SilverCrest SBLS 6 A1 käyttöohjeet

Katso tuotteen SilverCrest SBLS 6 A1 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: SilverCrest
  • Tuote: Bluetooth kaiutin
  • Malli/nimi: SBLS 6 A1
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: , , , , , , ,

Sisällysluettelo

Sivu: 15
14 FI
Sisältö
1. Yleiskatsaus ....................................................... 14
2. Määräystenmukainen käyttö ............................. 16
3. Turvaohjeita ....................................................... 16
4. Toimituksen sisältö ............................................. 17
5. Ennen ensimmäistä käyttöä ............................... 18
6. Lataaminen ........................................................ 18
7. Käyttö ................................................................ 18
7.1 Bluetooth-yhteyden muodostaminen ..........................19
7.2 Puheluiden vastaanottaminen ..................................20
7.3 Toisto kaapelin välityksellä .....................................20
8. Puhdistus / säilytys ............................................ 21
9. Osien hävittäminen ............................................ 21
10. Häiriötapauksissa .............................................. 22
11. Tekniset tiedot .................................................... 22
12. Takuun antaja on HOYERHandelGmbH ............. 23
Palvelukeskus .......................................................24
1. Yleiskatsaus
Huomioi taittosivulla olevat kuvat.
1 Painike
2 Painike
3 LED
4 Painike
5 Kaiutin
6 Mikrofoni
7 Liitäntä DC
8 Liitäntä AUX
9 Kytkin ON/OFF
10 3,5 mm stereoliitinkaapeli
11 USB-latauskaapeli mikro-USB/tyyppi A
BB58B%OXHWRRWKB6SHDNHUB[:B%ERRN6HLWH'RQQHUVWDJ-XOL
Sivu: 16
15
FI
Sydämellinen kiitos luottamuksestasi!
Onnittelumme uuden Bluetooth-kaiuttimesi johdosta.
Laitteen turvallista käyttöä ja kaikkiin toimintoihin tutustumista varten
on huomioitava seuraavaa:
• Ennen ensimmäistä käyttöönottoa on tämä käyttöoh-
je luettava huolellisesti läpi.
• Turvaohjeita on välttämättä noudatettava!
• Laitetta saa käyttää vain tässä käyttöohjeessa kuva-
tulla tavalla.
• Säilytä tämä käyttöohje myöhempää käyttöä varten.
• Jos laite annetaan toiselle henkilölle, tulisi tämän
käyttöohjeen olla mukana. Käyttöohje on osa tuotet-
ta.
Toivomme, että uudesta Bluetooth-kaiuttimestasi on paljon iloa!
Merkki Bluetooth®
ja vastaavat logot ovat yrityksen BluetoothSIG,Inc.
omaisuutta.
Kaikki muut nimet ja tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omai-
suutta.
BB58B%OXHWRRWKB6SHDNHUB[:B%ERRN6HLWH'RQQHUVWDJ-XOL
Sivu: 17
16 FI
2. Määräystenmukainen käyttö
Tämä on viihde-elektroniikan laite. Bluetooth-kaiutin on tarkoitettu au-
diolaitteiden äänentoistoon. Laitteessa on kaiutinpuhelintoiminto.
Laite on tarkoitettu vain yksityistalouksien käyttöön. Laitetta ei saa
käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.
3. Turvaohjeita
Varoituksiin liittyvää
Tarpeen mukaan käytetään tässä käyttöohjeessa seuraavia symbole-
ja ja varoitusmerkintöjä:
VAARA! Tämä symboli, yhdessä huomautuksen „Vaara“
kanssa, tarkoittaa suurta riskiä. Varoituksen laiminlyönnistä
voi aiheutua tapaturman vaara.
VAROITUS! Tämä symboli, yhdessä huomautuksen „Varoi-
tus“ kanssa, tarkoittaa keskimääräistä riskiä. Varoituksen
huomiotta jättämisestä voi seurata loukkaantumisia tai vaka-
via aineellisia vahinkoja.
VAARA sähköiskusta!
VARO: alhainen riski. Varoituksen huomiotta jättämisestä voi seura-
ta lieviä loukkaantumisia tai aineellisia vahinkoja.
OHJE: seikkoja ja erityiskohtia, jotka on huomioitava laitteen käytön
yhteydessä.
VAARA lapsille ja rajoitteisille henkilöille
~ Pakkausmateriaali ei kuulu lasten leikkeihin. Lapset eivät saa leik-
kiä pakkausmateriaalilla. Niistä voi aiheutua tukehtumis-
vaara.
~ Laitetta ei saa antaa lasten käyttöön eikä sellaisille henkilöille,
joiden fyysiset, motoriset tai psyykkiset valmiudet ovat rajoitettuja
tai joilla ei oletettavasti ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa lait-
teen käytöstä, jollei läsnä ole henkilöä, joka on pätevä valvo-
maan laitteen käyttöä tai antamaan laitteen käyttöön tarvittavat
ohjeet.
~ Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
~ Säilytä laitetta lasten ulottumattomissa.
VAARA koti- ja hyötyeläimille ja niiden
kautta
~ Sähkölaitteista voi aiheutua vaaraa koti- ja hyötyeläimille. Lisäksi
eläimet voivat myös vaurioittaa laitetta. Siksi eläimet on periaat-
teessa pidettävä loitolla sähkölaitteista.
VAARA akusta
~ Laitetta ei saa heittää tuleen. RÄJÄHDYSVAARA!
~ Laitetta ei saa peittää akkua ladattaessa.
BB58B%OXHWRRWKB6SHDNHUB[:B%ERRN6HLWH'RQQHUVWDJ-XOL
Sivu: 18
17
FI
~ Laitteen saa ladata vain kuivassa ympäristössä.
~ Laitteessa on litiumioniakku.
- Akkua ei saa poistaa.
- Laitetta ei saa avata.
- Toimita laite kokonaisena hävitettäväksi.
~ Älä aseta laitetta alttiiksi suoralle auringonvalolle tai kuumuudel-
le. Ympäristön lämpötila ei saa alittaa 10°C eikä ylittää 40°C.
~ Lataa akku ainoastaan alkuperäisellä lisäosalla (USB-latauskaa-
peli).
VAROITUS aineellisista vahingoista
~ Jos huomaat poikkeavuuksia (esim. epätavallisia ääniä, merkillis-
tä hajua tai savun muodostumista), sammuta laite välittömästi.
Älä käytä laitetta enää sen jälkeen.
~ Jos laite siirretään kylmästä lämpimään paikkaan, saattaa lait-
teessa muodostua kosteutta tiivistymisen takia. Anna laitteen olla
muutaman tunnin ajan pois päältä-kytkettynä.
~ Suojaa laitetta vaurioitumiselta, esim. seuraavien syiden takia:
- tippu- ja roiskevesi
- kuumuus, suora auringonpaiste ja avoin tuli
- töykäisyt ja vastaavanlaiset väkivaltaisuudet
~ Kynttilät ja muut avoimet liekit on aina pidettävä
loitolla tästä tuotteesta tulen leviämisen estämi-
seksi.
~ Suojaa johtoa vaurioitumiselta, esim. seuraavien syiden takia:
- terävät kulmat
- kuumat kohdat
- juuttuminen tai litistyminen
~ Väkeviä tai hankaavia puhdistusaineita ei saa käyttää.
~ Turvateknisistä syistä laitteen rakenteeseen ei saa tehdä muutok-
sia. Vie laite kunnostettavaksi aina ammattitaitoiseen korjaamoon
tai valmistajan huoltokeskukseen.
4. Toimituksen sisältö
1 Bluetooth-kaiutin
1 USB-latauskaapeli (tyyppi A mikro-USB:llä)11
1 3,5 mm stereoliitinkaapeli10
1 Käyttöohje
Jos toimitus on puutteellinen, käänny vastaavan valmistajan palvelu-
keskuksen puoleen (katso “Takuun antaja on
HOYERHandelGmbH” sivulla 23).
Huomioi taittosivulla olevat kuvat.
BB58B%OXHWRRWKB6SHDNHUB[:B%ERRN6HLWH'RQQHUVWDJ-XOL
Sivu: 19
18 FI
5. Ennen ensimmäistä käyttöä
• Poista kaikki pakkausmateriaalit laitteesta.
• Tarkasta, ettei laitteessa ole vaurioita.
6. Lataaminen
VAARA akusta!
~ Laitetta ei saa peittää akkua ladattaessa!
~ Laitteen saa ladata vain kuivassa ympäristössä!
OHJEET:
• Jos akun kapasiteetti on vähemmän kuin n. 10%, vilkkuu LED3
punaisena.
• Tyhjän akun latausaika on n. 7 tuntia. Toisto on mahdollista la-
tauksen aikana, mutta pidentää latausaikaa.
1. Aseta mikro-USB-pistoke USB-latauskaapelissa11 liitäntään
DC7 laitteessa.
2. Liitä USB-A-pistoke USB-latauskaapelissa11 esim. tietokoneen
USB-liitäntään tai USB-verkkolaitteeseen (ei sisälly toimitukseen).
LED3 palaa punaisena ja sammuu, kun akku on ladattu täyteen.
7. Käyttö
Painikkeiden toiminnot
OHJE: mahdollisesti kaikki toiminnot eivät toimi jokaisessa matkapu-
helimessa.
Painike Toiminto
2
toiston yhteydessä:
• lyhyt painaminen: tauko / toiston käynnistys
puhelun yhteydessä:
• lyhyt painaminen: puhelun vastaanotto / lopetus
4
• lyhyt painaminen: seuraava kappale
• jatkuva painaminen: äänenvoimakkuuden korotus
(äänimerkki suurimman äänenvoimakkuuden kohdal-
la)
1
• lyhyt painaminen: kappaleen alku
• 2x lyhyt painaminen: edellinen kappale
• jatkuva painaminen: äänenvoimakkuuden lasku
(äänimerkki pienimmän äänenvoimakkuuden kohdal-
la)
BB58B%OXHWRRWKB6SHDNHUB[:B%ERRN6HLWH'RQQHUVWDJ-XOL
Sivu: 20
19
FI
LED-näytöt
OHJE: toimintonäytöt voivat olla myös yhdistelmiä.
Esimerkki: LED-näyttö palaa punaisena ja vilkkuu sinisenä, kun la-
tauksen aikana on Bluetooth-yhteys.
7.1 Bluetooth-yhteyden muodostaminen
OHJEET:
• Laitteen tunnus on „SBLS6A1“.
• Päällekytkennän jälkeen laite yrittää automaattisesti palauttaa yh-
teyden viimeksi liitettyyn laitteeseen tai muodostaa uuden yhtey-
den.
• Huomioi, että yhteyden muodostaminen voi olla laitteesta ja sen
ohjelmistosta riippuen hieman erilainen.
• Laite kytkeytyy pois päältä, …
… kun 10 minuutin sisällä ei muodosteta Bluetooth-yhteyttä tai
… kun 10 minuutin ajan ei enää vastaanoteta signaalia.
• Jos laite on automaattisesti kytkeytynyt pois päältä, sammuta se
ensin kytkimellä ON/OFF9, ennen kuin voit käynnistää sen uu-
delleen..
• Toiston kestoaika Bluetooth-yhteydessä on n. 10 tuntia riippuen
esim. äänenvoimakkuudesta.
1. Irrota tarvittaessa 3,5 mm stereoliitinkaapelin10 pistoke liitän-
nästä AUX8.
2. Käynnistä laite kytkimellä ON/OFF9. LED3 palaa vihreänä.
Kuuluu merkkiääni. Sen jälkeen LED3 vilkkuu sinisenä/punaisena.
3. Kytke toistolaite (esim. älypuhelin) päälle ja käynnistä Bluetooth-yh-
teys. Toistolaitteen tulisi nyt vastaanottaa laitteen tunnus „SBLS6A1“.
4. Muodosta toistolaitteessa yhteys Bluetooth-kaiuttimeen. Laitteet
ovat nyt pariliitoksessa. LED3 laitteessa vilkkuu sinisenä ja kuu-
luu äänimerkki.
LED-näyttö3 Toiminto
LED vilkkuu sinisenä/
punaisena
• Laite yrittää luoda yhteyden viimeksi
liitettyyn laitteeseen
• Laite lähettää laitteen tunnuksen
LED vilkkuu sinisenä Bluetooth-yhteys on muodostettu
LED vilkkuu vihreänä
3,5 mm stereoliitinkaapelin10 pistoke
on liitännässä AUX8
LED vilkkuu punaisena Akku on ladattava
LED palaa punaisena Akku ladataan
BB58B%OXHWRRWKB6SHDNHUB[:B%ERRN6HLWH'RQQHUVWDJ-XOL
Sivu: 21
20 FI
OHJE: toistolaitteet tallentavat mahdollisesti laitteen tunnuksen. Yh-
teyden palauttamiseksi ei aktivoidussa Bluetooth-toiminnassa tarvitse
tällöin muodostaa yhteyttä manuaalisesti.
5. Käynnistä nyt toistolaitteessa musiikkikappaleen soitto. Ääni tois-
tetaan kaiuttimien5 kautta.
7.2 Puheluiden vastaanottaminen
Kun olet liittänyt laitteen älypuhelimeen, voit myös vastaanottaa pu-
heluita. Soittoääni kuuluu kaiuttimista5 ja musiikin toisto keskeytyy.
OHJEET:
• Joillekin matkapuhelimille on puhelua vastaanotettaessa valittava
äänilähteeksi Bluetooth.
• Mahdollisesti kaikki toiminnot eivät toimi jokaisessa matkapuheli-
messa.
1. Paina painiketta 2 puhelun vastaanottamiseksi.
2. Säädä puhelun aikana äänenvoimakkuus painikkeilla 1 /
4.
3. Paina painiketta 2 lyhyesti puhelun aikana puhelun lopetta-
miseksi. Jos puheluun vastattiin musiikin toiston aikana, musiikin
toistoa jatketaan puhelun lopettamisen jälkeen.
7.3 Toisto kaapelin välityksellä
OHJE: kaapelin välittämä toisto on etusijalla Bluetooth-yhteyteen
nähden. Mahdollisesti muodostettu Bluetooth-yhteys keskeytyy. Puhe-
luita ei voida enää suorittaa johdottomina.
1. Liitä jakkipistoke 3,5 mm stereoliitinkaapelissa10 kuulokeliitän-
tään äänilähteessä (esim. MP3-soitin, puhelin) ja liitäntään
AUX8 laitteessa.
2. Kytke äänilähde päälle.
3. Käynnistä laite kytkimellä ON/OFF9. LED3 palaa vihreänä.
Kuuluu merkkiääni. Sen jälkeen LED3 vilkkuu vihreänä.
4. Käynnistä toisto äänilähteestä. Ääni toistetaan kaiuttimien5 kautta.
5. Aseta äänilähteessä korkein äänenvoimakkuus ja säädä äänen-
voimakkuutta laitteessa painikkeilla 1 / 4. Musiikkikap-
paleiden valintaa on ohjattava äänilähteessä.
BB58B%OXHWRRWKB6SHDNHUB[:B%ERRN6HLWH'RQQHUVWDJ-XOL
Sivu: 22
21
FI
8. Puhdistus / säilytys
VAARA sähköiskusta!
• Irrota kaikki kaapeliliitännät.
• Sammuta laite kytkimellä ON/OFF9.
• Puhdista laite kevyesti kostutetulla liinalla. Liuottimia, spriitä, tin-
neriä jne. ei saa käyttää, ne voivat vahingoittaa laitteen pintaa.
• Kun laite ei ole käytössä, säilytä sitä paikassa, jossa ei voimakas
kuumuus eikä kosteus pääse vaikuttamaan laitteeseen.
9. Osien hävittäminen
VAARA akusta!
~ Laitteessa on litiumioniakku.
- Akkua ei saa poistaa.
- Laitetta ei saa avata.
- Toimita laite kokonaisena hävitettäväksi!
Tämä tuote on eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU
alainen. Yliviivattu jätekontti on kaikissa EU-maissa käy-
tetty symboli, joka merkitsee, että kyseinen tuote ei kuulu
kotitalousjätteiden joukkoon vaan on hävitettävä erik-
seen. Ohjeet koskevat sekä itse tuotetta että samalla sym-
bolilla varustettuja lisätarvikkeita. Näin merkittyjä
tuotteita ei saa heittää kotitalousjätteiden joukkoon, vaan ne on vietävä
keräyspisteeseen, joka on tarkoitettu sähköisen ja elektronisen romun
kierrätykseen. Tämä hävittäminen on maksutonta. Suojele ympäristöä
ja hävitä asianmukaisella tavalla. Lisätietoja on saatavissa paikalliselta
jätehuoltoyritykseltä tai kaupungin tai kunnan hallinnosta.
Pakkaus
Pakkaus on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista. Hävitä pakka-
us asianmukaisesti. Pakkausmateriaalien hävittämisessä on noudatet-
tava maakohtaisia asetuksia ja ympäristönsuojelumääräyksiä.
BB58B%OXHWRRWKB6SHDNHUB[:B%ERRN6HLWH'RQQHUVWDJ-XOL
Sivu: 23
22 FI
10. Häiriötapauksissa
Mikäli Bluetooth-kaiutin ei sattuisi toimimaan normaalisti, käy ensin
läpi seuraava tarkastuslista. Ehkä kyseessä on pieni ongelma, jonka
pystyy ratkaisemaan itse.
VAROITUS aineellisista vahingoista!
Laitetta ei pidä missään tapauksessa yrittää korjata itse.
11. Tekniset tiedot
Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään.
Vika Mahdollinen syy / apukeino
Laite ei toimi
• Onko virransyöttö varmistettu?
• Akku tyhjä?
• Onko laite kytkeytynyt automaattisesti
pois päältä?
Ei Bluetooth-yhteyttä
• Onko Bluetooth aktivoitu toistolaitteessa?
• Onko laite kytketty pois päältä?
Ei musiikin toistoa
Bluetoothilla
• Onko painiketta 2 painettu?
• Onko äänenvoimakkuus asetettu liian pie-
neksi?
• Onko jakkipistoke liitännässä AUX8
Bluetooth-kaiuttimessa?
Malli: SBLS 6A1
Teho: 2x 3 W RMS
Bluetooth: Bluetooth 2.1
Liitännät
DC:
AUX:
Mikro-USB
3,5 mm stereoliitäntä
Akku: 1x 3,7 V litiumpolymeeri, 2200 mAh (8,14 Wh)
USB-liitäntä: 5 V, 500 mA
Mitat (LxSxK): n. 196 x 88 x 71 mm
Paino: n. 382 g
Käyttöympäristö: 10 °C - 40 °C
Suhteellinen ilmankosteus 40 - 85%
BB58B%OXHWRRWKB6SHDNHUB[:B%ERRN6HLWH'RQQHUVWDJ-XOL
Sivu: 24
23
FI
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
HOYERHandelGmbH vakuuttaa täten, että tämä tuote on R&TTE-direk-
tiivin 1999/5/EY, EMC-direktiivin 2004/108/EY, pienjännitedirektii-
vin 2006/95/EY sekä RoHS-direktiivin 2011/65/EU olennaisten
vaatimusten mukainen.
Täydellisen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voit pyytää
HOYERHandelGmbH:lta, katso Palvelukeskus.
12. Takuun antaja on HOYERHandelGmbH
Arvoisa asiakas,
tällä laitteella on 3 vuoden takuu ostopäivästä lukien. Jos tämä tuote
on viallinen, sinulla on lakisääteisiä oikeuksia tuotteen myyjää vas-
taan. Näitä lakisääteisiä oikeuksia ei rajoiteta seuraavassa esitellyn
takuumme puitteissa.
Takuuehdot
Takuuaika alkaa ostopäivästä. Säilytä alkuperäinen ostokuitti huolel-
lisesti. Tätä kuittia tarvitaan kaupan todisteena.
Jos kolmen vuoden sisällä tämän tuotteen ostopäivästä lukien ilmaan-
tuu materiaali- tai valmistusvirhe, tulemme valintamme mukaan mak-
sutta joko korjaamaan tai korvaamaan tuotteen. Tämä takuu
edellyttää viallisen laitteen ja ostotositteen (ostokuitti) esittämisen kol-
men vuoden määräajan sisällä ja lyhyttä kirjallista kuvausta siitä,
mikä laitteessa on vikana ja milloin vika ilmaantui.
Jos vika kuuluu myöntämämme takuun piiriin, saat korjatun tai uuden
tuotteen takaisin. Korjauksen tai tuotteen vaihtamisen seurauksena ta-
kuuaika ei ala uudelleen.
Takuuaika ja lakisääteiset vaatimukset
Takuuaika ei pitene takuusuorituksen seurauksena. Tämä koskee
myös vaihdettuja ja korjattuja osia. Mahdollisesti jo oston yhteydes-
sä olemassa olevat vauriot ja viat on ilmoitettava heti pakkauksen
avaamisen jälkeen. Takuuajan päättymisen jälkeen suoritettavat kor-
jaukset ovat maksullisia.
Takuun laajuus
Laite on valmistettu tarkkoja laatuvaatimuksia noudattaen ja tarkas-
tettu huolellisesti ennen toimitusta.
Takuu kattaa materiaali- tai valmistusvirheet. Tämä takuu ei koske nii-
tä tuoteosia, jotka ovat normaalin kulumisen kohteena ja voidaan si-
ten katsoa kulutusosiin kuuluviksi tai vaurioita särkyvissä osissa, esim.
kytkin, akut tai lasista valmistetut osat.
Tämä takuu ei ole voimassa, jos tuotetta on vahingoitettu, käytetty tai
huollettu epäasianmukaisella tavalla. Tuotteen asianmukaista käyttöä
varten on tarkkaan noudatettava kaikkia käyttöohjeessa mainittuja
BB58B%OXHWRRWKB6SHDNHUB[:B%ERRN6HLWH'RQQHUVWDJ-XOL
Sivu: 25
24 FI
sääntöjä. Käyttötarkoituksia ja toimintoja, joita käyttöohjeessa ei
suositella tai joista varoitetaan, on ehdottomasti vältettävä.
Tuote on tarkoitettu vain yksityiseen, eikä kaupalliseen käyttöön. Ta-
kuu raukeaa väärän ja epäasianmukaisen käytön ja voimankäytön
tapauksissa ja silloin, kun korjauksia ei ole tehty valtuutetussa palve-
lukeskuksessamme.
Toiminta takuutapauksessa
Asiasi nopean käsittelyn varmistamiseksi noudata seuraavia ohjeita:
• Kaikkien kysymysten yhteydessä tarvitaan artikkelinumero
IAN: 113894 ja ostokuitti kaupan todisteeksi.
• Toimintavirheiden tai muiden vikojen ilmaantuessa ota ensin yh-
teyttä seuraavassa mainittuun palvelukeskukseen puhelimitse tai
sähköpostin kautta.
• Vialliseksi todetun laitteen voit lähettää sitten maksutta ilmoitet-
tuun palveluosoitteeseen, liitä mukaan ostotosite (ostokuitti) ja
tiedot vian laadusta ja siitä, milloin vika ilmaantui.
Osoitteessa www.lidl-service.com voit ladata tämän ja lukui-
sia muita käsikirjoja, tuotevideoita ja ohjelmia.
Palvelukeskus
Huolto Suomi
Tel.: 010309 3582
E-Mail: hoyer@lidl.fi
IAN: 113894
Toimittaja
Huomioi, että seuraava osoite ei ole palveluosoite. Ota ensin yh-
teyttä yllä mainittuun palvelukeskukseemme.
HOYER Handel GmbH
Kühnehöfe 5
22761 Hamburg
Saksassa
FI
BB58B%OXHWRRWKB6SHDNHUB[:B%ERRN6HLWH'RQQHUVWDJ-XOL

Kysymykset & vastaukset

Merkin SilverCrest SBLS 6 A1 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta SilverCrest SBLS 6 A1

Onko sinulla kysymys tuotteesta SilverCrest SBLS 6 A1, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen SilverCrest SBLS 6 A1 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen SilverCrest SBLS 6 A1 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.