Nilfisk GU 455-DUAL käyttöohjeet

Käyttöopas tuotteelle Nilfisk GU 455-DUAL kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 92 sivua.

Sivu: 1
36 • Varoitus: Älä käytä pölynimuria terveydelle haitallisten aineiden imurointiin. • Älä käytä konetta paikoissa, joissa säilytetään helposti syttyviä tai palavia nesteitä, esim. bensiiniä. • Konetta ei saa käyttää leikkikaluna. Noudata aina erityi stä varovaisuutta, kun käytät sitä lasten läheisyydessä. • Älä käytä konetta ilman oikein asennettua pölypussia ja suodatinta. • Jos kone ei toimi vaaditulla tavalla, jos se on päässyt putoamaan, vaurioitunut, kastunut sateessa tai ollut veden kanssa kosketuksissa, se on toimitettava Nilfiskin huoltopisteeseen tai jälleenmyyjälle tarkastettavaksi. • ENNEN KUIN KÄYNNISTÄT PÖLYNIMURIN, tarkista jännite koneen arvokilvestä ja varmista, että se vastaa sähköverkkosi jännitettä. • Kone on kaksoiseristetty. Kaksoiseristetyn koneen varaosien on oltava täsmälleen samanlaisia niiden osien kanssa, joiden tilalle ne tulevat. KAKSOISERISTETYN KONEEN HUOLTO Kaksoiseristetyssä koneessa käytetään maadoituksen sijasta kaksinkertaista eristystä. Kaksoiseristetyn koneen arvokilvessä on kaksoiseristyksen symboli (kaksinkertainen neliö). Kaksoiseristettyä konetta ei ole varustettu maadoituksella eikä sitä myöskään saa varustaa sellaisella jälkikäteen. Tämäntyyppisen koneen huoltaminen vaatii varovaisuutta ja tietoa, minkä vuoksi huoltotyöt on jätettävä ammattilais- ten tehtäviksi. Kaksoiseristetyn koneen varaosien on oltava täsmälleen samanlaisia niiden osien kanssa, joiden tilalle ne tulevat. Tämä laite täyttää EY-direktiivien EEG 73/3, EEG 93/68, EEG 89/336 mukaiset vaatimukset. PIDÄ NÄMÄ OHJEET HYVÄSSÄ TALLESSA Tulipalon, sähköiskujen ja tapaturmien vaaran välttämi- seksi: • Älä koskaan jätä konetta kytketyksi verkkovirtaan, kun poistut sen luota. Irrota pistoke pistorasiasta, kun konetta ei käytetä. Älä irrota liitäntäjohtoa pistorasiasta johdosta vetämällä. Tartu pistokkeeseen, älä johtoon. • Konetta ei saa käyttää ulkona eikä märillä pinnoilla. • Älä käytä konetta, jos sen liitäntäjohto tai pistoke on viallinen. • Konetta ei saa vetää eikä kantaa liitäntäjohdosta. Johtoa ei saa käyttää kahvana, jättää puristuksiin eikä vetää terävien nurkkien tai reunojen ympäri. Koneella ei saa ajaa johdon yli. Johto on pidettävä riittävän etäällä kuumista pinnoista. • Tässä pölynimurissa on pyörivä harjatela - pidä väljät vaatteet, hiukset, sormet tai muut kehon osat riittävän etäällä koneen aukoista käytön aikana. Konetta ei saa käyttää, jos jokin sen aukoista on tukossa. Varmista, että koneessa ei ole pölyä, nukkaa, hiuksia tai vastaavaa, joka heikentäisi ilmavirtausta. • Älä imuroi koneella mitään, mikä palaa tai savuaa, kuten savukkeennatsoja, tulitikkuja ja kuumaa tuhkaa tai terveydelle haitallista pölyä. • Noudata erityistä varovaisuutta, kun käytät konetta portaissa. • Lapset eivätkä fysiikaltaan, tuntoaisteiltaan tai henkiseltä kunnoltaan heikentyneet henkilöt saa käyttää tätä laitetta. Laitetta ei saa myöskään saa käyttää ilman asiantunte musta ja laitetuntemusta ennen ohjauksen tai opastuksen saamista. Lasten oleskellessa laitteen läheisyydessä on valvottava, etteivät ne leiki laitteella ja heitä on opastet tava, ettei laitteella saa leikkiä. VAROITUS! Älä koskaan imuroi nesteitä, lasia tai tuhkaa! TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA Tämä kone sopii ammattimaiseen siivoukseen sekä kotitalouskäyttöön. Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava niitä koskevia turvaohjeita mukaan luettuna seuraavat: Kone on tarkoitettu käytettäväksi vain kuivissa olo- issa. Sitä ei saa käyttää märillä lattioilla tai matoilla. Lue kaikki turvaohjeet ennen koneen käyttöönottoa ja noudata niitä. VAROITUS! 823 0102 000 Instruction for use GU 305, GU 355, GU 355 DUAL, GU 455 DUAL EU 1.indd 36 823 0102 000 Instruction for use GU 305, GU 355, GU 355 DUAL, GU 455 DUAL EU 1.indd 36 2008-04-17 09:36:57 2008-04-17 09:36:57
Sivu: 2
37 Saat lisätietoja verkkosivultamme: www.nilfisk.com Malli GU 305, GU 355, GU 12 SMU, GU 15 SMU GU 355-DUAL, GU 455-DUAL, GU 12 DMU, GU 15 DMU GU 18 DMU Jännite V/Hz 220-240/50-60 110-120/50-60 220-240/50-60 110-120/50-60 Nimellisteho W 1000 1200 Suojaluokka (sähköinen) II II Äänenpaineen taso dB(A) 69 69 Kokonaispaino kg 7.7 8.5 TEKNISET TIEDOT (yksikköön asennettuna ja testattuna) JOHDANTO Tämän käyttöoppaan avulla saat pölynimurista suurimman hyödyn. Lue käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Tämä tuote on tarkoitettu kaupalliseen käyttöön. OSAT JA HUOLTO Tarvittavia korjauksia saa suorittaa vain valtuutettu huoltokeskus, jossa on tehtaan kouluttama huol- tohenkilöstö, ja joka ylläpitää alkuperäisten varaosien ja lisälaitteiden varastoa. Määritä laitteen malli ja sarjanumero, kun otat yhteyttä sitä koskevissa kysymyksissä. ARVOKILPI Laitteen malli- ja sarjanumero näkyvät laitteen arvokilvessä. Näitä tietoja tarvitaan, kun laitteeseen tilataan varaosia. Kirjoita alla oleville riveille laitteen malli- ja sarjanumero tulevaa käyttöä varten. MALLINUMERO ____________________________________ SARJANUMERO ___________________________________ LAITTEEN PURKAMINEN PAKKAUKSESTA Kun vastaanotat laitteen, tarkista huolellisesti pakkauslaatikko ja laite vahinkojen varalta. Jos vahinko on ilmeinen, säilytä pakkauslaatikko, jotta se voidaan tutkia. Symboli tuotteessa tai sen pakkauksessa osoittaa, että tätä laitetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Se on luovutettava soveliaaseen keräyspisteeseen sähköisten ja elektronisten laitteiden kierrätystä varten. Tämän tuot- teen oikealla hävittämisellä varmistat potentiaalisten haitallisten seurausten syntymisen ehkäisemisen ympäristöl- le ja terveydelle, mikä voisi muuten ollla seurausta tämän tuotteen asiattomasta jätteenkäsittelystä. Saat lisätetoja tämän tuotteen kierrätyksestä ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kotitalousjätteistänne huolehtivaan yritykseen tai liikkeeseen, josta ostit tuotteen. 823 0102 000 Instruction for use GU 305, GU 355, GU 355 DUAL, GU 455 DUAL EU 1.indd 37 823 0102 000 Instruction for use GU 305, GU 355, GU 355 DUAL, GU 455 DUAL EU 1.indd 37 2008-04-17 09:36:58 2008-04-17 09:36:58
Sivu: 3
38 1 2 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 5 15 16 17 18 19 20 21 2 TUNNE LAITTEESI Tätä käyttöopasta lukiessasi kohtaat silloin tällöin lihavoituja numeroita suluissa - esimerkki: (2). Nämä numerot viittaavat tämän sivun kohtiin. Pa- laa takaisin tälle sivulle aina tarvittaessa tekstissä mainitun kohdan paikallistamiseksi. 1 Kahva 2 Johdon koukku 3 Imurin letku 4 Kahvan lukituspainike 5 Pölykansi 6 Kantokahva 7 Valo, vihreä - vain kaksoismoottoriyksikössä (DUAL-versiot) 8 Valo, punainen Vain kaksoismoottoriyksikkö (DUAL-versiot) 9 Harjakotelo 10 Harjan korkeuden säätönuppi 11 Poljin 13 Putki 14 Rakosuulake 15 ”Pölypussi täynnä” -merkkivalo 16 Pölykannen painike 17 Päävirtakytkin 18 Poistoilmansuodattimen kansi 19 Suodattimen kannen salpa 20 Virtajohdon kiinnike 21 Imurointiharja ASENNUS JA KOKOAMINEN 1. Ota pölynimuri varovasti pois pakkauksesta. 2. Paina kahva (1) aukkoon pölyosaston päällä kun- nes varressa oleva painike napsahtaa pakelleen ja kiinnittää kahvan koteloon. Älä käytä pölynimuria, jos pölypussi ei ole paikoil- laan. Nämä imurit on varustettu ”ei pussia”-sal- valla. Tämä tarkoittaa sitä, että jos pölypussia ei ole asetettu paikoilleen tai sen on asetettu väärin - pölykansi (5) ei mene kiinni. Työnnä kahva pölypus- sikotelon päällä olevaan aukkoon, kunnes kah- van painike napsahtaa paikoilleen. TÄRKEÄÄ! Jalustan käytössä / ei käytössä-asennon vapauttamiseen on käytettävä poljinta. Tämän laiminlyönti voi vahingoittaa vapautus- mekanismia. 823 0102 000 Instruction for use GU 305, GU 355, GU 355 DUAL, GU 455 DUAL EU 1.indd 38 823 0102 000 Instruction for use GU 305, GU 355, GU 355 DUAL, GU 455 DUAL EU 1.indd 38 2008-04-17 09:36:58 2008-04-17 09:36:58
Sivu: 4
39 4 5 5 6 1 2 1 3 PÖLYNIMURINKÄYTTÖ 1. Vapauta virtajohto johtokoukuista (2) pölynimurin takaosasta. Käännä alempaa koukkua niin, että virtajohto vapautuu. Kelaa koko virtajohto auki. 2. Säädä kahvan korkeutta painamalla kahvan lukituspainiketta (4) ja vedä tai työnnä kahvaa mukavaan työasentoon. 3. Lisää johto kahvan koukkuun pingottumisen estämiseksi. Liitä sitten virtajohto pistorasiaan. 4. Käännä päävirtakytkin (17) PÄÄLLE. ”l” on PÄÄLLÄ ja ”O” on POIS. Pölynimurin moottori käynnistyy nyt. 5. Paina jalalla poljinta (11) ja kallista sitten imuria taaksepäin. Harjamoottori käynnistyy nyt (vain kaksoismoottoriyksikkö). Kak- soismoottoriversioissa syttyy (7) harjakotelossa(9) palamaan vihreä valo osoittamaan, että harjamoottori on käynnissä. 6. Käännä korkeudensäätönuppia (10) säätääksesi harjan toimin- takorkeutta - imuroitavan materiaalin pinnan mukaan. Harjan tulee olla matalassa asennossa imuroitaessa lyhytnukkaista mattoa. Käännä nuppi vasemmalle (ollessasi koneen edessä) laskeakse- si harjan. Harjan tulee olla korkeassa asennossa imuroitaessa pitkänukkaisia mattoja. Käännä nuppi oikealle (ollessasi koneen edessä) nostaaksesi harjan korkeaan asentoon. Jos punainen valo syttyy, kierrä nuppia hitaasti vastakkaiseen suuntaan, kunnes valo sammuu. Jos punainen valo (8) pysyy jatkuvasti päällä, harjan ympärille on voinut käytössä kietoutua roskia. Kaksoismoottoriversioissa tämä voi aiheuttaa harjan ylikuormitussuojan laukeamisen. Jos näin käy, käännä pääkytkin (17) POIS-asentoon ja irrota virtajohto pistora- siasta. Poista lika harjasta, liitä virtajohto pistorasiaan ja käännä pääkytkin (17) takaisin PÄÄLLE. Tämä nollaa automaattisesti ylikuormitussuojan. Jos ylikuormitussuoja laukeaa toistuvasti, ota yhteys jälleenmyyjään huollon järjestämiseksi. Katso lisätietoja kaksoismoottoriversioiden merkkivaloista alla olevasta taulukosta. HUOMIO! Irrota virtajohto aina ennen laitteelle suoritettavia huoltoja. Vaihda pölypussi aina, kun ”Pölypussi täynnä” -varoitusvalo (15) syttyy. Katso pölypussin vaihto-ohjeet tämän käyttöoppaan erillisestä luvus- ta. Jos valo syttyy, ennen kuin pölypussi on täynnä, pussin sisäpinta voi olla hyvin hienojakoisen pölyn tukkima (vaihda pölypussi) tai roskia on voinut kertyä johonkin kohtaan harjan ja pölypussin välille. TÄRKEÄÄ! Jalustan käytössä / ei käy- tössä-asennon vapautta- miseen on käytettävä pol- jinta. Tämän laiminlyönti voi vahingoittaa kahvan vapautusmekanismia. Matalampi Matalampi Korkeampi Korkeampi Päällä Päällä - Pois - Pois HARJAMOOTTORIN MERKKIVALOT JA TOIMINTO (DUAL - vain kaksoismoottoriversiot) VIH- REÄ PUNAI- NEN TILA TOIMINTO 1. PÄÄLLÄ POIS Normaali toiminta Normaalitoiminnassa vihreä valo palaa jatkuvasti. 2. POIS PÄÄLLÄ - VILKKU- VA Harja liian matalalla (suuri kuormitus) 1. Jos tila 3, punainen vilkkuva valo, jatkuu yli 10 sekuntia, ohjausmoduuli katkaisee harjamoottorin virransyötön. 2. Punainen valo jää palamaan, kunnes käännät kytkimen pois päältä tai irrotat virtajohdon pistorasiasta. 3. POIS PÄÄLLÄ Harja juuttunut kiinni 1. Punainen valo palaa jatkuvasti ja ohjausmoduuli katkaisee välittömästi virransyötön harjamoottoriin, jos harja juuttuu vahingossa kiinni. 2. Punainen valo jää palamaan, kunnes käännät kytkimen pois päältä tai irrotat virtajohdon pistorasiasta. Vapauta Vapauta jalusta jalusta 823 0102 000 Instruction for use GU 305, GU 355, GU 355 DUAL, GU 455 DUAL EU 1.indd 39 823 0102 000 Instruction for use GU 305, GU 355, GU 355 DUAL, GU 455 DUAL EU 1.indd 39 2008-04-17 09:36:58 2008-04-17 09:36:58
Sivu: 5
40 1 2 1 2 3 3 PUTKEN KÄYTTÖ (LISÄVARUSTE) Putki (13) ei kuulu kaikkien pölyimuriversioiden vaikova- rusteisiin. Toimi näin käyttääksesi putkea: 1. Työnnä imuri lukittuun yläasentoon. Harjamoottori pysäh- tyy (vain kaksimoottoriversiot) ja harja nousee ylös pinnalta muissa versioissa. Liu’uta sitten putki esille pitimestään. 2. Käytä putkea vaikeasti tavoitettavien puhdistettavien paikkojen imurointiin, kuten lattiapintojen nurkat ja huone- kalut. TÄRKEÄÄ! Jalustan käytössä / ei käytössä-asennon vapauttamiseen on käytettävä poljinta. Tämän laiminlyönti voi vahingoittaa kahvan vapautusmekanismia. 3. Asenna rakosuulake tai pölyharja putken päähän, jos on tarpeen. Nyt pölynimurilla on suurempi ulottuvuus ja sillä voi puhdistaa hankalapääsyisiä paikkoja, kuten kat- tolistoja tai huonekaluja. TÄRKEÄÄ! Jalustan käytössä / ei käytössä-asennon vapauttamiseen on käytettävä poljinta. Tämän laiminlyönti voi vahingoittaa kahvan vapautusmekanismia. SUULAKKEIDEN KÄYTTÖ (LISÄVARUSTE) Suulakkeet eivät ole vakiovarusteina kaikissa laiteversi- oissa. Voit käyttää näitä suulakkeita paremman puhdistustehon saavuttamiseksi hankalapääsyisissä paikoissa. Rakosuu- lake (14) ja pölyharja (21) on sijoitettu mukavasti laittee- seen heti putken taakse. Irrota putki pölynimurista, jolloin pääset käsiksi suulakkei- siin. 1. Pölyharjan paikka on pölynimurin yläosassa. 2. Rakosuulakkeen paikka on pölynimurin alaosassa. 823 0102 000 Instruction for use GU 305, GU 355, GU 355 DUAL, GU 455 DUAL EU 1.indd 40 823 0102 000 Instruction for use GU 305, GU 355, GU 355 DUAL, GU 455 DUAL EU 1.indd 40 2008-04-17 09:37:00 2008-04-17 09:37:00
Sivu: 6
41 1 2 1 2 3, 4 5 5 6 3 3 4 4 PAPERISEN PÖLYPUSSIN VAIHTO Vaihda pölypussi aina, kun ”Pölypussi täynnä” (15) -varoitusvalo syttyy. Paperisen pölypussin vaihtaminen: 1. Irrota virtajohto pistorasiasta. Vedä pölykannen painik- keesta (16) ja vedä pölykantta ulospäin poistaaksesi sen imurista. 2. Paina alaspäin vasemmalla olevaa muovipidikkeen reunaa, jotta pussin tuloaukko löystyy pölynimurin imuriaukosta. 3. Tartu pölypussin pahviosaan ja vedä siitä varovasti täysipussi ulos imurista. 4. Aseta uusi paperinen pälypussi pussinpitimen rakoon ja paina pussi paikoilleen. Tarkista, että paperinen pölypussi ei jää jumiin pitimeen. Ainoastaan pussin pahviosan tulee olla kiinni pussinpitimessä. 5. Työnnä pussin pidike ja uusi pussi ylöspäin, niin että pussin tuloaukko kiinnittyy pölynimurin aukkoon. Var- mista, että putkessa ei ole taitteita ja että se sopii pai- kalleen pussikotelossa. Tarkista myös, että ”ei pussia” -salpa on vasemmalla niin, että kansi menee kiinni. 6. Sovita kaksi takakannen pykälää kahteen pussikote- lon alaosan rakoon ja paina kansi takaisin paikalleen koteloon. KANKAISEN PÖLYPUSSIN TYH- JENTÄMINEN Tyhjennä pölypussi aina, kun ”Pölypussi täynnä” (15) -varoitusvalo syttyy. Tyhjentäminen tai vaihtami- nen: 1. Irrota virtajohto pistorasiasta. Vedä pölykannen painik- keesta (16) ja vedä pölykantta ulospäin poistaaksesi sen imurista. 2. Paina alaspäin vasemmalla olevaa muovipidikkeen reunaa, jotta pussin tuloaukko löystyy pölynimurin imuriaukosta. 3. Tartu pölypussin muovilaippaan ja vedä siitä varovasti pussi ulos imurista. 4. Irrota pussin kiinnityspidike ja ravista pussi tyhjäksi. 5. Aseta pussin kiinnityspidike takaisin pussiin. 6. Aseta puhdistettu/uusi kangaspussi pussinpitimen ra- koon ja työnnä pussi paikalleen, niin että se kiinnittyy. 7. Työnnä pussin pidike ja uusi pussi ylöspäin, niin että pussin tuloaukko kiinnittyy pölynimurin aukkoon. Var- mista, että putkessa ei ole taitteita ja että se sopii pai- kalleen pussikotelossa. Tarkista myös, että ”ei pussia” -salpa on vasemmalla niin, että kansi menee kiinni. 8. Sovita kaksi takakannen lovea kahteen pussikotelon alaosan rakoon ja paina kansi takaisin paikalleen koteloon. HUOLTO HUOMAA! Seuraavissa kuvissa näytetään paperisen pölypussin vaihto! Älä koskaan käytä pölynimuria, jos pölypussi ei ole paikoillaan. Irrota virtajohto pistorasiasta aina ennen laitteelle suoritettavia huoltoja. 823 0102 000 Instruction for use GU 305, GU 355, GU 355 DUAL, GU 455 DUAL EU 1.indd 41 823 0102 000 Instruction for use GU 305, GU 355, GU 355 DUAL, GU 455 DUAL EU 1.indd 41 2008-04-17 09:37:00 2008-04-17 09:37:00
Sivu: 7
42 1 2 3 4 2 3 4 6 7 1. Irrota virtajohto pistorasiasta. Työnnä suodatinkannen salpaa (19) alaspäin, niin että kansi (18) avautuu. Poista suodattimen kansi imurista. 2. Tartu suodattimen kehikkoon ja poista käytetty ja likainen HEPA-suodatin 3. Tartu suodattimen kehikkoon ja aseta uusi HEPA- suodatin imuriin painamalla se paikalleen. (Älä kos- kaan kosketa HEPA-suodattimen suodatinmateriaa- lia! HEPA-suodatin voi menettää suodatustehonsa). 4. Napsauta suodattimen kansi takaisin paikoilleen imuriin. TÄRKEÄÄ! Älä koskaan käytä imuria, jos HEPA-suodatin ei ole paikoillaan laitteessa. Huomaa! Näitä pölynimureita ei ole suunniteltu imuroimaan vaarallista tai myrkyllis- tä pölyä! SUODATTIMET - suodatintyyppi voi vaihdella eri mallin mukaan Näissä pölynimureissa on kahdenlaisia suodattimia; esisuodatin ennen imurimoottoria ja poistoilmasuodatin. Näihin imureihin on saatavana kahdentyyppisiä poistoilmasuodattimia, HEPA-suodatin ja vakiopoistoilmasuodatin. HEPA-suodattimissa(High Efficiency Particulate Air filter) on parempi suodatuskapasiteetti kuin vakiopoistoilman- suodattimissa. Poistoilmansuodattimet pysäyttävät lian, joka pääsee karkaamaan pölypussista tai moottorin esisuo- dattimesta. Vaihda suodatin joka neljäs kerta, kun pölypussi vaihdetaan (useammin hyvin pölyisissä olosuhteissa). Poistoilmansuodattimet sijaitsevat laitteen etupuolella heti harjakotelon yläpuolella. HEPA-suodatinta ei voi puhdistaa tai pestä. Jos HEPA-suodatin tukkeutuu, se on vaihdettava. 1. Irrota virtajohto pistorasiasta. 2. Vapauta harjarulla vapauttamalla kannatus- lohkon lukitus. Paina painiketta takaisinpäin vasemmalle kohti lukon vapautussymbolia harjakotelossa. 3. Tartu kannatinlohkoon ja vedä se ulos har- jakotelosta. 4. Poista käytetty harja. 5. Vaihda käytetty harjarulla uuteen, tai puhdista lika ja roskat käytössä olevasta harjasta. 6. Liu’uta harja takaisin kiinnitettyyn kannatin- lohkoon harjakotelossa. 7. Paina kannatinlohko paikalleen. Lukitse se kiertämällä myötäpäivääne. HEPA-SUODATTIMEN VAIHTAMINEN HARJAN VAIHTAMINEN TAI PUHDISTAMINEN Irrota virtajohto pistorasiasta aina ennen laitteelle suoritettavia huoltoja. 823 0102 000 Instruction for use GU 305, GU 355, GU 355 DUAL, GU 455 DUAL EU 1.indd 42 823 0102 000 Instruction for use GU 305, GU 355, GU 355 DUAL, GU 455 DUAL EU 1.indd 42 2008-04-17 09:37:02 2008-04-17 09:37:02
Sivu: 8
43 1 2 1 2 3 5 3 4 Esisuodatin pysäyttää pölypussin läpäisseen lian ennen sen tunkeutumista imurin moottoriin. Suodatin sijaitsee pölypussin alla. Vaihda suodatin joka kolmas kerta, kun pölypussi vaihdetaan (useammin hyvin pölyisissä olosuhteissa). Esisuodattimen puhdistaminen/vaihtaminen. 1. Irrota virtajohto pistorasiasta. Työnnä sitten pölykannen painike (16) sisään ja irrota pölykansi (5). 2. Tartu suodattimen pidikkeeseen ja vedä se ulos pölyosas- tosta. 3. Poista likainen suodatin ja vaihda tilalle uusi esisuodatin. Esisuodattimen voi myös pestä. Pese se lämpimässä ve- dessä. Anna suodattimen kuivua täysin ennen sen asetta- mista takaisin suodattimenpidikkeeseen. 4. Tämä pölynimuri on varustettu myös hajunpoistotoiminnol- la (hajunsyöjä). Se sijaitsee esisuodattimen pidikkeessä. Vaihda se uuteen hajunpoistajaan, kun sen tehoa alkaa hävitä. 5. aseta uusi/puhdistettu suodatin takaisin pidikkeeseen. Ase- ta sitten pidike ja suodatin paikalleen pölypussikoteloon. 6. Sovita kaksi takakannen lovea kahteen pussikotelon ala- osan rakoon ja paina kansi takaisin paikoilleen koteloon. TÄRKEÄÄ! Älä koskaan käytä imuria, jos esisuodatin ei ole pai- koillaan. 1. Irrota virtajohto pistorasiasta. Työnnä suodatinkannen salpaa (19) alaspäin, niin että suodattimen kansi (18) avautuu. 2. Irrota kansi ja suodatin imurista. 3. Poista käytetty ja likainen poistoilmasuodatin. 4. Aseta uusi poistoilmansuodatin suodattimen kanteen. 5. Napsauta suodattimen kansi takaisin paikalleen imuriin. TÄRKEÄÄ! Älä koskaan käytä imuria, jos poistoilmansuodatin ei ole paikoillaan laitteessa. POISTOILMANSUODATTIMEN VAIHTAMINEN 1. Irrota virtajohto pistorasiasta. 2. Jos Pölypussi täynnä” varoitusvalo (15) ei ole sytty- nyt käytön aikana, pölypussissa on vielä tilaa. Avaa pölykotelon kansi varmistaaksesi, ettei pölypussi ole täynnä, ja vaihda se tarvittaessa. Katos myös erilliset ohjeet pölypussin vaihtamisesta. Puhdista pussin kotelo tarvittaessa. 3. Kelaa johto (alkaen koneen sisääntulopuolelta). 4. Pidä johto kelattuna pölykannen suojuksen ja kah- van koukkuihin. 5. Tarkista harjan kotelo. Poista kertyneet maton nukat tai roskat harjasta ja harjan kotelosta. 6. Säilytä laitetta sisällä puhtaassa ja kuivassa paikassa. ESISUODATTIMEN PUHDISTAMINEN TAI VAIHTAMINEN PÖLYNIMURIN KÄYTÖN JÄLKEEN 823 0102 000 Instruction for use GU 305, GU 355, GU 355 DUAL, GU 455 DUAL EU 1.indd 43 823 0102 000 Instruction for use GU 305, GU 355, GU 355 DUAL, GU 455 DUAL EU 1.indd 43 2008-04-17 09:37:03 2008-04-17 09:37:03

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta Nilfisk GU 455-DUAL, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Nilfisk GU 455-DUAL käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Nilfisk GU 455-DUAL suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta Nilfisk GU 455-DUAL

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen Nilfisk GU 455-DUAL allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Nilfisk
  • Tuote: Imurit
  • Malli/nimi: GU 455-DUAL
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen