SilverCrest SGB 1380 B2 käyttöohjeet

Katso tuotteen SilverCrest SGB 1380 B2 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: SilverCrest
  • Tuote: Uuni
  • Malli/nimi: SGB 1380 B2
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Italialainen, Espanja, Portugali, Ruotsalainen, Tanska, Suomalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 14
- 13 -
SISÄLLYSLUETTELO SIVU
Turvallisuusohjeita 14
Määräysten mukainen käyttö 15
Toimituslaajuus 15
Pystytys 15
Kuvaus 16
Ensimmäinen käyttöönotto 16
Pois päältä kytkeminen ja kuljettaminen 17
Sammuttaminen..............................................................................................................................17
Kuljettaminen ..................................................................................................................................17
Käyttö 17
Grillaaminen ja paistaminen.........................................................................................................17
Grillaaminen ja paistaminen kiertoilmatoimintoa käyttämällä ..................................................18
Valmistusvinkkejä ja ruokaohjeita 18
Muffinssit.........................................................................................................................................18
Hawaijin paahtoleipä....................................................................................................................19
Pakastepizzan kypsentäminen......................................................................................................19
Pursotinpikkuleivät..........................................................................................................................19
Sämpylät.........................................................................................................................................19
Marengit .........................................................................................................................................20
Lampun vaihto 20
Puhdistaminen 20
Tekniset tiedot 21
Toimintahäiriöiden korjaus 21
Hävittäminen 22
Takuu & huolto 23
Maahantuoja 23
Lue käyttöohje ennen ensimmäistä käyttökertaa huolellisesti läpi ja pidä sitä lähettyvillä myös myöhemmissä
käytöissä. Jos myyt laitteen, anna ohje myös seuraavalle omistajalle.
IB_63914_SGB1380A1_LB3 06.04.2011 13:59 Uhr Seite 13
Sivu: 15
- 14 -
Miniuuni ja grilli
Turvallisuusohjeita
Huomio! Vaara!
• Älä koskaan jätä laitetta käytön aikana ilman
valvontaa.
• Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden
(mukaan lukien lapset) käyttöön, joiden rajoitetut,
fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai kokemuksen
ja/tai tiedon puute estävät käytön, lukuun otta-
matta tilanteita, joissa heitä valvoo turvallisuu-
desta vastaava henkilö tai joissa he ovat saaneet
tältä ohjeita laitteen käytöstä.
• Lapsia on valvottava ja on varmistettava, että
he eivät leiki laitteella.
• Grilliuunin koteloa ei saa avata eikä korjata.
Jos laitteen kotelo avataan itse, turvallisuutta
ei voida taata eikä takuu ole voimassa. Anna
viallinen grilliuuni ainoastaan jälleenmyyjän
tai valtuutetun ammattilaisen korjattavaksi.
• Anna vaurioitunut verkkopistoke tai virtajohto
välittömästi valtuutetun ammattihenkilöstön tai
huoltopalvelun vaihdettavaksi vaarojen välttä-
miseksi.
• Huolehdi siitä, että grilliuunin koteloon ei pääse
nestettä. Laitetta ei saa altistaa kosteudelle eikä
sitä saa käyttää ulkona. Laitteen päälle ei myö-
skään saa asettaa mitään nestettä sisältäviä
esineitä, kuten esim. maljakoita. Se voi aiheut-
taa palovaaran tai sähköiskun vaaran! Mikäli
laitteen koteloon pääsee jostakin syystä nestettä,
laitteen verkkopistoke on irrotettava pistorasia-
sta ja laite on vietävä korjattavaksi.
• Grillin ympäristössä ei saa olla käytön aikana
mitään helposti palavia materiaaleja (esim. asti-
apyyhkeitä, patalappuja jne.)
Älä koskaan kuivata tekstiilejä tai esineitä lait-
teen päällä, sen yläpuolella tai sen sisällä.
Se voi aiheuttaa tulipalon vaaran!
• Älä koskaan koske kuumennuspuikkoihin tai
kurkistusikkunaan käytön aikana tai ennen kuin
grilliuuni on jäähtynyt. Älä työnnä käsiä tai mui-
ta ruumiinosia uuniin käytön aikana.
Odota, kunnes laite on jäähtynyt. Voit saada
muuten palovammoja.
Käytä uunin oven avaamiseen patalappua,
sillä uunin kotelo ja tarkastusikkuna kuumuvat
käytön aikana erittäin kuumaksi. Voit saada
muuten palovammoja.
• Anna grilliuunin jäähtyä käytön jälkeen ennen
sen kuljetusta.
• Älä ikinä koske laitteeseen, virtajohtoon tai
-pistokkeeseen märillä käsillä. Se voi muuten
aiheuttaa sähköiskun vaaran.
• Irrota laite verkkovirrasta ainoastaan pistokkeesta
vetämällä. Älä vedä johdosta.
• Älä taivuta tai purista sähköjohtoa.
• Sijoita verkkojohto siten, että sen päälle ei voi
astua tai ettei siihen voi kompastua.
• Jatkojohdon käyttö on kiellettyä.
• Irrota grilliuuni sähköverkosta, mikäli et käytä
sitä pitkään aikaan. Laite on täysin jännitteetön
ainoastaan silloin, kun verkkopistoke on irrotettu
sähköverkosta.
• Älä käytä laitetta ulkoisen ajastimen tai erillisen
kauko-ohjatun järjestelmän avulla.
IB_63914_SGB1380A1_LB3 06.04.2011 13:59 Uhr Seite 14
Sivu: 16
- 15 -
Turvaohjeiden selitykset
Turvaohjeet on jaoteltu käyttöohjeessa seuraaviin
luokkiin:
Vaara!
Ohjeet, joissa käytetään sanaa VAARA, varoittavat
mahdollisista henkilövahingoista.
Huomio!
Ohjeet, joissa käytetään sanaa HUOMIO, varoittavat
mahdollisista esine- tai ympäristövahingoista.
Kyseiset ohjeet sisältävät grilliuunin taloudellista
käyttöä koskevia erityisiä tietoja.
Määräysten mukainen käyttö
Grilliuunia käytetään ruokien kuumentamiseen,
kypsentämiseen ja grillaamiseen. Sitä saa käyttää
ainoastaan kyseiseen tarkoitukseen. Käytä laitetta
ainoastaan käyttöoppaassa kuvatulla tavalla. Ota
erityisesti huomioon turvallisuutta koskevat ohjeet.
Mikä tahansa muu käyttö on määräysten vastaista
ja saattaa johtaa esine- tai henkilövahinkoihin.
Kompernaß ei ota minkäänlaista vastuuta vahingoista,
joita aiheutuu määräysten vastaisesta käytöstä.
Toimituslaajuus
Toimituspakkaus sisältää
• grilliuunin
• uuniritilä
• paistopellin
• ritilän/pellin kahvan
• käyttöohjeen
Pystytys
³ Aseta laite tukevalle, tasaiselle ja kuumuutta kestä-
välle alustalle. Huolehdi laitteen ympäristön riittä-
västä tuuletuksesta.
Tulipalon vaara!
Laitteen taustapuolen ja seinän väliin täytyy jäädä
vähintään 10 cm leveä tila, ylöspäin vähintään
10 cm ja sivusuunnassa vähintään 5 cm kummallekin
puolelle. Laitetta ei siis saa sijoittaa kaappiin tai vas-
taavaan paikkaan. Muuten grillin tuuletuksesta ei
voida huolehtia, mikä voi aiheuttaa tulipalon tai laite
voi vaurioitua.
Tulipalon vaara!
Aseta grilliuuni ehdottomasti tukevalle, tasaiselle ja
kuumuutta kestävälle alustalle. Muutoin on olemas-
sa tulipalon vaara ja laite voi vaurioitua. Laitteen
pohjan alla oleva alue voi värjääntyä ja vahingoit-
tua. Lisäksi pehmeään alustaan voi jäädä pysyviä
painaumajälkiä.
Sähköiskun vaara
Älä sijoita laitetta veden välittömään läheisyyteen,
esim. pesualtaan tai pesuastioiden läheisyyteen tai
kosteisiin kellarihuoneisiin. Muutoin on olemassa
sähköiskun vaara.
Älä nojaa lasioveen. Älä aseta lasioven päälle
esineitä. Se vaurioittaa saranoita.
IB_63914_SGB1380A1_LB3 06.04.2011 13:59 Uhr Seite 15
Sivu: 17
- 16 -
Kuvaus
Grilliuunia käytetään ruokien kuumentamiseen,
kypsentämiseen ja grillaamiseen. Kiertoilmatoimin-
non avulla lämpö leviää tasaisesti uunin sisäpuolel-
la.
Osat
1 Merkkivalo (Power)
Palaa käytön aikana
2 Lämpötilansäädin
Lämpötilan portaaton säätö
100 °C ... 230 °C
3 Toimintokytkin
OFF (pois päältä),
ylälämpö,
alalämpö,
ylä- ja alalämpö
4 Kiertoilman vipukytkin
5 Ajastin
Halutun paisto-/grillausajan säätö 0–60 min.
6 Lasiovi ja kahva
7 Ritilä
8 Paistopelti
9 Ritilän/pellin kahva
Ensimmäinen käyttöönotto
³ Nosta sähköinen grilliuuni ja sen lisävarusteet
kuljetuspakkauksesta.
Puristumisvaara!
Älä koske oven sarana-alueeseen ovea avatessasi
tai sulkiessasi. Kätesi voi muuten jäädä puristuksiin.
³ Puhdista laite ja sen kaikki lisävarusteet mahdolli-
sista pakkausjäämistä ennen ensimmäistä käyt-
töönottoa. Puhdista lisävarusteet kädenlämpöisel-
lä, miedolla saippualiuoksella ja kuivaa ne
lopuksi.
³ Pyyhi laitteen kotelo veteen kostutetulla hieman
kostealla liinalla ja kuivaa se lopuksi huolellisesti.
³ Sitten kun laite on sisä- ja ulkopuolelta täysin
kuiva, aseta pistoke seinässä olevaan soveltu-
vaan pistorasiaan (220 - 240 V~/50 Hz).
³ Kytke laite seuraavaksi päälle ilman lisävarusteita
ja ilman grillattavaa tai paistettavaa ruoka-ai-
netta. Anna laitteen oven olla kokonaan auki.
³ Säädä lämpötilan säätimellä 2 lämpötilaksi
230 °C. Aseta toimintokytkin asentoon 3 ylä- ja
alalämmölle.
³ Aseta ajastimen ajaksi 5 15 minuuttia.
Laitteen voi kytkeä päälle ainoastaan ajastimel-
la 5. Heti kun ajastin 5 on aktivoitu, merkkivalo
syttyy palamaan 1.
Kuumentaminen voi aiheuttaa ensimmäisen käyt-
töönoton yhteydessä lievää hajunmuodostumista,
koska kuumennuselementtien pinnalla on hieman
rasvaa.Se on vaaratonta ja haju häviää lyhyen
ajan kuluttua. Avaa ikkuna ja huolehdi riittävästä
tuuletuksesta.
³ Kun laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä,
aseta toimintopainike 3 asentoon OFF (pois
päältä).
³ Irrota verkkopistoke pistorasiasta ja odota, kunnes
laite on jäähtynyt.
³ Puhdista grilliuunin sisus lopuksi veteen kostute-
tulla hieman kostealla liinalla ja kuivaa se.
IB_63914_SGB1380A1_LB3 06.04.2011 13:59 Uhr Seite 16
Sivu: 18
- 17 -
Pois päältä kytkeminen ja
kuljettaminen
Sammuttaminen
³ Aseta toimintokytkin 3 ja ajastin 5 asentoon
OFF (pois päältä). Irrota verkkopistoke pistora-
siasta.
Kuljettaminen
³ Anna grilliuunin jäähtyä ennen kuljetusta.
³ Irrota verkkopistoke pistorasiasta.
³ Kääri verkkojohto laitteen taustapuolella
olevan kiinnityskoukun ympärille.
Käyttö
Grillaaminen ja paistaminen
³ Vedä ritilä 7 ja pelti 8 ulos laitteesta. Levitä
niille tarvittaessa leivinpaperia tai voitele pelti
8 voilla tai öljyllä.
³ Anna laitteen kuumua noin 10 minuuttia (valitusta
lämpötilasta riippuen) halutun lämpötilan saa-
vuttamiseksi:
- Valitse haluttu lämpötila lämpötilan säätimellä 2.
Grillikäytössä on aina valittava korkein lämpö-
tila (230 °C).
- Valitse seuraavaksi toimintopainikkeella 3
joko ylälämpö (esim. kuorrutettaessa), alalämpö
(esim. kakuille) tai ylä- ja alalämpö (esim. piz-
zalle). Mikäli haluat grillata, käännä toiminto-
painike 3 aina ylälämmölle.
- Aseta esilämmitysaika ajastinta 5 käyttämällä
(n. 10 minuuttia).
- Sulje lasiovi 6.
³ Kun aika on kulunut, aseta grillattava tai kyp-
sennettävä ruoka-aine ritilälle 7 tai pellille 8
ja työnnä se uuniin halutulle korkeudelle. Huo-
lehdi siitä, että grillattavan tai kypsennettävän
ruoka-aineen ja laitteen sisäseinien ja kuumen-
nuselementtien väliin jää riittävä väli.
Jos valmistat ritilällä 7 erittäin tippuvaa grillat-
tavaa tuotetta, työnnä paistopelti 8 alimpaan
kiskoon. Näin esim. putoava rasva kerätään ja
laite on myöhemmin helpompi puhdistaa.
Tasaisimman kypsennystuloksen saa aikaan
työntämällä pellin 8 tai ritilän 7 keskitasolle
ja käyttämällä kiertoilmatoimintoa.
³ Sulje lasiovi 6 ennen grillaamisen tai paista-
misen aloittamista.
Mikäli valmistat erityisen rasvapitoisia ruokia,
savua voi muodostua tavallista enemmän. Älä
sulje lasiovea 6 siinä tapauksessa aivan koko-
naan, vaan jätä se hieman raolleen: Kun laitat
oven varovasti kiinni, se kiinnittyy juuri ennen
sulkeutumista kyseiseen asentoon.
³ Aseta ajastimella 5 haluttu grillaus- tai paistoaika.
Pisin mahdollinen grillaus- tai paistoaika on 60 mi-
nuuttia.
³ Mikäli grillattavan tai paistettavan ruoka-aineen
kypsennysaika on alle 25 minuuttia, aseta a-
jastin 5 ensin 60 minuutiksi ja sen jälkeen takaisin
halutuksi grilllaus- tai paistoajaksi.
Merkkivalo 1 osoittaa grilliuunin olevan päällä.
Ajastimen 5 kytkin liikkuu nyt vastapäivään asentoa
OFF (nolla) kohti.
Kun grilliuunin haluttu lämpötila on saavutettu,
kuumennuselementit kytketään ajoittain pois
päältä valitun lämpötilan ylläpitämiseksi.
IB_63914_SGB1380A1_LB3 06.04.2011 13:59 Uhr Seite 17
Sivu: 19
- 18 -
³ Laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä ase-
tetun ajan kuluttua. Mikäli haluat kytkeä laitteen
ennenaikaisesti pois päältä, käännä ajastin 5
takaisin asentoon OFF. Aseta toimintokytkin 3
asentoon OFF ja irrota verkkopistoke pistorasi-
asta.
Laitteesta kuuluu kilahtava ääni, ja merkkivalo 1
sammuu.
Ajastin 5 voi olla vielä jonkin aikaa toiminnassa
laitteen pois päältä kytkeytymisen jälkeen.
³ Käytä ritilän 7 tai pellin 8 ulosvetämiseen aina
mukana toimitettua kahvaa 9. Jos haluat no-
staa ritilän 7 ulos, kahvan 9 pienet koukut on
kiinnitettävä ylhäältä päin ritilään. Jos haluat
nostaa pellin 8 ulos laitteesta, kahvan 9 suuret
koukut on kiinnitettävä pellin 8 etureunaan.
³ Aseta toimintokytkin 3 grillaamisen tai paista-
misen jälkeen asentoon OFF (pois päältä).
Irrota verkkopistoke pistorasiasta. Anna laitteen
jäähtyä ennen sen puhdistusta tai ennen kuin
sitä käytetään uudelleen.
Grillaaminen ja paistaminen kiertoil-
matoimintoa käyttämällä
Mikäli käytät grillaamiseen tai paistamiseen kiertoil-
matoimintoa, uunia ei yleensä tarvitse esilämmittää.
Kypsennys- ja ruskistustulos on tasaisempi kiertoil-
maa käytettäessä.
Ota huomioon ruokaohjeiden kiertoilmalla kypsent-
ämisestä annetut ohjeet.
³ Paina kiertoilman vipukytkintä 4, kunnes se
kiinnittyy asentoon "-".
Uunin paistotilassa oleva tuuletin on päällä.
Grilliuunia käytetään muuten samoin kuin grillattaessa
tai paistettaessa ilman kiertoilmatoimintoa.
Valmistusvinkkejä ja ruokaohjeita
Tämä luku sisältää useita esimerkkejä ruokien kyps-
entämisestä. Esimerkit ovat suosituksia. Valmistusajat vo-
ivat poiketa esimerkkien ajoista.
Noudata ruoka-aineiden pakkausten valmis-
tusohjeita.
Muffinssit
Tarvikkeet neljälle hengelle:
• 1 kupillinen jauhoja
• 1 teelusikallinen leivinjauhetta
• 1 kananmuna
• 1 ruokalusikallinen voisulaa
• 1 kupillinen maitoa
• 3 rkl sokeria
• suolaa
• lisäksi pähkinöitä, hienonnettua banaania tai
suklaalastuja eri makuvaihtoehdoista riippuen
IB_63914_SGB1380A1_LB3 06.04.2011 13:59 Uhr Seite 18
Sivu: 20
- 19 -
Valmistus:
³ Sekoita kulhossa jauhot, leivinjauhe, kananmu-
na, maito, suola ja sokeri hitaasti peräkkäin.
³ Sulata voi kattilassa ja sekoita se taikinaan.
³ Sekoita taikinaan makuvaihtoehdosta riippuen
pähkinöitä, suklaalastuja tai hienonnettua ba-
naania.
³ Jaa valmis taikina muffinssivuokiin ja paista
muffinsseja 200 °C:ssa (ylälämpö ja kiertoil-
ma) noin 15 minuuttia.
Hawaijin paahtoleipä
Ainekset 4 leipään:
• 4 siivua paahtoleipää
• 1–2 ruokalusikallista remoulade-kastiketta
• 120 g keittokinkkua
• 1/2 purkillinen ananasta
• 4 siivua juustoa kuorrutusta varten
• curryä
Valmistus:
³ Esipaahda paahtoleipäsiivut.
³ Levitä päälle lopuksi remoulade-kastiketta ja
keittokinkkua.
³ Aseta jokaiselle leivälle siivu ananasta. Mausta
curryllä.
³ Aseta jokaiselle leivälle ananaksen päälle siivu
juustoa.
³ Aseta havaijinleivät ritilälle 7 ja kuorruta grilli-
ja paistoautomaatissa keskitasossa n. 180
°C:ssa, ylälämpö ja kiertoilma n. 8 minuuttia.
Pakastepizzan kypsentäminen
Valmistus:
³ Työnnä ritilä 7 uunin paistotilan keskitasolle.
³ Aseta pakastepizza ilman pakkausta ritilälle 7.
³ Paista pizzaa noin 20 minuuttia ylä- ja alalämmöllä
kiertoilmatoiminnon ollessa kytkettynä päälle.
³ Noudata pakkauksen ohjeita.
Pursotinpikkuleivät
Ainekset:
• 125 g voita
• 125 g sokeria
• 1-2 teelusikallista vanilliinisokeria
• 1 hyppysellinen suolaa
• 1 kananmuna
• 1 munanvalkuainen
• 250 g jauhoja (karkeustyyppi 405)
• 1 teelusikallinen leivinjauhetta
• puolikkaan sitruunan raastettu kuori
Valmistus:
³ Vatkaa voi vaahdoksi.
³ Lisää voihin sokeri, vanilliinisokeri, sitruunan ku-
ori ja kananmunat.
³ Sekoita jauhot, leivinjauhe ja suola keskenään,
ja lisää seos taikinaan lastalla sekoittaen.
³ Anna taikinan levätä n.10 minuuttia.
³ Muotoile taikinasta halutun muotoisia pikkuleipiä,
esim. lihamyllyä, muotteja tai pursotinta käyttä-
mällä.
³ Aseta pursotinpikkuleivät leivinpaperilla vuora-
tulle pellille 8.
³ Paista pursotinpikkuleipiä esilämmitetyssä uunissa
180 °C:ssa n. 10–15 minuuttia, kunnes pikku-
leivät ovat kullankeltaisia.
Taikinamäärästä tulee useampi pellillinen 8.
Sämpylät
Ainekset:
• 300 g jauhoja (tai täysjyväjauhoja)
• reilut 2 teelusikallista leivinjauhetta
• 200 g pellavansiemeniä
• 1 kananmuna
• 500 g rahkaa
• 1 teelusikallinen suolaa
• mausta riippuen kuminaa, sipulia, pekonia...
IB_63914_SGB1380A1_LB3 06.04.2011 13:59 Uhr Seite 19
Sivu: 21
- 20 -
Valmistus:
³ Sekoita kaikki ainekset huolellisesti taikinaksi,
ja muotoile taikinasta pieniä sämpylöitä.
³ Aseta sämpylät leivinpaperilla vuoratulle pellil-
le 8.
³ Paista 180 °C:ssa noin 30 minuuttia.
Taikinamäärästä tulee useampi pellillinen säm-
pylöitä. 8.
Marengit
Ainekset:
• 1 munanvalkuainen
• suolaa
• 45 g sokeria
Valmistus:
³ Kaada viileässä jäähdytetty valkuainen rasvat-
tomaan kulhoon. Valkuaiseen ei saa sekoittua
keltuaista, koska valkuainen ei muuten kovetu.
³ Vatkaa valkuaista hitaalla nopeudella, jotta
valkuaismassaan ei muodostu suuria kuplia.
³ Mausta hyppysellisellä suolaa.
³ Kun valkuaismassa alkaa kovettua, lisää vähi-
tellen puolet sokerista.
³ Vatkaa valkuaismassa kovaksi suurimmalla te-
holla.
³ Lisää loppu sokeri. Näin marenkimassasta tu-
lee riittävän kovaa.
³ Täytä valkuaismassa pursotinpussiin, jossa on
suuri aukko. Pursota valkuaismassasta rusetteja,
ovaalin muotoisia tai muita kuvioita leivinpape-
rilla vuoratulle pellille lähelle toisiaan.
³ Esilämmitä grilliuuni noin 100 °C:een lämpöti-
laan kiertoilmatoimintoa käyttäen.
³ Paista marenkeja keskitasolla noin 100 °C:een
lämpötilassa kiertoilmatoimintoa käyttäen noin 2
tuntia.
Takuu ei kata reseptejä. Kaikki ruoka-aines- ja valmi-
stustiedot ovat ohjearvoja. Täydennä näitä resep-
tiehdotuksia henkilökohtaisilla kokemuksillasi. Toivo-
tamme sinulle mukavia ruoanlaittohetkiä ja hyvää
ruokahalua.
Lampun vaihto
Vaara!
Odota aina ensiksi, kunnes laite on jäähtynyt, ennen
kuin vaihdat lampun. Muuten on olemassa palo-
vammojen vaara!
Vaihda lamppu vain samaa tyyppiä olevaan
lamppuun (katso luku "Tekniset tiedot").
³ Avaa lasiovi 6.
³ Kierrä sisätilassa takaoikealla oleva lampun
lasisuojus irti.
³ Kierrä lamppu irti ja aseta uusi lamppu
paikoilleen.
³ Kierrä lasisuojus käsin tiukasti paikoilleen.
Puhdistaminen
Sähköiskun vaara!
Verkkopistoke on aina irrotettava pistorasiasta en-
nen grilliuunin puhdistamista. On olemassa sähköi-
skun vaara!
Sähköiskun vaara!
Älä koskaan upota laitetta puhdistuksen
aikana veteen. On olemassa sähköiskun
vaara!
IB_63914_SGB1380A1_LB3 06.04.2011 13:59 Uhr Seite 20
Sivu: 22
- 21 -
Huomio!
Älä käytä lian puhdistamiseen kotitalouspuhdistusai-
neita tai teräviä esineitä. Ne voivat vahingoittaa
grilliuunia ja sen erikoispinnoitettuja sisäseiniä.
³ Mikäli seinät ovat kuitenkin päässeet likaantum-
aan, grilliuunin voi puhdistaa pehmeällä liinal-
la, joka on kastettu mietoon saippualiuokseen.
Jos lika on kovapintaista tai palanut kiinni, ase-
ta lialle laimeaan saippuaveteen kasteltu liina.
Odota, kunnes lika on pehmentynyt, ja poista
se sitten!
³ Puhdista pelti 8 ja ritilä 7 vedellä laimennetul-
la käsinpesutiskiaineella. Liota pinttynyt lika
pois. Huuhtele tiskiainejäämät pois puhtaalla
vedellä.
Sähköiskun vaara!
Laitteen tulee olla täysin kuiva, ennen kuin sen voi
ottaa jälleen käyttöön puhdistuksen jälkeen. Jätä
laitteen ovi auki puhdistuksen jälkeen.
Tekniset tiedot
Verkkojännite: 220 - 240 V~/50 Hz
Nimellisteho: 1380 W
Sisätilavuus: 15 litraa
Lamput: 240 V, 15 W, E 14, 300 °C
Toimintahäiriöiden korjaus
Oire
Mahdollinen syy ja
toimenpide
Grilliuuni ei ku-
umene.
 Ajastin 5 on asetettu
asentoon OFF. Aseta
ajastimeen 5 aika, joka
on suurempi kuin
0 minuuttia (OFF) .
 Kotitalouden sulake
on viallinen.
Tarkasta sulakkeet ja
vaihda tarvittaessa.
 Pistorasia on viallinen.
Kokeile toista pistorasiaa.
 Grilliuunissa voi olla vika.
Anna grilliuuni valtuutetun
ammattilaisen tarkistetta-
vaksi.
 Toimintokytkin 3 on
asennossa OFF.
Grilliuunia ei
voi kytkeä pois
päältä.
Sähköisessä rakenneosassa
on vikaa.
Irrota verkkolaite sähköverkos-
ta, ja anna grilliuuni valtuute-
tun ammattilaisen tarkistetta-
vaksi.
IB_63914_SGB1380A1_LB3 06.04.2011 13:59 Uhr Seite 21
Sivu: 23
- 22 -
Mikäli toimintahäiriötä ei saada poistettua, ota
yhteyttä jälleenmyyjään tai valmistajaan.
Oire
Mahdollinen syy ja
toimenpide
Kiertoilmatoi-
minnon tuuletin
ei toimi.
 Kiertoilmatoiminnon kyt-
kin 4 on asennossa
"O". Aseta kiertoilmatoi-
minnon vipukytkin asen-
toon "-".
 Grilliuuni voi olla rikki.
Anna grilliuuni valtuute-
tun ammattilaisen tarkis-
tettavaksi.
Oven lasi on
rikki tai siinä
on halkeamia.
Anna grilliuuni valtuutetun
ammattilaisen korjattavaksi.
Hävittäminen
Älä missään tapauksessa heitä laitetta
tavallisen talousjätteen sekaan. Tämä
tuote on yhdenmukainen EU-direktiivin
2002/96/EC kanssa.
Anna laite hyväksytyn jätehuoltoyrityksen tai
kunnallisen jätelaitoksen hävitettäväksi.
Noudata voimassa olevia määräyksiä.
Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä paikalliseen
jätehuoltoviranomaiseen.
Hävitä kaikki pakkausmateriaalit
ympäristöystävällisesti.
IB_63914_SGB1380A1_LB3 06.04.2011 13:59 Uhr Seite 22
Sivu: 24
- 23 -
Takuu & huolto
Laitteen takuu on 3 vuotta ostopäivästä. Laite on
valmistettu huolellisesti ja tarkistettu tarkasti ennen
toimitusta. Säilytä ostokuitti todisteeksi takuun voi-
massaolosta.
Ota takuutapauksessa puhelimitse yhteyttä huoltopi-
steeseesi. Vain näin voidaan taata tuotteesi maksu-
ton lähettäminen huoltoon.
Takuu koskee ainoastaan materiaali- ja valmistusvir-
heitä, ei kuitenkaan kuljetusvaurioita, kuluvia osia tai
herkästi vaurioituvien osien, esim. kytkinten tai akku-
jen vaurioita.
Tuote on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen, ei kau-
palliseen käyttöön.
Väärä tai asiaton käyttö, väkivallan käyttö ja mui-
den kuin valtuutetun huoltopisteen suorittamat kor-
jaukset aiheuttavat takuun raukeamisen. Tämä takuu
ei rajoita kuluttajan lakisääteisiä oikeuksia.
Takuukorjaus ei pidennä takuuaikaa. Tämä koskee
myös vaihdettuja ja korjattuja osia. Mahdollisista jo
ostettaessa olemassa olevista vahingoista ja puuttei-
sta on ilmoitettava välittömästi pakkauksesta purka-
misen jälkeen, kuitenkin viimeistään kaksi päivää
ostopäiväyksen jälkeen. Takuuajan jälkeen suoritetut
korjaukset ovat maksullisia.
Huolto Suomi
Tel.: 010309 3582
E-Mail: kompernass@lidl.fi
IAN 63914/63915
Maahantuoja
KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, GERMANY
www.kompernass.com
IB_63914_SGB1380A1_LB3 06.04.2011 13:59 Uhr Seite 23

Kysymykset & vastaukset

Merkin SilverCrest SGB 1380 B2 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta SilverCrest SGB 1380 B2

Onko sinulla kysymys tuotteesta SilverCrest SGB 1380 B2, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen SilverCrest SGB 1380 B2 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen SilverCrest SGB 1380 B2 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.