SilverCrest SBL 44 A1 käyttöohjeet

Katso tuotteen SilverCrest SBL 44 A1 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: SilverCrest
  • Tuote: Bluetooth kaiutin
  • Malli/nimi: SBL 44 A1
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: , , , , , , ,

Sisällysluettelo

Sivu: 23
22 FI
Sisältö
1. Yleiskatsaus ........................................ 23
2. Määräystenmukainen käyttö .................. 25
3. Turvaohjeita ........................................ 25
4. Toimituksen sisältö ............................... 27
5. Ennen ensimmäistä käyttöä ................... 28
6. Lataaminen ......................................... 28
7. Toimintaohjeet ..................................... 29
7.1 Bluetooth-yhteyden muodostaminen 29
7.2 Puheluiden vastaanottaminen ........ 32
7.3 Toisto kaapelin välityksellä ............ 33
8. Käytetyn materiaalin hävittäminen ......... 34
9. Häiriötapauksissa ................................ 35
10. Tekniset tiedot ..................................... 36
11. Takuun antaja on HOYER Handel GmbH 37
BB58%OXHWRRWK/DXWVSUHFKHUB%ERRN6HLWH'LHQVWDJ-DQXDU
Sivu: 24
23
FI
1. Yleiskatsaus
1 Latausnäyttö / Bluetooth-yhtey-
den näyttö
2 Rannehihna
3 Mikrofoni
4 Silmukka rannehihnalle
5 Kaiutin
6 AUX 3,5 mm stereoliitäntä
7 Liitäntöjen kansi
8 MICRO USB Mikro-USB-liitäntä USB-lataus-
kaapelille
9 +› lyhyt painaminen: seuraava
kappale
jatkuva painaminen: äänenvoi-
makkuuden korotus
10 fII n. 4 sekunnin painaminen:
päälle-/pois päältä-painike
lyhyt painaminen toiston aikana:
tauko / toiston käynnistys
11 ‹- lyhyt painaminen: kappaleen
alku
2x lyhyt painaminen: edellinen
kappale
jatkuva painaminen: äänenvoi-
makkuuden lasku
12 USB-latauskaapeli mikro-USB/
tyyppi A
13 3,5 mm stereoliitinkaapeli
BB58%OXHWRRWK/DXWVSUHFKHUB%ERRN6HLWH'LHQVWDJ-DQXDU
Sivu: 25
24 FI
Sydämellinen kiitos
luottamuksestasi!
Onnittelumme uuden Bluetooth Outdoor-kaiuttime-
si johdosta.
Laitteen turvallista käyttöä ja kaikkiin toimintoihin
tutustumista varten on huomioitava seuraavaa:
• Ennen ensimmäistä käyttöönottoa on
tämä käyttöohje luettava huolellisesti
läpi.
• Turvaohjeita on välttämättä noudatet-
tava!
• Laitetta saa käyttää vain tässä käyt-
töohjeessa kuvatulla tavalla.
• Tämä käyttöohje on säilytettävä huo-
lellisesti.
• Jos laite annetaan toiselle henkilölle,
tulisi tämän käyttöohjeen olla muka-
na.
Toivomme, että uudesta Bluetooth Outdoor-kaiutti-
mestasi on paljon iloa!
BB58%OXHWRRWK/DXWVSUHFKHUB%ERRN6HLWH'LHQVWDJ-DQXDU
Sivu: 26
25
FI
2. Määräystenmukainen
käyttö
Tämä on tietotekniikan laite. Bluetooth Outdoor-
kaiutin on tarkoitettu audiolaitteiden äänentois-
toon. Laitteessa on kaiutinpuhelin-toiminto.
Laite on tarkoitettu vain yksityistalouksien käyt-
töön. Laitetta ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituk-
siin.
3. Turvaohjeita
Varoituksiin liittyvää
Tarpeen mukaan käytetään tässä käyttöohjeessa
seuraavia varoitusmerkintöjä:
VAARA! Suuri riski: varoituksen laimin-
lyönnistä voi aiheutua tapaturman vaara.
VAROITUS! Keskimääräinen riski: varoituksen
huomiotta jättämisestä voi seurata loukkaantumi-
sia tai vakavia aineellisia vahinkoja.
VARO: alhainen riski. varoituksen huomiotta jät-
tämisestä voi seurata lieviä loukkaantumisia tai ai-
neellisia vahinkoja.
OHJE: seikkoja ja erityiskohtia, jotka on huomioi-
tava laitteen käytön yhteydessä.
VAARA lapsille ja rajoitteisille
henkilöille
~ Pakkausmateriaali ei kuulu lasten leikkeihin.
Lasten ei pidä antaa leikkiä muovipusseilla.
Niistä voi aiheutua tukehtumisvaara.
BB58%OXHWRRWK/DXWVSUHFKHUB%ERRN6HLWH'LHQVWDJ-DQXDU
Sivu: 27
26 FI
~ Laitetta ei saa antaa lasten käyttöön eikä sellai-
sille henkilöille, joiden fyysiset, motoriset tai
psyykkiset valmiudet ovat rajoitettuja tai joilla ei
oletettavasti ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa
laitteen käytöstä, jollei läsnä ole henkilöä, joka
on pätevä valvomaan laitteen käyttöä tai anta-
maan laitteen käyttöön tarvittavat ohjeet.
~ Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
~ Säilytä laitetta lasten ulottumattomissa.
VAARA akusta
~ Laitetta ei saa heittää tuleen! RÄJÄHDYS-
VAARA!
~ Laitetta ei saa peittää akkua ladattaessa!
~ Laitteen saa ladata vain kuivassa ympäristös-
sä!
~ Laitteessa on litiumpolymeeriakku.
- Akkua ei saa poistaa!
- Laitetta ei saa avata!
- Toimita laite kokonaisena hävitettäväksi!
~ Älä aseta laitetta alttiiksi suoralle auringonva-
lolle tai kuumuudelle. Ympäristön lämpötila ei
saa alittaa 10 °C eikä ylittää 40 °C.
~ Lataa akku ainoastaan alkuperäisellä lisäosal-
la (USB-latauskaapeli).
VAROITUS aineellisista vahingoista
~ Jos huomaat poikkeavuuksia (esim. epätavalli-
sia ääniä, merkillistä hajua tai savun muodos-
tusta), kytke laite välittömästi pois päältä. Älä
käytä laitetta enää sen jälkeen.
BB58%OXHWRRWK/DXWVSUHFKHUB%ERRN6HLWH'LHQVWDJ-DQXDU
Sivu: 28
27
FI
~ Jos laite siirretään kylmästä lämpimään paik-
kaan, saattaa laitteessa muodostua kosteutta
tiivistymisen takia. Anna laitteen olla muuta-
man tunnin ajan pois päältä-kytkettynä.
~ Suojaa laitetta vaurioitumiselta, esim. seuraavi-
en syiden takia:
- tippu- ja roiskevesi (kun liitäntöjen kansi on
avattu)
- kuumuus, suora auringonpaiste ja avoin tuli
- töykäisyt ja vastaavanlaiset väkivaltaisuudet
~ Suojaa johtoa vaurioitumiselta, esim. seuraavi-
en syiden takia:
- Terävät kulmat
- Kuumat kohdat
- Juuttuminen tai litistyminen
~ Väkeviä tai hankaavia puhdistusaineita ei saa
käyttää.
~ Turvateknisistä syistä laitteen rakenteeseen ei
saa tehdä muutoksia. Vie laite kunnostettavaksi
aina ammattitaitoiseen korjaamoon tai valmis-
tajan huoltokeskukseen.
4. Toimituksen sisältö
1 Bluetooth Outdoor-kaiutin
1 USB-latauskaapeli (tyyppi A mikro-USB:llä)12
1 3,5 mm stereoliitinkaapeli13
1 Rannehihna2
1 Käyttöohje
BB58%OXHWRRWK/DXWVSUHFKHUB%ERRN6HLWH'LHQVWDJ-DQXDU
Sivu: 29
28 FI
5. Ennen ensimmäistä
käyttöä
• Poista kaikki pakkausmateriaalit laitteesta.
• Tarkasta, ettei laitteessa ole vaurioita.
• Kiinnitä tarvittaessa rannehihna2 silmukkaan4.
6. Lataaminen
VAARA akusta!
~ Laitetta ei saa peittää akkua ladattaessa!
~ Laitteen saa ladata vain kuivassa ympäristössä!
OHJEET:
• Toimitettaessa laitteen sisäänrakennettu akku
on vain puoleksi ladattu. Lataa akku täyteen
ennen laitteen käyttöä.
• Kun akun kapasiteetti on vähemmän kuin n.
20%, kuuluu 2 minuutin välein merkkiääni,
joka muistuttaa akun lataamisesta. Jonkin ajan
kuluttua merkkiääni päättyy.
• Tyhjän akun latausaika on n. 4 tuntia. Toisto
on mahdollista latauksen aikana, mutta piden-
tää latausaikaa.
1. Aseta mikro-USB-pistoke USB-latauskaapelis-
sa12 liitäntään MICRO USB8 laitteessa.
2. Liitä USB-A-pistoke USB-latauskaapelissa12
esim. tietokoneen USB-liitäntään tai USB-verk-
kolaitteeseen (ei sisälly toimitukseen). Lataus-
näyttö1 palaa punaisena ja sammuu, kun
akku on täysin ladattu.
BB58%OXHWRRWK/DXWVSUHFKHUB%ERRN6HLWH'LHQVWDJ-DQXDU
Sivu: 30
29
FI
7. Toimintaohjeet
7.1 Bluetooth-yhteyden
muodostaminen
OHJEET:
• Laitteen tunnus on „SBL44A1“.
• Päällekytkennän jälkeen laite yrittää automaat-
tisesti palauttaa yhteyden viimeksi liitettyyn lait-
teeseen tai muodostaa uuden yhteyden.
• Huomioi, että yhteyden muodostaminen voi
olla laitteesta ja sen ohjelmistosta riippuen hie-
man erilainen.
• Jos Bluetooth-yhteyttä ei muodostu 8 minuutiss-
sa, laite kytkeytyy pois päältä.
• Toiston kestoaika Bluetooth-yhteydessä on n.
5tuntia riippuen esim. äänenvoimakkuudesta.
1. Irrota tarvittaessa 3,5 mm stereoliitinkaape-
lin13 pistoke liitännästä AUX6.
2. Paina painiketta fII10 ja pidä se painettuna,
kunnes Bluetooth-yhteyden näyttö1 vilkkuu si-
nisenä. Kuuluu merkkiääni.
3. Kytke toistolaite (esim. älypuhelin) päälle ja
käynnistä Bluetooth-yhteys. Toistolaitteen tulisi
nyt vastaanottaa laitteen tunnus „SBL44A1“.
4. Muodosta toistolaitteessa yhteys Bluetooth Out-
door-kaiuttimeen. Laitteet ovat nyt pariliitokses-
sa. Laitteen LED palaa sinisenä ja kuuluu
merkkiääni.
),B58%OXHWRRWK/DXWVSUHFKHUIP6HLWH'RQQHUVWDJ-DQXDU
Sivu: 31
30 FI
OHJE: toistolaitteet tallentavat mahdollisesti lait-
teen tunnuksen. Yhteyden palauttamiseksi ei akti-
voidussa Bluetooth-toiminnassa tarvitse tällöin
muodostaa yhteyttä manuaalisesti.
5. Käynnistä nyt toistolaitteessa musiikkikappaleen
soitto. Ääni toistetaan kaiuttimien5 kautta.
BB58%OXHWRRWK/DXWVSUHFKHUB%ERRN6HLWH'LHQVWDJ-DQXDU
Sivu: 32
31
FI
Painikkeiden toiminnot
OHJE: mahdollisesti kaikki toiminnot eivät toimi
jokaisessa matkapuhelimessa.
Painike Toiminto
fII
• n. 4 sekunnin painaminen:
laitteen päälle/pois päältä-kyt-
kentä
toiston yhteydessä
• lyhyt painaminen:
tauko / toiston käynnistys
+›
• lyhyt painaminen: seuraava kap-
pale
• jatkuva painaminen: äänenvoi-
makkuuden korottaminen (akusti-
nen signaali suurimmalla
äänenvoimakkuudella)
‹-
• lyhyt painaminen: kappaleen
alku
• 2x lyhyt painaminen: edellinen
kappale
• jatkuva painaminen: äänenvoi-
makkuuden vähentäminen (akusti-
nen signaali pienimmällä
äänenvoimakkuudella)
BB58%OXHWRRWK/DXWVSUHFKHUB%ERRN6HLWH'LHQVWDJ-DQXDU
Sivu: 33
32 FI
7.2 Puheluiden
vastaanottaminen
Kun olet liittänyt laitteen älypuhelimeen, voit myös
vastaanottaa puheluita. Soittoääni kuuluu kaiutti-
mista5 ja musiikin toisto keskeytyy.
OHJEET:
• Joillekin matkapuhelimille on puhelua vastaan-
otettaessa valittava äänilähteeksi Bluetooth.
• Mahdollisesti kaikki toiminnot eivät toimi jokai-
sessa matkapuhelimessa.
1. Paina painiketta fII10 puhelun vastaanotta-
miseksi.
2. Säädä puhelun aikana äänenvoimakkuus pai-
nikkeilla ‹-11 / +›9.
3. Paina painiketta fII10 lyhyesti puhelun aika-
na puhelun lopettamiseksi. Jos puheluun vastat-
tiin musiikin toiston aikana, musiikin toistoa
jatketaan puhelun lopettamisen jälkeen.
BB58%OXHWRRWK/DXWVSUHFKHUB%ERRN6HLWH'LHQVWDJ-DQXDU
Sivu: 34
33
FI
7.3 Toisto kaapelin välityksellä
OHJE: kaapelin välittämä toisto on etusijalla Blue-
tooth-yhteyteen nähden. Mahdollisesti muodostet-
tu Bluetooth-yhteys keskeytyy. Puheluita voidaan
kuitenkin edelleen suorittaa johdottomina.
1. Liitä jakkipistoke 3,5 mm stereoliitinkaapelis-
sa13 kuulokeliitäntään äänilähteessä (esim.
MP3-soitin, puhelin) ja liitäntään AUX6 lait-
teessa.
2. Kytke äänilähde päälle.
3. Paina painiketta fII10 n. 4 sekuntia laitteen
käynnistämiseksi. Kuuluu merkkiääni.
4. Käynnistä toisto äänilähteestä. Ääni toistetaan
kaiuttimien5 kautta.
5. Aseta äänilähteessä korkein äänenvoimakkuus
ja säädä äänenvoimakkuutta laitteessa painik-
keilla ‹-11 / +›9. Musiikkikappaleiden
valintaa on ohjattava äänilähteessä.
BB58%OXHWRRWK/DXWVSUHFKHUB%ERRN6HLWH'LHQVWDJ-DQXDU
Sivu: 35
34 FI
8. Käytetyn materiaalin
hävittäminen
VAARA akusta!
Laitteessa on litiumpolymeeriakku.
- Akkua ei saa poistaa!
- Laitetta ei saa avata!
- Toimita laite kokonaisena hävitettäväksi!
Tämä tuote on eurooppalaisen di-
rektiivin 2012/19/EU alainen.
Yliviivattu jätekontti on kaikissa
EU-maissa käytetty symboli, joka
merkitsee, että kyseinen tuote ei
kuulu kotitalousjätteiden joukkoon
vaan on hävitettävä erikseen. Oh-
jeet koskevat sekä itse tuotetta että
samalla symbolilla varustettuja lisätarvikkeita.
Näin merkittyjä tuotteita ei saa heittää kotitalous-
jätteiden joukkoon, vaan ne on vietävä keräyspis-
teeseen, joka on tarkoitettu sähköisen ja
elektronisen romun kierrätykseen. Kierrätys auttaa
vähentämään jätteiden määrää ja suojelemaan
ympäristöä.
Pakkaus
Pakkaus on valmistettu kierrätettävistä materiaa-
leista. Hävitä pakkaus asianmukaisesti. Pakkaus-
materiaalien hävittämisessä on noudatettava
maakohtaisia asetuksia ja ympäristönsuojelumää-
räyksiä.
BB58%OXHWRRWK/DXWVSUHFKHUB%ERRN6HLWH'LHQVWDJ-DQXDU
Sivu: 36
35
FI
9. Häiriötapauksissa
Mikäli laite ei sattuisi toimimaan normaalisti, käy
ensin läpi seuraava tarkastuslista. Ehkä kyseessä
on pieni ongelma, jonka pystyy ratkaisemaan itse.
VAROITUS aineellisista vahingoista!
Laitetta ei pidä missään tapauksessa yrittää korja-
ta itse.
Vika Mahdollinen syy / apukeino
Laite ei toimi
• Onko virransyöttö varmistettu?
• Akku tyhjä?
Ei Bluetooth-
yhteyttä
• Onko Bluetooth aktivoitu toisto-
laitteessa?
• Onko laite kytketty pois pääl-
tä?
Ei musiikin
toistoa Blue-
toothilla
• Onko painiketta fII10 painet-
tu?
• Onko äänenvoimakkuus ase-
tettu liian pieneksi?
• Onko jakkipistoke laitteessa lii-
tännässä AUX6?
BB58%OXHWRRWK/DXWVSUHFKHUB%ERRN6HLWH'LHQVWDJ-DQXDU
Sivu: 37
36 FI
10. Tekniset tiedot
Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Täydellisen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen
voit pyytää HOYER Handel GmbH: lta, katso Pal-
velukeskus.
Malli: SBL44A1
Teho: 2x 2 W RMS
Toistoalue: 120 Hz - 18 kHz
Bluetooth: Bluetooth 3.0
Liitännät: • Mikro-USB
• 3,5 mm stereoliitäntä
Akku: 1x 3,7 V litiumpolymeeri,
1000 mAh (3,7 Wh)
USB-liitäntä: 5 V, 500 mA
Suojausluokka: IP44 (kansi7 suljettuna)
Mitat (LxSxK): n. 138 x 53 x 53 mm
Paino: n. 0,265 kg
Käyttöympäristö: 10 °C - 40 °C
Suhteellinen ilmankosteus
40 - 85 %
BB58%OXHWRRWK/DXWVSUHFKHUB%ERRN6HLWH'LHQVWDJ-DQXDU
Sivu: 38
37
FI
11. Takuun antaja on
HOYER Handel GmbH
Arvoisa asiakas,
tällä laitteella on 3 vuoden takuu ostopäivästä lu-
kien. Jos tämä tuote on viallinen, sinulla on laki-
sääteisiä oikeuksia tuotteen myyjää vastaan.
Näitä lakisääteisiä oikeuksia ei rajoiteta seuraa-
vassa esitellyn takuumme puitteissa.
Takuuehdot
Takuuaika alkaa ostopäivästä. Säilytä alkuperäi-
nen ostokuitti huolellisesti. Tätä kuittia tarvitaan
kaupan todisteena.
Jos kolmen vuoden sisällä tämän tuotteen ostopäi-
västä lukien ilmaantuu materiaali- tai valmistusvir-
he, tulemme valintamme mukaan maksutta joko
korjaamaan tai korvaamaan tuotteen. Tämä takuu
edellyttää viallisen laitteen ja ostotositteen (osto-
kuitti) esittämisen kolmen vuoden määräajan sisäl-
lä ja lyhyttä kirjallista kuvausta siitä, mikä
laitteessa on vikana ja milloin vika ilmaantui.
Jos vika kuuluu myöntämämme takuun piiriin, saat
korjatun tai uuden tuotteen takaisin. Korjauksen tai
tuotteen vaihtamisen seurauksena takuuaika ei ala
uudelleen.
BB58%OXHWRRWK/DXWVSUHFKHUB%ERRN6HLWH'LHQVWDJ-DQXDU
Sivu: 39
38 FI
Takuuaika ja lakisääteiset
vaatimukset
Takuuaika ei pitene takuusuorituksen seurauksena.
Tämä koskee myös vaihdettuja ja korjattuja osia.
Mahdollisesti jo oston yhteydessä olemassa olevat
vauriot ja viat on ilmoitettava heti pakkauksen
avaamisen jälkeen. Takuuajan päättymisen jäl-
keen suoritettavat korjaukset ovat maksullisia.
Takuun laajuus
Laite on valmistettu tarkkoja laatuvaatimuksia nou-
dattaen ja tarkastettu huolellisesti ennen toimitus-
ta.
Takuu kattaa materiaali- tai valmistusvirheet. Tämä
takuu ei koske niitä tuoteosia, jotka ovat normaa-
lin kulumisen kohteena ja voidaan siten katsoa ku-
lutusosiin kuuluviksi tai vaurioita särkyvissä osissa,
esim. kytkin, akut tai lasista valmistetut osat.
Tämä takuu ei ole voimassa, jos tuotetta on vahin-
goitettu, käytetty tai huollettu epäasianmukaisella
tavalla. Tuotteen asianmukaista käyttöä varten on
tarkkaan noudatettava kaikkia käyttöohjeessa
mainittuja sääntöjä. Käyttötarkoituksia ja toiminto-
ja, joita käyttöohjeessa ei suositella tai joista va-
roitetaan, on ehdottomasti vältettävä.
Tuote on tarkoitettu vain yksityiseen, eikä kaupalli-
seen käyttöön. Takuu raukeaa väärän ja epäasian-
mukaisen käytön ja voimankäytön tapauksissa ja
silloin, kun korjauksia ei ole tehty valtuutetussa pal-
velukeskuksessamme.
BB58%OXHWRRWK/DXWVSUHFKHUB%ERRN6HLWH'LHQVWDJ-DQXDU
Sivu: 40
39
FI
Toiminta takuutapauksessa
Asiasi nopean käsittelyn varmistamiseksi noudata
seuraavia ohjeita:
• Kaikkien kysymysten yhteydessä tarvitaan ar-
tikkelinumero IAN: 106966 ja ostokuitti
kaupan todisteeksi.
• Toimintavirheiden tai muiden vikojen ilmaan-
tuessa ota ensin yhteyttä seuraavassa mainit-
tuun palvelukeskukseen puhelimitse tai säh-
köpostin kautta.
• Vialliseksi todetun laitteen voit lähettää sitten
maksutta ilmoitettuun palveluosoitteeseen, liitä
mukaan ostotosite (ostokuitti) ja tiedot vian
laadusta ja siitä, milloin vika ilmaantui.
Osoitteessa www.lidl-service.com voit la-
data tämän ja lukuisia muita käsikirjoja,
tuotevideoita ja ohjelmia.
Palvelukeskus
Huolto Suomi
Tel.: 010309 3582
E-Mail: hoyer@lidl.fi
IAN: 106966
FI
BB58%OXHWRRWK/DXWVSUHFKHUB%ERRN6HLWH'LHQVWDJ-DQXDU
Sivu: 41
40 FI
Toimittaja
Huomioi, että seuraava osoite ei ole palveluo-
soite. Ota ensin yhteyttä yllä mainittuun palvelu-
keskukseemme.
HOYER Handel GmbH
Kühnehöfe 5
22761 Hamburg
Saksassa
BB58%OXHWRRWK/DXWVSUHFKHUB%ERRN6HLWH'LHQVWDJ-DQXDU

Kysymykset & vastaukset

Merkin SilverCrest SBL 44 A1 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta SilverCrest SBL 44 A1

Onko sinulla kysymys tuotteesta SilverCrest SBL 44 A1, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen SilverCrest SBL 44 A1 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen SilverCrest SBL 44 A1 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.