Extreme X300

Nilfisk Extreme X300 käyttöohjeet

Extreme X300

Käyttöopas tuotteelle Nilfisk Extreme X300 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 96 sivua.

Sivu: 1
84 Extreme DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EN Sisällysluettelo, sivun numero Yleiskatsaus 84 Näytön symbolit 84 Turvallisuusohjeet 85 Käyttöohjeet 86 Puhdistusohjeet 89 Vianmääritys 90 Huolto ja kunnossapito jne. 90 Takuu ja huolto 91 Näytön symbolit Pölypussi on täynnä, joten se on vaihdettava. Vilkkuva ilmaisin – ennak- kovaroitus, pölypussi on vaihdettava kohta. HEPA-suodatin on vaihdettava. Vilkkuva ilmaisin – imurin pistoke on liitetty pistorasiaan, ja imuri on valmiustilassa – X150, X200, X210, X250 ja X300. Imuriin on kytketty virta – Eco, X100 ja X110. Ilmaisee käytössä olevan tehon. Varaamme oikeuden teknisten tietojen ja yksityiskohtien muuttamiseen ilman ennakkoilmoitusta. Osat (sisäkansi, 1 Virtakatkaisin 2 Pölypussin ilmaisin, mekaaninen 3 Virtakatkaisin, kosketussäädin 4 Pölypussin ilmaisin, sähkökäyttöinen 5 Tehon ilmaisin 6 HEPA-suodattimen ilmaisin 7 Tehonsäädin 1-2-3, kosketussäädin 8 Virtakatkaisin 9 Pölypussin ilmaisin, sähkökäyttöinen 10 Tehon ilmaisin 11 HEPA-suodattimen ilmaisin 12 Virtakatkaisin ja tehonsäädin 1-2-3-4-5, kaukosäädin 13 Liukuventtiili 14 Seisontakiinnike 15 Johdonkelain 16 Avaus-/sulkemispainike, lisälaitetilan kansi 17 Aktiivihiilisuodatin 18 Esisuodatin 19 Pölypussi 20 Avaus-/sulkemispainike, pölysäiliö 21 Sähkösuuttimen liitäntä 22 Seisontakiinnike 23 Arvokilpi 24 HEPA-suodatin 25 Rakosuutin 26 Huonekalusuutin 27 Harjasuutin 28 Kovien lattiapintojen suutin (ei va- kiovarusteena kaikissa malleissa) 29 Yhdistelmäsuutin 30 Tehosuutin (ei vakiovarusteena kaikissa malleissa) 31 Sähkösuutin (lisävaruste) Tervetuloa Nilfiskin käyttäjäksi! Kiitos, että valitsit Nilfisk Extreme -imurin.
Sivu: 2
85 Extreme DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EN Turvallisuusohjeet • Älä käytä imuria ilman pölypussia ja oikein asennettuja suodattimia. • Tätä imuria ei ole tarkoitettu vaarallisten aineiden tai kaasun imemiseen. Imurin tällainen käyttö saattaa altistaa ihmisiä vakaville terveysriskeille. • Imuria ei saa käyttää veden tai mui- den nesteiden imemiseen. • Älä imuroi teräviä esineitä, kuten neuloja tai lasinpalasia. • Älä imuroi mitään palavaa tai sa- vuavaa, kuten savukkeita, tulitikku- ja tai kuumaa tuhkaa. • Käytä ja säilytä tätä imuria sisäti- loissa ja kuivassa ympäristössä, 0–60 °C. • Älä käytä imuria ulkona. • Älä käsittele imuria märillä käsillä. • Katkaise imurista virta, ennen kuin irrotat pistokkeen pistorasiasta. • Irrota pistoke tarttumalla itse pistok- keeseen. Älä vedä johdosta. Älä kanna tai vedä imuria johdosta. • Imuria ei saa käyttää, jos sen sähköjohdossa on merkkejä vauri- oista. Tarkista johto säännöllisesti vaurioiden varalta, erityisesti silloin, jos sitä on ruhjottu tai se on jäänyt oven väliin tai auton alle. • Älä käytä imuria, jos se vaikuttaa vialliselta. Jos imuri on pudotet- tu, vaurioitunut, jätetty ulos tai altistunut vedelle, tarkistuta imuri valtuutetussa huoltokeskuksessa. • Mekaanisiin laitteisiin tai sähkötur- valaitteisiin ei saa tehdä muutoksia. • Kaikki korjaukset on teetettävä valtuutetussa huoltokeskuksessa. • Käytä ainoastaan alkuperäisiä pölypusseja, alkuperäisiä suodatti- mia ja alkuperäisiä lisälaitteita, joita saa paikalliselta jälleenmyyjältä. Hyväksymättömien pölypussien ja suodattimien käyttö aiheuttaa takuun raukeamisen. • Ennen kuin alat vaihtaa pölypussia tai suodatinta, katkaise imurista virta ja irrota pistoke pistorasiasta tarttumalla itse pistokkeeseen. Älä vedä johdosta. • Älä käytä imuria leikkikaluna. Älä jätä imuria valvomatta lasten ulottu- ville. • Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen valtuuttaman huoltokeskuksen tai muun ammat- titaitoisen henkilön on vaihdettava se vaaratilanteiden välttämiseksi. • Lapset eivätkä fysiikaltaan, tunto- aisteiltaan tai henkiseltä kunnol- taan heikentyneet henkilöt saa käyttää tätä laitetta. Laitetta ei saa myöskään saa käyttää ilman asiantunte musta ja laitetuntemusta ennen ohjauksen tai opastuksen saamista. Lasten oleskellessa lait- teen läheisyydessä on valvottava, etteivät ne leiki laitteella ja heitä on opastet tava, ettei laitteella saa leikkiä. Laite täyttää EN 61000-3-11 - standardin vaatimukset ja se voidaan kytkeä sähköverkkoon, jos sähkönjakeluyhtiö sen sallii. Laitteen saa kytkeä sähköverkkoon vain, jos verkon impedanssi on alle 0,43 ohmia. Verkon impedanssin suuruutta voi tiedustella sähkönjakeluyhtiöltä. Jos verkon impedanssi on korkeampi, sähköverkon jännitteessä voi ilmetä hetkellisiä laskuja laitteen käynnistämisen tai käytön aikana. Se voi häiritä myös muiden laitteiden toimintaa aiheuttamalla esim. valojen vilkkumista erityisesti niissä laitteissa, jotka on kytketty samaan jakelujohtoon.
Sivu: 3
86 Extreme DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EN Käyttöohjeet Ennen imurin käyttämistä varmista, että imurin alapuolella olevaan arvokilpeen merkitty jännitteen volttilukema vastaa sähköverkon jännitettä. Imurin mukana toimitetaan pölypussi ja esisuodatin. Aloittaminen ja lopettaminen Aloittaminen Vedä johto imurin sisältä ja kytke imurin pistoke pistorasiaan. Eco, X100, X110 Virtakatkaisin. X150, X200, X210 Kosketussäädin, toisessa puoliskossa virtakatkaisin, toisessa puoliskossa tehonsäädin 1-2-3. X250, X300 Virtakatkaisin imurissa ja myös taivutettuun putkeen asennettu kaukosää- din, jossa on virtakat- kaisin ja tehonsäädin 1-2-3-4-5. Lopettaminen Katkaise imurista virta ja irrota pistoke pistorasiasta. Irrota pistoke tarttumalla itse pistokkeeseen. Älä vedä johdosta. Kosketussäätimellä varustetut mal- lit – X150, X200 ja X210 Tehon asetuksia on kolme. Käytössä oleva asetus näkyy näytössä. Kaukosäätimellä varustetut mallit – X250, X300 Tehon asetuksia on viisi. Käytössä oleva asetus näkyy näytössä. Letkun, putken ja suuttimien liittäminen 1. Aseta letkun liitin imuputkeen ja kierrä letkun liitintä myötäpäivään, kunnes se kiinnittyy paikalleen. 2. Liitä taivutettu putki putkeen ja kierrä putkia, kunnes ne kiinnittyvät napsahtaen toisiinsa. 3. Liitä putki suuttimeen ja kierrä niitä, kunnes ne kiinnittyvät napsahtaen toisiinsa. 4. Putki on teleskooppimallinen, joten voit säätää sen pituutesi mu- kaan. Pidennä tai lyhennä putkea haluamasi mittaiseksi vetämällä säätökahvaa. Osien irrottaminen • Irrota suutin putkesta painamalla painiketta. • Irrota taivutettu putki putkesta painamalla painiketta. • Irrota letkun liitin imuputkesta kier- tämällä letkun liitintä vastapäivään. 1
Sivu: 4
87 Extreme DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EN Pölypussin ja suodattimien vaihtaminen Pölypussin ja suodattimien koko ja laatu vaikuttavat imurin tehoon. Muiden kuin alkuperäisten pölypussien ja suodattimien käyttäminen saattaa rajoittaa ilmavirtausta, mikä voi aiheuttaa imurin ylikuumenemisen. Muiden kuin alkuperäisten pölypussien ja suodattimien käyttäminen aiheuttaa takuun raukeamisen. Pölypussin vaihtaminen Pölypussin ilmaisin osoittaa, milloin pölypussi on vaihdettava. Käytä aina alkuperäisiä pölypusseja. 1. Vapauta letkun liitin imuputkesta kiertämällä letkun liitintä vastapäi- vään ja irrottamalla se. 2. Avaa kansi painamalla painiketta. 3. Sulje pölypussi vetämällä pahviläp- pää. 4. Poista pölypussi. 5. Aseta uusi pölypussi imuriin sijoitta- malla pölypussin pahvilevy imuris- sa oleviin pölypussin ohjaimiin ja työntämällä se alas. 6. Levitä uusi pölypussi varovasti auki. Tarkista, että pölypussi on asennettu oikein. 7. Sulje kansi. 8. Aseta letkun liitin imuputkeen ja kierrä letkun liitintä myötäpäivään, kunnes se kiinnittyy paikalleen. 2 Esisuodattimen vaihtaminen Esisuodatin suojaa imurin moottoria imemällä mikrohiukkasia, jotka eivät pysy pölypussissa. Vaihda esisuodatin joka neljännen pölypussin jälkeen. Esisuodatin sijaitsee pölypussin taka- na. Käytä aina alkuperäisiä suodatti- mia. 1. Vapauta letkun liitin imuputkesta kiertämällä letkun liitintä vastapäi- vään ja irrottamalla se. 2. Avaa kansi painamalla painiketta. 3. Sulje pölypussi vetämällä pahviläp- pää. 4. Poista pölypussi. 5. Poista suodattimen pidike, johon esisuodatin on kiinnitetty. 6. Avaa suodattimen pidike. 7. Poista esisuodatin 8. Asenna uusi esisuodatin ja sulje suodattimen pidike. Tarkista, että esisuodatin on asennettu oikein pidikkeeseen. 9. Aseta suodattimen pidike tappiin ja työnnä suodattimen pidike paikal- leen. 10.Aseta uusi pölypussi imuriin sijoit- tamalla pölypussin pahvilevy imu- rissa oleviin pölypussin ohjaimiin ja työntämällä se alas. 11.Levitä uusi pölypussi varovasti auki. Tarkista, että pölypussi on asennettu oikein. 12.Sulje kansi. 13.Aseta letkun liitin imuputkeen ja kierrä letkun liitintä myötäpäivään, kunnes se kiinnittyy paikalleen. 3
Sivu: 5
88 Extreme DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EN Aktiivihiilisuodattimen vaihtaminen Aktiivihiilisuodatin poistaa imurin poistoilmasta pahan hajun. Vaihda aktiivihiilisuodatin 1–2 kertaa vuo- dessa. Aktiivihiilisuodatin sijaitsee pölypussin ja esisuodattimen takana. Käytä aina alkuperäisiä pölypusseja ja suodattimia. 1. Vapauta letkun liitin imuputkesta kiertämällä letkun liitintä vastapäi- vään ja irrottamalla se. 2. Avaa kansi painamalla painiketta. 3. Sulje pölypussi vetämällä pahviläp- pää. 4. Poista pölypussi. 5. Poista suodattimen pidike. 6. Poista vanha aktiivihiilisuodatin. 7. Asenna uusi aktiivihiilisuodatin. 8. Aseta suodattimen pidike tappiin ja työnnä suodattimen pidike paikal- leen. 9. Aseta pölypussi. Jos pölypussi on suljettu, avaa se työntämällä pöly- pussin pahviläppä alas. Tarkista, että pölypussi on asennettu oikein. 10.Sulje kansi. 11.Aseta letkun liitin imuputkeen ja kierrä letkun liitintä myötäpäivään, kunnes se kiinnittyy paikalleen. HEPA-suodattimen vaihtaminen HEPA-suodatin suodattaa imurin pois- toilmasta mikrohiukkaset, jotka eivät pysy pölypussissa. HEPA-suodatinta ei voi puhdistaa harjaamalla tai pese- mällä. Malleissa X150, X200, X210, X250 ja X300 on HEPA-suodattimen ilmaisin, joka osoittaa, milloin HEPA-suodatin on vaihdettava. Käytä aina alkuperäisiä pölypusseja ja suodattimia. 1. Avaa imurin alapuolella oleva kansi kolikolla tai ruuvitaltalla. 2. Poista HEPA-suodatin. 3. Aseta imuriin uusi HEPA-suodatin. Tarkista, että HEPA-suodatin on asennettu oikein. 4. Aseta kansi takaisin ja sulje se kolikolla tai ruuvitaltalla. 4 Imutehon säätäminen Taivutetun putken liukuventtiilillä varustetut mallit – Eco, X100, X110, X150, X200 ja X210 Imuteho on suurin, kun liukuventtiili on kiinni. Imuteho on pienin, kun liukuventtiili on kokonaan auki. Säädä imuteho siirtä- mällä liukusäädin haluamaasi asentoon. Kolmiportaisella säätimellä varustetut mal- lit – X150, X200 ja X210 Imutehoa sääde- tään liukuvent- tiilillä ja myös imurin kosketussäätimellä. Viisiportaisella säätimellä varustetut mallit – X250, X300 Imutehoa sääde- tään taivutettuun putkeen sijoitetulla kaukosäätimellä. Letkun kahva, jossa on kaukosää- din, pariston vaihto, paristotyyppi CR2032 1. Irrota kaukosää dinyksikkö pienel- lä, litteällä työka- lulla. 2. Poista vanha paristo ja korvaa se uudella CR2032-paristolla. 3. Asenna sää- dinyksikkö huo- lelli sesti takaisin letkun kahvaan työntämällä se takaisin paikalleen kahvaan. 5 5b Eco, X100, X110, X150, X200, X210 X250, X300 X150, X200, X210
Sivu: 6
89 Extreme DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EN Puhdistusohjeet Säädä imuteho mallin mukaan kos- ketussäätimellä tai kaukosäätimellä tai taivutettuun putkeen sijoitetulla liukuventtiilillä. Rakosuutin Käytä rakosuutinta, kun imuroit ahtaita paikkoja. Huonekalusuutin Käytä huonekalusuutinta, kun imuroit verhoiltuja huonekaluja. Harjasuutin Käytä harjasuutinta, kun imuroit verho- ja ja ikkunalautoja. Kovien lattiapintojen suutin Käytä kovien lattiapintojen suutinta, kun imuroit kovia lattioita. Yhdistelmäsuutin Säädä yhdistelmäsuutin lattian tyypin mukaan. Tehosuutin Käytä tehosuutinta, kun haluat puhdis- taa mattoja tehokkaasti. Sähkösuutin Käytä sähkösuutinta, kun haluat puh- distaa mattoja syvältä. Rakosuutin, Huonekalusuutin, Harjasuutin, Avaa kansi painamalla painiketta lisälaitetilan kansi. Sulje kansi. Imurin mukana toimitettavien suuttimien tyypit saattavat vaihdella mallikohtaisesti. Putken ja suuttimen asettaminen seisonta-asentoon Imurissa on kaksi seisontauraa. Toinen ura on imurin alapuolella. Sitä käytetään, kun imuri seisoo taka- osansa varassa. Toinen ura on imurin takaosassa. Sitä käytetään, kun imuri seisoo pyörillään. Valmiustila Mallit X150, X200, X210, X250 ja X300 siirtyvät automaattisesti valmi- ustilaan, kun suutin painetaan imurin takaosassa olevaan seisontauraan. Lämpösulake Imurissa on lämpösulake, joka estää imuria ylikuumenemasta. Jos läm- pösulake laukeaa, imurista katkeaa automaattisesti virta. Tällöin imurin moottorin on annettava jäähtyä ennen imurin käynnistämistä uudelleen. Uudelleenkäynnistäminen 1. Katkaise pölynimurista virta ja irrota pistoke pistorasiasta. 2. Tarkista, että mikään ei estä taivutetun putken, letkun, putken, suuttimen, pölypussin tai suodatti- mien läpi kulkevaa ilmavirtausta. 3. Anna imurin jäähtyä. 4. Kytke pistoke uudelleen pistorasi- aan ja paina käynnistyspainiketta. Imuri käynnistyy vasta silloin, kun se on riittävästi jäähtynyt. Jos imuri ei käynnisty, katkaise siitä virta ja irrota pistoke pistorasiasta. Yritä uudelleen jonkin ajan kuluttua. VAROITUS Jos sähköjohto kelataan sisään automaattisesti, on toimittava varovaisesti, sillä pistoke voi heilua edestakaisin kelaamisen loppuvaiheessa. On suositeltavaa pitää kiinni pistokkeesta, kun johto kelataan sisään. 6 9 7 8 13 10 11 12
Sivu: 7
90 Extreme DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EN Huolto ja kunnossapito • Säilytä imuria sisätiloissa ja kuivas- sa paikassa. • Vaihda esisuodatin joka neljännen pölypussin jälkeen. Pölypussipak- kauksessa on neljä pölypussia ja yksi esisuodatin. • Puhdista imurin pinta kuivalla lii- nalla tai kostealla liinalla, johon on lisätty hieman puhdistusainetta. • Tilaa alkuperäisiä lisälaitteita pai- kalliselta jälleenmyyjältä. • Huolto – ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään. Kierrättäminen ja romuttaminen Kierrätä pakkausmateriaali ja romuta imuri paikallisten viranomaisten suosi- tusten mukaisesti. Leikkaa johto mahdollisimman lyhyek- si, jotta romutettavaksi tarkoitettu imuri ei vahingoittaisi ketään. Ympäristön huomioon ottaminen Tämän imurin suunnittelussa on otettu huomioon ympäristönäkökohdat. Kaikki muoviosat on merkitty kierrätys- tä varten. Vastuu Nilfisk kieltäytyy kaikesta vastuusta, joka koskee imurin väärästä käytös- tä tai muuttamisesta aiheutuneita vahinkoja. Tiedot Lisätietoja on www-sivustossa osoit- teessawww.nilfiskextreme.com Takuut Takuu saattaa vaihdella maakohtai- sesti. Paikallinen jälleenmyyjä antaa lisätietoja. Vianmääritys Ainoastaan valtuutettu huoltokeskus saa korjata tai huoltaa imurin sähköo- sia, kuten johtoa tai moottoria. Imuri ei käyn- nisty. Tarkista, että pistoke on kytketty kunnolla pistorasiaan. Rakennuksessa on saattanut laueta sulake, jolloin se on vaihdettava. Johto tai pistoke on saattanut vaurioitua, jolloin se on korjautettava valtuutetussa huol- tokeskuksessa. Imuteho on heikentynyt. Pölypussi saattaa olla täynnä, jolloin se on vaihdettava. Katso ohjeita. Esis- uodatin, HEPA-suo- datin tai aktiivihiilis- uodatin saattaa olla tukossa, jolloin se on vaihdettava. Katso ohjeita. Taivutettu putki, letku, putki tai suutin saattaa olla tukossa, jolloin se on puhdistettava. Imuri pysähtyy. Lämpösulake on saattanut laueta. Katso ohjeet. Lisälaite – sähkösu- utin saattaa olla tukossa. Katkaise imurista virta ja irrota pistoke pistorasiasta. Puhdista suutin.
Sivu: 8
91 Extreme DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EN Takuu ja huolto Tällä Nilfisk Extreme -sarjan imuril- la on viiden (5) vuoden takuu, joka kattaa imurin moottorin, johdonkelai- men, kytkimen ja kotelon. Suuttimilla, suodattimilla, letkuilla, putkilla ja muilla lisälaitteilla on kahdentoista kuukau- den takuu, joka kattaa valmistusviat, mutta ei kulumisen aiheuttamia vikoja. Takuun perusteella korvataan varaosat ja työkustannukset, jotka liittyvät imurin tavallisessa kotikäytös- sä mahdollisesti ilmenneiden imurin valmistusvikojen ja materiaalivikojen korjaamiseen. Takuuseen perustuva palvelu suori- tetaan ainoastaan, jos ostaja pystyy todistamaan, että vika ilmeni tuotteen takuuaikana (todisteena asianmu- kaisesti täytetty takuutodistus tai tulostettu/leimattu ostopäivämäärän ja tuotteen tyypin sisältävä kassakuitti). Lisäksi edellytetään, että imuri ostettiin uutena tuotteena ja että tuotteen jäl- leenmyyjänä toimi Nilfisk-Advance. Vikojen korjaamiseksi asiakkaan tulee luovuttaa imuri jälleenmyyjälle, jolta se ostettiin, tai suoraan Nilfisk-Advancelle asiakkaan omalla kustannuksella. Mahdollisesti tarvittujen korjausten jäl- keen imuri palautetaan jälleenmyyjälle tai asiakkaan kotiosoitteeseen Nilfisk- Advancen vastuulla ja kustannuksella. Takuun piiriin eivät kuulu: • Lisälaitteiden ja suodattimien nor- maali kuluminen. • Virheellisen käytön suorana tai epäsuorana seurauksena olevat viat tai vauriot, kuten kivimurskan, kuuman tuhkan tai maton hajus- tepulverin imuroimisesta imurille aiheutuneet viat tai vauriot. • Väärinkäyttö, laiminlyöty tai puut- teellinen kunnossapito, jotka on kuvattu kohdassa Käyttöohjeet . Takuu ei myöskään kata vahinkoja, jotka aiheutuvat imurin virheellisestä tai riittämättömästä kokoonpanosta eli kokoamisesta tai liittämisestä, eikä vahinkoja, jotka aiheutuvat tulesta, salamaniskusta tai epätavallisista jännitteen vaihteluista tai muista mahdollisista sähköhäiriöistä, kuten käyttöympäristön sähköverkon vialli- sista sulakkeista tai viallisista sähkö- asennuksista, eikä myöskään yleensä vikoja tai vaurioita, joita Nilfisk-Advan- ce pitää muiden kuin valmistus- tai materiaalivikojen aiheuttamina. Takuu mitätöityy seuraavissa tapauksissa: • Vika aiheutuu muiden kuin alku- peräisten Nilfisk-pölypussien ja suodattimien käyttämisestä. • Tunnusnumero on poistettu imuris- ta. • Imurin on korjannut muu kuin Nil- fiskin valtuuttama jälleenmyyjä tai huoltopiste. • Imuria käytetään kaupallisessa ympäristössä, tai imuri on muussa kuin kotikäytössä. Tällöin imuria käyttävät esimerkiksi rakennus- urakoitsijat, siivousurakoitsijat tai ammatinharjoittajat. Takuu on voimassa seuraavissa maissa: Tanska, Ruotsi, Norja, Iso-Britannia, Irlanti, Belgia, Hollanti, Ranska, Saksa, Puola, Venäjä, Itävalta, Sveitsi, Espanja, Portuga- li, Viro, Latvia, Liettua, Unkari, Kreikka, Slovenia,Slovakia,Tsekin tasavalta,Italia, Suomi, Australia ja Uusi-Seelanti.

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta Nilfisk Extreme X300, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Nilfisk Extreme X300 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Nilfisk Extreme X300 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta Nilfisk Extreme X300

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen Nilfisk Extreme X300 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Nilfisk
  • Tuote: Imurit
  • Malli/nimi: Extreme X300
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen