Power Eco

Nilfisk Power Eco käyttöohjeet

Power Eco

Käyttöopas tuotteelle Nilfisk Power Eco kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 148 sivua.

Sivu: 1
113 Power DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EN KO ZH Sisällysluettelo, sivun numero Osat 2+113 Turvaohjeet 114 Käyttöohjeet 116 Puhdistusohjeet 119 Vianmääritys 120 Korjaus ja huoltojne 120 Takuu- ja huoltoehdot 101 Vaatimustenmukaisuusvakuutus 114 Tekniset tiedot 115 Kuvat 146,147 Varaamme oikeuden teknisten tietojen ja yksityiskohtien muuttamiseen ilman ennakkoilmoitusta. Osat (sisäkansi, sivu 2) 1 Virtapainike 2 Imutehon säätö 3 Pölypussin täyttymisen ilmaisin 4 Imuventtiili 5 Taukopidike 6 Johdon kelauspainike 7 Avaus-/sulkemispainike, lisäosati- lan kansi 8 Esisuodatin 9 Pölypussi 10 Avaus-/sulkemispainike, pölysäiliö 11 Arvokilpi 12 HEPA-suodatin 13 Rakosuutin 14 Huonekalusuutin 15 Harjasuutin 16 Lattiasuutin (ei vakiovarusteena kaikissa malleissa) 17 Yhdistelmäsuutin 18 Turbosuutin (ei vakiovarusteena kaikissa malleissa) 19 Teleskooppivarsi Tervetuloa! Kiitos, että valitsit Nilfiskin pölynimurin B = kuvateksti (piirrokset takakannen sisäpuolella sivut 146 ja 147)
Sivu: 2
114 Power DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EN KO ZH Turvaohjeet • Älä käytä imuria ilman kunnolla asennettua pölypussia tai suodattimia. • Tätä laitetta ei ole tarkoitettu vaarallis- ten aineiden, esim. kaasujen, imurointiin. Se saattaa vaarantaa vakavasti lähistöllä olevien terveyden. • Tätä laitetta ei saa käyttää veden ja mui- den nesteiden imuroi- miseen. • Älä imuroi laitteella teräviä esineitä kuten nauloja, lasinsiruja jne. • Älä imuroi mitään palavaa tai savuavaa, kuten savukkeita, tulitikkuja tai kuumaa tuhkaa. • Käytä ja säilytä tätä laitetta ainoastaan sisätiloissa ja kuivas- sa ympäristössä, 0-50 °C:n lämpötilassa. • Älä käytä laitetta ulko- na tai märillä pinnoilla. • Älä käsittele laitetta märillä käsillä. • Katkaise laitteesta virta, ennen kuin irrotat pistokkeen. • Irrota pistoke tarttumal- la itse pistokkeeseen, ei johtoon. Älä kanna tai vedä imuria johdos- ta. • Laitetta ei saa käyttää, jos johto on jollakin tavoin vaurioitunut. Tarkista johto säännöl- lisesti, etenkin jos se on jäänyt johonkin pu- ristuksiin, alle tai oven väliin. • Älä käytä laitetta, jos se vaikuttaa vialliselta. Jos imuri on pudotet- tu, vaurioitunut, jätetty ulos tai altistunut ve- delle, anna valtuutetun huoltokeskuksen tar- kistaa laite. • Mekaanisiin tai sähkö- toimisiin turvalaitteisiin ei saa tehdä minkään- laisia muutoksia. • Kaikki korjaustyöt on jätettävä valtuutetun huoltokeskuksen tehtä- väksi. • Käytä vain tälle mer- kille hyväksyttyjä pö- lypusseja, suodattimia ja lisävarusteita. Takuu raukeaa, jos käytät muita kuin hyväksyttyjä pölypusseja ja suodat- timia. • Sulje laitteesta virta ja vedä pistoke seinäs-
Sivu: 3
115 Power DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EN KO ZH tä, ennen kuin ryhdyt vaihtamaan pölypussia tai suodatinta. Irrota pistoke tarttumalla itse pistokkeeseen, ei joh- toon. • Yli 8-vuotiaat lapset ja fyysisesti, sensorisesti tai henkisesti rajoittu- neet tai kokemattomat henkilöt voivat käyttää tätä laitetta, jos heidät on koulutettu käyttä- mään laitetta turvalli- sesti ja he ymmärtävät käyttämisen aiheutta- mat vaarat. • Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät leiki lait- teella. • Lapset eivät saa puh- distaa tai huoltaa tätä laitetta ilman aikuisen valvontaa. • Jos virtajohto on vau- rioitunut, valmistajan, valtuutetun huoltohen- kilön tai muun valtuute- tun henkilön on vaih- dettava se tapaturmien välttämiseksi. Tuotteessa tai pakkauksessa oleva symboli ilmaisee, että tuotetta ei voi hävittää talousjätteen mukana. Sen sijaan tuote on vietävä sähköisten ja elektronisten laitteiden kierrätykseen tarkoitettuun keräyspisteeseen. Kun huolehdit tuotteen asianmukaisesta hävittämisestä, autat edistämään ympäristön ja ihmisten hyvinvointia, jonka tuotteen virheellinen hävittämi- nen voi vaarantaa. Lisätietoa tämän tuotteen kierrättämisestä saat jätteen- käsittelypisteistä tai samasta liikkees- tä, josta ostit tuotteen.
Sivu: 4
116 Power DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EN KO ZH Käyttöohjeet Varmista ennen laitteen käyttämistä, että laitteen arvokilven jännite vastaa verkkovirran jännitettä. Imurin mukana toimitetaan pölypussi, esisuodatin ja poistosuodatin. Aloitus Vedä johto esiin ja kytke pistoke pis- torasiaan. Käynnistä pölynimuri sen päällä olevasta virtapainikkeesta. Lopetus Katkaise laitteen virta virtapainikkees- ta. Irrota pistoke tarttumalla itse pis- tokkeeseen, ei johtoon. Letkun, varren ja suuttimen asennus 1. Työnnä letkun liitin imuaukkoon, kunnes letku kiinnittyy napsahtaen. 2. Yhdistä taivutettu varsi varteen ja käännä, kunnes varret kiinnittyvät toisiinsa napsahtaen. 3. Yhdistä varsi ja suutin ja väännä, kunnes ne kiinnittyvät toisiinsa napsahtaen. 4. Varsi on teleskooppinen eli voit säätää sen omaan pituuteesi sopi- vaksi. Vapauta pituudensäädön lukitus painamalla varren keskellä olevaa painiketta. Säädä varren pituus sopivaksi. Letkun, varren ja suuttimen irrotus • Irrota suutin varresta painiketta pai- namalla. • Irrota letku varresta painiketta pai- namalla. • Vapauta letkun liitos imuaukosta painamalla lukitusmekanismia ja vetämällä letku irti. A Aloitus ja lopetus
Sivu: 5
117 Power DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EN KO ZH Pölypussin ja suodattimien vaihto Pölypussin ja suodattimien koko ja laatu vaikuttavat pölynimurin tehoon. Jos käytät muita kuin alkuperäisiä pölypusseja tai suodattimia, ilman virtaus laitteessa saattaa estyä ja laite saattaa ylikuormittua. Takuuehdot rau- keavat, jos laitteessa on käytetty mui- ta lisäosia kuin Nilfiskin alkuperäisiä pölypusseja ja suodattimia. Pölypussin täyttymisen ilmaisin. Kun ilmaisin on kokonaan punainen, pölypussi on vaihdettava moottorin vaurioiutumisen välttämiseksi. Käytä aina alkuperäisiä Nilfiskin pöly- pusseja. 1. Vapauta letkun liitin imuaukosta painamalla lukitusmekanismia ja vetämällä letku irti. 2. Avaa pölysäiliön kansi nostamalla imuaukon edessä/alapuolella ole- vaa avauspainiketta. 3. Tartu pölypussin pidikkeen kah- vaan. Nosta pidike ja pölypussi pölysäiliöstä. 4. Sulje pölypussi pahviläppää vetä- mällä. 5. Irrota täysi pölypussi pölypussin pidikkeestä. 6. Asenna uusi pölypussi ohjaamalla pahviosa pussinpidikkeen koloihin. 7. Aseta pussinpidike, jossa on uusi pölypussi, takaisin pölysäiliöön. Tarkista, että pölypussi on kunnolla auki pölysäiliössä. 8. Sulje pölysäiliön kansi. 9. Työnnä letkun liitin imuaukkoon, kunnes letku kiinnittyy napsahtaen. B Esisuodattimen vaihto Esisuodatin suojelee moottoria ime- mällä ne mikrohiukkaset, jotka eivät jää pölypussiin. Vaihda esisuodatin joka neljännen pölypussin vaihdon yhteydessä. Esisuodatin sijaitsee pöly- pussin takana. Käytä aina alkuperäisiä Nilfiskin suodattimia. 1. Vapauta letkun liitin imuaukosta painamalla lukitusmekanismia ja vetämällä letku irti. 2. Avaa pölysäiliön kansi nostamalla imuaukon edessä/alapuolella ole- vaa avauspainiketta. 3. Tartu pölypussin pidikkeen kah- vaan. Nosta pidike ja pölypussi pölysäiliöstä. 4. Sulje pölypussi pahviläppää vetä- mällä. 5. Irrota suodatinpidike ja esisuoda- tin. 6. Avaa suodatinpidike. 7. Poista käytetty esisuodatin. 8. Sovita uusi esisuodatin pidikkee- seen ja sulje suodatinpidike. Tar- kista, että esisuodatin on kunnolla paikallaan pidikkeessä. 9. Aseta suodatinpidike oikeaan kohtaan ja paina se paikalleen. 10. Asenna pölysäiliöön pölypussipi- dike, jossa on uusi pölypussi. Tar- kista, että pölypussi on kunnolla auki pölysäiliössä. 11. Sulje pölysäiliön kansi. 12. Työnnä letkun liitin imuaukkoon ja paina, kunnes letku kiinnittyy napsahtaen. C Pölypussin vaihto
Sivu: 6
118 Power DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EN KO ZH Poistosuodattimen vaihto Joidenkin mallien poistosuodatin on HEPA-tyyppinen (High Efficiency Par- ticulate Air Filter, erittäin tehokas hiuk- kassuodatin). Se suodattaa poistoil- masta ne mikrohiukkaset, jotka eivät ole jääneet pölypussiin ja esisuodat- timeen. HEPA- tai poistosuodatinta ei voi harjata tai pestä puhtaaksi. Vaihda suodatin vähintään kerran vuodessa. Käytä aina Nilfiskin alkuperäisiä HEPA-suodatti- mia ja poistosuodattimia. 1. Vapauta imurin takana oleva kansi. Lukitus avautuu, kun nostat salpaa ylöspäin. Irrota kansi imurista. 2. Irrota käytetty HEPA-suodatin. 3. Asenna uusi HEPA-suodatin. Älä koske suodattimen pintaa. Pitele vain suodatinta ympäröi- vää muovikehikkoa. Tarkista, että HEPA-suodatin on kunnolla paikal- laan. 4. Aseta kansi takaisin imuriin. Kannen saa takaisin paikalleen työntämällä kannen yläosan läpät imurissa oleviin vastaaviin koloihin. 5. Paina sitten kannen alareunaa siten, että salpa lukitsee kannen. Pestävä HEPA-suodatin Joissakin malleissa on pestävä HEPA- suodatin. Huuhtele suodattimen sisäpuoli haalealla vesijohtovedellä. Älä käytä mitään puhdistusaineita. Vältä koske- masta suodattimen pintaa. Poista vesi napauttamalla suodattimen kehystä. Älä kuivaa suodatinta esimerkiksi läm- mittimen kaltaisen ulkoisen lämmön- lähteen tai suoran auringonpaisteen avulla. Varmista, että suodatin on kuivunut ennen sen asettamista takaisin pölyn- imuriin. D Imutehon säätö Voit säätää imutehoa letkun käden- sijan liukusäätimestä. Imuteho on suurimillaan silloin, kun säädin on kiinni-asennossa ja pienimmillään silloin, kun säädin on auki-asennossa. Säädä imutehoa liu’uttamalla säädintä sopivaan asentoon. E Imutehoa voi säätää myös imurin päällä olevasta tehonsäätimestä. Sää- timen symboli ilmaisee suurimman ja pienimmän imutehon suunnan.
Sivu: 7
119 Power DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EN KO ZH Puhdistusohjeita Voit säätää imutehoa imurin päällä olevasta tehonsäätimestä tai letkun kädensijassa olevasta liukusäätimes- tä. Rakosuutin Rakosuuttimen avulla pääset imuroi- maan ahtaistakin paikoista. Huonekalusuutin Huonekalusuuttimen avulla voit imu- roida verhoiltuja huonekaluja. Harjasuutin Harjasuutin sopii verhojen ja ikkuna- lautojen imurointiin. Lattiasuutin Lattiasuuttimella voit imuroida kovia lattioita. Yhdistelmäsuutin Säädä yhdistelmäsuutin lattiatyypin mukaan. Turbosuutin Turbosuuttimella saat siivottua matot tehokkaasti. Erimallisissa imureissa saattaa olla erilaisia suuttimia. Lämpösulake Imuriin asennettu lämpösulake suojaa imuria ylikuumenemiselta. Jos lämpö- sulake laukeaa, imuri pysähtyy ja sen on jäähdyttävä, ennen kuin se voidaan käynnistää uudelleen. Uudelleenkäynnistys 1. Sammuta imurin virta ja irrota pis- toke pistorasiasta. 2. Tarkista, ettei mikään estä ilman virtausta taivutetussa varressa, let- kussa, suuttimessa, pölypussissa tai suodattimissa. 3. Anna laitteen jäähtyä ainakin 5-10 minuuttia. 4. Kytke pistoke takaisin pistorasiaan ja käynnistä imuri virtapainikkees- ta. Imuri ei käynnisty, ennen kuin se on jäähtynyt riittävästi. Ellei laite käyn- nisty, katkaise virta virtapainikkeesta ja irrota pistoke pistorasiasta. Yritä uudelleen hetken kuluttua. VAROITUS Jos sähköjohto kelataan sisään automaattisesti, on toimittava varovaisesti, sillä pistoke voi heilua edestakaisin kelaamisen loppuvai- heessa. On suositeltavaa pitää kiinni pistokkeesta, kun johto kelataan sisään. F I G H J K L Taukoa varten imurissa on kaksi pidi- kettä. Imurin alapuolella sijaitsevaa taukopidikettä voi käyttää, kun kone on pystyasennossa. Imurin takaosas- sa sijaitsevaa taukopidikettä voi käyt- tää, kun kone on pyörillään. Varren ja suuttimen taukosäilytys
Sivu: 8
120 Power DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EN KO ZH Korjaus ja huolto • Säilytä imuri kuivassa paikassa. • Vaihda esisuodatin joka neljännen pölypussin vaihdon yhteydessä. Pölypussipakkaukseen kuuluu nel- jä pölypussia ja yksi esisuodatin. • Puhdista koneen pinta kuivalla tai kostealla kankaalla ja pienellä määrällä puhdistusainetta. • Alkuperäisiä lisälaitteita saat lähim- mältä jälleenmyyjältäsi. • Huolto - ota yhteys lähimpään huoltoliikkeeseen. Kierrätä pakkaus ja hävitä kone pai- kallisten säännösten mukaisesti. Kat- kaise johto laitteen läheltä loukkaan- tumisten tai viallisen/hävitetyn laitteen käytön välttämiseksi. Laite on suunniteltu ympäristöä aja- tellen. Kaikki muoviosat voidaan kier- rättää. Nilfisk ei vastaa imurin väärästä käy- töstä tai muuntelusta aiheutuneista vahingoista. Lisätietoja on Internet-osoitteessa www.nilfisk.com Takuuehdot saattavat vaihdella maas- ta riippuen. Lisätietoja saat lähimmältä jälleenmyyjältäsi. Vianmääritys Kaikki imurin huolto- ja korjaustyöt on suoritettava valtuutetussa huoltokes- kuksessa. Kone ei käynnisty Tarkista,, että pistoke on kunnolla paikallaan pistorasiassa. Jokin talon sulakkeista on ehkä palanut ja on vaihdettava. Johto tai pistoke on ehkä vaurioitunut ja korjattava valtuutetussa huoltokeskuksessa. Ellei vika ole mikään yllä mainituista tai elleivät toimenpiteet auta, vie imuri valtuutettuun huoltokeskukseen. Imuteho on heikentynyt Pölypussi on ehkä täynnä ja se täytyy vaihtaa. Katso vaihto-ohjeet. Esisuodatin tai HEPA-suodatin on ehkä tukkeutunut ja vaihdettava. Katso vaihto-ohjeet. Letkun kädensija, varsi tai suutin on ehkä tukkeutunut ja puhdistettava. Imuri sam- muu Lämpösulake on ehkä lauennut. Katso ohjeet. Takuuehdot Lisätiedot Vastuu Ympäristönäkökohdat Kierrätys ja hävittäminen
Sivu: 9
121 Power DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EN KO ZH Takuu- ja huoltoehdot Tällä Nilfiskin pölynimurilla on 5 vuo- den takuu, joka koskee moottoria, johdon kelauspainiketta, virtapainiket- ta ja kuorta. Suuttimilla, suodattimilla, letkuilla, varsilla ja muilla lisälaitteilla on vuoden takuu, joka kattaa valmis- tusvirheet mutta ei kulumisesta aiheu- tuvia vikoja. Takuu kattaa varaosat ja työkustan- nukset ja tavallisessa kotitalouskäy- tössä ilmenevät valmistus- ja materi- aalivirheet. Takuun piiriin kuuluva huolto suorite- taan vain jos voidaan todistaa, että vika on ilmennyt tuotteen takuukauden aikana (oikein täytetty takuutodistus tai tulostettu/leimattu ostokuitti, josta käy ilmi ostopäivä ja tuotteen malli) ja sillä ehdolla, että pölynimuri on ostet- tu uutena ja että sen jakelija on ollut Nilfisk-Advance. Jos viat korjataan, asiakkaan on otet- tava yhteys Nilfisk-Advanceen, josta hänet ohjataan huoltokorjaamoon asiakkaan omalla kustannuksella. Kun viat on korjattu, pölynimuri palautetaan asiakkaalle Nilfisk-Advancen vastuulla ja kustannuksella. • Lisälaitteiden ja suodatinten nor- maali kuluminen. • Vauriot, jotka johtuvat suorasti tai epäsuorasti virheellisestä käytöstä, esim. sepelin, kuuman tuhkan tai mattoraikasteen imuroinnista. • Kappaleessa Käyttöohjeet annettu- jen hoito-ohjeiden virheellinen tai puutteellinen noudattaminen . • Laastipöly. • Sahanpuru. • Vesi. • Ei käytettäväksi remonttitöissä. Takuu ei myöskään kata vahinkoja, jotka aiheutuvat imurin virheellisestä tai riittämättömästä kokoonpanosta eli kokoamisesta tai liittämisestä, eikä vahinkoja, jotka aiheutuvat tulesta, salamaniskusta tai epätavallisista jännitteen vaihteluista tai muista säh- köhäiriöstä kuten käyttöympäristön sähköverkon viallisista sulakkeista tai sähköasennuksista, eikä myös- kään yleensä vikoja tai vaurioita, joita Nilfisk-Advance pitää muiden kuin valmistus- tai materiaalivikojen aihe- uttamina. • Jos vika johtuu muun kuin alku- peräisten Nilfiskin pölypussien tai suodatinten käyttämisestä. • Jos imurista on poistettu sen val- mistusnumero (sarjanumero). • Jos joku muu kuin Nilfiskin valtuut- tama korjaamo on korjannut imuria. • Jos imuria on käytetty kaupallises- sa ympäristössä tai muussa kuin kotikäytössä. Tällöin imuria käyt- tävät rakennusurakoitsijat, siivous- urakoitsijat tai ammatinharjoittajat. Tanska, Ruotsi, Norja, Iso-Britannia, Irlanti, Belgia, Alankomaat, Ranska, Saksa, Puola, Venäjä, Itävalta, Sveitsi, Espanja, Portugali, Australia and Uusi- Seelanti, Viro, Latvia, Liettua, Unkari, Kreikka,Slovenia, Slovakia, Tšekki, Italia ja Suomi. Takuu on voimassa seuraavissa maissa: Takuu raukeaa: Takuu ei kata seuraavista syistä johtuvia vaurioita:
Sivu: 10
122 Power DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EN KO ZH Vaatimustenmukaisuusvakuutus Me, Nilfisk-Advance A/S Sognevej 1 DK-2605 Broendby TANSKA vakuutamme täten, että: Tuotemerkki Kuvaus Malli Nilfisk Yleiskäyttöinen pölynimuri Power täyttää seuraavien standardien vaatimukset: Id and Version Title EN 60335-1:2002 +A14:2010 Kodinkoneet ja vastaavat sähkölaitteet - Turvallisuus - Osa 1: Yleiset vaatimukset EN 60335-2-2:2010 Kodinkoneet ja vastaavat sähkölaitteet - Turvallisuus - Osa 2-2: Erityiset pölynimureille ja vettä imeville puhdis- tuslaitteille asetettavat vaatimukset EN 55014-1:2006 +A1:2009+A2:2011 Sähkömagneettinen yhteensopivuus - Kodinkoneille, sähkökäyttöisille työkaluille ja vastaaville laitteille asetet- tavat vaatimukset - Osa 1: Päästöt EN 55014-2:1997 +A1:2001+A2:2008 Sähkömagneettinen yhteensopivuus - Kodinkoneille, sähkökäyttöisille työkaluille ja vastaaville laitteille asetet- tavat vaatimukset - Osa 2: Suojaus - Tuoteryhmään sovellettava standardi EN 61000-3-2:2006 +A1:2009+A2:2009 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) - Osa 3-2: Rajoitukset - Harmonisille virtapäästöille asetettavat rajoitukset (laitteen virranotto < = 16 A vaihetta kohden) EN 61000-3-3:2008 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) - Osa 3-3: Rajoitukset - Jännitteenmuutosten ja jännitteenvaihtelun rajoitukset julkisissa matalan jännitteen syöttöjärjest- elmissä, kun laitteen nimellisvirta < = 16 A vaihetta kohden ilman ehtoja Seuraavia direktiivejä on noudatettu: Pienjännitedirektiivi 2006/95/EU EMC-direktiivi 2004/108/EU RoHS-direktiivi 2011/65/EU Pölynimureiden energiamerkintä 665/2013/EU Ecodesign vaatimukset valmius- ja pois päältä –tilassa 1275/2008/EU Pölynimureiden ekologista suunnittelua koskevat vaatimukset 666/2013/EU Hadsund 23-01-2014 Anton Sørensen GM - Technical Operations & Hadsund Paikka Päiväys Nimi ja tehtävä Allekirjoitus
Sivu: 11
123 Power DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EN KO ZH Tekniset tiedot Power 750/800 W Power 1150/1300 W Energiatehokkuusluokka A D Vuosittainen energiankulutus, kWh/ vuosi *) 28 46 Mattojen puhdistusteho B B Kovan lattian puhdistusteho B B Pölypäästöt C C Äänen tehotaso 72 dB 72 dB Nimellisvirta 750/800 W 1150/1300 W *) Viitteellinen vuosittainen energiankulutus (kWh vuodessa), perustuu 50 imuroin- tikertaan Toteutunut vuosittainen energiankulutus määräytyy laitteen käyttötavan perusteella. Mittaukset on tehty EN 60335-1:n, EN 60335-2-2:n (turvallisuus), En 60312-1:n (suorituskyky), EN 60704-1:n ja EN 60704-2:n (melu) mukaisesti.

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta Nilfisk Power Eco, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Nilfisk Power Eco käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Nilfisk Power Eco suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta Nilfisk Power Eco

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen Nilfisk Power Eco allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Nilfisk
  • Tuote: Imurit
  • Malli/nimi: Power Eco
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Portugali, Ruotsalainen, Tanska, Norja, Suomalainen, Kiinalainen,