P 150.2-10 X-TRA

Nilfisk P 150.2-10 X-TRA käyttöohjeet

P 150.2-10 X-TRA

Käyttöopas tuotteelle Nilfisk P 150.2-10 X-TRA kielellä Suomalainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 23 sivua.

Sivu: 1
Nilfisk P 130.2/150.2/160.2 Käyttöohje
Sivu: 2
3 Nilfisk P 130.2 / P 150.2 / P 160.2 FI Käännös alkuperäisestä Ohjeet Hakemisto 1 Turvaohjeet ja varoitukset.........................................................3 2 Kuvaus......................................................................................5 3 Ennen painepesurin käytön aloittamista...................................6 4 Painepesurin käyttäminen........................................................7 5 Käyttökohteet ja työskentelymenetelmät................................11 6 Painepesurin käyttämisen jälkeen..........................................13 7 Huolto.....................................................................................14 8 Ongelmanratkaisu ..................................................................16 9 Lisätietoja ...............................................................................17 10 Tekniset tiedot ........................................................................20 11 Yhdenmukaisuusilmoitus........................................................21 1 Turvaohjeet ja varoitukset Ennen painepe- surin käynnistä- mistä ensimmäis- tä kertaa tämä käyttöopas on luettava huolellisesti. Säilytä nämä ohjeet myöhempää käyt- töä varten. Tällä symbolilla merkityt käyttö- ohjeet on otettava huomioon henkilö- vahinkojen välttämiseksi. Tämä symboli ku- vaa turvaohjeita, jotka on otettava huomioon, jotta laite ei vahingoitu ja eikä sen suoritus- kyky heikkene. Tämä symboli kuvaa vihjeitä ja ohjeita, jotka yksinkertaistavat työtä ja var- mistavat turvallisen toiminnan. Älä anna lasten tai henkilöiden,  VAROITUS! Aerosolien hengittäminen si- sään voi olla haitallista terve- ydelle. Jos mahdollista, käytä aerosolien muodostumisen estävää suojalaitetta, joka esi- merkiksi peittää suulakkeen. Suojaudu aerosoleilta käyttä- mällä vähintään luokan FFP 2 hengityssuojainta. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten eikä fyysisesti, sensori- sesti tai henkisesti rajoittunei- den tai kokemattomien henki- löiden käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo tai ohjaa laitteen käyttöä. Lapset tai kouluttamattomat henkilöt eivät saa käyttää pai- nepesureita. Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella. Varmista laitetta kuljetettaessa, käytettäessä, huollettaessa ja varastoitaessa, että se on pystysuorassa asennossa ja vakaalla pinnalla. Tarkista ennen laitteen käyttä- mistä, että siinä ei ole mitään vikoja. Jos havaitset vikoja, älä käynnistä laitetta vaan ota yhte- ys Nilfisk-jälleenmyyjään. Tarkista erityisesti  sähköjohdon eriste. Sen on oltava ehjä, eikä siinä saa olla halkeamia. Jos sähköjoh- to on vaurioitunut, valtuutetun Nilfisk-jälleenmyyjän on vaih- dettava se uuteen. VAROITUS!  Painepesurien avulla voi aiheuttaa vahinkoa. Älä kos- kaan suuntaa vesisuihkua ihmisiin, lemmikkieläimiin, sähkölaitteisiin, joissa on vir- ta, tai painepesuriin itseensä.  Älä yritä puhdistaa itsesi tai muiden henkilöiden yllä ole- via vaatteita tai jalkineita.  Pitele suutinta tiukasti mo- Käyttöohjeen symbolit
Sivu: 3
4 Nilfisk P 130.2 / P 150.2 / P 160.2 FI Käännös alkuperäisestä Ohjeet lemmin käsin. Suutin aiheut- taa jopa 16,4:n N:n työntövoi- man käytön aikana.  Pesurin käyttäjän ja lähellä olevien ihmisten on suo- jauduttava puhdistettavasta kohteesta irtoavilta kappa- leilta. Käytä suojalaseja ja suojavaatteita laitteen käytön aikana.  Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi Nilfiskn suosit- telemien puhdistusaineiden kanssa. Muut puhdistusai- neet tai kemikaalit voivat vakavasti heikentää laitteen turvallisuutta.  Käytä vain alkuperäisiä tai Nilfiskn hyväksymiä varaosia laitteen turvallisuuden var- mistamiseksi.  Korkeapaineletkut,. -liitokset ja -liittimet ovat keskeisiä laitteen turvallisuuden kan- nalta. Käytä vain Nilfiskn suosittelemia letkuja, liitoksia ja liittimiä.  Älä käytä laitetta, jos sen keskeiset osat, kuten turva- laite, korkeapaineletku tai suihkukahva tai sähköjohto ovat vahingoittuneet.  Irrota pistoke pistorasiasta puhdistamisen tai kunnossa- pidon ajaksi, vaihdettaessa osia tai otettaessa laitteessa käyttöön toinen toiminto.  Käytä kuulonsuojaimia.  Älä peitä laitetta käytön aika- na.  Älä käytä pesuria paikassa, jossa on räjähdysvaara. Jos mielessäsi on kysymyksiä, käänny paikallisten viran- omaisten puoleen.  Asbestia sisältäviä pintoja ei saa puhdistaa korkeapaineel- la.  Älä ruiskuta syttyviä nesteitä.  Jos laitetta ei käytetä viiteen minuuttiin, aseta virtakytkin asentoon “O”.  Tätä painepesuria ei saa käyttää alle 0 °C:n lämpöti- lassa.   Säilytyksen ajaksi seinään kiinnitetyn laitteen alla ei saa oleskella. VAROITUS! Huonolaatuiset jatkojohdot voivat olla vaarallisia. Jos jatko- johtoa käytetään, sen on sovel- luttava ulkokäyttöön. Liitäntä on pidettävä kuivana ja irti maasta. On suositeltavaa käyttää joh- tokelaa, joka pitää pistorasian vähintään 60 mm:n korkeudella maasta. Jatkojohto on aina ke- lattava kokonaan auki, jotta se ei kuumene. Jatkojohtojen on oltava vesitii- viitä on täytettävä jäljempänä mainitut pinta-ala- ja pituusvaa- timukset. 1,0 mm² enintään 12,5 m 1,5 mm² enintään 20 m 2,5 mm² enintään 30 m  Jos virtajohto vahingoittuu, se on vaaratilanteiden eh- käisemiseksi aina vaihdet- tava uuteen valtuutetussa huoltokeskuksessa. Työn voi tehdä myös koulutettu asen- taja. Verkkoliitäntä Seuraavat seikat on otettava huomioon yhdistettäessä paine- pesuri sähköpistorasiaan:  Yhdistä laite vain maadoitet- tuun pistorasiaan.  Sähköasennukset saa tehdä vain valtuutettu sähköasenta- ja. Asennusten on täytettävä IEC 364 -vaatimukset.  On erittäin suositeltavaa käyttää tämän laitteen säh- könsyötössä vikavirtasuoja- laitetta, joka katkaisee virran, jos vikavirta ylittää 30 mA 30 millisekunnin ajaksi. Vesiliitäntä Jos yhdistät laitteen kunnal- liseen vesijohtoverkkoon, ota huomioon paikalliset määräyk- set. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu yhdis- tettäväksi vesiha- naan. Tämän korkea- painepesurin saa yhdistää vain takaiskuventtiilillä varustettuun vesijohtoverkostoon, mallia BA standardin EN 60335-2-79 mu- kaan. Takaiskuventtiilin voi tilata tuotenumerolla 106411177. Letkun pituus takaiskuventtiilin ja korkeapainepesurin välillä on oltava vähintään 10 metriä, jotta se pystyy tasaamaan mah- dolliset painehuiput (min halkai- sija ½ tuumaa). Vedenotto (esimerkiksi sade- vesiastiasta) tehdään ilman takaiskuventtiiliä. Suositeltava imusarja: 126411387. BA-venttiilin läpi virrannutta vettä ei enää luokitella juoma- vedeksi. TÄRKEÄÄ! Käytä vain puh- dasta vettä. Jos sisään mene- vän veden sekaan voi joutua hiekkaa, esimerkiksi kaivosta, käytä ylimääräistä suodinta. Turvalaitteet Suihkusuuttimen lukituslaite (7a) (lisätietoja on tämän käyt- töoppaan lopussa): Suihkusuuttimessa on lukko. Haka estää suihkusuuttimen toiminnan. Lämpötunnistin: Lämpötunnistin suojaa moot- toria ylikuormittumiselta. Laite käynnistyy muutaman minuutin kuluttua lämpötilan jäähdyttyä riittävästi. Paineturvalaite Sisäinen hydraulinen turvavent- tiili suojaa järjestelmää ylipain- eelta.
Sivu: 4
5 Nilfisk P 130.2 / P 150.2 / P 160.2 FI Käännös alkuperäisestä Ohjeet 2 Kuvaus Tämä painepesuri on tarkoitettu kotikäyttöön seuraaviin kohtei- siin: - Autot, moottoripyörät, veneet, matkailuperävaunut, perä- vaunut, parvekkeet, terassit, kiveykset, puupinnat, tiilipin- nat, grillit, pihakalusteet ja ruohonleikkurit Osassa 5 kuvataan painepesu- rin käyttäminen eri puhdistus- töissä. Käytä painepesuria vain tässä käyttöoppaassa kuvattuihin tarkoituksiin. Turvaohjeet on otettava huomi- oon, jotta laite tai puhdistettava pinta ei vahingoitu eikä vakavia henkilövahinkoja satu. 2.1 Käyttökohteet 2.2 Osat ja mallitiedot Lisätietoja on kuvissa tämän käyttöoppaan lopussa. 1 Käynnistys- ja sammutus- kytkin 2 Veden sisäänmenoliitin ja suodin 3 Korkeapaineliitin (vain mal- lit, joissa ei ole letkukelaa) 4 Korkeapaineletku 5 Sähköjohto 6 Suutin 7 Suihkusuutin ja lukko 8 Tornado® PR -suutin 9 Powerspeed®-suutin 10 Irrotettava säiliö pesuaineil- le 11 Suuttimen puhdistustyökalu 12 Annostelusäädin pesuai- neille 13 Letkukela 14 Letkukoukku (vain mallit, joissa ei ole letkukelaa) 15 Mallikilpi 16 Teleskooppikahvan painike 17 Kärrykahva (teleskooppi- kahva) 18 Käännettävä johtokoukku 19 Vesimäärän ja vedenpai- neen säädin Tekniset tiedot: Tekniset tiedot ovat laitteen mallikilvessä (15). Varaamme oikeuden muuttaa teknisiä tietoja.
Sivu: 5
6 Nilfisk P 130.2 / P 150.2 / P 160.2 FI Käännös alkuperäisestä Ohjeet 3 Ennen painepesurin käytön aloittamista 3.1 Suihkusuuttimen pidik- keiden kiinnittäminen Kiinnitä suihkusuuttimen pidik- keet laitteeseen. 3.2 Letkukoukun kiinnittämi- nen (mallit, joissa ei ole letkukelaa) Kiinnitä letkukoukku (14) konee- seen kahdella ruuvilla. Huomautus: Letkukoukku voidaan kiinnittää sekä eteen että taakse. Kiinnitä letkukouk- ku eteen, jos laite ripustetaan seinälle säilytettäväksi erityisen seinäkoukun avulla. 3.3 Letkukelan kahvan kiinnittäminen (mallit, joissa on letkukela) Kiinnitä letkukoukun kahva kärryjen kahvaan (ruuveja ei tarvita).
Sivu: 6
7 Nilfisk P 130.2 / P 150.2 / P 160.2 FI Käännös alkuperäisestä Ohjeet 3.4 Pikaliitoksen kiinnittäminen 1. Kiinnitä pikaliitos tiukasti vesiliitäntään (2). Huomautus: Suotimen on aina oltava paikoillaan estämäs- sä hiekan, kivien tai muiden epäpuhtauksien joutuminen pesuriin, sillä ne vahingoittavat pumpun venttiilejä. Huomio: Jos suo- dinta ei käytetä, takuu ei ole voi- massa.  3.5 Korkeapaineletkun kiin- nittäminen suihkusuut- timeen. Kiinnitä korkeapaineletku (4) suihkusuuttimeen (7). Irroita korkeapaineletku paina- malla salpaa (A). 4 Painepesurin käyttäminen 4.1 Korkeapaineletkun yh- distäminen (m allit ilman letkukelaa) Mallit, joissa ei ole letkukelaa: Liitä korkeapaineletku (4) kor- keapaineisen vesiletkun liitän- tään (3). Käytä vain yhtä, korkeintaan 7 m pituista jatkoletkua. Mallit, joissa on letkukela: Kelaa korkeapaineletku ulos kokonaan.
Sivu: 7
8 Nilfisk P 130.2 / P 150.2 / P 160.2 FI Käännös alkuperäisestä Ohjeet 4.2 Suihkusuuttimen ja suuttimien kiinnittämi- nen 1. Paina suihkusuutin (6) suut- timeen (7) ja ruuvaa se pai- koilleen. 2. Kiinnitä suutin. 4.3 Vesiliitäntä TÄRKEÄÄ! Käytä vain puhdasta vettä. Jos sisään menevän veden sekaan voi jou- tua hiekkaa, esimerkiksi kaivo- sta, käytä ylimääräistä suodinta. 1. Anna veden juosta ennen vedensyötön yhdistämistä vesiliitäntään. Tämä estää hiekkaa ja likaa pääsemästä laitteeseen. Huomautus: Tarkista, että vedensyötön suodatin on paikoillaan, ja että se ei ole tukossa. 2. Yhdistä vesiletku vesiliitän- tään pikaliittimen avulla. Sisään tulevan veden paine saa olla enintään 10 baaria ja lämpötila enintään 60 °C. 3. Avaa vedensyöttö. Voit käyttää tavallista 0,5 tuu- man puutarhaletkua, jonka pituus on vähintään 10 ja enintään 25 metriä. HUOMAUTUS: Jos yhdistät laitteen kunnalliseen vesi- johtoon, ota huo- mioon paikalliset määräykset. 4.4 Teleskooppikahva Laitteessa on teleskooppikahva. Voit nostaa tai laskea kahvaa painamalla nuppia ja siirtämällä kahvaa ylös- tai alaspäin. Kah- van on oikeassa asennossa, kun kuuluu napsahdus.
Sivu: 8
9 Nilfisk P 130.2 / P 150.2 / P 160.2 FI Käännös alkuperäisestä Ohjeet 4.6 Laitteen käynnistäminen sen ollessa yhdistettynä vesisäiliöön (imutila) Laite voi ottaa vettä esimerkiksi sadevesisäiliöstä. Vedensyöt- töletku ei saa olla liian pitkä vaan enintään noin 5 metrin mittainen. Varmista, että vesisäiliö ei ole laitetta matalammalla. Käytä ulkoista suodatinta, jos vedessä on epäpuhtauksia. 1. Varmista ennen vesiletkun kiinnittämistä laitteeseen, että letku on täynnä vettä. Laita koko letku säiliöön tai ämpäriin. Voit välttää veden tuhlaamista sulkemalla ve- densyöttöletkun sen ollessa vedessä, yhdistämällä letkun laitteeseen pikaliittimellä ja avaamalla vedensyöttöletkun. 2. Irrota ruiskukahva, putki ja suutin. 3. Käännä käynnistys-/pysäy- tyskytkin asentoon I. Anna veden valua, kunnes ilma on poistunut vesiletkusta ja pumpusta. 4. Kiinnitä ruiskukahva, putki ja suutin takaisin paikoilleen. 4.5 Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen sen ollessa yhdistettynä vedensyöttöön Vesisuihku aiheuttaa työntövoi- maa käytön aikana. Pitele suu- tinta siksi tukevasti molemmin käsin. TÄRKEÄÄ: Suuntaa suutin kohti maata. 1. Laitteen tulee olla vaaka- suorassa asennossa. HUOMAUTUS: Älä aseta laitetta korkeaan ruohikkoon! 2. Vapauta lukkoliipaisin. 3. Paina suihkusuuttimen lii- paisinta ja anna veden valua ulos, kunnes kaikki ilma on poistunut letkuista ja pum- pusta. 4. Käännä käynnistys-/pysäy- tyskytkin (1) asentoon “I”. 5. Aktivoi suihkusuuttimen lii- paisin. Säädä etäisyys ja sen myötä paine puhdistettavan pinnan mukaan. Älä peitä laitetta käytön aikana äläkä käytä sitä tilassa, jossa ei ole riittävää ilmastointia! Huomautus:Jos laitetta ei käytetä viiteen minuuttiin, aseta virtakytkin asentoon “O” (1). 1.Käännä käynnistys-/pysäytys- kytkin (1) asentoon “O”. 2. Irrota virtapistoke pistorasias- ta. 3. Sulje vesihana ja paina liipai- sinta paineen poistamiseksi laitteesta. 4. Lukitse suihkusuutin. Kun vapautat suihkusuuttimen liipaisimen, laite pysähtyy au- tomaattisesti. Laite käynnistyy uudelleen, kun aktivoit suihku- suuttimen jälleen. Enemmän painetta Vähemmän painetta 4.7 TORNADO® PR- suuttimen paineensäädin Painetta voidaan säädellä TOR- NADO® PR -suuttimen pai- neensäätimen avulla.
Sivu: 9
10 Nilfisk P 130.2 / P 150.2 / P 160.2 FI Käännös alkuperäisestä Ohjeet 4.7 Laitteen käyttö käy- tettäessä pesuaineita. Pesuaineita ei voida levittää käytettäessä jatkoletkua. 1. Täytä säiliö puhdistusaineel- la. 2. Asenna TORNADO® PR- suutin ja säädä se matalalle paineelle (katso kohta 4.7). 3. Säädä annostelusäätimestä (12) tarvittava pesuainemää- rä (0-5%). 4. Aloita pesuaineen levitys alhaalta ylöspäin. 5. Anna puhdistusaineen vaikut- taa ohjeen mukaisesti. Huuh- tele tämän jälkeen puhtaalla vedellä. Erillinen puhdistusainesäiliö 1. Irrota pesuainesäiliön kansi imuletkuineen. 2. Asenna pesuainesäiliön kan- si imuletkuineen erilliseen puhdistusainesäiliöön. Kannessa on vakiokierteet, jotka sopivat useimpiin pesu- ainesäiliöihin. Mikäli käyttä- mässäsi pesuainesäiliössä ei ole vakiokierteitä, voit poistaa kannen letkusta poistamalla ensin suodattimen. Poistettuasi kannen asenna suodatin takai- sin paikalleen. Mikäli pesuaineletku on liian lyhyt, voit vetää sitä lisää lait- teesta. Veden työpainetta ja määrää voidaan säätää käyttämällä vesimäärän ja vedenpaineen säädintä. 4.9 Vesimäärän ja vedenpai- neen säätö (P160.2 PLUS X-TRA)
Sivu: 10
11 Nilfisk P 130.2 / P 150.2 / P 160.2 FI Käännös alkuperäisestä Ohjeet Jos painepesurin kiinnitetään seinään erityisen ripustuskou- kun avulla, sitä voidaan käyttää paikalleen seinään kiinnitettynä puhdistuslaitteena. Kiinnitä koukku vain kestävään seinään. Valitse ruuvien pituus ja tulppien koko seinän tyypin mukaan. Puutarha- ja vanneharjan (a), ja harjan (b) ja vaahtosuutin (c) voi säilyttää seinäkoukussa. Tärkeää: Seinäkou- kun kantavuus on enintään 30 kg.  5 Sovelluskohteet ja työskentelyme- netelmät 5.1 Yleistä Tehokas painepesu edellyttää muutamien ohjeiden noudattamista ja kokemusta tietyistä puhdistustehtävistä. Oikein valitut varusteet ja puhdistusaineet lisäävät painepesurin tehoa. Seuraavassa jak- sossa on perustietoja puhdistamisesta. 5.1.1 Puhdistusaine ja vaahto Vaahto tai puhdistusaine on levitettävä kuiville pinnoille, jotta ke- mikaali pääsee suoraan kosketukseen lian kanssa. Levitä puhdis- tusainetta esimerkiksi auton pinnoille alhaalta ylös, jotta ei synny muita puhtaampia alueita, jolloin puhdistusaine väkevöityy ja valuu alaspäin. Anna puhdistusaineen vaikuttaa useita minuutteja ennen huuhtelemista. Älä kuitenkaan anna sen kuivua puhdistettavalle pinnalle. Huomautus: Varo puhdistusaineen kuivumista. Muutoin puhdistettava pinta voi vaurioitua. 5.1.2 Mekaaninen hankaus Pinttynyt lika voi edellyttää mekaanista hankausta. Tätä tarkoitusta varten on olemassa erityisiä harjoja, esimerkiksi auton pesemi- seen. 4.10 Käyttö kiinnitettynä pai- koilleen a b c
Sivu: 11
12 Nilfisk P 130.2 / P 150.2 / P 160.2 FI Käännös alkuperäisestä Ohjeet 5.2 Tavalliset käyttökohteet Jäljempänä on tietoja puhdistustehtävistä, joissa voidaan käyttää Nilfisk-painepesuria yhdessä lisäva- rusteiden ja pesuaineiden kanssa. Tehtävä Lisävarusteet Puhdistusmenetelmä Auto Tornado suutin, autoharja, auton pohjan suihkusuutin, Car Combi Cleaner 1. Levitä Car Combi Cleaner kanssa Tornado suutin. Aloita aina alhaalta ja etene ylöspäin. Anna Car Combi Cleaner vaikuttaa vähintään 5 minuuttia. 2. Puhdista auto kanssa Tornado suutin. Aloita auton etuosasta ja etene taaksepäin, jotta vettä ei pääse ovenrakoihin. 3. Poista harjan avulla likakalvo, johon suutin ei tehoa. Jos auto on hyvin likainen, levitä Car Combi Cleaner uudelleen. 4. Kiinnitä alustan suihkusuutin. Puhdista alusta ja pyöräholvit. 5. Pyyhi vesi auton pinnalta autoharjan kaapimella. Varmista, että hiekka ja muu lika on poistettu ennen kaapimen käyttä- mistä. Pyyhi säämiskällä paikat, joihin kaavin ei ulotu. Alumiini- set van- teet Vanneharja, hajottaja, Alu Cleaner Käytä hajottajan kanssa alumiininpuhdistusainetta. Anna vaikut- taa noin 5 minuuttia ja pese vanneharjalla. Levitä teräsvanteille Car Combi Cleaner. Pese vanneharjalla. Ole varovainen! Ko- rkeapaineinen suihku voi vahingoittaa renkaita. Kiveykset, betonilatti- at ja muut kovat pin- nat Powerspeed® -suutin, Stone & Wood Cleaner Patio Cleaner Etene kohti ulkoreunoja. Jos pinnoilla esiintyy sammalta tai levää, aloita levittämällä Stone & Wood Cleaner -ainetta. Pese ennen puhdistusaineen kuivumista. Toinen tehokkaampi ja nopeampi tapa on käyttää Patio Cleaner. Tämä estää lisäksi roiskeet. Puiset puutar- hakalus- teet Wood Cleaner Puutarhaharja Levitä Wood Cleaner ja pese ennen sen kuivumista. HUOMAUTUS: Poista lika puutarhaharjalla. Tiilipinnat, puupinnat Powerspeed® -suutin, Stone & Wood Cleaner, Patio Cleaner Käytä samaa menetelmää kuin puhdistaessasi kiveyksiä, mutta toimi varovaisesti. Korkeapaine voi vahingoittaa huonoja sau- moja ja puuta. Käytä vain Tornado® -suutinta. Säädä etäisyys eli paine saumojen ja puun laadun mukaan. Patio Cleaner voidaan käyttää myös pystysuorille pinnoille. Räystäsk- ourun Auton pohjan suih- kusuutin Pese räystäs alustanpesusuihkusuuttimella. Etene aina alas kohti syöksykouruja. Varo suihkuttamasta katon alapintaan. Viemäri- ja poistoput- kien sekä syök- sykou- rujen puhdista- minen Putkenpuhdistin Työnnä putkenpuhdistinta noin puoli metriä (merkkiin saakka) putkeen tai viemäriin ja aktivoi suutinkahvan liipaisin. Suuttimesta tuleva taaksepäin suuntautuva suihku vetää suutinta eteenpäin putkessa. Suutin avaa tukoksen ja huuhtelee lian pois. Ruoste tai maali Vesihiekkapuhal- lusväline Voit poistaa ruostetta tai maalia tehokkasti käyttämällä vesihiekkapuhallusta. Varo vahingoittamasta vesihiekkapuhallet- tavaa pintaa. Kasvi- huone Tornado® PR -suu- tin, Harja, Stone & Wo od Cleaner Pese korkeapaineella ja mahdollisesti harjalla. Voit poistaa sam- maleen ja levän Stone & Wood Cleaner. Puutar- hatyöka- lut, ruohon- leikkuri Tornado® PR -suu- tin, Powerspeed® -suutin, Metal Cleaner Pese pahin lika pois suuttimella. Levitä Metal Cleaner -ainetta ja anna sen vaikuttaa noin 5 minuuttia. Pese suuttimella.
Sivu: 12
13 Nilfisk P 130.2 / P 150.2 / P 160.2 FI Käännös alkuperäisestä Ohjeet  6 Painepesurin käyttämisen jälkeen 6.2 Sähköjohdon ja korkeapaineletkun. kelaaminen Onnettomuuksien välttämiseksi sähköjohto ja korkeapaineletku on aina kelattava kiepille. 1. Aseta sähköjohtokieppi tar- vittavaan koukkuun. Kiinnike varmistaa kiinnipysymisen. Alempi koukku voidaan kään- tää sähköjohdon vapauttami- seksi. 2. Painepesuri on saatavana kahtena mallina: A) Malli, jossa on koukku korkeapai- neletkun säilyttämistä varten (14) - B) Malli, jossa on letku- kela (13). 6.1 Painepesurin säilyttäminen Laitetta ei saa säilyttää ti- lassa, jossa se voisi altistua pakkaselle! Pumppu, letku ja varusteet tulisi aina tyhjentää vedestä ennen säilytystä. Säilytä laitetta seu- raavien ohjeiden mukaan: 1. Sammuta laite asettamalla virtakytkin (1) asentoon "O". Irrota letku sekä tarvikkeet. 2. Käynnistä laite uudelleen. Paina liipaisinta kunnes ve- den tulo lakkaa ruiskupistoo- lista. 3. Sammuta laite ja irrota se sähköverkosta. Kerää sähkö- kaapeli laitteen sivulla olevi- en koukkujen ympärille. 4. Erota ruiskupistooli ja paine- letku toisistaan. 5. Mallit, joissa ei ole letkuke- laa: Irrota korkeapaineletku ja kelaa se säiliöönsä. Mallit, joissa on letkukela: Kelaa korkeapaineletku letku- kelaan. 6. Aseta ruiskupistooli, suutti- met ja muut varusteet niille kuuluviin pidikkeisiin. Mikäli laite on päässyt jääty- mään se tulee tarkistuttaa val- tuutetussa huoltamossa. ÄLÄ MILLOINKAAN KÄYN- NISTÄ JÄÄTYNYTTÄ KONET- TA. Takuu ei kata pakkasvahin- koja!
Sivu: 13
14 Nilfisk P 130.2 / P 150.2 / P 160.2 FI Käännös alkuperäisestä Ohjeet 7 Huolto VAROITUS! Irrota aina virta- pistoke pistorasiasta ennen painepesurin huoltamista tai puhdistamista. Voit varmistaa pitkän ja ongel- mattoman käyttöiän toimimalla seuraavasti:  Huuhtele vesiletku, paine- letku, suuttimet ja lisälaitteet ennen kiinnittämistä paikoil- leen.  Puhdista liittimet liasta ja hiekasta.  Puhdista suuttimet. Huoltotyöt on aina tehtävä val- tuutetuissa huoltopisteissä ja käyttämällä alkuperäisiä varao- sia. 7.1 Vedenottosuotimen pu hdistaminen Puhdista vedenottosuodin säännöllisesti kuukausittain tai tarpeen mukaan useammin. Irrota suodin varovasti pihtien avulla ja puhdista se. Tarkista ennen suotimen kiinnittämistä paikoilleen, ettei se ole vahin- goittunut. Suotimen on aina oltava paikoil- laan estämässä hiekan, kivien tai muiden epäpuhtauksien jou- tuminen pesuriin, sillä ne vahin- goittavat pumpun venttiilejä. HUOMAUTUS: Jos suodinta ei käytetä, takuu ei ole voimassa. 6.3 Lisävarusteiden säilyttäminen Vakiovarusteet (suihkusuutin/ suutin, suulakkeet ja lisäksi suuttimenpuhdistustyökalu) voidaan säilyttää painepesurin yhteydessä.
Sivu: 14
15 Nilfisk P 130.2 / P 150.2 / P 160.2 FI Käännös alkuperäisestä Ohjeet 7.2 Suuttimen puhdistaminen Tukkeutuva suutin nostaa pum- pun paineen liian suureksi. Tukkeutunut suutin on puhdis- tettava heti. 1. Sammuta laitteesta virta ja irrota suutin. 2. Puhdista suutin. TÄRKEÄÄ: Puhdistustyökalua (11) saa käyttää vain suuttimen olles- sa irrotettuna! 3. Huuhtele suutin vedellä vas- toin tavallista suihkutussuun- taa. 7.3 Laitteen tuuletusaukkojen puhdistaminen Laite on pidettävä puhtaana, jotta jäähdytysilma pääsee kier- tämään vapaasti tuuletusaukko- jen avulla. 7.4 Liitosten rasvaaminen Liitokset on rasvattava sään- nöllisesti helpon liitettävyyden varmistamiseksi ja o-renkaiden kuivumisen estämiseksi.
Sivu: 15
16 Nilfisk P 130.2 / P 150.2 / P 160.2 FI Käännös alkuperäisestä Ohjeet 8 Ongelmanratkaisu Tee seuraavat tarkistukset ennen yhteyden ottamista Nilfisk-huoltopisteeseen. Oire Syy Suositeltu toimenpide Laite ei käynnisty Pistoke ei ole pistorasiassa Aseta pistoke pistorasiaan. Viallinen pistorasia Kokeile toista pistorasiaa. Palanut sulake Vaihda sulake. Sammuta virta muista laitteista. Viallinen jatkojohto Yritä käyttää laitetta ilman jatkojohtoa. Paine vaihtelee Pumppuun pääsee ilmaa Tarkasta, että letkut ja liitännät ovat ilmatiiviit. Likaiset, kuluneet Puhdista, vaihda tai ota yhteys Nilfisk venttiilit jälleenmyyjään Kuluneet pumpuntiivisteet Puhdista, vaihda tai ota yhteys Nilfisk jälleenmyyjään. Moottori käy Liian alhainen jännite tai Aktivoi suihkusuuttimen liipaisin. epätasaisesti matala lämpötila Laite pysähtyy Palanut sulake Vaihda sulake. Sammuta virta muista laitteista. Väärä syöttöjännite Tarkista, että syöttöjännite vastaa tyyppikilven tietoja. Lämpötunnistin aktivoitunut Anna painepesurin jäähtyä 5 minuuttia. Suutin osittain tukossa Puhdista suutin. Lisätietoja on jaksossa 7.2. Sulake palaa Liian pienitehoinen sulake Käytä pistorasiaa, johon liittyvä sulake on vähintään laitteen kulutuksen tehoinen. Yritä käyttää laitetta ilman jatkojohtoa. Laite toimii epätasaisesti Pumppuun tai syöttöletkuun Anna laitteen toimia liipaisin painettuna, pääsee ilmaa kunnes paine palaa normaaliksi. Vettä syötetään Tarkista, että vedensyöttö vastaa liian vähän laitteen vaatimuksia, jotka näkyvät tyyppikilvessä. OTA HUOMIOON! Vältä pitkiä ohuita let- kuja. Käytä vähintään 0,5 tuuman letkuja. Suutin osittain tukossa Puhdista suutin. Lisätietoja on jaksossa 7.2. Vedensuodin tukossa Puhdista suodin. Lisätietoja on jaksossa 7.1. Letku mutkalla Suorista letku. Laite käynnistyy ja Pumppu tai suutin Ota yhteys Nilfisk- pysähtyy itsestään vuotaa-huoltopisteeseen. toistuvasti Laite käynnistyy, mutta Pumppu, letkut tai Odota, että pumppu, letkut tai lisälaitteet vettä ei tule ulos ovat lisävarusteet sulavat. jäätyneet Laite ei saa vettä Yhdistä laite vedensyöttöön. Vedensuodin tukossa Puhdista suodin. Lisätietoja on jaksossa 7.1. Suutin tukossa Puhdista suutin. Lisätietoja on jaksossa 7.2. Pumpun työpaine laskee Vesimäärän ja veden- Säädä säädin oikeaan asentoon. (P 160.2 PLUS X-TRA) paineen säädin on väärässä asennossa Jos muita kuin edellä mainittuja ongelmia esiintyy, ota yhteys Nilfisk-jälleenmyyjään.
Sivu: 16
17 Nilfisk P 130.2 / P 150.2 / P 160.2 FI Käännös alkuperäisestä Ohjeet 9 Lisätietoja 9.1 Laitteen uudelleenkäyttö Tee käytöstä poistettu laite välit- tömästi toimintakyvyttömäksi. 1. Vedä verkkopistoke pisto- rasiasta ja katkaise laitteen sähköjohto. Sähkölaitteita ei saa hävittää talousjätteiden joukossa!!! Eurooppalaisen sähkö- ja elekt- roniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2002/96/EY mukaan on käytetyt sähkö- ja elektro- niikkalaitteet kerättävä erikseen ja hyödynnettävä ympäristöys- tävällisellä tavalla. Tarkempia tietoja saat paikka- kuntasi jätehuoltoviranomaisilta tai lähimmältä jälleenmyyjältä. 9.2 Takuuehdot Nilfisk myöntää painepesureille kahden vuoden takuun kotikäyt- töön. Jos jätät painepesurin tai sen lisälaitteen huoltoon, muka- na on oltava kopio kuitista. Takuuhuolto edellyttää, että  vika aiheutuu raaka-aineissa tai työssä olevasta virheestä (tämä takuu ei kata normaa- lia kulumista eikä väärinkäyt- töä)  tätä käyttöohjetta on nouda- tettu huolellisesti  vain Nilfiskn kouluttama hen- kilöstö on tehnyt tai yrittänyt tehdä huoltotoimet  vain alkuperäisiä lisävarustei- ta on käytetty  tuote ei ole joutunut alttiiksi iskuille, putoamisille eikä jäätymiselle  vain puhdasta vettä on käytetty  painepesuria ei ole käytetty vuokraustoiminnassa eikä millään muulla kaupallisella tavalla. Tämä takuu kattaa viallisten osien korjaamisen mutta ei posti- tai kuljetuskuluja. Lisäksi otetaan huomioon paikallisen lainsäädännön määräykset. Jos toimitat laitteen Nilfisk- huoltopisteeseen, liitä mukaan ongelman kuvaus. Muut kuin takuukorjaukset ve- loitetaan. Tällaisia korjauksia ovat esimerkiksi Ongelman- ratkaisu-luvussa mainittujen ongelmien huolto.
Sivu: 17
18 Nilfisk P 130.2 / P 150.2 / P 160.2 FI Käännös alkuperäisestä Ohjeet 9.3 Lisävarusteet Käytä vain alkuperäisiä lisävarusteita. Harjat Autojen ja muiden pintojen puhdistamiseen. Jatkoletku Seitsemän metrin jatkoletku laajentaa työskentelyaluetta Auton pohjan suihkusuutin Erityinen suihkusuutin auton pohjan pesemiseksi. Viemärien ja putkien puhdis- tuslaite 15 metrin mittainen putkenpuhdistin putkien ja viemärien puh- distamiseen. Vesihiekka-pu- halluslaite Maalin ja ruosteen poistamiseen. Tarvittavaa hiekkaa myydään rautakaupoissa. Patio Plus Tämä laite puhdistaa parvekkeet, terassit ja kiveykset nopeasti. Puutarhaharja Pyörivä harja puupintojen puhdistamiseen. Vanneharja Pyörivä harja vanteiden puhdistamiseen. Seinäkoukku Painepesurin kiinnittämiseksi seinälle. Pyörivä harja Autojen ja muiden pintojen puhdistamiseen. Vedenimusarja Suurten vesimäärien imemiseen esim. lammikoista tai muista vastaavista. Katonpuhdis- tusaine Kerrostumien poistamiseen esimerkiksi katoilta, seinistä ja kasvihuoneista. Lisävarusteena hankittavan harjan avulla voi puhdistaa esimer- kiksi asuntovaunut, perävaunut ja ikkunat.
Sivu: 18
19 Nilfisk P 130.2 / P 150.2 / P 160.2 FI Käännös alkuperäisestä Ohjeet Puhdistusaineet Stone & Wood Cleaner Soveltuu kiveysten sekä tiili- tai puupintojen puhdistamiseen. Poistaa sammalta ja levää. Plastic Cleaner Soveltuu muovi- ja synteettisille pinnoille, kuten puutarhahuoneka- luille. Metal Cleaner Soveltuu metallipinnoille, kuten puutarhahuonekaluille. Car Combi Cleaner Esimerkiksi autojen puhdistamiseen. Sisältää vahaa. Alu Cleaner Alumiinipinnoille. Käytetään hajottajan avulla. Oil & Grease Cleaner Rasvan ja öljyn puhdistamiseen esimerkiksi moottoreista. Käytetään hajottajan avulla. Wood Cleaner Puupintojen, kuten puisten puutarhahuonekalujen puhdistamiseen. Roof Cleaner Kerrostumien poistamiseen esimerkiksi katoilta, seinistä ja kasvi- huoneista.
Sivu: 19
20 Nilfisk P 130.2 / P 150.2 / P 160.2 FI Käännös alkuperäisestä Ohjeet 10 Tekniset tiedot Tyyppi P 130.2 P 150.2 P 160.2 Sähköiset tiedot Nimellisjännite V 230 230 230 Nimellistaajuus Hz 50 50 50 Nimellisvirrankulutus kW 2.300 2.900 3.300 Virta A 10,0 12,6 14,5 Suojausluokka Luokka I/ Luokka II Luokka I Luokka I Luokka I Suojausaste IP xx IPX5 IPX5 IPX5 Características hidráulicas Nimellispaine MPa/ baari 12/120 14/140 15/150 Suurin paine MPa/ baari 13/130 15/150 16/160 Nimellisvesivirtaama l/min/l/h 7,8/470 9,0/540 9,5/570 Suurin vesivirtaama l/min/l/h 8,6/520 10,2/610 10,8/650 Tuloveden suurin paine MPa/ baari 1/10 1/10 1/10 Tuloveden suurin lämpötila °C 60 60 60 Tuloveden suurin lämpötila/imutila °C 20 20 20 Paino kg 27,2 26,0 27,2 Tärinäarvot, käsi - käsivarsi ISO 5349-1:n mukaisesti Vakiosuutin m/s2 < 2,5 ±1 < 2,5 ±1 < 2,5 ±1 Äänenpainetaso, LpA, ISO 3744:n mukaisesti dB(A) 80 ±3 80 ±3 80 ±3 Taattu äänen tehotaso, LWA, 2000/14/EU:n mukaisesti dB(A) 91 92 94
Sivu: 20
21 Nilfisk P 130.2 / P 150.2 / P 160.2 FI Käännös alkuperäisestä Ohjeet 11 Vakuutus EU-normien täyttämisestä Vakuutus Tuote: Korkeapainepesuri Tyyppi: Nilfisk P 130.2, P 150.2, P 160.2 ja edellä mainitut varusteet Laite vastaa seuraavia määräyksiä: EU:n laitedirektiivi 2006/42/EC EU:n matalajännitedirektiivi 2006/95/EC EU:n EMV-direktiivi 2004/108/EC EU:n RoHS-direktiivi 2011/65/EY Melupäästöjä täyttävät direktiivi 2000/14/EY Käytettävät harmonisoidut standardit: EN 60335-1:2002 + A11:2004 + A1:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:2008 + A14:2010 EN 60335-2-79:2009 EN 62233:2008 Käytettävät kansainvälisiä standardit ja tekniset tiedot: IEC 60335-1:2001 + A1:2004 + A2:2006 IEC 60335-2-79:2002 + A1:2004 + A2:2007 Teknisten tietojen valtuutetun laatijan nimi ja osoite: Anton Sørensen General Manager, Technical Operations EAPC Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Valmistajan puolesta valtuutetun vakuutuk- sen laatijan henkilöllisyys ja allekirjoitus: Anton Sørensen General Manager, Technical Operations EAPC Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Vakuutuksen antamisen paikka ja päiväys: Hadsund, 12.11.2013

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta Nilfisk P 150.2-10 X-TRA, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Nilfisk P 150.2-10 X-TRA käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Nilfisk P 150.2-10 X-TRA suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta Nilfisk P 150.2-10 X-TRA

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen Nilfisk P 150.2-10 X-TRA allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Nilfisk
  • Tuote: Painepesurit
  • Malli/nimi: P 150.2-10 X-TRA
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Suomalainen, Ranska