SilverCrest SFE 450 B1 käyttöohjeet

Katso tuotteen SilverCrest SFE 450 B1 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: SilverCrest
  • Tuote: Mehupuristin
  • Malli/nimi: SFE 450 B1
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Englanti, Saksa, Ruotsalainen, Tanska, Suomalainen, Romanialainen, Kreikka, Kroatialainen, Bulgarialainen

Sisällysluettelo

Sivu: 10
- 9 -
SISÄLLYSLUETTELO SIVU
Määräystenmukainen käyttö 10
Tekniset tiedot 10
Toimituslaajuus 10
Käyttöelementit 10
Tärkeitä turvaohjeita 10
Laitteen kokoaminen ja käyttö 12
Hedelmien/vihannesten esivalmistelu 12
Linkous 12
Kuitujäteastian ja suodattimen tyhjentäminen 13
Mehulingon purkaminen 13
Puhdistus ja hoito 14
Säilytys 14
Hävittäminen 14
Takuu ja huolto 15
Maahantuoja 15
Vianetsintä 16
Säilytä käsikirja myöhempää käyttöä varten. Jos myyt laitteen, anna käsikirja uudelle omistajalle!
IB_61778_SFE450B1_LB3 02.11.2010 14:54 Uhr Seite 9
Sivu: 11
- 10 -
MEHULINKO
Määräystenmukainen käyttö
Laite on tarkoitettu mehun valmistamiseen hyvin kyp-
syneistä ja kuorituista hedelmistä ja vihanneksista.
Laitteella saa työstää ainoastaan elintarvikkeita.
Laitteessa saa käyttää ainoastaan alkuperäisiä
varaosia kuvatulla tavalla. Kaikki muu käyttö tai
muutokset ovat määräystenvastaisia ja aiheuttavat
huomattavia tapaturmavaaroja.
Valmistaja ei ota mitään vastuuta määräystenvastai-
sesta käytöstä aiheutuneista vahingoista. Ei ammatti-
maiseen käyttöön.
Tekniset tiedot
Verkkojännite: 220 - 240 V ~ 50 Hz
Nimellisteho: 450 W
LK-aika: 30 minuuttia
Schutzklasse: II /
LK-aika
LK-aika (lyhytaikaiskäyttö) ilmoittaa, kuinka kauan
laitetta voidaan käyttää moottorin ylikuumenematta
ja vaurioitumatta. Annetun LK-ajan jälkeen laite on
kytkettävä pois päältä niin pitkäksi aikaa, että moottori
on jäähtynyt.
Toimituslaajuus
Mehulinko
Nailonharja (työntimessä)
Käyttöohje
Käyttöelementit
q Työnnin
w Täyttökuilu
e Kotelon kansi
r Kiinnikkeet
t Mehusäiliö
y Hedelmämehun ulostulo
u Laitteen jalusta
i Virtajohto ja verkkopistoke
o Virtakytkin (2 nopeutta)
a Johtokela
s Säiliö (hedelmälihalle ja kuitujätteelle)
d Suodatin
f Käyttöakseli
g Nylonharja (on toimitettaessa työntimessä)
h erillinen mehuastia ja vaahdonkerääjä (sijaitsee
toimitettaessa hedelmälihan ja kuitujätteen säili-
össä)
Tärkeitä turvaohjeita
Seuraavia turvaohjeita täytyy noudattaa aina
käytettäessä sähkölaitteita:
Näiden ohjeiden avulla vältät vakavat loukkaantumiset
ja vahingot sekä saavutat paremmat työtulokset.
Lue tarkasti seuraavat turvallisuudesta ja asianmu-
kaisesta käytöstä annetut ohjeet. Käännä ennen
lukemista kuvasivu esiin ja tutustu kaikkiin laitteen
toimintoihin. Säilytä nämä ohjeet huolellisesti ja jos
myyt laitteen, anna ohjeet seuraavalle omistajalle.
• Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden
(mukaan lukien lapset) käyttöön, joiden rajoitetut,
fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai kokemuksen
ja/tai tiedon puute estävät käytön, lukuun otta-
matta tilanteita, joissa heitä valvoo turvallisuudesta
vastaava henkilö tai joissa he ovat saaneet tältä
ohjeita laitteen käytöstä. Lapsia on valvottava,
jotta varmistettaisiin, etteivät he leiki laitteella.
IB_61778_SFE450B1_LB3 02.11.2010 14:54 Uhr Seite 10
Sivu: 12
- 11 -
Hengenvaarallisen sähköiskun
välttämiseksi:
• Virtalähteen jännitteen on vastattava laitteen
tyyppikilvessä annettuja tietoja.
• Anna vaurioitunut verkkopistoke tai virtajohto
heti valtuutetun ammattihenkilöstön tai huolto-
palvelun vaihdettavaksi vaarojen välttämiseksi.
• Anna viallisesti toimivat tai vaurioituneet laiteet
heti valtuutetun huoltopalvelun tutkittavaksi ja
korjattavaksi.
• Älä altista laitetta sateelle, äläkä myöskään kos-
kaan käytä sitä kosteassa tai märässä ympäris-
tössä. Varmista, ettei virtajohto koskaan kastu
tai kostu käytön aikana.
Älä koskaan upota laitteen jalustaa veteen
tai muihin nesteisiin!
Tulipalon vaaran ja loukkaantumisien
välttämiseksi:
• Laitetta ei saa koskaan jättää ilman silmälläpitoa
käytön aikana.
• Vaara! Pidä lapset loitolla virtajohdosta ja lait-
teesta. Lapset aliarvioivat usein sähkölaitteiden
vaaran.
• Huolehti siitä, että laite on turvallisessa kunnossa.
• Varmista, että verkkopistoke on vaaratilanteessa
nopeasti käsillä ja ettei virtajohtoon voi kompastua.
• Loukkaantumisten välttämiseksi huolehdi siitä,
että kaikki osat on asennettu oikein.
• Varmista ennen laitteen käynnistämistä, että kansi
on suljettu asianmukaisesti kiinnikkeiden avulla.
Muutoin laite ei käynnisty. Jos kiinnikkeet irtoavat
käytön aikana, laite pysähtyy automaattisesti.
Älä koskaan työnnä käsiäsi tai muita esineitä
täyttöaukkoon laitteella työskennellessäsi.
Tämä saattaa johtaa vakaviin vammoihin tai
laitteen vaurioihin. Jos hedelmäkappaleita ei
voida poistaa työntimen avulla, kytke laite
pois päältä, irrota verkkopistoke ja avaa laite.
• Loukkaantumisvaara! Leikkuri on erittäin terävä.
Käsittele sitä varovasti.
• Älä käytä laitetta, jos pyörivä siivilä on vaurioitunut.
• Älä koske pyöriviin osiin.
• Sammuta laite käytön jälkeen ja irrota verkkopistoke.
Laitteen purkamisen osiin saa aloittaa vasta kun
moottori on pysähtynyt täysin.
Älä koskaan käytä laitetta:
• jos suodatin, virtajohto tai verkkopistoke on
vaurioitunut,
• toimintahäiriöiden esiintyessä, tai jos laite on
vaurioitunut muuten tai päässyt putoamaan.
Anna laite valtuutettuun huoltoliikkeeseen tarkas-
tettavaksi / korjattavaksi.
• Muiden kuin laitteen valmistajan suosittelemien
tai myymien varaosien käyttö voi aiheuttaa tuli-
palon, sähköiskun tai loukkaantumisia.
Näin toimit turvallisesti:
• Vedä vaaran uhatessa pistoke heti pistorasiasta.
• Käytä laitetta ainoastaan tässä oppaassa kuvat-
tuun tarkoitukseen.
• Ole aina tarkkaavainen! Keskity siihen mitä teet
ja toimi järkevästi. Älä koskaan käytä laitetta, jos
et pysty keskittymään tai jos olet huonovointinen.
• Varmista, että laite on koottu oikein ja kokonaan,
ennen kuin otat sen käyttöön. Laitetta voidaan
käyttää vasta, kun kiinnikkeet on suljettu.
• Varmista jokaisen mehulingon käyttökerran jäl-
keen, että virtakytkin on asennossa "Pois" ("0").
Moottorin on oltava täysin pysähtynyt, ennen
kuin laitteen saa purkaa osiin.
• Irrota verkkopistoke, jos laitetta ei käytetä, osia
irrotettaessa ja ennen puhdistusta.
• Älä käytä laitetta ulkoilmassa.
IB_61778_SFE450B1_LB3 02.11.2010 14:54 Uhr Seite 11
Sivu: 13
- 12 -
Laitteen kokoaminen ja käyttö
• Valitse mehulingollesi sovelias käyttöpaikka.
Ihanteellista käsittelyä varten suosittelemme laitteen
sijoittamista niin, että virtajohto kulkee pistorasiaan
laitteen takaa. Kaikkia elementtejä voidaan nyt
käyttää suoraan ja helposti:
- edessä virtakytkin o,
- vasemmalla hedelmäliha- ja kuitujätesäiliö s
- ja oikealla puolella mehun ulostulo y.
Huomio:
Varmista, että laite on sammutettu ja virtapistoke
irrotettu, ennen kuin kokoat laitteen. Muutoin on
olemassa loukkaantumisvaara.
1. Aseta mehusäiliö t laitteen jalustalle u niin,
että kolme mehun ulostulon y tappia osuvat
syvennyksiin.
2. Aseta suodatin d käyttöakselille f ja paina
sitä alaspäin niin, että se lukittuu tuntuvasti pai-
koilleen. Varmista tiukka paikallaanolo ennen
kokoamisen jatkamista.
3. Aseta laitteen kansi e mehusäiliölle t niin, että
täyttökuilu sijaitsee suodattimen d leikkuuterien
päällä.
4. Varmista, että kotelon kansi e istuu tiukasti me-
husäiliön t syvennyksessä. Nosta kiinnikkeitä
r ja kiinnitä ne kotelon kannen e uriin.
5. Paina kiinnikkeiden r alempaa osaa laitetta
vasten, kunnes ne lukittuvat paikoilleen.
6. Työnnä hedelmäliha- ja kuitujätesäiliö s alhaalta
poiston alapuolelle.
7. Työnnä vaahdonkeruulevy erilliseen mehuasti-
aan h ja aseta kansi paikoilleen. Aseta erillinen
mehuastia h laitteen viereen niin, että hedelmä-
mehun ulostulo y ulottuu erilliseen mehuastiaan
h.
8. Työnnä verkkopistoke i pistorasiaan.
Hedelmien/vihannesten
esivalmistelu
• Tärkeää: Käytä ainoastaan hyvin kypsyneitä
hedelmiä, koska muutoin suodatin d saattaa
tukkeutua. Tämä taas vaatii suodattimen d
jatkuvaa puhdistamista.
• Pese tai kuori työstettäväksi haluamasi hedelmät
tai vihannekset.
• Suuret siemenet tai kivet on poistettava hedelmistä
aina ennen täyttöä.
• Omenat ja päärynät voidaan työstää kuorineen
ja siemenkotineen. Poista muut kivet (kirsikat, lummut
jne.), kaikki suuret siemenet (melonit jne.) ja kannat,
jotta laitteen vaurioituminen vältettäisiin.
• Paksukuoriset hedelmät (esim. sitrushedelmät,
melonit, kiivit, juurekset) on aina ensin kuorittava.
• Viinirypäleiden pääkanta on poistettava.
• Leikkaa hedelmät tai vihannekset sen kokoisiksi
suuriksi paloiksi, että ne mahtuvat täyttökuiluun w.
Huomaa:
Rusinat eivät sovellu lingottaviksi, koska ne sisältävät
erittäin vähän mehua. Raparperi ja muut erittäin syiset
vihannekset/hedelmät eivät sovellu lingottaviksi, koska
syyt tukkivat mehulingon.
Linkous
Huomio:
Älä koskaan käytä mehulinkoa yli 30 minuuttia
(LK-aika) ilman taukoa. Anna mehulingon jäähtyä
30 minuutin jatkuvan käytön jälkeen. Muutoin laite
voi vaurioitua.
IB_61778_SFE450B1_LB3 02.11.2010 14:54 Uhr Seite 12
Sivu: 14
- 13 -
Huomio:
Älä koskaan työnnä käsiäsi tai esineitä täyttökuiluun
w laitteen ollessa käytössä. Tämä saattaa johtaa
vakaviin ruumiinvammoihin ja/tai mehulingon vau-
rioihin.
1. Kytke laite päälle virtakytkimellä o.
Käytä paljon nestettä sisältäville hedelmälajik-
keille nopeustasoa I.
Valitse kuiville hedelmille ja vihanneksille
nopeustaso II.
2. Pidä työnnintä q yhdessä kädessä ja syötä
hedelmä- tai vihannespalaset toisella kädellä
täyttökuiluun w. Käytä aina työnnintä q pai-
naaksesi hedelmät/vihannekset varovasti täyttö-
kuiluun w. Kun hedelmiä tai vihanneksia työste-
tään, voit täyttää lisää palasia kuiluun. Älä sammuta
laitetta tänä aikana.
Huomaa:
Välttääksesi hedelmien juuttumisen täyttökuiluun w
täytä se vain laitteen ollessa päällä. Jos täyttökuilu-
un w on juuttunut hedelmänpaloja, joita ei voida
välittömästi poistaa työntimellä q, toimi seuraavasti
laitteen vaurioiden välttämiseksi:
• Kytke laite välittömästi pois ja irrota verkko-
pistoke i.
• Avaa kiinnikkeet r ja irrota rungon kansi e.
• Poista kiinni juuttuneet hedelmänpalat.
• Kokoa laite jälleen ja jatka linkoamista.
3. Sammuta laite aina välittömästi, kun kaikki
hedelmät on työstetty.
Huomio:
Puhdista hedelmämehun ulostulo y ja mehusäiliö
t säännöllisesti ja joka käytön jälkeen välttääksesi
mehun ulostulon y tukkeutumisen ja/tai laitteen
vaurioitumisen.
Kuitujäteastian ja suodattimen
tyhjentäminen
Voit puristaa mehua jatkuvasti, kunnes hedelmäliha-
ja kuitujätesäiliö s on täynnä.
Huomio:
Irrota verkkopistoke tyhjentäessäsi d suodatinta.
Tämä estää moottorin tahattoman käynnistymisen.
Jos hedelmämehusta tulee äkkiä huomattavasti
paksumpaa tai jos kuulet moottorin hidastuvan,
on suodatin d tyhjennettävä. Kun hedelmäliha
on poistettu, kokoa laite jälleen.
Mehulingon purkaminen
Kun haluat purkaa mehulingon esim. sen puhdistusta
varten, toimi seuraavasti:
1. Irrota verkkopistoke i.
2. Avaa kiinnittimet r.
3. Poista kotelon kansi e ja työnnin q.
4. Poista mehusäiliö t varovasti nostamalla. Suo-
datin d irtoaa näin käyttöakselilta f. Voit nyt
ottaa suodattimen d mehusäiliöstä t.
IB_61778_SFE450B1_LB3 02.11.2010 14:54 Uhr Seite 13
Sivu: 15
- 14 -
Puhdistus ja hoito
Huomio:
Irrota aina verkkopistoke ennen lisäosien asettamista
tai irrottamista ja ennen laitteen puhdistamista. Kaikki
laitteen osat ja lisäosat on puhdistettava säännöllisesti
ja jokaisen käytön jälkeen hedelmäjäämistä ja he-
delmäjätteestä mehun ulostulon tukkeutumisen ja/
tai laitteen vaurioiden välttämiseksi.
Huomaa:
Älä käytä aggressiivisia puhdistusaineita mehulingon
puhdistamiseen. Laitetta ja sen osia ei saa puhdis-
taa kiehuvassa vedessä.
Huomio:
Älä koskaan upota moottoria / laitteen jalustaa
u veteen tai muihin nesteisiin sähköiskuilta
välttyäksesi.
• Sammuta laite virtakytkimellä o.
• Siivoa lika ja ylivuotanut mehu välittömästi,
koska hedelmätahrojen poisto on jälkeen päin
vaikeaa.
• Puhdista laitteen kotelo ja virtajohto vain kevyesti
kostutetulla liinalla.
• Puhdista työnnin q, mehusäiliö t, erillinen me-
hunkeruuastia h, kotelon kansi e ja hedelmäli-
han ja kuitujätteen säiliö s lämpimässä saippu-
avedessä ja huuhtele ne huolellisesti.
Työnnin q, mehusäiliö t, kotelon kansi e, erilli-
nen mehuastia h ja hedelmälihan ja kuitujätteen
säiliö s soveltuvat astianpesukoneessa pestäväksi.
Käytä suodattimen d puhdistukseen mukana toimi-
tettua nylonharjaa g.
• Kierrä työntimen q kantta niin pitkälle, että nuoli
osoittaa työntimen varressa olevaan avattuun
lukkoon . Nyt voit irrottaa kannen. Nailonharja
g sijaitsee työntimessä q. Sulje kansi uudelleen
asettamalla se takaisin niin, että nuoli osoittaa
avattuun lukkoon .
Kierrä kantta sitten niin pitkälle, että nuoli osoit-
taa suljettuun lukkoon . Kansi on nyt kiinni.
• Pidä suodatinta d (alapuoli ylöspäin) juoksevan
veden alla ja puhdista se nailonharjan g avulla.
Väritahrat:
• Eräät hedelmät tai vihannekset saattavat värjätä
mehulingon osat pysyvästi. Tämä ei ole haitallista
eikä rajoita mitenkään laitteen toimintaa.
Säilytys
Jos et käytä mehulinkoa pidempään, kiedo johto
johtokelan a ympärille mehulingon pohjaan.
Hävittäminen
Älä hävitä laitetta tavallisen talousjätteen
mukana. Tämä tuote on eurooppalai-
sen direktiivin 2002/96/EC alainen.
Anna laite hyväksytyn jätehuoltoyrityksen tai kunnallisen
jätelaitoksen hävitettäväksi.
Noudata voimassa olevia määräyksiä. Ota epävar-
moissa tilanteissa yhteyttä jätelaitokseen.
Hävitä kaikki pakkausmateriaalit ympäris-
töystävällisellä tavalla.
IB_61778_SFE450B1_LB3 02.11.2010 14:54 Uhr Seite 14
Sivu: 16
- 15 -
Takuu ja huolto
Laitteen takuu on 3 vuotta ostopäivästä. Laite on
valmistettu huolellisesti ja tarkistettu tarkasti ennen
toimitusta. Säilytä ostokuitti todisteeksi takuun voi-
massaolosta.
Ota takuutapauksessa puhelimitse yhteyttä huoltopi-
steeseesi. Vain näin voidaan taata tuotteesi maksu-
ton lähettäminen huoltoon.
Takuu koskee ainoastaan materiaali- ja valmistusvir-
heitä, ei kuitenkaan kuljetusvaurioita, kuluvia osia tai
herkästi vaurioituvien osien, esim. kytkinten tai akku-
jen vaurioita.
Tuote on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen, ei kau-
palliseen käyttöön.
Väärä tai asiaton käyttö, väkivallan käyttö ja mui-
den kuin valtuutetun huoltopisteen suorittamat kor-
jaukset aiheuttavat takuun raukeamisen. Tämä takuu
ei rajoita kuluttajan lakisääteisiä oikeuksia.
Takuukorjaus ei pidennä takuuaikaa. Tämä koskee
myös vaihdettuja ja korjattuja osia. Mahdollisista jo
ostettaessa olemassa olevista vahingoista ja puuttei-
sta on ilmoitettava välittömästi pakkauksesta purka-
misen jälkeen, kuitenkin viimeistään kaksi päivää
ostopäiväyksen jälkeen. Takuuajan jälkeen suoritetut
korjaukset ovat maksullisia.
Kompernass Service Suomi
Tel.: 010 30 935 80
(Soittamisen hinta lankaliittymästä: 8,21 snt/puh + 5,9 snt/min /
Matkapuhelimesta: 8,21 snt/puh + 16,90 snt/min)
e-mail: support.fi@kompernass.com
Maahantuoja
KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, SAKSA
www.kompernass.com
IB_61778_SFE450B1_LB3 02.11.2010 14:54 Uhr Seite 15
Sivu: 17
- 16 -
Vianetsintä
Ongelma Mahdolliset syyt Mahdolliset ratkaisut
Laite ei toimi.
• Verkkopistoke i ei ole pistora-
siassa.
• Liitä laite verkkopistorasiaan.
• Laitetta ei ole kytketty päälle.
• Kytke laite päälle virtakytkimellä
o.
• Kiinnikkeitä r ei ole suljettu. • Sulje kiinnikkeet r.
Moottori pysähtyy lingottaessa tai
pyörii huomiota herättävän hitaasti
tai epätasaisesti.
• Suodatin d on tukossa.
• Kytke mehulinko välittömästi
pois päältä ja irrota verkkopis-
toke i. Poista tukos (katso luku
"Linkous").
Kuitujäte on liian kosteaa ja mehua
tulee liian vähän.
• Työskentelet liian nopeasti. • Työskentele hitaammin.
• Suodatin d on tukossa.
• Puhdista suodatin d (katso
luku "Puhdistus ja hoito").
Mehua työntyy ulos kotelon kannen
e reunan ja mehusäiliön t välistä.
• Työskentelet liian nopeasti. • Työskentele hitaammin.
• Suodatin d tai mehusäiliö t
on tukossa.
• Puhdista suodatin d ja mehu-
säiliö t (katso luku "Puhdistus
ja hoito").
• On valittu väärä nopeustaso.
• Säädä virtakytkimellä o
nopeustaso I.
Mehu roiskuu ulos mehun ulostulo-
sta y.
• Työskentelet liian nopeasti.
• Työskentele hitaammin.
• Älä paina työntäessäsi työnnintä
q niin voimakkaasti.
• On valittu väärä nopeustaso.
• Säädä virtakytkimellä o
nopeustaso I.
Työskentelyn aikana mehu valuu
laitteen jalustaa u pitkin.
• Suodatin d tai mehun ulostulo
y on tukossa.
• Puhdista suodatin d ja mehun
ulostulo y (katso luku "Puhdistus
ja hoito").
• On valittu väärä nopeustaso.
• Säädä virtakytkimellä o
nopeustaso I.
IB_61778_SFE450B1_LB3 02.11.2010 14:54 Uhr Seite 16

Kysymykset & vastaukset

Merkin SilverCrest SFE 450 B1 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta SilverCrest SFE 450 B1

Onko sinulla kysymys tuotteesta SilverCrest SFE 450 B1, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen SilverCrest SFE 450 B1 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen SilverCrest SFE 450 B1 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.