalempi läppä hiusten- ja partaleikkurin5 kiskoon ja
paina osan ylempää puolta hiusten- ja partaleikkuriin, kun-
nes se kiinnittyy kuuluvasti ja on pysyvästi paikallaan.
6.3 Kampaosien vaihtaminen
Kiinnittäminen
• Kampaosien2 +1 kiinnittämiseksi vastaava kam-
paosa työnnetään varovasti hiusten- tai parranleik-
kuuosan13 /14 yli. Paina kampaosien2 alaosaa
kiinni, kunnes ne kiinnittyvät paikoilleen.
Poistaminen
• Kampaosien2 poistamiseksi kampaosa irrotetaan ala-
osasta ja vedetään pois hiusten- ja partaleikkurista5.
• Kampaosa1 parranleikkuuosalle14 työnnetään ylös-
päin irti hiusten- ja partaleikkurista5.
6.4 Hiusten leikkaaminen
Hiustenleikkuuosa13
OHJEET:
• Leikattavien hiusten täytyy olla kuivat.
• Leikkauspituus voi vaihdella leikkauskulmasta riippuen.
• Aseta pyyhe tai leikkauskappa kaulan ja niskan ympä-
rille, jotta estäisit hiusten putoamisen kauluksen sisään.
• Kampaa hiukset huolellisesti.
• Aloita ensin pitemmän leikkauspituuden omaavalla
kampaosalla2 ja siirry leikkauksen aikana asteittain
lyhyempiin leikkauspituuksiin.
BB*5$B%ERRN6HLWH'RQQHUVWDJ1RYHPEHU
Sivu: 41
40 FI
• Aloita leikkaaminen niskasta tai ohimoilta päälakea
kohti leikaten. Leikkaa sitten etuhiukset kohti päälakea.
• Pidä hiusten- ja partaleikkuria5 siten, että kam-
paosa2 on mahdollisimman latteasti kohti päätä. Oh-
jaa laitetta tasaisesti hiusten läpi.
• Leikkaa mahdollisuuksien mukaan hiusten kasvusuun-
taa vastaan.
• Jotta kaikki hiukset tulevat leikatuiksi, on hiusten- ja parta-
leikkurilla5 ajettava useampaan kertaan yhdessä koh-
dassa.
• Kampaa hiukset aina välillä huolellisesti.
• Jotta yli 12 mm leikkauspituuksilla saavutettaisiin suora
leikkauslinja, tulisi hiusten- ja partaleikkuria5 ohjata
useaan kertaan hiusten läpi eri suunnista.
6.5 Parran leikkaaminen
Parranleikkuuosa14
OHJE: huomioi, että vastaavat leikkauspituudet saadaan
vain silloin, kun kytkin leikkauspituuden hienosäädölle6
on asennossa 1 ja hiusten- ja partaleikkuria5 pidetään oi-
keassa kulmassa ihon pintaa vasten.
• Kampaa parta kasvusuuntaan.
• Leikkaa parta alaspäin korvasta leukaan. Trimmaa en-
sin yksi ja sitten toinen puoli.
• Kampaosa1
Kuva C: aseta leikkauspituus säätimellä hiusten halutun
pituuden mukaisesti ja lue leikkauspituudet kam-
paosan1 sivulla olevasta merkinnästä (3, 4, 5, 6 mm).
Lyhennä partaa nyt asteittain.
BB*5$B%ERRN6HLWH'RQQHUVWDJ1RYHPEHU
Sivu: 42
41
FI
• Käytä parranleikkuuosaa14 ilman kampaosaa1 lei-
kataksesi parran hyvin lyhyeksi tai viiksien ja rajojen
siistimiseen.
• Leikkauspituuden hienosäädön kytkimellä6 voidaan
leikkauspituutta vaihdella hieman kolmella tasolla
(1: 0,8 mm / 2: 1,3 mm / 3: 1,8 mm).
• Viiksiä leikatessasi kampaa ne ensin suoraan alas-
päin. Käytä sitten joko parranleikkuuosaa14 tai tark-
kuustrimmeriosaa4. Aloita keskeltä suun yläpuolella ja
leikkaa ensin yksi ja sitten toinen puoli.
6.6 Rajojen leikkaaminen
Tarkkuustrimmeriosa4
• Käytä tarkkuustrimmeriosaa4 viiksien, poskiparran,
pulisonkien tai kulmakarvojen lyhentämiseen ja muo-
toiluun.
• Aseta osan reuna haluttuun hiusrajan korkeuteen ja lii-
kuta hiusten- ja partaleikkuria5 alaspäin.
6.7 Parran ajaminen
Parranajo-osa3
OHJE: ihon on oltava puhdas ja kuiva.
• Pidä hiusten- ja partaleikkuria5 oikeassa kulmassa
ihon pintaa vasten ja ohjaa sitä hellävaraisesti kasvo-
jen yli.
• Aja parta parran kasvusuuntaa vastaan.
• Hankalissa paikoissa, kuten esim. leuan kohdalla, kiris-
tä ihoa paremman tuloksen saavuttamiseksi.
BB*5$B%ERRN6HLWH'RQQHUVWDJ1RYHPEHU
Sivu: 43
42 FI
6.8 Nenä- ja korvakarvojen
leikkaaminen
Nenä-/korvakarvatrimmeriosa12
• Ohjaa vain metallikärki hitaasti sieraimeen tai kor-
vaan.
• Liikuta hiusten- ja partaleikkuria5 hitaasti pyörittäen
karvojen leikkaamiseksi.
7. Puhdistus ja hoito
VAARA sähköiskusta!
Irrota verkkolaite10 pistorasiasta ennen hiusten- ja parta-
leikkurin5 ja latausaseman11 puhdistamista.
VAROITUS loukkaantumisesta!
Kytke aina ennen puhdistusta hiusten- ja partaleikkuri5
pois päältä.
VAROITUS aineellisista vahingoista!
Väkeviä tai hankaavia puhdistusaineita ei saa käyttää.
OHJE: puhdista ja öljyä laite jokaisen käytön jälkeen.
Hiusten- ja partaleikkuri5 ja latausase-
ma11
• Pyyhi hiusten- ja partaleikkurin kotelo ja latausasema
kevyesti kostutetulla liinalla.
Kampaosat2,1
• Ota kampaosa pois. Huuhtele kampaosa vedellä ja
anna sen kuivua, ennen kuin käytät sitä uudelleen.
BB*5$B%ERRN6HLWH'RQQHUVWDJ1RYHPEHU
Sivu: 44
43
FI
Hiustenleikkuu-, parranleikkuu- ja tark-
kuustrimmeriosa13,14,4
1. Kuva A: paina osaa peukalolla taaksepäin irti hius-
ten- ja partaleikkurista5.
2. Poista hiusten jäämät osasta mukana toimitetulla puh-
distusharjalla17.
3. Laita muutama tippa terän voiteluöljyä16 osan leik-
kuusivulle. Pyyhi tarvittaessa liika öljy pois pehmeällä
liinalla. Käytä vain hapotonta öljyä, kuten esim. om-
pelukoneöljyä.
Nenä-/korvakarvatrimmeriosa12
• Ota nenä-/korvakarvatrimmeriosa12 pois. Huuhtele
osa vedellä ja anna sen kuivua täysin, ennen kuin käy-
tät sitä uudelleen.
Parranajo-osa3
VAROITUS!
Älä irrota teräverkkoa teräverkon kehyksestä, äläkä puhdis-
ta sitä puhdistusharjalla17.
OHJE: laita ajoittain muutama tippa hapotonta öljyä
(esim. ompelukoneöljyä) leikkuuterälle. Aseta parranajo-
osa hiusten- ja partaleikkurille5 ja anna sen olla käynnissä
muutaman sekunnin ajan käyttämättä sitä. Pyyhi tarvittaes-
sa liika öljy pois pehmeällä liinalla.
1. Ota parranajo-osa3 pois.
2. Paina parranajo-osan sivuilla olevia painikkeita ja
vedä teräverkon kehys irti. Pidä tällöin kiinni vain terä-
verkon kehyksen sivuilta, äläkä paina teräverkkoa.
3. Puhdista leikkuuterä mukana toimitetulla puhdistushar-
jalla17.
BB*5$B%ERRN6HLWH'RQQHUVWDJ1RYHPEHU
Sivu: 45
44 FI
4. Puhdista teräverkko teräverkon kehyksessä juoksevan
veden alla ja anna sen kuivua täydellisesti, ennen
kuin asetat sen uudelleen parranajo-osalle3.
5. Aseta teräverkon kehys jälleen parranajo-osalle3. Huo-
mioi asetuksen yhteydessä, että teräverkon kehyksen
kiinnitysläpät sopivat parranajo-osan vastaaviin aukkoi-
hin ja paina teräverkon kehystä kevyesti alas, kunnes se
kiinnittyy kuuluvasti paikalleen.
8. Säilytys
• Säilytystä varten …
… aseta hiusten- ja partaleikkuri5 latausasemaan11 tai
… käytä mukana toimitettua säilytyspussia19.
9. Osien lisätilaus
Voit tilata lisäksi parranajo-osan3:
- osoitteesta www.hoyerhandel.com
- tai palvelukeskukselta, jonka yhteystiedot löytyvät koh-
dasta Kappale "Takuun antaja on
HOYER HandelGmbH" sivulla 48.
10. Osien hävittäminen
Yliviivattu jätekontti on kaikissa EU-maissa käy-
tetty symboli, joka merkitsee, että kyseinen tuo-
te ei kuulu kotitalousjätteiden joukkoon vaan
on hävitettävä erikseen. Ohjeet koskevat sekä
itse tuotetta että samalla symbolilla varustettu-
ja lisätarvikkeita. Näin merkittyjä tuotteita ei
saa heittää kotitalousjätteiden joukkoon, vaan
ne on vietävä keräyspisteeseen, joka on tarkoi-
BB*5$B%ERRN6HLWH'RQQHUVWDJ1RYHPEHU
Sivu: 46
45
FI
tettu sähköisen ja elektronisen romun kierrätykseen. Kierrätys
auttaa vähentämään jätteiden määrää ja suojelemaan ym-
päristöä.
Pakkaus
Pakkausmateriaalien hävittämisessä on noudatettava maa-
kohtaisia asetuksia ja ympäristönsuojelumääräyksiä.
Akun poistaminen
• Tämä laite toimii yhdellä uudelleen ladattavalla litiumionia-
kulla, joka on poistettava laitteesta ennen laitteen hävittä-
mistä.
• Akun poistaminen vaatii hieman sorminäppäryyttä, muu-
toin on olemassa loukkaantumisvaara! Jos et omaa koke-
musta työkalujen käytöstä, pyydä akkujen poistamiseen
henkilöä, joka osaa suorittaa sen asianmukaisesti.
VAARA akuista!
~ Huomioi akkua poistettaessa, ettei se pääse vaurioitu-
maan. Palovaara!
~ Poistettua akkua ei saa purkaa.
~ Älä koskaan kytke akkua oikosulkuun. Poistetun akun
kontakteja ei saa liittää metallisten esineiden kautta.
Akku voi ylikuumentua ja räjähtää.
~ Poista akku vain laitteen hävittämistä varten. Akun
poistamisella laite tuhotaan. Älä ota osiin purettua lai-
tetta enää käyttöön.
1. Irrota laite sähköverkosta.
2. Kytke laite päälle ja anna sen käydä niin kauan, kun-
nes akku on tyhjä.
BB*5$B%ERRN6HLWH'RQQHUVWDJ1RYHPEHU
Sivu: 47
46 FI
3. Kuva A: paina osaa13,3,4,12,14 peukalolla
taaksepäin irti hiusten- ja partaleikkurista5.
4. Kuva D: irrota ristipääruuviavaimella takapuolella ja
laitteen yläosassa olevat 3 ruuvia.
5. Kuva E: nosta sivusauma irti ruuviavaimella ja avaa
kotelon puolikkaat.
6. Kuva F: irrota 4 ruuvia platinalta ja käännä se niin,
että akku osoittaa itseäsi kohti.
7. Kuva G: katkaise kaikki liitokset akusta korttiin pihdeil-
lä/sivuleikkurilla. Poista vapaana oleva akku. Vie akku ja
laite erikseen sopivaan keräyspisteeseen.
Tässä laitteessa käytettyä litiumioniakkua ei
saa laittaa kotitalousjätteisiin. Akku on hävitet-
tävä asianmukaisella tavalla. Toimita paristot
hävitettäviksi vastaaviin kaupan keruuastioihin
tai kunnallisiin keräyspisteisiin.
Li-ionit
BB*5$B%ERRN6HLWH'RQQHUVWDJ1RYHPEHU
Sivu: 48
47
FI
11. Häiriötapauksissa
Mikäli laite ei sattuisi toimimaan normaalisti, käy ensin läpi
seuraava tarkastuslista. Ehkä kyseessä on pieni ongelma,
jonka pystyy ratkaisemaan itse.
VAARA sähköiskusta! Laitetta ei pidä mis-
sään tapauksessa yrittää korjata itse.
Vika
Mahdollinen syy /
apukeino
Laite ei toimi
• Onko virransyöttö varmistet-
tu?
• Akku tyhjä?
Leikkuuosat13, 3, 4,
12, 14 toimivat huonosti
• Onko osat puhdistettu ja
tarvittaessa öljytty?
BB*5$B%ERRN6HLWH'RQQHUVWDJ1RYHPEHU
Sivu: 49
48 FI
12. Tekniset tiedot
Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään.
13. Takuun antaja on
HOYER HandelGmbH
Arvoisa asiakas,
tällä laitteella on 3 vuoden takuu ostopäivästä lukien. Jos
tämä tuote on viallinen, sinulla on lakisääteisiä oikeuksia
tuotteen myyjää vastaan. Näitä lakisääteisiä oikeuksia ei
rajoiteta seuraavassa esitellyn takuumme puitteissa.
Takuuehdot
Takuuaika alkaa ostopäivästä. Säilytä alkuperäinen osto-
kuitti huolellisesti. Tätä kuittia tarvitaan kaupan todisteena.
Malli: SHBS 3.7 B1
Hiusten- ja partaleikkuri: Sisäänmeno: 5 V ,
, 1000mA
Verkkolaite
Malli SW-050100EU-T:
Sisäänmeno: 100–240 V ~
50/60 Hz, 0,2 A max.
Ulostulo: 5 V , ,
1000 mA
Verkkolaitteen suojaluokka: II
Verkkolaitteen suojaustyyppi: IP20
Käyttöympäristö: hyväksytty vain sisätiloihin
Akku: 1x 3,7 V Li-Ion, 500 mAh
Käyttölämpötila: -10 °C - +40 °C
BB*5$B%ERRN6HLWH'RQQHUVWDJ1RYHPEHU
Sivu: 50
49
FI
Jos kolmen vuoden sisällä tämän tuotteen ostopäivästä lu-
kien ilmaantuu materiaali- tai valmistusvirhe, tulemme valin-
tamme mukaan maksutta joko korjaamaan tai korvaamaan
tuotteen. Tämä takuu edellyttää viallisen laitteen ja ostoto-
sitteen (ostokuitti) esittämisen kolmen vuoden määräajan si-
sällä ja lyhyttä kirjallista kuvausta siitä, mikä laitteessa on
vikana ja milloin vika ilmaantui.
Jos vika kuuluu myöntämämme takuun piiriin, saat korjatun
tai uuden tuotteen takaisin. Korjauksen tai tuotteen vaihta-
misen seurauksena takuuaika ei ala uudelleen.
Takuuaika ja lakisääteiset vaatimukset
Takuuaika ei pitene takuusuorituksen seurauksena. Tämä
koskee myös vaihdettuja ja korjattuja osia. Mahdollisesti jo
oston yhteydessä olemassa olevat vauriot ja viat on ilmoi-
tettava heti pakkauksen avaamisen jälkeen. Takuuajan
päättymisen jälkeen suoritettavat korjaukset ovat maksulli-
sia.
Takuun laajuus
Laite on valmistettu tarkkoja laatuvaatimuksia noudattaen
ja tarkastettu huolellisesti ennen toimitusta.
Takuu kattaa materiaali- tai valmistusvirheet. Tämä takuu ei
koske niitä tuoteosia, jotka ovat normaalin kulumisen koh-
teena ja voidaan siten katsoa kulutusosiin kuuluviksi tai vau-
rioita särkyvissä osissa, esim. kytkin, akut tai lasista
valmistetut osat.
Tämä takuu ei ole voimassa, jos tuotetta on vahingoitettu,
käytetty tai huollettu epäasianmukaisella tavalla. Tuotteen
asianmukaista käyttöä varten on tarkkaan noudatettava
kaikkia käyttöohjeessa mainittuja sääntöjä. Käyttötarkoituk-
sia ja toimintoja, joita käyttöohjeessa ei suositella tai joista
varoitetaan, on ehdottomasti vältettävä.
BB*5$B%ERRN6HLWH'RQQHUVWDJ1RYHPEHU
Sivu: 51
50 FI
Tuote on tarkoitettu vain yksityiseen, eikä kaupalliseen käyt-
töön. Takuu raukeaa väärän ja epäasianmukaisen käytön
ja voimankäytön tapauksissa ja silloin, kun korjauksia ei
ole tehty valtuutetussa palvelukeskuksessamme.
Toiminta takuutapauksessa
Asiasi nopean käsittelyn varmistamiseksi noudata seuraa-
via ohjeita:
• Kaikkien kysymysten yhteydessä tarvitaan artikkelinu-
mero IAN: 273441 ja ostokuitti kaupan todisteeksi.
• Toimintavirheiden tai muiden vikojen ilmaantuessa ota
ensin yhteyttä seuraavassa mainittuun palvelukeskukseen
puhelimitse tai sähköpostin kautta.
• Vialliseksi todetun laitteen voit lähettää sitten maksutta
ilmoitettuun palveluosoitteeseen, liitä mukaan ostotosite
(ostokuitti) ja tiedot vian laadusta ja siitä, milloin vika
ilmaantui.
Osoitteessa www.lidl-service.com voit ladata tä-
män ja lukuisia muita käsikirjoja, tuotevideoita ja
ohjelmia.
Palvelukeskus
Huolto Suomi
Tel.: 010309 3582
E-Mail: hoyer@lidl.fi
IAN: 273441
FI
BB*5$B%ERRN6HLWH'RQQHUVWDJ1RYHPEHU
Sivu: 52
51
FI
Toimittaja
Huomioi, että seuraava osoite ei ole palveluosoite. Ota
ensin yhteyttä yllä mainittuun palvelukeskukseemme.
HOYER Handel GmbH
Kühnehöfe 5
22761 Hamburg
Saksassa
BB*5$B%ERRN6HLWH'RQQHUVWDJ1RYHPEHU

Kysymykset & vastaukset

Merkin SilverCrest SHBS 3.7 B1 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta SilverCrest SHBS 3.7 B1

Onko sinulla kysymys tuotteesta SilverCrest SHBS 3.7 B1, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen SilverCrest SHBS 3.7 B1 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen SilverCrest SHBS 3.7 B1 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.