SilverCrest PTSI 9 A1 käyttöohjeet

Katso tuotteen SilverCrest PTSI 9 A1 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: SilverCrest
  • Tuote: Kuumemittari
  • Malli/nimi: PTSI 9 A1
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Ruotsalainen, Tanska, Suomalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 19
17
PTSI 9 A1
FI
Sisällysluettelo
Johdanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Tekijänoikeudet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Vastuurajoitus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Määräystenmukainen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Käytetyt varoitukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Turvallisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Paristojen käsittely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Tärkeitä turvallisuusohjeita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Käyttöönotto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Toimitussisältö ja laitteen kuljetuksen jälkeinen tarkistaminen. . . . .22
Pakkauksen hävittäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Paristojen asentaminen/vaihtaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Käyttöelementit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Laitteen käytön valmistelut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Laitteen kytkeminen päälle/pois päältä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Lämpötilayksikön valitseminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Lämpötilan mittaaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Lämpötilaerojen näyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Viitearvon asettaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Lämpötilaeron suuruuden määrittäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Lämpötilaeron skannaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Käyttöesimerkki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Pariston kapasiteetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Vian määritys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Vikojen syyt ja korjaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Puhdistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Varastointi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Hävittäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Laitteen hävittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Paristojen hävittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Liite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutusta koskevia huomautuksia. . . . .31
Takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Maahantuoja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Sivu: 20
18 PTSI 9 A1
FI
Johdanto
Onnittelut uuden laitteen hankinnasta.
Olet valinnut laadukkaan tuotteen. Käyttöohje on osa tätä
tuotetta. Se sisältää tärkeitä turvallisuutta, käyttöä ja hävittämistä
koskevia ohjeita. Tutustu kaikkiin käyttö- ja turvallisuusohjeisiin
ennen tuotteen käyttöä. Käytä tuotetta vain kuvatulla tavalla ja
vain mainittuihin käyttötarkoituksiin. Säilytä käyttöohje huolelli-
sesti. Jos myyt tuotteen tai luovutat sen eteenpäin, liitä mukaan
kaikki asiakirjat.
Tekijänoikeudet
Nämä asiakirjat on suojattu tekijänoikeudellisesti.
Kaikenlainen, myös osittainen, monistaminen tai uusintapainos-
ten teettäminen sekä kuvien kopiointi sellaisenaan tai muokattu-
na on sallittua ainoastaan valmistajan kirjallisella luvalla.
Vastuurajoitus
Kaikki tämän käyttöohjeen sisältämät tekniset tiedot, luvut ja
liitäntää ja käyttöä koskevat ohjeet vastaavat painohetkellä
viimeisintä tasoa, ja ne on annettu tähänastisten kokemustemme
ja tulostemme pohjalta parhaan tietomme mukaisesti. Tämän
käyttöohjeen tietojen, kuvien ja kuvausten perusteella ei voida
esittää minkäänlaisia korvausvaatimuksia. Valmistaja ei vastaa
minkäänlaisista vahingoista, joiden syynä on käyttöohjeen nou-
dattamatta jättäminen, määräystenvastainen käyttö, asiattomasti
suoritetut korjaukset, luvattomasti suoritetut muutokset tai muiden
kuin hyväksyttyjen varaosien käyttö.
Määräystenmukainen käyttö
Infrapunalämpömittari on tarkoitettu pintalämpötilojen mittaamiseen
pintaa koskettamatta ja mitatun lämpötilan vertaamiseen aiemmin
määritetyn viitearvon kanssa. Mittausalue on -40–(+220)°C
(-40–428°F).
Sivu: 21
19
PTSI 9 A1
FI
Mittayksiköksi voidaan valita joko Celsius (°C) tai Fahrenheit (°F).
Mittaamisessa hyödynnetään infrapunateknologiaa. Kohteiden
pintalämpötiloja voidaan mitata yhtäjaksoisesti, jolloin lämpötila-
muutokset ilmoitetaan optisesti, väreinä ja akustisesti. Laitteeseen
integroitua laserosoitinta saa käyttää vain lämpötilan mittauksen
yhteydessä mittakohdan paikantamiseen. Laite on tarkoitettu
ainoastaan yksityiskäyttöön. Laitetta ei ole tarkoitettu kaupalliseen,
eikä teolliseen käyttöön. Käytä laitetta vain kuivissa tiloissa/sisä-
tiloissa. Muu tai laajempi käyttö katsotaan määräystenvastaisek-
si. Emme vastaa minkäänlaisista määräysten vastaisesta käytöstä
aiheutuvista vahingoista. Vastuu on yksinomaan käyttäjällä.
Käytetyt varoitukset
Seuraavassa käyttöohjeessa käytetään seuraavia varoituksia:
VAARA
Tämän vaara-asteen varoitus on merkkinä
uhkaavasta vaarallisesta tilanteesta.
Mikäli vaarallista tilannetta ei estetä, se voi aiheuttaa kuoleman
tai vakavia loukkaantumisia.
► Tämän varoituksen ohjeita on noudatettava kuoleman tai
vakavien loukkaantumisten estämiseksi.
VAROITUS
Tämän vaaratason varoitus on merkkinä
mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta.
Mikäli vaarallista tilannetta ei estetä, se voi aiheuttaa
loukkaantumisia.
► Noudata tämän varoituksen ohjeita henkilövahinkojen
välttämiseksi.
Sivu: 22
20 PTSI 9 A1
FI
HUOMIO
Tämän vaaratason varoitus varoittaa mahdolli-
sesta esinevahingosta.
Mikäli tilannetta ei estetä, se voi aiheuttaa esinevahinkoja.
► Noudata tämän varoituksen ohjeita esinevahinkojen
välttämiseksi.
OHJE
► Ohje sisältää lisätietoja, jotka helpottavat laitteen käsittelyä.
Turvallisuus
Tämä luku sisältää tärkeitä laitteen käsittelyä koskevia turvalli-
suusohjeita. Tämä laite on säädettyjen turvallisuusmääräysten
mukainen. Asiaton käsittely voi aiheuttaa henkilö- ja esinevahinkoja.
VAROITUS
Laite sisältää 2-luokan laserin.
Älä koskaan suuntaa laseria ihmisiä tai eläimiä kohti.
Älä koskaan katso suoraan laservaloon. Laser saattaa
vahingoittaa silmiä.
► Älä suuntaa lasersädettä voimakkaasti heijastaville
pinnoille. Heijastavan valon aiheuttama vaara.
► Lasersäteen voimakkuuden lisääminen on kielletty.
On olemassa loukkaantumisvaara!
► Valmistaja ei vastaa lasersäteen suunnan manipuloin-
nista ja turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä
aiheutuvista vahingoista.
Sivu: 23
21
PTSI 9 A1
FI
VAARA
► Älä käytä laitetta paikoissa, joissa on olemassa tulipalo-
tai räjähdysvaara, kuten palavien nesteiden tai kaasujen
lähettyvillä.
Paristojen käsittely
VAROITUS
Asiattomasta käytöstä aiheutuva vaara!
Paristojen käyttöön liittyy räjähdys- ja vuotovaara!
Noudata paristojen käsittelyssä seuraavia turvallisuusohjeita:
► Älä heitä paristoja tuleen.
► Älä oikosulje paristoja.
► Älä yritä ladata paristoja uudelleen.
► Tarkasta paristot säännöllisesti. Ulos valuva paristohappo
voi aiheuttaa laitteeseen pysyviä vaurioita. Ole erityisen
varovainen käsitellessäsi vaurioituneita tai vuotaneita paris-
toja. Loukkaantumisvaara! Käytä suojakäsineitä.
► Säilytä paristot lasten ulottumattomissa. Jos paristo on
joutunut nieluun, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
► Poista paristot laitteesta, jos laite on pitkään käyttämättömänä.
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Laitteen turvallisessa käsittelyssä on noudatettava seuraavia
turvallisuusohjeita:
■ Tarkista laite ennen käyttöä mahdollisten ulkoisten vaurioiden
varalta. Älä ota viallista tai pudonnutta laitetta käyttöön.
■ Älä tee omatoimisesti laitteeseen muutoksia.
Sivu: 24
22 PTSI 9 A1
FI
■ Tätä laitetta voivat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset sekä
rajoittuneet fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai puutteellisen
kokemuksen ja/tai tiedon omaavat henkilöt, kun heitä valvo-
taan tai kun heitä on opastettu laitteen turvallisessa käytössä ja
he ovat ymmärtäneet käytöstä aiheutuvat vaarat. Lapset eivät
saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja
käyttäjähuoltoa ilman valvontaa.
■ Suojaa laite kosteudelta ja varo, ettei laitteen sisään pääse
nestettä.
■ Älä käytä laitetta avoimen tulen (esim. kynttilöiden) läheisyydessä.
■ Vältä suoraa auringonpaistetta.
Käyttöönotto
VAARA
Varo henkilö- ja omaisuusvahinkoja laitteen
käytön yhteydessä!
► Pakkausmateriaaleilla ei saa leikkiä. Ne voivat aiheuttaa
tukehtumisvaaran.
Toimitussisältö ja laitteen kuljetuksen
jälkeinen tarkistaminen
Laitteen toimitussisältöön kuuluvat vakiona seuraavat komponentit:
▯ Infrapunalämpömittari
▯ 9 V:n paristo
▯ Tämä käyttöohje
Sivu: 25
23
PTSI 9 A1
FI
OHJE
► Tarkasta toimituksen täydellisyys ja mahdolliset näkyvät
vauriot.
► Mikäli toimitus on puutteellinen, tai laite on vaurioitunut
huolimattomasta/riittämättömästä pakkauksesta johtuen
tai kuljetuksen aikana, ota yhteyttä palvelunumeroomme
(ks. kappale Huolto).
Pakkauksen hävittäminen
Pakkaus suojaa laitetta kuljetusvaurioilta. Pakkausmateriaalit on
valittu ympäristöystävällisyys ja jätehuoltotekniset näkökohdat
huomioon ottaen ja voidaan kierrättää.
Pakkauksen palauttaminen materiaalikiertoon säästää raaka-
aineita ja vähentää syntyvien jätteiden määrää. Hävitä tarpeetto-
mat pakkausmateriaalit paikallisten voimassa olevien määräys-
ten mukaisesti.
Paristojen asentaminen/vaihtaminen
Laite toimii 9 V:n paristolla.
♦ Avaa kahvan alapuolella oleva paristokotelo .
♦ Aseta paristo paristokotelon kannessa ilmoitetun napaisuuden
mukaisesti paristokoteloon .
♦ Sulje sen jälkeen paristokotelon kansi. Paristokotelon kannen
täytyy lukittua kuuluvasti paikalleen.
Sivu: 26
24 PTSI 9 A1
FI
Käyttöelementit
Lasersäteen ulostuloaukko
Infrapuna-anturi
Näyttö
Painike
Painike °C/°F/SET
Painike
Paristokotelo
Mittauspainike
Käyttö
Tässä kappaleessa on annettu tärkeitä laitteen käyttöä koskevia
ohjeita.
Laitteen käytön valmistelut
Laite on käyttövalmis, kun paristo on asetettu laitteeseen.
Tartu laitteen kahvasta niin, että etusormesi ylettyy mittauspai-
nikkeelle ja peukalo painikkeille - . Laite soveltuu sekä
vasen- että oikeakätisille.
Laitteen kytkeminen päälle/pois päältä
♦ Käynnistä laite painamalla mittauspainiketta .
Näytön valo syttyy ja kuulet lyhyen merkkiäänen.
♦ Kun haluat kytkeä laitteen pois päältä, paina painiketta
°C/°F/SET ja pidä sitä alhaalla n. 3 sekuntia. Kuulet
kaksi lyhyttä merkkiääntä.
♦ Jos laitetta ei käytetä, näytön taustavalo sammuu
n. 15 sekunnin kuluttua. Laite sammuu automaattisesti
n. 60 sekunnin jälkeen. Laite ilmoittaa tästä kahdella
lyhyellä merkkiäänellä.
Sivu: 27
25
PTSI 9 A1
FI
Lämpötilayksikön valitseminen
Päällekytkettäessä laitteen lämpötilayksikkö on Celsius (°C).
♦ Jos haluat muuttaa yksikön Fahrenheitiksi (°F), paina lyhyesti
°C/°F/SET-painiketta .
♦ Voit vaihtaa yksikön takaisin Celsiukseksi (°C) painamalla
°C/°F/SET-painiketta uudelleen.
Lämpötilan mittaaminen
♦ Paina mittauspainiketta ja suuntaa lasersäde mitattavaan
kohtaan.
Mittauspainikkeen ollessa alaspainettuna laite mittaa lämpö-
tilan, ja näytöllä näkyy teksti "SCAN".
Kun vapautat mittauspainikkeen , näytöllä näkyy viimeksi
mitattu lämpötila, ja lasersäde sammuu.
Jotta mittaustulos olisi mahdollisimman tarkka, huomioi seuraavaa:
■ Laitteen ilmoittama lämpötila on mitatun pinnan keskilämpötila.
Mitattava pinta-ala suurenee mittauskohteesta etäännyttäes-
sä suhteessa 8:1.
D=Distance (etäisyys), S=Surface (pinta-ala)
■ Mitattavan kohteen on oltava laitteen mittausaluetta suurempi.
Mittaus on tehtävä sitä lähempänä mitattavaa kohdetta, mitä
pienempi mitattava kohde on.
■ Mittaa mahdollisimman lähellä mitattavaa pintaa.
Sivu: 28
26 PTSI 9 A1
FI
■ Suuntaa laite niin pystysuoraan mitattavaa pintaa kohden
kuin mahdollista.
■ Älä mittaa pölyisissä, äläkä höyryisissä tai savuisissa tiloissa.
Älä mittaa läpinäkyvien materiaalien kuten lasin tai muovin läpi.
■ Jos lämpötila vaihtelee suuresti, laitteen on annettava mukautua
ympäristön olosuhteisiin n. 30 minuuttia ennen mittauksen
aloittamista.
Lämpötilaerojen näyttö
Lämpötilaerolla tarkoitetaan aiemmin määritellyn viitearvon ja
mitatun lämpötilan eroa. Lämpötilaerot esitetään näytöllä luvuin
ja värein. Laite huomauttaa lämpötilaeroista myös merkkiäänen
avulla.
Viitearvon asettaminen
♦ Paina mittauspainiketta ja suuntaa lasersäde mitattavaan
kohtaan. Lämpötila näkyy näytössä .
♦ Aseta lämpötila-arvo viitearvoksi pitämällä mittauspainiketta
alhaalla ja painamalla samanaikaisesti °C/°F/SET-painiket-
ta . Viitelämpötila näkyy näytössä tekstin REF vieressä.
Lämpötilaeron suuruuden määrittäminen
Voit määrittää pienimmän lämpötilaeron (ΔT), josta laite ilmoittaa
värein ja akustisen signaalin avulla.
♦ Kun viitearvo näkyy näytössä , aseta haluamasi lämpötila-
ero (ΔT) painamalla joko painiketta tai painiketta .
OFF
0,5 °C
1 °F
3 °C
5 °F
5,5 °C
10 °F
Alin lämpötilaraja-arvo = viitelämpötila – ΔT
Ylin lämpötilaraja-arvo = viitelämpötila + ΔT
Sivu: 29
27
PTSI 9 A1
FI
Lämpötilaeron skannaaminen
♦ Paina mittauspainiketta ja suuntaa lasersäde mitattavaan
kohtaan. Lämpötila näkyy näytössä .
♦ Pidä skannaamisen aikana mittauspainiketta alhaalla ja
liikuta lasersädettä hitaasti ja tasaisesti mitattavan pinnan
yli. Viite- ja mittausarvon väliset lämpötilaerot esitetään
seuraavasti:
Värinäyttö Merkkiääni Tulos
punainen nopea
ylin lämpötilaraja-arvo
ylitetty
vihreä
ei merkki-
ääntä
lämpötilaraja-arvojen
sisäpuolella
sininen hidas
alin lämpötilaraja-arvo
alitettu
Käyttöesimerkki
Jos esimerkiksi haluat tarkistaa ikkunoiden lämpöhukan, skannaa
ensin lämpötila suljetun ikkunan ympäriltä aivan lähellä ikkunaa.
Valitse ikkunankarmien lämpimin kohta viitelämpötilaksi ja määritä
sen jälkeen lämpötilaeroksi esimerkiksi 3°C/5 °F.
Skannaa sitten uudelleen tasaisesti ikkunan ympäri aivan
lähellä ikkunaa. Jos mitattu lämpötila on 3°K astetta viitearvoa
alhaisempi, laite ilmoittaa tästä sinisellä värinäytöllä ja hitailla
merkkiäänillä.
Pariston kapasiteetti
Jos paristojen jännite on liian alhainen, näyttöön ilmestyy
paristokuvake.
♦ Aseta laitteeseen uusi paristo kappaleessa "Paristojen asenta-
minen/vaihtaminen" annettujen ohjeiden mukaisesti.
Sivu: 30
28 PTSI 9 A1
FI
OHJE
► Pariston ollessa heikko lämpötilanäytön tarkkuus saattaa
kärsiä.
Vian määritys
Tässä luvussa annetaan tärkeitä ohjeita vikojen määrittämiseen
ja niiden korjaamiseen.
Vikojen syyt ja korjaaminen
Seuraavassa taulukossa on lueteltu pienempien vikojen mahdolli-
set syyt ja korjaus:
Vika Mahdollinen syy Korjaus
Näyttö
ei toimi.
Paristo on asetettu
koteloon vääriin.
Aseta paristo paris-
tokoteloon kotelon
kannessa olevan kuvan
mukaisesti.
Paristo on tyhjä.
Aseta laitteeseen uusi
paristo.
Näytölle
ilmestyy teksti
"ErOL".
Mitattu lämpötila on
liian alhainen.
Toista mittaus toisessa
kohdassa.
Näytölle
ilmestyy teksti
"ErOH".
Mitattu lämpötila on
liian korkea.
Toista mittaus toisessa
kohdassa.
OHJE
► Jos ongelma ei ratkea edellä esitetyillä ohjeilla, ota yhteyttä
palvelunumeroon (ks. kappale Huolto)
Sivu: 31
29
PTSI 9 A1
FI
Puhdistaminen
HUOMIO
Laitteen vaurioituminen!
► Varmista, ettei laitteeseen pääse puhdistuksen yhteydessä
kosteutta peruuttamattomien vaurioiden välttämiseksi.
► Älä käytä kemiallisia, äläkä hankaavia puhdistusaineita.
Ne voivat vaurioittaa laitteen pintaa.
♦ Puhdista laite kuivalla, pehmeällä liinalla.
♦ Puhdista lasersäteen ulostuloaukko ja infrapuna-anturi pu-
haltamalla niihin kevyesti ilmaa. Puhdista sitkeät liat hieman
kostutetulla pumpulipuikolla. Älä käytä liikaa voimaa!
Varastointi
Jos laite on pitkään käyttämättömänä, poista laitteesta paristot
ja varastoi laite puhtaassa ja kuivassa tilassa suoralta auringon-
paisteelta suojattuna.
Hävittäminen
Laitteen hävittäminen
Älä missään tapauksessa hävitä laitetta tavallisen koti-
talousjätteen mukana. Tämä tuote on yhdenmukainen
eurooppalaisen sähkö- ja elektroniikkalaiteromus-
ta annettun direktiivin 2012/19/EU WEEE (Waste
Electrical and Electronic Equipment) kanssa.
Anna laite valtuutetun jätehuoltoyrityksen tai kunnallisen jät-
teenkäsittelylaitoksen hävitettäväksi. Noudata voimassa olevia
määräyksiä. Ota epäselvissä tapauksissa yhteyttä paikalliseen
jätehuoltolaitokseen.
Sivu: 32
30 PTSI 9 A1
FI
Paristojen hävittäminen
Paristojen hävittäminen kotitalousjätteen seassa on kielletty.
Kuluttaja on lain mukaan velvoitettu toimittamaan käytetyt
paristot niille tarkoitettuun kunnan / kaupunginosan jätteenkerä-
ykseen tai kaupan jätteenkeräyspisteeseen. Vain näin voidaan
taata paristojen ympäristöystävällinen hävittäminen. Palauta
paristot keräykseen tyhjinä.
Liite
Tekniset tiedot
Virtalähde
1 x 9 V:n paristo
(6F22/6LR61)
Mittausalue -40 ... +220°C
Mittaustarkkuus,
kun lämpötila on T > 0°C
± 2°C vastaavasti
± 2% lukemasta
Mittaustarkkuus,
kun lämpötila on T < 0°C
± 3°C vastaavasti
± 3% lukemasta
Laserluokka 2
Aallonpituus (λ) 650nm
Antoteho (Pmax) < 1mW
Käyttölämpötila 0°C ... 40°C
Ilmankosteus (ei tiivistymistä) ≤ 75%
Mitat n. 18 x 12 x 4,2cm
Paino ilman paristoa n. 167g
Sivu: 33
31
PTSI 9 A1
FI
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutusta
koskevia huomautuksia
Tämä laite vastaa standardien EN 61326-1,
EN 61326-2-2, EN 61010-1 ja EN 60825-1
perustavanlaatuisia vaatimuksia ja muita tärkei-
tä määräyksiä.
Täydellinen alkuperäinen vaatimustenmukai-
suusvakuutus on saatavana maahantuojalta.
Takuu
Laitteen takuu on 3 vuotta ostopäivästä lukien. Laite on valmistet-
tu huolella ja tarkastettu perusteellisesti ennen toimitusta.
Säilytä ostokuitti tositteeksi ostosta. Ota takuutapauksessa puhe-
limitse yhteyttä lähimpään huoltopisteeseen. Vain näin voidaan
taata tuotteesi maksuton lähettäminen huoltoon.
OHJE
► Takuu koskee ainoastaan materiaali- ja tuotantovirheitä,
ei kuitenkaan kuljetusvaurioita, kuluvia osia tai helposti
rikkoutuvien osien, esim. kytkinten tai akkujen vaurioita.
Tuote on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen, ei kaupalliseen
käyttöön. Väärä tai asiaton käyttö, väkivallan käyttö ja muut
kuin valtuutetun huoltopisteen suorittamat korjaukset aiheuttavat
takuun raukeamisen.
Tämä takuu ei rajoita kuluttajan lakisääteisiä oikeuksia. Takuu-
korjaus ei pidennä takuuaikaa. Tämä koskee myös vaihdettuja ja
korjattuja osia.
Mahdollisesti jo ostettaessa olemassa olevista vaurioista ja puut-
teista on ilmoitettava välittömästi pakkauksen avaamisen jälkeen,
viimeistään kuitenkin kahden päivän sisällä ostopäiväyksestä.
Takuuajan päättymisen jälkeen suoritetut korjaukset ovat
maksullisia.
Sivu: 34
32 PTSI 9 A1
FI
Huolto
Huolto Suomi
Tel.: 010309 3582
E-Mail: kompernass@lidl.fi
IAN 100042
Palvelupuhelin:
Maanantaista perjantaihin klo 8:00–20:00 (CET)
Maahantuoja
KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com

Kysymykset & vastaukset

Merkin SilverCrest PTSI 9 A1 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta SilverCrest PTSI 9 A1

Onko sinulla kysymys tuotteesta SilverCrest PTSI 9 A1, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen SilverCrest PTSI 9 A1 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen SilverCrest PTSI 9 A1 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.