Saltix 10

Nilfisk Saltix 10 käyttöohjeet

Saltix 10

Käyttöopas tuotteelle Nilfisk Saltix 10 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 136 sivua.

Sivu: 1
Käännös alkuperäisestä Ohjeet 48 1 Tärkeitä turvallisuusohjeita 1.2 Käyttöohjeet Käyttöhjeiden ja työturvallisuusmääräysten lisäksi on noudatettava yleisiä turvallisuusmää- räyksiä. 1.3 Käyttötarkoitus Tämä laite on tarkoitettu ammattikäyttöön esimerkiksi sairaaloissa, kouluissa, hotelleissa, tehtaissa, myymälöissä ja toimistoissa sekä kotitalouskäyttöön. Vain laitteen käyttäjät voi- vat estää väärinkäytön aiheuttamat onnettomuudet. LUE KAIKKI TURVALLISUUSOHJEET JA NOUDATA NIITÄ. Muunlainen käyttäminen on kielletty. Valmistaja ei vastaa virheellisen käyttämisen aiheut- tamista vahingoista. Käyttäjä on vastuussa virheellisen käyttämisen seurauksista. Lisäksi oikea käyttäminen edellyttää huoltamista ja korjaamista valmistajan ohjeita noudattaen. 1.4 Tärkeät varoitukset VAROITUS Vakavan loukkaantumisen tai hengenvaaran aiheuttava vaara. VAARA Vakavan tai pysyvän loukkaantumisen tai hengenvaaran aiheuttava vaara. VAROITUS Lievän loukkaantumisen tai vaurion aiheuttava vaara. 1.1 Ohjeissa käytetyt symbolit Lue tämä käyttöohje perusteellisesti ennen pölynimurin käynnistämistä ensim- mäistä kertaa. Säilytä nämä ohjeet myöhempää käyttöä varten. VAROITUS • Voit vähentää tulipalon, sähköiskun ja loukkaantumisen vaaraa lukemalla kaikki turvallisuusohjeet ja varoitusmer- kinnät ennen käyttämistä sekä noudattamalla niitä. Tämä pölynimuri on turvallinen, kun sitä käytetään siivoamiseen ohjeissa kuvatulla tavalla. Jos sähköisiä tai mekaanisia osia vaurioituu, imuri ja/tai varuste on korjautettava valtuutetus- sa huoltokorjaamossa tai valmistajalla ennen sen käyttä- mistä, jotta laite ei vaurioidu enempää eikä käyttäjä vahin- goitu. • Sähköiskun vaaran vähentämiseksi älä käytä ulkona tai märällä pinnalla. • Tämä laite on tarkoitettu sisäkäyttöön. • Tätä laitetta saa säilyttää vain sisätiloissa. • Pistorasiaa saa käyttää vain sen käyttötarkoitukseen.
Sivu: 2
Käännös alkuperäisestä Ohjeet 49 • Älä jätä laitetta ilman valvontaa, kun sen pistoke on pisto- rasiassa. Irrota pistoke pistorasiasta, kun laite ei ole käytös- sä tai ennen sen kunnossapitoa. • Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vaurioitu- nut. Vedä aina pistokkeesta, älä johdosta. Älä käsittele pis- toketta tai imuria märin käsin. Poista kaikki toiminnot käy- töstä ennen pistokkeen irrottamista pistorasiasta. • Älä vedä tai kanna laitetta verkkojohdosta. Älä käytä verk- kojohtoa kahvana. Älä jätä verkkojohtoa oven väliin. Älä vedä verkkojohtoa terävien kulmien yli. Älä vedä imuria sen verkkojohdon yli. Varo, ettei johto joudu kosketukseen kuu- mien pintojen kanssa. • Pidä sormet, hiukset, löysät vaatteet ja kaikki kehon osat kaukana aukoista ja liikkuvista osista. Älä työnnä aukkoihin mitään. Älä käytä laitetta, jos jokin sen aukoista on tukossa. Pidä aukot puhtaana pölystä, nukasta ja karvoista ja kaikes- ta ilman virtausta haittaavasta. • Tämä laite ei sovellu vaarallisen pölyn imurointiin. • Älä imuroi syttyviä nesteitä, kuten bensiiniä. Älä käytä imu- ria tällaisten nesteiden lähellä. • Älä imuroi mitään savuavaa tai palavaa, kuten savukkeiden natsoja, tulitikkuja tai kuumaa tuhkaa. • Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten eikä fyysisesti, sensori- sesti tai henkisesti rajoittuneiden tai kokemattomien henki- löiden käyttöön. • Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät leiki laitteella. • Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa tätä laitetta ilman ai- kuisen valvontaa. • Ole erityisen varovainen imuroidessasi portaita. • Älä käytä laittetta, jos suodattimet eivät ole paikallaan. • Jos laitteessa on toimintahäiriö, jos se on pudonnut tai va- hingoittunut, jos se on jätetty ulos tai jos se on pudonnut ve- teen, toimita se huoltoon huoltokorjaamolle tai jälleenmyy- jälle. • Jos laitteesta vuotaa vaahtoa tai nestettä, katkaise virta heti. • Käyttäjille on annettava riittävä koulutus näiden laitteiden käyttämiseen.
Sivu: 3
Käännös alkuperäisestä Ohjeet 50 Kaksoiseristetyssä laitteessa on kaksi eristysjärjestelmää maadoituksen sijasta. Kaksoi- seristetyssä laitteessa ei ole maadoituksen edellyttämiä osia, eikä sellaisia saa lisätä. Kak- soiseristetyn laitteen huoltoa vaatii suurta huolellisuutta ja laitteiston tuntemista. Huoltami- nen on siksi annettava pätevän huoltohenkilöstön tehtäväksi. Kaksoiseristetyssä laitteessa on käytettävä alkuperäisiä vastaavia osia. Kaksoiseristetyssä laitteessa on sanat DOUBLE INSULATION tai DOUBLE INSULATED (kaksoiseristys). Laitteessa voi näkyä myös kak- soiseristyksen symboli (kaksi sisäkkäistä neliötä). Laitteessa on erityinen virtajohto. Jos se vaurioituu, se on korvattava uudella samanlaisella johdolla. Niitä on saatavilla valtuutetuissa huoltokorjaamoissa. Asentaminen on annettava koulutetun henkilön tehtäväksi. 1.5 Kaksoiseristetyt laitteet 1.6 Sähköliitäntä 1.7 Vaaralliset materiaalit VAROITUS • Käytä laitetta vain tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemia lisävarustei- ta. • ENNEN IMURIN PISTOKKEEN TYÖNTÄMISTÄ PISTO- RASIAAN tarkista, että imurin tyyppikilpeen merkitty nimel- lisjännite vastaa verkkojännitettä 10 %:n tarkkuudella. • Tämä laite on kaksoiseristetty. Käytä vain alkuperäisiä vas- taavia varaosia. Käyttöohjeessa on lisätietoja kaksoiseris- tettyjen laitteiden huoltamisesta. VAARA • Konetta ei saa käyttää jos liitäntäjohdossa tai pistokkees- sa on merkkejä vahingoittumisesta. Jos liitäntäjohdossa tai pistokkeessa ilmenee vikaa on käytettävä valtuutettua Nil- fisk-Advance huoltoa. • Älä käsittele liitäntäjohtoa tai pistoketta märillä käsillä. • Älä irroita pistoketta seinärasiasta liitäntäjohdosta vetämäl- lä, vaan vetämällä pistokkeesta. VAARA Vaarallisten aineiden imurointi voi aiheuttaa vaikeita tai kuole- maan johtavia loukkaantumisia. Seuraavia materiaaleja ei saa imuroida tällä laitteella: • Terveydelle vaaralliset pölyt • Kuumat aineet (palavat savukkeet, kuuma tuhka jne.) • Syttyvät, räjähtävät, syövyttävät nesteet (esim. bensiini, liuottimet, hapot, emäkset jne.)
Sivu: 4
Käännös alkuperäisestä Ohjeet 51 • Syttyvät, räjähtävät pölyt (esim. magneesium-, alumiinipölyt jne.) 1.8 Hoito Säilytä pölynimuri kuivassa paikassa. Moottorin hiilten ja imurin suodattimien vaihdon ajan- kohta määräytyvät käytön ja käyttöolosuhteiden mukaan. Puhdista imurin pinta nihkeällä pyyhkeellä, jossa voi olla hieman mietoa puhdistusainetta. Huollot suorittaa valtuutetut Nil- fisk-huoltoliikkeet tai Oy Tecalemit Ab:n huolto-osasto. Tietoa lähimmästä valtuutetusta Nilfisk-Advance-huoltoliikkeestä saat Nilfisk-Advan- ce-kauppiaaltasi tai Oy Tecalemit Ab:ltä. 1.9 Takuu Myönnämme takuun yleisten myyntiehtojemme mukaisesti. Oikeudet teknisiin parannuksiin pidätetään. Jos laitteeseen tehdään omatoimisia muutoksia, siinä käytetään vääränlaisia varaosat ja lisävarusteet tai sitä käytetään muuten kuin käyttötarkoituksen mukaisesti, valmistaja ei vastaa tällöin aiheutuvista vahingoista. Eurooppalaisen sähkö- ja elektroniik-kalaiteromua koskevan direktiivin 2012/19/EU mukaan on käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet kerättävä erikseen ja hyödynnettävä ympäristöystävällisellä tavalla.
Sivu: 5
Käännös alkuperäisestä Ohjeet 52 Tekniset tiedot SALTIX 10 Jännite V 220-240 Syötettävän virran taajuus Hz 50/60 Virrankulutus IEC W 1200 Imuteho letkun ja putken ollessa kiinnitetty W 260 Ilmanvirtaus l/min 1920 Tyhjiö kPa 23 Äänenpainetaso LPA (IEC 60335-2-69) dB(A) 54 ± 2 Äänen tehotaso LWA (IEC 60335-2-69) dB(A) 67 ± 2 Tärinäarvot ISO 5349 ah m/s2 ≤ 2,5 Virtajohto: Pituus m 10 Eristysluokka II Suojaustyyppi IP 20 Pölypussin nettotäyttö l 8 Leveys mm 340 Syvyys mm 395 Korkeus mm 390 Paino, pelkkä imuri kg 5,3 Rakenteeseen ja teknisiin tietoihin voidaan tehdä muutoksia ilmoittamatta niistä ennalta. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus Me, Nilfisk-Advance A/S Sognevej 1 DK-2605 Broendby DENMARK Vakuutamme yksinomaan omalla vastuulla, että seuraava tuote Tuote Pölynimuri Kuvaus IP 20 Tyyppi SALTIX 10 Täyttää seuraavien standardien vaatimukset: EN 60335-1:2012 EN 60335-2-69:2012 EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN 61000-3-3:2013 Ja seuraavien direktiivien vaatimukset: Konedirektiivi 2006/42/EY EMC-direktiivi 2004/108/EY RoHS-direktiivi 2011/65/EY Pölynimureiden energiamerkintä 665/2013/EY Pölynimureiden ekologista suunnittelua koskevat vaatimukset 666/2013/EY Hadsund 30-04-2014 Anton Sørensen Senior Vice President – Global R&D

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta Nilfisk Saltix 10, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Nilfisk Saltix 10 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Nilfisk Saltix 10 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta Nilfisk Saltix 10

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen Nilfisk Saltix 10 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Nilfisk
  • Tuote: Imurit
  • Malli/nimi: Saltix 10
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Venäjä, Norja, Suomalainen, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Kiinalainen, Bulgarialainen, Latvialainen, Liettua, Virolainen