Panasonic MC-CG524 käyttöohjeet

Katso tuotteen Panasonic MC-CG524 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Panasonic
  • Tuote: Imuri
  • Malli/nimi: MC-CG524
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sisällysluettelo

Sivu: 4
5
ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA DELL’UTENTE
Prima di utilizzare l’aspirapolvere, leggere le seguenti istruzioni di base per la sicurezza.
Utilizzo corretto
Il presente apparecchio è destinato all’uso domestico per interni e non è stato
specificamente progettato per l’utilizzo da parte di persone che soffrono di allergie.
Utilizzare l’apparecchio esclusivamente in conformità alle istruzioni contenute
nel presente manuale. Qualsiasi altro tipo di utilizzo o eventuali modifiche sono
pericolosi. Il produttore declina qualsiasi responsabilità per i danni causati
dall’utilizzo non corretto dell’apparecchio.
ATTENZIONE
Per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni
Il presente apparecchio può essere utilizzato da bambini al di sopra degli 8 anni e
da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte oppure con mancanza
di esperienza e intendimento purché siano sorvegliati o siano stati appositamente
istruiti sull’uso sicuro dell’apparecchio e abbiano compreso i pericoli che questo
comporta.
I bambini non devono utilizzare l’apparecchio come giocattolo. I bambini non devono
inoltre occuparsi della pulizia e della manutenzione dell’apparecchio, a meno che
non siano sorvegliati da un adulto.
Non utilizzare l’apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati
o guasti.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, dovrà essere sostituito dal personale del
servizio di assistenza tecnica del produttore oppure da un tecnico qualificato, onde
evitare eventuali lesioni personali.
Scollegare dalla presa di corrente quando l’apparecchio non viene utilizzato
e prima di sottoporre l’apparecchio agli interventi di pulizia o alle operazioni di
manutenzione.
Spegnere l’apparecchio prima di rimuovere la spina. Per scollegare il cavo di
alimentazione, non tirare direttamente il cavo, ma afferrare e tirare la spina.
Tenere in mano la spina durante il riavvolgimento del cavo di alimentazione.
Non toccare la spina né l’apparecchio con le mani bagnate.
Non utilizzare l’apparecchio su persone o animali.
Dopo avere lavato i filtri, non utilizzarli fino a quando non sono completamente
asciutti, onde evitare di danneggiare l’apparecchio.
Non aspirare quanto riportato di seguito
Cenere o brace incandescente
Oggetti di grandi dimensioni e appuntiti
Acqua o altre sostanze liquide
Materiali o gas esplosivi
Materiali o gas infiammabili o combustibili
Polvere del toner, ad esempio, di stampanti e fotocopiatrici
Polveri conduttive prodotte da utensili elettrici
Tenere l’apparecchio lontano da fonti di calore come termosifoni, camini, luce solare
diretta e così via.
Non utilizzare l’apparecchio in luoghi in cui potrebbero essere presenti materiali o
gas infiammabili o combustibili.
L’apparecchio è provvisto di un salvamotore che lo spegne automaticamente per
impedire il surriscaldamento del motore. In questo caso, scollegare l’apparecchio
dalla presa di corrente e controllare se il contenitore raccoglipolvere e i filtri sono
pieni o intasati da polvere fine. Verificare inoltre la presenza di eventuali ostruzioni
nei tubi o nel tubo flessibile. Rimuovere la causa dell’intasamento, quindi lasciare
raffreddare l’apparecchio per circa 60 minuti fino a quando il blocco termico non
viene reimpostato.
Non utilizzare né conservare l’apparecchio o i relativi componenti a livello della
testa, onde evitare il rischio di lesioni.
Non sedersi sull’apparecchio.
Quando l’apparecchio viene utilizzato sulle scale, prestare particolare attenzione in
quanto potrebbe cadere.
Utilizzare l’apparecchio in condizioni di luminosità sufficienti da evitare il rischio di
inciampare.
−
−
−
−
−
−
−
ITALIANO
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA KÄYTTÄJÄLLE
Ennen kuin käytät pölynimuria, noudata näitä perusturvallisuusohjeita.
Oikea käyttö
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön kotioloissa, eikä sitä ole
erityisesti suunniteltu allergikkojen käytettäväksi. Käytä laitetta ainoastaan tämän
käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. Kaikki muu käyttö ja muuntelu on vaarallista.
Valmistaja ei ole vastuussa laitteen asiattomasta käytöstä johtuvista vaurioista.
VAROITUS
Vähennä tulipalon, sähköiskun ja loukkaantumisen vaaraa seuraavasti
Tätä laitetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset sekä ihmiset, joiden ruumiin,
aistien tai mielen suorituskyky on heikentynyt tai joilta puuttuu kokemusta ja
yleistietämystä, jos laitteen turvallista käyttöä valvotaan ja heillä on siinä koulutus
sekä he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.
Lasten ei saa leikkiä laitteen kanssa. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta
ilman valvontaa.
Älä käytä laitetta, jos sähköjohto tai pistoke on vioittunut tai viallinen.
Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, valmistajan valtuuttaman huoltoliikkeen
tai alan asiantuntijan on vaihdettava se uuteen onnettomuuksien välttämiseksi.
Irrota pistoke pistorasiasta aina, kun laite ei ole käytössä, ja ennen laitteen
puhdistamista ja huoltoa.
Sammuta laite ennen pistokkeen irrottamista pistorasiasta. Älä vedä sähköjohdosta;
vedä aina pistokkeesta.
Pitele pistoketta kelatessasi sähköjohtoa.
Älä koske pistokkeeseen tai laitteeseen märin käsin.
Älä käytä laitetta ihmisiin tai eläimiin.
Älä käytä pesun jälkeen märkiä suodattimia vaan anna niiden kuivua täysin, jotta
laite ei vioitu.
Älä imuroi seuraavia:
kuuma tuhka tai kekäleet
suuret ja terävät esineet
vesi ja muut nesteet
räjähtävät aineet ja kaasut
helposti syttyvät tai palavat materiaalit ja kaasut
väriainepöly, kuten tulostimista ja valokopiointikoneista
sähköä johtava pöly sähkötyökaluista
Pidä laite kaukana lämmön lähteistä, kuten pattereista, avotulesta, suorasta
auringonvalosta jne.
Älä käytä laitetta paikoissa, joissa voi olla helposti syttyviä tai palavia materiaaleja
tai kaasuja.
Tässä laitteessa on lämpökatkaisin, joka sammuttaa laitteen automaattisesti
estääkseen moottorin ylikuumenemisen. Jos näin tapahtuu, irrota laite pistorasiasta
ja tarkista pölysäiliö ja suodattimet, sillä ne saattavat olla täynnä tai hienon pölyn
tukkimia. Tarkista, onko letkussa tai putkessa muita tukkeita. Kun olet poistanut
tukkeet, anna laitteen jäähtyä, kunnes lämpökatkaisin nollautuu noin 60 minuutin
kuluttua.
Älä käytä tai varastoi laitetta tai sen osia pään korkeudella, jotta välttyisit
loukkaantumiselta.
Älä istu laitteen päällä.
Ole varovainen käyttäessäsi laitetta portaissa, sillä laite saattaa pudota.
Käytä laitetta riittävässä valaistuksessa, jotta vältyt kompastumisen vaaralta.
−
−
−
−
−
−
−
SUOMI
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ
Πριν από τη χρήση της ηλεκτρικής σκούπας, λάβετε υπόψη αυτές τις βασικές οδηγίες ασφάλειας.
Ορθή χρήση
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση σε εσωτερικούς χώρους και δεν
είναι ειδικά σχεδιασμένη για άτομα που πάσχουν από αλλεργίες. Χρησιμοποιείτε τη
συσκευή μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Κάθε
άλλη χρήση ή τροποποίηση είναι επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν υπέχει ευθύνη
για ζημιές που οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση της συσκευής.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για τη μείωση του κινδύνου, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού
Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μικρά παιδιά ηλικίας 8 ετών
και άνω και από άτομα που παρουσιάζουν ελαττωμένες σωματικές, αισθητήριες ή
νοητικές ικανότητες ή δεν διαθέτουν εμπειρία και γνώσεις, εφόσον τους παρασχεθεί
εποπτεία κατά τη χρήση ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή
τρόπο και έχουν κατανοήσει τους ενδεχόμενους κινδύνους.
Τα μικρά παιδιά δεν πρέπει να μεταχειρίζονται τη συσκευή σαν παιχνίδι. Οι εργασίες
καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει να διενεργούνται από μικρά παιδιά χωρίς
επιτήρηση.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις είναι
φθαρμένο ή ελαττωματικό.
Αν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον
κατασκευαστή, από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις ή από κάποιον έμπειρο τεχνικό
έτσι ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.
Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα παροχής ρεύματος όταν δεν βρίσκεται
σε χρήση και πριν από την εκτέλεσης εργασίας καθαρισμού ή συντήρησης στη
συσκευή.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν αποσυνδέσετε το φις από την παροχή ρεύματος.
Όταν το βγάζετε από την πρίζα, τραβάτε πάντα από το φις και όχι το καλώδιο.
Κρατήστε το φις κατά την επανατύλιξη του καλωδίου.
Μην χειρίζεστε το φις ή τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάνω σε ανθρώπους ή ζώα.
Μην χρησιμοποιείτε βρεγμένα φίλτρα μετά το πλύσιμο, βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς
στεγνά για την αποφυγή πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή.
Μην αναρροφάτε τα εξής
Καυτή στάχτη ή κάρβουνα
Μεγάλα και αιχμηρά αντικείμενα
Νερό ή άλλα υγρά
Εκρηκτικά υλικά ή αέρια
Εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά ή αέρια
Σκόνη γραφίτη, π.χ. αυτή που προέρχεται από εκτυπωτές και φωτοαντιγραφικά
μηχανήματα
Αγώγιμη σκόνη που έχει δημιουργηθεί από ηλεκτρικό εργαλείο
Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από εστίες από πηγές θερμότητας, π.χ. καλοριφέρ,
φωτιές, άμεσο ηλιακό φως κ.λπ.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους όπου ενδέχεται να υπάρχουν εύφλεκτα ή
εκρηκτικά υλικά ή αέρια.
Αυτή η συσκευή παρέχεται με ένα ενσωματωμένο θερμικό ασφάλειας, το οποίο
απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση του
κινητήρα. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, αποσυνδέστε τη συσκευή από την
πρίζα παροχής ρεύματος και ελέγξτε αν είναι γεμάτα ή φραγμένα από ψιλή σκόνη
το δοχείο της σκόνης και τα φίλτρα. Ελέγξτε για τυχόν άλλα εμπόδια στον αγωγό
ή το σωλήνα. Αφού αφαιρέσετε το εμπόδιο, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει μέχρι
να επανέλθει στην αρχική του κατάσταση το θερμικό ασφάλειας μετά από 60 λεπτά
περίπου.
Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή ή τα εξαρτήματά της στο ύψος του
κεφαλιού για να αποφύγετε τον κίνδυνο πρόκλησης τραυματισμού.
Μην κάθεστε πάνω στη συσκευή.
Προσέχετε κατά τη χρήση της συσκευής σε σκάλες, διότι η συσκευή ενδέχεται να
πέσει.
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σημεία όπου ο φωτισμός είναι αρκετός για να μην
σκοντάψετε.
−
−
−
−
−
−
−
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Sivu: 27
28
PÄÄOSAT
LAITTEEN KÄYTTÖ
Laitteen käyttö
Kokoa kaareva putki, teleskooppiputki ja lattiasuulake yhteen. Kiinnitä kaareva putki ja lattiasuulake teleskooppiputkeen työntämällä ja kiertämällä. Irrota
osat kiertämällä ja vetämällä.
Vedä sähköjohto esiin ja työnnä pistoke pistorasiaan.
Kytke laite päälle painamalla Pois/Päällä-jalkakytkintä.
Paina Pois/Päällä-jalkakytkimen -merkkiä, ei kytkimen reunaa.
Säädä teho kiertämällä tehonsäädintä.
1. 3. 4.
Pysäköinti ja varastoiminen
Toimi seuraavasti ennen laitteen varastoimista.
Sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta.
Kelaa sähköjohto sisään painamalla johdon kelauksen jalkakytkintä. Pitele
pistoketta varmistaaksesi, että sähköjohto ei hypi.
Paina johdon kelauksen jalkakytkimen -merkkiä, ei kytkimen reunaa.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
Pölypussin vaihto
Vaihda pölypussi uuteen seuraavissa tapauksissa:
– Kun pölypussi on täynnä. Lisätietoja pölyilmaisimesta on kohdassa Pääosat.
– Kun imuteho on heikentynyt.
Avaa pölysuoja ja vedä pölypussi ulos.
Aseta uusi pölypussi paikoilleen ja sulje pölysuoja.
Jos pölypussia ei ole asennettu oikein, pölysuojaa ei voida sulkea.
Jos imuteho ei palaa normaaliksi, tarkista onko letkussa, teleskooppiputkessa, suulakkeissa tai moottorin esisuodattimessa tukoksia.
1. 2.
1.
2.
Johdon kelauksen jalkakytkin
PÖLYHARJA
RAKOSUULAKE
Matto
Parketti/paljas lattia Lattiasuulake
(vain MC-CG524)
Teleskooppiputki
Imun säätö
Rakosuulake ja
pölyharja
Letku
Yhdysputki
Pölyilmaisin
Pois/
Päällä-jalkakytkin
Sähköjohto
Tehonsäädin
Poistosuodatin
a) HEPA-Suodatin (vain MC-CG524)
b) Elektrostaattinen suodatin
(vain MC-CG522)
Johdon kelauksen
jalkakytkin
Käytä tätä toimintoa, kun
voimakas imu saa
suulakkeen tarttumaan
lattiaan estäen liikettä.
Voit tarkistaa, onko pölypussi täynnä,
säätämällä tehon täysille ja nostamalla
suulakkeen irti lattiasta. Jos pölyilmaisin
muuttuu punaiseksi, pölypussi on täynnä.
Teleskooppiputki
Kaareva putki
Lattiasuulake
Pois/
Päällä-jalkakytkin Tehonsäädin
Kaareva putki
Lattiasuulake
(vain MC-CG522)
TELESKOOPPIPUTKI
Pölysuoja
Lisäosan
pidike
Moottorin esisuodatin (rungossa)
Pölypussi (rungossa)
Varastoi suulakkeet.
Pysäköintiasento Varastointiasento
3.
Pistoke
Sivu: 28
29
Moottorin esisuodattimen huolto
Poista pölypussi (katso Pölypussin vaihto).
Poista moottorin esisuodatin paikastaan, pese varovasti vedellä ja anna
kuivua varjossa.
Asenna kaikki osat alkuperäisiin paikkohinsa.
Jos pölypussia ei ole asennettu oikein, pölysuojaa ei voida sulkea.
1. 2. 3.
1.
2.
3.
Tekniset tiedot MC-CG524 MC-CG522
Virtalähde 230 V ~ 50 Hz
Maksimitulo 1400 W 1300 W
Nimellistulo 1300 W 1250 W
Mitat (L x P x K) 304 mm x 450 mm x 240 mm
Nettopaino 4,5 kg
Jatkoputket Teleskooppiputki
Lattiasuulake √
Rakosuulake √
Pölyharja √
Sähköiskusuojausluokka:
*
Laitteen ulkopinnan puhdistaminen
Puhdista laitteen ulkopinta pehmeällä liinalla.
Lattiasuulakkeen puhdistaminen
Puhdista harjasta lika ja nukka vanhalla hammasharjalla tai vastaavalla välineellä.
MC-CG524 MC-CG522
HUOLTO
VIANMÄÄRITYS
Jos laitteen kanssa on ongelmia, tarkista ensin seuraavat.
Ongelma Ratkaisu
Laite ei käynnisty. Tarkista, onko pistoke tukevasti pistorasiassa ja toimiiko pistorasia normaalisti.
Jos lämpökytkin on aktivoitunut, odota noin 60 minuuttia, kunnes se nollautuu.
−
−
Sähköjohto ei tule ulos. Kelaa sähköjohto sisään ja vedä se ulos toistuvasti samalla kun painat kelauksen jalkakytkintä, mutta
älä käytä liiallista voimaa.
−
Sähköjohto ei kelaannu täysin sisään. Vedä sähköjohtoa ulos 2 - 3 metriä ja kelaa se sitten sisään painamalla kelauksen jalkakytkintä
samalla, kun pitelet pistoketta.
−
Imuteho on heikentynyt. Tarkista, onko pölypussi täynnä.
Tarkista, onko letkussa, teleskooppiputkessa, suulakkeissa tai moottorin esisuodattimessa tukoksia.
Puhdista sitten nämä osat tarvittaessa.
−
−
Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys paikalliseen asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat erillisessä tuotteen mukana tulleessa "TAKUU"-lapussa.
VAROITUS
Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistusta ja huoltoa.
MUISTUTUS
Älä käytä pesuainetta tai muita pesunesteitä.
−
−
MUISTUTUS
Älä pese lattiasuulaketta vedellä.
MUISTUTUS
Kiinnitä moottorin esisuodatin oikein, jotta moottori ei vioitu.
Poistosuodattimen vaihto
Vaihda poistosuodatin kerran vuodessa.
Irrota poistosuodattimen kannen kaksi kielekettä laitteen takana ja vaihda suodatin uuteen.
Aseta suodattimen kansi takaisin runkoon.
Tasainen
pinta alas päin
MC-CG522
MC-CG524
tai
Suomi
Sivu: 44
45
ITALIANO
Smaltimento dell’apparecchio
Prima di smaltire l’apparecchio, rimuovere il sacchetto raccoglipolvere e tutti i filtri, quindi smaltirli gettandoli nei rifiuti domestici generici.
Informazioni per gli utenti sullo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche obsolete (per i nuclei familiari privati)
Questo simbolo sui prodotti e/o sulla documentazione di accompagnamento significa che i prodotti elettrici ed elettronici usati non devono essere
mescolati con i rifiuti domestici generici. Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio, portare questi prodotti ai punti di raccolta designati,
dove verranno accettati gratuitamente. In alternativa, in alcune nazioni potrebbe essere possibile restituire i prodotti al rivenditore locale, al
momento dell’acquisto di un nuovo prodotto equivalente. Uno smaltimento corretto di questo prodotto contribuirà a far risparmiare preziose risorse
ed evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull’ambiente, che potrebbero derivare, altrimenti, da uno smaltimento inappropriato. Per
ulteriori dettagli, contattare la propria autorità locale o il punto di raccolta designato più vicino. In caso di smaltimento errato di questo materiale di
scarto, potrebbero venire applicate delle penali, in base alle leggi nazionali.
Informazioni sullo smaltimento in nazioni al di fuori dell’Unione Europea
Questo simbolo è valido solo nell’Unione Europea.
Qualora si desideri smaltire questo prodotto, contattare le autorità locali o il rivenditore e chiedere informazioni sul metodo corretto di smaltimento.
Smaltimento dell’imballaggio
Accertarsi di tenere tutte le parti dell’imballaggio, ad esempio, le buste di plastica, lontane dalla portata dei bambini, onde evitare il rischio di soffocamento.
L’imballaggio utilizzato per proteggere l’apparecchio da danni durante il trasporto è completamente riciclabile. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio,
contattare l’autorità locale.
Smaltimento dei sacchetti raccoglipolvere e dei filtri
I sacchetti raccoglipolvere e i filtri possono essere smaltiti tra i rifiuti domestici generici.
SUOMI
Laitteen hävittäminen
Ennen kuin hävität laitteen, poista pölypussi ja kaikki suodattimet ja hävitä ne tavallisten talousjätteiden kanssa.
Sähkötuotteiden ja -laitteiden hävittämistietoja käyttäjille (kotitaloudet)
Tämä symboli laitteessa ja/tai sen käyttöoppaassa tarkoittaa, että käytettyä sähkötuotetta tai -laitetta ei saa sekoittaa tavalliseen
kotitalousjätteeseen. Jotta laite tulee käsiteltyä, talteenotettua ja kierrätettyä asianmukaisesti, vie se merkittyyn keräyspisteeseen, jossa se
otetaan vastaan ilmaiseksi. Vaihtoehtoisesti, joissain maissa laite voidaan palauttaa paikalliselle jälleenmyyjälle hankittaessa vastaava uusi
laite. Tämän laitteen asianmukainen hävittäminen auttaa säästämään arvokkaita resursseja ja estämään mahdollisia haittavaikutuksia ihmisten
terveydelle ja ympäristölle, joita voisi muutoin seurata epäasianmukaisesta jätteiden käsittelystä. Paikalliselta viranomaiselta voit kysyä tarkempia
tietoja lähimmästä keräyspisteestä. Tällaisen jätteen epäasianmukaisesta hävittämisestä voi maan lakien mukaan seurata rangaistus.
Tietoja laiteen hävittämisestä Euroopan unionin ulkopuolisissa maissa
Tämä symboli koskee ainoastaan Euroopan unionia.
Jos haluat hävittää tämän laitteen, kysy oikea tapa paikallisilta viranomaisilta tai jälleen myyjältä.
Pakkausmateriaalin hävittäminen
Varmista, että pakkausmateriaalit, kuten muovipussit, pidetään poissa lasten ulottuvilta, jotta he eivät voi tukehtua niihin.
Kaikki pakkausmateriaalit, jotka suojasivat laitetta vaurioilta kuljetuksen aikana, voidaan kierrättää. Lisätietoja kierrätyksestä saa paikalliselta viranomaiselta.
Pölypussien ja suodatinten hävittäminen
Pölypussit ja suodattimet voidaan hävittää tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Απόρριψη της συσκευής
Πριν από την απόρριψη της συσκευής, αφαιρέστε τη σακούλα συλλογής σκόνης και όλα τα φίλτρα και, στη συνέχεια, απορρίψτε τα μαζί με τα κανονικά οικιακά
απορρίμματα.
Πληροφορίες για την απόρριψη ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού (οικιακή χρήση)
Αυτή η σήμανση στις συσκευές ή/και τα συνοδευτικά έντυπά τους υποδηλώνει ότι οι μεταχειρισμένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές δεν
πρέπει να απορρίπτονται μαζί με οικιακά απορρίμματα. Για να πραγματοποιηθεί σωστή επεξεργασία, ανάκτηση και ανακύκλωση, προσκομίστε
αυτές τις συσκευές σε ειδικά σημεία περισυλλογής, όπου θα γίνονται δεκτά χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες,
έχετε τη δυνατότητα να επιστρέψετε τις συσκευές στο τοπικό κατάστημα λιανικής πώλησης με σκοπό την αγορά ανάλογης νέας συσκευής. Η ορθή
απόρριψη αυτής της συσκευής συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και στην αποφυγή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στην
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, οι οποίες μπορούν να προκληθούν από ακατάλληλη διαχείριση τέτοιου είδους απορριμμάτων. Για περισσότερες
λεπτομέρειες σχετικά με το πλησιέστερο ειδικό σημείο περισυλλογής, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές. Ενδέχεται να επιβληθούν κυρώσεις σε
περίπτωση ακατάλληλης απόρριψης της εν λόγω συσκευής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας σας.
Πληροφορίες για την απόρριψη σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αυτή η σήμανση ισχύει μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτήν τη συσκευή, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή καταστήματα λιανικής πώλησης για να ενημερωθείτε σχετικά με την
ορθή διαδικασία απόρριψης.
Απόρριψη συσκευασίας
Βεβαιωθείτε ότι κάθε συσκευασία, π.χ. πλαστικές σακούλες, βρίσκεται σε σημείο μακριά από παιδιά για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ασφυξίας.
Όλα τα υλικά συσκευασίας που έχουν χρησιμοποιηθεί για την προστασία της συσκευής από ζημιές κατά τη μεταφορά είναι ανακυκλώσιμα. Για πληροφορίες
σχετικά με την ανακύκλωση, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές.
Απόρριψη σακουλών συλλογής σκόνης και φίλτρων
Οι σακούλες συλλογής σκόνης και τα φίλτρα μπορούν να απορρίπτονται με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα.
Takuu
Sovellamme hankintamaakohtaisten edustajiemme laatimia takuuehtoja.
Muiden kuin Panasonicin valmistamien pölypussien käyttö mitätöi takuun.
Ainostaan Panasonicin huoltohenkilöstö ja teknikot saavat korjata laitetta.
Muutoin takuu mitätöityy.
Lisätietoja on erillisessä tuotteen mukana tulleessa ”TAKUU”-lapussa.
Muistutus asiakkaalle
Tämän laitteen malli- ja sarjanumero on joko laitteen takana tai sen pohjassa.
Merkitse ne niille varattuun tilaan ja säilytä tulevaa käyttöä varten.
Mallinumero Jälleenmyyjän nimi
Sarjanumero Jälleenmyyjän osoite
Ostopäivä Puhelinnumero
Garanzia
Vengono applicate le condizioni di garanzia definite dai rappresentanti
Panasonic nel paese di vendita.
L’utilizzo di sacchetti raccoglipolvere di marca diversa da Panasonic invaliderà
la garanzia.
Gli interventi di riparazione dovranno essere eseguiti esclusivamente da
personale o tecnici del servizio di assistenza Panasonic. Diversamente, la
garanzia non sarà valida.
Per ulteriori informazioni, consultare il documento separato “GARANZIA” in
dotazione con l’apparecchio.
Promemoria per l’utente
I numeri di modello e di serie di questo prodotto sono riportati nella parte
posteriore o inferiore dell’apparecchio. Annotare tali numeri negli appositi
spazi e conservarli per eventuali riferimenti futuri.
Numero di modello Nome del rivenditore
Numero di serie Indirizzo del rivenditore
Data di acquisto Numero di telefono
Εγγύηση
Ισχύουν οι όροι εγγύησης που έχουν οριστεί από την αντιπροσωπεία μας στη
χώρα σας.
Η χρήση σακουλών συλλογής σκόνης που δεν φέρουν την επωνυμία της
Panasonic καθιστούν άκυρη την εγγύηση.
Οι επισκευές θα πρέπει να εκτελούνται από προσωπικό ή τεχνικούς σέρβις
της Panasonic. Διαφορετικά, η εγγύηση καθίσταται άκυρη.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην "ΕΓΓΥΗΣΗ", το ξεχωριστό
έγγραφο που συνοδεύει τη συσκευή.
Υπενθύμιση για τον πελάτη
Το μοντέλο και ο αριθμός σειράς αυτής της συσκευής βρίσκεται στο πίσω ή
το κάτω μέρος. Σημειώστε το μοντέλο και τον αριθμό σειράς στο χώρο που
παρέχεται για μελλοντική αναφορά.
Κωδικός μοντέλου Σημείο αγοράς
Αριθμός σειράς Διεύθυνση σημείου αγοράς
Ημερομηνία αγοράς Αριθμός τηλεφώνου

Kysymykset & vastaukset

Merkin Panasonic MC-CG524 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Panasonic MC-CG524

Onko sinulla kysymys tuotteesta Panasonic MC-CG524, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Panasonic MC-CG524 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Panasonic MC-CG524 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.