Nilfisk Multi 30 käyttöohjeet

Käyttöopas tuotteelle Nilfisk Multi 30 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 80 sivua.

Sivu: 1
36 Multi DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EL TR CS SL HU RO EL PL SK RU ET LT LV EN Arvoisa Nilfisk-asiakas Onnittelut uuden Nilfisk-pölyni- murin hankinnan johdosta. Lue tämä asiakirja ennen laitteen käyttämistä ensi- mmäistä kertaa ja säilytä se. . Käyttötarkoitus Pölynimuri soveltuu käytettäviksi yksityistalouksissa esimerkiksi kodin, auton tai askartelutilan siivoami- seen. Se imee vaaratonta pölyä ja syttymättömiä nesteitä. Ohjeissa käytetyt symbolit VAROITUS Vakavan loukkaantumisen tai vaurion aiheutta- va vaara. Tärkeät varoitukset VAROITUS • Mekaanisiin, sähköisiin tai lämpöturvalait- teisiin ei saa tehdä muutoksia. • Yli 8-vuotiaat lapset ja fyysisesti, sensori- sesti tai henkisesti rajoittuneet tai koke- mattomat henkilöt voivat käyttää tätä lai- tetta, jos heidät on koulutettu käyttämään laitetta turvallisesti ja he ymmärtävät käyttämisen aiheuttamat vaarat. • Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät leiki laitteella. • Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa tätä laitetta ilman aikuisen valvontaa. • Älä koskaan suihkuta vettä pölynimurin yläosaan. Muutoin on olemassa henkilöva- hingon tai oikosulun vaara. • Älä käytä pölynimuria, jos suodatin on vahingoittunut. • Tässä pölynimurissa on puhallustoiminto. Älä puhalla ilmaa avoimeen paikkaan. Pu- halla vain puhtaan putken avulla. Pöly voi olla terveydelle haitallista. Vaaralliset aineet VAROITUS Vaarallisten aineiden imuroiminen voi ai- heuttaa vakavia vammoja tai hengenvaaran. Seuraavia aineita ei saa imuroida tällä imurilla: • Vaarallinen pöly • Kuumat aineet, kuten palavat savukkeet tai kuuma tuhka • Syttyvät, räjähtävät tai syövyttävät nesteet, kuten bensiini, liuottimet, hapot tai emäkset • Syttyvä tai räjähtävät pöly, kuten magne- sium- tai alumiinipöly Sähköliitäntä VAROITUS • Ennen pölynimurin käyttämistä varmista, että jännite vastaa laitteen tyyppikilvessä näkyvää merkintää. • On suositeltavaa yhdistää pölynimurin pistoke sähköpistorasiaan käyttämällä vikavirtakytkintä. • Älä käytä pölynimuria, jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut. Tarkista sähköjohto ja pistoke säännöllisesti vaurioiden varalta. Jos virtajohto vaurioituu, se on vaihdatetta- va uuteen johtoon Nilfiskin huollossa tai sähköasentajaa on pyydettävä vaihtamaan se ennen pölynimurin käyttämisen jatka- mista. • Älä käsittele sähköjohtoa tai pistoketta märin käsin. • Älä irrota pistoketta pistorasiasta vetämällä johdosta. Vedä aina pistokkeesta, älä joh- dosta. Irrota aina virtapistoke pistorasiasta ennen laitteen tai sähköjohdon huoltamis- ta. • Kunnossapito Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen laitteen huol- tamista. Pölynimurin kierrättäminen Pakkausmateriaalit voidaan kierrättää. Toimita osat kierrätykseen. Älä hävitä niitä talousjätteen mukana. Voit myös jättää pakkauksen Nilfisk-jälleenmyyjälle. Se toimitetaan kierrätykseen. Euroopassa noudatettavan direktiivin 2002/96/EU mukaan käytetyt vanhat sähkö- ja elektroniikkalait- teet on toimitettava kierrätettäväksi ympäristöystävä- llisesti. Saat lisätietoja paikallisilta viranomaisilta tai lähimmältä jälleenmyyjältä. Takuu Nilfiskin myöntämät takuut ovat voimassa ilmoitetun ajan, joka alkaa tuotteen luovuttamisesta asiakkaa- lle. Takuun mukaan tuotteessa ei ole vikoja. Takuu ei kata akkuja, merkkivaloja eikä kuluvia osia. Jos takuuaikana ilmenee vikoja ja Nilfiskille on ilmoi- tettu niistä, Nilfisk oman harkintansa mukaan korjaa
Sivu: 2
37 Multi DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EL TR CS SL HU RO EL PL SK RU ET LT LV EN viat, vaihtaa laitteen tai palauttaa sen ostohinnan. Tämä takuu ei kata vikoja tai kulumia, jotka ovat aiheutuneet normaalista käyttämisestä tai virheelli- sestä käsittelemisestä tai kunnossapidosta. Takuu raukeaa, jos laitteen kotelo avataan. Tällöin takuu- huoltoa ei enää anneta. Asiakkaan lainsäädännön nojalla saamat oikeudet kuitenkin säilyvät. Takuu- huoltoa vaadittaessa on esitettävä laite ja ostokuitti. Takuuhuollon vaatiminen valmistajalta edellyttää yhteyden ottamista valmistajaan. Takuu ei rajoita lainsäädännön käyttäjille antamia oikeuksia. Nesteiden kerääminen talteen Poista aina suodatinpussi ennen nesteiden imuroi- mista. Aseta pölynimuriin suodatin märkäimuroinnin ajaksi. Tarkista, että koho toimii oikein. Jos muodos- tuu vaahtoa tai laitteesta vuotaa nestettä, lopeta käyttäminen heti ja tyhjennä likaisen nesteen säiliö. Sähkölaitteiden yhdistäminen Käytä pölynimurin lisälaiteliitäntää vain käyttöohjees- sa kuvatulla tavalla. Ennen lisälaitteen yhdistämistä lisälaiteliitäntään 1. katkaise pölynimurista virta 2. katkaise yhdistettävästä laitteesta virta. VAROITUS! Noudata lisälaitepaikkaan yhdis- tettävän laiteen käyttö- ja turvaohjeita. Kelaa aina pölynimurin johto kokonaan auki ennen sen käyttämistä. Pölynimuriin yhdistettävän laitteen virrankulutus ei koskaan saa ylittää pölynimurin tyyppikilpeen mer- kittyä arvoa. Varmista, että sähköverkon jännite vastaa laitteen tyyppikilvessä näkyvää merkintää. Osat (ks. piirrokset 1 ja 2 sivulla 4) A. Virtakytkin B. Suodattimenpuhdistus C. Sähköjohdon kelaaminen auki* D. Nopeuden säätäminen* E. Lisävarusteen sähköliitäntä* F. Imuletkun liitäntä G. Puhaltimen liitäntä H. Vedenpoisto* I. Lisävarusteiden säilytys J. Letkun ja sähköjohdon säilytys K. Pikapysäköinti *Vaihtelee mallin mukaan. Malli Multi 20 Multi 30 CR T (CR / Inox) CR T (CR / INOX) INOX T VSC (CR / INOX) INOX T VSC (CR / INOX) Jännite (V) 220 - 240 PIEC (W) 1150 (ZA 1200) 1350 Pmax (W) 1400 1800 Virtaliitäntä suurin max (W) Ikke tilgj. EU, AU/NZ: 2000 GB: 1800 CH: 1100 Ikke tilgj. EU, AU/NZ: 2000 GB: 1600 CH: 900 IP X4 Tekniset tiedot
Sivu: 3
38 Multi DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EL TR CS SL HU RO EL PL SK RU ET LT LV EN Käyttöohjeet Pölynimurin käynnistäminen Virtakytkin A-asennossa (lisätietoja on sivulla 37) Kytkin 0-I Kytkimen asento Tehtävä I Päälle 0 Pois Kytkin I-0-II, automaattinen toiminta Kytkimen asento Tehtävä I Päälle 0 Pois II Lisävaruste Automaattinen käyn- nistys/pysäytys Suodattimen puhdistus (ks. piirros 3 sivulla 4) Jos imuteho heikkenee 1. Kytke virtalähde. 2. Käännä nopeudensäädin suurimman nopeuden asentoon (vaihtelee malleittain, lisätietoja on sivulla 37). 3. Sulje imuletkun aukko kämmenellä. 4. Paina suodattimenpuhdistuspainiketta voimakka- asti (lisätietoja on kohdassa B sivulla 37). Toista painaminen kolme kertaa. Tällöin syntyvä ilmavir- ta puhdistaa suodattimen. Johdon takaisinkelaus 1. Irrota virtajohto. Puhdista virtajohto kostealla liinalla aina ennen sisäänkelausta. 2. Kelaa virtajohto sisään painamalla sisäänkelaus- painiketta. Lisätietoja on kohdassa C sivulla 37. VAROITUS Jos sähköjohto kelataan sisään automaatti- sesti, on toimittava varovaisesti, sillä pistoke voi heilua edestakaisin kelaamisen loppuvaiheessa. On suositeltavaa pitää kiinni pistokkeesta, kun johto kelataan sisään. I 0 I 0 II Suodattimen vaihtaminen (ks. piirros 4 sivulla 4) 1. Irrota virtajohto. 2. Käännä suodattimen levyä vastapäivään. Pois- ta suodatin varovaisesti ja tarkista, onko siinä vaurioita. Vaihda suodatin tarvittaessa. Hävitä vanha suodatin määräysten mukaisesti. Jos pöly- nimurissa on märkä- ja kuivasuodatin, puhdista se vedellä tai paineilmalla. Varo, ettei paineilma vahingoita suodatinta. Kuivaa ennen käyttämistä. 3. Puhdista suodattimen tiivisteet varovaisesti. Kiinnitä suodatin paikalleen ja kiristä kääntämällä myötäpäivään. Suodatinpussin vaihtaminen 1. Irrota virtajohto. 2. Irrota suodatinpussi säiliöstään varovaisesti. Sulje suodatinpussin yläosan pieni luukku. Hä- vitä suodatinpussi voimassaolevia määräyksiä noudattaen. 3. Aseta säiliöön uusi suodatinpussi. Paina se varo- vaisesti kiinni aukkoon molemmilla käsillä. Nilfisk suosittelee käyttämään aina hienolle pölylle tarkoitettua suodatinpussia. Vakuutus CE-vaatimusten täyttämisestä Tuote: Pölynimuri märkä- ja kuivaimu- rointiin Malli: Multi 20, Multi 30 Kuvaus: 230 V 1~, 50 Hz, 1150 W 220-240 V 1~, 50/60 Hz, 1150 W/1350W IP X4 Tämä laite täyttää seuraavat määräyk- set: EU:n pienjännitedirektiivi 2006/95/EU EU:n EMC-direktiivi 2004/108/ EU Noudatettavat har- monisoidut standar- dit: EN ISO 12100-1 (2004), EN ISO 12100-2 (2004) EN 60335-2-2 (2006) EN 55014-1 (2006), EN 55014- 2 (2001), EN 612000-3-2 (2006) Noudatettavat kan- salliset standardit ja tekniset tiedot DIN EN 60335-2-2 (2007) Anton Sørensen General Manager, Technical Opera- tions EAPC Nilfisk Division of Nilfisk-Advance A/S Industrivej 1 DK-9560 Hadsund Hadsund, 01.12.2010

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta Nilfisk Multi 30, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Nilfisk Multi 30 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Nilfisk Multi 30 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta Nilfisk Multi 30

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen Nilfisk Multi 30 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Nilfisk
  • Tuote: Imurit
  • Malli/nimi: Multi 30
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Venäjä, Norja, Suomalainen, Tšekki, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Bulgarialainen, Latvialainen, Liettua, Virolainen