Handy 2-in-1

Nilfisk Handy 2-in-1 käyttöohjeet

Handy 2-in-1

Käyttöopas tuotteelle Nilfisk Handy 2-in-1 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 198 sivua.

Sivu: 1
103 Sisällysluettelo 1. Yleiskatsaus............................................103 2. Turvallisuusohjeet ...................................104 3. Käyttöohje ...............................................105 4. Akun lataaminen .....................................107 5. Pölysäiliön tyhjentäminen........................108 6. Huolto ja kunnossapito............................109 7. Hävittäminen ............................................111 8. Takuu ja asiakaspalvelu .......................... 112 9. WEEE......................................................194 1 Virtakytkin (kahvassa) 2 Latauksen merkkivalo 3 Pölysäiliön vapautuspainike 4 Toissijainen suodatin 5 Ensisijainen suodatin 6 Pölysäiliö 7 Sisäänvedettävä rakosuula- ke 8 Moottoriyksikkö 9 Virtakytkin (varressa) 10 Taittuva kahva 11 Kahvan lukituspainike 12 Kahvan vapautuspainike 13 Varren runko 14 Lattianharjan lukituspainike 15 Lattiaharjan ilmaisin 16 Lattiaharja 17 Kääntyvän harjan kansi 18 Kääntyvä harja 19 Latausteline 20 Latausjalusta 21 Seinäkiinnitysruuvit 22 Seinäkiinnitystulpat 23 Muuntaja 1 Yleiskatsaus 1 2 3 4 5 6 7 9 11 12 14 13 19 20 23 21 22 18 17 16 15 10 8 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 103 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 103 18-01-2010 14:14:44 18-01-2010 14:14:44
Sivu: 2
104 2 Turvallisuusohjeet • Tämä laite on tarkoitettu vain kuivien roskien imuroimiseen pieneltä alueelta. Älä imuroi vettä tai muita nesteitä. • Moottorin aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyä tai kaa- suja. Älä imuroi tai käytä tätä laitetta syttyvien nesteiden lä- hellä, kuten polttoaineet, sa- vukkeensytyttimen polttoaine, puhdistusaineet tai öljypohjai- set maalit, kaasujen lähellä, kuten maakaasu tai vety tai räjähtävän pölyn lähellä, kuten hiilipöly, magnesiumpö- ly, jauhot tai ruuti. Älä imuroi mitään savuavaa tai palavaa, kuten savukkeiden natsat, tulitikut tai kuuma tuhka. Älä imuroi mitään myrkyllistä, sillä höyryt tai pöly voivat vaaran- taa terveyden. • Tämä laite ei ole lelu. Laitetta on valvottava tarkasti, kun lapset käyttävät sitä tai kun sitä käytetään lasten tai lem- mikkien läheisyydessä. Älä koskaan imuroi lemmikkien turkkeja tämän laitteen avulla. • Älä käytä vaurioitunutta imuria, muuntajaa tai lataus- jalustaa. • Älä vahingoita akkua äläkä yritä hävittää sitä polttamalla. Muutoin on olemassa räjäh- dysvaara. • Älä työnnä virtapistoketta pistorasiaan tai irrota sitä pis- torasiasta märin käsin. Anna laitteen kuivua täysin ennen sen asettamista latausjalus- taan. • Älä työnnä tai pudota laitetta veteen tai muihin nesteisiin. Jos tämä laite putoaa veteen tai muihin nesteeseen, älä kosketa sitä. • Älä lataa laitetta, jos virtajoh- dossa on viiltoja tai vaurioita tai jos johtimet näkyvät. • Pidä muuntajan virtajohto ja laite kaukana kuumista pinnoista. • Irrota muuntajan pistoke pistorasiasta vetämällä pis- tokkeesta johdosta vetämisen sijasta. • Älä altista muuntajan virta- johtoa rasitukselle. Johto voi muutoin vaurioitua. • Jos käytät jatkojohtoa, siihen merkityn nimelliskuorman tulee olla vähintään yhtä suuri kuin tämän laitteen nimellis- kuorma on. • Älä käytä laitetta, jos virtajoh- to tai pistoke on vaurioitunut, jos laitteessa on toimintahäi- riö, jos se on pudonnut tai va- hingoittunut, jos se on jätetty ulos tai jos se on pudonnut veteen. Kaikki korjaustyöt on teetettävä hyväksytyssä huoltokeskuksessa. • Älä käytä tätä laitetta ulkoti- loissa. Laite toimii parhaiten korkeintaan 40 °C:n lämpöti- lassa. • Älä käytä laitetta, kun sitä ladataan. • Aseta latausjalusta paikkaan, jossa se ei altistu kuumuudel- le, liekeille eikä nesteille. • Älä koskaan työnnä mitään esineitä laitteen aukkoihin. Älä käytä laitetta, jos jokin sen aukoista on tukossa. • Älä imuroi metalliesineitä, ku- ten kolikoita, ruuveja, nauloja tai nastoja. • Tarkista arkojen lattioiden naarmuuntumisen välttämi- seksi, että pyörät ja suulak- keen harja ovat puhtaat. • Tyhjennä pölysäiliö jokaisen käyttökerran jälkeen. Esi- merkiksi lika, nukka ja karvat haittaavat ilman virtausta. • Pidä hiukset, löysät vaatteet ja kehonosat loitolla imurin aukoista ja liikkuvista osista, varsinkin imuosasta. • Älä koskaan aseta toimivan pölynimurin suulaketta kas- voillesi, varsinkaan silmien tai korvien päälle. • Älä käytä laitetta, jos suodatin ja pölysäiliö eivät ole paikal- laan. • Noudata varovaisuutta käyt- täessäsi imuria portaissa, jotta et putoa. • Pidä pölynimurin ja lataus- laitteen latauskoskettimet puhtaina ja vapaana liasta. • Käytä vain imurin mukana toimitettua muuntajaa. Älä käytä osia, joita Nilfisk ei ole toimittanut tai suositellut. • Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten eikä fyysisesti, senso- risesti tai henkisesti rajoit- tuneiden tai kokemattomien henkilöiden käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo tai ohjaa laitteen käyttöä. Pidä laite poissa lasten ulottuvilta. Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella. 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 104 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 104 18-01-2010 14:14:49 18-01-2010 14:14:49
Sivu: 3
105 3 Käyttöohjeet 3.1 Käynnistäminen ja py- säyttäminen 3.1.1 Käynnistäminen Käynnistä laite painamalla virta- painiketta alaspäin. Lataa akku täyteen ennen lait- teen käyttämistä ensimmäistä kertaa. Lataa akku, jos se on ollut käyttämättä pitkään (yli kuukauden). Tämä pidentää akun käyttöikää. • Akku latautuu täyteen 16 tunnissa. Lataaminen tätä pidempään saattaa lyhentää akun elinikää. Lisäksi siitä on haittaa ympäristölle. • Lataa akku, kun imuteho heikkenee. Tämä pidentää akun käyttöikää. • Katkaise akusta virta, kun akku tyhjenee. Akku vau- rioituu, jos katkaisin on ON-asennossa, kun laite on asetettu säilytykseen. Kun käytät imuria ensimmäistä kertaa tai se on ollut pitkään käyttämättä, lataa akku täyteen. • Älä lataa akkua yli 16 tuntia. • Jos akku on tyhjä, älä jätä laitteen virtakatkaisinta On-asentoon. • Jos akku tyhjenee, lataa se. Älä säilytä sitä pitkään lataamattomana. 3.1.2 Pysäyttäminen Katkaise laitteesta painamalla virtapainiketta ylöspäin. 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 105 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 105 18-01-2010 14:14:49 18-01-2010 14:14:49
Sivu: 4
106 3.2 Pölynimurin valmistele- minen Varmista, että katkaisimet ovat OFF-asennossa. 1. Suorista taitettava varsi, kun- nes se napsahtaa. 2. Kiinnitä lattianharja siten, että se napsahtaa paikalleen. 3. Kokoa latausjalusta. 4. Kiinnitä pölynimuriyksikkö varteen. 5. Aseta Nilfisk Handy 2-in-1 la- tauslaitteeseen ensimmäistä latauskertaa varten. Lisätieto- ja on lataamisesta kertovassa osassa. Kun lataat pölynimurin ensim- mäistä kertaa, jätä se latautu- maan vähintään 16 tunniksi. Click 1 Click 2 3 4 5 3.3 Pölynimurin käyttämi- nen Jos pidät lyhyitä taukoja imu- roimisen aikana, pölynimuri voidaan jättää pystyasentoon nojaamaan hieman eteenpäin, kunnes se lepää harjaosansa varassa. Varoitus! Katkaise pölynimurista aina virta, kun jätät sen pysty- asentoon Muutoin harjakset voi- vat vaurioittaa lattiaa tai mattoa. 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 106 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 106 18-01-2010 14:14:49 18-01-2010 14:14:49
Sivu: 5
107 4 Akun lataaminen Muista ladata akku seuraavissa tilanteissa: • Käyttäessäsi laitetta ensimmäistä kertaa. • Kun imuteho heikkenee. • Jos laite on ollut säilytyksessä pitkään (yli kuukauden). 1. Sovittimen yhdistäminen lata- ustelineeseen. 2. Kiinnitä pölynimuriyksikkö varteen. Kun kiinnität irrotettavan osan varteen, paina virtapainike aina OFF-asentoon. Pidä irrotettavan osan ja var- ren koskettimet puhtaina. 3. Aseta Nilfisk Handy 2-in-1 latauslaitteeseen. Jos Nilfisk Handy 2-in-1 ei ole tiukasti kiinni latauslaitteessa, se ei lataudu ja se voi kaatua. Jos laite on epävakaalla alus- talla lataamisen aikana, akku ei lataudu huonon kosketuk- sen vuoksi. Valitse latausja- lustalle vakaa alusta. Varo kompastumasta sähkö- johtoon, kun akkua ladataan. 4. Työnnä virtapistoke pistorasi- aan. Kun latauslaitteen pistoke työnnetään pistorasiaan, merkkivalo syttyy. Huomautus: Merkkivalo palaa aina kun virta on kytketty. Imurin runko lämpenee lataamisen aikana. Se on täysin normaalia. 2 3 1 4 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 107 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 107 18-01-2010 14:14:58 18-01-2010 14:14:58
Sivu: 6
108 5 Pölysäiliön tyhjentäminen • Tyhjennä pölysäiliö mahdollisimman säännöllisesti. Jos pöly tukkii suodattimen, imurointiteho heik- kenee ja moottori rasittuu. • Katkaise virta ennen pölysäiliön tyhjentämistä. 1. Irrota pölysäiliö. 2. Vedä suodattimet ulos. 3. Tyhjennä pölysäiliö. 4. Aseta suodattimet takaisin paikalleen oikeassa järjestyk- sessä ja oikeaan paikkaan. 5. Aseta pölysäiliö takaisin pö- lynimuriin. Varoitus Älä imuroi paljon pölyä kerral- laan, Älä anna suurien esi- neiden mennä imurin sisään. Muutoin imuaukko voi tukkeutua ja imuteho kadota. Älä imuroi polttoainetta tai kyte- viä savukkeennatsoja. Muutoin voi syttyä tulipalo. Tyhjennä pölysäiliö säännölli- sesti, jotta laite ei vaurioidu. Press 1 2 3 4 Click 5 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 108 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 108 18-01-2010 14:15:02 18-01-2010 14:15:02
Sivu: 7
109 6 Huolto ja kunnossapito Katkaise virta ja irrota latauslaitteen pistoke pistorasiasta ennen huoltotöiden aloittamista. 6.1 Pölynimuriyksikkö, varsi ja latausjalusta Puhdista imuri pyyhkimällä peh- meällä kuivalla kankaalla. Jos lika on pinttynyt, puhdista se kostealla pehmeällä kankaal- la, joka on kastettu neutraalin puhdistusaineen ja veden se- okseen. Kuivaa lopuksi kuivalla kankaalla. Älä käytä bentseenin tai tinnerin tyyppistä liuotinta äläkä suihku- tettavia puhdistusaineita. 6.2 Pölysäiliö Tyhjennä pölysäiliö ja pese se kädenlämpöisellä vedellä. Var- mista ennen pölysäiliön kiinnit- tämistä takaisin paikalleen, että se on täysin kuiva. 6.3 Suodatin Älä pese suodattimia pesuko- netta. Älä kuivaa niitä kuumalla ilmalla esimerkiksi hiustenkuivaajaa käyttämällä. Jos lika on pinttynyt tai imuteho heikkenee, toimi seuraavasti: 1. Tyhjennä pölysäiliö. 2. Pese se vedellä. 3. Varmista ennen imurin koko- amista, että suodattimet ovat täysin kuivia. 6.4 Tehoharja Jos harjaan tarttuu hiuksia tai likaa, puhdista se. Säännöllinen kunnossapito Pyöritä harjaa hitaasti käsin. Poista siihen tarttuneet vieraat esineet. Jos tehoharjaa ei voi kääntää käsin 1. Irrota vasen puoli ja nosta harjan kansi ylös. 2. Nosta pyörivän harjan va- senta puolta ja irrota hihna hihnapyörästä. 1 2 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 109 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 109 18-01-2010 14:15:09 18-01-2010 14:15:09
Sivu: 8
110 3. Irrota pyörivä harja ja poista sen toimintaa estävä tukos. Poista roskat. 4. Aseta pyörivä harja takaisin paikoilleen. Tarkista lopuksi, että harjan kansi on kunnolla kiinni ja harja pyörii oikein. 3 4 Attach the belt 4 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 110 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 110 18-01-2010 14:15:13 18-01-2010 14:15:13
Sivu: 9
111 3 4 7 Laitteen hävittäminen Kun varaus ei enää pysy akussa, laite on tullut elinkaarensa päähän. Ennen laitteen toimittamista kierrätykseen akut on irrotettava siitä ja toimitettava kierrätykseen. HUOMAUTUS: Akkuja ei voi vaihtaa. Kun akut on poistettu, laite on toimitettava kierrätykseen. 1. Irrota kotelo avaamalla ruuvit ruuvimeisselillä. 2. Katkaise johdot saksilla tai johtoleikkureilla, jotta akkuko- telo irtoaa laitteesta. 3. Irrota akkukotelo moottorista. Ruuvaa akun pidike irti. 4. Irrota akku laitteesta. VAROI- TUS: Älä vahingoita akkua tai yritä hävittää sitä polttamalla. Muutoin on olemassa räjäh- dysvaara. VAROITUS: Vakavan onnetto- muuden tai tulipalon vaara: Älä koske akun koskettimiin metalliesineellä. Muutoin voi aiheutua oikosulku. Kun akku on irrotettu, peitä sen kosket- timet teipillä. Älä yritä hävittää tai purkaa akkua. Älä irrota siitä mitään osia. Akut on kierrätet- tävä tai hävitettävä asianmukai- sesti. Pidä akut poissa lasten ulottuvilta. 1 2 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 111 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 111 18-01-2010 14:15:18 18-01-2010 14:15:18
Sivu: 10
112 8 Takuu ja asiakaspalvelu Ladattavalla Nilfisk Handy 2-in- -imurilla on kahden (2) vuoden takuu, joka kattaa moottorin, latauslaitteen, kytkimen ja rungon. Akuilla, suodattimilla, lattiaharjalla ja muilla tarvikkeilla on 12 kuukauden takuu niiden valmistustyölle. Tämä takuu ei kata normaalia kulumista. Varaosat ja korjaustyö korva- taan takuun nojalla. Takuu kat- taa valmistustyön ja materiaalit tavallisessa kotikäytössä. Takuu korvaa huollon, jos vian voidaan osoittaa aiheutuneen takuuaikana (kuitti tai muu ostotodistus on esitettävä) ja jos imuri on ostettu uutena Nilfisk- Advancen kautta. Jos imuri on korjattava, käyttäjän tulee ottaa yhteys Nilfisk- Advanceen, jotta hän saa ohjeet viedä imuri valtuutettuun huoltokorjaamoon omalla kustannuksellaan. Kun imuri on korjattu, se palautetaan asiakkaalle Nilfisk-Advancen maksaessa kustannukset ja vastatessa kuljetuksesta. Takuun piiriin eivät kuulu • tarvikkeiden ja suodattimien normaali kuluminen • viat ja vauriot, jotka ovat aiheutuneet virheellisestä käyttämisestä suoraan tai epäsuorasti, esimerkiksi jos on imuroitu kiviä, kuumaa tuhkaa tai kokolattiamaton puhdistusainetta • käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä tai imurin puut- teellisesta kunnossapidosta aiheutuneita vikoja • kodin remonttijätteitä imuroi- taessa syntyneet viat • vettä, laastipölyä tai sahanpu- ruja imuroitaessa syntyneet viat. Takuu ei myöskään kata esi- merkiksi kokoamisen, tulipalon, tulen, salamaniskun, epänor- maalin jännitteen, muun säh- köhäiriön aiheuttamia vaurioita eikä vikoja, joiden Nilfisk-Ad- vance arvioi syntyneen muun syyn kuin valmistus- tai materi- aalivirheen seurauksena. Takuu raukeaa, jos • vian on aiheuttanut muun kuin alkuperäisen Nilfisk-osan käyttäminen • jos tunnistusnumero poiste- taan pölynimurista • imurin on korjannut muu kuin Nilfiskin valtuuttama jälleen- myyjä • jos laitetta käytetään kaupal- lisessa käytössä esimerkiksi rakennustyömaalla, siivous- yrityksessä tai muussa kuin kotikäytössä. Takuun voimassaolomaat Tanska, Suotsi, Norja, Iso- Britannia, Irlanti, Belgia, Alankomaat, Ranska, Saksa, Puola, Venäjä, Itävalta, Sveitsi, Espanja, Portugali, Australia, Uusi-Seelanti, Viro, Latvia, Liettua, Unkari, Kreikka, Slove- nia, Slovakia, Tšekin tasavalta, Italia, Suomi, Bulgaria, Romania ja Turkki. 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 112 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 112 18-01-2010 14:15:20 18-01-2010 14:15:20

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta Nilfisk Handy 2-in-1, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Nilfisk Handy 2-in-1 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Nilfisk Handy 2-in-1 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta Nilfisk Handy 2-in-1

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen Nilfisk Handy 2-in-1 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Nilfisk
  • Tuote: Käsi-imurit
  • Malli/nimi: Handy 2-in-1
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Portugali, Puola, Ruotsalainen, Tanska, Norja, Suomalainen, Romanialainen, Turkki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Tšekki, Slovakki