SilverCrest SBB 850 A1 käyttöohjeet

Katso tuotteen SilverCrest SBB 850 A1 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: SilverCrest
 • Tuote: Leiväntekokone
 • Malli/nimi: SBB 850 A1
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: , , , , , , , ,

Sisällysluettelo

Sivu: 25
- 19 -
Sisällysluettelo Sivu
Turvaohjeet 20
Laite 21
Lisävarusteet 21
Määräystenmukainen käyttö 21
Ennen ensimmäistä käyttöä 22
Ominaisuudet 22
Ohjauspaneeli 23
Ohjelmat 24
Ajastintoiminto 25
Ennen leipomista 26
Leivän leipominen 26
Vikailmoitukset 28
Puhdistus ja hoito 28
Tekniset tiedot 29
Hävittäminen 29
Takuu ja huolto 29
Maahantuoja 30
Ohjelman kulku 31
Leipäkoneen viankorjaus 35
Lue käyttöohje ennen ensimmäistä käyttökertaa huolellisesti läpi ja pidä sitä lähettyvillä myös myöhemmissä
käytöissä. Jos myyt laitteen, anna ohje myös seuraavalle omistajalle.
IB_56430_SBB850A1_LB3 24.08.2010 10:29 Uhr Seite 19
Sivu: 26
- 20 -
 Turvaohjeet
• Lue ensin käyttöohje kokonaan läpi, ennen
kuin käytät laitetta!
• Tukehtumisvaara! Lapset saattavat tukehtua, jos
pakkausmateriaalia käytetään asiattomasti.
Hävitä pakkausmateriaali välittömästi pakkauksen
avaamisen jälkeen tai säilytä se lapsilta ulottu-
mattomissa.
• Kun olet ottanut leipäkoneen pakkauksesta,
tarkista laite mahdollisten kuljetusvaurioiden
varalta. Käänny vauriotapauksessa laitteen
myyjän puoleen.
• Aseta laite kuivalle, tasaiselle ja kuumuutta
kestävälle alustalle.
• Älä sijoita laitetta helposti syttyvien materiaalien
tai räjähtävien ja/tai helposti syttyvien kaasujen
läheisyyteen. Muihin esineisiin tulee säilyttää
vähintään 10 cm:n etäisyys.
• Varmista, ettei laitteen ilmastointiaukkoja peitetä.
Ylikuumenemisvaara!
• Ennen kuin kytket laitteen päälle, tarkista, että
virtalaji ja verkkojännite vastaavat tyyppikilven
merkintöjä.
• Älä sijoita verkkojohtoa kulkemaan terävien
reunojen yli tai kuumien pintojen tai esineiden
läheisyyteen. Johdon eristys saattaa vahingoittua.
• Älä jätä laitetta käyttö käytön aikana ilman
valvontaa.
• Kompastumisten ja onnettomuuksien välttämi-
seksi laitteessa on lyhyt verkkojohto.
• Käytä laitetta ainoastaan sisätiloissa.
• Älä koskaan aseta laitetta kaasu- tai sähköhellan,
kuuman uunin tai muiden lämpölähteiden lähelle.
Ylikuumenemisvaara!
• Älä koskaan peitä laitetta pyyhkeellä tai muilla
materiaaleilla. Kuumuuden ja höyryn tulee pää-
stä poistumaan. Jos laite peitetään syttyvällä
mate-riaalilla tai se joutuu kosketuksiin tällai-
sen materiaalin, esim. verhojen kanssa, saat-
taa syttyä tulipalo.
• Jos käytät jatkojohtoa, täytyy johdon sallitun
enimmäistehon vastata leipäkoneen tehoa.
• Vedä jatkojohto siten, ettei kukaan voi kompastua
siihen tai vahingossa vetää sitä.
• Tarkasta ennen jokaista käyttöä virtajohto ja
verkkopistoke. Jos laitteen virtajohto vahingoittuu,
valmistajan, asiakaspalvelun tai ammattihenkilön
tulee korvata se vastaavalla johdolla, jotta
vaaratilanteilta vältyttäisiin.
• Muiden kuin valmistajan suosittelemien lisätar-
vikkeiden käyttö saattaa johtaa vaurioihin.
Laitetta saa käyttää ainoastaan sen käyttötar-
koitukseen. Muutoin takuu raukeaa.
• Aloita leivontaohjelma ainoastaan, kun leivon-
tavuoka on asetettu laitteeseen. Muutoin laite
saattaa vaurioitua korjauskelvottomaksi.
• Jos laitteen lähellä on lapsia, valvo laitetta
kunnolla! Irrota verkkopistoke, jos laitetta ei
käytetä, sekä ennen laitteen puhdistusta. Anna
laitteen jäähtyä ennen yksittäisten osien poista-
mista.
• Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöi-
den (mukaan lukien lapset) käyttöön, joiden
rajoitetut, fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt
tai kokemuksen ja/tai tiedon puute estävät käy-
tön, lukuun ottamatta tilanteita, joissa heitä val-
voo turvallisuudesta vastaava henkilö tai joissa
he ovat saaneet tältä ohjeita laitteen käytöstä.
Lapsia on valvottava ja on varmistettava, etteivät
he leiki laitteella.
• Tämä laite on nykyisten turvallisuusmääräysten
mukainen. Laitteen tarkastukset, korjaukset ja tekni-
set huollot saa suorittaa vain pätevissä alan
liikkeissä. Muutoin takuu raukeaa.
IB_56430_SBB850A1_LB3 24.08.2010 10:29 Uhr Seite 20
Sivu: 27
- 21 -
• Älä aseta esineitä laitteen päälle, äläkä peitä
laitetta. Tulipalon vaara!
• Varo! Leipäkone kuumenee. Koske laitteeseen
vasta, kun se on jäähtynyt, tai käytä pannulappua.
• Anna laitteen jäähtyä ja irrota verkkopistoke
pistorasiasta, ennen kuin poistat lisävarusteita
tai asetat niitä paikoilleen.
• Älä siirrä leipäkonetta leivontavuoan sisällön
ollessa kuumaa tai nestemäistä, esimerkiksi
hilloa. On olemassa palovamman vaara!
• Älä koskaan koske käytön aikana pyöriviin tai-
kinakoukkuihin. On olemassa loukkaantumis-
vaara!
• Älä vedä suoraan verkkojohdosta, irrottaessasi
pistoketta pistorasiasta.
• Poista verkkopistoke pistorasiasta aina ennen
laitteen puhdistamista ja silloin, kun laitetta ei
käytetä.
• Älä käytä leipäkonetta ruoka-aineiden tai
tarvikkeiden säilytyspaikkana.
• Älä koskaan aseta alumiinifoliota tai muita
metallisia esineitä leipäkoneeseen. Ne saatta-
vat aiheuttaa oikosulun! On olemassa tulipa-
lon vaara!
• Älä upota leipäkonetta veteen tai muihin
nesteisiin. On olemassa sähköiskun vaara!
• Älä puhdista laitetta karheilla puhdistussienillä.
Jos sienestä irtoaa palasia, jotka joutuvat
kosketuksiin sähköisten osien kanssa, on
olemassa sähköiskun vaara.
• Älä käytä laitetta ulkoisen ajastimen tai erilli-
sen kaukovaikutusjärjestelmän avulla.
• Älä käytä laitetta koskaan, jos leivontavuoka
on tyhjä tai se ei ole koneessa. Se vaurioittaa
laitteen korjauskelvottomaksi.
• Pidä kansi aina kiinni käytön aikana.
• Älä koskaan poista leivontavuokaa käytön
aikana.
• Leivonnassa saa käyttää enintään 700 g jau-
hoja ja enintään 1 1/4 pussia (n. 26 g) kuiva-
hiivaa, eikä määriä saa koskaan ylittää.
Taikina voi valua ulos ja aiheuttaa tulipalon!
• Ulkopinta ja ovi voivat kuumua käytön aikana
huomattavasti. Palovammavaara!
Laite
 Tarkastusikkuna
 Laitteen kansi
 Tuuletusaukot
 Virtajohto
 Ohjauspaneeli
Huomio! Kuuma pinta!
Lisävarusteet
 2 taikinakoukkua
 Leivontavuoka korkeintaan 1250 g:n painoisille
leiville
	 Mitta-astia

 Mittalusikka
 Taikinakoukun irrottaja
• Pikaohjeet
• Reseptivihko
• Käyttöohje
Määräystenmukainen käyttö
Käytä leipäkonetta vain leivän paistamiseen ja
marmeladien/hillojen valmistamiseen kotitalou-
dessa.
Laitetta ei saa käyttää elintarvikkeiden tai esineiden
kuivaamiseen. Älä käytä leipäkonetta ulkona.
Käytä vain valmistajan suosittelemia lisävarusteita.
Muut kuin valmistajan suosittelemat lisävarusteet
voivat vahingoittaa laitetta.
IB_56430_SBB850A1_LB3 24.08.2010 10:29 Uhr Seite 21
Sivu: 28
- 22 -
Ennen ensimmäistä käyttöä
Pakkausmateriaalin hävittäminen
Poista laite pakkauksesta ja hävitä pakkausmateri-
aali paikallisen jätehuoltolaitoksen ohjeiden
mukaisesti.
Ensimmäinen puhdistus
Pyyhi leivontavuoka , taikinakoukut ja leipäko-
neen ulkopinta ennen käyttöönottoa puhtaalla,
kostealla liinalla. Älä käytä karheita puhdistussieniä
tai hankaavia puhdistusaineita. Irrota suojakalvo
ohjauspaneelista .
Kuumentaminen
 Noudata seuraavia ohjeita ennen
ensimmäistä käyttöönottoa:
Aseta ainoastaan ensimmäisellä kuumennuskerralla
tyhjä leivontavuoka 
Sivu: 29
 laitteeseen. Sulje laitteen
kansi . Valitse ohjelma 12 luvussa "OHJELMAT"
kuvatulla tavalla ja paina Käynnistys/Sammutus
-painiketta lämmittääksesi laitetta 5 minuutin
ajan. Lopeta ohjelma 5 minuutin kuluttua painamalla
painiketta Käynnistys/Sammutus , kunnes kuulet
pitkän merkkiäänen.
Koska kuumennuselementit on rasvattu kevyesti,
saattaa ensimmäisellä käyttöönottokerralla ilmetä
lievää hajua. Tämä on vaaratonta ja loppuu lyhyen
ajan kuluttua. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta,
avaa esimerkiksi ikkuna.
Anna laitteen jäähtyä täysin ja pyyhi vielä kerran
leivontavuoka 
Sivu: 30
, taikinakoukut 
 ja leipäkoneen
ulkopinta puhtaalla, kostealla liinalla.
 Tulipalon vaara! Älä anna leipäautomaatin
kuumentua 5 minuuttia kauempaa leivontavuoan
Sivu: 31
 ollessa tyhjänä. On olemassa ylikuumene-
misen vaara.
Ominaisuudet
Leipäkoneen avulla voit leipoa sellaista leipää kuin
itse haluat.
• Voit valita 12 eri ohjelmasta.
• Voit käyttää valmiita leivontasekoituksia.
• Voit vaivata pasta- tai sämpylätaikinaa ja
valmistaa hilloa.
• "Gluteeniton"-ohjelman avulla voit leipoa glu-
teenittomia leivontasekoituksia ja reseptejä,
joissa käytetään gluteenittomia jauhoja, kuten
maissi-, tattari- ja perunajauhoja.
IB_56430_SBB850A1_LB3 24.08.2010 10:29 Uhr Seite 22
Sivu: 32
- 23 -
Ohjauspaneeli
 Näyttö
Näytöt:
 painon valinta
(750 g, 1000 g, 1250 g)
 jäljellä oleva käyttöaika tunteina ja ohjelmoitu
ajan esivalinta
 valittu ruskistusaste (Vaalea , Normaali
, Tumma , Pika )
 valitun ohjelman numero
 ohjelman kulku
 aineiden lisääminen ("ADD")
 Käynnistys/Sammutus
Kytkee laitteen toimintaan ja pois toiminnasta tai
purkaa ajastimen ohjelmoinnin.
 


Käyttö keskeytetään painamalla lyhyesti
Käynnistys/ Sammutus -painiketta , kunnes kuuluu
merkkiääni ja näytössä näkyvä aika vilkkuu. Kun
painat uudelleen Käynnistys/Sammutus -
painiketta , voidaan käyttöä jatkaa uudelleen 10
minuutin sisällä. Jos unohdat jatkaa ohjelmaa, ohjel-
ma jatkuu automaattisesti 10 minuutin
kuluttua.
Lopeta käyttö kokonaan tai poista asetukset
painamalla 3 sekunnin ajan Käynnistys/Sammutus -
painiketta , kunnes kuulet pitkän merkkiäänen.
 Ohje:
Älä paina Käynnistys/Sammutus -painiketta , jos
haluat ainoastaan tarkastaa leivän tilan. Tarkkaile
paistotapahtumaa ikkunan läpi.
 Huomio:
Jokaista painiketta painettaessa on kuuluttava merk-
kiääni, paitsi laitteen ollessa käytössä.
 Ruskistusaste (tai pikakäyttö)
Ruskistusasteen valinta tai vaihto pikatilaan
(Vaalea/Normaali/Tumma/Pika). Paina toistuvasti
ruskistusastepainiketta , kunnes nuoli näkyy halutun
ruskistusasteen yläpuolella. Ohjelmille 1 - 4 voit
aktivoida pikatilan paistotapahtuman lyhentämisek-
si painamalla ruskistusastepainiketta useaan ker-
taan. Paina ruskistusastepainiketta niin monta
kertaa, kunnes nuoli näkyy kohdan "Pika" yläpuolella.
Ohjelmille 6, 7 ja 11 ei ruskistusastetta voida valita.
 Ajastin 
Ajastettu leivonta.
 Ohje:
Ohjelmalle 11 ei voida asettaa ajastettua
leivontaa.
IB_56430_SBB850A1_LB3 24.08.2010 10:29 Uhr Seite 23
Sivu: 33
- 24 -
 Käytön merkkivalo
Käytön merkkivalo näyttää palaessaan, että oh-
jelma on käynnissä. Jos haluat käynnistää ohjelman
ajastustoiminnon avulla aikaviiveellä, käytön merkki-
valo palaa vasta, kun ohjelma on käynnistynyt,
ei ajastimen ollessa aktivoituna.
 Leipäkoko
Leivän painon valinta (750 g / 1000 g / 1250 g).
Paina tätä painiketta toistuvasti, kunnes nuoli näkyy
toivotun painon yläpuolella. Painotiedot (750 g /
1000 g / 1250 g) viittaavaat leivontavuokaan 
Sivu: 34
täytettyjen ainesten määrään.
 Ohje
Esiasetus laitetta käynnistettäessä on 1250 g.
Ohjelmissa 6, 7, 11 ja 12 ei leipäkokoa voida
säätää.
 Valikko
Halutun leivontaohjelman (1-12) esiinkutsuminen.
Näytössä näkyy ohjelman numero ja vastaava
leivonta-aika.
Muistitoiminto
Kun laite käynnistyy uudelleen enintään n. 10 minuutin
pituisen sähkökatkoksen jälkeen, ohjelma jatkuu
samasta kohdasta. Tämä ei kuitenkaan koske pai-
stotapahtuman poistoa/päättämistä tai Käynnistys/
Sammutus -painikkeen painamista pitkän
merkkiäänen kuulumiseen asti.
Tarkastusikkuna 
Ikkunan kautta voit seurata paistotapahtumaa.
Ohjelmat
Valikko-painikkeella valitaan haluttu ohjelma.
Ohjelmaa vastaava numero näytetään näytössä
. Leivonta-ajat ovat riippuvaisia valituista
ohjelmayhdis-telmistä. Katso lukua "Ohjelman kulku".
Ohjelma 1: Perus
Vaaleille leiville ja sekaleiville, jotka valmistetaan
pääasiassa vehnä- tai ruisjauhoista. Leipä on koos-
tumukseltaan tiivis. Leivän ruskistusaste säädetään
ruskistusastepainikkeella .
Ohjelma 2: Kuohkea
Kevyille leiville, jotka valmistetaan hienoksi jauhetuista
jauhoista. Leipä on yleensä kuohkeaa ja sen kuori
on rapea.
Ohjelma 3: Täysjyvä
Leivät, joissa käytetään ravitsevia jauholaatuja,
esim. täysjyvävehnäjauhot ja ruisjauho. Leivästä
tulee tiiviimpää ja raskaampaa.
Ohjelma 4: Makea
Leiville, jotka valmistetaan hedelmämehuista, kookos-
hiutaleista, rusinoista, kuivista hedelmistä, suklaasta tai
suuresta määrästä sokeria. Pidemmän kohotusvaiheen
ansiosta leivästä tulee kevyempää ja ilmavampaa.
Ohjelma 5: Supernopea
Vaivaamiseen, taikinan kohotukseen ja leipomiseen
tarvitaan vähemmän aikaa. Tähän ohjelmaan sopi-
vat kuitenkin ainoastaan reseptit, jotka eivät sisällä
painavia aineksia tai raskaita jauholaatuja. Ota
huomioon, ettei leivästä tässä ohjelmassa välttämättä
tule niin ilmavaa ja maukasta.
Ohjelma 6: Taikina (vaivaaminen)
Hiivataikinan valmistamiseen sämpylöitä, pizzoja ja
pitkoja varten. Tästä ohjelmasta puuttuu
paistovaihe.
Ohjelma 7: Pasta
Pastataikinan valmistukseen. Tästä ohjelmasta
puuttuu paistovaihe.
Ohjelma 8: Piimäleipä
Leiville, joiden valmistuksessa käytetään
kirnupiimää tai jogurttia.
IB_56430_SBB850A1_LB3 24.08.2010 10:29 Uhr Seite 24
Sivu: 35
- 25 -
Ohjelma 9: Gluteeniton
Leiville, joiden valmistamiseen käytetään gluteenittomia
aineita. Gluteenittomat jauhot tarvitsevat pidemmän
ajan nesteiden poistumiseksi ja niillä on
erilaiset käyttöominaisuudet.
Ohjelma 10: Kakkutaikina
Tässä ohjelmassa ainekset vaivataan, nostatetaan
ja paistetaan. Käytä tässä ohjelmassa leivinjauhet-
ta.
Ohjelma 11: Hillo
Marmeladien, hillojen, geelien ja hedelmälevitteiden
valmistamiseen.
Ohjelma 12: Paisto
Liian vaaleiden tai hieman raakojen leipien jälki-
pais-tamiseen tai valmistaikinoille. Tästä ohjelma-
sta puuttuvat kaikki vaivaus- ja lepovaiheet. Laite
pitää leivän lämpimänä tunnin paistovaiheen päät-
tymisen jälkeen. Tämä estää sen, ettei leivästä tulee
liian kosteaa.
Ohjelma 12 paistaa leipää 60 minuuttia.
Lopeta nämä toiminnot aikaisemmin painamalla
painiketta Käynnistys/Sammutus , kunnes kuulet
pitkän merkkiäänen. Laite sammutetaan
irrottamalla se sähköverkosta.
 Ohje
Ohjelmissa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ja 9 kuuluu ohjelma-
kulun aikana merkkiääni ja näyttöön ilmestyy "ADD"
.
Lisää välittömästi tämän jälkeen taikinaan loput
aineet, kuten hedelmät tai pähkinät.
Taikinakoukut eivät hienonna näitä aineksia.
Kun olet säätänyt ajastimen, voit asettaa kaikki
ainekset leivontavuokaan myös ohjelman
alussa. Hedelmiä ja pähkinöitä tulee tässä
tapauksessa hienontaa hieman ennen lisäämistä.
Ajastintoiminto
Ajastustoiminnon avulla voit leipoa aikaviiveellä.
Nuolipainikkeilla ja  asetetaan leivonta-
tapahtuman haluttu loppuaika. Suurin mahdollinen
aikaviive on 15 tuntia.
 Varoitus! Ennen kuin leivot tietyn leivät ajas-
tintoiminnolla, kokeile reseptiä ensin varmis-
taaksesi, että ainesten suhteet sopivat toisiinsa,
ettei taikinasta tule liian tiivistä tai liian löysää,
eikä määrä ole liian suuri valuakseen yli
leivinvuoasta. Tulipalon vaara!
Valitse ohjelma. Näyttö ilmoittaa tarvittavan
paistoajan.
Nuolipainikkeella  siirretään ohjelman loppua.
Ensimmäisellä painalluksella loppuaika siirtyy
seuraavaan kymmenykseen. Jokainen seuraava
nuolipainikkeen  painallus siirtää loppuaikaa
10 minuutilla. Painamalla nuolipainiketta yhtäjaksoi-
sesti ajan muuttaminen nopeutuu. Näyttöön ilme-
styy leivonnan ja toiminnon lykkäyksen kokonaiske-
stoaika. Jos olet ylittänyt halutun ajan, voit korjata
tilanteen nuolipainikkeen  avulla.
Vahvista ajastimen asetus Käynnistys/Sammutus
-painikkeella .
Kaksoispiste näytössä vilkkuu ja ohjelmoitu aika
alkaa kulkea. Käyttöilmaisinvalo syttyy heti ohjel-
man käynnistyttyä.
Paistotapahtuman päätteeksi kuuluu kymmenen
merkkiääntä ja näytössä näkyy 0:00.
Esimerkki:
Kello on 8.00 ja haluat tuoretta leipää 7 tunnin ja
30 minuutin päästä, eli kello 15:30.
Valitse ensin ohjelma 1 ja paina sitten nuolipainik-
keita niin kauan, että näyttöön ilmestyy 7:30,
koska aika valmistumiseen on 7 tuntia ja 30 minuuttia.
IB_56430_SBB850A1_LB3 24.08.2010 10:29 Uhr Seite 25
Sivu: 36
- 26 -
 Ohje: Ohjelmassa "Hillo" ei ajastintoiminto ole
käytettävissä.
 Ohje
Älä käytä ajastintoimintoa, kun työstät helposti
pilaantuvia raaka-aineita, kuten munia, maitoa,
kermaa tai juustoa.
Ennen leipomista
Kun haluat, että leivonta onnistuu, varmista seuraavat
asiat:
Ainekset
 Ohje
Poista leivontavuoka kotelosta ennen ainesten
lisäämistä. Jos ainekset joutuvat paistotilaan, saattaa
kuumennuskierukoiden kuumeneminen aiheuttaa
tulipalon.
• Lisää ainekset leivontavuokaan aina anne-
tussa järjestyksessä.
• Kaikkien ainesten tulisi olla huoneenlämpöisiä,
jotta hiiva kävisi ihanteellisesti.
• Mittaa ainesmäärät tarkasti. Pienetkin poikkeamat
reseptissä mainituista määristä saattavat
vaikuttaa leivontatulokseen.
 Ohje
Älä missään tapauksessa ylitä ohjeissa mainittuja
määriä. Liian suuri määrä taikinaa saattaa valua
leivontavuoan reunojen yli ja aiheuttaa tulipalon
joutuessaan kuumille lämpövastuksille.
Leivän leipominen
Valmistelu
Toimi tässä käyttöohjeessa mainittujen turvaohjei-
den mukaisesti.
Aseta leipäkone tasaiselle ja tukevalle alustalle.
1. Vedä leivontavuoka ylöspäin pois laittee-
sta.
2. Työnnä taikinakoukut leivontavuoan käy-
tinakseleihin. Varmista, että ne ovat tiukasti
paikoillaan.
3. Lisää reseptisi ainekset leivontavuokaan 
annetussa järjestyksessä. Lisää ensin nesteet,
sokeri, suola ja sitten jauhot, hiiva viimeisenä
aineksena.
 Ohje
Pidä huoli, ettei hiiva joudu kosketuksiin nesteiden
tai suolan kanssa.
4. Aseta leivontavuoka jälleen paikoilleen.
Varmista, että se lukkiutuu paikalleen kunnolla.
5. Sulje laitteen kansi .
6. Työnnä verkkopistoke pistorasiaan.
Kuuluu merkkiääni ja näyttöön ilmestyy
ohjelman numero ja ohjelman 1 kestoaika.
7. Valitse ohjelmasi Valikko-painikkeella .
Jokainen valinta vahvistetaan merkkiäänellä.
8. Valitse tarvittaessa leipäkoko painikkeella .
9. Valitse leivällesi haluamasi ruskistusaste .
Näytössä näytetään nuolella, oletko valinnut
asetuksen Vaalea, Normaali, Tumma vai Pika.
Voit myös valita tässä asetuksen "Pika"
lyhentääksesi taikinan nostatusaikaa.
 Ohje
Ohjelmilla 6, 7 ja 11 ei toiminto "Ruskistusaste"
ole mahdollinen.
Toiminto "Pika" on mahdollista ainoastaan ohjelmilla
1-4.
Ohjelmilla 6, 7, 11 ja 12 ei leivän kokoasetus ole
mahdollista.
IB_56430_SBB850A1_LB3 24.08.2010 10:29 Uhr Seite 26
Sivu: 37
- 27 -
10. Voit nyt asettaa ohjelman päättymisajan ajasti-
mella. Voit syöttää korkeintaan 15 tunnin aika-
viiveen.
 Ohje
Ohjelmalla 11 ei tämä toiminto ole mahdollista.
Ohjelman käynnistäminen
Käynnistä ohjelma Käynnistys/Sammutus -
painikkeella .
 Ohje: Ohjelmat 1, 2, 3, 4, 6, 8 ja 9 käynnisty-
vät 10 - 30 minuutin esilämmitysvaiheella (pait-
si Pika-tila, katso taulukko Ohjeman kulku).
Tällöin taikinakoukut eivät liiku. Laitteessa ei
siis ole vikaa.
Ohjelma suorittaa automaattisesti eri työvaiheet.
Voit tarkkailla ohjelman kulkua leipäkoneesi ikkunasta
. Silloin tällöin ikkuna saattaa höyrystyä
leivonnan aikana. Laitteen kansi voidaan avata
vaivausvaiheen aikana.
 Ohje
Älä avaa laitteen kantta nostatus- tai paistovai-
heen aikana. Leipä saattaa painua kasaan.
Ohjelman lopettaminen
Paistotapahtuman päätteeksi kuuluu kymmenen
merkkiääntä ja näytössä näkyy 0:00.
Ohjelman päättyessä laite siirtyy automaattisesti
enintään 60 minuuttia kestävään lämpimänäpito-
vaiheeseen.
 Ohje
Tämä ei koske ohjelmia 6, 7 ja 11.
Tällöin laitteessa kiertää lämmintä ilmaa.
Lämpimänäpitovaihe voidaan lopettaa pitämällä
Käynnistys/Sammutus -painiketta pohjassa niin
kauan, kunnes merkkiäänet kuuluvat.
 Varoitus
Vedä verkkopistoke pistorasiasta, ennen kuin avaat
laitteen kannen .
Laite tulisi aina kytkeä irti verkkovirrasta, kun se ei
ole käytössä!
Leivän poistaminen
Käytä leivontavuoan ulosottamiseen aina pannu-
lappuja tai suojakäsineitä.
Pidä leivontavuokaa vinottain ritilän yläpuolella
ja ravistele kevyesti, kunnes leipä irtoaa leivonta-
vuoasta .
Jos leipä ei irtoa taikinakoukuista , poista taikina-
koukut varovasti mukana tulevalla taikinakoukun
irrottajalla .
 Ohje
Älä käytä metalliesineitä, jotka voivat naarmuttaa
lian tarttumista estävää pintakäsittelyä.
Huuhtele leivontavuoka heti leivän irrottamisen
jälkeen lämpimällä vedellä. Näin estät taikina-
koukkujen tarttumisen käyttöakseliin.
Vihje: Kun irrotat taikinakoukut viimeisen vai-
vausvaiheen jälkeen, leipä ei repeä leivon-
tavuoasta irrotettaessa.
IB_56430_SBB850A1_LB3 24.08.2010 10:29 Uhr Seite 27
Sivu: 38
- 28 -
• Paina lyhyesti Käynnistys/Sammutus -painiketta
 keskeyttääksesi ohjelman aivan paistovaiheen
alussa tai irrota pistoke verkkopistorasiasta.
Verkkopistoke on liitettävä sähköverkkoon
uudelleen 10 minuutin sisällä, jotta paistotapah-
tumaa voitaisiin sen jälkeen jatkaa.
• Avaa laitteen kansi ja ota leivontavuoka 
ulos. Jauhotetuin käsin voit poistaa taikinan ja
irrottaa taikinakoukut .
• Aseta taikina jälleen leivontavuokaan .
Aseta leivontavuoka jälleen laitteeseen ja
sulje laitteen kansi .
• Työnnä tarvittaessa verkkopistoke pistorasiaan.
Paisto-ohjelmaa jatketaan.
Anna leivän jäähtyä 15-30 minuuttia ennen sen
tarjoilemista.
Varmistu aina ennen leivän leikkaamista, ettei
taikinassa ole taikinakoukkua .
Vikailmoitukset
• Jos näytössä näkyy ohjelman käynnistämi-
sen jälkeen "HHH", leipäkoneen lämpötila on
vielä liian korkea. Pysäytä ohjelma ja irrota
verkkopistoke. Avaa laitteen kansi ja anna
laitteen jäähtyä 20 minuuttia ennen käytön
jatkamista.
• Jos uutta ohjelmaa ei voida käynnistää sen jälkeen,
kun leipäkone on jo päättänyt yhden ohjelman,
kone on vielä liian kuuma. Tässä tapauksessa
näyttö siirtyy perusasetukseen (ohjelma 1).
Avaa laitteen kansi ja anna laitteen jäähtyä
20 minuuttia ennen käytön jatkamista.
 Varoitus
Älä yritä ottaa laitetta käyttöön, ennen kuin se on
jäähtynyt. Se toimii ainoastaan ohjelmalla 12.
• Kun näytössä näkyy ohjelman käynnistämisen
jälkeen "EE0", "EE1" tai "LLL", sammuta leipäko-
ne ensin irrottamalla verkkopistoke pistorasiasta
ja kännistä laite uudelleen työntämällä pistoke
takaisin pistorasiaan. Jos vikanäyttö ei häviä, kään-
ny asiakaspalvelun puoleen.
Puhdistus ja hoito
 Varoitus
Irrota ennen jokaista puhdistusta verkkopistoke
pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä kokonaan.
Suojaa laitetta kosteudelta, koska se saattaa aiheuttaa
sähköiskun.
Toimi turvaohjeiden mukaan.
 Huomio
Leipäkonetta tai sen lisävarusteita ei saa pestä
astianpesukoneessa!
Runko, kansi, paistotila
Poista kaikki taikinajäännökset paistotilasta
kostealla liinalla tai kevyesti kostutetulla pehmeällä
sienellä. Pyyhi myös laitteen runko ja kansi
pelkästään kos-tealla liinalla tai sienellä.
• Kuivaa sisäpuoli hyvin. Kevyttä puhdistusta var-
ten voidaan laitteen kansi irrottaa
rungosta:
IB_56430_SBB850A1_LB3 24.08.2010 10:29 Uhr Seite 28
Sivu: 39
- 29 -
• Avaa laitteen kantta , kunnes kiilamaiset
sarananokat sopivat saranaohjainten aukkojen
läpi.
• Vedä laitteen kansi pois sarananohjaimista.
• Asenna laitteen kansi paikoilleen viemällä
sarananokat saranaohjainten aukkojen läpi.
Leivontavuoat ja taikinakoukut
Leivontavuoat ja taikinakoukut on pinnoitettu
tarttumattomalla pinnoitteella. Älä käytä puhdistuk-
sessa voimakkaita puhdistusaineita, hankausaineita
tai esineitä, jotka voivat naarmuttaa vuokien ja
koukkujen pintaa.
Kosteus ja höyry saattavat ajan kuluessa muuttaa
pintojen ulkonäköä. Tämä ei vaikuta laitteen
toimintakykyyn eikä huononna leivonnan laatua.
Irrota leivontavuoat ja taikinakoukut paistoti-
lasta ennen puhdistusta. Pyyhi leivontavuokien 
ulkopinta kostealla liinalla.
 Huomio
Älä koskaan upota leivontavuokaa veteen tai
muihin nesteisiin.
Puhdista leivontavuoan sisäpuoli lämpimällä
saippualiuoksella.
Jos taikinakoukut ovat kuivuneet eikä taikina
irtoa niistä, täytä leivontavuoka n. 30 minuutiksi
kuumalla vedellä.
Jos taikinakoukussa oleva istukkapidike on tukossa,
voit puhdistaa sen varovasti puutikun avulla.
Älä käytä leipäkoneen puhdistamiseen kemiallisia
puhdistusaineita tai ohentimia.
Tekniset tiedot
Malli: Leipäkone
SBB 850 A1
Nimellisjännite: 220-240V~50Hz
Tehontarve: 850 W
Hävittäminen
Älä missään tapauksessa heitä laitetta
tavallisen talousjätteen sekaan. Tämä
tuote on yhdenmukainen EU-direktiivin
2002/96/EC kanssa.
Anna laite hyväksytyn jätehuoltoyrityksen tai
kunnallisen jätelaitoksen hävitettäväksi.
Noudata voimassa olevia määräyksiä.
Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä paikalliseen
jätehuoltoviranomaiseen.
Hävitä kaikki pakkausmateriaalit
ympäristöystävällisesti.
Takuu ja huolto
Laitteen takuu on 3 vuotta ostopäivästä. Laite on
valmistettu huolellisesti ja tarkistettu perusteellisesti
ennen toimitusta.
Säilytä ostokuitti todisteeksi takuun voimassaolosta.
Ota takuutapauksessa puhelimitse yhteyttä lähim-
pään huoltopisteeseen. Vain näin voidaan taata tu-
otteesi maksuton lähettäminen huoltoon.
Takuu koskee vain materiaali- tai valmistusvirheitä, ei
kuitenkaan kuljetusvaurioita, kuluvia osia, kuten
esim. taikinakoukut ja leivontavuoat, tai helposti sär-
kyvien osien vaurioita. Tuote on tarkoitettu ainoa-
staan yksityiseen, ei kaupalliseen käyttöön.
Väärä tai asiaton käyttö, väkivallan käyttö ja mui-
den kuin valtuutetun huoltopisteen suorittamat kor-
jaukset aiheuttavat takuun raukeamisen. Tämä takuu
ei rajoita kuluttajan lakisääteisiä oikeuksia.
IB_56430_SBB850A1_LB3 24.08.2010 10:29 Uhr Seite 29
Sivu: 40
- 30 -
Takuusuoritus ei pidennä takuuaikaa. Tämä koskee
myös vaihdettuja ja korjattuja osia. Mahdollisesti jo
ostettaessa olemassa olevista vaurioista ja puuttei-
sta on ilmoitettava välittömästi pakkauksen avaami-
sen jälkeen, viimeistään kuitenkin kahden päivän si-
sällä ostopäiväyksestä.
Takuuajan päättymisen jälkeen suoritettavat korjauk-
set ovat maksullisia.
Kompernass Service Suomi
Tel.: 010 30 935 80
(Soittamisen hinta lankaliittymästä: 8,21 snt/puh + 5,9 snt/min /
Matkapuhelimesta: 8,21 snt/puh + 16,90 snt/min)
e-mail: support.fi@kompernass.com
Maahantuoja
KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com
IB_56430_SBB850A1_LB3 24.08.2010 10:29 Uhr Seite 30
Sivu: 41
- 31 -
* 3A tarkoittaa, että leipäkone vaivaa 3 minuuttia ja samalla kuuluu ainesten lisäämisen merkkiääni ja
näyttöön ilmestyy "ADD" .
Ohjelma 1. Perus 2. Kuohkea
Ruskistusaste
Vaalea
Normaali
Tumma
Pika
Vaalea
Normaali
Tumma
Pika
Koko 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g
Aika (tunneissa) 2:58 3:05 3:15 2:14 2:20 2:25 3:13 3:18 3:25 2:18 2:25 2:30
Esilämmitys (min): 15 15 20 - - - - - - - - - 10 10 15 - - - - - - - - -
Vaivaus 1 (min) 12 13 13 12 13 13 12 12 15 12 13 13
Kohotus 1 (min) 25 25 25 10 10 10 20 20 20 10 10 10
Vaivaus 2 (min)
2
3A*
5
2
5A
5
2
5A
5
2
1A
5
2
2A
5
2
2A
5
2
3A*
8
2
5A
8
2
5A
8
2
1A
5
2
2A
5
2
2A
5
Kohotus 2 (min) 30 30 30 18 18 18 43 41 35 18 18 18
Kohotus 3 (min) 30 30 30 30 30 30 35 35 35 30 30 30
Paisto (min) 56 60 65 56 60 65 60 65 70 60 65 70
Lämpimänäpito
(min):
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Ainesten lisääminen
(jäljellä olevat tunnit)
2:01 2:05 2:10 1:49 1:53 1:58 2:26 2:29 2:28 1:53 1:58 2:03
Ajan esiasetus 15h 15h 15h 15h 15h 15h 15h 15h 15h 15h 15h 15h
Ohjelman kulku
IB_56430_SBB850A1_LB3 24.08.2010 10:29 Uhr Seite 31
Sivu: 42
- 32 -
Ohjelma 3. Täysjyvä 4. Makea
Ruskistusaste
Vaalea
Normaali
Tumma
Pika
Vaalea
Normaali
Tumma
Pika
Koko 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g
Aika (tunneissa) 3:18 3:25 3:35 2:24 2:30 2:35 2:56 3:01 3:10 2:10 2:16 2:20
Esilämmitys (min): 15 15 20 - - - - - - - - - 10 10 15 - - - - - - - - -
Vaivaus 1 (min) 11 12 12 11 13 13 12 12 12 11 12 12
Kohotus 1 (min) 30 30 30 10 10 10 25 25 25 10 10 10
Vaivaus 2 (min)
2
3A
8
2
5A
8
2
5A
8
2
2A
5
2
2A
5
2
2A
5
2
4A*
6
2
5A
6
2
5A
6
2
1A
6
2
2A
6
2
2A
6
Kohotus 2 (min) 38 38 38 23 23 23 35 35 35 18 18 18
Kohotus 3 (min) 35 35 35 35 35 35 30 30 30 30 30 30
Paisto (min) 56 60 65 56 60 65 52 56 60 52 56 60
Lämpimänäpito
(min):
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Ainesten lisääminen
(jäljellä olevat tunnit)
2:17 2:21 2:26 1:59 2:03 2:08 2:03 2:07 2:11 1:46 1:50 1:54
Ajan esiasetus 15h 15h 15h 15h 15h 15h 15h 15h 15h 15h 15h 15h
* 4A tarkoittaa, että leipäkone vaivaa 4 minuuttia ja samalla kuuluu ainesten lisäämisen merkkiääni ja
näyttöön ilmestyy "ADD" .
IB_56430_SBB850A1_LB3 24.08.2010 10:29 Uhr Seite 32
Sivu: 43
- 33 -
* 5A tarkoittaa, että leipäkone vaivaa 5 minuuttia ja samalla kuuluu ainesten lisäämisen merkkiääni ja
näyttöön ilmestyy "ADD" .
Ohjelma 5. Supernopea
6.
Taikina
7. Pasta 8. Piimäleipä 9. Gluteeniton
Ruskistusaste
Vaalea
Normaali
Tumma
- - - - - -
Vaalea
Normaali
Tumma
Vaalea
Normaali
Tumma
Koko 750 g 1000 g 1250 g - - - - - - 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g
Aika (tunneissa) 1:15 1:18 1:20 1:50 0:15 3:17 3:21 3:30 3:40 3:45 3:55
Esilämmitys (min): - - - - - - - - - 10 - - - 25 25 30 15 15 20
Vaivaus 1 (min) 8 8 8 12 15 10 10 10 12 12 12
Kohotus 1 (min) - - - - - - - - - 10 - - - 20 20 20 20 20 20
Vaivaus 2 (min)
- - -
2A
5
- - -
2A
5
- - -
2A
5
- - -
3A
5
- - -
- - -
- - -
2
5A*
8
2
5A
8
2
5A
8
2
3A
8
2
3A
8
2
3A
8
Kohotus 2 (min) - - - - - - - - - 25 - - - 45 45 45 50 50 50
Kohotus 3 (min) 20 20 20 45 - - - 30 30 30 50 50 50
Paisto (min) 40 43 45 - - - - - - 52 56 60 60 65 70
Lämpimänäpito
(min):
60 60 60 - - - - - - 60 60 60 60 60 60
Ainesten lisääminen
(jäljellä olevat tunnit)
1:05 1:08 1:10 1:15 - - - 2:15 2:19 2:23 2:48 2:53 2:58
Ajan esiasetus 15h 15h 15h 15h 15h 15h 15h 15h 15h 15h 15h
IB_56430_SBB850A1_LB3 24.08.2010 10:29 Uhr Seite 33
Sivu: 44
- 34 -
Ohjelma 10. Kakkutaikina 11. Hillo 12. Paisto
Ruskistusaste
Vaalea
Normaali
Tumma
- - -
Vaalea
Normaali
Tumma
Koko 750 g 1000 g 1250 g - - - - - -
Aika (tunneissa) 1:30 1:35 1:40 1:20 1:00
Esilämmitys (min): - - - - - - - - - - - - - - -
Vaivaus 1 (min) 15 15 15 - - - - - -
Kohotus 1 (min) - - - - - - - - -
15
Lämpö + vaivaus
- - -
Vaivaus 2 (min)
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Kohotus 2 (min) - - - - - - - - - - - - - - -
Kohotus 3 (min) - - - - - - - - -
45
Lämpö + vaivaus
- - -
Paisto (min)
60 65 70
20
Kohotus
60
15
kohotus
15
kohotus
15
kohotus
Lämpimänäpito
(min):
60 60 60 - - - 60
Ainesten lisääminen
(jäljellä olevat tunnit)
- - - - - - - - - - - - - - -
Ajan esiasetus 15h 15h 15h - - - 15h
IB_56430_SBB850A1_LB3 24.08.2010 10:29 Uhr Seite 34
Sivu: 45
- 35 -
Mitä tehdä, kun taikinakoukku tarttuu kiinni leivonta-
vuokaan paistamisen jälkeen?
Täytä kuumaa vettä leivontavuokaan ja käännä
taikinakoukkua karstan irrottamiseksi sen alta.
Mitä tapahtuu, jos valmis leipä unohtuu leipäkoneeseen? Lämpimänäpitotoiminnon avulla varmistetaan, että leipä
pysyy lämpimänä n. tunnin ajan paiston jälkeen ja on
suojassa kosteudelta. Jos leipää pidetään laitteessa yli
tunnin, se saattaa kostua.
Voiko leivontavuoan ja taikinakoukun pestä kon-
eessa?
Ei. Pese leivontavuoka ja taikinakoukku käsin.
Miksi taikina ei sekoitu, vaikka moottori käy? Tarkasta, ovatko taikinakoukut ja leivontavuoka 
oikein paikoillaan.
Mitä tehdä, kun taikinakoukku jää kiinni leipään? Irrota taikinakoukut taikinakoukun irrottajalla .
Mitä tapahtuu, jos kesken ohjelman tulee sähkökatko? Enintään 10 minuuttia kestävän sähkökatkoksen jälkeen
leipäkone suorittaa kesken jääneen ohjelman loppuun
asti.
Kuinka kauan leivän paistaminen kestää? Ohjelman kesto -taulukossa kerrotaan ohjelmien tarkat
ajat.
Minkä painoisia leipiä voin leipoa? Voit leipoa 750 g - 1000 g - 1250 g painavia leipiä.
Miksi ajastintoimintoa ei voi käyttää, kun taikina valmiste-
taan tuoreesta maidosta?
Tuoreet ainekset, kuten maito ja kananmunat pilaantuvat,
jos ne jäävät laitteeseen liian pitkäksi aikaa.
Mitä on tapahtunut, kun leipäkone ei toimi
Käynnistys/Sammutus -painikkeen painamisen jälkeen?
Jotkut työskentelyvaiheet, kuten esimerkiksi "Lämmitys" tai
"Lepo" ovat vaikeita tunnistaa. Tarkasta "Ohjelman kulku"
-taulukon avulla, mikä ohjelman vaihe on menossa.
Tarkasta, että olet painanut Käynnistys/Sammutus -painiketta
 oikein.
Tarkasta, että verkkopistoke on liitetty sähköverkkoon.
Laite silppuaa taikinaan lisätyt rusinat. Jotta ainekset (esim. hedelmät tai pähkinät) eivät hienon-
tuisi, lisää ne taikinaan vasta äänimerkin jälkeen.
Leipäkoneen viankorjaus
IB_56430_SBB850A1_LB3 24.08.2010 10:29 Uhr Seite 35

Kysymykset & vastaukset

Merkin SilverCrest SBB 850 A1 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta SilverCrest SBB 850 A1

Onko sinulla kysymys tuotteesta SilverCrest SBB 850 A1, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen SilverCrest SBB 850 A1 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen SilverCrest SBB 850 A1 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.