SilverCrest IAN 273428 käyttöohjeet

Katso tuotteen SilverCrest IAN 273428 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: SilverCrest
  • Tuote: Kulmahiomakone
  • Malli/nimi: IAN 273428
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: , , , , , ,

Sisällysluettelo

Sivu: 15
16 FI
Yleistä........................................................................................Sivu 17
Tarkoituksenmukainen käyttö....................................................Sivu 17
Toimituksen sisältö......................................................................Sivu 17
Osien kuvaus..............................................................................Sivu 18
Tekniset tiedot.............................................................................Sivu 18
Yleiset turvallisuusohjeet.........................................Sivu 18
Toimenpiteet ennen käyttöönottoa.................Sivu 22
Laitteen kytkeminen päälle........................................................Sivu 22
Teroittaminen.....................................................................Sivu 22
Tasalaitainen veitsi.....................................................................Sivu 23
Sahalaitainen veitsi....................................................................Sivu 23
Sakset.........................................................................................Sivu 23
Tasapäinen ruuvimeisseli...........................................................Sivu 23
Teroittaminen suoraan hiomakivellä.........................................Sivu 24
Puhdistus ja hoito............................................................Sivu 24
Hävittäminen......................................................................Sivu 25
Takuu.........................................................................................Sivu 25
Sivu: 16
17
FI
Sähkökäyttöinen yleisteroitin
Yleistä
Onnittelemme sinua uuden tuotteen hankinnasta. Valitsit
erittäin korkealaatuisen tuotteen. Käyttöohje on osa tätä
tuotetta. Se sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita sekä käyttöä
ja hävitystä koskevia ohjeita. Tutustu ennen tuotteen käyttöä huolelli-
sesti kaikkiin käyttöja turvallisuusohjeisiin. Käytä tuotetta ainoastaan
ohjeen mukaan ja siinä mainittuihin tarkoituksiin. Anna kaikki ohjeet
mukaan, jos luovutat tuotteen edelleen.
	
Tarkoituksenmukainen käyttö
Tuote on tarkoitettu veitsien, ruuvimeisselien ja saksien teroittamiseen
yksityistalouksissa. Kaikki muu laitteen käyttö on tarkoituksenvastaista.
Tuotetta ei ole tarkoitettu kaupalliseen tai teolliseen käyttöön.

Tuote soveltuu ainoastaan sisäkäyttöön.
	
Toimituksen sisältö
1 sähköteroitin 1 käyttöohje
Sivu: 17
18 FI
	
Osien kuvaus
1 	
Tasalaitainen veitsi -toiminto
2 	
Sahalaitainen veitsi -toiminto
3 	
Saksien teroitus -toiminto
4 	Teroitusaukot tasapäisille
ruuvimeisseleille
5 Hiomakivi
6 Toiminto- ja suojapää
7 Pölyastia
8 Virtakytkin
	
Tekniset tiedot
Tehon otto: 20W
Verkkojännite: 230V~ 50Hz
Pyörimisnopeus: 3000min-1
Suojausluokka: II/
Kytkentäaika (lyhytaikainen käyttö): 3min
Huomautus: kytkentäaika tarkoittaa laitteen yhtäjaksoista käyttöai-
kaa ilman, että moottori ylikuumenee ja vaurioituu. Jos kytkentäaika
ylittyy, kytke laite pois päältä niin pitkäksi aikaa, kunnes moottori on
jäähtynyt huoneenlämpöiseksi (n. 30 minuuttia).
Yleiset turvallisuusohjeet
Tutustu ennen tuotteen käyttöä huolellisesti kaik-
kiin käyttö- ja turvallisuusohjeisiin! Liitä kaikki oh-
jeet tuotteen mukaan, jos annat sen muiden
henkilöiden käyttöön!
Sivu: 18
19
FI
	 HENGEN-JA TA-
PATURMANVAARA LAPSILLE!
Älä koskaan jätä lapsia pakkausmateriaalin
kanssa ilman aikuisten valvontaa. Pakkausma-
teriaaleihin liittyy tukehtumisvaara. Lapset ali-
arvioivat useimmiten vaaratilanteet. Pidä tuote
aina lasten ulottumattomissa.
	
Laite ei ole lelu, joten sitä ei saa antaa lap-
sille. Lapset eivät ymmärrä laitteen käsittelyyn
liittyviä vaaroja.
	
Lapset eivät saa käyttää laitetta. Pidä laite ja
johto lasten ulottumattomissa.
	
Älä koskaan anna lasten leikkiä laitteella.
	
Laitetta voivat käyttää henkilöt, jotka ovat fyy-
sisiltä tai psyykkisiltä kyvyiltään tai aisteiltaan
rajoittuneita tai joilla ei ole kokemusta tai tie-
toa laitteen käytöstä, jos he käyttävät laitetta
valvonnan alaisina tai heitä on opastettu lait-
teen turvallisessa käytössä ja he ovat tietoisia
laitteeseen liittyvistä vaaroista.
Sivu: 19
20 FI
Vältä sähköiskusta aiheutuvaa
hengenvaaraa!
	
Laitetta ei saa pitää kosteassa ympäristössä.
Älä käytä laitetta ulkona tai kosteissa tiloissa,
vaan ainoastaan kuivissa sisätiloissa.
	
Huolehdi siitä, että etenkään terävät veitsen-
tai saksenterät eivät vaurioita verkkojohtoa
käytön aikana.
	
Anna vaurioitunut pistoke tai verkkojohto vain
valtuutetun ammattilaisen tai huoltoliikkeen
vaihdettavaksi riskien välttämiseksi.
	
Laitteen rungon saa avata vain siinä tapauk-
sessa, että käyttöohjeessa näin opastetaan.
	
Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön
jälkeen tai jos poistut paikalta.
	
Laite kuluttaa hieman virtaa myös sammutet-
tuna, niin kauan kun pistoke on kytketty
pistorasiaan. Irrota pistoke pistorasiasta, kun
haluat kytkeä tuotteen kokonaan pois päältä.
	
Huolehdi siitä, että pistoke on helposti saavu-
tettavissa vaaratilanteessa ja että johtoon ei
voi kompastua.
Sivu: 20
21
FI
	
Älä teroita laitteella kosteita veitsiä, ruuvimeis-
seleitä tai saksia.

Vältä tapaturmanvaara!
	
Tarkista laite aina ennen käyttöä! Älä käytä
laitetta, jos havaitset itse laitteessa tai verkko-
johdossa jotakin vikaa! Tarkastuta laite vain
valtuutetuissa erikoisliikkeissä tai huoltopalve-
lussa.
	
Huolehdi käytön aikana siitä, että kehon osat,
hiukset tai löysät vaatteet eivät joudu koske-
tuksiin pyörivän hiomakiven kanssa.
 	
Käytä suojakäsineitä, jotta terävät te-
rät eivät vahingoita käsiäsi tai jos
	
käytät laitetta ilman toiminto- ja suojapäätä.
	
Irrota laite aina sähköverkosta, kun laite on il-
man valvontaa tai kun kokoat, purat tai puh-
distat laitetta.
Sivu: 21
22 FI
Toimenpiteet ennen käyttöönottoa
	
Tarkista laite aina ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
	
Aseta laite tasaiselle ja liukumattomalle alustalle.
Laitteen kytkeminen päälle
	
Kytke pistoke määräystenmukaisesti asennettuun pistorasiaan.
	
Valitse haluamasi teroitustoiminto 1, 2 tai 3 kiertämällä toiminto- ja
suojapäätä 6 niin kauan, kunnes se lukittuu. Esimerkiksi toimin-
nossa 2, sahalaitainen veitsi, vastaava merkintä näyttää teroitusau-
kossa olevaa nuolta. Toiminto- ja suojapää 6 lukittuu merkinnän
päässä olevaan pisteeseen.
	
Pidä virtakytkintä 8 alaspainettuna, jotta voit aloittaa teroituksen.
Hiomakivi 5 pyörii niin kauan, kunnes vapautat jälleen virtakytki-
men 8 .
Teroittaminen
Huomautus: aseta terät vasta sitten, kun hiomakivi 5 pyörii.
	
Jotta teroitusjäljestä tulee tasainen, vedä veitsiä ja saksia aina
terävasteesta tasaisin liikkein poispäin eikä edestakaisin.
	
Teroita aina vain puhtaita veitsiä ja terää painamatta, jotta hioma-
kivi 5 ei kulu ennenaikaisesti.
	
Huomioi veitsiä ja saksia teroittaessasi, että terä on terävässä
kulmassa hiomakiveen 5 nähden (aukon muodon mukaisesti).
Muutoin terä voi vaurioitua.
	
Pyyhi teristä kostealla liinalla mahdolliset jäännökset, joita teroituk-
sen aikana voi muodostua.
Sivu: 22
23
FI
	
Tasalaitainen veitsi (asento 1/kuva B)
	
Teroita tasalaitaiset veitset aina molemmin puolin. Käytä tähän
oikean- ja vasemmanpuolista teroitusaukkoa.
	
Vetäessäsi terää lävitse, pidä vasemmassa aukossa olevaa terää
vasemmalle kallistaen, oikeassa aukossa oikealle kallistaen.

Sahalaitainen veitsi (asento 2/kuva C)
Huomautus: sahalaitaista veistä voi teroittaa vain rajoitetusti. Veitset,
joissa on hieno hammastus (esim. pöytäveitset) eivät tarvitse teroitusta.
	
Teroita veitset vain sahalaitaisesta reunasta. Tästä määrittyy veit-
sen läpivetosuunta. Huomioi, että teroitettaessa sahalaitainen
reuna näyttää hiomakiven 5 suuntaan.
	
Sakset (asento 3/kuva D)
	
Teroita saksien molemmat terät toisensa jälkeen avaamalla sakset
ja vetämällä terät aukon läpi.
	
Tasapäinen ruuvimeisseli (kuva E)
	
Tasapäisen ruuvimeisselin pinnan teroittaminen onnistuu toiminto-
ja suojapään 6 kaikissa asennoissa. Laita ruuvimeisseli leveyt-
tään vastaavasti jompaankumpaan teroitusaukkoon 4 , jotka
sijaitsevat toiminto- ja suojapään 6 etupuolella. Nyt voit teroittaa
ruuvimeisselin etupinnan tasaiseksi.
Sivu: 23
24 FI
Teroittaminen suoraan hiomakivellä
Tiettyjä teriä voidaan teroittaa suoraan hiomakivellä 5 ilman toi-
minto- ja suojapäätä 6 . Irrota toiminto- ja suojapää 6 (kuva F) kier-
tämällä sitä niin kauan, että nuoli näyttää ylöspäin. Kiinnitä toiminto- ja
suojapää 6 jälleen paikoilleen pitämällä sitä niin, että nuoli näyttää
ylöspäin. Aseta nyt toiminto- ja suojapää 6 laitteeseen ja lukitse se
kiertämällä vasemmalle tai oikealle.
VARO: teroituksen jälkeen puhdista veitset, ruuvimeisselit ja sakset
ennen niiden käyttöä.
	
Puhdistus ja hoito
	
VARO! SÄHKÖISKUN VAARA!

Irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin teet laitteeseen mitään
toimenpiteitä.

Älä koskaan upota tuotetta veteen tai muihin nesteisiin. Hengen-
vaara sähköiskun vuoksi, jos kosteutta pääsee sähköisiin osiin.
Tämän lisäksi myös laitteen osat voivat vaurioitua.
	
Kierrä toiminto- ja suojapäätä 6 niin kauan, että nuoli näyttää
ylöspäin. Irrota toiminto- ja suojapää 6 ja puhdista hiomakivi 5
kuivalla siveltimellä.
	
Vedä pölyastia 7 ulos ja puhdista se siveltimellä ja tarvittaessa
kevyesti kostutetulla liinalla.
	
Puhdista laitteen muut osat kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä
mitään hankaavia tai voimakkaita puhdistusaineita, sillä ne voivat
vaurioittaa laitteen pintaa.
	
Kiinnitä toiminto- ja suojapää 6 jälleen paikoilleen pitämällä sitä
niin, että nuoli näyttää ylöspäin. Aseta nyt toiminto- ja suojapää
6 laitteeseen ja lukitse se kiertämällä vasemmalle tai oikealle.
Aseta pölyastia 7 takaisin laitteeseen.
Sivu: 24
25
FI
	
Hävittäminen
Pakkaus on valmistettu ympäristöystävällisistä materiaa-
leista, jotka voidaan viedä paikalliseen kierrätyspisteeseen.
Lisätietoja käytöstä poistetun tuotteen hävitysmahdollisuuksista saat
kunnan- tai kaupungintalolta.

Älä heitä käytettyä tuotetta kotitalousjätteisiin. Hävitä tuote
ympäristöystävällisesti toimittamalla se asianmukaiseen jäte-
huoltoon. Lisätietoja keräyspaikoista ja niiden aukioloajoista
saat kuntasi viranomaisilta.
Takuu
Laite on valmistettu huolellisesti tiukkojen laatudirektiivien mukaan ja
tarkistettu huolella ennen toimitusta. Jos tuote on virheellinen, sinulla on
ostajana lakisääteiset oikeudet esittää vaatimuksia tuotteen myyjää
kohtaan. Seuraavassa esitetty takuu ei rajoita lakisääteisiä oikeuksiasi.
Laitteelle myönnetty takuu on voimassa 3 vuotta ostopäivästä lukien.
Takuun voimassaolo alkaa tuotteen ostopäivästä. Säilytä aina alkupe-
räinen kassakuitti. Se toimii todisteena tehdystä ostoksesta.
Jos 3 vuoden sisällä tuotteen ostopäivästä alkaen tuotteesta löytyy
materiaali- tai valmistusvirhe, korjaamme tuotteen ilmaiseksi tai toimi-
tamme tilalle uuden tuotteen harkintamme mukaan. Takuu raukeaa, jos
tuote on vioittunut asiattoman käytön tai huollon vuoksi.
Takuu koskee materiaali- ja valmistusvirheitä. Takuu ei kata tuotteen
osia, jotka kuluvat normaalissa käytössä ja siitä syystä pidetään kulu-
Sivu: 25
26 FI
vina osina (esim. paristot) tai vaurioita särkyvissä osissa esim.
kytkimessä, akuissa tai lasista valmistetuissa osissa.

Kysymykset & vastaukset

Merkin SilverCrest IAN 273428 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta SilverCrest IAN 273428

Onko sinulla kysymys tuotteesta SilverCrest IAN 273428, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen SilverCrest IAN 273428 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen SilverCrest IAN 273428 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.