Outdoorchef City 420 E käyttöohjeet

Katso tuotteen Outdoorchef City 420 E allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Outdoorchef
  • Tuote: Grilli
  • Malli/nimi: City 420 E
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Norja, Suomalainen, Tšekki, Romanialainen

Sisällysluettelo

Sivu: 59
OUTDOORCHEF.COM
60
Käyttöohje
Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen kuin otat OUTDOORCHEF -sähköpallogrillin käyttöön.
SÄHKÖPALLOGRILLI
Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen kuin otat OUTDOORCHEF -sähkögrillin käyttöön.
Tässä käyttöohjeessa mainittujen vaaraohjeiden, varoitusten ja varotoimenpiteiden laiminlyönti voi johtaa vaikeisiin tai jopa kuolemaan johtaviin
loukkaantumisiin tai palosta tai räjähdyksestä johtuviin esinevahinkoihin.
1.	 Kuumennuskäämi
2.	 vaihdettava alumiinisuojafolio
3.	 Lämpöheijastin
4.	 Rasvankeräysastia
5.	 Lämpötilansäädin
6.	 Pääkytkin
HUOMIO: Sähköisku
Tälle laitteelle ovat voimassa seuraavat nimellisarvot: 230 V – 50/60Hz
Teho: 2 000 W
FI
Sarjanumero ja tuotenumero ovat tärkeitä tiedustelujen ongelmattomassa käsittelyssä, varaosatilauksissa ja muissa takuuvaatimusten
käsittelyissä. Säilytä käyttöohje turvallisessa paikassa. Se sisältää tärkeitä turvallisuutta, käyttöä ja huoltoa koskevia tietoja.
LOGIN CARD
TÄRKEÄÄ:
Merkitse ensin muistiin sähköpallogrillin sarjanumero tämän
käyttöohjeen kääntöpuolelle. Löydät numeron lämpötilasäätimen
alapuolelta ja pakkauksesta.
Sähköpallogrillin tuotenumero ja merkintä löytyvät Welcome
Cardista, joka on liitetty asiakirjamappiin.
1
2
3
4
5
6
Sivu: 60
61
TURVAOHJEET
VAROITUS:
•	 Älä käytä tässä grillissä puuhiiltä tai muita palavia polttoaineita. Tämä voi muuten aiheuttaa tulipalon. Palo voi aiheuttaa epävarman tilanteen
grillissä ja vahingoittaa sitä.
•	 Grilli on tarkoitettu käytettäväksi vain ulkona.
•	 Estä kosketus palaviin materiaaleihin, kuten paperiin, liinoihin, kemikaaleihin jne. grillin luona äläkä aseta grilliä helposti syttyvien esineiden,
kuten verhojen, väliseinien, puun, heinän, kuivien pensaiden jne. läheisyyteen.
•	 Liitä laite ja käytä sitä vain nimikilvessä olevien tietojen mukaan.
•	 Käytä laitetta vain, kun virtajohto, pistorasia ja laite ovat moitteettomassa kunnossa. Tarkasta ne ennen jokaista käyttöä. Liitä lämmityselementti
lämpötilansäätimeen, ennen kuin virtajohto on kiinnitetty pistorasiaan. Merkintä „UP“ täytyy olla lämmityselementissä luettavissa.
•	 Liitä laite vain maadoitettuun pistorasiaan.
•	 Älä ota laitetta käyttöön, jos pistorasia on viallinen.
•	 Varmista, että grilliä käytettäessä ei samaan virtapiiriin ole liitettynä muita laitteita, joiden tehonkulutus on korkea.
•	 Irrota pistoke joka käytön jälkeen ja häiriötapauksessa. HUOMIO: Vedä pistokkeesta älä virtajohdosta.
•	 HUOMIO: Virtajohto ei saa puristua eikä hankautua teräviin reunoihin. Tarkasta se aika ajoin.
•	 Laitteen virtajohtoa ei voi vaihtaa. Laite on hävitetttävä, jos sen virtajohto on vioittunut.
•	 Pidä virtajohto etäällä kuumista osista.
•	 Älä koske virtajohtoon märin käsin.
•	 Käytä grilliä vain vaakatasossa ja vakaalla alustalla.
•	 Älä siirrä grilliä, kun se on käytössä.
•	 Älä jätä grilliä koskaan käytön aikana ilman valvontaa.
•	 HUOMIO: Grillin osat voivat tulla erittäin kuumiksi. Pidä grilli sen vuoksi pienten lasten ja eläinten ulottumattomissa.
•	 Lapsia on valvottava ja varmistettava, etteivät he leiki laitteella.
•	 Tämä laite ei ole tarkoitettu henkilöiden käyttöön (lapset mukaan lukien), jotka ovat fyysisiltä, sensorisilta tai henkisiltä kyvyiltään rajoitteisia,
ellei heitä valvo heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö tai anna heille opastusta laitteen käytössä.
•	 Käytä suojakäsineitä, jos kosket kuumiin osiin.
•	 Laite on sammuttamisen jälkeen vielä pidemmän aikaa kuuma. Ole varovainen, ettet polta itseäsi. Älä aseta mitään esineitä grillin päälle
palovaaran takia.
•	 Sijoita grilli vähintään 3 metrin päähän vesialtaista, kuten uima-altaista tai lammikoista niin, ettei grilliin roisku vettä eikä se voi pudota veteen.
•	 Älä käytä grilliä sateessa, koska grilli on sähkölaite.
•	 Vaarojen välttämiseksi saa laitteen korjaukset tehdä vain virallisten kauppakumppaneiden ja huoltoliikkeiden asiakaspalvelu.
•	 Mitään valmistajan toimittamia alkuperäisosia ei saa muuttaa.
•	 Käytä tarvittaessa vain maadoitettua jatkojohtoa väh. 10 A (230 V) (kaapelin poikkipinta väh. 1.5 mm) ja varmista, ettei johtoon voi kompastua
eikä laitetta voi kaataa.
•	 Käytä vain mahdollisimman lyhyttä jatkojohtoa.
•	 Älä koskaan liitä kahta tai useampaa jatkojohtoa yhteen.
•	 Älä vedä virtajohtoa tiealueiden yli.
•	 Älä milloinkaan upota grillilaitetta, lämmityselementtejä tai virtajohtoa puhdistusta varten veteen tai nesteeseen. Loukkaantumis-, palo- ja
sähköiskun vaara
•	 Irrota pistoke heti laitteesta, jos se on kostunut tai kastunut. Älä kosketa vettä.
•	 Irrota pistoke ensin, ennenkuin purat lämmityselementin grillistä.
•	 Kytke lämpötilansäädin ja pääkytkin myös pois päältä, jos laite on lyhyenkin aikaa käyttämättä , „O“.
•	 Kytke lämpötilansäädin myös pois päältä, jos laite on lyhyenkin aikaa käyttämättä .
•	 Rasvakeräysastian täytyy olla aina paikoillaan grillissä grillauksen aikana.
•	 Puhdista rasva-astia säännöllisesti.
•	 Älä säilytä grilliä ulkona.
•	 Anna grillin jäähtyä grillauksen jälkeen kunnolla, ennenkuin puhdistat tai pakkaat sen säilytystä varten.
•	 Älä käytä sähkögrilliä lämmityslaitteena tai märkien vaatteiden kuivaamiseen.
•	 Älä käytä grilliä sisätiloissa äläkä tavanomaiseen ruoanlaittoon.
•	 Älä sammuta paloa vedellä, jos pistoliekki leimahtaa. Sammuta grilli. Irrota virtajohto ja odota, kunnes grilli on jäähtänyt.
•	 Varmista aina, että käytettävässä pistorasiassa on oikea jännite (230 V). Pistorasiassa on myös oltava laitteeseen sopiva 2 200 watin tehonkulutus.
•	 Käytä grilliä ainoastaan siten, kuin tässä ohjeessa on kuvattu. Kaikenlainen muu käyttö, kuin tässä ohjeessa kuvattu, voi aiheuttaa palon,
sähköiskuja tai muita vahinkoja ja vaurioita.
•	 Tämä laite vastaa sähkölaitteille annettuja teknisiä standardeja sekä turvamääräyksiä.
•	 Älä käytä grilliä, jonka lämpötilansäätimessä on viallinen johto tai pistoke. Ota yhteyttä myyjään lämpötilansäätimen vaihtoa varten.
Lämpötilansäädin on suunniteltu erityisesti tätä grilliä varten.
Sivu: 61
OUTDOORCHEF.COM
62
OUTDOORCHEF-SÄHKÖPALLOGRILLIN ETU
•	 OUTDOORCHEF -pallogrilli on innovaatio sähkögrillien joukossa. EASY REFLECT -folio huolehtii tasaisesta lämmönjakautumisesta ja
mahdollistaa tarvittaessa grillauksen korkeissa lämpötiloissa aina 300° C:seen saakka.
•	 Tippuva rasva ja marinadit haihtuvat alumiinisuojafoliolta ja antavat ruoalle tyypillisen grillatun ruoan maun.
•	 Vaihdettava alumiinisuojafolio suojaa EASY REFLECT-foliota tippuvalta grillinesteeltä.
•	 Grillattavasta ruoasta tippuva neste kerätään rasvankeräysastiaan.
•	 Portaaton lämmönsäätö mahdollistaa myös ruokien kypsentämisen matalissa lämpötiloissa (paahtopaisti, paisti jne.).
KÄYTTÖ
•	 Grilliä ei ole tarkoitettu lasten käyttöön.
•	 Älä jätä OUTDOORCHEF -sähkögrilliä koskaan ilman valvontaa, kun se on käytössä.
•	 Mitään valmistajan toimittamia alkuperäisosia ei saa muuttaa.
•	 Jokainen grilliin tehty muutos voi johtaa vaaratilanteisiin.
•	 Tee ennen käyttöä johdon, pistokkeen ja lämmityselementin säätimen silmämääräinen tarkistus vaurioiden ja kulumisen osalta.
•	 Palaneen hajua voi esiintyä hieman, kun grilliä käytetään ensimmäistä kertaa. Tällöin lämmityselementtiin jäänyt voiteluaine palaa.
Se ei heikennä grillisi turvallisuutta mitenkään.
•	 Jotta palolta tai sähköiskulta vältytään, anna uusien sähköpiirien tai pistorasioiden asennus aina valtuutetun sähkömiehen tehtäväksi.
•	 Virheellisesti maadoitetut pistorasiat voivat aiheuttaa sähköiskun.
•	 Jatkojohdon käyttöä ei suositella. Jos jatkojohdon käyttö on väistämätöntä, käytä lyhintä mahdollista jatkojohtoa. Pidä liitännät etäällä maan
pinnasta ja kuivana. Älä anna johdon roikkua pöytälevyn reunojen yli niin, että joku voi kompastua siihen tai lapset voivat vetää johdosta.
Käytä vain jatkojohtoa, joka on tarkoitettu ulkokäyttöön.
•	 Puhdista grilliritilä ja kypsennystila jokaisen käytön jälkeen.
•	 Sijoita sähköpallogrilli tasaiselle, vakaalle alustalle, jotta se ei voi kaatua. TÄRKEÄÄ: Älä sijoita grilliä lämpöherkkien tai helposti syttyvien
esineiden päälle, alle tai läheisyyteen.
•	 OUTDOORCHEF -sähkögrillejä ei ole tarkoitettu asennettaviksi vapaa-ajan ajoneuvoihin, asuntovaunuihin ja/tai veneisiin!
•	 Koko kypsennystila lämpenee käytössä voimakkaasti. Älä koskaan jätä grilliä ilman valvontaa. Poista kaikki palavat materiaalit ympäristöstä
60 cm:n alueelta.
•	 Tarkasta rasvankeräysastiasta ennen jokaista käyttöä, että rasvaa on kertynyt. Poista rasva, jotta pistoliekkiä ei pääse syntymään.
•	 Älä upota KOSKAAN pistoketta, johtoa, lämmityselementtiä tai lämpötilansäädintä veteen tai muihin nesteisiin.
•	 Pidä sähköjohto etäällä kaikista kuumista pinnoista.
•	 Pidä koko grillipinta vapaana syttyvistä kaasuista ja nesteistä, kuten esim. bensiinistä, alkoholista jne., ja muista palavista materiaaleista.
•	 Grillin on seistävä käytössä tasaisen ja vakaan alustan päällä ilman lähellä olevia palavia materiaaleja.
•	 Vedä virtajohto ennen käyttöä kokonaan erilleen. Estä johdon kosketus kypsennystilaan tai -kanteen.
•	 Puhdista kaikki osat, jotka joutuvat tekemisiin elintarvikkeiden kanssa.
•	 Älä siirrä OUTDOORCHEF -sähkögrilliä, kun grillaat tai kun grilli on kuuma.
KÄYTTÖÖNOTTO
•	 Ennenkuin liität laitteen sähköverkkoon, tarkasta, että verkkojännite vastaa nimikilvessä olevaa merkintää.
•	 Työnnä pistoke maadoitettuun pistorasiaan (230 V). TÄRKEÄÄ: Virtajohto ei saa jäädä puristuksiin. Älä anna johdon roikkua ja varmista, ettei
siihen kompastuta.
•	 Tätä OUTDOORCHEF -sähkögrilliä ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön.
Sivu: 62
63
ENNEN GRILLAUSTA
•	 Puhdista grilliritilä ennen ensimmäistä grillausta.
•	 Varmista, että virtajohtoa ei ole liitetty virtapiiriin.
•	 Varmista, että johto ei joudu kosketukseen kuuman grillin tai grillin kannen kanssa.
•	 Sijoita rasvankeräysastia palloon sille tarkoitettuun paikkaan.
•	 Aseta alumiinisuojafolio EASY REFLECT -folioon ja grilliin.
•	 Vaihda EASY REFLECTin suojafolio, kun se on täynnä rasvajäämiä.
•	 Aseta lämmityselementti, kilpi „UP“ (ylös), joka on kiinnitetty lämmityselementtiin, täytyy olla luettavissa. Varmista, että lämmityselementin
poikkituet ovat aukoissaan ja koko elementti on lukkiutunut täysin paikalleen.
•	 Aseta grilliritilä paikalleen.
•	 Aseta kansi.
LÄMPÖTILASÄÄDIN
	
0
I :	 Pääkytkin asentoon O / I = grillin sammutus ja käynnistys
	
ON
OFF :	 Lämpötilansäädin: Asento OFF / ON
	 :	toiminnonvalintapainikkeet
	 :	toiminnonvalintapainikkeet
Asento 1 = 70–90° C
Asento 2 = 150–170° C
Asento 3 = 170–190° C
Asento 4 = 230–250° C
Asento 5 = 250–280° C
Asento 6 = 280–310° C
Asento 7 = 310–350° C
HUOMIO: Toimintoa „7“ käytetään vain nopeaa ruskistamista varten ja ILMAN KANTTA. Jos kansi on suljettuna, se voi johtaa ylikuumenemiseen.
	 :	Merkkivalo:
•	 a.	 Kun merkkivalo vilkkuu, grilli kuumenee.
•	 b.	 Jos merkkivalo loistaa jatkuvasti, on grilli saavuttanut toivotun lämpötilan.
1 2 3 4 5 6 7
ON
OFF
0
I
Sivu: 63
OUTDOORCHEF.COM
64
GRILLIN KÄYTTÖ
1.	 Varmista, että lämmityselementti on asetettu oikein.
2.	 Työnnä pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
3.	 HUOMIO: Laitteen täytyy olla liitettynä vikavirta-suojakytkimeen (FI-kytkin), jonka nimellinen virhe on enintään 30 mA.
4.	 Aseta pääkytkin „I“-asentoon.
5.	 Aseta lämpötilansäädin „ON“-asentoon.
6.	 Vihreä merkkivalo alkaa vilkkua asennossa 1 ja näyttää, että lämmityselementtiä lämmitetään.
7.	 Valitse toivotut lämpötilat lämpötilansäätimestä nuolinäppäimillä > tai < tarpeen mukaan asennon 1–7 väliltä ja anna grillin kuumeta kannen
ollessa suljettuna, kunnes vihreä merkkivalo palaa jatkuvasti ja näyttää siten, että toivottu lämpötila on saavutettu. Kuumeneminen kestää n.
10–15 minuuttia, riippuen tasosta, tuulesta ja säästä.
8.	 Asennossa 7 grilli kuumentaa jatkuvasti. HUOMIO: Grillaa tässä asennossa VAIN KANNEN OLLESSA AUKI.
9.	 Tuuli ja sää vaativat mahdollisesti oikean grillauslämpötilan säätämistä lämpötilansäätimen avulla.
Ohjeita ja vinkkejä
•	 OUTDOORCHEF -sähkögrillillä voit grillata (kannella tai ilman) ja laittaa ruokaa (kannella).
•	 OHJE: Tätä laitetta ei saa peittää kiinteillä eikä taipuisilla materiaaleilla, kuten esim. alumiinivuoilla, alumiinifolioilla tai muilla lämmönkestävillä
materiaaleilla ylikuumenemisen välttämiseksi. Tälläisten esineiden tai materiaalien käyttö grilliritilällä heikentäisi tuotteen turvallisuuden ja
voisi johtaa tuotteen voimakkaaseen vahingoittumiseen.
•	 Oikeilla tarvikkeilla varustettuna OUTDOORCHEF -grilli tuottaa vielä enemmän iloa. Mitä grillaukseen tai ruoanlaittoon tulee: Anna luovuudellesi
ja kokeilunhalullesi vapaat kädet.
•	 Kaikki lisätarvikkeet grilliäsi varten löydät osoitteesta OUTDOORCHEF.COM
GRILLAUKSEN JÄLKEEN
•	 Kytke lämpötilansäädin asentoon „OFF“.
•	 Aseta pääkytkin „O“-asentoon.
•	 Irrota virtapistoke aina, kun et käytä grilliä. Laite irrotetaan vain vetämällä virtapistoke verkosta. Vedä aina pistokkeesta, älä johdosta,
kun irrotat laitteen.
•	 Puhdista grilliritilä ja rasvankeräysastia jokaisen käytön jälkeen. Annan grillin jäähtyä kokonaan, ennenkuin puhdistat sen.
PUHDISTUS
•	 Ennenkuin aloitat puhdistuksen, kytke lämpötilansäädin asentoon „OFF“.
•	 Aseta pääkytkin „O“-asentoon.
•	 Irrota pistoke pistorasiasta ja anna grillin jäähtyä täysin.
•	 HUOMIO: Älä upota grilliä tai lämmityselementtejä koskaan veteen tai puhdista juoksevan veden alla. Estä sähköisten komponenttien
kaikenlainen kosketus veteen.
•	 Pyyhi lämmityselementit kevyesti kostealla pyyhkeellä ja kuivaa ne pehmeällä, kuivalla pyyhkeellä.
•	 TÄRKEÄÄ: Älä käytä mitään teräviä tai hankaavia puhdistus- tai liuotusaineita sähköpallogrillin puhdistukseen.
•	 Puhdista ritilä messinkiharjaksisella grilliharjalla (ei teräsharjoja). Älä käytä teräviä esineitä äläkä voimakkaita puhdistusaineita.
•	 Pese rasvankeräysastia saippuavedellä.
•	 Enin rasva haihtuu tai tippuu alumiinisuojafolioon ja johdetaan sitten rasvankeräysastiaan. Vaihda EASY REFLECTissä oleva alumiinisuojafolio
säännöllisesti, kuitenkin viimeistään, kun se on täynnä rasvajäämiä.
•	 TÄRKEÄÄ: Puhdas alumiinisuojafolio edistää alalämpöä huomattavasti ja johtaa siten parempiin grillaustuloksiin!
•	 Käytä nailonista patasientä ja saippuavettä muita osia sekä huolellisempaa puhdistusta varten, jotta saat poistettua kaikki irtonaiset jäämät.
Myös uuninpuhdistusaineita saa käyttää.
•	 TÄRKEÄÄ: Anna grillin kuivua kunnolla (palaa) asennossa 6 jokaisen huolellisen puhdistuksen jälkeen, koska useimmat uuninpuhdistusaineet
tuoksuvat voimakkaasti.
Sivu: 64
65
HUOLTO
•	 Virtajohto on tarkistettava säännöllisesti vaurioiden osalta. Laitetta ei saa käyttää, jos siinä on viallinen johto.
•	 Vaihda lämpöheijastimessa oleva alumiinisuojafolio säännöllisesti riittävän alalämmön turvaamiseksi. Rasva tai jäämät voivat valua paremmin pois.
•	 Öljyä ennen pitempää varastointia kaikki metalliosat, jotta korroosiovaurioilta vältytään.
•	 Grillin käyttöiän pidentämiseksi suosittelemme laitteen täydellisen jäähtymisen jälkeen sen suojaamista ympäristön vaikutuksilta OUTDOORCHEF
-suojapeitteellä. Poista suoja sateen jälkeen kosteuden kertymisen estämiseksi.
•	 Suojapeitteen voit ostaa grillikauppiaaltasi.
SÄILYTYS JA / TAI EI-KÄYTTÖ
Jos et käytä OUTDOORCHEF -sähkögrilliä, kytke pääkytkin asentoon „O“. Irrota virtajohto pistorasiasta ja säilytä se sisätilassa.
HÄVITTÄMINEN
Käytöstä poistetut laitteet voidaan palauttaa maksutta myyntipisteeseen asianmukaista hävitystä varten. Hävitä laitteet, joissa on vaarallinen
virhe, viipymättä ja varmista, ettei niitä enää käytetä. Älä hävitä tätä laitetta lajittelemattomiin kotitalousjätteisiin. Kerää tämänkaltaiset jätteet
erikseen, koska ne tarvitsevat erityistä käsittelyä.
TAKUUMÄÄRÄYKSET
1.	Takuu
Ostaessasi tämän OUTDOORCHEF-tuotteen valtuutetulta myyjältä olet tuotteen lisäksi saanut jopa 3 vuoden takuun DKB Household
Switzerland AG:lta („DKB“) seuraavien ehtojen mukaisesti.
Takuu kattaa vain sellaisten vikojen korjauksen, jotka tuotetta tarkoituksenmukaisesti käytettäessä todistettavasti johtuvat materiaali- ja/tai
valmistusvirheestä.
2.	Menettelytapa
Tarkasta tuotteen toiminta ja mahdolliset viat välittömästi vastaanotettuasi tuotteen. Jos ostamasi laite on viallinen, seuraa seuraavia ohjeita
(Bring-In-takuu):
•	 Ota 30 päivän sisällä vian löytymisestä yhteys jälleenmyyjään* tuotteen tai sen osan, ostotodistuksen, sarjanumeron ja tuotenumeron** kanssa
•	 Selitä ongelma viallisen tuotteen tai sen osan tai valokuvan avulla
•	 Kun jälleenmyyjä tai DKB on tarkastanut vian, kohdan 3 mukainen takuu astuu voimaan (yksityisen ostajan kuljetus- ja lähetyskustannuksia
ei korvata)
3.	 Takuun laajuus
DKB:n valmistajan takuu alkaa ostopäivästä ja koskee yksityisiä ostajia. Takuu voidaan panna täytäntöön vain alkuperäistä ostokuittia vastaan
Takuu toteutetaan DKB:n valinnan mukaan korjaamalla, vialliset osat vaihtamalla, laitetta vaihtamalla tai, mikäli vika ei vaikuta laitteen
toimivuuteen, alentamalla hintaa. Kaupan purku takuutapauksen vuoksi ei ole mahdollinen. Korjauksen ajaksi ei voida vaatia korvaavaa tuotetta.
Takuusuoritus ei pidennä takuuaikaa eikä aloita sitä uudestaan. Vaihdetut osat siirtyvät DKB:n omaisuuteen. Tuotteen vaihdossa takuuaika
alkaa alusta.
Takuuajat ovat:
•	 3 vuoden takuu emaloidulle pallolle (pohja ja kansi) läpiruostumiselta
•	 3 vuoden takuu puhki ruostumiselta tai -palamiselta emaloidulle grilliritilälle
•	 3 vuoden takuu puhki ruostumiselta tai -palamiselta kaikille ruostumattomille teräsosille
•	 2 vuoden takuu kaikille muille valmistus-/materiaalivirheille
•	 Takuu emaloinnin vaurioista on voimassa vain 30 päivää ostopäivämäärästä. Se pätee uusiin laitteisiin, joita ei ole vielä käytetty.
*	 Jälleenmyyjätodistus löytyy verkkosivuiltamme osoitteesta OUTDOORCHEF.COM
**	 Sarjanumeron sekä tuotenumeron löydät grillissäsi olevasta tarrasta (katso KAASUPALLOGRILLI)
Sivu: 65
OUTDOORCHEF.COM
66
4.	Poissulkeminen
Seuraavissa tapauksissa ei mikään vika, eli näiden määritelmien mukainen materiaali- tai valmistusvika, johda takuun myöntämiseen eikä
takuuta myönnetä valituksesta:
•	 Tavallinen kuluminen tarkoituksenmukaisessa käytössä.
•	 Takuu ei koske vikoja ja/tai vaurioita, joiden syynä on ollut väärä tai huolimaton käyttö, epäasiallinen asennus tai valtuuttamattomien henkilöiden
suorittama korjausyritys.
•	 Käyttö- tai huolto-ohjeiden noudattamatta jättämisestä aiheutuvat viat ja/tai vauriot (esimerkiksi vahingot, jotka johtuvat virheellisestä
asennuksesta tai suppilon tai grilliritilän emalipinnan puhdistuksesta, tiiviystestin suorittamatta jättämisestä jne.).
•	 Epätasaisuudet, emalin värin sävyerot sekä vähäiset vikapaikat (kuten tuotannosta johtuvat kosketuspisteet kannen alareunassa tai ripustuksissa).
•	 Sään (mm. raekuuron) tai vääränlaisten kemikaalien käytön aiheuttamat tuotteen (esim. maalipinnan) värin muutokset tai vauriot, epäasian-
mukainen (ei sääsuojattu) tuotteen varastointi tai epäasianmukainen kemikaalien käyttö.
•	 Ruosteen tai lentoruosteen muodostuminen sään tai kemikaalien väärinkäytön vaikutuksesta.
•	 Virheet, jotka eivät rajoita merkittävästi laitteen käyttöä tai hyötyjä.
•	 Kulutusosille, kuten grilliritilälle, suppilolle, polttimelle, lämpömittarille, sytytykselle ja paristolle, elektrodille sytytyskaapelille, kaasuletkulle,
kaasupaineensäätimelle, lämmityselementille, heijastimelle ja alumiinifoliosuojaukselle tai hiiliritilälle ei myönnetä takuuta
•	 Muutoksista, väärästä käyttötavasta tai tahallisesta vaurioittamisesta johtuvat viat ja/tai vauriot.
•	 Epäasianmukaisesta huollosta tai korjauksesta johtuvat viat ja/tai vauriot.
•	 Rutiinihuollon suorittamatta jättämisestä johtuvat viat ja/tai vauriot.
•	 Viat ja/tai vahingot, jotka ovat syntyneet kuljetuksen aikana.
•	 Ylivoimaisen esteen aiheuttamat viat ja/tai vauriot.
•	 Ammattimaisessa käytössä syntyneet viat ja/tai vauriot (hotellit, gastronomia, näyttelyt jne.).
DKB sulkee pois muut kuin näissä takuuehdoissa määritellyt asiakkaan vaateet, ellei lainmukainen velvollisuus tai vastuu koske niitä. Tämä
koskee erityisesti laiminlyönnin aiheuttamia vaurioita koskevia vaatimuksia, viasta välillisesti aiheutuneiden vaurioiden korvauksia, tulonmenetystä
ja kuljetusvaurioita, joista ei ole ilmoitettu jälleenmyyjälle 30 päivän sisällä tuotteen vastaanottamisesta.
OUTDOORCHEF-tuotteita kehitetään jatkuvasti. Muutoksia tuotteisiin voi siksi tulla ilman etukäteisilmoitusta.
Rekisteröity tavaramerkki OUTDOORCHEF on seuraavan yrityksen edustama:
DKB Household Switzerland AG
Eggbühlstrasse 28
Postfach
8052 Zürich – Switzerland
www.dkbrands.com
VERKKOSIVU
Lisätietoja, ohjeita ja vinkkejä, reseptejä ja muuta tietämisen arvoista OUTDOORCHEF-tuotteista löydät osoitteesta OUTDOORCHEF.COM
Sähköpallogrillin käyttöohje
2014_tuotenro 19.140.04

Kysymykset & vastaukset

Merkin Outdoorchef City 420 E ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Outdoorchef City 420 E

Onko sinulla kysymys tuotteesta Outdoorchef City 420 E, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Outdoorchef City 420 E käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Outdoorchef City 420 E suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.