Panasonic MJ-L500 käyttöohjeet

Katso tuotteen Panasonic MJ-L500 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Panasonic
  • Tuote: Mehunpuristin
  • Malli/nimi: MJ-L500
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Romanialainen, Puola, Bulgarialainen, Unkari, Tšekki, Slovakki, Kroatialainen, Italialainen, Suomalainen, Ruotsalainen, Tanska, Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja

Sisällysluettelo

Sivu: 0
Kiitos, kun valitsit tämän Panasonic-tuotteen.
• 
Tämä tuote on tarkoitettu kotikäyttöön.
• 
Lue nämä ohjeet huolellisesti, niin opit
käyttämään laitetta oikein ja turvallisesti.
• 
Ennen kuin käytät laitetta, luet tarkasti luku
”Varotoimet” (sivut 3-8).
• 
Säilytä nämä ohjeet myöhempää tarvetta varten.
Suomi
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Saksa
Panasonic Taiwan Co., Ltd.
Web Site: http://www.panasonic.com
© Panasonic Taiwan Co., Ltd. 2015
Käyttöohje
Mehupuristin
(Kotikäyttöön)
Mallinumero MJ-L500
Sivu: 1
2 3
Suomi

Älä vaurioita verkkojohtoa tai pistoketta.
Seuraavat asiat ovat ehdottomasti kiellettyjä.
Älä muunna johtoa. Älä sijoita johtoa kuuman kohteen päälle tai lähelle. Älä taivuta
tai kierrä johtoa. Älä vedä johtoa voimakkaasti. Älä ohjaa johtoa terävän reunan yli.
Älä laita raskasta esinettä johdon päälle. Älä kääri sitä kiepiksi. Älä kanna laitetta
verkkojohdosta.
(Seurauksena voi olla sähköisku tai oikosulun aiheuttama tulipalo.)

Älä käytä laitetta, jos verkkojohto tai pistoke on rikki tai jos pistoke on kytketty
huonosti pistorasiaan
(Seurauksena voi olla sähköisku tai oikosulun aiheuttama tulipalo.)
Viallisen verkkojohdon saa vaihtaa vain laitteen valmistaja, sen valtuuttama huolto
tai tehtävään pätevöitynyt henkilö.
Turvallisuusohjeet
Vältä vahingot ja vammat käyttäjälle, muille ihmisille ja omaisuudelle noudattamalla alla olevia
ohjeita.

Tässä taulukossa on ilmoitettu virheellisestä käytöstä aiheutuvan vamman
vakavuusaste.
VAROITUS VAKAVASTA VAARASTA: Vakavan vamman tai kuoleman vaara.
Tämä symboli ilmaisee kieltoa.
VAROITUS: Vamman tai omaisuusvahingon vaara.
Tämä symboli ilmaisee vaatimusta, jota on noudatettava.
Noudata näitä ohjeita

Symbolit on luokiteltu ja selitetty seuraavalla tavalla.
VAROITUS VAKAVASTA VAARASTA
Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen
Vain Euroopan unionissa ja maissa, joissa on kierrätysjärjestelmä
Tämä merkki tuotteessa, pakkauksessa ja/tai mukana toimitetuissa
dokumenteissa tarkoittaa, ettei käytettyä sähkö- ja elektroniikkalaitetta saa
hävittää sekajätteenä. Vanhat tuotteet käsitellään, kerätään ja kierrätetään
oikein, jos toimitat ne tähän tarkoitukseen suunniteltuun keräyspisteeseen niin
kuin on säädetty kansallisessa laissa.
Kun hävität tuotteet asianmukaisesti, autat säästämään arvokkaita luonnonvaroja ja
estämään mahdollisia haittavaikutuksia ihmisten terveydelle ja ympäristölle.
Lisätietoja keräyksestä ja kierrätyksestä saat paikallisviranomaisilta. Kansallisessa
lainsäädännössä on voitu määrätä rangaistus epäasianmukaisesta jätteenhävityksestä.
Yritykset Euroopan unionissa
Lisätietoja käytöstä poistettavien laitteiden hävittämisestä saat laitemyyjältä tai
tavarantoimittajalta.
EU:n ulkopuolella
Tämä merkki on käytössä vain EU:ssa.
Kysy oikea jätteenhävitystapa viranomaisilta EU:n ulkopuolella. Noudata näitä ohjeita.
Sisältö 							
Turvallisuusohjeita							 3
• Tärkeää tietoa							 9
Ennen käyttöä								
• Laitteen osat ja käsittely			 			 10
• Purkaminen ja kokoaminen		 		 		 12
• Turvalukko 							 14
• Ainesosien valmistelu (mehu) 				 15
• Ainesosien valmistelu (pakastus) 				 16
Käyttö		 							 17
Puhdistus		 						 18
Vianmääritys 								 20
Suojapiiri 								 21
Varaosat 								 21
Tekniset tiedot 							 21
Reseptejä 								 22
Sivu
Sivu: 2
4 5
Turvallisuusohjeita Noudata näitä ohjeita
VAROITUS VAKAVASTA VAARASTA VAROITUS VAKAVASTA VAARASTA

Älä kytke tai irrota verkkojohtoa, jos kätesi ovat märät.
(Seurauksena voi olla sähköisku.)
• 
Kuivaa kädet aina ennen verkkojohdon käsittelyä ja laitteen käynnistämistä.

Varmista, että alueesi sähköverkon jännite on sama kuin laitteeseen merkitty
käyttöjännite.
(Virheen seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.)
Vältä kytkemästä samaan pistorasiaan useita laitteita. Jos kytket useita laitteita
samaan pistorasiaan, varmista, ettei laitteiden yhteenlaskettu tehontarve ylitä
pistorasian sallittua kuormaa.

Kytke verkkojohto hyvin.
(Muuten seurauksena voi olla sähköisku ja mahdollisesti kuumenevan pistokkeen
aiheuttama tulipalo.)

Puhdista pistoke säännöllisesti.
(Kertyvä pöly voi imeä itseensä kosteutta, mikä voi rikkoa eristeen ja aiheuttaa
tulipalon.)
Irrota verkkojohto ja puhdista kuivalla pyyhkeellä.

Säilytä verkkojohto lasten ulottumattomissa. Älä anna verkkojohdon roikkua
pöydän reunan yli.
(Seurauksena voi olla palovamma, henkilövahinko tai sähköisku.)

Älä upota laitetta veteen tai roiski sen päälle vettä.
(Seurauksena voi olla sähköisku tai oikosulun aiheuttama tulipalo.)

Älä pura, korjaa tai muunna tätä laitetta.
(Seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku tai henkilövahinko.)
Ota yhteys laitteen myyjään tai Panasonic-huoltoon.

Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaaleilla.
(Tukehtumisvaara.)

Lapset eivät saa käyttää tätä laitetta. Säilytä laite ja sen johto lasten
ulottumattomissa. Fyysisesti, aisteiltaan tai henkisiltä kyvyiltään rajoittuneet
henkilöt tai kokemusta ja tietoa vailla olevat henkilöt saavat käyttää laitteita
vain valvottuina tai laitteen turvalliseen käyttöön ymmärrettävästi
ohjeistettuina. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
(Seurauksena voi olla palovamma, henkilövahinko tai sähköisku.)

Estä lasten pääsy laitteen luo.
(Seurauksena voi olla palovamma tai henkilövahinko.)
• 
Lapset eivät ymmärrä vaaraa, joka on todennäköinen seuraus kodinkoneen
virheellisestä käytöstä.

Lopeta laitteen käyttö heti ja irrota verkkojohto siinä epätodennäköisessä
tilanteessa, että laite lakkaa toimimasta kunnolla.
(Seurauksena voi olla käryämistä, tulipalo, sähköisku tai palovamma.)
Esimerkkejä toimintahäiriöistä:
• Verkkojohto tai pistoke tulevat epätavallisen kuumiksi.
• Verkkojohto on viallinen tai virransyöttö lakkaa toimimasta.
• Rungon muoto muuttuu, se on silminnähden vaurioitunut tai tuntuu epätavallisen
kuumalta.
• Laite pitää käytön aikana epätavallista käyntiääntä.
• Laitteesta lähtee paha haju.
• Tapahtuu jotain muuta epätavallista tai toimintahäiriö.

Irrota verkkojohto heti ja ota yhteys jälleenmyyjään tai Panasonic-huoltoon toi-
mittaaksesi laitteen tarkastukseen tai huoltoon.
Suomi
Sivu: 3
6 7
Turvallisuusohjeita Noudata näitä ohjeita
			 VAARA 			 VAARA

Käytä laitetta vain tässä ohjeessa kuvattuun tarkoitukseen.
(Seurauksena voi olla palovamma tai henkilövahinko.)
• 
Panasonic ei ole vastuussa, jos laitetta on käytetty väärin tai näitä ohjeita ei ole
noudatettu.

Laitteen käyttöalusta ei saa olla seuraavanlainen:
• Epätasainen alusta, matto, pöytäliina tms.
(Seurauksena voi olla tulipalo tai henkilövahinko.)
• Laitteen päälle voi roiskua vettä. Laitteen lähellä on lämmönlähde.
(Seurauksena voi olla sähköisku tai sähkövuoto.)
• Laitteen lähellä on paljon vettä, kuten kylpyamme, tiskiallas tai muu nestesäiliö.
(Seurauksena voi olla sähköisku tai sähkövuoto.)

Älä työnnä laitteen aukkoihin mitään esineitä.
(Seurauksena voi olla sähköisku.)
• Etenkin metalliesineet, kuten pinnit ja metallilangat.

Älä tartu laitteeseen verkkojohdon välityksellä.
(Seurauksena voi olla sähköisku tai henkilövahinko.)

Käytä vain aitoja varaosia.
Seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku tai henkilövahinko.)

Älä käytä laitetta yhtäjaksoisesti yli 15 minuuttia. Anna sen olla käymättä 30
minuutin ajan tai kunnes moottori on jäähtynyt aina 15 minuutin käyttökerran
jälkeen.
(Seurauksena voi olla palovamma.)

Älä laita sormia tai työkaluja kuten lusikkaa tai haarukkaa syöttöputkeen lait-
teen käydessä. Jos ruoka juuttuu syöttöputkeen, työnnä sitä alaspäin syöttö-
painimella tai hedelmällä tai kasviksella.
(Seurauksena saattaa olla henkilövahinko.)

Älä jätä laitetta toimintatilaan valvomatta.
(Seurauksena saattaa olla tulipalo.)
Jos lähdet pois laitteen luota, sammuta se.

Älä avaa kantta tai irrota säiliötä käytön aikana.
(Seurauksena voi olla henkilövahinko.)

Älä käytä laitetta, jos kaira tai säiliö on vaurioitunut tai siinä on näkyviä
halkeamia
(Seurauksena saattaa olla henkilövahinko.)
Suomi
Sivu: 4
8 9
Suomi
Turvallisuusohjeita Noudata näitä ohjeita
		 VAROITUS

Kun irrotat verkkojohdon, vedä pistokkeesta, älä vedä johdosta.
(Seurauksena voi olla sähköisku tai oikosulun aiheuttama tulipalo.)

Pane laite tukevalle, kuivalle, puhtaalle ja kuumaa kestävälle työtasolle.
(Seurauksena saattaa olla henkilövahinko.)

Varo, ettet kompastu verkkojohtoon laitteen käydessä.
(Seurauksena saattaa olla palovamma tai henkilövahinko.)

Irrota laite verkkosähköstä aina, kun se jätetään valvomatta,
ja aina ennen kokoamista, purkamista ja puhdistamista.
(Seurauksena saattaa olla henkilövahinko.)

Käsittele ja puhdista kaira ja suodatin varovaisesti.
(Seurauksena saattaa olla henkilövahinko.)

Jos haluat siirtää laitteen, siirrä runko ja säiliö erikseen kannattelemalla
molempia pohjasta kaksin käsin verkkojohdon irrottamisen jälkeen.
Älä siirrä laitetta nostamalla kannesta tai säiliöstä.
(Seurauksena saattaa olla henkilövahinko.)

Estä hiusten, kaulakorujen ja vaatteiden joutuminen syöttöputken lähelle.
(Kiinni juuttumisen seurauksena saattaa olla henkilövahinko.)

Sammuta laite ja irrota se sähköverkosta, ennen kuin vaihdat lisäosia tai
käsittelet käytön aikana liikkuvia osia.
(Seurauksena saattaa olla henkilövahinko.)
Kansi
Säiliö
Runko
Tärkeää tietoa
Älä laita mehu- tai hedelmälihakannnua mikroaaltouuniin.
Älä pudota laitetta; se voi mennä rikki.
Älä käytä laitetta ulkona.
Älä kääri verkkojohtoa rungon ympärille.
Kiinnitä osat oikein.
Puhdista laite jokaisen käyttökerran jälkeen.

Älä käytä laitetta tyhjänä yli 30 sekuntia.
(Se voi vahingoittaa kairaa.)
Pane ainesosat koneeseen heti, kun olet käynnistänyt koneen.
Älä anna säiliön kummankaan nokan tukkeutua käytön aikana
Merkki: Älä siirrä laitetta nostamalla kannesta tai säiliöstä.
Sivu: 5
10 11
Suomi
Laitteen osat ja käsittelyohjeet
Syöttöpainin
Syöttöputki
Kansi
Kaira
Mehulisäosa
Suodatin
Säiliö
Hedelmälihan
poistonokka
Moottorin
sisältävä runko
Virtajohdon pistoke*
Virtajohto
Pakastelisäosa
Turvalukitsin
(moottorin yläosa)
( _ sivu 14)
Korkki
Mehunokka
Virtakytkin
ON: Painamalla käynnistät
mehupuristimen.
OFF: Kevyesti painamalla
sammutat mehupuristimen.
Pyörivä harja
Kumiharja
(kaksipuolinen)
R (REVERSE): Pidä painettuna, niin
kaira pyörii toiseen suuntaan.
(Vapauta painike, niin kone pysähtyy.)
• 
Käytä tätä painiketta, jos
ainesosat ovat pysäyttäneet kairan.
* 
Laitteessasi oleva pistoke voi
olla erinäköinen kuin kuvassa.

Pese kaikki irrotettavat osat ennen laitteen käyttämistä ensimmäisen kerran tai jos et ole
käyttänyt laitetta vähään aikaan. ( _ sivu 18)
Mehukannu Hedelmälihakannu
Lisävarusteet
Puhdistusharja
Kädensijan päällä voi irrottaa hedelmäli-
han säiliön molemmista nokista.
Sivu: 6
12 13
1
2
Suomi
Ennen käyttöä – Purkaminen ja kokoaminendelene

Näin irrotat/kiinnität lisäosat (esimerkkinä mehulisäosa).
Pakastelisäosa irrotetaan/kiinnitetään samalla tavalla.
Kaira lähtee sen mukana.
Tiiviste on säiliössä.

Kumitulppa on pohjassa ulkopuolella.

Kumiharjat ovat pyörivän
sisäreunassa.
Katso sivulta 19, miten tiiviste,
kumitulppa ja kumiharjat kiinnitetään.

Laite ei välttämättä toimi oikein,
jos osia ei ole liitetty toisiinsa
oikein.
Kaira
Suodatin
Pyörivä
harja
(Pakastelisäosa)
(Pakastelisäosa)
Ylhäältä
Pohja ulkopuolelta
Paina sisään,
kunnes rakoa
ei näy.
Irrota säiliö
rungosta.
Varmista, että tiiviste,
kumitulppa ja kumiharjat
ovat oikeilla paikoillaan.
Irrota mehulisäosa.
Irrota osat.
Irrottaminen Kokoaminen
Lisäosien irrottaminen/kiinnittäminen
Laita rungon ” ”-merkki ja säiliön
” ”-merkki vastakkain.
Laita rungon ” ”-merkki ja osan
” ”-merkki vastakkain.
1 
Työnnä kaira keskelle.
2 
Käännä kairaa ja paina sitä reikään,
kunnes se pysähtyy.

Kantta ei voi sulkea, ennen kuin kaira
on riittävän syvällä.

Varo, etteivät sormesi jää kairan ja
suodattimen väliin.
Ylhäältä
Kiinnitä säiliö runkoon.
Liitä pyörivä harja ja suodatin
toisiinsa. Kiinnitä näin saamasi
osa runkoon.
Kiinnitä kaira.
(Pakasteosa)
Sivu: 7
14 15
1
2
Suomi
Ennen käyttöä
– Purkaminen ja kokoaminen (jatkuu)
Kannen avaaminen/sulkeminen
Sulkeminen
Laita rungon ” ” merkki
ja kannen ” ” -merkki
kohdakkain.
Käännä kantta myötäpäivään,
kunnes se naksahtaa.
naks
Avaa kansi tekemällä vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä.
Turvalukko
Roottori
Turvalukitsin
Turvalukko on suunniteltu estämään
mehupuristimen käynnistyminen,
mikäli osat eivät ole oikeilla paikoillaan.
Älä paina turvalukitsinta millään
esineellä, tikulla tms.
Ennen käyttöä
– Mehustettavien ainesten valmistelu
Kielletyt ainesosat
Ainesosien valmistelu
Vinkkejä
Mehulisäosa
Ainesosat, jotka voivat vahingoittaa osia: Herkästi tarttuvat ainesosat,
joista ei irtoa nestettä puristamalla
Rasvaiset ainesosat

jää ja jäiset ainesosat

persikan, luumun, mangon tms. kivi

kakihedelmä (persimon, sharon) (kaikkien
siemenien poistaminen ei ole mahdollista)

kuivat ainekset (soijapavut,
muut pavut, viljat tms.)

kypsentämätön kurpitsa tms.

ruokosokeri

alkoholi, kasviöljy, muut ruokaöljyt

kuumat ainesosat.

Hedelmät
• 
Poista paksu kuori kuorimalla ja isot ja/tai kovat siemenet ja kivet hedelmistä kuten
ananaksesta, joistakin sitruksista, persikoista ja mangoista.
Jätä ohut kuori omenoihin, sitruunoihin, limetteihin ja vastaaviin.
• 
Leikkaa hedelmä paloiksi, jotka mahtuvat syöttöputkeen.

Vihannekset
• Poista varsi ja siemenet.
• 
Leikkaa vihannekset paloiksi, jotka mahtuvat syöttöputkeen.
(Alle 3 cm leveitä paloja tai kuutioita.)
• 
Leikkaa lehtivihannekset noin 2 cm:n paloiksi tai suikaleiksi.
• 
Leikkaa kovat ainesosat kuten porkkanat ohuiksi 2 cm leveiksi suikaleiksi.
• 
Käytä tuoreita hedelmiä ja vihanneksia.
Maku ja mehun määrä riippuvat ainesosien tuoreudesta ja vuodenajasta.
• 
Jos ainesosat ovat kuivahkoja, lisää vähin erin riittävä määrä nestettä kuten vettä tai maitoa.
• 
Paljon hedelmälihaa sisältävät ainesosat, kuten banaani, persikka ja mango, kannattaa
puristaa mehuksi samanaikaisesti kosteiden ainesosien, kuten omenoiden ja appelsiinien,
kanssa.
• 
Lehtivihannekset takertuvat herkästi kairaan ja/tai lisäosiin tai tukkivat hedelmälihan
poistonokan. Suosittelemme panemaan ne varsineen syöttöputkeen.
• Älä laita hedelmälihaa takaisin syöttöputkeen puristaaksesi siitä lisää mehua.
okra
mulukhiya

seesami

saksanpähkinä

maapähkinä tms.
Rasvaisia ainesosia, joista irtoaa puristamalla
nestettä, voidaan käyttää.
Huom
Sivu: 8
16 17
Suomi
Ennen käyttöä
– Pakastettavien ainesosien valmistelu
Kielletyt ainesosat
Ainesosien valmistelu
Vinkkejä
pakastelisäosa
< Ainesosat, jotka voivat rikkoa laitteen osia >

jää ja erittäin koviksi jäätyneet ainesosat

kahvipavut, kuivapavut, viljat tms.

persikka, bataatti tms.
(pakastettu raakana tai kypsentämisen
jälkeen)

leipä, riisi, nuudelit ja pasta
alkoholi, kasviöljyt, muut ruokaöljyt
1 
Poista paksu kuori kuorimalla ja isot ja/tai kovat siemenet ja kivet hedelmistä kuten
omenoista, ananaksesta, appelsiinista ja avokadosta.
Kuori sitrus, jos kuori on paksu, niin mehun koostumuksesta tulee parempi.
Tomaatit on kaltattava (kiehautettava ja kuorittava).
2 
Leikkaa ainesosat paloiksi, jotka mahtuvat syöttöputkeen.
(Alle 3 cm:n kuutioita.)
3 
Pakasta ainesosat.
Levitä ainesosat pakastamista varten alumiinivuoalle siten, etteivät ne koske toisiinsa.
4 
Sulata jäätyneet ainesosat huoneenlämmössä, kunnes haarukan voi työntää palan keskelle
(n. 5 – 30 minuuttia).

Elleivät ainesosat ole tarpeeksi sulia, ne eivät sekoitu keskenään tai mehun koostumus
jää kokkareiseksi.

Älä pakasta uudestaan ainesosia, jotka ovat kertaalleen sulaneet. Älä käytä ainesosia,
jotka ovat olleet pakastimessa pitkään.

Pakasteet tulisi käyttää kuukauden kuluessa.

Jos jäiset ainesosat laitetaan koneeseen suoraan pakastimesta, kone voi mennä rikki.
Käyttö
Mehun puristaminen
Valmistelu 1 Kokoa osat rungon päälle ja sulje kansi. ( _ sivu 12 – 14)
2 Valmistele ainesosat. ( _ sivu 15 – 16)
3 Pane kannut mehunokan ja hedelmälihan poistonokan alle.

Pakastelisäosan käytön yhteydessä ei ole välttämätöntä käyttää
hedelmälihakannua.
4 Kytke verkkojohto pistorasiaan.
Paina ”I” (ON)
-painiketta.
Lisää ainesosia hitaasti
syöttöputkeen ja paina
niitä syöttöpainimella.
Kun mehu on puristettu,
paina ”O” (OFF) –painiketta
ja sulje korkki.


Lisää ainesosia vähitellen, noin 5 sekunnin
välein.


Jos käytät erilaisia ainesosia, lisää niitä
vähitellen vuoron perään.


Älä survo ainesosia väkisin syöttöputkeen.


Jos ainesosat tukkivat koneen tai kone
käy tyhjänä, pidä painettuna ”R”
(REVERSE) -painiketta muutaman
sekunnin ajan ( _ sivu 11).

Irrota verkkojohto.

Poista hedelmäliha molemmista nokista puhdistusharjan kärjellä.

Irrota osat ja puhdista ne. ( _ sivu 18 – 19)
Älä siirrä mehupuristinta kannesta tai säiliöstä.
(Putoavat osat voivat aiheuttaa vahinkoa.)

Tiettyjen (etenkin kovien) ainesosien käytön yhteydessä hedelmälihaa saattaa sekoittua mehuun.
Ellet halua juomaasi hedelmälihaa, siivilöi juoma.

Ellei hedelmäliha tule pois tai se pakkautuu hedelmälihan poistonokan suulle ja mehulisäosan
yläosaan, sammuta laite ja poista hedelmäliha.
Käytön jälkeen
Huom
Syöttöpainike
Hedelmälihan
poistonokka
Hedelmäliha-
kannu
Syöttöputki
Avaa
korkki
Mehunokka
Mehukannu
Sivu: 9
18 19
Suomi
Puhdistus
Älä käytä seuraavia tuotteita:

Puhdista laite jokaisen käyttökerran jälkeen.

Irrota verkkojohto ennen puhdistusta.

Älä käytä bensiiniä, ohenninta, alkoholia, kiillotusjauhetta, metalliharjaa tai nailonharjaa,
sillä ne vahingoittavat pintamateriaalia.

Älä puhdista laitetta teräväkärkisellä esineellä kuten hammastikulla tai neulalla.
Syöttöpainin/kansi
Osien värjäytyminen
Pakastelisäosa
Kaira/suodatin
Lisävarusteet
Runko
Pese laimennetulla pesuaineella
(neutraalilla) ja pehmeällä
pesusienellä. Huuhtele hyvin
vedellä ja kuivaa hyvin.
Pese laimennetulla pesuaineella
(neutraalilla) ja pehmeällä
pesusienellä. Huuhtele hyvin
vedellä ja kuivaa hyvin.
Pyyhi lähes kuivaksi puristetulla
liinalla.
* EI konepesun kestävä
* EI konepesun kestävä
* ON konepesun kestävä
* ON konepesun kestävä
Konepesun kestävät osat

Poista ruoantähteet osista, ennen kuin panet osat astianpesukoneeseen.

Lämpö voi saada osat halkeilemaan. Sijoita osat aina kauas lämpöä tuottavasta osasta
tai säädä lämpö pieneksi.
Pyörivä harja
( _ sivu 19)
Säiliö
( _ sivu 19)
Osat voivat värjäytyä joidenkin
ainesosien kuten porkkanan tai
lehtivihannesten käytöstä.
Osien puhdistaminen heti käytön
jälkeen vähentää värjäytymistä.
Pese laimennetulla pesuaineella
(neutraalilla) ja pehmeällä
pesusienellä. Huuhtele hyvin
vedellä ja kuivaa hyvin.
• Puhdista
puhdistusharjalla
kairan alapinta.
• 
Jos suodatin on tukkeutunut,
puhdista se harjalla.
Pese laimennetulla pesuaineella
(neutraalilla) ja pehmeällä pesusienellä.
Huuhtele hyvin vedellä ja kuivaa hyvin.
* ON konepesun kestävä
Pyörivä harja/säiliö
Pese laimennetulla pesuaineella (neutraalilla) ja pehmeällä pesusienellä.
Huuhtele hyvin vedellä ja kuivaa hyvin.

Puhdista säiliön nokat puhdistusharjan kärjellä.
(Sisäpinta voi naarmuuntua, jos puhdistat sen puhdistusharjalla.)
Paina kumiharjaa nuolen osoittamaan
suuntaan ja irrota se raosta.
Sovita kumiharjan ylä/alauurteet rakoon ja liu’uta koko
matkalta ylös/alas molemmista päistä.

Jotta laite ei menisi rikki, varmista, että sekä ylä- että
alauurre ovat oikeilla paikoillaan.
Vedä kumitulppaa nuolen
suuntaan.

Ei irrotettavissa säiliön
sisäpuolelta.
Paina kumitulppaa
aukkoon nuolen
osoittamaan
suuntaan, kunnes
rakoa ei näy.

Tiiviste säiliön pohjassa
sisällä

Tietoja kumiharjoista, tiivisteestä ja kumitulpasta

Puhdistamisen jälkeen valuta kuivaksi ja kokoa laite.
Älä säilytä osia irrallaan.
(Muuten ne voivat kadota, aiheuttaa tukehtumisvaaran pienille lapsille ja laitteen rikkoutumisen
sekä mehun vuotamisen vaaran.)

Kumitulppa säiliön pohjassa ulkopuolella
Vedä tiiviste ylös.
Paina
Sivusta
Paina tiiviste
aukkoon
kuten
kuvassa
(alla).
Älä vedä kumiharjaa voimakkaasti.
Kumiharja Rako
Ylempi
(pitkä)
Sovita ura
ulkonevaan osaan.
Ylhäältä
Alempi
(lyhyt)
Irrottaminen Kiinnittäminen
Irrottaminen Irrottaminen
Kiinnittäminen Kiinnittäminen
Huom
Rako
Kuivaa osat pesun jälkeen, jotta laite ei ruostu.

Älä säilytä runkoa ylösalaisin, sillä seurauksena voi olla laitteen toimintahäiriö.

Jos haluat siirtää laitetta, irrota säiliö rungosta ja kannattele
niitä kaksin käsin. ( _ sivu 8).

Säilyä laite pienten lasten ulottumattomissa.
Säilytys
Sivu: 10
20 21
Suomi
Vianmääritys Tarkasta seuraavat seikat, ennen kuin otat yhteyttä
meihin huoltoasioissa.
Ongelma Syy ja ratkaisu
Mehupuristin ei
käynnisty, vaikka virta
kytketään päälle.
Runko on kuuma.
Kone pysähtyi
odottamatta.
Kova ääni käytön
aikana.
Mehua tai jääjuomaa
valuu.
Säiliö tai runko tärisee
käytön aikana.
Epänormaalia ääntä
tai tärinää.

Onko virtajohto kytketty pistorasiaan?
Æ Kytke virtajohto pistorasiaan.

Kokoa mehupuristin oikein.
Æ 
Kantta on käännettävä, kunnes kuuluu naksahdus.
Muuten kone ei käynnisty, vaikka virta kytketään.
( _ sivu 14)

Suojapiiri on lauennut.
• Olet laittanut laitteeseen kiellettyjä ainesosia.
• Ainesosia on liikaa.
• Ainesosat ovat liian kovia.
Æ 
Katso ”suojapiiri”. ( _ sivu 21)
Poista kielletyt aineet koneesta.

Konetta on käytetty liian kauan.
Æ Noudata sallittua käyttöaikaa (noin 15 minuuttia).
Voit jatkaa käyttöä aikaisintaan 30 minuutin kuluttua.
Riittävässä ajassa moottori jäähtyy ja estää moottorin
ylikuumenemisesta aiheutuvan toimintahäiriön.

Kansi on auki.
Æ 
Sammuta virta, sulje kansi, jatka käyttöä.

Suojapiiri on lauennut.
• Olet laittanut laitteeseen kiellettyjä ainesosia.
• Ainesosia on liikaa.
• Ainesosat ovat liian kovia.
Æ 
Katso ”suojapiiri”. ( _ sivu 21)
Poista kielletyt aineet koneesta.

Hedelmäliha on tukkinut koneen.
Æ 
Sammuta virta, poista hedelmäliha puhdistusharjan
kädensijan kärjellä.

Se on normaalia.
Saatat kuulla esimerkiksi narinaa ja räsähdyksiä.
• Äänet tulevat puristuvista ainesosista.
(Jotkin ainesosat aiheuttavat melko kovan äänen.)
• 
Ääni tulee suodattimeen osuvasta pyörivästä harjasta.

Tiiviste, kumiharjat ja/tai kumitulppa eivät ole kunnolla
kiinni.
Æ 
Kiinnitä ne oikein. ( _ sivu 12, 13, 19)
Se on normaalia.
Koska kulhon ja rungon voi erottaa toisistaan, ne voivat
täristä kairan pyöriessä. Älä paina kantta tai säiliötä.
(Muuten kone voi mennä epäkuntoon.)

Kaira tai lisäosat eivät ole kunnolla kiinni.
Æ Kiinnitä kaira ja lisäosat oikein. ( _ sivu 12, 13)
Suojapiiri
Varaosat
Tekniset tiedot
Moottori voi pysähtyä, jos suojapiiri laukeaa estääkseen moottorin ylikuormituksen.
Jos moottori pysähtyy, noudata seuraavia vaiheita:

Suodatin
Osanumero:
AJD33-153-K0

Hedelmälihakannu
Osanumero:
AJD36-153-K1

Mehukannu
Osanumero:
AJD05-153-K1

Tiiviste
Osanumero:
AJD27-153

Pyörivä harja
Osanumero:
AJD35-153-K0

Pakastelisäosa
Osanumero:
AJD38-153-A0

Kumiharja
Osanumero:
AJD34-153
MJ-L500
Virransyöttö 220-240 V ~ 50-60 Hz
Tehontarve 150 W
Käyttöaika 2 peräkkäistä 15 minuutin käyttökertaa (ON), sen jälkeen 30 minuuttia OFF
Mitat (l x k x s) (n.) 18,5 × 17,6 × 43,2 cm
Paino (n.) 4,0 kg
Verkkojohdon pituus (n.) 1,0 m
Sivu: 11
22 23
Suomi
Reseptejä
Pinaatti-banaanimehu Paprika-tomaattimehu
Mustikka-banaanimehu Porkkana-omenamehu
Porkkana- appelsiinimehu Porkkana-tomaattimehu
• Pinaattia ………………………………… 120 g
• Banaania ………………………………… 180 g
• Omenaa ………………………………… 300 g
• Sitruunaa ……………………………….… 20 g
• Punaista paprikaa ……………………… 120 g
•Tomaattia…………………………………200g
• Banaania ………………………………… 60 g
• Sitruunaa ………………………………… 10 g
• Omenaa ………………………………… 200 g
• Mustikkaa ……………………………… 100 g
• Banaania ……………………………… 180 g
• Porkkanaa ……………………………… 300 g
• Omenaa ………………………………… 300 g
• Sitruunaa ……………………………….. 30 g
• Porkkanaa ……………………………… 300 g
• Banaania …………………………………120 g
• Appelsiinia ……………………………… 210 g
• Sitruunaa ………………………………… 10 g
• Porkkanaa ……………………………… 200 g
• Tomaattia ………………………………. 160g
• Appelsiinia ……………………………... 100g
• Sitruunaa ………………….…………… 30 g
(2 annosta) (2 annosta)
(2 annosta) (2 annosta)
(2 annosta) (2 annosta)
Nautiskele itse tehtyjä maukkaita mehuja, sorbetteja, jugurttijäätelöä ja paljon muuta!
Se on helppoa! Uudella Panasonic MJ-L500 Slow Juicer -laitteella muutat tuoreet tai
pakastetut hedelmät ja kasvikset terveyspommeiksi, joista saat energiaa ja ravintoaineita
tasapainoisessa suhteessa. Kokeile meidän reseptejämme tai keksi omia.
Tuoretta, terveellistä ja herkullista muutamassa minuutissa.
BERRY COOL
(noin 300 g)
125 g mustikoita
1 banaani
15 mintunlehteä
100 g mansikoita
4 ruokalusikallista jugurttia
VALMISTUS
Kuori banaani ja huuhtele mansikat. Pilko
hedelmät pieniksi paloiksi ja laita pakastimeen
mustikoiden ja mintunlehtien kanssa. Sekoita
jäätyneet ainekset kulhossa jugurtin kanssa ja
kaada Slow Juiceriin.
Vinkki:
Banaanit sisältävät vitamiineja ja kivennäisaineita
hyvässä tasapainossa. Niissä on myös kaikkia
kahdeksaa aminohappoa – proteiinien ainesosia,
joita elimistö tarvitsee mutta ei pysty tuottamaan
itse. Foolihapot vaikuttavat veri- ja ihosolujen
muodostumiseen. Banaanit ovat erinomainen
energianlähde, ja ne edistävät myös ruoansulatusta.
BEAUTY QUEEN
(noin 300 ml)
1 avokado
1 banaani
3 omenaa
1 paksoi
VALMISTUS
Pese ainekset huolellisesti. Kuori avokado
ja banaani. Leikkaa paksoista ruoti ja poista
avokadosta kivi. Pilko ainekset pieniksi paloiksi
ja syötä Slow Juiceriin.
Vinkki:
Paksoi ei sisällä lainkaan rasvaa. Siinä on vain
vähän kaloreita mutta paljon kuitua, joka edistää
ruoansulatusta. Siinä on myös paljon beetakaro-
teenia, joka auttaa ehkäisemään syöpää.
BERRY HEAVEN
(noin 300 g)
125 g vadelmia
125 g mansikoita
4 ruokalusikallista jugurttia
VALMISTUS
Huuhtele marjat. Puhdista mansikat, pilko ne
neljään osaan ja laita pakastimeen vadelmien
kanssa. Sekoita jäätyneet marjat kulhossa
jugurtin kanssa ja syötä kaikki Slow Juiceriin.
Vinkki:
Vadelmat sisältävät provitamiinin A sekä
B- ja C-vitamiinien lisäksi myös paljon rautaa.
C-vitamiini edistää raudan imeytymistä.
Sivu: 12
24 25
Suomi
Reseptejä (jatkuu)
EXOTIC TANGO
(noin 300 ml)
1 mango
250 g viinirypäleitä (tummia)
300 g vesimelonia
15 mintunlehteä
½ cantaloupe-melonia
VALMISTUS
Pese ainekset huolellisesti, kuori melonit
ja mango ja pilko pieniksi paloiksi. Irrota
mintunlehdet ja viinirypäleet varsista. Syötä
kaikki Slow Juiceriin.
Vinkki:
Mangossa on enemmän karoteenia kuin
lähes missään muissa hedelmissä. Elimistö
muuttaa karoteenin A-vitamiiniksi, joka on
tärkeää silmille, vahvistaa immuunijärjestelmää
ja hidastaa ihon ikääntymistä.
BLUEBERRY BANANA DREAM
(noin 300 g)
125 g mustikoita
2 banaania
4 ruokalusikallista jugurttia
VALMISTUS
Kuori ja pilko banaanit. Laita pakastimeen
mustikoiden kanssa. Sekoita jäätyneet hedelmät
kulhossa jugurtin kanssa ja syötä kaikki Slow
Juiceriin.
Vinkki:
Mustikoissa on runsaasti antioksidanttista C-
ja E-vitamiinia. Ne myös vahvistavat immuuni-
järjestelmää ja auttavat torjumaan soluja
vahingoittavien vapaiden radikaalien vaikutuksia.
COOL VEGGIE
(noin 300 g sorbettia)
120 g kurpitsaa (Hokkaido)
80 g bataattia
4 ruokalusikallista jugurttia
Hieman muskottipähkinää
VALMISTUS
Pese kasvikset huolellisesti, kuori ne, pilko
pieniksi paloiksi ja laita pakastimeen.
Sekoita jäätyneet ainekset kulhossa jugurtin
kanssa. Syötä kaikki Slow Juiceriin ja mausta
muskottipähkinällä ennen tarjoilua.
Vinkki:
Kurpitsa on terveellistä ja täyttävää. Siinä on
myös paljon ravintoaineita, kuten beetakaroteenia,
A-vitamiinia, magnesiumia, kalsiumia ja kaliumia.
Erityisesti beetakaroteeni on tärkeää – sen
antioksidanttiset vaikutukset suojaavat soluja
vapailta radikaaleilta.
CRAZY KIWI
(noin 300 ml)
4 kiiviä
½ kurkkua
½ salaatinkerää
½ limetti
VALMISTUS
Kuori kiivit ja leikkaa kurkuista päät pois. Pese
salaatti, leikkaa puoliksi ja poista ruoti. Pese
limetti, kuori ja halkaise. Leikkaa kaikki pieniksi
paloiksi ja syötä Slow Juiceriin.
Vinkki:
Kiiveissä on runsaasti C-vitamiinia, joka tukee
luuston ja sidekudosten kasvua. Niissä on myös
kuitua ja kivennäisaineita, kuten kalsiumia,
magnesiumia ja kaliumia.
EXOTIC ISLAND
(noin 300 ml)
150 g taateleita
1 papaija
2 appelsiinia
VALMISTUS
Pese hedelmät huolellisesti. Kuori papaija ja
appelsiinit ja poista taateleista kivet. Leikkaa
kaikki pieniksi paloiksi ja syötä Slow Juiceriin.
Vinkki:
Taateleissa on inverttisokeria, joka sulaa helposti
elimistössä, sekä tärkeitä kuituja, vitamiineja ja
kivennäisaineita, jotka auttavat ehkäisemään
väsymystä ja anemiaa. Niissä on myös rautaa,
kuituja ja kaliumia, jotka ovat erittäin tärkeitä
hermostolle ja ruoansulatusjärjestelmälle.
FRUIT BURST
(noin 300 ml)
1 granaattiomena
200 g viinirypäleitä (vihreitä)
¼ limettiä
¼ ananasta
VALMISTUS
Kuori ananas ja limetti ja irrota granaattiomenasta
siemenet. Irrota viinirypäleet varsista. Leikkaa
kaikki pieniksi paloiksi ja syötä Slow Juiceriin.
Vinkki:
Viinirypäleissä on resveratrolia ja OPC-
yhdisteitä, jotka tukevat verenkiertoa ja
immuunijärjestelmää. Siten ne suojaavat
tartuntataudeilta.
Sivu: 13
26 27
LION HEART
(noin 300 g)
6 tomaattia
1 nippu persiljaa
3 omenaa
100 g pinaattia
VALMISTUS
Pese ainekset huolellisesti. Leikkaa kaikki
pieniksi paloiksi ja syötä Slow Juiceriin.
Vinkki:
Persiljassa on lähes kaikkia vitamiineja. Siinä
on myös runsaasti lehtivihreää, joka puhdistaa
verta ja edistää verisolujen muodostumista sekä
poistaa myrkkyjä maksasta ja munuaisista.
Se vahvistaa myös sydäntä, auttaa elimistöä
imemään ravintoaineita ja pitää immuunijärjestelmän
valppaana.
MELON SUNSHINE
(noin 300 ml)
200 g melonia
150 g cantaloupe-melonia
15 mintunlehteä
1 mango
2 appelsiinia
VALMISTUS
Pese hedelmät huolellisesti ja irrota mintunlehdet
varsista. Kuori hedelmät ja pilko pieniksi paloiksi.
Syötä kaikki Slow Juiceriin.
Vinkki:
Suurin osa meloneista on vettä. Ne ovat
siis vähäkalorisia ja antavat kylläisyyden tunnetta.
Hedelmäliha on täynnä C-vitamiinia, A-provitamiinia,
beetakaroteenia ja kivennäisaineita, kuten
kaliumia, magnesiumia ja rautaa. Nämä
ravintoaineet ovat erityisen hyväksi iholle,
hiuksille, solujen tuotannolle ja verenpaineelle.
Ne ovat tärkeitä myös hermostolle ja lihaksistolle.
ORANGE TROPIC
(noin 300 ml)
2 appelsiinia
4 passiohedelmää
3 porkkanaa
1 pieni ananas
VALMISTUS
Pese hedelmät huolellisesti. Leikkaa passio-
hedelmä puoliksi ja poista siemenet. Leikkaa
porkkanoista päät pois. Kuori appelsiinit ja
ananas. Leikkaa kaikki pieniksi paloiksi ja
syötä Slow Juiceriin.
Vinkki:
Passiohedelmä sisältää paljon magnesiumia,
joka on hyväksi lihaksistolle ja hermostolle.
Siinä on myös fosforia, joka antaa energiaa ja
toimii solukalvojen rakennusaineena. Se toimii
myös eräänlaisena puskurina veren liialliselle
happamoitumiselle.
GREEN ENERGY
(noin 300 ml)
200 g babypinaattia
1 banaani
160 g viinirypäleitä (vihreitä)
1 appelsiini
VALMISTUS
Pese ainekset huolellisesti. Kuori appelsiini ja
banaani ja irrota viinirypäleet varsista. Leikkaa
kaikki pieniksi paloiksi ja syötä Slow Juiceriin.
Vinkki:
Pinaatissa on vain vähän kaloreita, mutta paljon
terveellisiä vitamiineja ja kivennäisaineita. Nämä
arvokkaat ravintoaineet ovat hyväksi silmille ja
pienentävät syöpäriskiä.
RASPBERRY DREAM
(noin 300 ml)
125 g vadelmia
½ sitruunaa
2 appelsiinia
1 granaattiomena
VALMISTUS
Pese ainekset huolellisesti. Irrota granaattiome-
nasta siemenet.
Kuori appelsiini ja sitruuna, pilko kaikki pieniksi
paloiksi ja laita Slow Juiceriin.
Vinkki:
Sitrushedelmät sisältävät C-vitamiinia, sen
tietävät kaikki. Mutta tiesitkö, että ne sisältävät
myös B-vitamiinia, joka on tärkeää verisolujen
tuotannolle ja aineenvaihdunnalle?
PINK VAMPIRE
(noin 300 g sorbettia)
50 g hunajamelonia
100 g punajuurta
(valmiiksi kuorittua ja vakuumipakattua)
4 ruokalusikallista jugurttia
10 mintunlehteä
VALMISTUS
Kuori hunajameloni ja pilko pieniksi paloiksi
punajuuren kanssa. Laita mintunlehtien kanssa
pakastimeen. Sekoita jäätyneet ainekset
kulhossa jugurtin kanssa ja kaada Slow Juiceriin.
Vinkki:
Rauta ja foolihappo ovat elintärkeitä elimistölle.
Punajuurissa on paljon molempia!
Ravintoaineet säilyvät parhaiten, kun punajuuret
syödään raakoina tai nautitaan mehuna.
Reseptejä (jatkuu)
Suomi
Sivu: 14
28 29
SMOOTH DELIGHT
(noin 300 ml)
1 fenkoli
2 banaania
1 omena
1 salaatinkerä
VALMISTUS
Pese fenkoli, salaatti ja omena huolellisesti.
Kuori banaanit. Leikkaa kaikki pieniksi paloiksi
ja syötä Slow Juiceriin.
Vinkki:
Fenkolissa on vain vähän kaloreita, mutta paljon
vitamiineja ja kivennäisaineita. Raakana se
sisältää runsaasti C-vitamiinia ja eteerisiä öljyjä
(mentoliöljyä, anetolia ja fenkonia). Ne tukevat
kaikki verenkiertoa ja ruoansulatusta sekä
maksan ja munuaisten toimintaa.
SPANISH SUMMER
(noin 300 g)
80 g kurkkua
80 g varsiselleriä
80 g paprikaa (punaista, keltaista)
80 g tomaattia
Hieman suolaa ja pippuria
VALMISTUS
Pese kasvikset, pilko pieniksi paloiksi ja laita
pakastimeen.
Syötä jäätyneet kasvikset Slow Juiceriin ja
mausta suolalla ja pippurilla.
Vinkki:
Tomaatit sisältävät vitamiineja sekä karotenoideja
ja fenolihappoja. Nämä bioaktiiviset ainesosat
auttavat vahvistamaan immuunijärjestelmää ja
jopa ehkäisemään syöpää.
SWEET BERRY KISS
(noin 300 ml)
250 g mansikoita
2 banaania
125 g vadelmia
VALMISTUS
Huuhtele mansikat ja vadelmat huolellisesti.
Kuori banaanit. Pilko ainekset pieniksi paloiksi
ja syötä Slow Juiceriin.
Vinkki:
Mansikat sisältävät paljon C-vitamiinia sekä
myös ferula- ja ellagihappoa. Nämä kasvien
ainesosat tunnetaan siitä, että ne auttavat
suojautumaan syövältä.
SWEET’N SPICY
(noin 300 ml)
5 porkkanaa
3 omenaa
2 viipaletta inkivääriä
1 ruokalusikallinen kasviöljyä
VALMISTUS
Pese omenat, porkkanat ja inkivääri huolellisesti.
Leikkaa porkkanoista päät pois. Pilko kaikki
ainekset pieniksi ja syötä Slow Juiceriin.
Lisää lopussa hieman öljyä, sillä se edistää
vitamiinien imeytymistä elimistöön.
Vinkki:
Inkiväärin öljy antaa miellyttävän terävää makua,
ja sillä voi olla myös parantavia vaikutuksia.
Inkivääri lievittää tulehdusta, poistaa limaa ja
helpottaa kipua.
RED HERO
(noin 300 ml)
5 punajuurta
3 pientä porkkanaa
2 omenaa
1 ruokalusikallinen kasviöljyä
VALMISTUS
Pese ja kuori punajuuret. Leikkaa porkkanoista
päät ja poista omenan kota. Pilko kaikki pieniksi
paloiksi ja syötä Slow Juiceriin. Lisää lopussa
hieman kasviöljyä, sillä se edistää vitamiinien
imeytymistä.
Vinkki:
Rauta ja foolihappo ovat elintärkeitä elimistölle.
Punajuurissa on runsaasti molempia. Paras
tapa säilyttää nämä ravintoaineet on syödä
punajuuret raakoina tai nauttia ne raakamehuna.
RED BOOSTER
(noin 300 ml)
6 tomaattia
200 g viinirypäleitä (tummia)
1 granaattiomena
¼ limettiä
VALMISTUS
Pese ainekset huolellisesti ja pilko pieniksi
paloiksi. Irrota granaattiomenasta siemenet.
(Vinkki: Leikkaa granaattiomena puoliksi ja
napauta kuorta lusikalla, niin siemenet irtoavat.
Yleensä ne lähtevät helposti.) Syötä kaikki Slow
Juiceriin.
Vinkki:
Granaattiomenan siemenissä on kivennäisaineita,
kuten kaliumia, hivenaineita, kuten rautaa ja
B-vitamiineja, sekä E- ja K-vitamiinia. Ne pitävät
elimistön kunnossa.
Reseptejä (jatkuu)
Suomi
Sivu: 15
30 31
WAKE UP CALL
(noin 300 ml)
1 kurkku
2 omenaa
20 mintunlehteä
VALMISTUS
Pese ainekset huolellisesti. Leikkaa kurkuista
päät pois. Irrota mintunlehdistä varret. Pilko
kurkku ja omenat pieniksi paloiksi.
Syötä kaikki Slow Juiceriin.
Vinkki:
Kurkussa on jopa 97 % vettä ja 100 grammassa
vain 12 kaloria.
Se onkin yksi vähäkalorisimmista kasviksista.
Kurkku sisältää kuitenkin myös hyödyllisiä
ravintoaineita, kuten B-, C- ja K-vitamiinia sekä
kaliumia ja rautaa.
VEGGIE WONDER
(noin 300 g)
4 paprikaa (punaista, keltaista)
10 persiljanlehteä
2 porkkanaa
1 salaatinkerä
VALMISTUS
Pese kasvikset huolellisesti. Poista paprikoista
siemenet, leikkaa porkkanoista päät ja irrota
salaatista ruoti. Leikkaa kaikki pieniksi paloiksi
ja syötä Slow Juiceriin.
Vinkki:
Paprikat sisältävät C-vitamiinin lisäksi myös
E-, B1- ja B2-vitamiinia. Niissä on myös beeta-
karoteenia, jota elimistö muuttaa A-vitamiiniksi
tarvitsemansa määrän.
TROPICAL BEACH
(noin 300 g)
110 g ananasta
2 banaania
4 ruokalusikallista jugurttia
VALMISTUS
Kuori ananas ja banaanit, pilko ne pieniksi
paloiksi ja laita pakastimeen. Sekoita jäätyneet
hedelmät kulhossa jugurtin kanssa ja kaada
Slow Juiceriin.
Vinkki:
Ananas maistuu ihanalta, mutta se sisältää
myös paljon elimistölle tärkeitä kivennäis- ja
hivenaineita, kuten kalsiumia, kaliumia,
magnesiumia, fosforia, rautaa (luonnollista),
jodia ja sinkkiä. Esimerkiksi jodi ja sinkki
auttavat aivotoimintojen ylläpitämisessä.
Yhdessä kalsiumin kanssa ne voivat myös
auttaa lievittämään stressin vaikutuksia.
Reseptejä (jatkuu)
Suomi

Kysymykset & vastaukset

Merkin Panasonic MJ-L500 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Panasonic MJ-L500

Onko sinulla kysymys tuotteesta Panasonic MJ-L500, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Panasonic MJ-L500 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Panasonic MJ-L500 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.