Panasonic EY 7460 LS2S käyttöohjeet

Katso tuotteen Panasonic EY 7460 LS2S allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Panasonic
  • Tuote: Porakone
  • Malli/nimi: EY 7460 LS2S
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Tanska, Norja, Suomalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 109
- 110 -
I. 
KÄYTTÖTARKOITUS
Näitä työkaluja voidaan käyttää
ruuvien kiristykseen kytkinmuodolla
ja reikien poraamiseen puuhun ja
metalliin porausmuodolla. Lisäksi
mallia EY7960 voidaan käyttää reikien
poraamiseen pehmeään betoniin ja
muuhun samantapaiseen materiaaliin
vasaramuodolla.
Pyydämme lukemaan kirjasen
“Turvallisuusohjeet” ja seuraavan ennen
käytön aloittamista.
II. 
LISÄTURVAOHJEITA
1)	 Käytä kuulosuojaa.
	 Altistuminen kovalle melulle saattaa
aiheuttaa kuulon menetyksen.
2)	 Käytä työkalun mukana toimitettua
lisäkahvaa.
	 Hallinnan menetys saattaa aiheuttaa
henkilövahinkoja.
3)	 Pidäkiinnisähkötyökalujeneristetystä
tartuntapinnasta suorittaessasi
toimenpidettä, jossa leikkaava
työkalu saattaa joutua kosketukseen
peitossaolevansähköjohdonkanssa.
Kosketus sähköistettyyn sähköjohtoon
sähköistää työkalun metalliosat, jolloin
käyttäjä saa sähköiskun.
4)	 Käytä kasvoilla pölysuojaa, jos
työskenneltäessä syntyy pölyä.
5)	 Huomioi, että tämä työkalu on
jatkuvasti toimintakunnossa, koska se
ei toimi verkkovirralla.
6)	 Porattaessa seinään, lattiaan jne. on
otettava huomioon, että pinnan alla
saattaa olla “jännitteisiä” sähköjohtoja.
ÄLÄ KOSKE KUUSIOPIKAISTUKKAAN
TAI MUIHIN METALLIOSIIN! Pidä
kiinni vain muovikahvasta sähköiskun
välttämiseksi, mikäli vahingossa poraat
sähköjohtoon.
7)	 Jos terä juuttuu kiinni, vapauta heti
liipaisin ylikuormituksen estämiseksi,
joka saattaa vahingoittaa akkua tai
moottoria.
	 Irrota tarttuneet poranterät käyttämällä
laitetta vastakkaiseen suuntaan.
8)	 ÄLÄ käytä eteenpäin/taaksepäin vipua
istukan vielä pyöriessä. Akku kuluu
nopeasti ja laite saattaa vahingoittua.
9)	 Latauslaite voi lämmetä latauksen
aikana. Tämä on normaalia. ÄLÄ lataa
akkua pitkään.
10)	 Kun työkalu asetetaan säilöön tai
sitä kuljetetaan, aseta eteenpäin/
taaksepäin vipu keskiasentoon
(kytkinlukko).
11)	 Älä kuormita työkalua pitämällä
nopeudensäätökytkintä puolessa
välissä (nopeuden säätömuoto) niin,
että moottori pysähtyy.
12)	 Älä käytä nopeusalueen valitsinta
( P I E N I - S U U R I ) , k u n v e d ä t
nopeudensäätökytkintä. Tämä saattaa
aiheuttaa ladattavan akun kulumisen
nopeasti tai vahingoittaa moottorin
sisäistä mekanismia.
Alkuperäiset ohjeet: englanti
Alkuperäisten ohjeiden käännös: muut
kielet
Tämä työkalu, laite ja akku, täyttää asiaankuu-
luvat IP-suojamääräykset IEC-säännösten
mukaisesti.
IP-koodin määritys
IP5X: Pölyn pääsyä ei ole kokonaan estet-
ty, mutta pölyä ei pääse sisään niin paljon
että se häiritsisi työkalun tyydyttävää toi-
mintaa eikä vaaranna turvallisuutta (kun
työkalun sisään on päässyt talkkia alle 75
μm).
IPX6: Voimakkaina suihkuina työkaluun
suihkutettu vesi mistä tahansa suunnasta
ei aiheuta vahinkoja (Kun sisähalkaisi-
jaltaan 12,5 mm suuttimella ruiskutetaan
normaalilämpöistä vettä noin 100 l/min 3
minuutin ajan 3 metrin etäisyydeltä).
RAJOITETTU TAKUU
IP56:n luokitus täyttää vaatimukset
työkalun minimi vesi- ja pölysuojasta,
mutta ei takaa toimintaa tällaisissa olosuh-
teissa. Katso tarkempia ohjeita käytöstä
turva- ja käyttöohjeista.
Sivu: 110
- 111 -
Tunnus Merkitys
V Volttia
Suora virta
no Nopeus ilman kuormaa
...min-1 Kierrokset tai iskut per
minuutti
Ah Akun sähkökapasiteetti
Eteenpäin suunta
Taaksepäin suunta
Kiertovasara
Vain pyörintä
Loukkaantumisvaaran
estämiseksi käyttäjän
on luettava käyttöohje ja
ymmärrettävä se.
Vain sisäkäyttöön.
VAROITUS!
●
● Älä käytä muita kuin Panasonicin tähän
ladattavaan tuotteeseen suunniteltuja
akkusarjoja.
●
● Panasonic ei ole vastuussa vahingoista
tai onnettomuuksista, jotka aiheutuvat
kierrätetyn tai väärennetyn akun
käytöstä.
●
● Älä hävitä akkusarjaa polttamalla tai
altista sitä suurelle kuumuudelle.
●
● Älä lyö nauloja akkusarjaan, altista sitä
iskuille, pura sitä tai yritä muuntaa sitä.
●
● Älä anna metalliesineiden koske
akkusarjan napoja.
●
● Älä kuljeta tai säilytä akkusarjaa
samassa tilassa naulojen ja vastaavien
metalliesineiden kanssa.
●
● Älä lataa akkusarjaa kuumassa
tilassa esim. tulen äärellä tai suorassa
auringonvalossa. Muussa tapauksessa
akku voi ylikuumentua, syttyä tuleen tai
räjähtää.
●
●
Käytä vain lataukseen tarkoitettua
laturia akkusarjan lataamiseen.
Muussa tapauksessa akku voi vuotaa
ylikuumentua tai räjähtää.
●
●
Kun akku on irrotettu työkalusta
tai laturista, pane aina akun kansi
paikalleen. Muuten akun liittimet
saattavat mennä oikosulkuun, jolloin
seurauksena on tulipalovaara.
●
●
Kun akku on heikentynyt, vaihda se
uuteen. Vahingoi t tuneen akun käy
tön jat kaminen saat taa aiheut taa
kuumuutta, tulen syttymisen tai akun
halkeamisen.
III. KOKOAMINEN
Terän kiinnittäminen tai
irrottaminen
HUOMAUTUS:
	 Kun kiinnität tai irrotat terän, irrota
akku työkalusta tai aseta kytkin
keskiasentoon (kytkinlukko).
Tässä työkalussa on pikaistukka.
1.	Kiinnitys
	 Aseta terä paikalleen ja kiristä
kääntämällä lukkorengasta
myötäpäivään (edestä katsottuna),
kunnes sen naksunta lakkaa.
2.	Irrottaminen
	 Käännä lukkorengasta vastapäivään
(edestä katsottuna) ja irrota terä.
HUOMAUTUS:
	 Jos kiinnityslaite on hyvin väljä, kiinnitä
terä paikalleen ja 1 avaa istukan
kiinnikkeet kääntämällä lukkorengasta
ja 2 kiristä ruuvi (vasemmanpuoleinen
ruuvi) ruuviavaimella kääntämällä sitä
vastapäivään (edestä katsottuna).
Lukkorengas
Sivu: 111
- 112 -
Akun kiinnittäminen tai
irrottaminen
1.	Akun liittäminen:
	 Aseta korostetut kohdistuspisteet
kohdakkain ja kiinnitä akku.
●
●
Siirrä akku paikalleen niin, että se
lukkiutuu.
2.	Akun irrottaminen:
	 Paina painike alas ja liu'uta akkua
eteenpäin.
Painike
Tukikahva
	 Aseta tukikahva haluamaasi asentoon
ja kiristä kädensija tiukasti.
	
	 Ota kahva pois, kun asetat työkalun
säilytyskoteloon.
IV. TOIMINTA
[Päärunko]
Kytkimen toiminta
1.	Nopeus suurenee liipaisimen painovoiman
mukaisesti. Kun työskentely aloitetaan,
paina liipaisinta kevyesti, jotta pyörintä
alkaa hitaasti.
2.	Elektronista takaisinsyöttösäätäjää
käytetään suuren vääntömomentin
saamiseen pienillä nopeuksilla.
3.	Jarru toimii, kun liipaisin vapautetaan ja
moottori sammuu välittömästi.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS:
	 Kun työkalua käytetään vetämällä
liipaisimesta, ennen pyörimisen
alkamista voi olla hetkellinen viive.
Tämä ei ole merkki toimintahäiriöstä.
	 *
Tämä viive ilmenee, kun työkalun piiri
käynnistyy liipaisinta painettaessa
e n s i m m ä i s t ä k e r t a a u u d e n
akkupakkauksen asennuksen jälkeen,
tai sen jälkeen kun työkalua ei ole
käytetty vähintään 1 minuuttiin (tai
vähintään 5 minuuttiin, kun LED on
päällä). Pyöriminen alkaa ilman viivettä
toisen ja myöhempien käyttökertojen
aikana.
HUOMAUTUS:
	 Kun jarru toimii, saattaa kuulua
jarrutusääni. Se on normaalia.
Toimintakytkimen ja
eteenpäin/taaksepäin vivun
toiminta
Eteenpäin Taaksepäin
Kytkinlukko
Sovitusmerkit
Kiristä
Löysennä
Sivu: 112
- 113 -
TÄRKEÄ HUOMAUTUS:
	 Älä käytä eteenpäin/taaksepäin vipua
ennen kuin terä pysähtyy kokonaan.
Eteenpäin tapahtuvan
pyörinnän kytkimen käyttö
1.	Paina vipua eteenpäin tapahtuvaa
pyörimistä varten.
2.	Paina liipaisinta kevyesti ja käynnistä
pyörintä hitaasti.
3.	Nopeus suurenee liipaisimen
painovoiman mukaisesti, jotta ruuvien
kiristys ja poraus käy tehokkaasti. Jarru
toimii ja kiinnityslaite pysähtyy heti, kun
liipaisin vapautetaan.
4.	Aseta vipu käytön jälkeen keskiasentoon
(kytkinlukko).
Taaksepäin tapahtuvan
pyörinnän kytkimen käyttö
1.	Paina vipua taaksepäin tapahtuvaa
p y ö r i m i s t ä v a r t e n . Va r m i s t a
pyörimissuunta ennen käyttöä.
2.	Paina liipaisinta hitaasti, jotta työkalu
käynnistyy hitaasti.
3.	Aseta vipu käytön jälkeen takaisin
keskiasentoon (kytkinlukko).
Kytkimen vääntömomentin
säätö
	 Säädä vääntömomentti johonkin 18
kytkimen asennosta tai asentoon “ ”
(EY7460).
	 Säädä vääntömomentti johonkin 18
kytkimen asennosta tai asentoon “ ”,
“ ” (EY7960).
HUOMAUTUS:
		 Lopeta aina työkalun käyttö ja irrota
se työstökappaleesta, kun valitset
iskumuodon porausmuodolta
tai kun vaihdat porausmuodolle
iskumuodolta pyörittämällä kytkimen
kahvaa.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS:
	 Aseta asteikko tämän merkin kohdalle
( ) ennen varsinaista käyttöä.
	 Jos kytkimen kahvaa ei voida asettaa
“poraus”- tai “isku”-muotoon kytkintoiminnon
käytön jälkeen, aseta kytkimen kahva
asentoon 1 ja käytä kytkintä sekunnin ajan.
Nopeuden valinta
	 Valitse pieni tai suuri nopeus käytön
mukaisesti.
	 Mitä voimakkaammin nopeuden
säätökytkintä painetaan, sitä suurempi
nopeus.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS:
●
●
Tarkista nopeusalueen valitsin ennen
käyttöä.
●
●
Käytä laitetta pienellä nopeudella, kun
tarvitaan suurta vääntömomenttia.
(Jos käytetään suurta nopeutta suurta
vääntömomenttia tarvittaessa, moottori
saattaa rikkoutua.)
●
●
Älä käytä nopeusalueen valitsinta (PIENI-
SUURI), kun painat nopeudensäätökytkintä.
Tämä saattaa aiheuttaa ladattavan akun
kulumisen nopeasti tai vahingoittaa
moottorin sisäistä mekanismia.
* 
Katsoteknisettiedotkohdasta“SUURIMMAT
SUOSITELLUT KAPASITEETIT”.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS:
●
●
Jotta työkalun pinnan liiallinen
kuumeneminen saadaan estettyä, älä
käytä työkalua jatkuvasti kahdella
tai useammalla akulla. Työkalun
on saatava jäähtyä ennen akun
vaihtamista.
●
● 
Älätukisivuillaoleviailmanvaihtoaukkoja
käytön aikana. Jos aukot tukitaan,
laitteen toimintakyky heikkenee ja
seurauksena saattaa olla epäkuntoon
meneminen.
●
●
ÄLÄ kuormita työkalua (moottoria).
Laite saattaa vahingoittua.
●
● 
Käytätyökaluaniin,ettäilmanvaihtoaukoista
tuleva ilma ei kohdistu suoraan iholle.
Saatat saada palovammoja.
PIENI
SUURI
Sivu: 113
- 114 -
Terän lukitus
1.	Kun liipaisin ei ole kytkeytynyt ja
ruuviavaimen terä on lukittu paikalleen,
työkalua voidaan käyttää manuaalisena
ruuviavaimena (40 N·m, 408 k f-cm,
353 inlbs saakka).
	 Kiinnityslaitteessa on hieman väljyyttä,
mutta se on normaalia.
2.	Tämä toiminto on kätevä sellaisten
ruuvien kiristykseen, jotka tarvitsevat
suuremman vääntömomentin kuin
ruuvinvääntimen suurin vääntömomentti
(asento kytkimessä), ruuvin kireyden
tarkistamiseen tai erittäin tiukan ruuvin
irrotukseen.
Säätöpaneeli
(1)
(3)
(2)
(1) LED-valo
Vedä ennen LED-valon
käyttöä virtakytkintä
kerran. Paina LED-
valon painiketta.
Valo palaa erittäin pienellä
jännitteellä eikä heikennä
työkalun toimintaa käytön aikana eikä
vaikuta akun kapasiteettiin.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS:
●
●
Yhdysrakenteinen LED-valo on
suunniteltu pienen työskentelyalueen
tilapäiseen valaisuun.
●
●
Älä käytä sitä korvaamaan tavallista
taskulamppua, sillä sen kirkkaus ei
ole riittävä.
●
●
LED-valo sammuu, jos työkalua ei ole
käytetty 5 minuuttiin.
Tärkeä huomautus: 
Ä L Ä K A T S O
SÄTEESEEN.
Muiden kuin tässä kuvattujen säätimien
tai säätöjen käyttö tai toimenpiteiden
s u o r i t t a m i n e n s a a t t a a a l t i s t a a
vaaralliselle säteilylle.
(2) 
Ylikuumenemisen varoitusvalo
Sammunut
(normaali
toiminta)
Valaistu:
Kuumentunut
liikaa (moottori)
Vilkkuu:
Kuumentunut
liikaa (akku)
Osoittaa, että
toiminta on pysäytetty
johtuen moottorin
tai akun liiallisesta
kuumenemisesta.
Moottorin tai akun suojaamiseksi ota
huomion seuraavat seikat, kun suoritat
tätä toimenpidettä.
●
●
Jos moottori tai akku kuumenee,
suojatoiminto käynnistyy ja moottori tai
akku lakkaa toimimasta. Säätöpaneelin
ylikuumenemisen varoitusvalo palaa tai
vilkkuu, kun tämä toiminto on käynnissä.
●
●
Jos ylikuumenemisen suojatoiminto
käynnistyy, anna työkalun jäähtyä
tarpeeksi (ainakin 30 minuuttia). Työkalu
on valmis käyttöön, kun ylikuumenemisen
varoitusvalo on sammunut.
●
●
Vältä työkalun käyttöä tavalla, joka
kytkee ylikuumenemisen suojatoiminnon
toistuvasti.
●
●
Jos työkalua käytetään jatkuvasti
raskaasti kuormitetussa tilassa tai jos
sitä käytetään kuumassa ympäristössä
(esim. kesähelteellä), ylikuumenemisen
suojatoiminto saattaa käynnistyä usein.
●
●
Jos työkalua käytetään kylmässä
ympäristössä (kuten talvella) tai jos
se pysäytetään usein käytön aikana,
ylikuumenemisen suojatoiminto ei kenties
käynnisty.
●
●
Käyttöympäristö: 0°C (32°F) −40°C
(104°F).
Sivu: 114
- 115 -
Jos akkua käytetään alle 0°C (32°F)
lämpötilassa, laitteessa saattaa ilmetä
toimintahäiriöitä.
●
●
Kun kylmää akkua (alle 0°C (32°F))
ladataan lämpimässä paikassa, on hyvä
antaa akun lämmetä ennen latausta.
(3) 
Akun alhaisen jännitteen
varoitusvalo
Sammunut
(normaali
toiminta)
Vilkkuu
(Ei varausta)
Akun suojatoiminto
käynnistynyt
Litiumioniakun liiallinen (täydellinen)
purkautuminen lyhentää akun käyttöikää
huomattavasti. Ruuvinvääntimessä on
suojatoiminto, joka estää akun liiallisen
purkautumisen.
●
●
Akun suojatoiminto kytkeytyy ennen kuin
akku menettää varauksensa ja alhaisen
akkujännitteen varoitusvalo vilkkuu.
●
●
J o s h u o m a a t , e t t ä a l h a i s e n
akkujännitteen varoitusvalo vilkkuu,
vaihda akku välittömästi.
●
●
Jos työkalu on käynnistetty liian
matalalla akun varaustasolla, työkalun
toiminta voi keskeytyä ilman, että akun
matalan varaustason varoituslamppu
vilkkuu ensin. Tämä osoittaa, että akun
varaustaso on liian matala työkalun
käyttöön, ja akkupakkaus tulisi ladata
ennen kuin käyttöä jatketaan.
●
●
Jos työkaluun kohdistuu äkillinen kuorma
käytön aikana, joka aiheuttaa moottorin
lukittumisen, syväpurkautumisen
estoanturi voi laueta, ja akun matalan
varaustason lamppu vilkkua. Lampun
vilkkuminen loppuu heti, kun moottorin
lukittumisen syyhyn puututaan ja liipaisin
palautetaan.
[Akku]
Akun oikea käyttö
Li-ioniakku
●
●
Jotta li-ioniakku kestää mahdollisimman
pitkään, pane se säilöön käytäön jälkeen
lataamatta sitä.
●
●
Kun akku ladataan, varmista, että
akkulaturin liittimissä ei ole vieraita
aineita kuten pölyä tai vettä. Jos liittimistä
löytyy vieraita aineita, puhdista liittimet
ennen akun lataamista.
Akkuliittimissä käytön aikana olevat
vieraat aineet kuten pöly ja vesi saattavat
heikentää akun käyttöikää.
●
●
Kun akkua ei käytetä, pidä se poissa
metalliesineiden kuten paperiliittimien,
kolikoiden, avainten, naulojen, ruuvien
tai muiden pienten metalliesineiden
lähettyviltä, jotka saattavat aiheuttaa
liitännän liittimestä toiseen.
Akkuliittimien saattaminen oikosulkuun
saattaa aiheuttaa kipinöitä, palovammoja
tai tulipalon.
●
●
Kun käytät akkua, varmista, että
työskentelypaikassa on hyvä ilmanvaihto.
●
●
Kun akku otetaan pois työkalusta,
pane akkukotelon kansi heti kiinni, jotta
akkuliittimiin ei pääse pölyä tai likaa eikä
synny oikosulkua.
Akun kestoikä
	 Ladattavien akkujen käyttöaika on
rajoitettu. Jos käyttöaika on erittäin lyhyt
kunnollisen latauksen jälkeen, vaihda
akku uuteen.
Käyttösuositukset
Liittimet
Akkukotelon kansi
merkki
Sivu: 115
- 116 -
Sovitusmerkit
Käytä aina akkukantta
●
●
Kun akkua ei käytetä, pane akku säilöön
niin, että vieraat aineet kuten pöly, vesi
jne. eivät likaa liittimiä. Muista panna
akkukansi paikalleen suojaamaan
akkuliittimiä.
●
●
Kun akku ladataan, varmista, että
akkulaturin liittimissä ei ole vieraita
aineita kuten pölyä tai vettä. Jos
liittimistä löytyy vieraita aineita, puhdista
liittimet ennen akun lataamista.
Akkuliittimissä käytön aikana olevat
vieraat aineet kuten pöly ja vesi saattavat
heikentää akun käyttöikää.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS:
	 Moottorin tai akun suojaamiseksi ota
huomion seuraavat seikat, kun suoritat
toimenpidettä.
●
●

Jos moottori jai akku kuumenevat,
suojatoiminto käynnistyy, ja moottori ja
akku lakkaavat toimimasta.
Turvallisen käytön takaamiseksi
●
●
Akku on suunniteltu asennettavaksi
k a h d e n t u r v a l l i s u u t t a k o s k e v a n
toimenpiteen jälkeen. Varmista ennen
käyttöä, että akku on asennettu kunnolla
pääyksikköön.
●
●
Jos akkua ei ole asennettu kunnolla, kun
laite käynnistetään, ylikuumenemisen
varoituslamppu ja akun alhaisen
varaustason varoituslamppu vilkkuvat
osoittaakseen, että turvallinen käyttö
ei ole mahdollista, ja pääyksikkö ei
pyöri tavalliseen tapaan. Asenna akku
työkalun yksikköön niin, että punainen tai
keltainen merkki katoaa näkyvistä.
[Akkulaturi]
Lataus
TÄRKEÄ HUOMAUTUS
●
●
Laturi on suunniteltu käytettäväksi
vain arvokilven mukaisella normaalilla
kodin verkkovirralla. Lataa vain laitteen
arvokilvessä ilmoitetulla jännitteellä, esim.
230 v / 50 Hz.
●
●
Älä yritä käyttää laturia millään muulla
jännitteellä tai taajuudella!
●
●
Jos akun lämpötila laskee alle −10°C
(14°F), lataus loppuu automaattisesti, jotta
saadaan estettyä akun heikkeneminen.
●
●
Käyttöympäristö: 0°C (32°F) −40°C
(104°F).
Jos akkua käytetään alle 0°C (32°F)
lämpötilassa, laitteessa saattaa ilmetä
toimintahäiriöitä.
●
●
Kun kylmää akkua (alle 0°C (32°F))
ladataan lämpimässä paikassa, on hyvä
antaa akun lämmetä ennen latausta.
●
●
Anna laturin jäähtyä ladatessasi kahta tai
useampaa akkua peräkkäin.
●
●
Älä missään tapauksessa työnnä
sormiasi latauspesään.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS:
Tu l i p a l o v a a r a n j a a k k u l a t u r i n
vahingoittumisen estämiseksi:
●
●
Älä käytä moottorin generaattoria
virtalähteenä.
●
●
Älä peitä laturin tai akkuyksikön
tuuletusaukkoja.
●
●
Irrota laturi verkosta, kun sitä ei käytetä.
HUOMAUTUS:
	 Akkua ei ole ladattu kokonaan liikkeessä.
Akku on ladattava ennen käyttöä.
Latausohjeet
1.	Kytke laturin pistoke vaihtovirtaverkon
pistorasiaan.
HUOMAUTUS:
Kipinöitä saattaa syntyä, kun pistoke
kytketään virtalähteeseen, mutta tämä
ei ole vaarallista.
2.	Aseta akkupakkaus kunnolla laturiin.
1)	Aseta sovitusmerkit vastakkain ja
aseta akku laturin liittimeen.
2)	Siirrä eteenpäin nuolen osoittamaan
suuntaan.
3.	Latauksen merkkivalo palaa latauksen
aikana.
	 Kun akku on ladattu, latauksen
merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti
ja laitteen sisäänrakennettu kytkin
katkaisee latauksen automaattisesti
estäen ylilatautumisen.
Sivu: 116
- 117 -
●
●
Latausta ei tapahdu, jos akku on liian
lämmin. Oranssi valmiusvalo syttyy ja
palaa siihen asti, kunnes akku jäähtyy.
	 Oranssi valmiustilan lamppu vilkkuu,
kunnes akku on jäähtynyt. Lataus
alkaa sitten automaattisesti.
4.	Latauslamppu (vihreä) vilkkuu hitaasti,
kun akku on latautunut noin 80%.
5.	Kun lataus on suoritettu loppuun, vihreä
latauslamppu sammuu.
6.	Jos akun lämpötila on 0°C astetta tai
sitä vähemmän, täyteen lataus kestää
tavallista kauemmin.
	 Vaikka akku on ladattu täyteen, sen teho
on noin 50% tavallisessa lämpötilassa
ladattuun täyteen akkuun verrattuna.
7.	Ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään,
jos latauslamppu (vihreä) ei sammu.
8.	Jos kokonaan ladattu akku asetetaan
uudelleen laturiin, latauslamppu saattaa
syttyä palamaan. Muutaman minuutin
kuluttua vihreä latauslamppu sammuu.
9.	P o i s t a a k k u p i t ä e s s ä s i a k u n
vapautuspainiketta ylhäällä.
Akun
vapautuspainike
LAMPUN MERKINNÄT
Lataus on valmis. (Täysi lataus)
Akku on latautunut noin 80%.
Lataa parhaillaan.
(Vihreä)
Sammuu Palaa Vilkkuu
(Oranssi)
Laturi on kytketty verkkoon.
Valmis lataukseen.
Lataustilan lamppu
Vasen: vihreä Oikea: oranssi näkyy.
Akku on viileä.
Akku latautuu hitaasti akun kuormituksen vähentämiseksi.
Akkupaketti on lämmin.
Lataus alkaa, kun akkupaketin lämpötila laskee. Jos akun
lämpötila on -10°C astetta tai vähemmän, latauslamppu
(oranssi) alkaa myös vilkkua. Lataus alkaa, kun akun tilan
lämpötila nousee.
Akkupaketti on lämmin. Lataus alkaa, kun akkupaketin
lämpötila laskee.
Sivu: 117
- 118 -
Tietoja vanhojen laitteiden ja käytettyjen paristojen keräyksestä
ja hävittämisestä
Nämä merkinnät tuotteissa, pakkauksissa ja/tai niihin liitetyissä
dokumenteissa tarkoittavat, että käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita
sekä paristoja ei tule sekoittaa tavalliseen kotitalousjätteeseen.
Vanhojen tuotteiden ja käytettyjen paristojen asianmukainen käsittely,
talteen ottaminen ja kierrätys edellyttävät niiden viemistä tarjolla oleviin
keräyspisteisiin kansallisten määräysten sekä direktiivien 2002/96/EC ja
2006/66/EC mukaisesti.
Kun hävität tuotteet ja paristot asianmukaisesti, autat säilyttämään
arvokkaita luonnonvaroja sekä ehkäisemään ihmisen terveydelle ja
ympäristölle haitallisia vaikutuksia, joita vääränlainen jätteenkäsittely voi
aiheuttaa.
Ota yhteys asuinkuntasi viranomaisiin, jätteenkäsittelystä vastaavaan
tahoon tai tuotteiden ostopaikkaan saadaksesi lisätietoja vanhojen
tuotteiden ja paristojen keräyksestä ja kierrätyksestä.
Tuotteiden epäasianmukaisesta hävittämisestä saattaa seurata
kansallisessa lainsäädännössä määrätty rangaistus.
Yrityksille Euroopan unionissa
	 Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämisestä saat jälleenmyyjältä tai
tavarantoimittajalta.
[Tietoja hävittämisestä Euroopan unionin ulkopuolella]
	 Nämä merkinnät ovat voimassa ainoastaan Euroopan unionin alueella. Ota
yhteys paikallisiin viranomaisiin tai jälleenmyyjään saadaksesi tietoja oikeasta
jätteenkäsittelymenetelmästä.
V. HUOLTO
●
●
Puhdista laite pyyhkimällä se pehmeällä, kuivalla kankaalla. Älä käytä märkää kangasta
tai bensiiniä, tinneriä tai muita haihtuvia aineita puhdistukseen.
●
●
Jos työkalun tai akun sisus kastuu, poista vesi ja kuivata se mahdollisimman pian. Poista
varovasti kaikki työkalun sisään kertyvät pöly ja rautapuru. Jos työkalun käytössä ilmenee
ongelmia, ota yhteys korjaamoon.
VI. VARUSTEET
	 Käytä ainoastaan istukan koolle sopivia hylsyjä ja bitsiadaptereita.
Sivu: 118
- 119 -
VII. LIITE
SUURIMMAT SUOSITELLUT KAPASITEETIT
Malli EY7460 EY7960
Ruuvaus
Koneruuvi M8
Puuruuvi ø 10 mm
Itseporautuva ruuvi ø 6 mm
Taladrado
Puu ø 38 mm
Metalli ø 13 mm
Muuraustyöhön --- 13 mm
TAKUUN LISÄOSA
Pitkäaikaisen käytön aiheuttamat hajoamiset ja vahingot (esim. tehdastyö
kokoonpanolinjalla jne.) eivät sisälly takuuseen.
VIII. TEKNISET TIEDOT
PÄÄLAITE
Malli EY7460 EY7960
Moottorin jännite 21,6 V CD
Nopeus ilman
kuormaa
Pieni 100~400 min-1
(rpm)
Suuri 350~1500 min-1
(rpm)
Iskumäärä per
minuutti
Pieni --- 1800~7200 min-1
(bpm)
Suuri --- 6300~27000 min-1
(bpm)
Kiinnityslaitteen kapasiteetti ø1,5 mm - ø13 mm
Kytkimen vääntömomentti Noin 1,0 N•m (10kgf-cm) – 6,9 N•m (70kgf-cm)
Kokonaispituus 232mm 245mm
Paino (akku mukaan luettuna
EY9L61)
2,45 kg 2,55 kg
AKKUPAKETTI
Malli Nr. EY9L61 EY9L62
Akun säilytys Li-ioniakku
Akku
Jännite DC 21.6 V
Yksityiskoht.
tiedot
3,6 V × 6 kennoa 3,6 V × 12 kennoa
Sivu: 119
- 120 -
AKKULATURI
Malli Nr. EY0L82
Teho Katso laturin pohjassa olevaa arvokilpeä.
Paino 0,93 kg (2 lbs)
Latausaika
EY9L61 EY9L62
Käytettävissä: 50 min. Käytettävissä: 65 min.
Täysi: 60 min. Täysi: 85 min.
HUOMAUTUS: 
Taulukko saattaa sisältää malleja, jotka eivät ole myynnissä Suomessa.
Katso tietoja uusimmasta yleisesitteestä.
HUOMAUTUS: 
Katso jälleenmyyjän yhteystiedot oheisesta takuukortista.

Kysymykset & vastaukset

Merkin Panasonic EY 7460 LS2S ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Panasonic EY 7460 LS2S

Onko sinulla kysymys tuotteesta Panasonic EY 7460 LS2S, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Panasonic EY 7460 LS2S käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Panasonic EY 7460 LS2S suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.