SilverCrest SAB 160 A1 käyttöohjeet

Katso tuotteen SilverCrest SAB 160 A1 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: SilverCrest
  • Tuote: Autoradio
  • Malli/nimi: SAB 160 A1
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: , , , , , , , , , , , , , , ,

Sisällysluettelo

Sivu: 204
41
SAB 160 A1
FI
Sisällysluettelo
Johdanto. . . . . . . . . . . . . . . .42
Esipuhe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Tietoja tästä käyttöohjeesta . . . . . .42
Tekijänoikeus . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Vastuun rajoitus. . . . . . . . . . . . . . . .43
Varoitukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Määräystenmukainen käyttö . . . . .44
Turvallisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Tärkeitä turvallisuusohjeita . . . . . . .44
Toimituksen laajuus ja
kuljetustarkastus . . . . . . . . . . . . . . .46
Pakkauksen hävittäminen . . . . . . . .46
Käyttöosat . . . . . . . . . . . . . .47
Asennus. . . . . . . . . . . . . . . . .49
Liitäntä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Laitteen irrottaminen . . . . . . . . . . . .53
Käyttöönotto . . . . . . . . . . . .54
Käyttöosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Virran kytkeminen ja katkaisu . . . . .55
Asetukset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Radion nollaaminen (RESET) . . . . .59
Radiotoiminnot . . . . . . . . . . . . . . . .59
Yleiset CD-toiminnot . . . . . . . . . . . .63
MP3-CD-levyjen toiminnot . . . . . . .65
USB-liitäntä. . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Kortinlukija (SD/MMC) . . . . . . . . .67
Tallennustoiminto . . . . . . . . . . . . . .67
Ulkoisen audiolaitteen liittäminen
laitteeseen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Bluetooth-käyttö . . . . . . . . . . . . . . .69
Puhdistus. . . . . . . . . . . . . . . .73
Turvaohjeet. . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Näytön puhdistaminen. . . . . . . . . .73
Hävittäminen . . . . . . . . . . . .73
Laitteen hävittäminen . . . . . . . . . . .73
Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . .74
Turvaohjeet. . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Vikojen syyt ja korjaaminen . . . . . .74
Liite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Tekniset tiedot. . . . . . . . . . . . . . . . .76
Vaatimustenmukaisuusvakuutusta
koskevia ohjeita . . . . . . . . . . . . . . .77
Takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Maahantuoja . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Sivu: 205
42
Johdanto
SAB 160 A1
FI
Johdanto
Esipuhe
Arvoisa asiakas
Ostamalla Bluetooth-autoradion SAB 160 A1 olet päätynyt SilverCrest-laatu-
tuotteeseen, joka vastaa tekniikaltaan ja toiminnoiltaan kehityksen uusinta tasoa.
Lue tämän käyttöohjeen sisältämät tiedot, jotta opit nopeasti tuntemaan laitteesi
ja voit käyttää sen toimintoja koko laajuudessaan.
Toivotamme sinulle paljon iloa laitteesi käytössä.
Tietoja tästä käyttöohjeesta
Tämä käyttöohje on osa Bluetooth-autoradiota SAB 160 A1 (jatkossa laite) ja
se antaa tärkeitä ohjeita määräystenmukaisesta käytöstä, turvallisuudesta, asen-
nuksesta ja liitännästä sekä laitteen käytöstä.
Käyttöohjeen on oltava aina käytettävissä laitteen lähellä. Jokaisen laitteen
asennuksen, käytön ja vikojen korjaamisen parissa toimivan henkilön on luettava
se ja sovellettava sitä.
Säilytä tämä käyttöohje ja anna se laitteen mukana edelleen seuraavalle omistajalle.
Tekijänoikeus
Tämä dokumentti on suojattu tekijänoikeuslailla.
Kaikki oikeudet, myös fotomekaaniseen toistoon, monistukseen ja levittämiseen
erityisellä tavalla (esimerkiksi tietojenkäsittely, tietoväline ja tietoverkot), myös
osittaiseen, sekä sisällöllisiin ja teknisiin muutoksiin pidätetään.
Sivu: 206
43
Johdanto
SAB 160 A1
FI
Vastuun rajoitus
Kaikki tämän käyttöohjeen sisältämät tekniset tiedot, asennusta ja liitäntää sekä
käyttöä koskevat tiedot ja ohjeet vastaavat painohetkellä viimeisintä tietoa ja
ne on annettu tähänastiset kokemuksemme ja havaintomme huomioon ottaen
parhaan tietomme mukaisesti.
Tämän käyttöohjeen tietojen, kuvien ja kuvausten perusteella ei voida esittää
minkäänlaisia vaatimuksia.
Valmistaja ei vastaa minkäänlaisista vahingoista, joiden syynä on käyttöohjeen
noudattamatta jättäminen, määräystenvastainen käyttö, asiattomasti suoritetut
korjaukset, luvattomasti suoritetut muutokset tai muiden kuin hyväksyttyjen varaosien
käyttö.
Varoitukset
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia varoituksia:
VAROITUS
Tämän vaaratason varoitus on merkkinä mahdollisesti vaaral-
lisesta tilanteesta.
Jos vaarallista tilannetta ei vältetä, se voi johtaa loukkaantumisiin.
Noudata tämän varoituksen ohjeita välttääksesi henkilövammat.
►
HUOMIO
Tämän vaaratason varoitus on merkkinä mahdollisesta aineel-
lisesta vahingosta.
Jos tilannetta ei vältetä, se voi johtaa aineellisiin vahinkoihin.
Noudata tämän varoituksen ohjeita välttääksesi aineelliset vahingot.
►
OHJE
Ohje on merkkinä lisätiedoista, jotka helpottavat laitteen käyttöä.
►
Sivu: 207
44
Johdanto
SAB 160 A1
FI
Määräystenmukainen käyttö
Tämä laite on tarkoitettu vain FM-/AM-radioasemien vastaanottoon sekä audio- ja
MP3-CD-levyjen, USB-tallennusvälineille ja SD-/MMC-muistikorteille tallennettujen
MP3-tiedostojen ja ulkoisten audiolaitteiden audiosignaalien toistamiseen. Lisäksi
voit yhdistää laitteen Bluetooth-matkapuhelimeen ja käyttää laitetta ja mikrofo-
niyksikköä handsfree-laitteena. Laite on tarkoitettu asennettavaksi ajoneuvoon.
Muu tai tämän ylittävä käyttö katsotaan määräystenvastaiseksi.
VAROITUS
Määräystenvastaisen käytön aiheuttama vaara!
Laitteesta voi aiheutua vaaroja määräystenvastaisessa käytössä ja/tai muunlai-
sessa käytössä.
Käytä laitetta ainoastaan määräystenmukaisesti.
►
Noudata tässä käyttöohjeessa kuvattuja toimintatapoja.
►
Emme vastaa minkäänlaisista määräystenvastaisesta käytöstä johtuvista vahingoista.
Riski on yksinomaan käyttäjän vastuulla.
Turvallisuus
Tässä luvussa annetaan tärkeitä turvaohjeita laitteen käsittelyyn.
Tämä laite on säädettyjen turvallisuusmääräysten mukainen. Asiaton käyttö voi
kuitenkin johtaa henkilövahinkoihin ja aineellisiin vahinkoihin.
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Huomioi laitteen turvallista käsittelyä varten seuraavat turvaohjeet:
Tarkista laite ennen käyttöä ulkoisten näkyvien vaurioiden varalta. Älä ota
■
viallista tai pudonnutta laitetta käyttöön.
Jos johto tai liitännät ovat vaurioituneet, anna ne valtuutetun ammattihenkilöstön
■
tai huoltopalvelun vaihdettavaksi.
Henkilöt, jotka ruumiillisten, henkisten tai motoristen kykyjensä vuoksi eivät
■
kykene käyttämään laitetta turvallisesti, saavat käyttää laitetta ainoastaan
vastuullisen henkilön valvonnassa tai tämän opastuksella.
Anna lasten käyttää laitetta ainoastaan valvonnan alaisena.
■
Sivu: 208
45
Johdanto
SAB 160 A1
FI
Anna laitteen korjaukset ainoastaan valtuutettujen ammattiyritysten tai huol-
■
topalvelun tehtäväksi. Asiattomat korjaukset voivat aiheuttaa huomattavan
vaaran käyttäjälle. Lisäksi takuu raukeaa.
Laitteen korjauksen saa takuuaikana suorittaa ainoastaan valmistajan valtuu-
■
tettu huoltoliike, muutoin takuu ei ole enää voimassa seuraavissa vaurioissa.
Vialliset rakenneosat saa vaihtaa ainoastaan alkuperäisiin varaosiin. Vain
■
näillä osilla turvallisuusvaatimusten täyttyminen on taattua.
Suojaa laitetta kosteudelta ja nesteiden sisäänpääsyltä.
■
Lasersäteilyn aiheuttama vaara
VAROITUS
Laite on varustettu luokan 1 laserilla. Lasersäteily on
vaarallista silmille!
Noudata seuraavia turvaohjeita, jotta et altistaisi itseäsi tai muita
lasersäteilylle:
Älä koskaan avaa laitetta.
►
Anna laite ainoastaan ammattihenkilön korjattavaksi.
►
Älä suorita laitteeseen mitään muutoksia.
►
Liikenneturvallisuus
VAROITUS
Liikenneturvallisuus on ehdottomasti tärkeintä!
Noudata seuraavia turvaohjeita, jotta et vaarantaisi itseäsi tai muita:
Tutustu laitteen käyttöön ennen ajoon lähtöä.
►
Käytä laitetta vain, kun tilanne liikenteessä sen sallii! Pysähdy sopivaan
►
paikkaan käyttämään laitetta laajemmin.
Poista tai kiinnitä käyttöosa vain ajoneuvon ollessa pysähtyneenä.
►
Aseta sopiva äänenvoimakkuus, jotta havaitset poliisin, palokunnan ja
►
muiden pelastusajoneuvojen äänimerkit ajoissa.
Sivu: 209
46
Johdanto
SAB 160 A1
FI
Toimituksen laajuus ja kuljetustarkastus
VAROITUS
Tukehtumisvaara!
Pakkausmateriaaleilla ei saa leikkiä.
►
Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.
Laite toimitetaan vakiona seuraavilla osilla:
Autoradio (ml. käyttöosa)
▯
Asennuskehys (liitettynä)
▯
Paneelikehys (liitettynä)
▯
Ankkurointilevy (ml. kiinnitysmateriaali)
▯
Asennuskehyksen avain (2x)
▯
Käyttöosan säilytyskotelo
▯
Mikrofoniyksikkö ja kiinnitysteippi
▯
Käyttöohje
▯
OHJE
Tarkista toimituksen täydellisyys ja mahdolliset näkyvät vauriot.
►
Jos toimituksesta puuttuu jotakin tai puutteellinen pakkaus tai kuljetus on
►
aiheuttanut vaurioita, käänny huollon palvelunumeron puoleen (katso
takuukortti).
Pakkauksen hävittäminen
Pakkaus suojaa laitetta kuljetusvaurioilta. Pakkausmateriaalit on valittu ympäris-
töystävällisten ja jätehuoltoteknisten ominaisuuksien perusteella ja ne voidaan
siksi kierrättää.
Pakkauksen kierrättäminen takaisin materiaalikiertoon säästää raaka-aineita
ja vähentää jätettä. Hävitä tarpeettomat pakkausmateriaalit voimassa olevien
paikallisten määräysten mukaisesti.
OHJE
Säilytä alkuperäispakkaus mahdollisuuksien mukaan laitteen takuuaikana.
►
Näin voit pakata laitteen asianmukaisesti mahdollisen takuutapauksen
sattuessa.
Sivu: 210
47
Käyttöosat
SAB 160 A1
FI
Käyttöosat
Autoradio (katso etummainen kääntösivu)
1: Numeropainike 1
2 RPT/2: Kertaustoiminto CD/MP3-käytössä, numeropainike 2
3 INT/3: Intro-toiminto CD/MP3-käytössä, numeropainike 3
4 Monisäädin: Kierrä säätääksesi arvoja/äänenvoimakkuutta
5 Painike : Puheluun vastaaminen
6 Näyttö
7 Käyttöosan lukituksen avaus
8 Korttiaukko SD-/MMC-korteille
9 USB-liitäntä
10 AUX: 3,5 mm stereotuloholkki ulkoisen audiolaitteen liitäntää varten
11 ▸▸I: Kappale-/kanavahaku eteenpäin
12 I◂◂: Kappale-/kanavahaku taaksepäin
13 SCAN/REC: Automaattinen asemahaku / Tallennus USB-liitännässä tai SD-/
MMC-korttiaukossa olevalle tietovälineelle
14 AS/PS: Automaattinen ohjelmatallennus
15 BD/ENT: Kaista-alueen valinta / Valinnan vahvistus
16 PHONE: Puhelintoiminnon esiinkutsu
17 Painike : Puhelun päättäminen
18 DISP/#: Näyttötietojen näyttö, painike #
19 MODE/0: Käyttötilan asetus, numeropainike 0
20 *: Painike *
21 TA/9: Liikennetiedotusaseman aktivointi, numeropainike 9
22 AF/8: Vaihtoehtoisen taajuuden haku / Paikallisohjelmien aktivointi, numeropainike 8
23 PTY/7: Aseman haku PTY-ryhmän mukaan, numeropainike 7
24 /DIM: Virtakytkin/ näyttövalaistuksen himmennys
25 6: Numeropainike 6
26 Painike : Äänen mykistäminen
27 RDM/4: Satunnaistoisto CD/MP3-käytössä, numeropainike 4
28 5: Numeropainike 5
29 Painike : Levyn ulostyöntö
30 CD-lokero
Sivu: 211
48
Käyttöosat
SAB 160 A1
FI
31 Varkaudenesto-LED/ CD-lokeron asento-LED
32 Käyttöosan pidike
33 RESET: Laitteen nollaaminen
34 ISO-lohkon liitäntä B
35 Auton lattapistosulake 10 A
36 ISO-lohkon liitäntä A
37 Bluetooth-antenni
38 SUBWOOFER: Liitäntäjohto ja Cinch-holkki subwooferille
39 Liitäntä mikrofoniyksikölle
40 LINE OUT: Audio-cinch-lähtö V/O vahvistimelle
41 Antenniliitäntä DIN-antennipistokkeelle
Tarvikkeet (katso taaempi kääntösivu)
42 Mikrofoniyksikön pistoke
43 Mikrofoni
44 TALK-painike
45 Yhteystilan vihreä LED
46 Käyttöosan säilytyskotelo
47 Paneelikehys
48 Asennuskehys
49 Asennuskehyksen avain
50 Ankkurointilevy (ml. kiinnitysmateriaali)
Sivu: 212
49
Asennus
SAB 160 A1
FI
Asennus
VAROITUS
Laitteen asennus saattaa aiheuttaa aineellisia vahinkoja!
Anna alan liikkeen asentaa laite paikoilleen, mikäli mahdollista.
►
Jos haluat asentaa laitteen itse, varmista laitteen turvallinen ja virheetön
►
toiminta noudattamalla liitännästä ja asennuksesta annettuja ohjeita.
Liitäntä
HUOMIO
Väärien liitäntöjen käyttö voi aiheuttaa vaurioita laitteessa.
Käytä asennukseen laitteen ISO-liitäntöjä. Mahdollisesti tarvitsemasi ajo-
►
neuvokohtaisen ISO-sovittimen saat ammattikorjaamoista, alan liikkeistä tai
tavaratalojen autotarvikeosastoilta. Muita liitäntätapoja käytettäessä oikeus
takuuseen raukeaa!
ISO-liitäntöjen käyttö
Näyttö tapahtuu takaa pistokkeeseen päin.
1 3 5 7
2 4 6 8
ISO A (Virransyö-
tön liitännät)
Liitännät
1 ei käytössä
2 ei käytössä
3 ei käytössä
4
Jatkuva plussyöttö
12 V (luokka 30)
5 Antennijännite
6 ei käytössä
7
Sytytyksen plussyöttö
12 V (luokka 15)
8
Miinus (-) maadoitus
(luokka 31)
1 3 5 7
2 4 6 8
ISO B (Kaiutinlii-
täntöjen käyttö)
Liitännät
1 Takaoikealla +
2 Takaoikealla -
3 Etuoikealla +
4 Etuoikealla -
5 Etuvasemmalla +
6 Etuvasemmalla -
7 Takavasemmalla +
8 Takavasemmalla -
Sivu: 213
50
Asennus
SAB 160 A1
FI
Liitä laite kahteen kaiuttimeen käyttämällä vain etummaisten kaiuttimien johtoja.
OHJE
Huomaa, että asematallennusta varten ISO-lohko A:n liitännän 4 on oltava
►
liitettynä jatkuvaan plussyöttöön.
Joissakin ajoneuvomalleissa on ISO-lohkon A liitäntöjen [4] ja [7] vakiojär-
►
jestys vaihdettu tehtaalla. Jos näin on, saattavat tallennetut asemat kadota.
Tämä estetään, kun ISO-lohko A:n liitännät 7 (sytytyksen plussyöttö) ja 4
(jatkuva plussyöttö) vaihdetaan keskenään.
Voit liittää audio-cinch-lähtöön ulkoisen vahvistimen. Huomaa tällöin ulkoisen
►
vahvistimen käyttöohjeet.
Antennivirtaliitäntä
HUOMIO
Mahdolliset laitevauriot!
Älä koskaan liitä antennivirran liitäntää antennin moottorivirtajohtoon.
►
Antennivirran liitäntä on käytettävissä releohjattaville antenneille. Rele ajaa silloin
antennin automaattisesti ulos, kun laite kytketään päälle. Sammutettaessa antenni
ajetaan jälleen kokoon. Tätä liitäntää voidaan myös käyttää ulkoisen vahvistimen
ohjaukseen. Katso tarkka liitäntä vahvistimen käyttöoppaasta.
Ulkoisen vahvistimen liitäntä
Käytä ulkoisen vahvistimen liitäntää varten audio-cinch-lähtöä LINE OUT 40.
Huomaa tällöin ulkoisen vahvistimen käyttöohjeet.
Ulkoisen subwooferin liitäntä
Käytä ulkoisen subwooferin liitäntään keltaista cinch-liitäntää SUBWOOFER 38.
Huomioi tällöin ulkoisen subwooferin käyttöohjeet.
Mikrofoniyksikön liittäminen
Käytä mikrofoniyksikön liittämiseen mikrofoniyksikön liitäntää 39.
Sivu: 214
51
Asennus
SAB 160 A1
FI
Liitäntäkaavio
1 3
ISO A
ISO B
Asennus
Laite voidaan asettaa jokaiseen vakiomalliseen ISO-asennusaukkoon. Jos ajoneu-
vossasi ei ole ISO-asennusaukkoa, käänny ammattikorjaamon, alan liikkeen tai
tavaratalojen autotarvikeosastojen puoleen.
OHJE
Irrota ehdottomasti ennen asennusta ylemmässä kotelossa olevat molemmat
►
kuljetusvarmistusruuvit (merkitty punaisella tarralla)!
Liitä johdot ennen laitteen lopullista paikoilleen asentamista. Varmista, että
►
johdot on asetettu paikoilleen oikein ja että järjestelmä toimii oikein.
Asennusohjeet
Aseta laite sille tarkoitettuun aukkoon tai valitse asennuspaikka niin, että
■
pääset käsiksi kaikkiin painikkeisiin helposti ja kuljettajaa ei häiritä.
Liitä laite ainoastaan määräysten mukaisesti asennettuun 12 V:n autoakkuun.
■
Liitä laite autoon vain ISO-pistokkeen avulla.
■
Asenna laite niin, ettei kuumuus pääse patoutumaan ja että ilma pääsee
■
vaihtumaan hyvin.
Antenni
Ulkoinen vahvistin
Mikrofoniyksikkö
Bluetooth-antenni
Subwoofer
Sivu: 215
52
Asennus
SAB 160 A1
FI
Jotta toimintahäiriöiltä vältyttäisiin, asennuskulman on oltava alle 30°.
■
Älä asenna laitetta paikkaan, jossa se on alttiina korkeille lämpötiloille (esim.
■
suoralle auringonsäteilylle tai lämmitysilmalle), voimakkaalle lialle ja voimak-
kaille tärähtelyille.
Jos ajoneuvoon tarvitaan muutoksia, käänny autokauppiaasi / ammattikor-
■
jaamon puoleen.
Laitteen asentaminen ISO-aukkoon
Poista asennuskehys
♦ 48 ja paneelikehys 47 laitteen kotelolta.
Työnnä asennuskehys ISO-asennusaukkoon.
♦
Taivuta asennuskehyksen laatat ruuvimeisselillä niin, että asennuskehys on
♦
kiinnitetty tiiviisti asennusaukkoon (ks. kuva).
Tarkista kehyksen tiivis paikoillaanolo.
♦
Liitä laitteen ISO-holkkilohko ajoneuvosi molempiin ISO-pistokkeisiin.
♦
Liitä ajoneuvon antennin johto laitteen antenniholkkiin.
♦
Vie mikrofoniyksikön johto asennusaukkoon ja liitä se mikrofoniyksikön liitän-
♦
tään. Vedä johto niin, että mikrofoniyksikkö voidaan myöhemmin kiinnittää
ajoneuvon sisätiloihin, katso myös luku "Mikrofonin käyttö".
Liitä mahdollinen ulkoisen vahvistimen audio-cinch-johto laitteen
♦ LINE OUT
-holkkeihin 40.
Liitä mahdollinen ulkoisen subwooferin audio-cinch-johto laitteen keltaiseen
♦
SUBWOOFER -cinch-liitäntään 38.
Sivu: 216
53
Asennus
SAB 160 A1
FI
Varmista laitteesi tarvittaessa lisäksi varkautta vastaan. Kiinnitä kiinnitysruuvi
♦
ankkurointilevyllä 50 ja kiinnitysmateriaalilla ajoneuvon moottorin palosei-
nään.
Työnnä laite varovasti asennuskehykseen, kunnes se lukittuu paikoilleen.
♦
Kun kaikki liitännät on suoritettu, paina
♦ RESET-painiketta kuulakärkikynällä
tai muulla terävällä esineellä.
Aseta käyttöosa paikoilleen kohdassa "Käyttöosan asettaminen" kuvatulla
♦
tavalla.
HUOMIO
Mahdollinen johtovaurio!
Varo sisään työntäessäsi johtoa, jotta vauriot vältettäisiin.
►
Aseta sitten paneelikehys paikoilleen.
♦
Laitteen irrottaminen
Irrota laite jälleen seuraavasti:
Irrota paneelikehys
♦ 47.
Vie oikea ja vasen avain
♦ 49 laitteen sivuissa oleviin rakoihin. (Nyt läpät
taipuvat taakse.)
Vedä laite ulos.
♦
Sivu: 217
54
Käyttöönotto
SAB 160 A1
FI
Käyttöönotto
Käyttöosa
Voit irrottaa laitteesi käyttöosan suojataksesi sitä varkauksilta. Älä säilytä irrotettua
käyttöosaa autossasi.
OHJE
Jos käyttöosaa ei ole asetettu kehyksiin oikein, laitteen varkaussuojan
►
merkkivalo vilkkuu 31.
Säilytä käyttöosa aina suojakotelossa.
►
Käyttöosan asettaminen
Aseta ensin käyttöosan vasen sivu kehykseen.
♦
Paina sitten oikeaa puolta lujaa, kunnes se
♦
lukittuu paikoilleen.
Käännä lopuksi käyttöosaa ylöspäin, kunnes se
♦
lukittuu paikoilleen.
Tarkista, että käyttöosa on tiiviisti ja oikein paikoil-
laan kehyksessä. Jos käyttöosaa ei ole asennettu
paikoilleen oikein, saattaa laitteen toiminnassa
esiintyä toimintahäiriöitä.
Käyttöosan irrottaminen
Paina painiketta
♦ käyttöosan lukituksen
vapauttamiseksi. Käyttöosa kallistuu automaat-
tisesti eteenpäin.
Työnnä käyttöosa vasemmalle ja vedä ensin
♦
oikea ja sitten vasen puoli irti.
Sivu: 218
55
Käyttö
SAB 160 A1
FI
Käyttö
Tässä luvussa annetaan tärkeitä ohjeita laitteen käytöstä.
OHJE
Jos noin 5 sekunnin sisällä ei suoriteta asetusta tai paineta painiketta, laite
►
palaa takaisin edelliseen käyttötapaan. Muutetut asetukset tallennetaan.
Virran kytkeminen ja katkaisu
Kytke laite päälle painamalla lyhyesti painiketta
♦ /DIM. Näyttöön ilmestyy
WELCOME (tervetuloa).
Paina lyhyesti painiketta
♦ /DIM. Näytössä näkyy AUTO DIM.
Paina uudelleen lyhyesti painiketta
♦ /DIM. Näytössä näkyy MAN DIM.
AUTO DIM: Näytön valaistusta säädetään automaattisesti valaistusolosuhteiden
mukaan.
MAN DIM: Näytön valaistus voidaan säätää kahdessa tasossa (H = High ja
L = Low) monisäädintä kääntämällä.
Sammuta pitämällä painiketta
♦ /DIM pidempään painettuna.
Asetukset
VAROITUS
Liian korkean äänenvoimakkuuden aiheuttamat kuulovauriot!
Liian korkea äänenvoimakkuus voi vahingoittaa kuuloa pysyvästi.
Aseta äänenvoimakkuus ainoastaan kohtuulliseksi.
►
Äänenvoimakkuus
Säädä äänenvoimakkuutta kiertämällä monisäädintä.
♦
Mykkäkytkentä päälle ja pois päältä
Kytke ääni pois päältä painamalla painiketta
♦ . Näytössä vilkkuu "MUTE".
Kytke ääni jälleen päälle painamalla painiketta
♦ uudelleen. PTY- tai
TA-asemaa vastaanotettaessa mykkäkytkentä otetaan käytöstä.
Sivu: 219
56
Käyttö
SAB 160 A1
FI
Basso/Korkeat äänet/Balanssi/Fader
Paina laitteen monisäädintä. Ajankohtainen äänenvoimakkuus näytetään
♦
näytössä. Jokainen monisäätimen lisäpainallus kutsuu esiin seuraavan
asetuskohdan.
Seuraavat asetukset ovat mahdollisia:
VOL - Äänenvoimakkuus (0 ... 50)
BAS - Basso (-10 ... 10)
TRB - Korkeat äänet (-10 ... 10)
BAL - Balance (Soinnin jakautuminen oikean ja vasemman kaiuttimen välillä)
(10L ... 10R)
FAD - Fader (Soinnin jakaantuminen taaempien ja etummaisten kaiuttimien välillä)
(10F ... 10R)
Kierrä monisäädintä muuttaaksesi näytetyn valikkokohdan asetuksia.
♦
muita monisäätimellä suoritettavia asetuksia
Pidä monisäädintä painettuna n. 2 sekunnin ajan ja paina sen jälkeen
♦
monisäädintä niin kauan, kunnes haluttu toiminto näkyy näytöllä.
INVOL - Päällekytkentä-äänenvoimakkuus
Käännä monisäädintä asettaaksesi sen äänenvoimakkuuden tason, jolla
♦
laitteen halutaan käynnistyvän.
REC - Tallennusmuoto
Valitse monisäädintä kiertämällä SD-/MMC- tai USB-tietovälineelle
♦
suoritettavan tallennuksen muodoksi MP3 (MP3-tiedostot) tai WMA
(WindowsMedia-Audio).
SUBW - Subwoofer
Voit liittää ulkoisen aktiivisen subwooferin saadaksesi aikaan voimakkaamman
bassotehosteen.
Käännä monisäädintä kytkeäksesi bassotehosteen päälle (SUBW ON) tai
♦
pois päältä (SUBW OFF).
ADJ - Kellonaika
OHJE
Laite on varustettu RDS-ohjatulla kellolla. Jos EON-toiminto on päällä, kello
►
säädetään automaattisesti ja käy edelleen, vaikka radio kytkettäisiin pois päältä.
Jos et vastaanota RDS-signaalia, voit myös asettaa kellonajan tässä käsin.
Aseta tunnit kääntämällä monisäädintä oikealle ja minuutit kääntämällä sitä
♦
vasemmalle.
Sivu: 220
57
Käyttö
SAB 160 A1
FI
TAVOL - Äänenvoimakkuus liikennetiedotuksissa
Käännä monisäädintä asettaaksesi sen äänenvoimakkuuden tason, jolla
♦
liikennetiedotukset halutaan toistaa.
EON - Muiden radioasemien tietoja
Kun EON-toiminto on päällä, radio vaihtaa liikennetiedotuksille tai PTY-tyypeille,
jos TA- tai PTY-toiminto on aktivoitu.
Kierrä monisäädintä kytkeäksesi EON-toiminnon päälle (EON ON) tai pois
♦
päältä (EON OFF).
DSP - Taajuuskorjain (Digital Sound Processing)
Kierrä monisäädintä valitaksesi yhden asetuksista
♦ CLASSICS, ROCK M,
POP M, FLAT tai DSP NONE. Asetuksella DSP NONE ei DSP:tä ole
aktivoitu. DSP-taajuuskorjaimen asetus näkyy näytössä oikealla.
TA - Traffic Announcement (liikennetiedotukset)
Kierrä monisäädintä suorittaaksesi seuraavat asetukset:
♦
TA SEEK: Heti kun liikennetiedotusten vastaanottosignaali heikkenee tai vastaan-
ottoalueelta poistutaan, haku käynnistyy ja etsii vahvimman TA-aseman.
TA ALARM: Heti kun liikennetiedotusten vastaanottosignaali heikkenee tai vas-
taanottoalueelta poistutaan, kuuluu hälytys.
PI - Program Identification (Ääni asemien haussa)
Program Identification Code (PI) on aseman sisäinen tunnuskoodi, jota käytetään
muun muassa vaihtoehtoisia taajuuksia haettaessa. Se koostuu 16-bittisestä
luvusta, joka mahdollistaa aseman selkeän tunnistamisen.
Kierrä monisäädintä suorittaaksesi seuraavat asetukset:
♦
PI SOUND: Asemahaku äänellä.
PI MUTE: Asemahaussa ääni on kytketty mykäksi.
RETUNE (PI-tunnuksella varustettujen asemien hakuajat)
Kierrä monisäädintä suorittaaksesi seuraavat asetukset:
♦
RETUNE L: Oikean PI-tunnuksen omaavan aseman hakua suoritetaan 90 sekuntia.
RETUNE S: Oikean PI-tunnuksen omaavan aseman hakua suoritetaan 30 sekuntia.
Sivu: 221
58
Käyttö
SAB 160 A1
FI
MASK (tiettyjen asemien piilottaminen)
Kierrä monisäädintä suorittaaksesi seuraavat asetukset:
♦
MASK DPI: Piilottaa ne AF-asemat, joilla on toinen PI-tunnus.
MASK ALL: Piilottaa ne AF-asemat, joilla on toinen PI-tunnus, sekä kaikki häiritsevät
ei-PI-asemat, joilla on sama lähetystaajuus.
Loudness (kuuluvuus)
Kytke kuuluvuustoiminto (Loudness) päälle tai pois päältä pitämällä painiketta
♦
MODE painettuna. Näytössä näkyy LOUD ON tai LOUD OFF.
Käyttötapa
Vaihda radiovastaanoton (taajuusnäyttö), CD-/MP3-käytön (CD), korttiaukon
♦
(SD/MMC), Audio-Streamingin (BT MUSIC tai A2DP) ja audiotulon (AUX)
välillä painamalla painiketta MODE.
OHJE
Käyttötavat CD, SD/MMC, USB ja BT MUSIC voidaan kutsua esiin vain,
►
kun vastaava tallennusväline on asetettu tai matkapuhelin liitetty laitteeseen.
Näyttö
Hae näyttöön peräkkäin seuraavat tiedot painamalla useamman kerran
♦
painiketta DISP:
Radioasema, kellonaika (säädetään automaattisesti RDS-vastaanotossa), taajuus
ja PTY-asetukset (radioasemat lähettävät näitä RDS-toimintoja eri laajuuksina;
katso myös luku "Radiotoiminnot").
OHJE
Jos et vastaanota RDS- tai PTY-tietoja, näytössä näkyy "PS NONE" (ei
►
PS:ää) tai "PTY NONE" (ei PTY:tä).
Sivu: 222
59
Käyttö
SAB 160 A1
FI
Radion nollaaminen (RESET)
Laite nollataan eli palautetaan takaisin toimitustilaansa painamalla painiketta
RESET terävällä esineellä, esim. kuulakärkikynällä.
OHJE
Päästäksesi
► RESET-painikkeeseen on käyttöosa poistettava kokonaan,
katso myös luku "Käyttöosan irrottaminen".
Nollaa laite:
ensimmäisessä käyttöönotossa
▯
johdon liittämisen jälkeen
▯
jos kaikki toimintopainikkeet eivät toimi
▯
jos näytössä näkyy vikailmoitus.
▯
Radiotoiminnot
Taajuusalueen valinta
Paina painiketta
♦ BD/ENT vaihtaaksesi ULA:n (F1, F2, F3) ja keskiaaltojen
(M1, M2) välillä.
Radioaseman automaattihaku
Käynnistä radioaseman haku painamalla lyhyesti painikkeita I◂◂ tai ▸▸I.
♦
Kun radioasema löytyy, haku pysäytetään.
Radioaseman säätäminen käsin
Pidä yhtä painikkeista I◂◂ tai ▸▸I painettuna kahden sekunnin ajan.
♦
Näytössä näkyy MANUAL.
Painamalla painikkeita I◂◂ tai ▸▸I vaihdetaan taajuutta 0,05 MHz:n (FM)
♦
tai 9 kHz:n (MW) välein, kunnes haluttu taajuus on asetettu.
Jos mitään painiketta ei paineta noin kahden sekunnin sisällä, on automaattinen
asemahaku jälleen päällä. Näytössä näkyy AUTO.
Radioaseman tallentaminen
Jokaiselle taajuusalueelle voidaan tallentaa 6 radioasemaa.
Tallenna ajankohtaisesti asetettu radioasema pitämällä yhtä radioasema-
♦
painikkeista 1 ... 6 painettuna n. 3 sekunnin ajan. Onnistunut tallennus
ilmoitetaan näyttämällä näytössä numero 1 - 6.
Sivu: 223
60
Käyttö
SAB 160 A1
FI
Asemien haku vaihtoehtoisilla taajuuksilla
Paina painiketta
♦ SCAN/REC etsiäksesi AF-signaalilla varustettuja asemia
ULA-kaista-alueelta.
Haku pysähtyy jokaiselle löydetylle radioasemalle 5 sekunnin ajaksi ja jatkaa
sitten hakua.
Jos haluat kuunnella ja tallentaa aseman, pysäytä haku painamalla painiketta
♦
SCAN/REC.
Tallenna ajankohtaisesti asetettu radioasema pitämällä yhtä radioasema-
♦
painikkeista 1 ... 6 painettuna n. 3 sekunnin ajan. Onnistunut tallennus
ilmoitetaan näyttämällä näytössä numero 1 - 6.
Tallennetun radioaseman kutsuminen esiin
Valitse taajuusalue painikkeella
♦ BD/ENT.
Kutsu esiin tallennettu radioasema painamalla yhtä radioasemapainikkeista
♦
1 ... 6.
Automaattinen tallentaminen
Pidä painiketta
♦ AS/PS painettuna 3 sekunnin ajan. Näin käynnistyy heti
haku, joka pysähtyy jokaiselle löydetylle radioasemalle n. viideksi sekunniksi.
Radioaseman tai lähetystaajuuden näyttö vilkkuu ja muistipaikka näytetään.
Jos radioaseman kuuluvuus on heikko, hakutoiminto siirtyy automaattisesti
eteenpäin.
Tallennettujen radioasemien läpikäynti
Paina lyhyesti painiketta
♦ AS/PS. Kaikki asemat valitaan lyhyesti.
Kun kuulet haluamasi radioaseman, paina lyhyesti painiketta
♦ AS/PS.
Valittu radioasema pysyy valittuna.
Vaihtoehtoisten taajuuksien (AF) kytkeminen päälle /
pois päältä
Voit etsiä radioasemalle vaihtoehtoisia taajuuksia niin, että radioasema kuuluu
aina ihanteellisesti.
Paina painiketta
♦ AF. Näyttöön ilmestyy AF. Laite etsii nyt aina parhaillaan
asetetun radioaseman ihanteellisen taajuuden.
Sammuta toiminto painamalla painiketta
♦ AF uudelleen. Näyttö AF sammuu
näytöstä.
Paikallisohjelmat
Jotkut radioasemat lähettävät paikallisohjelmia.
Sivu: 224
61
Käyttö
SAB 160 A1
FI
Jotta vain radioaseman paikallisohjelmia toistettaisiin, pidetään painiketta
♦
AF painettuna, kunnes näyttöön ilmestyy REG ON.
Toista jälleen yleistä ohjelmaa pitämällä painiketta
♦ AF painettuna, kunnes
näyttöön ilmestyy REG OFF.
Ohjelmatyyppi (PTY)
Tämän toiminnon avulla voidaan hakea tietyn tyyppisiä radioasemia. Seuraavat
asetukset ovat mahdollisia:
POP M
ROCK M
NEWS
AFFAIRS
INFO
EASY M
LIGHT M
SPORT
EDUCATE
DRAMA
CLASSICS
OTHER M
CULTURE
SCIENCE
VARIED
JAZZ
COUNTRY
WEATHER
FINANCE
CHILDREN
NATION M
OLDIES
SOCIAL
RELIGION
PHONE IN
FOLK M
TRAVEL
LEISURE
DOCUMENT
OHJE
Huomaa, että nämä tiedot riippuvat alueesta, radioyhtiöstä ja radioasemasta.
►
Tätä toimintoa varten on
► EON-toiminnon oltava päällä.
PTY-tunnuksen asettaminen
Paina painiketta
♦ PTY ja paina sitten toistuvasti yhtä numeropainikkeista
1 - 6 valitaksesi halutun PTY-kohdan.
Vaihda PTY-kohtien "Musiikkityyli" ja "Puheohjelmat" välillä painamalla
♦
ensimmäisen PTY-kohdan ollessa näytössä painiketta PTY uudelleen.
Numeropainikkeilla on seuraavat toiminnot:
Painike Musiikkityyli Puheohjelmat
1 POP M, ROCK M NEWS, AFFAIRS, INFO
2 EASY M, LIGHT M SPORT, EDUCATE, DRAMA
3 OTHER M CULTURE, SCIENCE, VARIED
4 JAZZ, COUNTRY WEATHER, FINANCE, CHILDREN
5 NATION M SOCIAL, RELIGION, PHONE IN
6 FOLK M TRAVEL, LEISURE, DOCUMENT
Jos muuta syöttöä ei suoriteta 2 sekunnin sisällä, käynnistyy PTY-kohtaa vastaa-
vien radio-ohjelmien haku automaattisesti. Asemahaku pysähtyy ensimmäisellä
löytämällään asemalla.
Sivu: 225
62
Käyttö
SAB 160 A1
FI
PTY-toiminnon kytkeminen päälle/pois
Aktivoi PTY-haku painamalla painiketta
♦ PTY. Näyttöön ilmestyy PTY.
Asemahaussa huomioidaan vain parhaillaan valitun PTY-tunnuksen omaavat
radioasemat.
Ota PTY-haku pois käytöstä painamalla painiketta
♦ PTY uudelleen.
Ohjelmien etsiminen PTY-tunnuksen perusteella
Jos painat PTY-tunnuksen näytön aikana lyhyesti painiketta
♦ PTY tai painik-
keita I◂◂ tai ▸▸I, radio aloittaa heti tätä PTY-tunnusta vastaavien radioase-
mien haun.
Jos tätä PTY-tunnusta vastaavaa radioasemaa ei löydy, näyttöön tulee lyhyesti
PTY NONE ja haku päättyy viimeksi asetetulle radioasemalle.
Liikennetiedotukset (TA - "Traffic Announcement")
Tätä toimintoa varten on EON-toiminnon oltava päällä.
Kytke tämä tila päälle tai pois päältä painamalla lyhyesti painiketta
♦ TA.
TA-tilassa vaihdetaan toisilta radioasemilta tai käyttötavoilta suoraan sille
radioasemalle, joka lähettää parhaillaan liikennetiedotuksia. Tällöin käytetään
kohdassa TAVOL asetettua äänenvoimakkuuden tasoa.
Keskeytä TA-toiminto ottamatta toimintoa pois päältä painamalla liikennetiedotuk-
sen aikana painiketta TA.
Sivu: 226
63
Käyttö
SAB 160 A1
FI
Yleiset CD-toiminnot
OHJE
Kosteus ja korkea ilmankosteus voivat aiheuttaa CD-soittimen toimintahäi-
►
riöitä. Kytke tässä tapauksessa ajoneuvon lämmitys päälle, jotta kosteus
haihtuisi ennen käyttöä. Älä altista laitetta äärimmäisen korkeille tai alhaisil-
le lämpötiloille.
Iskunvaimennustoiminto (ESP - "Electronic Shock Protection")
Laite on varustettu iskunvaimennusjärjestelmällä. Tämä toiminto on tarkoitettu
tasoittamaan esim. epätasaisen tien aiheuttamaa tärinää ja takaamaan keskey-
tyksettömän toiston myös laitteen liikkuessa. Kun laite kytketään päälle, muisti
täyttyy automaattisesti tiedoilla:
Audio-CD-levyillä 12 sekunniksi
■
MP3-CD-levyillä 75 sekunniksi.
■
CD-levyjen asettaminen ja poistaminen
Paina painiketta
♦ käyttöosan lukituksen vapauttamiseksi. Käyttöosa
kallistuu automaattisesti eteenpäin.
Työnnä CD-levy CD-lokeroon tekstipuoli ylöspäin.
♦
Sulje käyttöosa jälleen kääntämällä se ylös. CD-levyn toisto alkaa.
♦
Näytössä näkyy CD PLAY.
Avaa käyttöosa jälleen CD-levyn poistamista varten. Paina painiketta
♦ .
CD-levy työnnetään ulos. Laite vaihtaa radiotilaan.
Ota CD-levy heti pois CD-lokerosta. Jos ulostyönnettyä CD-levyä ei ole
♦
poistettu noin 5 sekunnin kuluessa, laite vetää sen jälleen sisään, mutta ei
käynnistä toistoa.
Kappaleen ohittaminen
Valitse seuraava tai edellinen kappale painamalla painikkeita ▸▸I tai I◂◂.
♦
Näytössä näytetään kappaleen numero.
Nopea kelaus eteen/taakse
Aloita nopea kelaus eteenpäin tai taaksepäin pitämällä painikkeita ▸▸I tai I◂◂
♦
painettuna pidempään.
Sivu: 227
64
Käyttö
SAB 160 A1
FI
Toiston keskeytys
Keskeytä toisto painamalla painiketta
♦ 1. Näytössä vilkkuu S-PAUSE.
Jatka toistoa painamalla painiketta
♦ 1 vielä kerran.
Kertaustoiminto (RPT - Repeat)
Kytke toistotoimintojen välillä painamalla useamman kerran painiketta
♦ RPT.
Seuraavat asetukset ovat mahdollisia:
RPT ONE: Senhetkinen kappale kerrataan.
–
RPT ALL: Koko CD-levy toistetaan.
– RPT ei näy näytössä.
Lisäksi MP3-CD-levyillä:
RPT DIR: Kaikki ajankohtaisen hakemiston kappaleet toistetaan.
–
Jos toiminnot RPT ONE tai RPT DIR ovat päällä, näytössä näytetään RPT.
Kappaleen lyhyt soitto
Paina painiketta
♦ INT. Näytössä näkyy INT. Kaikkia kappaleita soitetaan
peräkkäin n. 10 sekunnin ajan.
Aktivoi normaali toisto painamalla painiketta
♦ INT vielä kerran.
Kaikkien kappaleitten satunnaistoisto (RDM - Random)
Paina painiketta
♦ RDM. Näytössä näkyy RDM. Satunnaisohjattu toisto
käynnistyy. Uusi painallus jatkaa tavanomaista toistoa.
Sivu: 228
65
Käyttö
SAB 160 A1
FI
MP3-CD-levyjen toiminnot
Toisto
Laite voi soittaa tiedostoja MP3- ja WMA-muodoissa.
■
Kappaleiden ja hakemistojen sekoittaminen samalle tasolle voi aiheuttaa
■
ongelmia soitettaessa.
Toiston aikana tiedot luetaan MP3-tiedoston ID3-tägistä ja näytetään peräkkäin
■
näytöllä.
Hakemiston ohittaminen
Paina numeropainiketta
♦ 6 toistaaksesi seuraavan hakemiston tai numero-
painiketta 5 toistaaksesi edellisen hakemiston. Näytöllä näytetään lyhyesti
hakemiston nimi ja sen jälkeen toisto alkaa automaattisesti.
OHJE
Jos CD:n päähakemistossa on tiedostoja, näytössä näytetään hakemistoni-
►
menä ROOT.
Hakutoiminnot
Kappalenumeron haku
Paina painiketta
♦ AS/PS. Näyttöön ilmestyy MP3*.
Aseta haluttu kappalenumero monisäädintä kääntämällä tai painamalla
♦
laitteen numeroita.
Käynnistä asetetun kappaleen toisto painamalla monisäädintä tai odotta-
♦
malla 3 sekuntia.
OHJE
Valitessasi kappalenumeron, jota ei ole olemassa, toistetaan kappale,
►
jonka kappalenumero on suurin.
Kappalenimen haku
Paina painiketta
♦ AS/PS kahdesti. Näytössä näkyy *.
Kierrä monisäädintä, kunnes haluttu kirjain tulee näyttöön.
♦
Paina monisäädintä vahvistaaksesi kirjaimen ja vaihtaaksesi kappaleen
♦
nimen toisen kirjaimen kohdalle. Näin voidaan syöttää korkeintaan 16
kirjainta/merkkiä.
Kun halutut merkit on asetettu, paina painiketta
♦ BD/ENT näyttääksesi kaikki
kappaleet, jotka alkavat etsityillä merkeillä.
Sivu: 229
66
Käyttö
SAB 160 A1
FI
OHJE
Jos ei löytynyt yhtään kappaletta, joka alkaa asetetuilla merkeillä, näytössä
►
näytetään lyhyesti NO MEDIA ja asetus voidaan suorittaa uudelleen.
Kierrä monisäädintä valitaksesi kappaleen ja aloita toisto painamalla
♦
painiketta BD/ENT.
Hakemistojen haku
Paina painiketta
♦ AS/PS kolmesti. Parhaillaan toistettava hakemisto näytetään.
Vaihda olemassa olevien hakemistojen välillä monisäädintä kiertämällä.
♦
Valitse parhaillaan näytettävä hakemisto painamalla painiketta
♦ BD/ENT.
Valitun hakemiston ensimmäisen kappaleen toisto alkaa välittömästi.
USB-liitäntä
Laite voi työstää korkeintaan 16 GB:n USB-tietovälineitä. Tällöin hakemistoraken-
ne saa sisältää korkeintaan 1024 kansiota, 4096 tiedostoa ja yhden 8-tasoisen
hakemistosyvyyden.
Tietovälineen liittäminen
Avaa USB-liitännän suojus.
♦
Liitä USB-laite liitäntään. Laite hakee tietovälineeltä MP3- tai WMA-tiedostoja
♦
ja näytössä näkyy ilmoitus USB PLAY.
Aseta suojus jälleen takaisin USB-liitäntään, jos USB-laitetta ei ole liitettynä.
♦
Näin vältetään epäpuhtauksia.
Sivu: 230
67
Käyttö
SAB 160 A1
FI
Toisto ja hakutoiminnot
Ulkoisella tietovälineellä sijaitsevien tiedostojen toisto- ja hakutoiminnot toimivat
■
samalla tavalla kuin MP3-CD-levyillä.
Jos laite on toisessa tilassa (
■ CD, Radio, AUX tai MMC), voit valita USB-
tietovälineen painikkeella MODE.
Kortinlukija (SD/MMC)
Laite voi työstää korkeintaan 2 GB:n SD/MMC-muistikortteja ja korkeintaan
32 GB:n SDHC-muistikortteja. Tällöin hakemistorakenne saa sisältää korkeintaan
1024 kansiota, 4096 tiedostoa ja yhden 8-tasoisen hakemistosyvyyden.
Tietovälineen liittäminen
Työnnä muistikortti korttiaukkoon teksti oikealle. Muistikortilla olevien MP3-
♦
tai WMA-kappaleiden toisto alkaa automaattisesti.
Toisto ja hakutoiminnot
Ulkoisella tietovälineellä sijaitsevien tiedostojen toisto- ja hakutoiminnot toimivat
■
samalla tavalla kuin MP3-CD-levyillä.
Jos laite on toisessa tilassa (
■ CD, Radio, AUX tai USB), voit valita kortinlukijan
painikkeella MODE.
Tallennustoiminto
OHJE
Huomaa asuinpaikassasi voimassa olevat lakisääteiset määräykset teki-
►
jänoikeuksin suojattujen teosten kopioinnista. Jos olet epävarma asiasta,
käänny lähelläsi olevan asiantuntijan puoleen.
Voit kopioida laitteellasi tietoja audio-CD:ltä, radiosta tai ulkoiselta audiolaitteelta
USB- tai SD/MMC-tietovälineille ja MP3- ja WMA-tiedostoja USB- tai SD/MMC-
tietovälineille.
Tiedot tallennetaan seuraavilla nimikkeillä:
Audio-CD-kappaleet: Track_001, Track_002, ...
■
MP3-CD:n tiedostot: Copy_001, Copy_002, ...
■
Radiotallennukset: Tuner_001, Tuner_002, ...
■
Tallennukset tapahtuvat 128 kbps:n siirtonopeudella ja 44 kHz:n näytteenotto-
taajuudella.
Sivu: 231
68
Käyttö
SAB 160 A1
FI
Tallennus
Aseta muistiväline korttiaukkoon tai liitä tietoväline USB-liitäntään.
♦
Aseta tarvittaessa CD paikoilleen tai liitä ulkoinen audiolaite laitteeseen.
♦
Aseta painikkeella
♦ MODE haluttu käyttötapa (CD, Radio, AUX).
Käynnistä tarvittaessa ulkoisen audiolaitteen toisto.
♦
Pidä painiketta
♦ SCAN/REC painettuna, kunnes näytössä näkyy REC MMC
tai REC USB. Käyttötavassa CD näytetään MMC ALL tai USB ALL. Jos
liitettynä ei ole mitään tietovälinettä, jolle tallennus voitaisiin tehdä, näytössä
näkyy NO MEDIA.
Paina painiketta
♦ SCAN/REC niin monta kertaa, kunnes haluttu tallennus-
vaihtoehto näkyy näytössä. Audio-CD:ltä tallennettaessa voit lisäksi valita,
haluatko tallentaa kaikki CD:n kappaleet (USB/MMC ALL) vai ainoastaan
ajankohtaisen kappaleen (USB/MMC ONE).
Aloita tallennus painamalla painiketta
♦ BD/ENT.
Audiotiedot tallennetaan nyt tietovälineelle asetetussa muodossa (MP3 tai
WMA). Edessä oleva vilkkuva "R" on merkkinä tallennuksesta.
OHJE
Kun valittu tietoväline on täynnä, tallennus vaihtaa automaattisesti toiselle
►
tietovälineelle, mikäli vastaava tietoväline on liitettynä.
Tallennus päätetään painamalla uudelleen lyhyesti painiketta
♦ BD/ENT.
Kun näytössä näkyy lyhyesti WAIT (odota), tallennus on muistissa.
Tiedostojen kopioiminen MP3-CD:ltä
Voit kopioida MP3-CD-levyn yksittäisiä kappaleita ulkoiselle USB-tietovälineelle
tai SD-/MMC-kortille.
Aseta muistiväline korttiaukkoon tai liitä tietoväline USB-liitäntään.
♦
Pidä MP3-CD-levyn kappaleen toiston aikana painiketta
♦ SCAN/REC
painettuna. Näyttöön ilmestyy COPY MMC tai COPY USB. Jos liitettynä
ei ole mitään tietovälinettä, jolle tallennus voitaisiin tehdä, näytössä näkyy
NO MEDIA.
Sivu: 232
69
Käyttö
SAB 160 A1
FI
Paina painiketta
♦ SCAN/REC useampaan kertaan valitaksesi joko kopioin-
tivaihtoehdon COPY USB (USB-tietovälineelle kopiointi) tai COPY MMC
(SD-/MMC-kortille kopiointi).
Aloita kopiointitapahtuma painamalla painiketta
♦ BD/ENT.
Kopiointitapahtuman aikana näytössä näkyy COPY ja prosenttitieto 01 -100,
joka ilmoittaa kopioinnin edistymisen. Kun näytössä näkyy COPY 100, kopiointi-
tapahtuma on päättynyt ja MP3-kappaleen toistoa jatketaan.
Ulkoisen audiolaitteen liittäminen laitteeseen
Liitä ulkoisen audiolaitteen (esim. MP3-soittimen) audiolähtö 3,5 mm stereo-
♦
jakkipistokkeella laitteen etupuolella olevaan AUX IN -liitäntään.
Valitse audiotulon toisto painamalla useamman kerran painiketta
♦ MODE,
kunnes näytössä näkyy AUX.
Bluetooth-käyttö
Bluetooth-toimintojen käyttöä varten mikrofoniyksikön on oltava liitettynä laiteeseen.
Lisäksi tarvitaan matkapuhelin, joka tukee Bluetooth-tiedonsiirtoa.
Puhelimen liittäminen laitteeseen
Aktivoi matkapuhelimesi Bluetooth-toiminto ja suorita Bluetooth-laitteiden haku.
♦
Onnistuneen haun jälkeen matkapuhelimen näytössä näkyy laitetta varten kohta
CarBT.
Valitse tämä kohta yhteyden luomiseksi ja anna valintaa seuraavassa
♦
salasanapyynnössä laitteen salasanaksi 1234. Sinun on ehkä vahvistettava
yhteyden luominen vielä kerran.
Onnistuneen kytkennän jälkeen autoradion näytössä näkyy lyhyesti CONN OK
ja mikrofoniyksikön vihreä merkkivalo palaa.
Mikrofonin käyttö
Puhelun aikana kuulet soittajan äänen laitteeseen kytkettyjen kaiuttimien kautta.
Jotta oma äänesi siirtyisi ihanteellisesti, sijoita mikrofoniyksikkö lähellesi.
♦
Kiinnitä mikrofoniyksikkö esim. kojelautaan. Voit käyttää tähän mukana
♦
tulevaa teippiä. Puhdista tässä tapauksessa pinta pölystä ja rasvasta.
Teippiä voidaan käyttää kiinnitykseen lähes kaikilla tasaisilla pinnoilla.
Sivu: 233
70
Käyttö
SAB 160 A1
FI
OHJE
Älä asenna mikrofonia kaiutinten lähettyville, koska muuten puheen
►
laatu heikkenee.
Puheluun vastaaminen / puhelun päättäminen
Puhelun tullessa kuulet soittosignaalin laitteeseen liitettyjen kaiuttimien ja matka-
puhelimesi kautta. Laitteen näytössä näytetään soittajan numero.
Ota tuleva puhelu vastaan painamalla mikrofoniyksikön painiketta
♦ TALK
tai laitteen painiketta .
Lopeta puhelu painamalla uudelleen mikrofoniyksikön painiketta
♦ TALK tai
painamalla laitteen painiketta .
Puhelun hylkääminen
Hylkää tuleva puhelu painamalla puhelun tullessa painiketta
♦ .
Soittaminen
Paina
♦ -painiketta. Näytössä näkyy DIAL.
Syötä laitteen numeropainikkeilla puhelinnumero, johon haluat soittaa.
♦
Paina painiketta
♦ uudelleen. Numero valitaan ja näytössä näkyy CALLING.
OHJE
Jos olet tehnyt virheen puhelinnumeron syötössä, poista viimeisin
►
luku painamalla painiketta . Jokainen painikkeen seuraava
painallus poistaa kulloinkin viimeisimmän luvun.
Numeron uudelleenvalinta
Pidä mikrofoniyksikön
♦ TALK-painiketta tai laitteen painiketta painettuna
noin 2 sekunnin ajan.
Jos laitteen numeropainikkeilla ei ole aikaisemmin valittu mitään puhelin-
–
numeroa, valitaan matkapuhelimella viimeksi valittu numero.
Jos laitteen numeropainikkeilla on aikaisemmin valittu puhelinnumero,
–
tämä valitaan.
Sivu: 234
71
Käyttö
SAB 160 A1
FI
Soittajalistat
Paina laitteen painiketta
♦ PHONE. Näytössä näkyy CALL LIST.
Paina painiketta
♦ PHONE uudelleen. Näytössä näkyy IN CALL.
Kierrä monisäädintä valitaksesi seuraavista näytöistä:
♦
IN CALL
– : Näytä viimeisimmät 20 saapunutta puhelua.
OUT CALL
– : Näytä viimeisimmät 20 lähtevää puhelua.
Paina painiketta
♦ PHONE uudelleen. Näytössä näkyy READING ja sen
jälkeen näytetään viimeksi vastaanotettu (IN CALL) tai valittu (OUT CALL)
puhelinnumero.
Kierrä monisäädintä näyttääksesi 20 viimeksi vastaanotettua tai valittua
♦
puhelinnumeroa peräkkäin.
Paina painiketta
♦ soittaaksesi valittuun puhelinnumeroon.
Paina painiketta
♦ päättääksesi valinnan toiston ja poistuaksesi soittaja-
luettelosta.
Puhelinluettelo-toiminto
Voit siirtää korkeintaan 20 liitetyn matkapuhelimen kontaktia (puhelinluettelon
merkintää) laitteelle ja valita nämä kontaktit ja soittaa heille laitteelta käsin.
OHJE
Yksityiskohdat kontaktien siirtämiseksi Bluetoothilla löytyvät matkapuhelimesi
►
käyttöohjeesta.
Jokainen siirretty kontakti tallennetaan muistipaikalle
► PB01. Jo siirretyt kontaktit
siirretään automaattisesti yhden muistipaikan eteenpäin (PB02, jne.).
Paina laitteen painiketta
♦ PHONE. Näytössä näkyy CALL LIST.
Valitse näyttö
♦ PH BOOK monisäädintä kiertämällä.
Paina painiketta
♦ PHONE uudelleen. Näyttöön ilmestyy teksti READING.
Tämän jälkeen näkyy PB01 ja ensimmäisen muistipaikan nimi ja puhelinnu-
mero näytetään.
Kierrä monisäädintä valitaksesi lisää puhelinluettelon kohtia.
♦
Paina painiketta
♦ soittaaksesi valittuun puhelinnumeroon.
Paina painiketta
♦ päättääksesi puhelun ja poistuaksesi puhelinluettelo-
toiminnosta.
Sivu: 235
72
Käyttö
SAB 160 A1
FI
Soittajaluetteloiden ja puhelinluettelon kohtien poistaminen
Paina painiketta
♦ ja pidä sitä painettuna, kunnes näytössä näkyy RESET.
Bluetooth-yhteys matkapuhelimeen katkaistaan ja kaikki laitteella olevat
puhelinluettelotiedot ja soittajaluettelot poistetaan.
Audio-Streaming - virtausääni (A2DP)
Laite käyttää A2DP-profiilia (Advanced Audio Distribution Profile) ja voi siten
toistaa matkapuhelimesi audiotietoja.
Valitse matkapuhelimestasi audiotiedosto ja aloita toisto.
♦
Laitteen näyttöön tulee kohta A2DP ja audiotiedosto toistetaan laitteeseen
liitetyistä kaiuttimista.
OHJE
Matkapuhelimessa on ehkä valittava toisto Bluetooth stereokuulokkeiden
►
kautta. Huomaa tässä matkapuhelimesi käyttöohje.
Muutamilla harvoilla matkapuhelimilla laite ei vaihda automaattisesti A2DP-
►
tilaan. Vaihda tässä tapauksessa A2DP-tilaan painamalla painiketta MODE
useampaan kertaan, kunnes näytössä näkyy BT MUSIC tai A2DP.
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Laite käyttää AVRCP-profiilia ja mahdollistaa näin audiolaitteiden ohjauksen.
Laitteen painikkeella
♦ 1 voidaan matkapuhelimella olevan audiotiedoston
toisto pysäyttää tai käynnistää uudelleen.
Laitteen painikkeilla I◂◂ tai ▸▸I voidaan kutsua esiin matkapuhelimen edellinen
♦
tai seuraava audiotiedosto.
Sivu: 236
73
Puhdistus/Hävittäminen
SAB 160 A1
FI
Puhdistus
Turvaohjeet
HUOMIO
Mahdolliset laitevauriot
Varmista, ettei puhdistettaessa laitteeseen pääse kosteutta. Näin vältetään
►
laitteen vaurioituminen korjauskelvottomaan kuntoon.
Näytön puhdistaminen
Puhdista laitteen etupinta / näyttö ainoastaan kevyesti kostutetulla, nukkaa-
■
mattomalla liinalla ja miedolla huuhteluaineella.
Hävittäminen
Laitteen hävittäminen
Älä missään tapauksessa heitä laitetta tavallisen talousjätteen
sekaan. Tämä tuote on eurooppalaisen direktiivin 2002/96/EC-
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) alainen.
Anna laite hyväksytyn jätehuoltoyrityksen tai kunnallisen jätelaitoksen hävitet-
täväksi. Noudata voimassa olevia määräyksiä. Ota epävarmoissa tilanteissa
yhteyttä jätelaitokseen.
Sivu: 237
74
Vianetsintä
SAB 160 A1
FI
Vianetsintä
Tässä luvussa annetaan tärkeitä tietoja vikojen paikallistamisesta ja niiden korjaa-
misesta. Noudata ohjeita välttääksesi vaaroja ja vauriot.
Turvaohjeet
VAROITUS
Noudata seuraavia turvaohjeita vaarojen ja aineellisten vahinkojen välttämiseksi:
Sähkölaitteiden korjauksia saavat suorittaa ainoastaan valmistajan koulut-
►
tamat ammattihenkilöt. Virheelliset korjaukset voivat aiheuttaa käyttäjälle
huomattavia vaaroja sekä laitevaurioita.
Vikojen syyt ja korjaaminen
Seuraava taulukko auttaa paikallistamaan ja korjaamaan pienemmät häiriöt:
Vika Mahdollinen syy Korjaus
Laitetta ei voida
kytkeä päälle
Auton sytytystä ei ole
kytketty päälle.
Kytke sytytys päälle virta-avainta
kiertämällä.
Sulake on viallinen. Vaihda sulake.
Ei ääntä
Äänenvoimakkuus on
säädetty minimiin.
Nosta äänenvoimakkuutta.
Johtoja ei ole liitetty oikein. Tarkista johtoliitännät.
Ääni on otettu pois päältä.
Kytke ääni uudelleen päälle painamalla
painiketta .
CD-levyä ei
ladata tai työn-
netä ulos
Laitteessa on jo CD-levy. Poista CD-levy.
CD-levy on asetettu paikoil-
leen väärin päin.
Aseta CD-levy paikoilleen tekstipuoli
ylöspäin.
CD-levy on likainen tai
viallinen.
Puhdista CD-levy tai aseta laitteeseen
toinen CD-levy.
Auton lämpötila on liian
korkea.
Tuuleta autoa, kunnes lämpötila on
jäähtynyt jälleen käyttölämpötilaan.
Tiivistevettä laserlinssillä
Kytke laite pois päältä muutamaksi
tunniksi ja yritä sitten uudelleen.
Toimintopainik-
keet eivät toimi
Laitteessa on häiriö. Paina painiketta RESET.
Käyttöosa ei ole paikoillaan
oikein.
Tarkista käyttöosan oikea paikoillaanolo.
Sivu: 238
75
Vianetsintä
SAB 160 A1
FI
Vika Mahdollinen syy Korjaus
CD-levy hyppii.
Asennuskulma ylittää 30°. Korjaa asennuskulma.
CD-levy on erittäin likainen
tai viallinen.
Puhdista CD-levy tai aseta laitteeseen
toinen CD-levy.
Virhe itsepolte-
tuissa CD-
levyissä
Tarkista itsepoltettu CD-levy toisessa
toistolaitteessa.
Radio ja/tai
automaattinen
radioasematal-
lennus ei toimi
Antennijohto on liitetty
väärin.
Tarkista antennijohdon oikea paikoil-
laanolo.
Lähetyssignaalit ovat liian
heikkoja.
Säädä radioasema paikoilleen käsin.
Radioasema-
muisti ei toimi
ISO-lohkon A liitäntä 4
(jatkuva plussyöttö) on liitetty
väärin.
Tarkista johtoliitännät. Huomioi tässä
luku "Liitäntä".
USB-liitännässä
oleva laite ei
toimi
USB-liitäntä on tarkoitettu
laitteille, jotka toimivat USB-
normin mukaisesti. Kaikki
markkinoilla olevat laitteet
eivät täytä tätä normia.
Saattaa olla, ettei liitetty laite
toimi USB-normin mukaisesti.
Liitä laite, joka toimii USB-normin
mukaisesti. Varmista, että tietolaite on
formatoitu FAT32-tiedostojärjestelmällä.
Kortinlukulaite ei
lue korttia
Kortti saattaa olla viallinen,
likainen tai väärin asetettu.
Tarkista kortti. Työnnä se sisään teksti-
puoli oikealle päin osoittaen. Varmista,
että tietoväline on formatoitu FAT32
-tietojärjestelmällä.
Bluetooth-yhteys
ei toimi
Matkapuhelin ei tue
Bluetooth-tiedonsiirtoa. Yhdistä matkapuhelin ja laite uudelleen.
Lue tästä ehdottomasti myös matkapu-
helimesi käyttöohjeista.
Matkapuhelinta ei ole
yhdistetty laitteeseen.
OHJE
Jos et saa ongelmaa ratkaistua edellä mainittujen vaiheiden avulla, käänny
►
valtuutetun huoltoliikkeen puoleen.
Sivu: 239
76
Liite
SAB 160 A1
FI
Liite
Tekniset tiedot
Yleistä
Tulojännite 12 VDC
Tulovirta maks. 10 A
Maks. impulssiteho 4 x 40 W
Nimellisteho (1 % särökertoimella) 4 x 13,5 W
Käyttölämpötila +5 ... +40 °C
Kosteus (ei kondensoitumista) 5 ... 90 %
Mitat (P x L x K) 18,6 x 20,6 x 5,7 cm
Paino ml. tarvikkeet n. 1550 g
Laitesuojaus
auton lattapistokesulake
10 A
Radion taajuusalue
Taajuus FM (ULA) 87,5 ... 108 MHz
Taajuus AM (KA) 522 ... 1620 kHz
Radioasemamuistipaikkoja FM (ULA) 18 paikkaa
Radioasemamuistipaikkoja AM (KA) 12 paikkaa
Audiotulo (AUX)
Stereo-jakkiholkki 3,5 mm
USB-liitäntä
USB 1.1- ja 2.0-yhteensopivat tietovälineet (kork. 16 GB)
Korttiaukko
SD/MMC-muistikorttiliitäntä (SD kork. 2 GB, SDHC kork. 32 GB)
Sivu: 240
77
Liite
SAB 160 A1
FI
Vaatimustenmukaisuusvakuutusta koskevia ohjeita
Tämä laite vastaa moottoriajoneuvodirektiivin 2004/104/EC
ja R&TTE-direktiivin 1999/5/EC perustavia vaatimuksia ja
muita tärkeitä määräyksiä.
Täydellinen alkuperäinen vaatimustenmukaisuusvakuutus
on saatavana maahantuojalta.
Takuu
Laitteen takuu on 3 vuotta ostopäivästä. Laite on valmistettu huolellisesti ja
tarkistettu perusteellisesti ennen toimitusta. Säilytä ostokuitti todisteeksi takuun
voimassaolosta. Ota takuutapauksessa puhelimitse yhteyttä lähimpään huoltopis-
teeseen. Vain näin voidaan taata tuotteesi maksuton lähettäminen huoltoon.
OHJE
Takuu koskee ainoastaan materiaali- ja valmistusvirheitä, ei kuitenkaan
►
kuljetusvaurioita, kuluvia osia tai herkästi vaurioituvien osien, esim. kytkinten
tai akkujen vaurioita.
Tuote on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen käyttöön. Tuotetta ei siten saa käyttää
ammatillisiin tarkoituksiin.
Väärä tai asiaton käyttö, väkivallan käyttö ja muiden kuin valtuutetun huoltopis-
teen suorittamat korjaukset aiheuttavat takuun raukeamisen. Tämä takuu ei rajoita
kuluttajan lakisääteisiä oikeuksia.
Takuukorjaus ei pidennä takuuaikaa. Tämä koskee myös vaihdettuja tai korjattuja
osia. Mahdollisesti jo ostettaessa olemassa olevista vaurioista ja puutteista on
ilmoitettava välittömästi pakkauksesta purkamisen jälkeen, viimeistään kuitenkin
kahden päivän sisällä ostopäiväyksestä. Takuuajan jälkeen suoritetut korjaukset
ovat maksullisia.
Maahantuoja
KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, GERMANY
www.kompernass.com
Sivu: 242
Täytä
tämä
lipuke
kokonaan
ja
lähetä
se
koneen
mukana!
Bluetooth-autoradio
SAB 160 A1
Varmista maksuton korjaustapahtu-
ma ottamalla yhteyttä huoltopalve-
lunumeroomme. Pidä kassakuittia
käsillä tätä tehdessäsi.
Kirjoita lähettäjän tiedot selvästi:
Sukunimi
Etunimi
Katuosoite
Postinumero/-toimipaikka
Maa
Puhelin
Päiväys/allekirjoitus
Takuu
Huolto Suomi
Tel.: 010309 3582
E-Mail: kompernass@lidl.fi
IAN 66837
Vian kuvaus:

Kysymykset & vastaukset

Merkin SilverCrest SAB 160 A1 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta SilverCrest SAB 160 A1

Onko sinulla kysymys tuotteesta SilverCrest SAB 160 A1, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen SilverCrest SAB 160 A1 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen SilverCrest SAB 160 A1 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.