Outdoorchef Dualchef S 425 G käyttöohjeet

Katso tuotteen Outdoorchef Dualchef S 425 G allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Outdoorchef
  • Tuote: Grilli
  • Malli/nimi: Dualchef S 425 G
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Italialainen, Ruotsalainen, Tanska, Norja, Suomalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 131
OUTDOORCHEF.COM
132
KÄYTTÖOHJE
Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen kuin otat OUTDOORCHEF-kaasugrillin käyttöön.
Lue käyttöohje ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje turvallisessa paikassa. Se sisältää tärkeitä tietoja turvallisuudesta, käytöstä ja huollosta.
TÄRKEÄÄ TURVALLISUUTESI VUOKSI
Jokaisen grilliä käyttävän henkilön on tunnettava tarkka sytytysmenetelmä ja noudatettava sitä. Lapset eivät saa käyttää grilliä. Noudata tarkasti
kokoamisohjeissa olevia asennusohjeita. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa vaarallisia seurauksia. Älä sijoita syttyviä nesteitä ja aineita tai vara-
kaasupulloja grillin läheisyyteen. Älä sijoita grilliä tai kaasupullo(j)a koskaan suljettuun tilaan, jossa ei ole ilmanvaihtoa. Lue tämä käyttöohje huolel-
lisesti läpi ennen kuin otat kaasugrillin käyttöön. Grilliä saa käyttää vain ulkona turvallisuusetäisyyden ollessa palaviin esineisiin vähintään 1,5 m.
KAASUPULLOT
Noudata ensisijaisesti kaasupullon valmistajan antamia turvallisuus-
ja käyttöohjeita. Pohjalevylle saa asettaa vain kaasupulloja, joiden
täyttöpaino on enintään 1
1 kg. Aseta pullo sille varattuun tilaan, katso
kokoamisohje. Varmista, että ruuviliitokset ovat tiiviitä. Suorita ennen
käyttöönottoa ja jokaisen kaasupullon vaihdon yhteydessä TIIVIY-
DEN TARKASTUS. Kaasupulloja ei saa altistaa yli 50 °C:n lämpöti-
loille eikä varastoida koskaan suljettuun tilaan tai kellariin. Huomioi
käytettäviin kaasupulloihin merkityt turvamääräykset ja noudata niitä.
HUOMAUTUS: Tarkista, että paineensäädin ja kaasupullo on hyväksytty asianmukaiseen käyttöön maassasi. Käytä vain kaasupulloja, jotka vas-
taavat kansallista standardia. Jos paineensäädin- ja kaasupullojärjestelmä on tavanomaisesta poikkeava, kierreliitoksesta ei saada tiivistä erilais-
ten sulkemisjärjestelmien vuoksi. Epätiivis liitos saattaa johtaa siihen, että ulosvuotava kaasu voi syttyä helposti palamaan avotulesta tai kipinästä.
Suosittelemme turvallisuus- ja vastuusyistä, että myynnissä olevat kaasugrillit tarkistetaan aina ja tarpeen vaatiessa paineensäädin ja kaasuletku
sovitetaan kansallisia määräyksiä vastaavaksi.
TÄRKEÄÄ:
Kirjoita ensin ylös kaasugrillisi sarjanumero tämän käyttöohjeen takasivulle. Grillin mallista
riippuen numero löytyy tarrasta, joka sijaitsee joko grillin rungossa tai pohjalevyssä.
Kaasugrillin tuotenumero ja merkintä löytyvät Welcome Cardista, joka löytyy liitteenä asiakirja-
mapista.
Sarjanumero ja tuotenumero ovat tärkeitä joustavassa neuvonnassa, varaosatilauksissa ja takuuvaatimusten käsittelyissä. Säilytä käyttöohje
turvallisessa paikassa. Se sisältää tärkeitä tietoja turvallisuudesta, käytöstä ja huollosta.
LOGIN CARD
max
600
mm
max Ø 310 mm
1
2
3
fi
CE Label 2018 BEISPIEL für Manual
Version date
10.08.2017
Replace Page 1 of 1
File Nr.
PM 00000
File name
CE Label 2018 BEISPIEL für Manual
5x105
--
Typ:
PIN 0063 BP 3505
DKB Household Switzerland AG
Eggbühlstrasse 28, 8052 Zürich
00632018
Serial No.:
Article No.:
Made in China
Total rate Qn=
S
Cat.I3 B/P
3+
Butane / Propane
G30 / G31
30/37 mbar
Cat.I
DISTRIBUTION
DKB Household Germany GmbH
Ochsenmattstr. 10 | 79618 Rheinfelden | Germany
Sivu: 132
133
TURVAOHJEET
Omistajan on säilytettävä tämä käyttöohje ja se tulee olla aina saatavilla.
Ota grilli käyttöön kappaleen OHJE SYTYTYSTÄ VARTEN mukaisesti.
• ”Käyttö vain ulkona”
• ”Lue käyttöohje ennen laitteen käyttöä”
• ”HUOMIO: Osat voivat muuttua hyvin kuumiksi. Pidä lapset turvallisella etäisyydellä”
• ”Laite tulee asettaa turvalliselle etäisyydelle palavista aineista käytön ajaksi”
• ”Älä siirrä laitetta käytön aikana”
• ”Sulje kaasupullon hana käytön jälkeen”
• Älä koskaan käytä grilliä katoksen alla.
• Älä työnnä laitteita, joissa on ohjauspyörät, epätasaisten pintojen tai portaiden yli.
• Varmista, että rasvankeruupelti ja rasvankeruuastia on aina asetettu ja kiinnitetty kunnolla käytön ajaksi.
• Käytä suojakäsineitä, jos kosket kuumiin osiin.
• Aseta grillauksen jälkeen kaasunsäädinpainike aina asentoon ja sulje kaasunsyöttö kaasupullosta.
• Varmista kaasupulloa vaihdettaessa, että säädinpainike on asennossa ja että kaasupullon kaasunsyöttö on suljettu. TÄRKEÄÄ: Grillin
läheisyydessä ei saa olla mitään syttymislähteitä.
• Sen jälkeen kun uusi kaasupullo on liitetty tarkista liitososat kappaleen TIIVIYDEN TARKASTUS mukaisesti.
• Jos epäilet liitososien vuotoa, aseta kaasunsäädinpainike asentoon ja sulje kaasunsyöttö kaasupullosta. Tarkistuta kaasua johtavat osat
kaasuasennusliikkeessä.
• Jos kaasuletkussa on vaurioita tai kulumia, se on vaihdettava heti uuteen. Letku ei saa olla taitteella eikä siinä saa olla halkeamia. Älä unohda
kiertää säädinpainiketta ja kaasunsyöttöä kiinni, ennen kuin poistat letkun.
• Vaihda letku ja kaasunpaineensäädin 3 vuoden käyttöajan jälkeen ostopäivästä lukien. Varmista, että kaasunpaineensäädin ja letku vastaavat
EN-standardeja.
• Kaasuletkun suositeltava pituus on 90 cm eikä se saa ylittää 150 cm:ä.
• Älä sulje rungossa olevia ilmanottoaukkoja tai kannessa olevia ilmarakoja. Kaasupullon tilan tuuletusaukkoja ei saa missään tapauksessa
sulkea tai peittää.
• ”Älä tee mitään muutoksia laitteeseen” Jos epäilet virhetoimintoa, ota yhteyttä alan ammattilaiseen.
• Grillin toimitus sisältää kaasuletkun sekä kaasunpaineensäätimen. Kaasuletku on pidettävä ehdottomasti erillään grillin kuumista ulkopinnois-
ta. Letkua ei saa vääntää. Sellaisissa malleissa, joissa on letkunohjain, letkun täytyy olla ehdottomasti kiinnitetty ohjaimeen.
• Letku ja säädin vastaavat kulloisenkin maan paikallisia määräyksiä ja EN-standardeja.
• Ota yhteyttä kaasuasennusliikkeeseen, jos täyttä tehoa ei saavuteta ja epäilet tukosta kaasunsyötössä.
• Käytä grilliä vain tasaisella ja turvallisella alustalla. Älä sijoita grilliä käytön aikana koskaan puulattioille tai muille palaville pinnoille. Pidä grilli
etäällä palavista materiaaleista.
• Älä säilytä grilliä helposti syttyvien nesteiden tai materiaalien läheisyydessä.
• Irrota kaasupullo aina, jos grilliä säilytetään talven yli sisätilassa. Sitä tulisi säilyttää ulkona sellaisessa paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto ja
joka on lasten ulottumattomissa.
• Sijoita grilli ennen käyttöönottoa mahdollisimman tuulensuojaiseen paikkaan.
• Grilli tulisi peittää suojuksella ympäristövaikutusten varalta, kun sitä ei käytetä ja kun se on täysin jäähtynyt. Suojuksen voit hankkia grillikaup-
piaaltasi.
• Poista suojus kovan sateen jälkeen, jotta kosteuden kertyminen voidaan välttää.
• Käytä laitetta vain, jos virtajohto, pistorasia ja itse laite ovat moitteettomassa kunnossa. Tarkista ne aina ennen käyttöä.
• Kytke laite vain maadoitettuun pistorasiaan.
• Irrota pistoke aina käytön jälkeen ja häiriötapauksessa. HUOMIO: Vedä pistokkeesta, älä virtajohdosta.
• Pidä virtajohto etäällä kuumista osista.
• Älä koske pistokkeeseen märin käsin.
• Älä siirrä grilliä käytön aikana.
• Älä jätä grilliä käytön aikana koskaan ilman valvontaa.
• Grilli pysyy myös sammuttamisen jälkeen vielä pidemmän aikaa kuumana. Varo polttamasta ihoasi äläkä aseta mitään esineitä grillin päälle
tulipalovaaran vuoksi.
• Älä käytä grilliä vesi- tai lumisateella grillin sisältämien sähkökomponenttien vuoksi.
• Käytä tarvittaessa vain maadoitettua väh. 10 A:n (230 V:n) jatkojohtoa, jonka läpimitta on väh. 1,5 mm. Varmista, että johtoon ei voi kompas-
tua eikä laitetta voi kaataa.
• Käytä mahdollisimman lyhyttä jatkojohtoa, mutta älä koskaan liitä kahta tai useampaa jatkojohtoa peräkkäin.
• Älä vedä virtajohtoa teiden yli.
Sivu: 133
OUTDOORCHEF.COM
134
TIIVIYDEN TARKISTUS
VAROITUS: Tiiviyden tarkistuksen aikana grillin lähellä ei saa olla mitään sytytyslähteitä. Tämä koskee myös tupakointia.
Älä koskaan tarkista tiiviyttä palavan tulitikun avulla tai avoimella liekillä. Suorita tarkistus aina ulkona.
1. Kaasusäädinpainikkeen täytyy olla -asennossa.
2. Avaa pullon kaasunsyöttö ja sivele kaikki kaasua johtavat osat (kaasupullon liitos / kaasunpaineensäädin / kaasuletku / kaasun tuloaukko
/ venttiilin liitos) saippualiuoksella, jossa on 50 % nestemäistä saippuaa ja 50 % vettä. Voit käyttää myös vuodonilmaisusuihketta.
3. Kuplien muodostuminen viittaa vuotokohtiin. TÄRKEÄÄ: Grilliä saa käyttää vasta, kun kaikki vuotokohdat on korjattu. Sulje kaasupullon
kaasunsyöttö.
4. Korjaa vuotokohdat kiristämällä liitokset, jos mahdollista, tai vaihtamalla vialliset osat.
5. Toista vaiheet 1 ja 2.
6. Jos vuotokohtia ei voi korjata, ota yhteyttä kaasuasennusliikkeeseen.
HUOMAUTUS:
Suorita TIIVIYDEN TARKASTUS jokaisen kaasupullon kiinnityksen tai vaihdon jälkeen sekä grillikauden alussa.
KÄYTTÖPANEELIN MERKKIEN SELITYS
Lämpötehot ja sytytys
: OFF-asento
: matala teho
: keskiteho
: korkea teho
: Sytytys
: Sytytin
: Grillaustilanvalaistuksen kytkin
		 DUALCHEF S 325 G ja DUALCHEF S 425 G
ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ
1. Puhdista kaikki osat, jotka joutuvat kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa.
2. Tarkasta kaikki kaasua johtavat osat, kuten kappaleessa TIIVIYDEN TARKASTUS on kuvattu. Tee tämä myös silloin, kun kauppiaasi toimit-
taa grillin valmiiksi asennettuna.
3. Polta grilliä n. 20–25 minuuttia -teholla.
4. Tarkista, että rasvankeruupelti ja rasvankeruuastia on asetettu vasteeseen asti. Tämä koskee myös normaalia grillausta.
Sivu: 134
135
OHJE SYTYTYSTÄ VARTEN
HUOMAUTUS: Kaikkien polttimien ei tarvitse olla aina käytössä. Niiden käyttö riippuu valmistustavasta ja määrästä.
PÄÄPOLTTIMIEN SYTYTYS
DUALCHEF 315 G / DUALCHEF 325 G / DUALCHEF S 325 G
DUALCHEF 415 G / DUALCHEF 425 G / DUALCHEF S 425 G
1. Varmista, että kaikki liitokset kaasuletkun, kaasunpaineensäätimen ja kaasupullon välissä on ruuvattu tiukasti kiinni. (Toimi kappaleesta TII-
VIYDEN TARKASTUS löytyvien ohjeiden mukaan).
2. Kytke sähkölaatikon pääkytkin päälle (ON = pääkytkimen punainen merkkivalo palaa).
3. Avaa grillin kansi. HUOMIO: Älä koskaan sytytä grilliä kannen ollessa kiinni.
4. Avaa kaasunsyöttö kaasupullosta.
5. Paina haluamaasi DGS®
TWIN BURNER -kaasusäädinpainiketta ja käännä sitä vastapäivään -asentoon. Paina sytytyspainiketta ja
pidä sitä alaspainettuna, kunnes se iskee kipinää ja kaasu palaa.
6. Jos kaasu ei syty kolmen sekunnin aikana, käännä kaasusäädinpainike -asentoon. Odota kaksi minuuttia, jotta palamaton kaasu pääsee
haihtumaan. Toista sitten kohta 4 ja 5.
7. Jos grilli ei syty kolmen yrityksen jälkeen, tarkasta syyt (kuten kappaleessa VIAN KORJAUS on kuvattu).
SIVUPOLTTIMEN SYTYTYS
DUALCHEF 325 G / DUALCHEF S 325 G / DUALCHEF 425 G / DUALCHEF S 425
1. Varmista, että kaikki liitokset kaasuletkun, kaasunpaineensäätimen ja kaasupullon välissä on ruuvattu tiukasti kiinni. (Toimi kappaleesta TII-
VIYDEN TARKASTUS löytyvien ohjeiden mukaan).
2. Kytke sähkölaatikon pääkytkin päälle (ON = pääkytkimen punainen merkkivalo palaa).
3. Avaa DUALCHEF 325 G / DUALCHEF S 325 G / DUALCHEF 425 G / DUALCHEF S 425 G -sivupolttimen suojalevy. HUOMIO: Älä kos-
kaan sytytä sivupoltinta suojalevyn ollessa kiinni.
4. Avaa kaasunsyöttö kaasupullosta.
5. Paina SIDE BURNER -kaasusäädinpainiketta ja käännä sitä vastapäivään -asentoon. Paina sytytyspainiketta ja pidä sitä alaspainet-
tuna, kunnes se iskee kipinää ja kaasu palaa.
6. Jos kaasu ei syty kolmen sekunnin aikana, käännä kaasusäädinpainike -asentoon. Odota kaksi minuuttia, jotta palamaton kaasu pääsee
haihtumaan. Toista sitten kohta 4 ja 5.
7. Jos grilli ei syty kolmen yrityksen jälkeen, tarkasta syyt (kuten kappaleessa VIAN KORJAUS on kuvattu).
Sivu: 135
OUTDOORCHEF.COM
136
SÄHKÖLAATIKKO
AAA
AAA
AA
AA
AA
AA
Sähkölaatikon sisältö:
• 4 NiMH-akkua (tyyppi AA, 1,2 V / 2400 mAh) Safety Light System (SLS) -järjestelmää varten
• 2 paristoa (tyyppi AAA, 1,5 V) sähkösytytystä varten
• 1 pääkytkin, jolla virransyöttö yksittäisiin osiin voidaan katkaista ja jolla akkujen tyhjeneminen voidaan estää
• 1 akun latausasema: Akun latausasema voidaan kytkeä pistorasiaan DUALCHEF S 325 G- ja DUALCHEF S 425 G -mallissa toimitukseen
sisältyvällä virtajohdolla, joka liitetään takaosassa sijaitsevaan liitäntärasiaan. Virtajohdolla liitettäessä neljä akkua latautuvat automaattisesti,
kun pääkytkin on kytketty päälle. Latauksen aikana akun latausaseman diodi palaa oranssinvärisenä (latausaika noin 12 tuntia). Muissa
DUALCHEF-grilleissä virtajohto ei sisälly toimitukseen. Mutta akut voidaan kuitenkin ladata. Virtajohto voidaan hankkia alan erikoisliikkeestä
tai sähköliikkeestä.
HUOMIO: DUALCHEF-grillin mukana toimitetut akut voidaan ladata sähkölaatikon sisältämällä akun latausasemalla. Niitä EI saa korvata taval-
lisilla ei-ladattavilla paristoilla. Jos kuitenkin käytät ei-ladattavia paristoja ja kytket grillin virtajohdolla pistorasiaan, laite yrittää tästä huolimatta
ladata näitä paristoja. Tämä voi johtaa vakaviin vaurioihin ja tulipaloon!
SAFETY LIGHT SYSTEM (SLS) -JÄRJESTELMÄ
DUALCHEF-grillin SAFETY LIGHT SYSTEM (SLS) -järjestelmä aktivoituu, kun kaasusäädinpainike käännetään asennosta vastapäivään asen-
toon – ja kaasunsyöttö avataan DGS®
TWIN BURNER -polttimeen.
Kaasusäädinpainiketta ympäröivä valorengas ja -asennossa sijaitseva valodiodi, jotka voidaan nähdä kauempaakin ilmoittavat, onko kaasun-
syöttö aktivoitu yhteen vai useampaan polttimeen.
SLS-järjestelmän virransaanti taataan neljällä toimitukseen sisältyvällä akulla. Kun akkujen latauskapasiteetti putoaa n. 20 %:iin, SLS alkaa vilkku-
maan ilmoittaen, että SLS-näyttö sammuu, jos akkuja ei ladata. Kaasunsäätö toimii kuitenkin myös tyhjillä akuilla.
DUALCHEF-grillit on varustettu kiinteällä akkulaturilla (katso kappaleesta SÄHKÖLAATIKKO).
Käyttöpaneelissa on valoanturi. Se mittaa ympäristön valon voimakkuuden sovittaen SLS:n kirkkauden siihen. HUOMAUTUS: Jotta toiminto voi-
daan taata, anturin päällä olevan lasin täytyy olla puhdas ja peittämätön.
Sivu: 136
137
DUALCHEF-GRILLIN KÄYTTÖOHJE
Näin yksinkertaisesti se käy:
1. Jos sinulla on vähän grillattavaa, käytä vain yhtä tai kahta poltinta ja erota käyttämätön grillaustila tehokkuutta lisäävällä DGS®
ZONE DIVI-
DER -tilanjakajalla (katso kappale DGS®
ZONE DIVIDER -tilanjakaja). Suljetulla kannella grillaaminen lyhentää grillausaikaa ja vähentää
kaasun kulutusta.
2. Kuumenna grilli kannen ollessa kiinni n. 10 minuutin ajan -asennossa.
3. Aseta grillattava grilliritilälle ja säädä lämpötila portaattomasti mielesi mukaan – välille.
4. Aseta aina grillaamisen jälkeen kaasusäädinpainike -asentoon. Sulje sitten kaasunsyöttö kaasupullosta. Myös tyhjissä pulloissa on pulloha-
nan oltava suljettu.
5. Anna grillin jäähtyä kunnolla ennen kuin siirrät, liikutat tai puhdistat sen grillauksen jälkeen.
HUOMIO: DUALCHEF S 325 G- ja DUALCHEF S 425 G -mallissa, jonka grillaustila on valaistu (halogeenivalot), lamput voivat vahingoittua,
jos ne altistetaan tärinälle kuumina ollessaan.
6. HUOMIO: Rasvankeruuastian saa tyhjentää ja puhdistaa vasta sitten, kun se on jäähtynyt kunnolla. Astiaan tippunut kuuma rasva voi aiheut-
taa palovammoja. Rasvankeruuastian saa poistaa vain toimitukseen sisältyvällä kahvalla!
DUAL GOURM
E
T
SYSTE M
DGS
DUAL GOURMET SYSTEM (DGS®
) -MENETELMÄ
DUALCHEF-grillissä voit käyttää klassisten grillausmenetelmien (katso kappale SUORA JA EPÄSUORA GRILLAUSMENETELMÄ) lisäksi
ainutlaatuista DUAL GOURMET SYSTEM (DGS®
) -menetelmää.
DUAL GOURMET SYSTEM (DGS®
) -menetelmän tärkein osa on DGS®
ZONE DIVIDER -tilanjakaja, jolla DUALCHEF voidaan jakaa 2 grillaus-
tilaan. Grillaustilan erottaminen avaa uusia mahdollisuuksia grillaukseen kuten eri ruokien samanaikaisen valmistuksen tai erilaisten grillattavien
maun ja hajun sekoittumisen estäminen.
Grillaustilan jakamisen lisäksi tilojen lämpötilaa voidaan hyvin valvoa. Tiloja voidaan käyttää ja valvoa toisistaan riippumatta. Lämpötilamittareista
nähdään kunkin tilan lämpötila.
DGS®
-lisätarvikkeet auttavat tilojen optimaalisessa käytössä ja tukevat täydellisen grillaustuloksen saavuttamisessa.
Seuraavaksi voit tutustua tarkemmin DUAL GOURMET SYSTEM (DGS®
) -menetelmän yksittäisiin osiin.
Sivu: 137
OUTDOORCHEF.COM
138
DUAL GOURM
E
T
SYSTE M
DGS
DGS®
ZONE DIVIDER -TILANJAKAJA
DGS®
ZONE DIVIDER -tilanjakaja jakaa polttimet tehokkaasti kahteen erilliseen grillaustilaan.
DUALCHEF 315 G-, DUALCHEF 325 G- ja DUALCHEF S 325 G -mallissa on merkitty paikka tilanjakajalle.
DUALCHEF 415 G-, DUALCHEF 425 G- ja DUALCHEF S 425 G -mallissa on kaksi merkittyä paikkaa tilanjakajalle.
GRILLIN JAKAMINEN ERI GRILLAUSTILOIHIN HELPOTTAA JA TEHOSTAA KÄYTTÖÄ SEURAAVASTI:
1. DGS®
ZONE DIVIDER -tilanjakajalla sinulla on mahdollisuus valmistaa DUALCHEF-grillissä eri ruokia samanaikaisesti. Kahdessa eri tilassa
ilman hajun ja maun sekoittumista toisiinsa.
2. DGS®
ZONE DIVIDER -tilanjakajalla grillaustiloja voidaan käyttää yksittäin, sillä DGS®
TWIN BURNER -polttimen tuottama lämpö nou-
see ylös kuhunkin tilaan rajoittuen, jolloin DGS®
ZONE DIVIDER -tilanjakaja estää lämmön siirtymisen toiseen tilaan. Tilojen erottaminen
DUALCHEF-grillissä mahdollistaa ruokien valmistamisen eri lämpötiloissa.
MAHDOLLISET LÄMPÖTILAVYÖHYKKEET DGS®
ZONE DIVIDER -TILANJAKAJALLA
Sivu: 138
139
LÄMPÖTILAVYÖHYKKEET DGS®
ZONE DIVIDER -TILANJAKAJAA KÄYTETTÄESSÄ JA ILMAN SITÄ
DGS®
ZONE DIVIDER -TILANJAKAJALLA ILMAN DGS®
ZONE DIVIDER -TILANJAKAJAA
Grillin oikealla puoliskolla voidaan valmistaa esim. maukas paisti käyttämällä DGS®
HEAT DIFFUSER -lämmönlevitintä (katso kappale DGS®
HEAT DIFFUSER -LÄMMÖNLEVITIN) ja samanaikaisesti vasemmalla puoliskolla paistaa pizza tai pihvit.
3. DGS®
ZONE DIVIDER -tilanjakaja auttaa lisäksi vähentämään kaasunkulutusta. Jos grillattavan määrä jää pieneksi, käytä DGS®
ZONE
DIVIDER -tilanjakajaa, jolla grillaustilaa voidaan rajoittaa. DUALCHEF-grillaustilan rajoittaminen lisää käytössä olevan grillipinnan ja polttimen
tehokkuutta. Katso ylhäällä olevista kuvista, kuinka grillaustila voidaan jakaa.
4. DGS®
ZONE DIVIDER -tilanjakaja mahdollistaa samanaikaisesti suoran grillauksen yhdessä ja hellävaraisen kypsennyksen toisessa tilassa.
DUAL GOURM
E
T
SYSTE M
DGS
DGS®
HEAT DIFFUSER -LÄMMÖNLEVITIN
Pyörivässä korissa valmistettaviin ruokiin tarvittava lämpö tuotetaan tavallisesti takapolttimella. Takapolttimesta nouseva lämpö ja sen edessä
oleva paisti vaativat paljon kaasua saavuttaakseen halutun tuloksen. Samaan aikaan lämpötilan säätely on erittäin rajoittunutta.
DGS®
HEAT DIFFUSER -lämmönlevitin johtaa tarvittavan lämmön DGS®
TWIN BURNER -polttimesta suoraan pyörivässä korissa sijaitsevaan
grillattavaan.
Tälla tavalla paistin valmistukseen tarvitaan vain yksi poltin. Käyttämällä DGS®
TWIN BURNER -poltinta yhdessä DGS®
ZONE DIVIDER -tilanja-
kajan ja DGS®
HEAT DIFFUSER -lämmönlevittimen kanssa kaasunkulutusta voidaan vähentää ja lämpötilaa säännellä.
Näin käytät DGS®
HEAT DIFFUSER -lämmönlevitintä:
1. Poista oikeanpuoleinen grilliritilä Grid Lifter -nostimen avulla.
2. Aseta DGS®
HEAT DIFFUSER -lämmönlevitin kuvan osoittamalla tavalla.
3. Aseta grillattava OUTDOORCHEF DGS®
-pyörivään koriin (ei sisälly toimitukseen, vaan saatavana lisätarvikkeena).
4. Työnnä pyörivä kori moottorilohkoon (DGS®
- pyörivän korin osa). Aseta vastapäinen puoli DGS®
ZONE DIVIDER -tilanjakajan päälle.
5. Sytytä sitten DUALCHEF-grilli ja kypsennä paisti halutussa lämpötilassa.
6. Poista DGS® HEAT DIFFUSER -lämmönlevitin Grid Lifter -nostimen avulla.
DGS®
PROTECTION BARS -kiskot ja DGS®
HEAT DIFFUSER -lämmönlevitin suojaavat DGS®
TWIN BURNER -poltinta tippuvalta rasvalta es-
täen näin rasvapalot. Ylimääräinen rasva johdetaan hallitusti DGS®
TWIN BURNER -poltinten välistä DGS®
HEAT DIFFUSER -lämmönlevittimen
avulla. Vapaaksi jäävässä grillaustilassa voidaan valmistaa muita grilliherkkuja.
Sivu: 139
OUTDOORCHEF.COM
140
SÄÄDETTÄVÄ LÄMPIMÄNÄPITORITILÄ
Lämpimänäpitoritilä toimii grillauspintana, jossa on oma lämpötilavyöhykkeensä. Grillattavan koosta riippuen lämpimänäpitoritilä voidaan asettaa
kahdelle eri korkeudelle. Sitä voidaan käyttää paistin valmistukseen myös yhdessä DGS® HEAT DIFFUSER -lämmönlevittimen ja DGS® ZONE
DIVIDER -tilanjakajan kanssa. Tällöin vain yhdessä asennossa!
VALURAUTAISET GRILLIRITILÄT
KÄYTTÖ
Puhdista valurautaiset grilliritilät vedellä ennen käyttöä. Koske ritilöihin vain grillikintailla käytön aikana. Älä aseta kuumia ritilöitä helposti palaville
tai kuumuutta kestämättömille pinnoille. Valurautaiset grilliritilät voidaan poistaa Grid Lifter -nostimella.
PUHDISTUS
• Anna valurautaisten grilliritilöiden puhdistua palamalla grillissä täydellä teholla n. 10 minuutin ajan
• Käytä harjaa, jossa on messinkiharjakset (ei teräsharjaksia)
• Anna niiden sitten jäähtyä
• Pinttyneen lian puhdistus: Puhdista ritilät OUTDOORCHEF BARBECUE CLEANER -puhdistusaineella perusteellisesti
HUOMAUTUS
Sivele pinta kevyesti ruokaöljyllä puhdistuksen jälkeen.
Sivu: 140
141
DGS®
- PYÖRIVÄ KORI
DGS®
- PYÖRIVÄSSÄ KORISSA liha kypsyy
tasaisesti. Korissa ollessaan lihaa ei tarvitse
lävistää ja näin lihasneste pysyy grillattavassa.
Sopii hyvin rapean broilerin, mehukkaan paistin
ja murean paahtopaistin valmistukseen.
DGS®
-PIZZAKIVI
Uudella DGS®
-PIZZAKIVELLÄ pizzat saadaan
paistettua rapeiksi grillissä. Ruostumattomasta
teräksestä valmistettu kehys voidaan asettaa
tavallista korkeammalle tasolle, jolloin pizza pais-
tuu tasaisesti ala- ja ylälämmössä.
DGS®
-KASVISRITILÄ
DGS®
-KASVISRITILÄLLÄ valmistuvat helposti
ja terveellisesti kasvikset, kalat tai hampurilaiset.
Posliiniemaloidulla ja rei´illä varustetulla ritilällä
voidaan grillata rasvaa säästäen grillattavan tart-
tumatta pintaan. Mutkatonta grillausta ja onnis-
tuu taatusti.
DGS®
-GRILLILEVY
Valuraudasta valmistettu DGS®
-GRILLILEVY
varastoi lämmön optimaalisesti ja tasaisesti.
Molemminpuolin käytettävässä grillilevyssä on
uritettu ja tasainen pinta, jotka tarjoavat lukuisia
valmistustapoja. Tasainen pinta sopii erinomai-
sesti ohukaisten tai munaruokien valmistukseen,
uritettu taas nopeasti ja korkeassa lämmössä
paistettavalle.
DGS®
- VALURAUTAISET
GRILLIRITILÄT
Laadukkailla DGS®-
VALURAUTAISILLA GRIL-
LIRITILÖILLÄ saadaan hieno grillikuvio me-
hukkaisiin pihveihin tai kalafileisiin. Näitä kahta
grilliritilää käytetään varsinkin korkeissa lämpö-
tiloissa, sillä valurauta varastoi lämmön hyvin ja
siirtää sen optimaalisesti grillattavaan.
DGS®
-KYPSENNYSASTIA
DGS®
-KYPSENNYSASTIA on DGS®
-lisätarvik-
keista monipuolisin käytöltään. Astiassa voidaan
esim. keittää liemiä, höyryttää kasviksia, kuor-
ruttaa laatikkoruokia tai hauduttaa kalaa. Kyp-
sennysastiaa voidaan käyttää suoraan grillissä
grilliritilän tilalla. Astia on helppo sijoittaa grilliin
ja se on tukeva kantaa käytännöllisten kahvojen
ansiosta.
DGS®
- TERÄKSINEN
GRILLIRITILÄ
DGS®
- TERÄKSISET GRILLIRITILÄT jaka-
vat lämmön tasaisesti ja grillattavaan saadaan
kaunis grillikuvio. Tiiviseen teräsritilään eivät
grillattavat tartu kiinni, joten se on myös helppo
puhdistaa.
DUAL GOURM
E
T
SYSTE M
DGS
DGS®
-LISÄVARUSTEET
DUALCHEFin DGS®
ZONE DIVIDER -tilanjakaja tarjoaa melkein rajattomat mahdollisuudet maukkuun ruoan valmistukseen. Monipuolisen
ruoanvalmistuksen kruunaa OUTDOORCHEFin grillaukseen, keittämiseen ja paistamiseen kehittämät lisätarvikkeet, joilla DUALCHEFin käyttö
helpottuu entisestään. Tutustu DGS®
-lisätarvikkeisiin ja innostu monipuolisista valmistusmenetelmistä.
Sivu: 141
OUTDOORCHEF.COM
142
SUORA JA EPÄSUORA GRILLAUSMENETELMÄ DUALCHEF-GRILLILLÄ
MITEN MENETELMÄT EROAVAT TOISISTAAN?
SUORA GRILLAUSMENETELMÄ
Kuten jo nimikin kertoo, suorassa grillausmenetelmässä grillattava on suoraan lämmönlähteen yläpuolella.
Tämä menetelmä sopii hyvin lyhyeen ja kuumaan paistoon. Korkean lämpötilan ansiosta pihvien pinnasta tulee rapea ja sen pintaan muodostuu
upea grillikuvio.
EPÄSUORA GRILLAUSMENETELMÄ
Epäsuorassa menetelmässä lämpö kiertää grillattavan ympärillä. Kannen ollessa suljettuna grilli toimii kuin kiertoilmauuni.
Tämä grillausmenetelmä sopii hyvin isoille lihapaloille, jotka kypsennetään matalassa lämpötilassa, hitaasti kypsennettävälle kalalle ja rapeaksi
paistettavalle pizzalle.
GRILLAUSJÄRJESTELMISSÄ varustetuissa KAASUGRILLEISSÄ suorasta menetelmästä voidaan kädenkäänteessä vaihtaa epäsuoraan
grillaukseen. Valittaessa epäsuora grillaus-, keitto- tai paistomenetelmä kypsennettävä raaka-aine asetetaan ritilän keskelle ja grillistä sytytetään
vain molemmat sivupolttimet.
SUORA LÄMPÖ EPÄSUORA LÄMPÖ
Suora grillaus ja kypsennys:
Aseta grillattava sytytettyjen
polttimien yläpuolelle.
Epäsuora grillaus, kypsennys ja paisto:
Aseta kypsennettävä keskelle, sulje kansi
ja sytytä vain molemmat sivupolttimet.
GRILLAUSTILAN VALAISTUS
DUALCHEF S 325 G- ja DUALCHEF S 425 G -mallin grillaustilassa on valaistus. Halogeenilamput (G9, 12 V, 10 W) toimivat toimitukseen sisäl-
tyvällä virtajohdolla, joka kytketään grillin takaosaan. Virtakytkin sijaitsee oikealla puolella käyttöpaneelia.
HUOMIO: Lamput voivat vaurioitua, jos ne altistuvat kuumina ollessaan tärinälle.
Sivu: 142
143
GRILLAUKSEN JÄLKEEN
1. Käännä jokaisen polttimen kaasusäädinpainike -asentoon.
2. Sulje kaasupullon kaasunsyöttö.
3. Kytke sähkölaatikon pääkytkin pois päältä.
4. Anna grillin jäähtyä kunnolla ja puhdista se.
5. Peitä grilli sopivalla suojuksella.
HUOMIO: Anna DUALCHEF-grillin jäähtyä kunnolla ennen kuin siirrät sitä grillauksen jälkeen. DUALCHEF S 325 G- ja DUALCHEF S 425 G
-mallissa, jonka grillaustila on valaistu (halogeenivalot), lamput voivat vahingoittua, jos ne altistetaan tärinälle kuumina ollessaan.
HUOMIO: Rasvankeruuastian saa tyhjentää ja puhdistaa vasta sitten, kun se on jäähtynyt kunnolla. Astiaan tippunut kuuma rasva voi aiheuttaa
palovammoja. Rasvankeruuastian saa poistaa vain toimitukseen sisältyvällä kahvalla!
PUHDISTUS
Grillauskertojen välissä grilli ei vaadi perusteellista puhdistusta, koska suurin osa rasvasta joko haihtuu tai valuu rasvankeruuastiaan. Käytä grilliri-
tilän puhdistukseen grilliharjaa, jossa on messinkiharjakset (ei teräsharjoja).
Käytä polttimien perusteelliseen puhdistukseen OUTDOORCHEF BARBECUE CLEANER -puhdistusainetta. Voit myös käyttää nailonista
valmistettua patasientä ja saippuavettä irrallaan olevien ruoantähteiden poistamiseksi. Lopuksi voit irrottaa ja tyhjentää rasvankeruuastian sekä
puhdistaa sen OUTDOORCHEF BARBECUE CLEANER -puhdistusaineella. Teräksiset osat voit puhdistaa tavallisella teräksen puhdistusaineel-
la tai rautakaupoista saatavalla kiillotussienellä.
SUOSITUS: puhdista DGS®
HEAT DIFFUSER -lämmönlevitin ja DGS®
PROTECTION BARS -kiskot aina käytön jälkeen karstan ja rasvapalon
välttämiseksi.
OUTDOORCHEF BARBECUE CLEANER -PUHDISTUSAINEEN KÄYTTÖ
TÄRKEÄÄ: grilli ei saa olla käytössä, kun puhdistat sitä OUTDOORCHEF BARBECUE CLEANER -puhdistusaineella.
Käytä käsien vuoksi suojakäsineitä ja mahdollisesti suojalaseja. Ruiskuta grilli tai lisätarvikkeet vielä vähän lämpimässä tilassa huolellisesti ja anna
vaikuttaa 15-30 min. Ruiskuta likaiset pinnat vielä, huuhdo ne huolellisesti ja anna kuivua.
HUOMIO: OUTDOORCHEF BARBECUE CLEANER -puhdistusainetta ei saa käyttää pulverimaalatuille pinnoille.
OUTDOORCHEF CHEF CLEANER -PUHDISTUSAINEEN KÄYTTÖ
TÄRKEÄÄ: grilli ei saa olla käytössä, kun puhdistat sitä OUTDOORCHEF CHEF CLEANER -puhdistusaineella.
Käytä suojakäsineitä ja -laseja. Ruiskuta grilli tai varusteet vielä, kun ne ovat lämpöisiä ja anna vaikuttaa 10 minuuttia, kunnes vaahto on hajonnut.
Puhdista tarvittaessa sopivalla grilliharjalla tai nailonsienellä. Huuhtele sen jälkeen huolellisesti vedellä ja kuivaa.
HUOMIO: Ei sovellu puu-, muovi- tai jauhepäällystetyille ja lakatuille pinnoille.
Sivu: 143
OUTDOORCHEF.COM
144
DGS®
TWIN BURNER -POLTTIMIEN HUOLTAMINEN
Hyönteiset voivat tukkia polttimet. Tämä voi laskea grillin tehoa tai aiheuttaa liekin takaiskun.
Tarkista polttimet ja puhdista ne säännöllisin väliajoin seuraavan ohjeen mukaan:
1 2a 2b 2c
1. Poista ensin grilliritilät ja DGS®
PROTECTION BARS -kiskot DUALCHEF-grillistä.
2a. Irrota sitten varmuushaat polttimen kiinnittimestä.
2b. Irrota polttimen yläkiinnitin.
2c. Nosta lopuksi polttimet ylös poltintilasta.
3. Puhdista poltin ohuella pulloharjalla tai metallilangalla.
4. Puhdistuksen jälkeen yksittäiset osat asetetaan päinvastaisessa järjestyksessä takaisin poltintilaan ja otetaan käyttöön kappaleen PÄÄPOLT-
TIMIEN SYTYTYS mukaisesti.
TÄRKEÄÄ: Jos käytät puhdistusainetta, anna grillin kuivua kunnolla puhdistuksen jälkeen. Kuivumisen nopeuttamiseksi voit laittaa grillin päälle ja
antaa palaa -teholla muutamia minuutteja kannen ollessa auki.
HUOLTO
DUALCHEF-grillin säännöllinen huolto takaa sen moitteettoman toiminnan. Tarkasta kaikki kaasua johtavat osat vähintään kahdesti vuodessa
ja aina sen jälkeen, kun grilliä ei ole käytetty pitkään aikaan. Hämähäkit ja muut hyönteiset voivat aiheuttaa tukoksia, jotka täytyy poistaa ennen
käyttöä. Jos grilliä liikutetaan epätasaisella alustalla säännöllisesti, tarkasta aika ajoin, että kaikki ruuvit ovat vielä tiukasti kiinni.
Jos et käytä grilliä pitempään aikaan, suorita ennen uutta käyttöä TIIVIYDEN TARKASTUS. Jos sinulla on jotain kysyttävää, ota yhteyttä kaasun
toimittajaan tai myyntipisteeseen.
Öljyä ennen pitempää varastointia kaikki metalliosat korroosiovaurioiden välttämiseksi. Pidemmän varastoinnin jälkeen ja vähintään kerran
grillikauden aikana olisi kaasuletku tarkastettava halkeamien, murtumien ja muiden vaurioiden varalta. Vaurioitunut kaasuletku on vaihdettava
välittömästi, kuten kappaleessa TURVAOHJEET on kuvattu.
Jotta voisit iloita grillistäsi mahdollisimman pitkään, suojaa se hyvin jäähtyneenä sopivalla OUTDOORCHEF-suojuksella ympäristövaikutuksia
vastaan. Poista suojus sateen jälkeen, jotta grilliin ei pääse kertymään kosteutta. Suojuksen voit hankkia grillikauppiaaltasi.
VIANMÄÄRITYS
Poltin ei syty:
• Tarkista, että kaasupullon kaasunsyöttö on auki.
• Varmista, että pullossa on tarpeeksi kaasua.
• Tarkista, että elektrodin kipinä siirtyy polttimeen.
HUOMIO: Tarkistuksen saa tehdä vain suljetulla kaasunsyötöllä!
Ei kipinää:
• Varmista, että paristot on asetettu oikein päin ja että niissä on riittävästi virtaa.
• Polttimen ja elektrodin välinen etäisyys saa olla vain 4-6 mm.
• Tarkista, että sähkösytytyksen ja elektrodin johto on kytketty oikein paikoilleen.
• Aseta sähkösytytykseen kaksi uutta paristoa (tyyppi AAA, 1,5 V).
Jos et saa sytytettyä grilliä edellä mainittujen toiminpiteiden avulla, ota yhteyttä myyntiliikkeeseen.
Sivu: 144
145
SAFETY LIGHT SYSTEM (SLS) -järjestelmä ei toimi:
• Tarkasta, että kaasunsyöttö on aukaistu kaasusäädinpainikkeista. (Kaasupullon venttiilin ollessa suljettu)
• Tarkista, että SLS:n tarvitsemat akut on asetettu oikein päin ja ne on ladattu.
• Jos akut ovat tyhjät, voit mallista riippuen
- 
aktivoida latauksen toimitukseen sisältyvällä verkkolaitteella (DUALCHEF S 325 G ja DUALCHEF S 425 G)
- 
hankkia vastaavan verkkolaitteen ja aktivoida latauksen kytkemällä verkkolaite suoraan sähkölaatikkoon (DUALCHEF 315 G / DUALCHEF
325 G / DUALCHEF 415 G / DUALCHEF 425 G)
- 
asettaa sisään uudet akut
Grillaustilan valaistus
• Tarkista molemmat G9-halogeenilamput (12 V / 10 W).
TAKUU
1. Takuu ja kuluttajan muut lailliset oikeudet
Ostaessasi tämän OUTDOORCHEF-tuotteen valtuutetulta jälleenmyyjältä DKB Household Switzerland AG (DKB) myöntää sinulle yksityisasiak-
kaalle (kuluttajalle) tarkoitetun takuun.
Valmistajan takuulla voit esittää takuuvaateita takuun antajaa kohtaan näiden sopimusehtojen mukaan. Takuuvaateiden ohella käytössäsi on myös
sopimukseen liittyviä ja laillisia oikeuksia. Takuu ei sulje pois eikä rajoita näitä oikeuksia. Voit siis esittää muita sopimukseen liittyviä tai laillisia vaa-
teita takuun antajaa kohtaan. Tämä takuu ei vaikuta esimerkiksi tuotevastuulain mukaisiin vaateisiin.
Ostajana voit esittää sopimukseen liittyviä takuuvaateita erityisesti myös tuotteen myyjää kohtaan. Näin esimerkiksi kauppasopimus on mahdol-
lista purkaa myyjän kanssa, mutta ei kuitenkaan DKB:n kanssa tämän takuun yhteydessä.
2. Osapuolet ja takuuehdot
DKB on takuun antaja. Takuuseen on oikeutettu kaikki lopulliset käyttäjät, jotka hankkivat uuden tuotteen yksityiskäyttöön valtuutetulta jälleen-
myyjältä. Ostosta tulee saada ostokuitti. Yksityiskäytöstä on kyse, kun tuotteen hankkii luonnollinen henkilö sellaiseen tarkoitukseen, jota ei voida
katsoa käytettävän hänen ammatissaan tai yritystoiminnassaan. Mahdollisessa takuutapauksessa sinun tulee esittää takuuvaateet takuun anta-
jalle kahden kuukauden sisällä tapahtumasta. Muutoin takuuvaateet raukeavat. Tämä määräaika, joka koskee ilmeisiä puutteita, alkaa tuotteen
vastaanottamisesta. Siksi DKB suosittelee tuotteen tarkistamista mahdollisilta puutteilta välittömästi tuotteen vastaanottamisen jälkeen.
3. Takuun laajuus
Takuu alkaa ostopäivästä ja myönnetään seuraavissa tapauksissa, jos kyseessä ei ole jokin kohdassa 4 luetelluista poissulkemissyistä:
ALUMIINIPAINEVALU JA TERÄSKUORI 10 vuotta Puhkiruostumista vastaan
DGS®
TWIN BURNER -POLTIN 5 vuotta Puhkiruostumista tai läpipalamista vastaan
GRILLIRITILÄT 3 vuotta Puhkiruostumista tai läpipalamista vastaan
EMALOIDUT KANNET 3 vuotta Puhkiruostumista vastaan ja emalipinnoitteessa havaitut virheet ennen
ensimmäistä käyttöä
DGS®
ZONE DIVIDER -TILANJAKAJA / DGS®
HEAT DIFFUSER
-LÄMMÖNLEVITIN / DGS®
PROTECTION BARS -KISKOT
3 vuotta Puhkiruostumista tai läpipalamista vastaan
MUUT OSAT 2 vuotta Kaikki muut valmistus- ja materiaalivirheet
Puutteina ei pidetä grillin toimintaan vaikuttamattomia ja asiakkaalle kohtuullisia epätasaisuuksia, emalipinnan sävyeroja tai pieniä virheitä kuten
valmistuksesta johtuvia tukipisteitä kannen alareunassa tai kiinnityksissä.
Takuutapauksessa DKB vaihtaa vaurioituneet tai puutteelliset osat uusiin tai korvaa koko tuotteen uudella valintansa mukaan. Jos asiakkaan
kannalta pidetään kohtuullisena, puutteellinen tuote voidaan vaihtaa myös samantyyppiseen malliin esim. mallin uudempaan versioon. Jos puute
ei heikennä tuotteen toiminnallisuutta ja asiakkaan kannalta on kohtuullista, tuotteen korjauksen asemesta voidaan tarjota myös sopivaa rahallista
korvausta.
Takuutapauksen aikana (tarkistus ja mahdollinen vaihto) DKB ei ole velvollinen toimittamaan korvaavaa tuotetta tai muuta hyvitystä. Takuusuoritus
ei pidennä takuuaikaa eikä aloita sitä uudestaan alusta. Vaihdetut osat ovat DKB:n omaisuutta. Vain tuotteen vaihdossa takuuaika alkaa uudes-
taan.
Tämä takuu ei oikeuta lisävaateisiin takuun antajaa kohtaan. Tämä ei kuitenkaan sulje pois tai rajoita muita laillisia oikeuksiasi (katso myös kohta 1).
Sivu: 145
OUTDOORCHEF.COM
146
* Jälleenmyyjäluettelo löytyy verkkosivuiltamme osoitteesta OUTDOORCHEF.COM
** Sarjanumero ja tuotenumero löytyvät grillissä olevasta tarrasta
(tarkista tämän KÄYTTÖOHJEEN ensimmäisestä kappaleesta).
4. Poissulkeminen
Takuu ei kata seuraavia tapauksia:
• Tuotteen normaali kuluminen tarkoituksenmukaisessa käytössä, erityisesti käytössä kuluvat osat kuten lämpömittari, sytytys ja paristo, elekt-
rodi, sytytysjohto, kaasuletku, kaasunpaineensäädin, halogeenilamppu, rasvankeruupelti- ja -astia.
• Emalipinnan vauriot käytetyissä laitteissa, jos ei voida todistaa, että virhe esiintyi jo ennen laitteen ensimmäistä käyttöä.
• Asiattomasta tai tarkoituksenvastaisesta käytöstä johtuvat toimintahäiriöt ja/tai vauriot, etenkin käyttöohjeen, turvaohjeiden tai huolto-ohjei-
den noudattamatta jättäminen (esimerkiksi ulkolaitteiden käyttö sisätiloissa, virheellisestä asennuksesta johtuvat vauriot, suppilon tai grilliritilän
emalipinnan virheellinen puhdistus, tiiviystestin suorittamatta jättäminen mikäli käyttöohjeessa suositeltu, pintaa vahingoittavien kemikaalien
käyttö, tuotteen väärinkäyttö, tms.).
• Toimintahäiriöt ja/tai vauriot, jotka johtuvat sellaisten henkilöiden suorittamista korjauksista, joita DKB ei ole valtuuttanut tehtävään.
• Tuhoa aiheuttavista sääolosuhteista (esim. rakeet tai salamanisku) johtuvat toimintahäiriöt ja/tai vauriot.
• Ilkivaltaisesta tai tahallisesta vahingoittamisesta ja huolimattomuudesta johtuvat toimintahäiriöt ja/tai vauriot.
• Kuljetuksen aikana syntyneet viat ja/tai vauriot, jos kyseessä ei ole takuun antajan järjestämä kuljetus.
• Viat ja / tai vauriot ylivoimaisen esteen takia.
• Ammattimaisessa käytössä, kaupallisessa tarkoituksessa syntyneet viat ja/tai vauriot (esim. käyttö hotellissa tai ravintolassa).
5. Takuutapauksen käsittely
Käänny takuutapauksessa välittömästi meidän tai valtuuttamamme jälleenmyyjän puoleen (jälleenmyyjät osoitteessa www.outdoorchef.com)
ja ilmoita osoitteesi lisäksi tuote/tuotteen osa, ostokuitti, sarjanumero ja tuotenumero (molemmat löytyvät grillin tarrasta; tarkista käyttöohjeen
ensimmäisestä kappaleesta). Liitä lyhyt selostus viasta mielellään kuvan kera. Toimita tuote jälleenmyyjälle tai meille (bring-in-takuu) takuuta-
pauksen tarkistamista varten. Oikeutetuissa takuutapauksissa korvaamme tarvittavat kuljetus- ja lähetyskulut, muussa tapauksessa lähetämme
tuotteen takaisin asiakkaan kustannuksella.
Rekisteröityä tuotemerkkiä OUTDOORCHEF edustaa seuraava yritys
DKB Household Switzerland AG | Eggbühlstraße 28 | Postfach | CH-8052 Zürich Switzerland | www.dkbrands.com
Sivu: 146
147
TEKNISET TIEDOT
DUALCHEF 315 G
CE 0063
Kaasu Propaani/Butaani 30/31
Kokonaisteho 12 kW
Kaasun kulutus 870 g/h
Suutin (28-30/37 mbar) 0.98 mm/merkintä: BK
Suutin (50 mbar) 0.84 mm/merkintä: AR
Kaasunpaine butaani 28 mbar
Propaani 37 mbar
Kaasupullon suurin sallittu
täyttöpaino grillitelineessä 1
1 kg
DUALCHEF 325 G / S 325 G
CE 0063
Kaasu Propaani/Butaani 30/31
Kokonaisteho 15.4 kW
Kaasun kulutus 1
120 g/h
Suutin (28-30/37 mbar) 0.98 mm/merkintä: BK
Suutin (50 mbar) 0.84 mm/merkintä: AR
Kaasunpaine butaani 28 mbar
Propaani 37 mbar
Kaasupullon suurin sallittu
täyttöpaino grillitelineessä 1
1 kg
DUALCHEF 415 G
CE 0063
Kaasu Propaani/Butaani 30/31
Kokonaisteho 16 kW
Kaasun kulutus 1
160 g/h
Suutin (28-30/37 mbar) 0.98 mm/merkintä: BK
Suutin (50 mbar) 0.84 mm/merkintä: AR
Kaasunpaine butaani 28 mbar
Propaani 37 mbar
Kaasupullon suurin sallittu
täyttöpaino grillitelineessä 1
1 kg
DUALCHEF 425 G / S 425 G
CE 0063
Kaasu Propaani/Butaani 30/31
Kokonaisteho 19.4 kW
Kaasun kulutus 1410 g/h
Suutin (28-30/37 mbar) 0.98 mm/merkintä: BK
Suutin (50 mbar) 0.84 mm/merkintä: AR
Kaasunpaine butaani 28 mbar
Propaani 37 mbar
Kaasupullon suurin sallittu
täyttöpaino grillitelineessä 1
1 kg
SIVUPOLTIN
(DUALCHEF 325 G / S 325 G / 425 G / S 425 G)
CE 0063
Kaasu Propaani/Butaani 30/31
Teho 3.4 kW
Kaasun kulutus 250 g/h
Suutin (28-30/37 mbar) 0.88 mm/merkintä: AH
Suutin (50 mbar) 0.76 mm/merkintä: AK
Kaasunpaine butaani 28 mbar
Propaani 37 mbar
I3B/P (30 mbar)
I3B/P (50 mbar)
I3+ (28/30/37 mbar)
SÄHKÖSYTYTYS / SAFETY LIGHT SYSTEM (SLS)
Sähkösytytyksen käyttö vaatii kaksi paristoa (tyyppi AAA, 1,5 V)
ja SAFETY LIGHT SYSTEM -järjestelmän käyttö vaatii NiMH-akut
(tyyppi AA, 1,2 V / 2400 mAh).
HALOGEENIVALAISTUS (DUALCHEF S325 G / S 425 G)
Grillaustilan valaistukseen tarvitaan G9-halogeenilamppu (12 V/10 W)
HUOMAUTUS LÄMPÖTILANÄYTÖSTÄ
Lämpötilan näytön poikkeama voi olla +/- 10 %.
VERKKOSIVUSTO
Lisätietoja, ohjeita ja vinkkejä, reseptejä ja muuta tietämisen
arvoista OUTDOORCHEF-tuotteista löydät sivustolta
OUTDOORCHEF.COM

Kysymykset & vastaukset

Merkin Outdoorchef Dualchef S 425 G ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Outdoorchef Dualchef S 425 G

Onko sinulla kysymys tuotteesta Outdoorchef Dualchef S 425 G, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Outdoorchef Dualchef S 425 G käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Outdoorchef Dualchef S 425 G suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.