E 140.3-9 DP X-TRA

Nilfisk E 140.3-9 DP X-TRA käyttöohjeet

E 140.3-9 DP X-TRA

Käyttöopas tuotteelle Nilfisk E 140.3-9 DP X-TRA kielellä Suomalainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 22 sivua.

Sivu: 1
67 Käännös alkuperäisestä Ohjeet EN DA NO SV FI DE FR NL IT ES PT EL TR CS HU PL HR SL SK LV LT ET RU ZH Sisältö 1 Johdanto .................................................................................................... 68 1.1 Ohjeissa käytetyt symbolit ................................................................................68 2 Varotoimenpiteet ja työskentelytekniikat................................................ 68 3 Ennen painepesurin käyttämisen aloittamista ....................................... 74 3.1 Työntökahvan, letkutelineen, sekä letkukelan asentaminen.............................74 3.2 Pikaliitoksen asentaminen ................................................................................74 3.3 Teleskooppikahva .............................................................................................74 4 Painepesurin käyttäminen........................................................................ 75 4.1 Paineletkun yhdistäminen.................................................................................75 4.2 Suihkusuuttimen ja Click&Clean-suuttimien kiinnittäminen ..............................75 4.3 Vesiliitäntä.........................................................................................................75 4.4 Painepesurin käynnistäminen...........................................................................76 4.5 TORNADO® PR-suuttimen paineensäädin.......................................................76 4.6 Käyttö kiinnitettynä paikoilleen..........................................................................76 5 Sovelluskohteet ja työskentelyme netelmät ........................................... 77 5.1 Yleistä...............................................................................................................77 5.2 Tavalliset käyttökohteet ....................................................................................78 6 Painepesurin käyttämisen jälkeen........................................................... 79 6.1 Painepesurin pysäyttäminen.............................................................................79 7 Kunnossapito............................................................................................. 79 8 Ongelmanratkaisu ..................................................................................... 80 9 Lisävarusteet sekä pesuaineet................................................................. 80 10 Takuuehdot................................................................................................. 81 11 Tekniset tiedot............................................................................................ 81 12 Vakuutus..................................................................................................... 82
Sivu: 2
68 EN DA NO SV FI DE FR NL IT ES PT EL TR CS HU PL HR SL SK LV LT ET RU ZH Käännös alkuperäisestä Ohjeet 1 Johdanto 1.1 Ohjeissa käytetyt symbolit Tässä käyttöohjeessa selostetaan kaikki painepesurin ja sen osien symbolit. Tällä symbolilla merkittyihin turvaohjeisiin on kiinnitettävä huomiota henkilö- tai omaisuusva- hinkojen välttämiseksi. Toimi varovaisesti, jos laite tai sen osat ovat vaarassa vaurioitua. Tämä symboli ilmaisee vihjeitä ja ohjeita, jotka helpottavat työtä ja varmistavat painepesurin turvallisuuden. 2 Varotoimenpiteet ja työskentelytekniikat Lue tämä käyttöohje perusteellisesti ennen laitteen käynnistämistä ensimmäistä kertaa. Säilytä nämä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Varoitus! • Aerosolien hengittäminen sisään voi olla haitallista terveydelle. Jos mahdollista, käytä aerosolien muo- dostumisen estävää suojalaitetta, joka esimerkiksi peittää suulakkeen. Suojaudu aerosoleilta käyttämällä vähintään luokan FFP 2 hengityssuojainta. • Virtaliitäntä ja laitteen tuottama korkea paine ovat pääasialliset vaarat. • Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki koneella. • Ennen laitteen käynnistämistä ensimmäistä kertaa tar- kista se huolellisesti vikojen varalta. Jos löydät vikoja, älä käynnistä laitetta vaan ota yhteys Nilfisk-jälleen- myyjään. Sähköjohdon eristeessä ei saa olla vikoja eikä halkeamia. Jos sähköjohto on vaurioitunut, anna Nilfisk-jälleenmyyjän vaihtaa se. • Käyttäjän ja kaikkien puhdistettavan kohteen läheisyy- dessä oleskelevien henkilöiden on suojauduttava puh- distamisen aikana irtoavalta lialta. • Irrota pistoke pistorasiasta puhdistamisen tai kunnos- sapidon ajaksi, vaihdettaessa osia tai otettaessa lait- teessa käyttöön toinen toiminto. • Ota kansalliset turvamääräykset huomioon, kuten henkilöstön tapaturma- ja sosiaalivakuutus sekä työterveys- ja turvallisuusviranomaisten ja muiden or- ganisaatioiden määräykset. 
Sivu: 3
69 EN DA NO SV FI DE FR NL IT ES PT EL TR CS HU PL HR SL SK LV LT ET RU ZH Käännös alkuperäisestä Ohjeet Tarvikkeet ja varaosat • Käytä vain alkuperäisiä Nilfiskin tai sen hyväksymiä varaosia. Näin varmistat laitteen turvallisuuden. • Korkeapaineletkut ja liitokset ovat tärkeitä laitteen tur- vallisuuden kannalta. Käytä ainoastaan Nilfiskin suo- sittelemia letkuja ja liitoksia. Fyysiset, aisti- tai muut rajoitukset • Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten eikä fyysisesti, sensorisesti tai henkisesti rajoittuneiden tai kokemat- tomien henkilöiden käyttöön. • Alkoholia, lääkkeitä tai huumausaineita käyttäneet eivät saa käyttää laitetta. Käyttökohteet Tämä laite on tarkoitettu kotikäyttöön esimerkiksi • auton, moottoripyörä, veneen, asuntovaunun, teras- sin, kiveysten, puuosien, tiilimuurausten, grillin, puu- tarhahuonekalujen tai ruohonleikkurin puhdistamise- en. Muunlainen käyttäminen on kielletty. Nilfisk ei vastaa virheellisen käyttämisen aiheuttamista vahingoista. Käyttäjä on vastuussa virheellisen käyttämisen seu- rauksista. Lisäksi oikea käyttäminen edellyttää huol- tamista ja korjaamista tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. Vaatetus ja varustus Suojaa aina itsesi käyttäessäsi laitetta. • Käytä liukumattomilla pohjilla varustettuja jalkineita. • Käytä suojalaseja, kuulonsuojaimia ja suojavaatteita käytön aikana. Painepesurin kuljettaminen • Jos laitetta kuljetetaan ajoneuvossa tai sen päällä, se on kiinnitettävä esimerkiksi hihnoilla, jotta se ei pääse liikkumaan eikä kaatumaan. • Nilfisk suosittelee, että laite asetetaan vaaka-asento- on takaosa alaspäin, kun sitä kuljetetaan ajoneuvossa  
Sivu: 4
70 EN DA NO SV FI DE FR NL IT ES PT EL TR CS HU PL HR SL SK LV LT ET RU ZH Käännös alkuperäisestä Ohjeet tai sen päällä. Pesuaineet • Tässä laitteessa on käytettävä vain Nilfiskin toimit- tamia tai suosittelemia puhdistusaineita. Muiden puh- distusaineiden tai -kemikaalien käyttäminen voi vai- kuttaa laitteen toimintaan. Ennen työn aloittamista Laitteen tarkastaminen • Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai tärkeät osat, kuten turvalaitteet, paineletku, ruiskukahva tai ruisku- tuslaitteet, ovat kuluneet tai vahingoittuneet. • Ruiskukahvan liipaisimen tulee liikkua helposti ja pal- autua automaattisesti alkuasentoon, kun se vapaute- taan. • Pidä paineletku ja ruiskutuslaite aina hyvässä kunnos- sa ja puhtaina, jotta sen osat liikkuvat helposti. Kokoa osat oikein. Sähköliitäntä Varoitus! Vähennä sähköiskun vaaraa. • Sähkönsyötön taajuuden ja jännitteen tulee vastaa laitteen tyyppikilvessä näkyvää merkintää. • Yhdistä laite vain pätevän sähköasentajan asen- tamaan pistorasiaan. Sen on täytettävä IEC 60364-1-määräykset. • On suositeltavaa, että laitteen sähköliitännässä on vi- kavirtakytkin, joka katkaisee virransyötön, jos vikavirta ylittää 30 mA 30 ms:n ajan. • Puutteelliset jatkojohdot voivat olla vaarallisia. Jos jat- kojohtoa käytetään, sen on sovelluttava ulkokäyttöön. Liitäntä on pidettävä kuivana ja irti maasta. • Jos tarvitaan sähköjohtoa, Nilfisk suosittelee johtoke- lan käyttämistä, joka pitää pistorasian vähintään 60 mm:n korkeudella maasta. • Kelaa jatkojohto aina kokonaan ulos kelalta, jotta se ei ylikuumene. Jatkojohtojen pituuden ja poikkipinta-alan 
Sivu: 5
71 EN DA NO SV FI DE FR NL IT ES PT EL TR CS HU PL HR SL SK LV LT ET RU ZH Käännös alkuperäisestä Ohjeet on täytettävä alla näkyvät vaatimukset. 1,0 mm² Enintään 12,5 m 1,5 mm² Enintään 20,0 m 2,5 mm² Enintään 30,0 m • Jos virtajohto on vahingoittunut, se on vaaran välttä- miseksi vaihdatettava Nilfiskin valtuuttamassa huolto- korjaamossa tai valtuutetulla ammattilaisella. Vesiliitäntä • Tämän painepesurin saa yhdistää vesijohtoverkkoon vain riittävän tehokkaan BA-tyyppisen takaiskuventti- ilin avulla, jonka on täytettävä EN 60335-2-79 -vaati- mukset. • Takaiskuventtiilin voi tilata. Tilausnumero on 106411177. • Kun juomavesi on virrannut takaiskuventtiilin läpi, sitä ei enää katsota juomakelpoiseksi. • Jos painepesuri imee vettä esimerkiksi sadevesiasti- asta, takaiskuventtiiliä ei tarvita. Lisätietoja on Yhdi- stäminen paineettomaan vedensyöttöön -kohdassa. TÄRKEÄÄ! • Käytä vain puhdasta vettä. • Jos syöttöveteen voi päästä hiekkaa esimerkiksi oma- sta kaivosta, on asennettava lisäsuodatin. Työn ollessa meneillään Varoitus! • Älä käytä laitetta paikassa, jossa on räjähdysvaara. Jos mielessäsi on kysymyksiä, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin. • Asbestia sisältäviä pintoja ei saa puhdistaa painepe- surilla. • Painepesurilla ei saa ruiskuttaa esimerkiksi polttoai- netta, lämmitysöljyä, tinneriä tai asetonia sisältäviä nesteitä. Ne voivat vaurioittaa laitteessa käytettyjä materiaaleja. Tällainen neste syttyy ja räjähtää her- kästi ja on myrkyllistä. • Älä suuntaa vesisuihkua kohti itseäsi tai muita edes 
Sivu: 6
72 EN DA NO SV FI DE FR NL IT ES PT EL TR CS HU PL HR SL SK LV LT ET RU ZH Käännös alkuperäisestä Ohjeet vaatteiden tai jalkineiden puhdistamiseksi. Muutoin on olemassa loukkaantumisvaara. • Älä koskaan suuntaa vesisuihkua lemmikki- tai muihin eläimiin. • Älä suuntaa vesisuihkua jännitteisiä sähkölaitteita tai laitetta itseään kohti. Muutoin on olemassa oikosulun vaara. • Pitele suihkusuutinta tiukasti molemmilla käsillä. Käytön aikana suihkusuuttimeen vaikuttaa jopa 16,4 Newtonin voima. • Painepesuria ei saa käyttää, jos lämpötila alittaa 0 °C. • Älä käynnistä jäätynyttä laitetta. Takuu ei kata jääty- misen aiheuttamia vaurioita. • Varmista aina, että jalansija on vakaa ja turvallinen. • Pidä laite mahdollisimman kaukana puhdistettavasta kohteesta. • Pidä suutin riittävän kaukana puhdistettavasta pin- nasta, jotta siihen ei kohdistu liian suuri paine. Mu- utoin pinta voi vaurioitua. • Laitetta on käytettävä pystyasennossa. • Älä peitä laitetta äläkä käytä sitä, jos ilmanvaihto on puutteellinen. • Jos laitetta ei käytetä viiteen minuuttiin, aseta virtakyt- kin asentoon “O” (1). Työn päätteeksi VAROITUS! • Katkaise virta ja irrota pistoke pistorasiasta työn päätyttyä tai jos laite jätetään ilman valvontaa. • Irrota laitteen ja vedensyötön välinen vedensyöttö- letku. • Kelaa sähköjohto ja paineletku kiepille, jotta johto, pi- stoke, paineletku ja liitokset eivät vaurioidu. • Tyhjennä käytön jälkeen pumppu, letku ja varusteet vedestä ennen laitteen viemistä säilytykseen. 
Sivu: 7
73 EN DA NO SV FI DE FR NL IT ES PT EL TR CS HU PL HR SL SK LV LT ET RU ZH Käännös alkuperäisestä Ohjeet Huolto ja korjaus VAROITUS! • Irrota pistoke pistorasiasta ennen huoltoa, korjaamista ja puhdistamista. • Korjaustyöt on teetettävä Nilfiskin valtuuttamassa hu- oltokorjaamossa käyttämällä Nilfiskin varaosia. • Älä yritä tehdä huoltoja, joita ei ole kuvattu näissä käyttöohjeissa. • Jos laite ei käynnisty tai pysähdy, jos se tärisee, jos paine vaihtelee, jos moottorissa esiintyy käyntihäiriö, jos sulake palaa tai jos vettä ei tule, tutustu käyttöo- hjeen ongelmanratkaisukaavioon. Jos ilmenee muita ongelmia, ota yhteys paikalliseen Nilfisk-jälleenmyy- jään. Painepesurin kierrättäminen Tee käytöstä poistettu laite heti käyttökelvottomaksi. • Irrota pistoke pistorasiasta. • Katkaise sähköjohto. Älä hävitä sähkölaitteita talousjätteenä. WEEE nouda- tettavan direktiivin 2012/19/EC mukaan käytetyt vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet on toimitettava kierrätettä- viksi ympäristöystävällisesti. Saat lisätietoja paikallisilta viranomaisilta tai lähimmältä jälleenmyyjältä.
Sivu: 8
74 EN DA NO SV FI DE FR NL IT ES PT EL TR CS HU PL HR SL SK LV LT ET RU ZH Käännös alkuperäisestä Ohjeet 3 Ennen painepesurin käyttämisen aloittamista Purkamisesta pakkauksesta kerrotaan pikaoppaassa. Kuvissa kerrotaan osista ja laitteen valmistelemisesta käyttämistä varten. Osat 1. Käynnistys- ja sammutuskytkin 2. Vedensyöttö ja suodatin 3. Korkeapaineliitäntä 4. Paineletku 5. Sähköjohto 6. Click&Clean-suihkusuutin 7. Lukittava ruiskukahva (7a) 8. Click&Clean Tornado PR -suutin 9. Click&Clean Powerspeed -suutin 10. Vaahtoruisku 11. Suuttimenpuhdistustyökalu 12. Letkukela (lisävaruste) 13. Tyyppikilpi 14. Kärrykahva (teleskooppikahva) 15. Letkukoukku 16. Kuusioavain aisan ja kiinnikkeen asentamista varten 17. Teleskooppikahvan painike 18. Käännettävä johtokoukku 19. Pikaliitos 3.1 Työntökahvan, letkutelineen, sekä letkukelan asentaminen Kärryn kahvan ja letkukoukun kiinnittäminen (vakiomallit) A1 Paina kärryn kahva (14) kahden metalliputken päälle. Varmista, että kahva on kiinnitetty kuvassa näkyvällä tavalla. Kiinnitä ruuvit muttereihin. Varmista, että ruuvit menevät ka- hvan ja putken läpi. A2 Kiinnitä letkukoukku (15) koneeseen kahdella ruuvilla.. Letkukelan kahvan kiinnittäminen (mallit, joissa on letkukela) A3 Kiinnitä letkukoukun kahva kärryjen kahvaan (ruuveja ei tarvita). 3.2 Pikaliitoksen asentaminen A4 Kun asennat pikaliitoksen ensimmäistä kertaa, tarkista, että tehtaalla asennettu suodatin (2a) on vedensyöttöputkessa. A5 Ruuvaa pikaliitos tiukasti kiinni vedensyöttöön (2). TÄRKEÄÄ! Vedenotossa on aina oltava suodatin, sillä hiekka, kalkkikivi ja muut epäpuhtaudet vahingoit- tavat pumpun venttiileitä. Suodatin on asennettu paikalleen tehtaalla. Laitteen takuu raukeaa, jos suodatin on poistettu. 3.3 Teleskooppikahva A6 Laitteessa on teleskooppikahva. Voit nostaa tai laskea kahvaa painamalla nuppia ja siir- tämällä kahvaa ylös- tai alaspäin. Kahvan on oikeassa asennossa, kun kuuluu napsah- dus.  A
Sivu: 9
EN DA NO SV FI DE FR NL IT ES PT EL TR CS HU PL HR SL SK LV LT ET RU ZH 75 Käännös alkuperäisestä Ohjeet 4 Painepesurin käyttäminen Painepesurin käyttämisestä kerrotaan pika-asennusoppaassa. 4.1 Paineletkun yhdistäminen B1 Kiinnitä paineletku (4) ruiskutuskahvaan (7). Voit irrottaa korkeapaineletkun ruiskutuska- hvasta painamalla salpaa (A). B2 Kiinnitä paineletku ulostuloon (3). 4.2 Suihkusuuttimen ja Click&Clean-suuttimien kiinnittäminen B3 Paina suihkusuutin (6) kiinni ruiskukahvaan ja ruuvaa se kiinni. HUOMAUTUS! Suihkusuuttimessa on sisäinen matalapainesuutin, jonka avulla voidaan huuhdella likaa. B4 Kun kiinnität suuttimen (8, 9), paina se suihkusuuttimeen. TÄRKEÄÄ! Kun kiinnität Click & Clean -suuttimen, suihkusuuttimen viereisen salvan on työnnyttävä ulos. Suuttimen täytyy pysyä tässä asennossa, kun sitä vedetään. B5 Paina vaahtosuutin (10) suihkusuuttimeen (6). HUOMAUTUS! Suihkusuuttimessa on kääntyvä lukko, joka on asetettava Click & Clean -suihkusuuttimeen. Voit irrottaa Click & clean -suuttimen vaahtosuuttimesta painamalla salpaa. TÄRKEÄÄ! Ennen puhdistamisen aloittamista tarkista, että laite on pystyasennossa tasaisella alustalla. Älä aseta laitetta korkeaan ruohikkoon! 4.3 Vesiliitäntä TÄRKEÄÄ! Paineistetun vedensyötön yhdistäminen Vedensyötön paine saa olla enintään 1 MPa / 10 baaria. Lämpötila saa olla enintään 40 °C. Lisätietoja on tyyppikilvessä. Laite voidaan yhdistää vedensyöttöön tavallisen ½ tuuman puu- tarhaletkun avulla, jonka pituus on 10–25 metriä. B6 Tarkista, että vedensyöttöputkessa on suodatin, joka ei ole tukossa. B7 Yhdistä vesiletku vedensyöttöön pikaliittimen avulla. Avaa vedentulo. Jos laite yhdistetään juomakelpoisen veden syöttöön, on noudatettava kansallisia ja paikallisia määräyksiä. Anna veden valua syöttöletkun läpi ennen sen yhdistämistä laitteeseen, jotta laitteeseen ei pääse hiekkaa eikä likaa. B8 Katkaise vedentulo.Yhdistä vesiletku vedensyöttöön pikaliittimen avulla. Paineettoman vedensyötön yhdistäminen Laitetta voi käyttää myös imevänä. Se voi imeä vettä esimerkiksi sadevesiastiasta, säiliöstä tai vesistöstä. Takaiskuventtiiliä ei tarvita, jos laite yhdistetään muuhun vedensyöttöön kuin vesi- johtoon. B   
Sivu: 10
76 EN DA NO SV FI DE FR NL IT ES PT EL TR CS HU PL HR SL SK LV LT ET RU ZH Käännös alkuperäisestä Ohjeet Jos laite yhdistetään paineistamattomaan vedensyöttöön, käytä aina suodatinta, jotta laitte- eseen ei imetä epäpuhtauksia. Letkun pituus saa olla enintään 3 metriä, ja sen läpimitan on oltava vähintään ½ tuumaa. Näiden vaatimusten täyttymiseksi Nilfisk suosittelee, että käytät alkuperäistä Nilfisk-imulet- kusarjaa. Laite pystyy imemään vettä 50 cm sen pintaa korkeammalle. • Aseta laite enintään 0,5 metriä veden pintaa korkeammalle. Irrota paineletku ulostulosta. • Tarkista, että syöttösuodatin on paikallaan. Yhdistä imuletkusarja. Varmista, että syöttö- liitäntä on tiukalla. • Käynnistä laite painamalla käynnistys- ja sammutuskytkin (1) asentoon I. • Odota, kunnes vettä suihkuaa ulostulosta tasaisesti. • Katkaise laitteesta virta. Kiinnitä paineletku (4), ruiskutuskahva ja suihkusuutin. • Käynnistä laite uudelleen ja aktivoi ruiskukahvan liipaisin. 4.4 Painepesurin käynnistäminen TÄRKEÄÄ! Yhdistäminen virransyöttöön Sähkönsyötön taajuuden ja jännitteen tulee vastaa laitteen tyyppikilvessä (14) näkyvää jänni- tettä ja taajuutta. Yhdistä painepesuri virransyöttöön. Suurin sallittu impedanssi on = 0,29+j0,18 Ω (Zmax). Jos laite yhdistetään sähkönsyöttöön, jonka impedanssi enintään tämä, ota yhteys sähköntoimit- tajaan. B9 Työnnä pistoke pistorasiaan. B10 Avaa vedentulo. B11 Vapauta liipaisimen lukitus (7a). Jos laite jätetään ilman valvontaa, katkaise virta ja lu- kitse liipaisin. B12 Paina ruiskukahvan liipaisinta. Anna vettä tulla ulos, kunnes ilma on poistunut vesiletku- sta. B13 Käynnistä laite painamalla käynnistys- ja sammutuskytkin asentoon I. B14 Aktivoi ruiskukahvan liipaisin. Kun vapautat ruiskukahvan liipaisimen, laite pysähtyy auto- maattisesti. Laite käynnistyy uudelleen, kun painat ruiskukahvan liipaisinta. 4.5 TORNADO® PR-suuttimen paineensäädin B15 Painetta voidaan säädellä TORNADO® PR -suuttimen paineensäätimen avulla. 4.6 Käyttö kiinnitettynä paikoilleen B16 Jos painepesurin kiinnitetään seinään erityisen ripustuskoukun avulla, sitä voidaan käyt- tää paikalleen seinään kiinnitettynä puhdistuslaitteena. Kiinnitä koukku vain kestävään seinään. Valitse ruuvien pituus ja tulppien koko seinän tyypin mukaan. B17 Puutarha- ja vanneharjan (a), vaahtosuuttimen (b) ja Click & Clean harjan (c) ja Click & Clean vaahtosuutin (d) voi säilyttää seinäkoukussa. Tärkeää: Seinäkoukun kantavuus on enintään 30 kg.    
Sivu: 11
EN DA NO SV FI DE FR NL IT ES PT EL TR CS HU PL HR SL SK LV LT ET RU ZH 77 Käännös alkuperäisestä Ohjeet 5 Sovelluskohteet ja työskentelyme netelmät 5.1 Yleistä Tehokas painepesu edellyttää muutamien ohjeiden noudattamista ja kokemusta tietyistä puh- distustehtävistä. Oikein valitut varusteet ja puhdistusaineet lisäävät painepesurin tehoa. Seura- avassa jaksossa on perustietoja puhdistamisesta. 5.1.1 Puhdistusaine ja vaahto Vaahto tai puhdistusaine on levitettävä kuiville pinnoille, jotta kemikaali pääsee suoraan ko- sketukseen lian kanssa. Levitä puhdistusainetta esimerkiksi auton pinnoille alhaalta ylös, jotta ei synny muita puhtaampia alueita, jolloin puhdistusaine väkevöityy ja valuu alaspäin. Anna puhdistusaineen vaikuttaa useita minuutteja ennen huuhtelemista. Älä kuitenkaan anna sen kuivua puhdistettavalle pinnalle. Huomautus: Varo puhdistusaineen kuivumista. Muutoin puh- distettava pinta voi vaurioitua. 5.1.2 Mekaaninen hankaus Pinttynyt lika voi edellyttää mekaanista hankausta. Tätä tarkoitusta varten on olemassa eri- tyisiä harjoja, esimerkiksi auton pesemiseen.
Sivu: 12
78 EN DA NO SV FI DE FR NL IT ES PT EL TR CS HU PL HR SL SK LV LT ET RU ZH Käännös alkuperäisestä Ohjeet 5.2 Tavalliset käyttökohteet Jäljempänä on tietoja puhdistustehtävistä, joissa voidaan käyttää Nilfisk-painepesuria yhdessä lisävarus- teiden ja pesuaineiden kanssa. Tehtävä Lisävarusteet Click & Clean Puhdistusmenetelmä Auto Autosuutin, autoharja, alustanpuhdistus- suutin, vaahtosuutin, Car Combi Cleaner 1. Levitä Car Combi Cleaner vaahtosuuttimella. Aloita aina al- haalta ja etene ylöspäin. Anna Car Combi Cleaner vaikuttaa vähintään 5 minuuttia. 2. Puhdista auto autosuuttimella. Se on suunniteltu puhdistama- an auton ulkopinnat nopeasti ja hellävaraisesti, sillä suihku on leveämpi ja pehmeämpi. Aloita auton etuosasta ja etene taak- sepäin, jotta vettä ei pääse ovenrakoihin. 3. Poista harjan avulla likakalvo, johon suutin ei tehoa. Jos auto on hyvin likainen, levitä Car Combi Cleaner uudelleen. 4. Kiinnitä alustanpesusuutin sekä puhdista alusta ja lokasuojat. 5. Pyyhi vesi auton pinnalta autoharjan kaapimella. Varmista, että hiekka ja muu lika on poistettu ennen kaapimen käyttä- mistä. Pyyhi säämiskällä paikat, joihin kaavin ei ulotu. Alumiiniset vanteet Vanneharja, autosuutin, hajottaja, Alu Cleaner Käytä hajottajan kanssa alumiininpuhdistusainetta. Anna vai- kuttaa noin 5 minuuttia ja pese vanneharjalla. Levitä teräsvanteil- le Car Combi Cleaner. Käytä vaahtosuutinta ja pese vannehar- jalla. Ole varovainen! Korkeapaineinen suihku voi vahingoittaa renkaita. Kiveykset, betonilattiat ja muut kovat pinnat Powerspeed® -suutin, Stone & Wood Cleaner Patio Cleaner Etene kohti ulkoreunoja. Jos pinnalla on sammalta tai levää, aloita levittämällä Stone & Wood Cleaner vaahtosuuttimella. Pese ennen puhdistusaineen kuivumista. Toinen tehokkaampi ja nopeampi tapa on käyttää Patio Cleaner. Tämä estää lisäksi roiskeet. Puiset puutar- hakalusteet Wood Cleaner Puutarhaharja Levitä Wood Cleaner ja pese ennen sen kuivumista. HUOMAUTUS: Poista lika puutarhaharjalla. Tiilipinnat, puupinnat Powerspeed® -suutin, Stone & Wood Cleaner, Patio Cleaner Käytä samaa menetelmää kuin puhdistaessasi kiveyksiä, mut- ta toimi varovaisesti. Korkeapaine voi vahingoittaa huonoja saumoja ja puuta. Käytä vain Tornado® -suutinta. Säädä etäisyys eli paine saumojen ja puun laadun mukaan. Patio Cleaner voida- an käyttää myös pystysuorille pinnoille. Räystäskourun Auton pohjan suihkusuutinp Pese räystäskouru tällä suuttimella. Etene aina alas kohti syöksy- kouruja. Varo suihkuttamasta katon alapintaan. Viemäri- ja poistoputkien sekä syöksyk- ourujen puhdi- staminen Putkenpuhdistin Työnnä putkenpuhdistinta noin puoli metriä (merkkiin saakka) putkeen tai viemäriin ja aktivoi suutinkahvan liipaisin. Suuttimesta tuleva taaksepäin suuntautuva suihku vetää suutinta eteenpäin putkessa. Suutin avaa tukoksen ja huuhtelee lian pois. Ruoste tai maali Vesihiekkapuhal- lusväline Voit poistaa ruostetta tai maalia tehokkasti käyttämällä vesihiekkapuhallusta.Varo vahingoittamasta vesihiekkapuhalletta- vaa pintaa. Kasvihuone Tornado® PR -suu- tin, Harja, Stone & Wo od Cleaner Pese korkeapaineella ja mahdollisesti harjalla. Voit poistaa sam- maleen ja levän Stone & Wood Cleaner. Puutarhatyöka- lut, ruohonleik- kuri Tornado® PR -suu- tin, Powerspeed® -suutin, monikulmasovitin, Metal Cleaner Pese pahin lika pois suuttimella. Levitä Metal Cleaner -puhdistu- sainetta vaahtosuuttimella ja anna vaikuttaa noin viisi minuuttia. Pese suuttimella. Monikulmasovittimen avulla pääsee käsiksi vaikeapääsyisiin paikkoihin välttäen roiskumista.
Sivu: 13
EN DA NO SV FI DE FR NL IT ES PT EL TR CS HU PL HR SL SK LV LT ET RU ZH 79 Käännös alkuperäisestä Ohjeet 6 Painepesurin käyttämisen jälkeen Painepesurin säilyttämisestä kerrotaan pikaoppaassa. Säilytä painepesuria suojattuna jäätymiseltä. Jos laite pääsee vahingossa jäätymään, on tarki- stettava, ettei siinä ole vaurioita. 6.1 Painepesurin pysäyttäminen C1 Sulje vedensyöttö. Paina ruiskukahvan liipaisinta, kunnes kaikki vesi on tullut ulos. Tällöin vesiletku, paineletku, suihkusuutin ja suuttimet puhdistetaan. C2 Pysäytä laite painamalla käynnistys- ja sammutuskytkin asentoon 0. C3 Irrota pistoke sähköpistorasiasta. TÄRKEÄÄ! Onnettomuuksien välttämiseksi sähköjohto ja korkeapaineletku on aina kelattava kiepille. C4 Kierrä liitäntäkaapeli sille varattuun telineeseen (18). Ylempää koukkua kääntämällä, liitäntäkaapelin voi irrottaa telineestä. Kiinnitä pesukahva (f), suihkuputki (a) suuttimet (b) sekä pesuaineinjektori (c) telineisiinsä. C5 Painepesuri on saatavana kahtena mallina: A) Malli, jossa on koukku korkeapaineletkun säilyttämistä varten (15) - B) Malli, jossa on letkukela (12). C6 Huuhtele suihkusuutin, suuttimet ja vaahtosuutin käytön jälkeen. C7 Aseta ruiskukahva (f), suihkuputki (a), suuttimet (b), vaahtosuutin (c) pitimiinsä painepe- surissa. Lisäksi suuttimenpuhdistustyökalu (d) ja Click & Clean -harja (e) voidaan säilyt- tää laitteen yhteydessä. 7 Kunnossapito Kunnossapidosta kerrotaan pikaoppaassa. Ota seuraavat neuvot huomioon ennen käyttämistä, jotta painepesuri kestää pitkään. • Pese vesiletku, paineletku, suihkusuutin ja tarvikkeet ennen käyttämistä. • Puhdista liittimet pölystä ja hiekasta. • Huuhtele puhdistusainepullo ja -suutin. • Puhdista suutin. • Pidä vedenottosuodatin puhtaana. Varmista, ettei se ole tukossa. Vedentulosuodattimen puhdistaminen D1 Puhdista vedentulosuodatin säännöllisesti kerran kuukaudessa tai useammin, jos laitetta käytetään paljon. Irrota suodatin varovasti ruuvitaltan avulla ja puhdista se. Varmista ennen sen asettamista takaisin paikalleen, että se on ehjä. Suuttimen puhdistaminen Jos suutin tukkeutuu, pumpun paine nousee liian suureksi, joten tukos on poistettava heti. TÄRKEÄÄ! Suuttimen puhdistustyökalua (11) saa käyttää vain kun suutin on irrotettu ja laite on pysäytetty! D2 Pysäytä laite ja irrota suutin. Puhdista suutin. D3 Huuhtele suutin ruiskuttamalla siihen vettä edestäpäin. Laitteen ilmanvaihtoaukkojen puhdistaminen D4 Laite on pidettävä puhtaana, jotta jäähdytysilma pääsee kiertämään vapaasti sen tuule- I O C   D  
Sivu: 14
80 EN DA NO SV FI DE FR NL IT ES PT EL TR CS HU PL HR SL SK LV LT ET RU ZH Käännös alkuperäisestä Ohjeet tusaukkojen kautta. O-renkaiden rasvaaminen D5 Liitokset on rasvattava säännöllisesti, jotta yhdistäminen on helppoa ja O-renkaat eivät kuivu. 8 Ongelmanratkaisu Tee seuraavat tarkistukset ennen yhteyden ottamista Nilfiskin huoltoon. Oire Syy Suositeltava toimenpide Laite ei käynnisty. Pistoketta ei ole työnnetty pistorasiaan. Pistorasia on viallinen. Sulake on palanut. Jatkojohto on viallinen. Työnnä pistoke pistorasiaan. Kokeile toista pistorasiaa. Vaihda sulake. Katkaise virta muista laitteista. Yritä käyttää laitetta ilman jatkojohtoa. Paine vaihtelee. Pumppu imee ilmaa. Venttiilit ovat likaiset, kuluneet tai tukossa. Pumpun tiivisteet ovat kulu- neet. Tarkasta, että letkut ja liitokset ovat ilmatii- viitä. Puhdista ja vaihda tai ota yhteys paikalli- seen Nilfisk-jälleenmyyjään. Puhdista ja vaihda tai ota yhteys paikalli- seen Nilfisk-jälleenmyyjään. Laite pysähtyy. Sulake on palanut. Sähköverkon jännite on vir- heellinen. Lämpötunnistin on lauennut. Suutin on osittain tukossa. Vaihda sulake. Katkaise virta muista laitteis- ta. Tarkista, että verkkovirran jännite vastaa laitteen tyyppikilvessä mainittua jännitettä. Anna painepesurin jäähtyä 5 minuuttia. Puhdista suutin (lisätietoja on kohdassa 7). Sulake palaa. Sulake on liian pieni. Ota käyttöön sulake, jonka arvo vastaa laitteen virrankulutusta. Yritä käyttää laitetta ilman jatkojohtoa. Laite toimii epätasai- sesti. Tuloletkuun tai pumppuun pääsee ilmaa. Vettä ei syötetä tarpeeksi. Suutin on osittain tukossa. Vedensuodatin on tukossa. Letkussa on mutka. Anna laitteen toimia liipaisin vapaana, kun- nes työskentelypaine palaa normaaliksi. Tarkista, että vedensyöttö vastaa laitteen tyyppikilvessä mainittua vedentarvetta. Huomio! Vältä käyttämästä pitkiä ohuita let- kuja. Letkun läpimitan tulee olla vähintään 1/2 tuumaa. Puhdista suutin (lisätietoja on kohdassa 7). Puhdista suodatin (lisätietoja on kohdassa 7). Suorista letku. Laite käynnistyy ja pysähtyy itsestään. Pumppu tai ruiskukahva vuotaa. Ota yhteys Nilfisk-huoltokorjaamoon. Laite käynnistyy, mut- ta vettä ei tule ulos. Pumppu, letku tai tarvike on jäätynyt. Ei vedensyöttöä. Vedensuodatin on tukossa. Suutin on tukossa. Anna pumpun, letkun tai tarvikkeen sulaa. Yhdistä laite vedensyöttöön. Puhdista suodatin (lisätietoja on kohdassa 7). Puhdista suutin (lisätietoja on kohdassa 7). Jos ilmenee muita ongelmia, ota yhteys paikalliseen Nilfisk-jälleenmyyjään. Nilfiskin jälleenmyyjien yhteys- tiedot ovat tämän julkaisun takasivulla. 9 Lisävarusteet sekä pesuaineet Käytä ainoastaan alkuperäisiä lisävarusteita sekä pesuaineita, katso lisätietoja www.nilfisk.com.
Sivu: 15
EN DA NO SV FI DE FR NL IT ES PT EL TR CS HU PL HR SL SK LV LT ET RU ZH 81 Käännös alkuperäisestä Ohjeet 10 Takuuehdot Nilfisk antaa kotikäytössä käytettäville painepesureille kahden vuoden takuun. Jos painepesuri tai sen va- ruste toimitetaan huoltoon, sen mukaan on liitettävä kopio kuitista. Takuuhuollon saaminen edellyttää, että • vika johtuu raaka-aineiden tai työn virheistä (takuu ei kata kulumista eikä virheellisen käyttä- misen aiheuttamia vikoja) • että tätä käyttöohjetta on noudatettu perusteellisesti • että korjaustöitä ei ole annettu muun kuin Nilfiskin kouluttaman henkilöstön tehtäviksi • on käytetty vain alkuperäisiä varaosia • laite ei ole altistunut esimerkiksi iskuille tai pakkaselle • että on käytetty vain puhdasta vettä • painepesuria ei ole annettu vuokralle eikä käytetty kaupallisesti. Takuuhuolto kattaa viallisten osien vaihtamisen. Posti- tai kuljetus- ja pakkaamiskulut veloitetaan erikseen. Kansallisen lainsäädännön takuuta koskevat määräykset otetaan huomioon. Laite on toimitettava Nilfiskin huoltokorjaamoon yhdessä vian kuvauksen kanssa. Jos takuu ei kata korjaamista, siitä laskutetaan. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi tämän käyttöoppaan vianetsinnästä kertovassa osassa mainitut syyt. 11 Tekniset tiedot Tyyppi E 130.3 E 140.3 E 145.3 Sähkötekniset tiedot Nimellisjännite V 220-240 220-240 220-240 Nimellistaajuus Hz 50/60 50/60 50/60 Nimellisvirrankulutus kW 2,0 2,1 2,1 Virta A 9,0 9,5 10 Suojausluokka Luokka I/ Luokka II Luokka II Luokka II Luokka II Suojausaste IP xx IPX5 IPX5 IPX5 Hydrauliikan tiedot Nimellispaine MPa/baari 12,5/125 13,5/135 14,0/140 Suurin paine MPa/baari 13,0/130 14,0/140 14,5/145 Nimellisvesivirtaama l/min/l/h 7,5/450 7,0/420 6,6/400 Suurin vesivirtaama l/min/l/h 8,3/500 8,3/500 8,3/500 Tuloveden suurin paine MPa/baari 1/10 1/100 1/10 Tuloveden suurin lämpötila °C 60 60 60 Tuloveden suurin lämpötila imettäessä °C 20 20 20 Paino kg. 17,8 18,6 19,8 Tärinäarvot, käsi - käsivarsi ISO 5349-1:n mukaisesti - Vakiosuutin m/s2 < 2,5 ±1 < 2,5 ±1 < 2,5 ±1 Koneet ilman letkukela: Äänenpainetaso, LpA, ISO 3744:n mukaisesti Taattu äänen tehotaso, LWA, 2000/14/EU:n mukai- sesti dB (A) 66,8 ±2 82 66,8 ±2 82 - - Koneet letkukelalla: Äänenpainetaso, LpA, ISO 3744:n mukaisesti Taattu äänen tehotaso, LWA, 2000/14/EU:n mukai- sesti dB(A) 71,8 ±2 86 71,8 ±2 86 - 86 Oikeus muutoksiin pidätetään.
Sivu: 16
82 EN DA NO SV FI DE FR NL IT ES PT EL TR CS HU PL HR SL SK LV LT ET RU ZH Käännös alkuperäisestä Ohjeet 12 Vakuutus Vakuutus Tuote: Korkeapainepesuri Tyyppi: Nilfisk E 130.3 / E 140.3 / E 145.3 ja edellä mainitut varusteet Kuvaus: 220-240 V 1~, 50/60 Hz - IP X5 Laite vastaa seuraavia määräyksiä: EU:n laitedirektiivi 2006/42/EC EU:n matalajännitedirektiivi 2006/95/EC EU:n EMV-direktiivi 2004/108/EC RoHS direktiivi 2011/65/EU Melupäästödirektiivi: 2000/14/EU Käytettävät harmonisoidut standardit: EN 60335-2-79:2012 EN 62233:2008 EN 55014-1:2006 +A1:2009+A2:2011 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN 61000-3-11:2000 EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2009 Käytettävät kansalliset standardit ja tekniset tiedot: IEC 60335-1:2012 IEC 60335-2-79:2012 Teknisten tietojen valtuutetun laatijan nimi ja osoite: Anton Sørensen General Manager, Technical Operations EAPC Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Valmistajan puolesta valtuutetun vakuutuksen laatijan hen- kilöllisyys ja allekirjoitus: Anton Sørensen General Manager, Technical Operations EAPC Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Vakuutuksen antamisen paikka ja päiväys: Hadsund, 01.10.2013

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta Nilfisk E 140.3-9 DP X-TRA, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Nilfisk E 140.3-9 DP X-TRA käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Nilfisk E 140.3-9 DP X-TRA suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta Nilfisk E 140.3-9 DP X-TRA

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen Nilfisk E 140.3-9 DP X-TRA allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Nilfisk
  • Tuote: Painepesurit
  • Malli/nimi: E 140.3-9 DP X-TRA
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Englanti, Suomalainen