P-420 E Tripod

Outdoorchef P-420 E Tripod käyttöohjeet

P-420 E Tripod

Käyttöopas tuotteelle Outdoorchef P-420 E Tripod kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 76 sivua.

Sivu: 1
OUTDOORCHEF.COM 60 KÄYTTÖOHJE Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen kuin otat OUTDOORCHEF -sähköpallogrillin käyttöön. SÄHKÖPALLOGRILLI Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen kuin otat OUTDOORCHEF -sähkögrillin käyttöön. Tässä käyttöohjeessa mainittujen vaaraohjeiden, varoitusten ja varotoimenpiteiden laiminlyönti voi johtaa vaikeisiin tai jopa kuolemaan johtaviin loukkaantumisiin tai palosta tai räjähdyksestä johtuviin esinevahinkoihin. 1. Kuumennuskäämi 2. vaihdettava alumiinisuojafolio 3. Lämpöheijastin 4. Rasvankeräysastia 5. Lämpötilansäädin 6. Pääkytkin HUOMIO: Sähköisku Tälle laitteelle ovat voimassa seuraavat nimellisarvot: 220-240 V – 50/60Hz Teho: 1800-2200 W IPX4 Sarjanumero ja tuotenumero ovat tärkeitä tiedustelujen ongelmattomassa käsittelyssä, varaosatilauksissa ja muissa takuuvaatimusten käsittelyissä. Säilytä käyttöohje turvallisessa paikassa. Se sisältää tärkeitä turvallisuutta, käyttöä ja huoltoa koskevia tietoja. LOGIN CARD TÄRKEÄÄ: Merkitse ensin muistiin sähköpallogrillin sarjanumero tämän käyttöohjeen kääntöpuolelle. Löydät numeron lämpötilasäätimen alapuolelta ja pakkauksesta. Sähköpallogrillin tuotenumero ja merkintä löytyvät Welcome Cardista, joka on liitetty asiakirjamappiin. 1 2 3 4 5 6 fi
Sivu: 2
61 TURVAOHJEET VAROITUS: • Vain kotitalouskäyttöön. • Tätä laitetta saavat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, jotka ovat fyysisiltä, aistillisilta tai psyykkisiltä kyvyiltään rajoittuneita tai joilla ei ole kokemusta ja/tai tietoa laitteen käytöstä, jos he käyttävät laitetta valvonnan alaisina tai heitä on opastettu laitteen turvallisessa käy- tössä ja he ovat tietoisia laitteen käytöstä aiheutuvista vaaratilanteista. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset saavat puhdistaa tai huoltaa laitetta vain valvonnan alaisina. • Lapsia täytyy valvoa, jotta he eivät leiki laitteella. • Älä käytä grillissä puuhiiliä tai muita palavia polttoaineita. Näiden käyttö voi johtaa tulipaloon. • Palo voi aiheuttaa epävarman tilanteen ja vaurioittaa grilliä. • Grilli on tarkoitettu käytettäväksi vain ulkona. • Estä grilliä koskettamasta palaviin materiaaleihin kuten paperiin, liinoihin tai kemikaaleihin sekä aseta grilli turvalliselle etäisyydelle palavista materiaaleista kuten verhoista, väliseinistä, puupinnoista, heinistä ja kuivista pensaikoista. • Liitä laite ja käytä sitä vain tyyppikilvessä annettujen ohjeiden mukaan. • Käytä laitetta vain, jos virtajohto, pistorasia ja laite ovat moitteettomassa kunnossa. Tarkista ne aina ennen käyttöä. Liitä aina ensin lämmityse- lementti lämpötilan säätimeen, ennen kuin kytket johdon pistorasiaan. Lämmityselementissä olevan „UP“-merkinnän täytyy olla luettavissa. • HUOMIO: Virtajohto ei saa puristua eikä hankautua teräviin reunoihin. Tarkista johto aika ajoin. • Laitteen virtajohtoa ei voi korvata uudella. Virtajohdon vaurioituessa laite tulee hävittää. • Varmista aina, että käytettävässä pistorasiassa on oikea jännite (220-240 V). Pistorasian tulee lisäksi soveltua laitteiden käyttöön, joiden tehonkulutus on 1800-2200 W. • Älä käytä grilliä, jonka lämpötilan säätimessä on viallinen johto tai pistoke. • Kytke laite vain maadoitettuun pistorasiaan. • Älä käytä laitetta, jos pistorasia on vaurioitunut. • Varmista grilliä käytettäessä, että samaan virtapiiriin ei ole kytketty muita laitteita, joiden tehonkulutus on korkea. • Irrota pistoke aina käytön jälkeen ja häiriötapauksessa. HUOMIO: Vedä pistokkeesta, älä virtajohdosta. • Pidä virtajohto etäällä kuumista osista. • Älä koske pistokkeeseen märin käsin. • Käytä grilliä vain vaakatasoisella ja tukevalla pinnalla. • Älä siirrä grilliä käytön aikana. • Älä jätä laitetta käytön aikana koskaan ilman valvontaa. • HUOMIO: Grillin osat voivat tulla hyvin kuumiksi. Siitä syystä pidä grilli pienten lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa. • Käytä suojakäsineitä, jos kosket kuumiin osiin. • Laite on sammuttamisen jälkeen vielä pidemmän aikaa kuuma. Ole varovainen, että et polta itseäsi. • Älä aseta mitään esineitä grillin päälle tulipalovaaran takia. • Sijoita grilli vähintään 3 metrin päähän vesialtaista kuten uima-altaasta tai lammikosta, jotta grilliin ei roisku vettä eikä se voi pudota veteen. • Älä käytä grilliä sateella, sillä se on sähkölaite. • Vaarojen välttämiseksi laitteen korjaukset saa suorittaa vain valtuutettujen yhteistyökumppaneiden asiakaspalvelu. • Mitään valmistajan toimittamia alkuperäisosia ei saa muuttaa. • Käytä tarvittaessa vain maadoitettua väh. 10 A:n (230 V:n) jatkojohtoa, jonka läpimitta on väh. 1,5 mm. Varmista, että johtoon ei voi kompas- tua eikä laitetta voi kaataa. • Käytä mahdollisimman lyhyttä jatkojohtoa. • Älä koskaan liitä kahta tai useampaa jatkojohtoa yhteen. • Älä vedä virtajohtoa teiden yli. • Puhdistettaessa älä koskaan upota grilliä, lämmityselementtejä tai virtajohtoa veteen tai muihin nesteisiin: loukkaantumisen, tulipalon ja sähköiskun vaara. • Jos laite on kostunut tai kastunut, irrota pistoke välittömästi. Älä kosketa veteen. • Irrota pistoke ennen kuin purat lämmityselementin grillistä. • Kytke lämpötilan säädin ja pääkytkin pois päältä myös silloin, kun laitetta ei käytetä lyhyeen aikaan , „O“. • Grillauksen aikana rasvankeruuastian täytyy olla aina paikoillaan. • Puhdista rasvankeruuastia säännöllisesti. • Älä säilytä grilliä ulkona. • Anna grillin jäähtyä kunnolla käytön jälkeen, ennen kuin puhdistat tai pakkaat sen säilytystä varten. • Älä käytä sähkögrilliä lämmityslaitteena tai märkien vaatteiden kuivaamiseen. • Älä käytä grilliä sisätiloissa tai tavanomaiseen ruoanlaittoon. • Älä sammuta mahdollista pistoliekkiä vedellä. Kytke grilli pois päältä. Irrota virtajohto ja odota, kunnes grilli on jäähtynyt.
Sivu: 3
OUTDOORCHEF.COM 62 • Käytä grilliä ainoastaan tämän käyttöohjeen mukaisesti. Kaikenlainen muu käyttö, jota tässä käyttöohjeessa ei ole mainittu, voi johtaa tulipa- loon, sähköiskuun, vaurioihin tai loukkaantumisiin. • Laite vastaa sähkölaitteille määrättyjä teknisiä standardeja sekä turvamääräyksiä. • Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos tarvitset uuden lämpötilan säätimen. Lämpötilan säädin on kehitetty erityisesti tätä grilliä varten. OUTDOORCHEF-SÄHKÖPALLOGRILLIN ETU • OUTDOORCHEF -pallogrilli on innovaatio sähkögrillien joukossa. EASY REFLECT -folio huolehtii tasaisesta lämmönjakautumisesta ja mahdollistaa tarvittaessa grillauksen korkeissa lämpötiloissa aina 300° C:seen saakka. • Tippuva rasva ja marinadit haihtuvat alumiinisuojafoliolta ja antavat ruoalle tyypillisen grillatun ruoan maun. • Vaihdettava alumiinisuojafolio suojaa EASY REFLECT-foliota tippuvalta grillinesteeltä. • Grillattavasta ruoasta tippuva neste kerätään rasvankeräysastiaan. • Lämmönsäätö mahdollistaa ruokien kypsentämisen myös alhaisissa lämpötiloissa (esim. paahtopaisti ja paisti). KÄYTTÖ • Älä jätä OUTDOORCHEF -sähkögrilliä koskaan ilman valvontaa, kun se on käytössä. • Mitään valmistajan toimittamia alkuperäisosia ei saa muuttaa. • Jokainen grilliin tehty muutos voi johtaa vaaratilanteisiin. • Tee ennen käyttöä johdon, pistokkeen ja lämmityselementin säätimen silmämääräinen tarkistus vaurioiden ja kulumisen osalta. • Jatkojohdon käyttöä ei suositella. Jos jatkojohdon käyttö on väistämätöntä, käytä lyhintä mahdollista jatkojohtoa. Pidä liitännät etäällä maan pinnasta ja kuivana. Älä anna johdon roikkua pöytälevyn reunojen yli niin, että joku voi kompastua siihen tai lapset voivat vetää johdosta. Käytä vain jatkojohtoa, joka on tarkoitettu ulkokäyttöön. • Palaneen hajua voi esiintyä hieman, kun grilliä käytetään ensimmäistä kertaa. Tällöin lämmityselementtiin jäänyt voiteluaine palaa. Se ei heikennä grillisi turvallisuutta mitenkään. • Jotta palolta tai sähköiskulta vältytään, anna uusien sähköpiirien tai pistorasioiden asennus aina valtuutetun sähkömiehen tehtäväksi. • Virheellisesti maadoitetut pistorasiat voivat aiheuttaa sähköiskun. • Puhdista grilliritilä ja kypsennystila jokaisen käytön jälkeen. • Sijoita sähköpallogrilli tasaiselle, vakaalle alustalle, jotta se ei voi kaatua. TÄRKEÄÄ: Älä sijoita grilliä lämpöherkkien tai helposti syttyvien esineiden päälle, alle tai läheisyyteen. • OUTDOORCHEF -sähkögrillejä ei ole tarkoitettu asennettaviksi vapaa-ajan ajoneuvoihin, asuntovaunuihin ja/tai veneisiin! • Koko kypsennystila lämpenee käytössä voimakkaasti. Älä koskaan jätä grilliä ilman valvontaa. Poista kaikki palavat materiaalit ympäristöstä 60 cm:n alueelta. • Tarkasta rasvankeräysastiasta ennen jokaista käyttöä, että rasvaa on kertynyt. Poista rasva, jotta pistoliekkiä ei pääse syntymään. • Älä upota KOSKAAN pistoketta, johtoa, lämmityselementtiä tai lämpötilansäädintä veteen tai muihin nesteisiin. • Pidä sähköjohto etäällä kaikista kuumista pinnoista. • Pidä koko grillipinta vapaana syttyvistä kaasuista ja nesteistä, kuten esim. bensiinistä, alkoholista jne., ja muista palavista materiaaleista. • Grillin on seistävä käytössä tasaisen ja vakaan alustan päällä ilman lähellä olevia palavia materiaaleja. • Vedä virtajohto ennen käyttöä kokonaan erilleen. Estä johdon kosketus kypsennystilaan tai -kanteen. • Puhdista kaikki osat, jotka joutuvat tekemisiin elintarvikkeiden kanssa. • Älä siirrä OUTDOORCHEF -sähkögrilliä, kun grillaat tai kun grilli on kuuma.
Sivu: 4
63 KÄYTTÖÖNOTTO • Ennenkuin liität laitteen sähköverkkoon, tarkasta, että verkkojännite vastaa nimikilvessä olevaa merkintää. • Työnnä pistoke maadoitettuun pistorasiaan (220-240 V). TÄRKEÄÄ: Virtajohto ei saa jäädä puristuksiin. Älä anna johdon roikkua ja varmista, ettei siihen kompastuta. • Tätä OUTDOORCHEF -sähkögrilliä ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön. ENNEN GRILLAUSTA • Puhdista grilliritilä ennen ensimmäistä grillausta. • Varmista, että virtajohtoa ei ole liitetty virtapiiriin. • Varmista, että johto ei joudu kosketukseen kuuman grillin tai grillin kannen kanssa. • Sijoita rasvankeräysastia palloon sille tarkoitettuun paikkaan. • Aseta alumiinisuojafolio EASY REFLECT -folioon ja grilliin. • Vaihda EASY REFLECTin suojafolio, kun se on täynnä rasvajäämiä. • Aseta lämmityselementti, kilpi „UP“ (ylös), joka on kiinnitetty lämmityselementtiin, täytyy olla luettavissa. Varmista, että lämmityselementin poikkituet ovat aukoissaan ja koko elementti on lukkiutunut täysin paikalleen. • Aseta grilliritilä paikalleen. • Aseta kansi. LÄMPÖTILASÄÄDIN 0 I : Pääkytkin asentoon O / I = grillin sammutus ja käynnistys ON OFF : Lämpötilansäädin: Asento OFF / ON : toiminnonvalintapainikkeet : toiminnonvalintapainikkeet Asento 1 = 70–90° C Asento 2 = 150–170° C Asento 3 = 170–190° C Asento 4 = 230–250° C Asento 5 = 250–280° C Asento 6 = 280–310° C Asento 7 = 310–350° C HUOMIO: Toimintoa „7“ käytetään vain nopeaa ruskistamista varten ja ILMAN KANTTA. Jos kansi on suljettuna, se voi johtaa ylikuumenemiseen. : Merkkivalo: • a. Kun merkkivalo vilkkuu, grilli kuumenee. • b. Jos merkkivalo loistaa jatkuvasti, on grilli saavuttanut toivotun lämpötilan. 1 2 3 4 5 6 7 ON OFF 0 I
Sivu: 5
OUTDOORCHEF.COM 64 GRILLIN KÄYTTÖ 1. Varmista, että lämmityselementti on asetettu oikein. 2. Työnnä pistoke maadoitettuun pistorasiaan. 3. HUOMIO: Laitteen täytyy olla liitettynä vikavirta-suojakytkimeen (FI-kytkin), jonka nimellinen virhe on enintään 30 mA. 4. Aseta pääkytkin „I“-asentoon. 5. Aseta lämpötilansäädin „ON“-asentoon. 6. Merkkivalo alkaa vilkkua asennossa 1 ja näyttää, että lämmityselementtiä lämmitetään. 7. Valitse toivotut lämpötilat lämpötilansäätimestä nuolinäppäimillä > tai < tarpeen mukaan asennon 1–6 väliltä ja anna grillin kuumeta kannen ollessa suljettuna, kunnes merkkivalo palaa jatkuvasti ja näyttää siten, että toivottu lämpötila on saavutettu. Kuumeneminen kestää n. 10–15 minuuttia, riippuen tasosta, tuulesta ja säästä. 8. Asennossa 7 grilli kuumentaa jatkuvasti. HUOMIO: Grillaa tässä asennossa VAIN KANNEN OLLESSA AUKI. 9. Tuuli ja sää vaativat mahdollisesti oikean grillauslämpötilan säätämistä lämpötilansäätimen avulla. OHJEITA JA VINKKEJÄ • OUTDOORCHEF -sähkögrillillä voit grillata (kannella tai ilman) ja laittaa ruokaa (kannella). • OHJE: Tätä laitetta ei saa peittää kiinteillä eikä taipuisilla materiaaleilla, kuten esim. alumiinivuoilla, alumiinifolioilla tai muilla lämmönkestävillä materiaaleilla ylikuumenemisen välttämiseksi. Tälläisten esineiden tai materiaalien käyttö grilliritilällä heikentäisi tuotteen turvallisuuden ja voisi johtaa tuotteen voimakkaaseen vahingoittumiseen. • Oikeilla tarvikkeilla varustettuna OUTDOORCHEF -grilli tuottaa vielä enemmän iloa. Mitä grillaukseen tai ruoanlaittoon tulee: Anna luovuudellesi ja kokeilunhalullesi vapaat kädet. • Kaikki lisätarvikkeet grilliäsi varten löydät osoitteesta OUTDOORCHEF.COM GRILLAUKSEN JÄLKEEN • Kytke lämpötilansäädin asentoon „OFF“. • Aseta pääkytkin „O“-asentoon. • Irrota virtapistoke aina, kun et käytä grilliä. Laite irrotetaan vain vetämällä virtapistoke verkosta. Vedä aina pistokkeesta, älä johdosta, kun irrotat laitteen. • Puhdista grilliritilä ja rasvankeräysastia jokaisen käytön jälkeen. Annan grillin jäähtyä kokonaan, ennenkuin puhdistat sen. PUHDISTUS • Ennenkuin aloitat puhdistuksen, kytke lämpötilansäädin asentoon „OFF“. • Aseta pääkytkin „O“-asentoon. • Irrota pistoke pistorasiasta ja anna grillin jäähtyä täysin. • HUOMIO: Älä upota grilliä tai lämmityselementtejä koskaan veteen tai puhdista juoksevan veden alla. Estä sähköisten komponenttien kaikenlainen kosketus veteen. • Pyyhi lämmityselementit kevyesti kostealla pyyhkeellä ja kuivaa ne pehmeällä, kuivalla pyyhkeellä. • TÄRKEÄÄ: Älä käytä mitään teräviä tai hankaavia puhdistus- tai liuotusaineita sähköpallogrillin puhdistukseen. • Puhdista ritilä messinkiharjaksisella grilliharjalla (ei teräsharjoja). Älä käytä teräviä esineitä äläkä voimakkaita puhdistusaineita. • Pese rasvankeräysastia saippuavedellä. • Enin rasva haihtuu tai tippuu alumiinisuojafolioon ja johdetaan sitten rasvankeräysastiaan. Vaihda EASY REFLECTissä oleva alumiinisuojafolio säännöllisesti, kuitenkin viimeistään, kun se on täynnä rasvajäämiä. • TÄRKEÄÄ: Puhdas alumiinisuojafolio edistää alalämpöä huomattavasti ja johtaa siten parempiin grillaustuloksiin! • Käytä nailonista patasientä ja saippuavettä muita osia sekä huolellisempaa puhdistusta varten, jotta saat poistettua kaikki irtonaiset jäämät. Myös uuninpuhdistusaineita saa käyttää. • TÄRKEÄÄ: Anna grillin kuivua kunnolla (palaa) asennossa 6 jokaisen huolellisen puhdistuksen jälkeen, koska useimmat uuninpuhdistusaineet tuoksuvat voimakkaasti.
Sivu: 6
65 HUOLTO • Virtajohto on tarkistettava säännöllisesti vaurioiden osalta. Laitetta ei saa käyttää, jos siinä on viallinen johto. • Vaihda lämpöheijastimessa oleva alumiinisuojafolio säännöllisesti riittävän alalämmön turvaamiseksi. Rasva tai jäämät voivat valua paremmin pois. • Öljyä ennen pitempää varastointia kaikki metalliosat, jotta korroosiovaurioilta vältytään. • Grillin käyttöiän pidentämiseksi suosittelemme laitteen täydellisen jäähtymisen jälkeen sen suojaamista ympäristön vaikutuksilta OUTDOORCHEF -suojapeitteellä. Poista suoja sateen jälkeen kosteuden kertymisen estämiseksi. • Suojapeitteen voit ostaa grillikauppiaaltasi. SÄILYTYS JA / TAI EI-KÄYTTÖ Jos et käytä OUTDOORCHEF -sähkögrilliä, kytke pääkytkin asentoon „O“. Irrota virtajohto pistorasiasta ja säilytä se sisätilassa. HÄVITTÄMINEN Käytöstä poistetut laitteet voidaan palauttaa maksutta myyntipisteeseen asianmukaista hävitystä varten. Hävitä laitteet, joissa on vaarallinen virhe, viipymättä ja varmista, ettei niitä enää käytetä. Älä hävitä tätä laitetta lajittelemattomiin kotitalousjätteisiin. Kerää tämänkaltaiset jätteet erikseen, koska ne tarvitsevat erityistä käsittelyä. TAKUU 1. Takuu ja kuluttajan muut lailliset oikeudet Ostaessasi tämän OUTDOORCHEF-tuotteen valtuutetulta jälleenmyyjältä DKB Household Switzerland AG (DKB) myöntää sinulle yksityisasiakkaalle (kuluttajalle) tarkoitetun takuun. Valmistajan takuulla voit esittää takuuvaateita takuun antajaa kohtaan näiden sopimusehtojen mukaan. Takuuvaateiden ohella käytössäsi on myös sopimukseen liittyviä ja laillisia oikeuksia. Takuu ei sulje pois eikä rajoita näitä oikeuksia. Voit siis esittää muita sopimukseen liittyviä tai lail- lisia vaateita takuun antajaa kohtaan. Näin esimerkiksi tämä takuu ei vaikuta tuotevastuulain mukaisiin vaateisiin. Ostajana voit esittää sopimukseen liittyviä takuuvaateita erityisesti myös tuotteen myyjää kohtaan. Näin esimerkiksi kauppasopimus on mahdol- lista purkaa myyjän kanssa, mutta ei kuitenkaan DKB:n kanssa tämän takuun yhteydessä. 2. Osapuolet ja takuuehdot DKB on takuun antaja. Takuuseen on oikeutettu kaikki lopulliset käyttäjät, jotka hankkivat uuden tuotteen yksityiskäyttöön valtuutetulta jälleen- myyjältä. Ostosta tulee saada ostokuitti. Yksityiskäytöstä on kyse, kun tuotteen hankkii luonnollinen henkilö sellaiseen tarkoitukseen, jota ei voida katsoa käytettävän hänen ammatissaan tai yritystoiminnassa. Mahdollisessa takuutapauksessa sinun tulee esittää takuuvaateet takuun antajalle kahden kuukauden sisällä tapahtumasta. Muutoin takuuvaateet raukeavat. Tämä määräaika, joka koskee ilmeisiä puutteita, alkaa tuotteen vas- taanottamisesta. Siksi DKB suosittelee tuotteen tarkistamista mahdollislta puutteilta välittömästi tuotteen vastaanottamisen jälkeen. 3. Takuun laajuus Takuu alkaa ostopäivästä ja myönnetään seuraavissa tapauksissa, jos kyseessä ei ole jokin kohdassa 4 luetelluista poissulkemissyistä: • 3 vuoden takuu emaloidulle pallolle (alaosa ja kansi) läpiruostumista vastaan. • 3 vuoden takuu emaloidulle grilliritilälle läpiruostumista ja -palamista vastaan. • 3 vuoden takuu kaikille ruostumattomasta teräksestä valmistetuille osille läpiruostumista ja -palamista vastaan. • Emalointivirheille ennen ensimmäistä käyttöä. • 2 vuoden takuu kaikille muille valmistus- ja materiaalivirheille. Puutteina ei pidetä grillin toimintaan vaikuttamattomia ja asiakkaalle kohtuullisia epätasaisuuksia, emalipinnan sävyeroja tai pieniä virheitä kuten valmistuksesta johtuvia tukipisteitä kannen alareunassa tai kiinnityksissä. Takuutapauksessa DKB vaihtaa vaurioituneet tai puutteelliset osat uusiin tai korvaa koko tuotteen uudella valintansa mukaan. Jos asiakkaan kannalta pidetään kohtuullisena, puutteellinen tuote voidaan vaihtaa myös samantyyppiseen malliin esim. mallin uudempaan versioon. Jos puute ei heikennä tuotteen toiminnallisuutta ja asiakkaan kannalta on kohtuullista, tuotteen korjauksen asemesta voidaan tarjota myös sopivaa rahallista korvausta. Takuutapauksen aikana (tarkistus ja mahdollinen vaihto) DKB ei ole velvollinen toimittamaan korvaavaa tuotetta tai muuta hyvitystä. Takuusuoritus ei pidennä takuuaikaa eikä aloita sitä uudestaan alusta. Vaihdetut osat kuuluvat DKB:n omaisuuteen. Vain tuotteen vaih- dossa takuuaika alkaa uudestaan. Tämä takuu ei oikeuta lisävaateisiin takuun antajaa kohtaan. Tämä ei kuitenkaan sulje pois tai rajoita muita laillisia oikeuksiasi (katso myös kohta 1).
Sivu: 7
OUTDOORCHEF.COM 66 4. Poissulkeminen Takuu ei kata seuraavia tapauksia: • Tuotteen normaali kuluminen tarkoituksenmukaisessa käytössä, erityisesti käytössä kuluvat osat kuten suppilo, liekkisuojat, poltin, lämpömit- tari, sytytys ja paristo, elektrodi, sytytysjohto, kaasuletku, kaasupaineen säädin, lämpöelementti, heijastin, alumiinifoliosuojaus, grilli- tai hiiliritilä ja -astia, sytytysritilä sekä hiili-/rasva-astia. • Emalipinnan vauriot käytetyissä laitteissa, jos ei voida todistaa, että vika esiintyi jo ennen laitteen ensimmäistä käyttöä. • Asiattomasta tai tarkoituksenvastaisesta käytöstä johtuvat toimintahäiriöt ja/tai vauriot, etenkin käyttöohjeen, turvaohjeiden tai huolto- ohjeiden noudattamatta jättäminen (esimerkiksi ulkolaitteiden käyttö sisätiloissa, virheellisestä asennuksesta johtuvat vauriot, suppilon tai grilliritilän emalipinnan virheellinen puhdistus, tiiviystestin suorittamatta jättäminen mikäli käyttöohjeessa suositeltu, pintaa vahingoittavien kemikaalien käyttö, tuotteen väärinkäyttö, tms.). • Toimintahäiriöt ja/tai vauriot, jotka johtuvat sellaisten henkilöiden suorittamista korjauksista, joita DKB ei ole valtuuttanut tehtävään. • Tuhoa aiheuttavista sääolosuhteista (esim. rakeet tai salamanisku) johtuvat toimintahäiriöt ja/tai vauriot. • Ilkivaltaisesta tai tahallisesta vahingoittamisesta ja huolimattomuudesta johtuvat toimintahäiriöt ja/tai vauriot. • Kuljetuksen aikana syntyneet viat ja/tai vauriot, jos kyseessä ei ole takuun antajan järjestämä kuljetus. • Ylivoimaisesta esteestä johtuvat toimintahäiriöt ja/tai vauriot. • Ammattimaisessa käytössä, kaupallisessa tarkoituksessa syntyneet viat ja/tai vauriot (esim. hotelli- tai ravintolakäyttö). 5. Takuutapauksen käsittely Käänny takuutapauksessa välittömästi meidän tai valtuuttamamme jälleenmyyjän puoleen (jälleenmyyjät osoitteessa www. outdoorchef.com) ja ilmoita osoitteesi lisäksi tuote/tuotteen osa, ostokuitti, sarjanumero ja tuotenumero (molemmat löytyvät grillin tarrasta; tarkista käyttöohjeen ensimmäisestä kappaleesta). Liitä lyhyt selostus viasta mielellään kuvan kera. Toimita tuote jälleenmyyjälle tai meille (bring-in-takuu) takuuta- pauksen tarkistamista varten. Oikeutetuissa takuutapauksissa korvaamme tarvittavat kuljetus- ja lähetyskulut, muussa tapauksessa lähetämme tuotteen takaisin asiakkaan kustannuksella. Rekisteröityä tuotemerkkiä OUTDOORCHEF edustaa seuraava yritys: DKB Household Switzerland AG | Eggbühlstraße 28 | Postfach | CH-8052 Zürich Switzerland | www.dkbrands.com * Jälleenmyyjän todistus löytyy verkkosivuiltamme osoitteesta OUTDOORCHEF.COM ** Sarjanumero ja tuotenumero löytyvät grillistä olevasta tarrasta (tarkista tämän KÄYTTÖOHJEEN ensimmäisestä kappaleesta).

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta Outdoorchef P-420 E Tripod, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Outdoorchef P-420 E Tripod käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Outdoorchef P-420 E Tripod suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta Outdoorchef P-420 E Tripod

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen Outdoorchef P-420 E Tripod allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Outdoorchef
  • Tuote: Grillit
  • Malli/nimi: P-420 E Tripod
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Italialainen, Ruotsalainen, Tanska, Norja, Suomalainen