Philips HTL2160T käyttöohjeet

Katso tuotteen Philips HTL2160T allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Philips
  • Tuote: Kaiutin
  • Malli/nimi: HTL2160T
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Italialainen, Espanja, Tanska, Norja, Ruotsalainen, Puola, Suomalainen, Portugali, Tšekki, Slovakki, Unkari, Venäjä, Romanialainen

Sisällysluettelo

Sivu: 0
www.philips.com/welcome
Käyttöopas
Aina apuna
Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
HTL2160
Kysy
Philipsiltä
Kysy
Philipsiltä
Sivu: 1
2
FI
Sisällysluettelo
1	 Tärkeää   3
Ohje ja tuki   3
Turvallisuus   3
Tuotteen huolto   4
Ympäristöstä huolehtiminen   4
2	 SoundBar   5
SoundBarin kokoaminen   5
Päälaite   5
Kaukosäädin   5
Liittimet   6
3	 Liitännät   7
Sijoittaminen   7
Äänen liittäminen televisiosta tai
muista laitteista   7
4	 SoundBarin käyttö   9
Säädä äänenvoimakkuutta   9
Äänen valinta   9
MP3-soitin   9
USB-muistilaitteet   9
Automaattinen valmiustila   10
Äänen toistaminen Bluetoothin kautta   10
Ota tehdasasetukset käyttöön   10
5	 Seinäteline   11
6	 Tuotetiedot   12
7	 Vianmääritys   13
8	 Huomautus   14
Vaatimustenmukaisuus   14
Tavaramerkit   14
Sivu: 2
3 FI
1	Tärkeää
Perehdy kaikkiin ohjeisiin, ennen kuin alat käyttää
tätä laitetta.Takuu ei ole voimassa, jos vika
johtuu siitä, että ohjeita ei ole noudatettu.
Ohje ja tuki
Philipsillä on laaja verkkotuki. Osoitteessa www.
philips.com/support voit:
•	 ladata käyttöoppaan ja pikaoppaan
•	 katsoa video-oppaita (saatavilla vain tietyille
malleille)
•	 etsiä vastauksia usein kysyttyihin
kysymyksiin (usein kysytyt kysymykset)
•	 lähettää meille kysymyksiä
•	 lähettää chat-viestejä Philipsin
tukiedustajalle.
Valitse kieli noudattamalla sivuston ohjeita ja
kirjoita sitten mallinumero.
Voit halutessasi pyytää tukea maasi Philips-
kuluttajatuesta. Ennen kuin otat yhteyden
Philipsiin, kirjoita television malli- ja sarjanumero
muistiin.Tämä tieto on laitteen takapaneelissa tai
pohjassa.
Turvallisuus
Sähköiskun tai tulipalon vaara!
•	 Älä altista tuotetta tai lisätarvikkeita sateelle
tai vedelle. Älä aseta nestettä sisältäviä
astioita kuten maljakoita tuotteen lähelle.
Jos nesteitä kaatuu tuotteen päälle tai
sisään, irrota laite heti verkkopistorasiasta.
Ota yhteys Philipsin asiakastukeen, jotta
tuote tarkastetaan ennen käyttöä.
•	 Älä aseta tuotetta tai lisätarvikkeita
avotulen tai muiden lämmönlähteiden
lähelle tai suoraan auringonvaloon.
•	 Älä koskaan aseta esineitä
ilmastointiaukkoihin tai muihin tuotteen
aukkoihin.
•	 Kun järjestelmän virta katkaistaan laitteen
katkaisimesta tai irrottamalla pistoke, laite
on helppo ottaa uudelleen käyttöön.
•	 Irrota tuotteen virtajohto pistorasiasta
ennen ukkosmyrskyjä.
•	 Irrota virtajohto aina vetämällä
pistokkeesta, ei johdosta.
Oikosulun tai tulipalon vaara!
•	 Ennen kuin liität tuotteen pistorasiaan,
varmista, että virran jännite vastaa laitteen
takaseinään tai pohjaan painettua arvoa.
Älä liitä tuotetta pistorasiaan, jos jännite ei
ole sama.
Loukkaantumisen tai SoundBarin
vaurioitumisen vaara!
•	 Älä koskaan aseta tuotetta tai muita
esineitä virtajohtojen tai muiden
elektronisten laitteiden päälle.
•	 Jos tuotetta kuljetetaan alle 5 °C:n
lämpötilassa, poista tuote pakkauksesta ja
anna sen lämmetä huoneenlämpöiseksi
ennen sen liittämistä virtalähteeseen.
•	 Jotkin tämän tuotteen osat on voitu
valmistaa lasista. Estä loukkaantuminen ja
vahingot käsittelemällä tuotetta varovasti.
Ylikuumenemisen vaara!
•	 Älä koskaan asenna tuotetta ahtaaseen
tilaan. Jätä tuotteen ympärille vähintään
10 cm tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään.
Varmista, että verhot tai muut esineet eivät
peitä tuotteen ilmastointiaukkoja.
Saastumisen vaara!
•	 Käytä aina samanlaisia paristoja yhdessä (älä
sekoita esimerkiksi vanhoja ja uusia tai hiili-
ja alkalipohjaisia paristoja keskenään).
•	 Räjähdyksen vaara, jos paristot asetetaan
paikalleen väärin.Vaihda vain samanlaiseen
tai vastaavaan.
•	 Poista käytetyt paristot kaukosäätimestä.
Poista paristot myös, jos tiedät, ettei
kaukosäädintä käytetä pitkään aikaan.
•	 Paristot ovat ongelmajätettä: toimita
käytetyt paristot asianmukaiseen
keräyspisteeseen.
Paristojen nielemisvaara!
•	 Tuote/kaukosäädin saattaa sisältää
nappipariston, jonka voi vahingossa niellä.
Sivu: 3
4
FI
Pidä paristot aina poissa lasten ulottuvilta!
Nielty paristo voi aiheuttaa vakavan
vamman tai kuoleman. Pariston nieleminen
voi kahdessa tunnissa aiheuttaa vakavia
sisäisiä palovammoja.
•	 Jos epäilet, että paristo on nielty tai
joutunut mihin tahansa ruumiin aukkoon,
mene välittömästi lääkäriin.
•	 Kun vaihdat paristot, pidä aina kaikki uudet
ja käytetyt paristot lasten ulottumattomissa.
Varmista paristojen vaihtamisen jälkeen,
että paristolokero menee kunnolla kiinni.
•	 Jos paristolokeroa ei saa kunnolla kiinni,
lopeta tuotteen käyttäminen. Pidä tuote
poissa lasten ulottuvilta ja ota yhteyttä
valmistajaan.
Tämä on LUOKAN II laite, jossa on
kaksoiseristys ja jossa ei ole maadoitusta.
Ohje ja tuki
Philipsillä on laaja verkkotuki. Osoitteessa www.
philips.com/support voit:
•	 ladata käyttöoppaan ja pikaoppaan
•	 katsoa video-oppaita (saatavilla vain tietyille
malleille)
•	 etsiä vastauksia usein kysyttyihin
kysymyksiin (usein kysytyt kysymykset)
•	 lähettää meille kysymyksiä
•	 lähettää chat-viestejä Philipsin
tukiedustajalle.
Valitse kieli noudattamalla sivuston ohjeita ja
kirjoita sitten mallinumero.
Voit halutessasi pyytää tukea maasi Philips-
kuluttajatuesta. Ennen kuin otat yhteyden
Philipsiin, kirjoita television malli- ja sarjanumero
muistiin.Tämä tieto on laitteen takapaneelissa tai
pohjassa.
Tuotteen huolto
Puhdista laitetta vain mikrokuituliinalla.
Ympäristöstä huolehtiminen
Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on
käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin
kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/
EY soveltamisalaan.Tutustu paikalliseen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.
Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä
vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana.
Tuotteen asianmukainen hävittäminen
auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille
mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.
Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n
direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa
hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.
Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen
keräysjärjestelmään.Hävittämällä tuotteet oikein
ehkäiset ympäristö- ja henkilöhaittoja.
Sivu: 4
5 FI
2	SoundBar
Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi
Philipsin laitteen. Käytä hyväksesi Philipsin tuki
ja rekisteröi SoundBar osoitteessa www.Philips.
com/welcome.
SoundBarin kokoaminen
Kokoa SoundBar pikaoppaan ohjeiden
mukaisesti (vaihe 1).
Päälaite
Tämä osa sisältää päälaitteen esittelyn.
a	
SoundBarin kytkeminen toimintaan tai
valmiustilaan.
b	 VOLUME +-
Äänenvoimakkuuden lisääminen tai
vähentäminen
c	 SOURCE
SoundBarin äänilähteen valitseminen.
d	 Virta
Syttyy, kun SoundBar käynnistetään.
e	 Lähteen ilmaisimet
•	 COAX/OPT/AUX: Syttyy, kun
äänilähteeksi vaihdetaan koaksiaali,
optinen tai analoginen.
•	 USB: Syttyy siirryttäessä USB-lähteeseen.
a b c
f g
e
d
•	 AUDIO-IN: Syttyy siirryttäessä
äänilähteeseen.
f	 SURR
Syttyy, kun valitsetVirtual Surround -äänen.
g	 Bluetooth
Syttyy siirryttäessä Bluetooth-tilaan.
Kaukosäädin
Tämä osa sisältää kaukosäätimen esittelyn.
a	 (Valmiustila)
SoundBarin kytkeminen toimintaan tai
valmiustilaan.
a
b
d
c
e
f
g
h
i
k
l
j
Sivu: 5
6
FI
b	 COAX
Vaihda äänilähde koaksiaaliliitäntään.
c	 USB
Äänilähteen vaihtaminen USB-liitäntään.
d	 OPTICAL
Vaihda äänilähde optiseen liitäntään.
e	 Bluetooth
Vaihtaa Bluetooth-tilaan.
f	 TREBLE +/-
Lisää tai vähennä diskanttia.
g	 SURR
Vaihda stereon jaVirtual surround -äänen
välillä.
h	
Mykistä tai palauta ääni.
i	 BASS +/-
Lisää tai vähennä bassoa.
j	 VOLUME +/-
Äänenvoimakkuuden lisääminen tai
vähentäminen
k	 AUDIO-IN
Audio in -lähteen valinta äänilähteeksi.
l	 AUX
Vaihda äänilähde AUX-liitäntään.
Liittimet
Tämä osa sisältää SoundBarin liitäntöjen
esittelyn.
Yläosan liitännät
a	 (USB)
b
a
USB-muistilaitteen äänitulo.
b	 AUDIO-IN
Äänitulo MP3-soittimesta (3,5 mm:n
liitäntä).
Taustapaneelin liitännät
a	 AUDIO IN
Television tai analogisen laitteen analogisen
äänilähdön liitäntä.
b	 DIGITAL IN-COAXIAL
Television tai digitaalisen laitteen
koaksiaaliäänilähdön liitäntä.
c	 DIGITAL IN-OPTICAL
Television tai digitaalisen laitteen optisen
äänilähdön liitäntä.
d	 SUBWOOFER
Laitteen mukana toimitetun subwooferin
liitäntä.
e	 AC MAINS~ -liitäntä
Virtalähteen liitäntä.
e
b
a c
d
Sivu: 6
7 FI
3	Liitännät
Tässä luvussa on ohjeita SoundBarin liittämisestä
televisioon ja muihin laitteisiin.
Pikaoppaassa on tietoja SoundBarin ja sen
lisälaitteiden perusliitännöistä.
Huomautus
•
• Tunniste- ja tehotiedot on mainittu laitteen takana
olevassa arvokilvessä.
•
• Varmista ennen liitäntöjen tekemistä, että kaikki laitteet
on irrotettu virtalähteestä.
Sijoittaminen
Sijoita subwoofer vähintään 1 metrin päähän
SoundBarista ja kymmenen senttimetrin
etäisyydelle seinästä.
Saat parhaan tuloksen sijoittamalla subwooferin
alla kuvatulla tavalla.
Äänen liittäminen televisiosta
tai muista laitteista
Voit toistaa television tai jonkin toisen laitteen
ääntä SoundBar-kaiuttimien kautta.
Käytä television, SoundBarin ja muiden laitteiden
laadukkainta liitäntää.
1. vaihtoehto: äänen liittäminen
digitaalisella optisella kaapelilla
Laadukkain ääni
1	 Liitä optinen kaapeli SoundBarin
OPTICAL-liitäntään ja television tai muun
laitteen OPTICAL OUT -liitäntään.
•	 Digitaalisessa optisessa liitännässä voi
olla merkintä SPDIF tai SPDIF OUT.
2. vaihtoehto: äänen liittäminen
digitaalisella koaksiaalikaapelilla
Laadukkain ääni
1	 Liitä koaksiaalikaapeli SoundBarin
COAXIAL-liitäntään ja television tai
muun laitteen COAXIAL/DIGITAL OUT
-liitäntään.
TV
Sivu: 7
8
FI
•	 Digitaalisessa koaksiaaliliitännässä voi
olla merkintä DIGITAL AUDIO OUT.
3. vaihtoehto: äänen liittäminen
analogisilla äänikaapeleilla
Peruslaatuinen ääni
1	 Liitä analoginen kaapeli SoundBarin AUX-
liitäntöihin ja television tai muun laitteen
AUDIO OUT -liitäntöihin.
DVD
Sivu: 8
9 FI
4	SoundBarin
käyttö
Tässä luvussa kerrotaan, miten SoundBarilla
toistetaan ääntä siihen liitetyistä laitteista.
Ennen aloittamista
•	 Tee tarvittavat liitännät pikaoppaan
ohjeiden mukaan tai lataa käyttöopas
osoitteesta www.philips.com/support.
•	 Vaihda SoundBarissa muiden laitteiden
oikea lähde.
Säädä äänenvoimakkuutta
1	 Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta
VOLUME +/- -painikkeella.
•	 Mykistä (MUTE) -painikkeella.
•	 Palauta ääni painamalla (MUTE)
-painiketta uudelleen tai painamalla
VOLUME +/- -painiketta.
»
» Kaikki päälaitteen Lähteen
ilmaisimet vilkkuvat kahdesti, kun
äänenvoimakkuus asetetaan enimmäis-
tai vähimmäisvoimakkuuteen.
Äänen valinta
Tässä luvussa kerrotaan, miten valitaan paras
ääni videolle tai musiikille.
Surround-tila
Surround-tiloilla koet täydellisen
kuunteluelämyksen.
1	 Valitse surround-tila painamalla SURR-
painiketta.
•	 [Virtual surround]: Luo erittäin
tehokkaan surround-kokemuksen.
Päälaitteen merkkivalo SURR syttyy.
•	 [STEREO]: Kaksikanavainen stereoääni.
Soveltuu musiikin kuunteluun.
Taajuuskorjain
Säädä SoundBarin korkean taajuuden (diskantti)
ja matalan taajuuden (basso) asetuksia.
1	 Vaihda taajuutta painamalla TREBLE +/--
tai BASS +/--painiketta.
»
» Kaikki päälaitteen Lähteen ilmaisimet
vilkkuvat kahdesti, kun diskantti
tai basso asetetaan enimmäis- tai
vähimmäisvoimakkuuteen.
MP3-soitin
Liitä MP3-soittimesi ja toista äänitiedostoja tai
musiikkia.
Vaatimukset
•	 MP3-soitin.
•	 3,5 mm:n stereoäänikaapeli.
1	 Liitä MP3-soitin SoundBarin AUDIO-IN-
liitäntään 3,5 mm:n stereoäänikaapelilla.
2	 Painamalla AUDIO-IN-painiketta.
3	 Valitse toistettavat äänitiedostot tai musiikki
ja aloita toisto MP3-soittimen painikkeilla.
USB-muistilaitteet
Kuuntele ääntä USB-muistilaitteesta, kuten MP3-
soittimesta ja USB Flash -muistista.
Vaatimukset
•	 USB-muistilaite, joka on FAT-alustettu ja
joka on yhteensopiva Mass Storage Class
-luokan kanssa.
•	 USB-muistilaitteen MP3- tai WMA-tiedosto
1	 Liitä USB-muistilaite SoundBariin.
2	 Paina USB kaukosäätimessä.
»
» Toisto käynnistyy muutaman sekunnin
kuluttua.
Sivu: 9
10
FI
Huomautus
•
• Tämä tuote ei ole välttämättä yhteensopiva tietyn
tyyppisten USB-tallennuslaitteen kanssa.
•
• Jos käytät USB-jatkokaapelia, USB-keskitintä tai useiden
USB-muistikorttien lukijaa, USB-muistilaitetta ei ehkä
voida tunnistaa.
•
• Digikameroiden PTP-protokollia ei tueta.
•
• Älä irrota USB-tallennuslaitetta, kun sitä luetaan.
•
• DRM-suojattuja musiikkitiedostoja (MP3,WMA) ei
tueta.
•
• Tuettu USB-portti: 5V , 500 mA.
Automaattinen valmiustila
SoundBar siirtyy automaattisesti valmiustilaan
toistettaessa mediaa liitetyltä laitteelta, jos:
•	 mitään painiketta ei paineta 15 minuuttiin ja
•	 liitetystä laitteesta ei toisteta ääntä.
Äänen toistaminen
Bluetoothin kautta
Liitä SoundBar Bluetooth-laitteeseen (kuten
iPad, iPhone, iPod touch,Android-puhelin tai
kannettava tietokone) Bluetoothin kautta ja voit
kuunnella laitteelle tallennettuja äänitiedostoja
SoundBar-kaiuttimien kautta.
Vaatimukset
•	 Bluetooth-laite, joka tukee Bluetooth A2DP
-profiilia ja jossa on Bluetooth-versio 2.1 +
EDR.
•	 SoundBarin ja Bluetooth-laitteen välinen
toiminta-alue on noin 10 metriä.
1	 Siirrä SoundBar Bluetooth-tilaan
kaukosäätimen Bluetooth-painikkeella.
»
» Bluetooth-merkkivalo vilkkuu nopeasti.
2	 Ota Bluetooth käyttöön Bluetooth-
laitteessa ja aloita yhteyden muodostus
hakemalla ja valitsemalla Philips HTL2160
(katso Bluetooth-laitteen käyttöoppaasta
ohjeita Bluetoothin käyttöönottamiseen).
•	 Anna pyydettäessä salasanaksi 0000.
»
» Yhteyden aikana merkkivalo vilkkuu
hitaammin.
3	 Odota, kunnes SoundBar antaa äänimerkin.
»
» Kun Bluetooth-yhteys on muodostettu,
Bluetooth-merkkivalo syttyy.
»
» Jos yhteys katkeaa, Bluetooth-
merkkivalo vilkkuu jatkuvasti hitaasti.
4	 Valitse ja toista äänitiedostoja tai musiikkia
Bluetooth-laitteessa.
•	 Jos puhelu saapuu toiston aikana,
musiikin toisto keskeytetään.Toisto
jatkuu, kun puhelu päättyy.
5	 Poistu Bluetooth-tilasta valitsemalla toinen
lähde.
•	 Kun siirryt takaisin Bluetooth-tilaan,
Bluetooth-yhteys on edelleen käytössä.
Huomautus
•
• Laitteen ja SoundBarin välissä olevat esteet, kuten seinät,
laitteen metallikotelo tai muut lähellä olevat samaa
taajuutta käyttävät laitteet, saattavat häiritä musiikin
suoratoistoa.
•
• Jos haluat liittää SoundBarin toiseen Bluetooth-
laitteeseen, sinun on poistettava jo liitetty Bluetooth-
laite käytöstä.
•
• Philips ei takaa täydellistä yhteensopivuutta kaikkien
Bluetooth-laitteiden kanssa.
Ota tehdasasetukset käyttöön
Voit palauttaa SoundBarin tehtaalla ohjelmoidut
oletusasetukset.
1	 Paina mykistystilassa nopeasti AUX-
painiketta kahdesti.
»
» Tehdasasetukset palautuvat.
Sivu: 10
11 FI
5	Seinäteline
Huomautus
•
• Koninklijke Philips Electronics N.V. ei vastaa virheellisestä
seinäkiinnityksestä, jonka seurauksena tapahtuu
onnettomuus tai vahinko. Jos sinulla on kysyttävää, ota
yhteyttä oman maasi Philipsin asiakastukeen.
•
• Varmista ennen SounBarin kiinnittämistä seinälle, että
seinä kestää laitteen painon.
Ruuvin pituus/halkaisija
Varmista, että käytät SoundBarin kiinnitykseen
sopivan pituisia ja halkaisijaltaan sopivan kokoisia
ruuveja.Tarvittavien ruuvien koko määräytyy
seinätelineen kiinnitystavan mukaan.
Tietoja SoundBarin asentamisesta seinälle on
pikaoppaassa.
> 25mm
3 - 3.5mm
Sivu: 11
12
FI
6	Tuotetiedot
Huomautus
•
• Muotoilu ja tiedot voivat muuttua ilman erillistä
ilmoitusta.
Vahvistin
•	 Kokonaisteho: 60 W RMS (+/- 0,5 dB,
10 %THD)
•	 Taajuusvaste: 20 Hz–20 kHz / ±3 dB
•	 Signaali/kohina-suhde: >65 dB (CCIR) /
(A-painotettu)
•	 Tuloherkkyys:
•	 AUX: 2V
•	 AUDIO-IN: 1 V
Ääni
•	 Digitaalinen S/PDIF-äänitulo:
•	 Koaksiaali: IEC 60958-3
•	 Optinen:TOSLINK
USB
•	 Yhteensopivuus: Hi-Speed USB (2.0)
•	 Luokat: USB Mass Storage Class (MSC)
•	 Tiedostojärjestelmä: FAT16 ja FAT32
•	 Tukee MP3- ja WMA-tiedostomuotoja
•	 Näytteenottotaajuus:
•	 MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22
kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
•	 WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
•	 Vakiobittinopeus:
•	 MP3: 8–320 kbps
•	 WMA: 64–192 kbps
•	 Versio:
•	 WMA:V7,V8,V9
Bluetooth
•
• Bluetooth-profiili:A2DP
•
• Bluetooth-versio: 2.1+EDR
Päälaite
•
• Virtalähde: 220–240V~; 50–60 Hz
•
• Virrankulutus: 30 W
•
• Virrankulutus valmiustilassa: ≤0,5 W
•	 Kaiuttimen impedanssi: 8 ohmia
(diskanttikaiutin), 4 ohmia (bassokaiutin)
•	 Taajuusvaste: 160–20 kHz
•
• Mitat (LxKxS): 800 x 75,6 x 52,4 mm
•
• Paino: 1,2 kg
•	 Käyttölämpötila ja -ilmankosteus: 0–40 °C,
5–90 %:n ilmankosteus kaikille ilmastoille
•	 Säilytyslämpötila ja -ilmankosteus: -40–70
°C, 5–95 %
Subwoofer
•	 Impedanssi: 8 ohmia
•	 Kaiutinelementit: 130 mm (5,25")
bassokaiutin
•	 Taajuusvaste: 45–200 Hz
•	 Mitat (LxKxS): 165 x 240 x 295 mm
•	 Paino: 2,6 kg
•	 Kaapelin pituus: 3 m
Kaukosäätimen paristot
•	 1 x CR2025
Sivu: 12
13 FI
7	Vianmääritys
Vakava varoitus
•
• Sähköiskun vaara. Älä koskaan avaa tuotteen runkoa.
Älä yritä korjata tuotetta itse, jotta takuu ei
mitätöidy.
Jos sinulla on ongelmia laitteen käytön kanssa,
tarkista seuraavat seikat, ennen kuin otat
yhteyden huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, saat
tukea osoitteessa www.philips.com/support.
Päälaite
SoundBarin painikkeet eivät toimi.
•	 Irrota SoundBarin virtajohto pistorasiasta
muutamaksi minuutiksi ja liitä se uudelleen.
Ääni
Äänettömät SoundBar-kaiuttimet
•	 Liitä äänikaapeli SoundBariin sekä
televisioon tai muihin laitteisiin.
•	 Palauta SoundBarin tehdasasetukset.
•	 Valitse oikea äänitulo kaukosäätimellä.
•	 Varmista, ettei SoundBaria ole mykistetty.
Vääristynyt ääni tai kaiku.
•	 Jos toistatTV:n äänen SoundBarin kautta,
varmista, ettäTV on mykistetty.
Bluetooth
Laite ei saa yhteyttä SoundBariin.
•	 Laite ei tue SoundBarin edellyttämiä
yhteensopivia profiileja.
•	 Laitteen Bluetooth-toimintoa ei ole
otettu käyttöön. Katso toiminnon
käyttöönottamista koskevat ohjeet laitteen
käyttöoppaasta.
•	 Laitetta ei ole liitetty oikein. Liitä laite oikein.
(katso 'Äänen toistaminen Bluetoothin
kautta' sivulla 10)
•	 SoundBariin on jo liitetty toinen Bluetooth-
laite. Katkaise liitetyn laitteen yhteys ja yritä
uudelleen.
Äänentoiston laatu liitetystä Bluetooth-
laitteesta on heikko.
•	 Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta
lähemmäs SoundBaria tai poista laitteen ja
SoundBarin välissä olevat esteet.
Liitetty Bluetooth-laite muodostaa ja katkaisee
yhteyden jatkuvasti.
•	 Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta
lähemmäs SoundBaria tai poista laitteen ja
SoundBarin välissä olevat esteet.
•	 Poista Bluetooth-laitteen Wi-Fi-toiminto
käytöstä häiriöiden välttämiseksi.
•	 Joissakin Bluetooth-laitteissa Bluetooth-
yhteys katkaistaan automaattisesti virran
säästämiseksi.Tämä ei ole SoundBarin vika.
Sivu: 13
14
FI
8	Huomautus
Tämä osa sisältää lainopilliset tiedot ja
tavaramerkki-ilmoitukset.
Vaatimustenmukaisuus
Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä
koskevien vaatimusten mukainen.
Philips Consumer Lifestyle vakuuttaa täten, että
tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten
vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden
ehtojen mukainen.
CE-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen kopio
on saatavilla käyttöoppaan PDF-versiossa
osoitteessa www.philips.com/support.
Tavaramerkit
Dolby Laboratories on antanut luvan
valmistukseen. Dolby ja kaksois-D-symboli ovat
Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.
Bluetooth®
-merkki ja -logot ovat Bluetooth
SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joihin
Philipsillä on käyttölupa.

Kysymykset & vastaukset

Merkin Philips HTL2160T ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Philips HTL2160T

Onko sinulla kysymys tuotteesta Philips HTL2160T, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Philips HTL2160T käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Philips HTL2160T suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.