SilverCrest SBTF 10 C2 käyttöohjeet

Katso tuotteen SilverCrest SBTF 10 C2 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: SilverCrest
  • Tuote: Autojärjestelmä
  • Malli/nimi: SBTF 10 C2
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: , , , , , , , , , , ,

Sisällysluettelo

Sivu: 21
19
SBTF 10 C2
FI
Sisällysluettelo
Määräystenmukainen käyttö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Turvallisuusohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Johdanto, Tavaramerkit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Toimituksen sisältö (katso kääntösivu) . . . . . . . . . . . . . . 23
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Käyttöelementit (katso kääntösivu) . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Handsfree-laitteen kiinnittäminen ajoneuvoon. . . . . . . . 24
Handsfree-laitteen päällekytkeminen ja sammuttaminen. 25
Handsfree-laitteen ja matkapuhelimen liittäminen pariksi 26
Handsfree-laitteen ja useiden matkapuhelinten
liittäminen pariksi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Yhteyden katkaiseminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Yhteyden luominen uudelleen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Handsfree-laitteen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
5 V laitteiden lataaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Vian korjaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Puhdistus ja huolto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Säilytys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Hävittäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Takuu ja huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Maahantuoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Sivu: 22
FI
20 SBTF 10 C2
Onnittelut uuden laitteen hankinnasta.
Olet valinnut laadukkaan tuotteen. Käyttöohje on osa tätä
tuotetta. Se sisältää tärkeitä turvallisuutta, käyttöä ja
hävittämistä koskevia ohjeita. Tutustu ennen tuotteen käyt-
töä kaikkiin käyttö- ja turvallisuusohjeisiin. Käytä tuotetta
vain kuvatulla tavalla ja vain mainittuihin käyttötarkoituk-
siin. Säilytä tämä käyttöohje hyvin. Kun luovutat tuotteen
eteenpäin, liitä mukaan kaikki tuotetta koskevat asiakirjat.
Määräystenmukainen käyttö
Bluetooth®
-yhteydellä toimiva handsfree-laite SBTF 10 C2
on tarkoitettu käytettäväksi ajoneuvoissa, joissa on 12–24 vol-
tin jännite. Laite on tarkoitettu handsfree-yhteyden luomiseksi
matkapuhelimeen Bluetooth®
-yhteyden avulla, jolla
mahdollistetaan puhelimen käyttö ajon aikana siten, ettei
puhelinta tarvitse pitää korvalla. Handsfree-laite käyttää
puhelintoimintojen suorittamiseen langatonta Bluetooth®
-
tekniikkaa sekä digitaalista signaaliprosessoria (DSP).
Lisäksi USB*-liitännän avulla voidaan ladata mobiililaitteita,
joiden käyttöjännite on 5 V (MP3-soittimet, matkapu-
helimet, jne.).
Laitetta saa käyttää vain yksityiskäytössä. Sitä ei ole
tarkoitettu teolliseen eikä kaupalliseen käyttöön. Tätä
tuotetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi lääketieteellisissä,
eikä hengenpelastukseen tai elintoimintojen turvaamiseen
käytettävissä sovelluksissa. Laitteen kanssa on luvallista
käyttää vain sellaisia liitäntäkaapeleita ja ulkopuolisia
laitteita, jotka vastaavat turvallisuusteknisesti sekä sähkö-
magneettisen yhteensopivuuden ja suojauslaadun osalta
oheista laitetta.
Muu tai tämän ylittävä käyttö katsotaan määräystenvastai-
seksi. Emme vastaa minkäänlaisista määräystenvastaisesta
käytöstä aiheutuvista vahingoista. Vastuu on yksinomaan
käyttäjällä.
*USB®
on USB Implementers Forum Inc:n rekisteröity
tavaramerkki.
Sivu: 23
21
SBTF 10 C2
FI
Turvallisuusohjeet
Symbolien selitykset:
Tämä symboli viittaa käsittelyssä, toiminnassa tai
käytössä esiintyviin erityisiin vaaroihin.
Tämä symboli tarkoittaa erityisiä vinkkejä ja käyttö-
ohjeita.
Liikenneturvallisuus on etusijalla!
Ɣ Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Käsien on ajon
aikana aina oltava vapaana ajoneuvon käsittelyä
varten. Liikenneturvallisuuden on aina oltava ajettaessa
etusijalla.
Ɣ Käytä handsfree-laitetta ainoastaan tilanteissa, joissa
liikenne sen sallii, ja joissa et vaaranna, vahingoita,
estä tai häiritse muita liikenteessä olijoita. Siksi
handsfree-laitetta tulisi käyttää vain ajoneuvon ollessa
pysähdyksissä.
Ɣ Älä anna handsfree-laitteen käytön ja näyttöjen viedä
huomiotasi liikenteestä!
Ɣ Tutustu ennen liikkeelle lähtöä laitteen käyttöön ja
harjoittele handsfree-laitteen turvallista käyttöä!
Ɣ Asenna handsfree-laite ajoneuvoon niin, ettei se häiritse
näkökenttääsi. Älä asenna laitetta kanssamatkustajan
eteen tai turvatyynyjen avautumisalueelle. Lue tätä
varten ajoneuvon valmistajan käyttöohje.
Yleiset turvaohjeet
Ɣ Älä yritä avata tai korjata laitetta. Tämä vaarantaa
turvallisuuden ja aiheuttaa takuun raukeamisen.
Ɣ Anna viallinen laite ainoastaan asiakashuollon tai
valtuutetun ammattihenkilöstön korjattavaksi. Valmistaja
ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä tai
asiattomasta käsittelystä, väkivallan käytöstä tai omatoi-
misista muutoksista.
Ɣ Älä altista laitetta kosteudelle, äärimmäisille lämpöti-
loille (> +70 °C) tai voimakkaalla tärinälle.
Sivu: 24
FI
22 SBTF 10 C2
Ɣ Älä anna laitetta sellaisten henkilöiden (mukaan lukien
lapset) käyttöön, joiden rajoittuneet fyysiset, aistilliset
tai henkiset kyvyt tai kokemuksen ja/tai tiedon puute
estävät heitä käyttämästä laitetta turvallisesti, lukuun
ottamatta tilanteita, joissa heitä valvoo turvallisuudes-
ta vastaava henkilö, tai joissa he ovat saaneet tältä
ohjeita laitteen käytöstä.
Tukehtumisvaara
Ɣ Pakkausmateriaalit eivät ole leikkikaluja. Pidä muovit,
pussit ja kaikki muut pakkausmateriaalit poissa lasten
ulottuvilta. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.
Ɣ Lapsia on valvottava, jotta he eivät pääse leikkimään
laitteella.
Huomio
Ɣ Irrota laite tupakansytytinliitännästä välittömästi, jos
havaitset epätavallisia ääniä tai savua.
Liittäminen muihin matkapuhelimiin
Ɣ Jos liität laitteen toiseen matkapuhelimeen, lue ehdot-
tomasti myös kyseisen matkapuhelimen käyttöohjeesta
matkapuhelinta koskevat yksityiskohtaiset turvallisuusoh-
jeet. Liitä vain yhteensopivia laitteita.
Korkeataajuussignaalit ajoneuvoissa
Korkeataajuussignaalit saattavat joissakin tapauksissa
haitata ajoneuvojen väärin asennettujen tai riittämättömästi
suojattujen elektronisten järjestelmien toimintaa, esim.
elektronisia ABS-jarruja, elektronista nopeudensäädintä
tai turvatyynyjärjestelmiä. Lisätietoja ajoneuvosta tai
muista lisävarusteista saat ottamalla yhteyttä kulloisenkin
laitteen valmistajaan tai tämän edustajaan.
Sivu: 25
23
SBTF 10 C2
FI
Johdanto, Tavaramerkit
Bluetooth®
on johdoton tiedonsiirtoteknologia, jolla on
lyhyt kantavuus. Se mahdollistaa Bluetooth®
-laitteiden,
esim. matkapuhelinten, PDA-laitteiden ja tietokoneiden
välisen langattoman tiedonsiirron. Bluetooth®
on
maailmanlaajuinen standardi, joka toimii kansainvälisesti
käytetyllä ISM-taajuuskaistalla (teollisuuden, tieteen ja
lääketieteen alalla). ISM-taajuuskaistan sisällä (2402–
2480 GHz) saavutetaan n. 10 metrin tiedonsiirtoalue
(luokka II). Muiden ISM-taajuuskaistan käyttäjien, kuten
mikroaaltouunin, WLANin (802.116) tai autotallinoven
avaajan aiheuttama häiriöherkkyys minimoidaan niin
kutsutun "taajuushyppelyn" (frequency hopping) avulla.
Taajuushyppelyllä taajuustasoa vaihdetaan jopa 1600
kertaa sekunnissa, minkä ansiosta Bluetooth®
on suh-
teellisen hyvin suojattu salakuuntelulta.
Bluetooth®
-sanamerkki ja logot ovat Bluetooth SIG Inc:n
rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki muut nimet ja tuotemer-
kit ovat niiden omistajien omaisuutta.
HSP (kuulokeprofiili) mahdollistaa vakiotoimintojen käy-
tön, kuten puheensiirron sekä puheluihin vastaamisen tai
niiden hylkäämisen.
HFP (Handsfree-profiili) mahdollistaa matkapuhelimen
kosketuksettoman käytön, esim. puhekomentojen avulla.
Toimituksen sisältö
(katso kääntösivu)
Bluetooth®
-yhteydellä toimiva handsfree-laite
Käyttöohje
Sivu: 26
FI
24 SBTF 10 C2
Tekniset tiedot
Käyttöjännite / Virranotto: 12–24 V / 1000 mA
Bluetooth®
-erittely: Versio 3.0 + EDR, kork. 10
m:n kantomatka
Tuetut Bluetooth®
-profiilit: HSP ja HFP
Lähtöjännite /
Maksimivirta USB-liitäntä: 5 V / 1 A
Sulake: F2AL / 250 V
Mitat: n. 16,2 x 5,5 x 2,3 cm
Paino: n. 70 g
Käyttölämpötila: +5° ... +40 °C
Varastointilämpötila: 0° ... +70°C
Kosteus: 5 ... 75 %
(ei kondensaatiota)
Käyttöelementit (katso kääntösivu)
1 Ajoneuvokäyttöön tarkoitettu liitäntäpistoke
2 Mikrofoni
3 +/- -painikkeet
4 USB-liitäntä
5 Kaiutin
6 Monitoimipainike
7 LED-tilanäyttö
Handsfree-laitteen kiinnittäminen
ajoneuvoon
Jotta handsfree-laite toimisi moitteettomasti, se liitetään
ajoneuvon tupakansytytinliitäntään tai ajoneuvon verkko-
pistorasiaan, josta se saa virtaa.
Ɣ Varmista, että handsfree-laite on hyvin paikoillaan, ja
että häiriötön ajo on mahdollista. Handsfree-laitteen
on oltava aina hyvin ulottuvilla, ja puhe-etäisyyden
on oltava mahdollisimman pieni. Kuuluu lyhyt, korkea
merkkiääni ja LED-tilanäyttö 7 vilkkuu 3 sekunnin
välein kaksi kertaa. Laite on valmiustilassa.
Sivu: 27
25
SBTF 10 C2
FI
Ohje:
Saattaa olla, että tupakansytytin toimii vain ajoneuvon
virran ollessa päällä. Lue tarvittaessa kyseessä olevan
ajoneuvon käyttöohje.
Varo!
Ajoneuvoissa, joissa tupakansytytin tai virtaverkon pisto-
rasiat toimivat myös virran ollessa pois päältä:
Ɣ Käytä handsfree-laitetta ainoastaan moottorin ollessa
käynnissä. Muutoin ajoneuvon akku saattaa pidem-
män ajan kuluessa tyhjentyä.
Ohje:
Mikäli et käytä handsfree-laitetta, irrota se ajoneuvon
tupakansytyttimestä. Säilytä se kuivassa, pölyttömässä ja
suoralta auringonvalolta suojatussa paikassa.
Handsfree-laitteen päällekytkemi-
nen ja sammuttaminen
Päällekytkeminen: Laite on kytketty pois päältä.
Ɣ Paina monitoimipainike 6 alas ja pidä sitä alaspainet-
tuna 3 sekunnin ajan, kunnes kuulet lyhyen ja korkean
merkkiäänen. LED-tilanäyttö 7 vilkkuu 3 sekunnin
välein kaksi kertaa.
Ohje:
Handsfree-laite kytkeytyy automaattisesti päälle heti, kun
jännitettä on saatavilla.
Sammuttaminen: Laite on valmiustilassa.
Ɣ Paina monitoimipainike 6 alas ja pidä sitä alaspainet-
tuna 5 sekunnin ajan, kunnes kuulet pitkän ja matalan
merkkiäänen. LED-tilanäyttö 7 sammuu.
Sivu: 28
FI
26 SBTF 10 C2
Handsfree-laitteen ja matkapuheli-
men liittäminen pariksi
Handsfree-laite on kehitetty käytettäväksi erityisesti
matkapuhelimille, jotka tukevat Bluetooth®
-profiileja
(Handsfree- ja kuuloke-). Langatonta Bluetooth®
-
tekniikkaa koskevia lisätietoja löytyy matkapuhelimen
käyttöohjeesta.
Ennen kuin handsfree-laitetta voidaan käyttää, se tulee
liittää yhteensopivan matkapuhelimen pariksi (pairing).
Ɣ Varmista, että matkapuhelin on päällä.
Ɣ Etsi matkapuhelimellasi Bluetooth®
-laitteita. Yksityis-
kohtaiset ohjeet löytyvät matkapuhelimen käyttöohjeesta.
Ɣ Varmista, että handsfree-laite on kiinnitetty oikein,
ja että se on pois päältä.
Ɣ Kytke laite pois päältä pitämällä monitoimipainiketta 6
alaspainettuna noin 3 sekunnin ajan. Laitteesta kuuluu
pitkä, matala merkkiääni, ja LED-tilanäyttö 7 sammuu.
Ɣ Sijoita handsfree-laite ja matkapuhelin niin, että niiden
välinen etäisyys on korkeintaan 1 metriä.
Ɣ Paina monitoimipainiketta 6 ja pidä sitä alaspainettuna
6 sekunnin ajan, kunnes kuulet 3 sekunnin kuluttua
lyhyen, korkean merkkiäänen ja seuraavan 3 sekunnin
kuluttua matalan ja korkean merkkiäänen sarjan.
LED-tilanäytössä 7 palaa valo. Handsfree-laite on nyt
pariliitäntätilassa.
Ɣ Valitse matkapuhelimen käytettävissä olevien laitteiden
luettelosta handsfree-laite "Car Kit".
Ɣ Syötä esiohjelmoitu salakoodi "9999" ja vahvista
koodi laitteiden liittämiseksi toisiinsa. Kuulet pitkän,
korkean merkkiäänen ja LED-tilanäyttö 7 vilkkuu
3 sekunnin välein.
Ɣ Voit nyt käyttää handsfree-laitetta.
Sivu: 29
27
SBTF 10 C2
FI
Ohje:
Jos käytät uudempia matkapuhelimia (älypuhelimia),
jotka on varustettu Bluetooth®
2.0:lla tai uudemmalla
versiolla, sinun ei välttämättä tarvitse syöttää salakoodia
"9999". Jos pariliitosta ei ole suoritettu loppuun 2 minuu-
tin sisällä, handsfree-laite kytkeytyy pois päältä. LED-tila-
näyttö 7 sammuu ja kuulet pitkän, matalan merkkiäänen.
Joidenkin matkapuhelinten kohdalla kytkentä ei välttämät-
tä tapahdu automaattisesti. Silloin kytkentä on tehtävä
lisäksi myös matkapuhelimesta. LED-tilanäyttö 7 vilkkuu 3
sekunnin välein kaksi kertaa niin kauan, kunnes kytkentä
on tehty. Lisätietoja saat matkapuhelimen käyttöohjeesta.
Handsfree-laitteen ja useiden mat-
kapuhelinten liittäminen pariksi
Voit liittää handsfree-laitteen pariksi korkeintaan kah-
deksan yhteensopivan matkapuhelimen kanssa. Jos
handsfree-laitteen pariksi liitetään toinen matkapuhelin,
ensiksi pariksi liitetyn matkapuhelimen pariliitostiedot pois-
tetaan. Kerrallaan voidaan liittää vain yksi matkapuhelin.
Handsfree-laite yrittää heti muutama sekunti päällekyt-
kemisestä luoda yhteyden viimeksi käytettyyn matka-
puhelimeen. Kun matkapuhelin on liitetty onnistuneesti,
laite vahvistaa sen kahdella lyhyellä merkkiäänellä. Jos
kyseisen yhteyden luominen ei ole mahdollista, handsfree-
laite on muiden matkapuhelinten tunnistettavissa. Mikäli
handsfree-laitetta halutaan käyttää siihen liitetyn, muun
kuin viimeksi käytetyn, matkapuhelimen kanssa, yhteys on
luotava matkapuhelimen Bluetooth®
-valikon kautta.
Sivu: 30
FI
28 SBTF 10 C2
Yhteyden katkaiseminen
Jos haluat katkaista matkapuhelimen yhteyden handsfree-
laitteesta, esim. jos haluat käyttää sitä toisen Bluetooth®
-
laitteen kanssa:
Ɣ Sammuta handsfree-laite
tai
Ɣ Katkaise yhteys matkapuhelimen Bluetooth®
-
valikosta.
Yhteyden katkaiseminen ei edellytä handsfree-laitteen
kanssa tehdyn pariliitännän poistamista Bluetooth®
-
valikosta.
Yhteyden luominen uudelleen
Mikäli handsfree-laitetta halutaan käyttää uudelleen
viimeksi käytetyn matkapuhelimen kanssa:
Ɣ Varmista, että matkapuhelimesta on aktivoitu
Bluetooth®
, ja kytke handsfree-laite päälle.
Mikäli handsfree yhdistetään aikaisemmin liitettyyn
matkapuhelimeen, koodia ei tarvitse syöttää. Voit säätää
matkapuhelimesi niin, että handsfree-laitteen käynnis-
tyessä yhteys matkapuhelimeen luodaan automaattisesti.
Laite vahvistaa kahdella korkealla merkkiäänellä heti, kun
handsfree-laite on yhdistänyt aiemmin liitettyyn matkapu-
helimeen. Lisätietoja automaattisesta pariliitoksesta löydät
matkapuhelimesi käyttöohjeesta.
Handsfree-laitteen käyttö
Kun pariliitos on onnistunut, käytettävissäsi ovat seuraavat
toiminnot. Jotkut kuvatuista toiminnoista ovat mahdollisia
ainoastaan matkapuhelimella, joka tukee Handsfree-
profiilia (HFP).
Ohje:
Puheen laatu riippuu voimakkaasti handsfree-laitteen
asennuspaikasta. Suuntaa handsfree-laite mahdollisuuk-
sien mukaan niin, että mikrofoni 2 osoittaa sinua kohti.
Sivu: 31
29
SBTF 10 C2
FI
Puhelutoiminnot
Ɣ Käytä matkapuhelimesi puhelutoimintoja tavalliseen
tapaan.
Ɣ Jos haluat valita viimeksi käytetyn numeron uudelleen,
paina monitoimipainiketta 6 lyhyesti kaksi kertaa.
Ɣ Puhevalinta aktivoidaan painamalla monitoimipaini-
ketta 6 lyhyesti yhden kerran.
Ohje:
Puhevalinta on käytössä ainoastaan matkapuhelimissa,
jotka tukevat tätä toimintoa. Lisätietoja puhevalinnasta
löydät matkapuhelimesi käyttöohjeesta.
Puheluun vastaaminen ja puhelun päättäminen
Kun matkapuhelimeen soitetaan, LED-tilanäyttö 7 vilkkuu
ja handsfree-laitteesta kuuluu soittoääni. Handsfree-
laitteesta kuuluu soittoääni, vaikka matkapuhelimen
soittoääni olisi kytketty pois päältä.
Ɣ Puheluun voi vastata painamalla monitoimipainiketta 6
kerran lyhyesti.
Ɣ Kun haluat lopettaa vastatun puhelun, paina monitoi-
mipainiketta 6 kerran lyhyesti.
Voit vastata puheluun tai päättää sen myös matkapuhelimen
avulla.
Automaattinen vastaus
Mikäli puhelimesta on aktivoitu automaattinen vastaustoi-
minto, puhelin vastaa puheluun ennalta määritetyn ajan
kuluttua ja siirtää puhelun handsfree-laitteeseen. Lisätieto-
ja automaattisesta vastaamisesta löydät matkapuhelimesi
käyttöohjeesta.
Puhelun hylkääminen
Ɣ Paina monitoimipainiketta 6 kolme 3 sekuntia, jos
haluat hylätä tulevan puhelun.
Sivu: 32
FI
30 SBTF 10 C2
Handsfree-laitteen äänenvoimakkuuden
säätäminen
Handsfree-laitteen äänenvoimakkuutta voidaan säätää
+/- -painikkeiden 3 avulla.
Ɣ Paina puhelun aikana toistuvasti painiketta + tai – 3,
kunnes haluttu äänenvoimakkuus on saavutettu. Kun
suurin mahdollinen äänenvoimakkuus on saavutettu,
laite ilmoittaa siitä korkealla merkkiäänellä. Pienem-
mästä mahdollisesta äänenvoimakkuudesta laite taas
ilmoittaa matalalla merkkiäänellä.
5 V laitteiden lataaminen
Ɣ Tarkasta ladattavaksi haluttavan laitteen maksimaa-
linen tulojännite (5 V) ja maksimaalinen virranotto
(1000 mA). Voit tarkistaa tiedot laitteen käyttöohjeesta.
Ɣ Liitä ladattava laite handsfree-laitteen USB-liitäntään 4.
Laitteelle syötetään nyt virtaa handsfree-laitteesta. Jos
laitteessa on latauksen merkkivalo, se näyttää, että
laitetta ladataan.
Ohje:
Jos virransyöttöä ei aktivoida automaattisesti, USB-johto
on irrotettava USB-liitännästä 4 ja liitettävä uudelleen.
Vian korjaus
Jos et voi yhdistää handsfree-laitetta yhteensopivaan
matkapuhelimeen, toimi seuraavasti:
Ɣ Varmista, että matkapuhelimessa on aktivoitu
Bluetooth®
-toiminto.
Ɣ Vilkkuuko näyttö? Varmista, että handsfree-laite on
liitetty oikein, että se on päällä, ja että siihen syötetään
virtaa.
Ɣ Jos käytät useita Bluetooth®
-laitteita, varmista, että
aikaisemmin luotu matkapuhelimen Bluetooth®
-
yhteys on katkaistu. Kantaman sisällä saattaa olla
aiemmin liitetty laite.
Sivu: 33
31
SBTF 10 C2
FI
Ɣ Varmista, että handsfree-laite on korkeintaan 10 metrin
päässä matkapuhelimesta ja ettei niiden välissä ole
mitään esteitä tai elektronisia laitteita.
Sulakkeen vaihtaminen
Handsfree-laitteessa on sulake. Jos laite ei enää toimi,
tarkista tai vaihda sulake.
Ɣ Avaa ajoneuvokäyttöön tarkoitettu liitäntäpistoke 1
kiertämällä pyällettyä kierreosaa A varovasti auki, tar-
vittaessa pihtien avulla, vastapäivään ja irrottamalla se.
Ɣ Irrota pistokkeen kärki B sulakkeesta C ja poista
sulake. Varmista, että ajoneuvokäyttöön tarkoitetun
liitäntäpistokkeen 1 jousi D ei pomppaa hallitsemat-
tomasti ulos ja mene hukkaan.
Ɣ Aseta uusi tyypin F2AL/250V sulake ajoneuvokäyttöön
tarkoitettuun liitäntäpistokkeeseen 1, aseta pistokkeen
kärki B hieman esiin työntyvään sulakkeen päähän
C ja kierrä aikaisemmin irrotettu kierreosa A jälleen
paikoilleen.
Tulipalovaara!
Ɣ Vaihda sulakkeet ainoastaan tyyppikilvessä ilmoitet-
tuun arvoon. Muita arvoja käsittävät sulakkeet saatta-
vat aiheuttaa tulipalon. Palosavu on myrkyllistä.
Ohje:
Jos vika ei korjaantunut näiden ohjeiden avulla, käänny
maassasi toimivan huoltopisteen puoleen.
D C B A
Sivu: 34
FI
32 SBTF 10 C2
Puhdistus ja huolto
Laitteen vaurioitumisvaara!
Ɣ Irrota laite virtalähteestä ennen jokaista puhdistusta!
Ɣ Älä koskaan upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin!
Ɣ Varmista, ettei laitteen koteloon pääse nestettä!
Ɣ Älä koskaan avaa laitteen koteloa! Laitteen sisällä ei
ole minkäänlaisia käyttöelementtejä.
Ɣ Älä käytä laitteen puhdistukseen voimakkaita kemikaa-
leja, puhdistusliuoksia tai voimakkaita puhdistusaineita.
Ne voivat vaurioittaa kotelon pintaa.
Ɣ Puhdista kotelon pinta kevyesti kostutetulla liinalla.
Säilytys
Varoitus!
Lämpötilat ajoneuvon sisätiloissa saattavat kesäisin ja
talvisin saavuttaa äärimmäisiä arvoja. Älä siksi säilytä
laitetta ajoneuvossa, jotta vältyttäisiin vaurioilta.
Ɣ Säilytä laitetta puhtaassa ja pölyltä suojatussa paikassa
ilman suoraa auringonsäteilyä.
Hävittäminen
Älä missään tapauksessa hävitä
laitetta tavallisen kotitalousjätteen
mukana. Tämä tuote on sähkö- ja
elektroniikkaromusta annetun
direktiivin 2012/19/EU alainen.
Anna laite valtuutetun jätehuoltoyrityksen tai kunnallisen
jätehuoltolaitoksen hävitettäväksi. Noudata voimassa
olevia määräyksiä. Ota epäselvissä tapauksissa yhteyttä
paikalliseen jätehuoltolaitokseen.
Hävitä kaikki pakkausmateriaalit ympäristöystä-
vällisesti.
Sivu: 35
33
SBTF 10 C2
FI
Takuu ja huolto
Laitteen takuu on 3 vuotta ostopäivästä. Laite on valmistettu
huolella ja tarkastettu perusteellisesti ennen toimitusta.
Säilytä ostokuitti todisteeksi ostosta. Ota takuutapauksessa
puhelimitse yhteyttä lähimpään huoltopisteeseen. Vain näin
voidaan taata tuotteesi maksuton lähettäminen huoltoon.
Takuu koskee ainoastaan materiaali- ja valmistusvirheitä,
ei kuljetusvaurioita, kuluvia osia tai herkästi vaurioituvien
osien kuten kytkinten tai akkujen vaurioita. Tuote on tarkoi-
tettu ainoastaan yksityiseen käyttöön, sitä ei saa käyttää
kaupallisiin tarkoituksiin.
Laitteen vääränlainen tai asiaton käsittely, väkivallan
käyttö ja muun kuin valtuutetun huoltopisteen suorittamat
korjaukset aiheuttavat takuun raukeamisen. Tämä takuu
ei rajoita kuluttajan lakisääteisiä oikeuksia.
Takuukorjaus ei pidennä takuuaikaa. Tämä koskee myös
vaihdettuja ja korjattuja osia. Mahdollisesti jo ostettaessa
olemassa olevista vaurioista ja puutteista on ilmoitettava
välittömästi pakkauksen avaamisen jälkeen, viimeistään
kuitenkin kahden päivän sisällä ostopäiväyksestä. Takuu-
ajan päättymisen jälkeen suoritettavat korjaukset ovat
maksullisia.
Huolto Suomi
Tel.: 010309 3582
E-Mail: kompernass@lidl.fi
IAN 102629
Palvelupuhelin: Maanantaista perjantaihin klo
8:00–20:00 (CET)
Maahantuoja
KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com
Sivu: 36
FI
34 SBTF 10 C2
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Me, Kompernaß Handels GmbH, Burgstraße 21, 44867
Bochum, Saksa, vakuutamme, että tuote SBTF 10 C2,
Bluetooth®
-matkapuhelinteline vastaa ajoneuvodirektiivin
2004/104/EC, radio- ja telepäätelaitedirektiivin
1999/5/EC, pienjännitedirektiivin 2006/95/EC ja
RoHS-direktiivin 2011/65/EU perustavia vaatimuksia ja
muita asianmukaisia määräyksiä.
Tunnusnumero: IAN 102629
Sovelletut yhdenmukaistetut normit:
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1: 2010 + A12: 2011
ETSI EN 300 328 V1.7.1
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
ETSI EN 301 489-17 V2.2.1
EN 62479: 2010
EN 50581: 2012
ISO 7637-2:2004 + A1: 2008
Bochum, 17.04.2014
Semi Uguzlu
Laatujohtaja

Kysymykset & vastaukset

Merkin SilverCrest SBTF 10 C2 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta SilverCrest SBTF 10 C2

Onko sinulla kysymys tuotteesta SilverCrest SBTF 10 C2, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen SilverCrest SBTF 10 C2 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen SilverCrest SBTF 10 C2 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.