Samsung Galaxy S4 käyttöohjeet

Katso tuotteen Samsung Galaxy S4 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Samsung
  • Tuote: Älypuhelin
  • Malli/nimi: Galaxy S4
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sisällysluettelo

Sivu: 167
Suomi
167
Turvallisuusohjeet
Nämä turvallisuusohjeet koskevat mobiililaitteita. Osa sisällöstä
ei ehkä koske juuri sinun mobiililaitteitasi. Lue laitettasi koskevat
turvallisuustiedot ennen laitteen käyttöä, jotta vältyt itsellesi,
muille tai laitteelle aiheutuvilta vahingoilta.
Vaara
Turvallisuusvaroitusten ja säädösten noudattamatta
jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai
kuoleman
Älä käytä vioittuneita virtajohtoja tai pistokkeita äläkä huonosti
kiinnitettyjä pistorasioita
Suojaamattomat liitännät voivat aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Älä kosketa virtajohtoa märin käsin tai irrota laturia vetämällä sitä
johdosta
Muutoin voit saada hengenvaarallisen sähköiskun.
Älä taita tai vioita virtajohtoa
Muutoin voi seurata sähköisku tai tulipalo.
Älä käytä laitetta lataamisen aikana tai kosketa sitä märin käsin
Muutoin voi seurata sähköisku.
Älä oikosulje laturia tai laitetta
Muutoin voi seurata sähköisku tai tulipalo, tai akkuun voi tulla toimintahäiriö tai
se voi räjähtää.
Älä käytä laitetta ulkona ukonilman aikana
Muutoin voi seurata sähköisku tai laite voi vioittua.
Sivu: 168
Suomi
168
Käytä valmistajan hyväksymiä akkuja, latureita, lisävarusteita ja
tarvikkeita
•	 Yleisakkujen tai -laturien käyttäminen voi lyhentää laitteen käyttöikää tai
aiheuttaa laitteessa toimintahäiriön. Ne voivat myös aiheuttaa tulipalon tai
akun räjähtämisen.
•	 Käytä ainoastaan Samsungin hyväksymää ja laitteeseen suunniteltua
akkua ja laturia.Yhteensopimaton akku tai laturi voi johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin tai vahingoittaa laitetta.
•	 Samsung ei ole vastuussa käyttäjän turvallisuudesta, jos käytetään
lisälaitteita tai tarvikkeita, joita Samsung ei ole hyväksynyt.
Älä pudota laturia tai laitetta tai kohdista niihin iskuja
Noudata laitteen ja laturin käsittelyssä ja hävittämisessä
huolellisuutta
•	 Älä koskaan hävitä akkua tai laitetta polttamalla. Älä koskaan aseta
akkua tai laitetta lämmityslaitteiden, kuten mikroaaltouunien, uunien tai
lämpöpattereiden, päälle tai sisälle. Laite voi ylikuumeta ja räjähtää. Noudata
akkua tai laitetta hävitettäessä kaikkia voimassa olevia paikallisia määräyksiä.
•	 Älä koskaan murskaa tai lävistä laitetta.
•	 Vältä altistamasta laitetta korkealle ulkoiselle paineelle, joka voi johtaa
sisäiseen oikosulkuun ja ylikuumenemiseen.
Suojaa laitetta, akkua ja laturia vahingoilta
•	 Vältä altistamasta laitetta ja akkua erittäin kylmille tai erittäin kuumille
lämpötiloille.
•	 Äärilämpötilat voivat vahingoittaa laitetta sekä heikentää laitteen ja akun
varauskykyä ja käyttöikää.
•	 Estä metalliesineitä koskettamasta akkua, koska ne voivat luoda kontaktin
akun plus- ja miinusnapojen välille, mikä voi aiheuttaa akkuun väliaikaisia tai
pysyviä vaurioita.
•	 Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia tai akkua.
Älä säilytä laitetta lämmittimien, mikroaaltouunien, kuumien
ruoanlaittovälineiden tai paineastioiden lähellä tai sisällä
•	 Akku saattaa vuotaa.
•	 Laite voi ylikuumeta ja aiheuttaa tulipalon.
Sivu: 169
Suomi
169
Älä käytä tai säilytä laitetta paikoissa, joissa on paljon pölyä tai
ilmassa epäpuhtauksia
Pöly tai epäpuhtaudet saattavat aiheuttaa laitteeseen toimintahäiriön ja
tulipalon tai sähköiskun.
Älä pure tai ime laitetta tai akkua
•	 Muutoin laitteeseen voi tulla toimintahäiriö tai voi syntyä räjähdys tai
tulipalo.
•	 Lapset tai eläimet voivat tukehtua pieniin osiin.
•	 Jos lapset käyttävät laitetta, pidä huoli siitä, että he käyttävät sitä
asianmukaisesti.
Älä työnnä laitetta tai toimitettuja varusteita silmiin, korviin tai
suuhun
Muutoin voi seurata tukehtuminen tai vakava vamma.
Älä käsittele vioittunutta tai vuotavaa litiumioniakkua
Huolehdi litiumioniakun turvallisesta hävittämisestä ottamalla yhteyttä
lähimpään valtuutettuun huoltokeskukseen.
Varoitus
Turvallisuusvaroitusten ja säädösten noudattamatta
jättäminen voi aiheuttaa vamman tai aineellisia
vahinkoja
Älä käytä laitetta muiden sähkölaitteiden lähellä
•	 Useimmat sähkölaitteet käyttävät radiotaajuisia signaaleja. Laitteesi saattaa
häiritä muita sähkölaitteita.
•	 LTE-datayhteyden käyttäminen voi aiheuttaa häiriöitä muihin laitteisiin,
kuten radiolaitteisiin ja puhelimiin.
Älä käytä laitetta sairaalassa, lentokoneessa tai ajoneuvoissa, joita
radiotaajuussignaalit voivat häiritä
•	 Käytä laitetta vain yli 15 cm etäisyydellä sydämentahdistimesta, sillä laite voi
häiritä tahdistinta.
•	 Minimoi mahdollinen tahdistimen häirintä käyttämällä laitetta vartalon
vastakkaisella puolella tahdistimeen nähden.
Sivu: 170
Suomi
170
•	 Jos käytät jotain lääkinnällistä laitetta, kysy kyseisen laitteen valmistajalta
ennen tämän laitteen käyttöä, vaikuttavatko tämän laitteen lähettämät
radiotaajuiset signaalit kyseiseen laitteeseen.
•	 Elektronisten laitteiden käyttäminen lentokoneessa voi häiritä lentokoneen
elektronisia navigointilaitteita. Katkaise laitteesta virta ennen ilmaannousua
ja laskeutumista. Nousun jälkeen voit käyttää laitetta lentotilassa, jos
lentokoneen henkilökunta sallii sen.
•	 Auton elektroniset laitteet voivat toimia virheellisesti tämän laitteen
aiheuttamien radiohäiriöiden takia. Pyydä valmistajalta lisätietoja.
Älä altista laitetta sankalle savulle tai höyryille
Muutoin laitteen ulkopinta voi vahingoittua tai laitteeseen voi tulla
toimintahäiriö.
Jos käytät kuulokojetta, kysy sen valmistajalta
radiotaajuushäiriöistä
Tämän laitteen lähettämät radiotaajuiset signaalit saattavat häiritä joitakin
kuulokojeita. Kysy kuulokojeen valmistajalta ennen tämän laitteen
käyttöä, vaikuttavatko tämän laitteen lähettämät radiotaajuiset signaalit
kuulokojeeseen.
Älä käytä laitetta äänijärjestelmien, radiomastojen tai muiden
radiosignaaleja lähettävien laitteiden lähellä
Radiotaajuudet voivat aiheuttaa laitteeseen toimintahäiriön.
Katkaise laitteesta virta räjähdysalttiilla alueilla
•	 Sammuta laite räjähdysalttiissa ympäristöissä sen sijaan, että irrottaisit akun.
•	 Noudata räjähdysalttiissa ympäristössä aina säädöksiä, ohjeita ja
opastekylttejä.
•	 Älä käytä tätä laitetta ajoneuvoa tankatessasi (huoltoasemilla),
polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä tai räjäytysalueilla.
•	 Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä laitteen, sen
osien tai lisävarusteiden lähistöllä.
Jos huomaat, että laitteesta tai akusta tulee epänormaalia hajua,
ääniä, savua tai nestettä, lopeta heti laitteen käyttö ja toimita se
Samsung-huoltoon
Muutoin seurauksena voi olla tulipalo tai räjähdys.
Sivu: 171
Suomi
171
Noudata kaikkia turvallisuusvaroituksia ja säädöksiä, jotka
koskevat mobiililaitteen käyttöä ajoneuvossa
Ajoneuvon turvallinen käyttö on ajettaessa ensi sijalla. Älä koskaan käytä
mobiililaitetta ajaessasi, jos laki sen kieltää.Takaa oma ja muiden turvallisuus
käyttämällä tervettä järkeä ja muistamalla seuraavat vihjeet:
•	 Tutustu laitteeseen ja sen ominaisuuksiin, kuten numeron pikavalintaan ja
uudelleenvalintaan. Nämä ominaisuudet auttavat lyhentämään numeron
valintaan ja puhelujen vastaanottamiseen kuluvaa aikaa matkapuhelimella.
•	 Aseta laite lähellesi.Varmista, että voit käyttää langatonta laitetta
irrottamatta katsettasi tiestä. Jos saat puhelun epämukavaan aikaan, anna
vastaajan vastata puolestasi.
•	 Hylkää tai keskeytä puhelut kovassa liikenteessä tai hankalissa
sääolosuhteissa. Sade, räntä, lumi, jää ja kova liikenne voivat aiheuttaa
vaaratilanteita.
•	 Älä kirjoita muistiinpanoja tai etsi puhelinnumeroita.Tehtäväluettelon
kirjoittaminen ja osoitekirjan selaaminen estävät huomion kiinnittämistä
ensisijaiseen vastuuseen, eli turvalliseen ajamiseen.
•	 Soita järkevästi ja arvioi liikenne. Soita puhelut silloin, kun et liiku, tai ennen
liikenteeseen lähtemistä. Pyri sijoittamaan puhelut aikoihin, jolloin auto ei
liiku.
•	 Vältä stressaavia tai tunnepitoisia keskusteluja, jotka voivat häiritä ajamistasi.
Kerro henkilölle, jonka kanssa puhut, että ajat autoa, ja keskeytä sellaiset
puhelut, jotka saattavat häiritä keskittymistäsi tiehen.
Mobiililaitteen oikea hoito ja käyttö
Pidä laite kuivana
•	 Kosteus ja nesteet voivat vioittaa laitteen osia ja sähköisiä piirejä.
•	 Älä kytke laitteeseen virtaa, jos se on kastunut. Jos laitteessa on jo virta,
katkaise virta ja poista akku heti (jos laitteen virta ei katkea tai et voi
poistaa akkua, anna laitteen olla). Kuivaa laite sitten pyyheliinalla ja vie laite
huoltoon.
•	 Nesteet muuttavat laitteen sisällä olevan kosteusvauriosta ilmoittavan tarran
väriä. Kosteusvaurio voi mitätöidä laitteen valmistajan antaman takuun.
Säilytä laitetta vain tasaisilla pinnoilla
Laite voi vioittua pudotessaan.
Sivu: 172
Suomi
172
Älä säilytä laitetta kuumissa tai kylmissä paikoissa. Laitteen
suositeltu käyttölämpötila on 5 °C–35 °C
•	 Älä säilytä laitetta kuumassa ympäristössä, kuten kesällä autossa. Muutoin
näyttöön voi tulla toimintahäiriö, laite voi vahingoittua tai akku voi räjähtää.
•	 Älä altista laitetta pitkiksi ajoiksi suoralle auringonpaisteelle (esimerkiksi
auton kojelaudalla).
•	 Säilytä akkua lämpötilassa 0 °C–45 °C.
Älä säilytä laitetta metalliesineiden, kuten kolikkojen, avainten tai
kaulakorujen, kanssa
•	 Laite saattaa naarmuuntua tai vioittua.
•	 Jos akun navat koskettavat metalliesineitä, voi syttyä tulipalo.
Älä säilytä laitetta magneettikenttien läheisyydessä
•	 Laitteeseen voi tulla toimintahäiriö tai akun varaus voi purkautua
magneettikentän takia.
•	 Magneettiset kortit, kuten luottokortit, puhelinkortit, kulkukortit ja
tarkistuskortit voivat vioittua magneettikentissä.
Älä käytä laitetta tai sovelluksia hetkeen, jos laite on
ylikuumentunut
Ihon pitkäaikainen altistuminen ylikuumentuneelle laitteelle voi aiheuttaa lieviä
palovaurioita, kuten punerrusta ja värimuutoksia.
Älä käytä laitetta takakansi irrotettuna
Akku voi irrota laitteesta, mikä voi aiheuttaa vahingoittumisen tai
toimintahäiriön.
Jos laitteessasi on kameran salama tai valo, älä käytä salamaa
ihmisten tai eläinten silmien lähellä
Salaman käyttö silmien lähellä voi aiheuttaa tilapäisen näönmenetyksen tai
vioittaa silmiä.
Ole varovainen altistuessasi vilkkuville valoille
•	 Laitetta käyttäessäsi jätä joitakin valaisimia palamaan huoneessa, äläkä pidä
näyttöä liian lähellä silmiäsi.
•	 Vilkkuvat valot voivat aiheuttaa sairauskohtauksen tai tajunnan menetyksen
katseltaessa videoita tai pelattaessa vilkkuvia valoja sisältäviä pelejä pitkään.
Jos tunnet olosi vähänkään epämukavaksi, lopeta laitteen käyttö heti.
•	 Jos joku sukulaisesi on saanut sairauskohtauksen tai menettänyt tajuntansa
käyttäessään samantyyppistä laitetta, hakeudu lääkärin vastaanotolle ennen
laitteen käyttöä.
Sivu: 173
Suomi
173
•	 Jos tunnet epämukavaa tunnetta, kuten lihaskouristuksia tai sekavuutta,
lopeta heti laitteen käyttö ja hakeudu lääkärin vastaanotolle.
•	 Pidä usein taukoja laitteen käytössä, jotta silmäsi eivät rasitu.
Vähennä toistuvien liikkeiden aiheuttamien vammojen vaaraa
Kun suoritat jatkuvasti tiettyjä toimenpiteitä, kuten painat näppäimiä, piirrät
sormilla merkkejä kosketusnäyttöön tai pelaat pelejä, voit aika ajoin tuntea
olosi epämukavaksi esimerkiksi käsissäsi, niskassasi tai hartioissasi. Jos käytät
laitetta pitkään, pitele laitetta rennolla otteella, paina näppäimiä kevyesti ja
pidä usein taukoja. Jos tunnet laitteen käytön jälkeen epämukavaa tunnetta,
lopeta laitteen käyttö ja hakeudu lääkärin vastaanotolle.
Kuulokemikrofonia käyttäessäsi suojaa kuuloasi ja korviasi
•	 Liiallinen altistuminen koville äänille voi aiheuttaa
kuulovaurion.
•	 Altistuminen koville äänille käveltäessä voi häiritä
keskittymistä ja aiheuttaa onnettomuuden.
•	 Hiljennä ääntä aina, ennen kuin kytket kuulokkeet
äänilähteeseen, ja käytä pienintä mahdollista
äänenvoimakkuutta, jolla kuulet keskustelun tai musiikin.
•	 Kuivassa ympäristössä kuulokemikrofoniin voi syntyä
staattista sähköä.Vältä kuulokemikrofonin käyttöä
kuivissa ympäristöissä, tai pura staattisen sähkön varaus
koskettamalla metalliesinettä ennen kuulokemikrofonin
kytkemistä laitteeseen.
•	 Älä käytä kuulokemikrofonia ajoneuvoa ajaessasi. Muutoin
keskittymisesi voi herpaantua ja voi aiheutua onnettomuus.
Kuulokemikrofonin käyttö ajettaessa voi myös olla laitonta
joillakin alueilla.
Ole varovainen käyttäessäsi laitetta kävellessäsi ja liikkuessasi
•	 Pidä aina silmällä ympäristöäsi, jotta et loukkaannu etkä aiheuta
loukkaantumista.
•	 Varmista, että kuulokemikrofonin kaapeli ei takerru käsiisi tai lähellä oleviin
esineisiin.
Älä pidä laitetta takataskussa tai vyöllä
Jos kaadut, voit loukkaantua tai laite voi vioittua.
Sivu: 174
Suomi
174
Älä maalaa laitetta tai liimaa siihen tarroja
•	 Maali ja tarrat voivat tukkia liikkuvat osat ja estää asianmukaisen toiminnan.
•	 Jos olet allerginen tuotteen maalille tai metalliosille, iholla voi ilmetä kutinaa,
ihottumaa tai turvotusta. Jos näin käy, lopeta laitteen käyttö ja hakeudu
lääkärin vastaanotolle.
Älä käytä laitetta, jos sen näyttö on lohjennut tai rikkoutunut
Särkynyt lasi tai akryyli voi vioittaa käsiäsi ja kasvojasi.Vie laite korjattavaksi
Samsung-huoltoon.
Asenna kannettavat laitteet ja varusteet huolella
•	 Varmista, että ajoneuvoon asennetut kannettavat laitteet tai niiden
lisävarusteet on kiinnitetty hyvin.
•	 Vältä asettamasta laitetta ja lisävarusteita turvatyynyn laajenemisalueelle tai
sen lähelle.Väärin asennetut langattomat laitteet voivat aiheuttaa vakavia
vammoja, kun turvatyyny täyttyy nopeasti.
Älä pudota laitetta tai kohdista siihen iskuja
•	 Laite saattaa vahingoittua tai siihen voi tulla toimintahäiriö.
•	 Jos laite taipuu tai vääristyy, se voi vioittua tai sen osat voivat mennä
epäkuntoon.
Varmista akun ja laturin pitkäikäisyys
•	 Vältä lataamasta laitetta yli viikon ajan, sillä ylilataaminen voi lyhentää akun
käyttöikää.
•	 Ajan myötä käyttämättömän laitteen varaus purkautuu ja laite on ladattava
ennen käyttöä.
•	 Irrota laturi virtalähteistä, kun se ei ole käytössä.
•	 Käytä akkua vain sen suunniteltuihin käyttötarkoituksiin.
•	 Akkujen jättäminen käyttämättömiksi pitkäksi ajaksi voi lyhentää niiden
käyttöikää ja suorituskykyä. Se voi myös aiheuttaa akkuihin toimintahäiriön
tai räjähdyksen tai tulipalon.
•	 Noudata kaikkia tässä käyttöoppaassa olevia ohjeita, jotta varmistat
laitteen ja akun mahdollisimman pitkän käyttöiän.Varoitusten ja ohjeiden
noudattamatta jättämisestä aiheutuvat viat voivat mitätöidä valmistajan
takuun.
•	 Laite voi kulua ajan myötä.Takuu kattaa sen voimassaoloajan jotkin osat
ja korjaukset, mutta se ei kata hyväksymättömien lisävarusteiden käytön
aiheuttamia vahinkoja eikä kulumista.
Sivu: 175
Suomi
175
Toimi laitetta käyttäessäsi seuraavasti
•	 Pitele laitetta pystyssä, aivan kuten perinteistä puhelinta.
•	 Puhu suoraan mikrofoniin.
•	 Älä peitä antennin sijaintialuetta kädellä tai millään esineellä. Muutoin voi
ilmetä yhteysongelmia tai akku voi tyhjentyä.
Älä pura, muunna tai korjaa laitetta
•	 Muutokset ja muunnokset voivat mitätöidä laitteen valmistajan antaman
takuun. Jos laite vaatii huoltoa, vie se Samsung-huoltoon.
•	 Älä pura akkua tai tee siihen reikää, sillä se voi aiheuttaa räjähdyksen.
•	 Katkaise laitteesta virta ennen akun irrottamista. Jos akku irrotetaan laitteen
virran ollessa kytkettynä, laitteeseen voi tulla toimintahäiriö.
Toimi laitetta puhdistaessasi seuraavasti
•	 Pyyhi laite tai laturi pyyhkeellä tai liinalla.
•	 Puhdista akun navat pumpulitukolla tai liinalla.
•	 Älä käytä kemikaaleja tai hajusteita. Muutoin laitteen ulkopinta voi
värjääntyä tai syöpyä tai voi aiheutua sähköisku tai tulipalo.
Älä käytä laitetta muuhun kuin sen asianmukaiseen
käyttötarkoitukseen
Laitteeseen voi tulla toimintahäiriö.
Älä häiritse muita, kun käytät laitetta julkisissa tiloissa
Anna laite vain ammattitaitoisen henkilöstön huollettavaksi
Epäpätevät henkilöt voivat vahingoittaa laitettasi, jolloin valmistajan takuu ei
ole enää voimassa.
Käsittele SIM-kortteja, muistikortteja ja kaapeleita huolellisesti
•	 Asettaessasi muistikortin tai kytkiessäsi kaapelin laitteeseen varmista, että
kortti asetetaan tai kaapeli liitetään oikein päin.
•	 Älä poista korttia, kun laite siirtää tai kun sillä käsitellään tietoja, sillä muuten
tietoja voi hävitä ja/tai kortti tai laite voi vahingoittua.
•	 Suojele kortteja voimakkailta iskuilta, staattiselta sähköltä ja muiden
laitteiden aiheuttamilta sähköisiltä häiriöiltä.
•	 Älä koske kullanvärisiin napoihin tai liitäntöihin sormin tai metalliesineillä.
Jos kortti on likainen, pyyhi se pehmeällä liinalla.
•	 Kortin asettaminen tai kaapelin kytkeminen väärin voi vahingoittaa
monitoimiliitäntää tai laitteen muita osia.
Sivu: 176
Suomi
176
Varmista pääsy hätäpalveluihin
Hätäpuhelut laitteesta eivät ehkä ole mahdollisia tietyillä alueilla tai tietyissä
olosuhteissa. Ennen kuin matkustat harvaan asutulle tai huonon kuuluvuuden
alueelle, varaudu ottamaan yhteys hätäpalveluihin jollakin vaihtoehtoisella
tavalla.
Suojaa henkilökohtaiset tietosi ja estä arkaluontoisten tietojen
paljastuminen ja väärinkäyttö
•	 Laitetta käyttäessäsi varmuuskopioi tärkeät tiedot. Samsung ei ole vastuussa
kadonneista tiedoista.
•	 Kun hävität laitteen, varmuuskopioi kaikki tiedot ja nollaa laite sitten, jotta
estät henkilökohtaisten tietojesi väärinkäytön.
•	 Lue huolellisesti käyttöoikeusnäytön teksti sovelluksia ladatessasi. Ole
erityisen varovainen ladatessasi sellaisia sovelluksia, joilla on pääsy moniin
toimintoihin tai huomattavan suureen määrään henkilökohtaisia tietojasi.
•	 Tarkista säännöllisesti, onko tilejäsi käytetty luvattomasti tai epäilyttävästi.
Jos löydät merkkejä henkilökohtaisten tietojesi väärinkäytöstä, ota yhteys
palveluntarjoajaan tilitietojesi poistamista tai muuttamista varten.
•	 Jos laitteesi katoaa tai varastetaan, vaihda tiliesi salasanat henkilökohtaisten
tietojesi suojaamiseksi.
•	 Vältä tuntemattomista lähteistä peräisin olevien sovellusten käyttöä ja
lukitse laitteesi kuviolla, salasanalla tai PIN-koodilla.
Älä jakele tekijänoikeuksien suojaamaa aineistoa
Älä jakele tallentamaasi tekijänoikeuksien suojaamaa aineistoa muille ilman
sisällön omistajien suostumusta. Se voi olla tekijänoikeuslakien vastaista.
Valmistaja ei ole vastuussa mistään oikeustoimista, jotka aiheutuvat käyttäjän
lainvastaisesta tekijänoikeuksien suojaaman aineiston käytöstä.
Sivu: 177
Suomi
177
Haittaohjelmat ja virukset
Suojaa laite haittaohjelmilta ja viruksilta noudattamalla seuraavia
käyttövihjeitä. Muutoin voi aiheutua vahinkoja tai tietojen
menetyksiä, joita takuuhuolto ei kata
•	 Älä lataa tuntemattomia sovelluksia.
•	 Älä käy Internet-sivuilla, joihin et luota.
•	 Poista tuntemattomilta lähettäjiltä tulleet epäilyttävät viestit tai
sähköpostiviestit.
•	 Aseta salasana ja vaihda sitä usein.
•	 Poista Bluetooth ja muut langattomat toiminnot käytöstä, kun et tarvitse
niitä.
•	 Jos laite toimii epänormaalisti, tarkista mahdolliset tartunnat suorittamalla
virustorjuntaohjelma.
•	 Suorita virustorjuntaohjelma laitteessa ennen uusien ladattujen sovellusten
ja tiedostojen käynnistämistä.
•	 Asenna virustorjuntaohjelmat tietokoneeseen ja tarkista mahdolliset
tartunnat suorittamalla ohjelmat säännöllisesti.
•	 Älä muokkaa rekisteriasetuksia tai tee muutoksia laitteen
käyttöjärjestelmään.
Tuotteen turvallinen hävittäminen
(Elektroniikka ja sähkölaitteet)
(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)
Tämä merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa
merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia elektronisia
laitteita (esimerkiksi laturia, kuulokkeita tai USB-kaapelia) ei saa
hävittää kotitalousjätteen mukana.
Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle
aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on
eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista
uusiokäyttöä varten.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta
kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai
paikalliseen ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää
hankintasopimuksen ehdot.Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun
kaupallisen jätteen seassa.
Sivu: 178
Suomi
178
Tuotteen akkujen oikea hävittäminen
(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)
Akun, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa,
että tämän tuotteen sisältämiä akkuja ei saa hävittää muun
kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt.
Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että akku sisältää
elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli EU:n direktiivien 2006/66
viiterajojen. Jos akkuja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa
ihmisten terveyttä tai ympäristöä.
Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä – erottele akut
muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan
akkujen palautusjärjestelmään.
Tuotteen akkujen oikea hävittäminen
(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)
Akun, käyttöoppaan tai pakkauksen merkintä osoittaa, että
laitteen akkua ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana.
Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että akku sisältää
elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli EU:n direktiivien 2006/66
viiterajojen.
Tuotteen akku ei ole käyttäjän vaihdettavissa. Akun vaihtamiseen liittyvää
lisätietoa saat ottamalla yhteyttä palveluntarjoajaan. Älä yritä irrottaa akkua tai
hävittää sitä polttamalla. Älä pura tai murskaa akkua tai tee siihen reikiä. Jos
aiot hävittää laitteen, jätteidenkeräyspiste huolehtii tarvittavista kierrätys- ja
käsittelytoimenpiteistä akku mukaan lukien.
Sivu: 179
Suomi
179
Vastuuvapauslauseke
Jotkin tällä laitteella käytettävät sisällöt ja palvelut kuuluvat kolmansille
osapuolille ja ovat tekijänoikeus-, patentti- ja/tai tavaramerkkilakien ja/tai
aineetonta omaisuutta koskevien lakien suojaamia. Sellaiset sisällöt ja palvelut
on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen ei-kaupalliseen käyttöön. Sisältöä ja
palveluja ei saa käyttää sellaisella tavalla, johon sisällön omistaja tai palvelun
tarjoaja ei ole myöntänyt lupaa. Rajoittamatta yllä mainittua, paitsi jos soveltuva
sisällön omistaja tai palvelun tarjoaja on erityisesti valtuuttanut tämän, sinulla ei
ole lupaa muuttaa, kopioida, julkaista, ladata verkkoon, siirtää, kääntää, myydä,
luoda johdannaistuotteita, käyttää tai jakaa millään tavalla tai millään välineellä
mitään tämän laitteen kautta esitettyä sisältöä tai palvelua.
”KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLTÖ JA PALVELUTTARJOTAAN SELLAISENAAN.
SAMSUNG EITAKAA NÄIN HANKITTUA SISÄLTÖÄ EIKÄ PALVELUJA, EI
SELKEÄSANAISESTI EIKÄVIHJATUSTI EIKÄ MIHINKÄÄNTARKOITUKSEEN.
SAMSUNG ERITYISESTI KIELTÄYTYY OTTAMASTAVASTUUTA MISTÄÄN
VIHJATUISTAVAKUUTUKSISTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI RAJOITTAVASTI
MYYTÄVYYTTÄTAI SOVELTUVUUTTATIETTYYNTARKOITUKSEEN KOSKEVAT
VAKUUTUKSET. SAMSUNG EITAKAA MINKÄÄNTÄMÄN LAITTEEN KAUTTA
TARJOTUN SISÄLLÖN EIKÄ PALVELUNTARKKUUTTA, PÄTEVYYTTÄ, PÄIVITYSTÄ,
LAILLISUUTTA EIKÄTÄYDELLISYYTTÄ EIKÄ MISSÄÄNTAPAUKSESSA, EI
HUOLIMATTOMUUDESTAKAAN, OLEVASTUUSSA SOPIMUKSESSATAI MUUTOIN
KATETUSTA SUORASTA, EPÄSUORASTA, SATUNNAISESTA, ERITYISESTÄTAI
SEURAAMUKSELLISTAVAHINGOSTA, LAKIKULUISTA, KULUISTA EIKÄ MUISTA
KORVAUKSISTA, JOTKA JOHTUVAT SINUNTAI KOLMANNEN OSAPUOLEN
KÄYTTÄMÄSSÄ SISÄLLÖSSÄTAI PALVELUSSA OLEVASTATIEDOSTATAI LIITTYVÄT
SELLAISEEN, EI EDES JOS SELLAINEN KORVAUS ON MAINITTU”.
Kolmannen osapuolen palvelut voidaan lakkauttaa tai keskeyttää milloin
tahansa, eikä Samsung väitä eikä takaa, että sisältö tai palvelu on tarjolla
tiettyä aikaa. Kolmannet osapuolet lähettävät sisällöt ja palvelut sellaisten
verkkojen ja lähetyslaitteiden kautta, joita Samsung ei hallitse. Rajoittamatta
tämän vastuuvapautuslausekkeen yleisyyttä, Samsung kieltäytyy erityisesti
vastuusta ja korvausvelvollisuudesta, joka koskee sellaisen sisällön tai palvelun
keskeytystä tai lakkauttamista, joka tämän laitteen kautta tarjotaan.
Samsung ei ole vastuussa eikä korvausvelvollinen sisältöön ja palveluihin
liittyvästä asiakaspalvelusta. Kaikki sisältöön ja palveluihin liittyvät kysymykset
tulee esittää suoraan kyseisen sisällön tai palvelun toimittajalle.

Kysymykset & vastaukset

Merkin Samsung Galaxy S4 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Samsung Galaxy S4

Onko sinulla kysymys tuotteesta Samsung Galaxy S4, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Samsung Galaxy S4 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Samsung Galaxy S4 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.