Palax Logsplit 60 käyttöohjeet

Katso tuotteen Palax Logsplit 60 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Palax
  • Tuote: Halkomakone
  • Malli/nimi: Logsplit 60
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Suomalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 0
Ohje- ja varaosakirja
Palax Logsplit 60
- Traktorikäyttö
- Sähkömoottorikäyttö
- Polttomoottorikäyttö
Sarjanumero _______________________
Valmistusvuosi _______________________
PALAX
Lahdentie 9
61400 Ylistaro, FINLAND
Tel. +358 6 4745100
Fax. +358 6 4740790
www.palax.fi
Sivu: 1
2 1-2012
Alkuperäinen
Sivu: 2
3 1-2012
Alkuperäinen
SISÄLLYS
1. Perustiedot ja vastuut.........................................................................................................4
1.1 Johdanto................................................................................................................................4
1.2 EU: n vaatimustenmukaisuusvakuutus.............................................................................5
1.3 Koneen käyttötarkoitus........................................................................................................6
1.4 Varoitusmerkinnät................................................................................................................6
1.5 Tyyppikilvet ...........................................................................................................................6
1.6 Koneen päämitat ja konemallit...........................................................................................7
1.7 Turvallisuusohjeet................................................................................................................7
1.8 Melu ja tärinä ........................................................................................................................8
1.9 Käyttäjän vastuut..................................................................................................................8
1.10 Käyttöolosuhteet ...............................................................................................................8
1.11 Takuuehdot........................................................................................................................8
1.12 Polttomoottorin käyttöohjeet ...........................................................................................9
2 Koneen vastaanotto ja kokoaminen käyttökuntoon.......................................................9
2.1 Koneen nostot.......................................................................................................................9
2.2 Koneen toimitustila ja pakkauksen purkaminen..............................................................9
2.3 Vastaanottotarkastus ja kokoaminen käyttökuntoon......................................................9
2.4 Koneen pääosat Kuvat 1 ja 2...........................................................................................10
3 Klapikoneen toiminnan kuvaus eri voimalähteillä ........................................................11
3.1 Traktorikäyttö......................................................................................................................11
3.2 Sähkökäyttö, käynnistys ja hätäpysäytys.......................................................................11
3.3 Polttomoottorikäyttö...........................................................................................................11
4 Koneen hydrauliikka............................................................................................................12
4.1 Pikaliiketoiminnalla varustettu hydrauliventtiili, kuva 5.................................................12
4.2 2- nopeusventtiilin toiminta, Max. työntövoima ja pikaliikevoima ...............................12
4.3 Venttiilin käyttö on helppoa pienen harjoittelun jälkeen...............................................12
4.4 Halkaisuterän iskunpituuden ja korkeuden säätö .........................................................12
4.5 Puun asetus pöydälle........................................................................................................13
4.6 Kiinnijuuttunut puu .............................................................................................................13
4.7 Turvallinen halkaisu...........................................................................................................13
5 Koneen kuljetus ja varastointi..............................................................................................13
5.1 Kuljetus................................................................................................................................13
5.2 Koneen varastointi .............................................................................................................13
6 Huolto ..................................................................................................................................14
7 Häiriöt ja niiden poisto ........................................................................................................14
7. Varaosaluettelo ....................................................................................................................15
Sivu: 3
4 1-2012
Alkuperäinen
1. PERUSTIEDOT JA VASTUUT
1.1 Johdanto
Ohjekirja on tarkoitettu koneen ammattitaitoiselle käyttäjälle. Koneen käyttäjältä edellyte-
tään normaaleja yleistietoja ja -taitoja. Esimerkiksi traktorikäyttöisen koneen ostajan odote-
taan hallitsevan traktorin nivelakselivoimansiirron käyttäminen.
Koneen käyttäjän tulee tutustua ohjekirjaan huolellisesti ennen koneen asennusta ja työs-
kentelyn aloittamista. Ennen työskentelyn aloittamista tulee tutustua myös koneen hallinta-
laitteisiin sekä hätäpysäytysmekanismiin. Lisätietoja yrityksemme tuotteista löydät kotisivu-
jemme kautta osoitteesta www.palax.fi.
HUOM! Säilytä ohjekirja aina koneen välittömässä läheisyydessä.
Sivu: 4
5 1-2012
Alkuperäinen
1.2 EU: n vaatimustenmukaisuusvakuutus
Direktiivi 2006/42/EY
Valmistaja: Ylistaron Terästakomo Oy
www.palax.fi
Lahdentie 9
61400 Ylistaro
Finland
+358 6 474 5100
Teknisen tiedoston
vastuuhenkilö: Mikko Koivusalo
Tuote: Logsplit 60
Hydraulinen polttopuiden kiilahalkaisukone
Käyttövoima: Traktorin ulosotto, sähkömoottori, polttomoottori
Mallimerkinnät: TR Traktorikäyttöinen omalla hydrauliikalla
SM Sähkömoottorikäyttöinen
PM Polttomoottorikäyttöinen
Koneen sarjanumero: 1801-2100
Vakuutamme, että kone täyttää konedirektiivin 2006/42/EY voimaan saattamiseksi anne-
tun valtioneuvoston asetuksen 12.6.2008/400 vaatimukset koneiden turvallisuudesta,
ja että koneen suunnittelussa on sovellettu seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja:
SFS-KÄSIKIRJA 93-sarja, SFS-EN 349-1+A1, SFS-EN 609-1+A1, SFS-EN 730-1,
SFS-EN 953+A1, SFS-EN 954-1, SFS-EN 982+A1, SFS-EN 4254-1, SFS-EN
11684, SFS-EN 12100-1+A1, SFS-EN 12100-2, SFS-EN 13850, SFS-EN 13857,
SFS-EN 14121-1, ISO/TR 14121-2, SFS-EN 60204-1+A1.
Ylistaron Terästakomo Oy
29.12.2009
Martti Vaurio
Toimitusjohtaja
Sivu: 5
6 1-2012
Alkuperäinen
1.3 Koneen käyttötarkoitus
Tämä hydraulinen halkaisukone on tarkoitettu polttopuiden halkaisuun.
Koneen käyttö muuhun tarkoitukseen, esim. katkomiseen on kielletty.
Max. puun mitat:
Puun suurin halkaisija 40 cm.
Puun suurin pituus 60cm
1.4 Varoitusmerkinnät
Lue koneen ohjekirja Käytä suojalaseja sekä
kuulosuojaimia
Koneen nostokohta
Irrota koneen virransyöttö
ennen huoltotoimia
Varo nivelakselia
 Koneenohjaustoimintojen merkintöjen selitykset käydään läpi tarkemmin luvussa neljä.
1.5 Tyyppikilvet
Koneen tyyppikilpi:
 Valmistajan nimi ja osoite.
 Koneen tyyppimerkintä.
 Koneen massa
 Hydrauliikan max. paine 180 bar
 Valmistusnumero- ja vuosi
 Konekilpi on runkopalkissa
Sähkökäytön tyyppikilvet:
 3- vaihemoottori
 Jännite 230/ 400 V tai 400/ 600 V, voi vaihdella maakohtaisesti.
Sivu: 6
7 1-2012
Alkuperäinen
 Teho 3 kW.
 Sähkökäytössä vaaditaan vähintään 10 A sulaketta.
1.6 Koneen päämitat ja konemallit
Mallit Logsplit 60
Käyttövoima TR SM PM
Paino 150kg 200kg 180kg
Korkeus/leveys/pituus Kuljetusasento 1,1m/0,8m/1,86m
Puun max läpimitta Halkaisussa puun max halkaisija 40cm
Puun max/min pituus Halkaisussa puun max 60cm
1.7 Turvallisuusohjeet
Yleiset määräykset ja rajoitukset
 Kone on tarkoitettu vain polttopuiden tekemiseen.
 Konetta saa käyttää vain yksi henkilö.
 Traktorin kolmipistekiinnitys on kokoluokkaa yksi.
 Vain yli 18-vuotias saa työskennellä koneella.
 Älä poista koneesta mitään suojalaitteita.
Käyttäjä
 Jokaisen konetta käyttävän tulee huolellisesti lukea koko käyttöohjekirja.
 Käytä aina silmäsuojia ja kuulosuojaimia.
 Käytä aina turvakenkiä.
 Käytä aina työhansikkaita.
 Älä käytä löysiä tai roikkuvia vaatteita.
Ennen käyttöä
 Huolehdi siitä että työskentelyalueella ei ole ylimääräisiä henkilöitä.
 Käytä konetta riittävän kovalla ja tasaisella alustalla.
 Käytä konetta vain riittävässä valaistuksessa.
 Polttomoottorikäyttöisessä koneessa kuumeneva pakoputki aiheuttaa palovaaran.
Varmista, että pakoputki on vähintään metrin etäisyydellä kaikesta syttyvästä.
 Pidä traktorikäyttöinen kone nostolaitteissa kiinni.
 Tarkista aina, että kaikki suojat ovat ehjiä ja kiinnitettyinä paikoilleen.
 Tarkista aina, että sähköjohdot ovat ehjät.
 Tarkista aina, että kaikki hallintalaitteet toimivat.
 Tarkista aina, että koneessa on riittävästi öljyä ja hydrauliikkaletkut ja -komponentit
ovat ehjiä.
 Varmista, että kone on tukevasti paikoillaan ennen työn aloittamista.
Käytön aikana
 Huolimaton halkaisu voi aiheuttaa vakavan vaaratilanteen!
 Jos puu luistaa puskimelta sivuun, keskeytä halkaisu välittömästi, koska sivuunsiirtyvä
puu aiheuttaa turvallisuusriskin ja koneen rikkoontumisvaaran.
 Kun halkaiset lyhyitä pölkkyjä, älä aseta kahta puuta peräkkäin, vaan säädä iskunpi-
tuus sopivaksi.
 Kun halkaiset vinopäisiä puita, aseta puun pitkä sivu alaspäin, jolloin puu ei pääse lip-
sahtamaan sivuun puunsyöttäjästä.
Sivu: 7
8 1-2012
Alkuperäinen
 Noudata varovaisuutta halkaistessasi oksaisia tai vääriä puita.
 Pidä työskentelytila puhtaana ylimääräisistä tavaroista.
 Pysäytä kone ja irrota syöttökaapeli, sammuta polttomoottori tai traktori aina ennen
huoltoa.
 Sammuta polttomoottori tankkauksen ajaksi.
 Halkaise vain yhtä puuta kerralla.
 Vaara! Pysy etäällä liikkuvista osista.
1.8 Melu ja tärinä
A - painotettu äänenpainetaso työskentelypaikalla ja äänitehotaso vaihtelevat koneen käyt-
tövoiman mukaan. Polttomoottorin tai traktorin meluarvot löytyvät niiden omasta ohjekirjas-
ta. Tärinäarvot eivät ylitä arvoa 2,5 m/ s2.
1.9 Käyttäjän vastuut
 Konetta saa käyttää vain polttopuiden tekemiseen.
 Koneen kaikki turvalaitteet ovat tarpeellisia riittävän turvallisuuden takaamiseksi.
 Logsplit 60 on erittäin turvallinen kone, kun sen käytössä noudatetaan ohjeita, kun se
huolletaan säännöllisesti ja sillä työskennellään rauhallisesti.
 Koneen käyttäjä on vastuussa siitä, että ennen työn aloittamista suojalaitteet ovat
moitteettomassa kunnossa ja kone on asianmukaisesti huollettu.
 Käyttäjä on vastuussa siitä, että ulkopuoliselle ei aiheudu vaaratilanteita.
 Koneen rakennetta ei saa muuttaa.
 Konetta ei saa käyttää alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena.
 Muista, että käyttäjä on itse vastuussa tapaturmasta, jos koneesta on poistettu suoja-
laitteita.
1.10 Käyttöolosuhteet
 Aseta kone aina mahdollisimman suoraan.
 Järjestä työskentelyolosuhteet niin, ettei esim. talvella ole liukastumisvaaraa.
 Kun konetta käynnistetään kovalla pakkasella, anna koneen käydä n. 1/4 kierroksilla n.
5…10 min, jotta öljyt hieman lämpenevät ja liikkuvat herkemmin.
 Käytä konetta vain riittävässä valaistuksessa.
 Sopivat työskentelylämpötilarajat ovat n. - 20 +30 astetta C. Sääolosuhteissa ei ole
rajoituksia.
 Varmista että työskentelyalueella ei ole lapsia eikä ylimääräisiä henkilöitä.
 Älä käytä konetta sisätiloissa, pakokaasuvaara.
1.11 Takuuehdot
Takuuaika on 12 kuukautta koneen myyntipäivästä lukien.
Takuu korvaa:
 Vahingoittuneen osan, joka normaalissa käytössä on rikkoontunut johtuen materiaali-
tai valmistusvirheistä.
 Vian korjaamisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset myyjän tai ostajan ja valmis-
tajan välisen sopimuksen mukaisesti.
 Viallisen osan tilalle toimitetaan uusi osa.
Sivu: 8
9 1-2012
Alkuperäinen
Takuu ei korvaa:
 Normaalista kulumisesta, virheellisestä käytöstä tai huollon laiminlyönnistä johtuvia
vaurioita.
 Öljyjä.
 Vikoja koneessa, johon ostaja on tehnyt tai teettänyt sellaisia muutoksia, ettei sen enää
voida katsoa vastaavan alkuperäistä konetta.
 Mahdollisia muita kustannuksia tai taloudellista vaatimuksia, jotka ovat seurausta em.
toimenpiteistä.
 Välillisiä kuluja ja/tai takuukorjauksista aiheutuneista matkakuluja.
 Takuuaikana vaihdettujen osien takuu umpeutuu samanaikaisesti kuin koneen takuu-
aika.
 Takuuasioissa ota aina yhteys koneen myyjään.
1.12 Polttomoottorin käyttöohjeet
Tarkemmat ohjeet polttomoottorin käytöstä löydät sen ohjekirjasta, jonka löydät moottorin
maahantuojan kotisivuilta www.brandt.fi
2 KONEEN VASTAANOTTO JA KOKOAMINEN KÄYTTÖKUNTOON
2.1 Koneen nostot
Koneen rungon yläosassa on nostokorva, josta konetta voidaan nostaa.
2.2 Koneen toimitustila ja pakkauksen purkaminen
 Kone toimitetaan kustannusten säästämiseksi ja kuljetusvaurioiden välttämiseksi osit-
tain purettuna siten että rungon jalka, traktorikäyttöisessä koneessa jalat, nostokolmio,
jatkopöytä ja mahdollisesti pyörät sekä akseli on pakattu erilleen.
 Tarkista lähetys välittömästi.
 Jos tuotteessa on kuljetusvaurioita, ota yhteys kuljettajaan sekä tuotteen myyneeseen
liikkeeseen.
 Halkaisukoneen kaikki tarvittavat säädöt on tehty valmiiksi tehtaalla.
2.3 Vastaanottotarkastus ja kokoaminen käyttökuntoon
 Hydrauliikkaöljyt on asennettu ja polttomoottorikäyttöisissä moottoriöljy on muovipul-
lossa, joka pitää lisätä moottoriin. Katso moottorin ohjekirja.
 Kiinnitä sähkö- tai polttomoottorikäyttöisessä koneessa pyörien akseli moottorin alus-
taan ja rungon jalka paikoilleen kuvan 1 mukaisesti.
 Kiinnitä traktorikäyttöisessä koneessa nostokolmio sekä vinotuki pulteilla paikoilleen
kuvan 1 mukaisesti koneen runkoon. Kiinnitä koneen kolme jalkaa paikoilleen.
 Sähkömoottorikäyttöisessä koneessa tarkista moottorin pyörimissuunta.
 Käynnistä moottori ja pysäytä se välittömästi. Katso pyöriikö tuulettajan siipi nuolen
osoittamaan suuntaan.
 Jatkopöydän kiinnitysruuvit ovat koneessa kiinni.
 Aseta jatkopöytä paikalleen ja kiristä ruuvit kunnolla. Avain 17 mm.
 Jos moottori pyörii väärinpäin, pistotulpassa on ruuvimeisselillä käännettävä pyörimis-
Sivu: 9
10 1-2012
Alkuperäinen
suunnan vaihtaja, josta ruuvimeisselillä käännetään 180 astetta oikealle tai vasemmalle.
HUOM! Suunnanvaihtaja kääntyy vain 180 astetta.
2.4 Koneen pääosat Kuvat 1 ja 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1
1 Jalka
2 Nostokolmio
3 Nostokolmion tuki
4 Sähkömoottori 3,0 kw, 3- vaihe
5 Runko
6 Akseli
7 Pyörä
8 Suojakotelo
9 Polttomoottori
10 Moottorin alusta
11 Kumityyny
12 Käyttövipujen ohjain
13 Öljysäiliö
14 Halkaisuterä
15 Jatkopöytä
16 Halkaisuterän lukitusruuvi
17 Venttiilikotelon kansi
18 Iskunpituuden säätöruuvi
16 17 18
2
Sivu: 10
11 1-2012
Alkuperäinen
3 KLAPIKONEEN TOIMINNAN KUVAUS ERI VOIMALÄHTEILLÄ
3.1 Traktorikäyttö
 Pidä kone aina kiinnitettynä traktorin nostolaitteisiin.
 Aseta hydrauliikkaletkut kiinni traktoriin.
 Yhdistä hydrauliikan paluuletku traktorin vapaapaluuliittimeen. Väärin kytketty
hydrauliikka saattaa aiheuttaa häiriöitä koneen toiminnassa.
HUOM! Koneen paineletku on varustettu suojasukalla.
Kone ei toimi jos letkut on asennettu traktoriin väärinpäin.
3.2 Sähkökäyttö, käynnistys ja hätäpysäytys.
 Moottorin teho on 3 kW ja nopeus 1480 r/ min.
 Kone on täysin käyttövalmis ja hydrauliikkaöljyt lisätty.
 Tarkista moottorin pyörimissuunta. Kuva 3.
1. Käynnistä moottori
2. Pysäytä moottori välittömästi
3. Tarkista, että moottorin päässä olevan tuulettajan sii-
pi pyörii nuolen osoittamaan suuntaan
4. Jos moottori pyörii väärinpäin käännä pistotulpassa
olevaa pyörimissuunnan vaihtajaa 180 astetta oikeal-
le tai vasemmalle. 3
HUOM! Moottorin on pyörittävä oikeaan suuntaan konetta käytettäessä.
3.3 Polttomoottorikäyttö
 Koneen kaikki säädöt on tehty valmiiksi.
 Polttomoottorikäyttöisessä koneessa on hydrauliikkaöljyt on laitettu koneeseen.
 Polttomoottorin öljy on muovipullossa, lisää öljy.
Polttomoottorin käynnistys
1. Tarkista että sammutusnuppi D on asen-
nossa ON
2. Avaa polttoainehana, alempi vipu C oikeal-
le.
3. Säädä kuristin, ylempi vipu B täysin va-
semmalle
4. Käännä kaasu A n. puoleenväliin.
5. Käynnistä moottori.
6. Käännä kuristin B vähitellen pois päältä.
7. Lisää kierrokset sopivaksi.
A
B
C
D
4
Sivu: 11
12 1-2012
Alkuperäinen
4 KONEEN HYDRAULIIKKA
4.1 Pikaliiketoiminnalla varustettu
hydrauliventtiili, kuva 5
 Kone on varustettu venttiilillä 1, jossa pika-
liiketoiminto on vakiovarusteena.
 Varoventtiilin paine on säädetty 180 baa-
riin.
 Venttiili vaatii aina paineliittimen ja vapaan
paluuöljyliittimen traktoriin.
 Kun koneella ei työskennellä, venttiilin ka-
ra on aina keskiasennossa ja öljyn virtaus
vapaakierrolla.
5
1 2
4.2 2- nopeusventtiilin toiminta, Max. työntövoima ja pikaliikevoima
 Max. työntövoima on n. 5 tonnia ja pikaliikevoima n. 2,4 tonnia.
 Venttiilin karassa on lievä jousi ja jäykempi jousi.
 Kun molemmat käyttövivut 1 ja 2 painetaan lähes pohjaan jäykempiin jousiin saakka,
saavutetaan Max. työntövoima.
 Kun vivut painetaan pohjaan saakka, halkaisunopeus tuplautuu, mutta vastaavasti
voima puolittuu.
 Pikaliikkeellä työisku nopeutuu n. 60 % ja halkaisun kokonaisaika n. 37 %.
4.3 Venttiilin käyttö on helppoa pienen harjoittelun jälkeen.
 Pienet halot 15 - 20 cm paksuuteen saakka halkeavat helposti kahteen osaan suoraan
pikaliikkeellä.
 Jos voima pikaliikkeellä ei riitä, nosta käyttövipuja n. 10 mm jolloin voima kaksinkertais-
tuu ja puu alkaa haljeta.
 Tämän jälkeen vivut voi painaa pohjaan, jolloin halkaisu menee jälleen pikaliikkeelle.
 Suoran halkaisuterän käyttö on suositeltava tapa, koska pikaventtiilin avulla voidaan
lähes koko halkaisu suorittaa pikaliikkeellä.
4.4 Halkaisuterän iskunpituuden ja korkeuden säätö
 Säädettäessä iskunpituutta aja halkaisusylinteri ulos, ja säädä haluamasi iskunpituus.
 Koska puut ovat kovuudeltaan ja sitkeydeltään hyvin erilaisia, kannattaa hakea kokei-
lemalla oikeat säädöt.
 Paksut ja paljon oksia sisältävät pölkyt kannattaa halkaista aluksi kahteen osaan.
 Kun halkaiset neljään osaan, säädä vaakaterien korkeus siten että alapuolelta tulevat
klapit ovat sopivan kokoisia.
1. Pidä kiinni vaakaterien takaosasta.
2. Avaa terän kiristysruuvi ja säädä terä haluttuun korkeuteen.
Sivu: 12
13 1-2012
Alkuperäinen
3. Laske terä alas, kun halkaiset kahteen osaan.
HUOM! Varo terävää terää!
4.5 Puun asetus pöydälle
 Aseta pölkky aina niin päin, että paksu pää menee edellä halkaisuterää.
 Jos puussa on iso oksa, aseta puu siten, että oksa on ylöspäin.
 Isot ja paksut puut kannattaa halkaista ensin kahteen osaan.
 Puuntyöntäjän pää on muotoiltu sellaiseksi, että myös vinoon sahatut puut pysyvät
työntäjässä kiinni, eivätkä luista sivuun tai nouse ylös.
 Aseta vinopäinen puu jos mahdollista siten että puun pitkä sivu tulee alaspäin hal-
kaisupöytää vasten. Näin menetellen puu ei pääse lipsahtamaan pois.
4.6 Kiinnijuuttunut puu
 Erittäin oksaisilla ja paksuilla puilla on mahdollista, että 5 tonnin halkaisuvoima ei riitä.
 Jos puu juuttuu kiinni, toimi seuraavalla tavalla:
1. Löysää terän kiinnitysruuvi ja nosta terä puun kanssa niin ylös, että puun ja hal-
kaisupöydän väliin sopii esim. lankku tai rautakanki ja kiristä terän kiristysruuvi.
2. Väännä puu irti.
3. Katso puusta helpompi halkaisukohta ja yritä uudelleen.
4.7 Turvallinen halkaisu
 Kone on tarkoitettu yhden ihmisen käyttöön.
 Varmista että halkaisuterien takana ei ole ihmisiä koska varsinkin kovat puulaadut voi-
vat halkaisun voimasta lennähtää hieman eteenpäin.
5 KONEEN KULJETUS JA VARASTOINTI
5.1 Kuljetus
 Konetta voidaan kuljettaa esim. pakettiautolla tai h- auton peräkärryllä.
 Jos konetta siirrellään paljon, kannattaa tehdä erityiset sillat, joita pitkin kone on helppo
siirtää kärryyn.
 Koneen siirrossa esim. peräkärryyn tarvitaan kaksi henkilöä.
 Kiinnitä kone aina kunnolla kuormansidontaliinoilla ajoneuvoon, että se ei kaadu eikä
voimakkaassa jarrutuksessa liiku.
 Koneen molemmissa päissä on isot kahvat joista on hyvä siirtää konetta.
5.2 Koneen varastointi
 Kun kone jää pidemmäksi ajaksi käyttämättä, kannattaa kone pudistaa huolellisesti.
 Säilytä polttomoottorikäyttöinen kone aina vaaka- asennossa, jotta öljyt pysyvät moot-
torissa.
 Tilan säästämiseksi koneesta voi poistaa etupöytä.
 Tyhjennä polttoainetankki ja kaasuttajan kohokammio, koska nykyiset bensiinit eivät
kestä useiden kuukausien varastointia. Moottori ei käynnisty vanhalla bensiinillä.
Sivu: 13
14 1-2012
Alkuperäinen
6 HUOLTO
Huom! Pysäytä kone aina ennen huoltoa.
Kohde Työ Päivittäin Huoltoväli
100 t
Huoltoväli 1000 t
tai joka toinen vuo-
si
Hydrauliikka
öljy
Tarkistus
tai vaihto
Tarkistus öl-
jysäiliön mitta-
tikusta.
Ensimmäinen
öljynvaihto
Seuraavat öljyn-
vaihdot
Laatu esim.
Esso Univis 32,
Shell Tellus 32,
Neste hydrauli 32
Käyttövivut Voitelu - X Vaseliini,
(Sprayvaseliini)
Polttomoottori Puhdistus
Huolto
X
Kts. Huoltokirja
Sähkömoottori Puhdistus X
Kone Puhdistus x)Pesu
1) Jos peset korkeapainepesurilla, älä koskaan suuntaa vesisuihkua moottorin pakoaukkoon, laake-
reihin eikä sähkölaitteisiin.
2) Katso että kone on vaakasuorassa kun tarkistat öljymäärää.
Öljymäärä on riittävä jos öljypinta näkyy merkkilasin alareunassa.
7 HÄIRIÖT JA NIIDEN POISTO
Häiriö Häiriön syy Häiriön poisto
Sähkömoottori ei käynnisty. Sulake on palanut. Vaihda sulake.
Sähkömoottori ei pysy käynnissä. Koneeseen ei tule maajohtoa Tarkista, että syöttökaapelin maa-
johto on kytketty
Sähkömoottorista kuuluu voimakas
ääni.
Sulake on palanut ja moottori käy
kahdella vaiheella.
Vaihda sulake.
Sylinteri ei liiku, vaikka moottori
käy.
Sähkömoottori pyörii väärinpäin. Käännä pistotulpan vaiheenkääntä-
jästä pyörimissuunta oikein päin.
Honda moottori sammuu. Polttoaine loppu.
Moottoriöljy lopussa.
Lisää polttoainetta.
Lisää moottoriöljyä.
Moottori ei käynnisty. Sammutuskytkin OFF- asen-
nossa.
Käännä kytkin ON asentoon.
Moottori ei käynnisty pitkän seiso-
kin jälkeen.
Bensiini vanhaa. Poista polttoaine tankista ja
tyhjennä myös kaasuttajan koho-
kammio pohjassa olevaa tyhjen-
nysruuvia avaamalla.
Kts. moottorin ohjekirja.
Lisää uusi bensa, 95 okt.
Sivu: 14
15 1-2012
Alkuperäinen
7. VARAOSALUETTELO
8
1 2 3
5
6
7
8
9
10
11 12 13 14 15 16 17 18
4
Sivu: 15
16 1-2012
Alkuperäinen
10
1 2 3 4 5
11
1 2 3 4 5 6 7
Sivu: 16
17 1-2012
Alkuperäinen
Kuva Osa Koodi Nimi Huom
8 1 10134 Vipuohjain
8 2 10132 Vipu vasen Täydellinen
8 3 10135 Vipu oikea Täydellinen
8 4 13980 Puskin
8 5 14027 Suojakotelo
8 6 14028 Kansi
8 7 14063 Käynnistin 3- vaihe Täydellinen
8 7 16104 Käynnistin 1-vaihe Täydellinen
8 8 14064 Sähkömoottori 3,0 kw, 3- vaihe
8 9 14034 Pyörä
8 10 14303 Akseli
8 11 14020 Etupöytä
8 12 14548 Halkaisuterä
8 13 13986 Kiristysruuvi
8 14 10121 Etujalka
8 15 14986 Paluuöljyletku Venttiili. - tankki
8 16 14984 Paineletku + suojap. Pumppu- vent / SM
8 17 14065 Pumppu 3-v moottori 2/ 8 cm 3
8 18 14067 Välilaippa 3 ja 2,2 kw
9 1 15675 5,5 hv Honda
9 2 10158 Moottorin alusta
9 3 16108 Lieriöeristin
9 4 14068 Imuletku
9 5 16109 Paineletku + suojap Pumppu- vent / Honda
9 6 14037 Öljysäiliö
9 7 16110 Täyttökorkki
9 8 14085 Pumppu 3,7 cm 3 1/3,7 cm 3
9 9 16111 Kiila+ mutteri 5,5 hv pm/ pumppu
9 10 14089 Kytkin täydellinen Honda
9 11 16112 Välikumi K-48
10 1 16113 Paluuletku TR 2600, naaras
10 2 16114 Paineletku TR 2300, koiras
10 3 10121 Jalka
10 4 16115 Säätövipu
10 5 16116 Nostokolmio
11 1 14982 Paineletku Venttiili - syl. etupää
11 2 14983 Paineletku Venttiili - syl. takapää
11 3 10130 Venttiili
11 4 14000 Venttiilin ohjain
11 5 13606 Jousi 1x11x65
11 6 16103 Keinuvipu
11 7 14002 Rajoitin
14051 Sylinteri 60/40-680 5 ton
Sivu: 17
18 1-2012
Alkuperäinen

Kysymykset & vastaukset

Merkin Palax Logsplit 60 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Palax Logsplit 60

Onko sinulla kysymys tuotteesta Palax Logsplit 60, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Palax Logsplit 60 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Palax Logsplit 60 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.