Coupe

Nilfisk Coupe käyttöohjeet

Coupe

Käyttöopas tuotteelle Nilfisk Coupe kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 98 sivua.

Sivu: 1
S u o m i 81 Sisällysluettelo Yleiskatsaus 81 Näytön symbolit 81 Turvallisuusohjeet 82 Käyttöohjeet 83 Puhdistusohjeet 86 Vianmääritys 87 Huolto ja kunnossapito 87 Takuu ja huolto 88 Näytön symbolit Pölypussi on täynnä ja se on vaihdettava, kun ilmaisin näyttää kokonaan punaista. Yleiskatsaus 1 Seisontakiinnike 2 HEPA-suodatin 3 Kahva 4 Johdonkelain 5 Virtakatkaisin 6 Tehonsäädin 7 Pölypussin täyttymisen merkkivalo, mekaaninen 8 Tarviketilan kansi 9 Avaus-/sulkemispainike, pölypussisäiliö 10 Arvokilpi 11 Seisontakiinnike 12 Huonekalusuutin Tervetuloa Nilfiskin käyttäjäksi! Kiitos, että valitsit Nilfisk Coupé-imurin. 13 Harjasuutin 14 Esisuodatin 15 Pölypussi 16 Parkettisuutin 17--18 Yhdistelmäsuutin 19 Liukuventtiili
Sivu: 2
S u o m i 82 Turvallisuusohjeet • Älä käytä imuria ilman pölypussia ja oikein asennettuja suodattimia. • Tätä imuria ei ole tarkoitettu vaarallisten aineiden tai kaasun imemiseen. Imurin käyttö tällaise- en tarkoitukseen saattaa altistaa vakaville terveysriskeille. • Imuria ei saa käyttää veden tai muiden nesteiden imemiseen. • Älä imuroi teräviä esineitä, kuten neuloja tai lasinpalasia. • Älä imuroi mitään palavaa tai savuavaa, kuten savukkeita, tulitikkuja tai kuumaa tuhkaa. • Käytä ja säilytä tätä imuria sisäti- loissa ja kuivassa ympäristössä, jonka lämpötila on 0–60 °C. • Älä käytä imuria ulkona. • Älä käsittele imuria märin käsin. • Katkaise imurista virta, ennen kuin irrotat pistokkeen pistorasiasta. • Irrota pistoke tarttumalla itse pistokkeeseen. Älä vedä sähköjohdosta. Älä kanna tai vedä imuria sähköjohdosta. • Imuria ei saa käyttää, jos sen sähköjohdossa on merkkejä vau- rioista. Tarkista johto säännöllisesti vaurioiden varalta, erityisesti silloin, jos sitä on ruhjottu tai se on jäänyt oven väliin tai auton alle. • Älä käytä imuria, jos se vaikuttaa vialliselta. Jos imuri on pudotet- tu, vaurioitunut, jätetty ulos tai altistunut vedelle, tarkistuta imuri valtuutetussa huoltokeskuksessa. • Mekaanisiin laitteisiin tai sähkötur- valaitteisiin ei saa tehdä muutoksia. • Kaikki korjaukset on teetettävä valtuutetussa huoltoliikkeessä. • Käytä ainoastaan alkuperäisiä pölypusseja, alkuperäisiä suodattimia ja alkuperäisiä lisälaitteita, joita saa paikalliselta jälleenmyyjältä. Muiden kuin alkuperäisten pölypussien ja suodattimien käyttö aiheuttaa takuun raukeamisen. • Ennen kuin alat vaihtaa pölypussia tai suodatinta, katkaise imurista virta ja irrota pistoke pistorasiasta tarttumalla itse pistokkeeseen. Älä vedä sähköjohdosta. • Älä käytä imuria leikkikaluna. Älä jätä imuria valvomatta lasten ulottuville. • Tätä laitetta ei ole tarkoitettu nuorten eikä heikkokuntoisten henkilöiden käyttöön ilman valvontaa, ellei heitä valvo vastuuntuntoinen henkilö, joka huolehtii laitteen turvallisesta käytöstä. Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteen kanssa. • Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen valtuuttaman huoltokeskuksen tai muun ammattitaitoisen henkilön on vaihdettava se vaaratilanteiden välttämiseksi.
Sivu: 3
S u o m i 83 Käyttöohjeet Ennen imurin käyttämistä varmista, että imurin alapuolella olevaan arvokilpeen merkitty jännitteen volttilukema vastaa sähköverkon jännitettä. Aloittaminen ja lopettaminen Aloittaminen Vedä johto imurin sisältä ja kytke imurin pistoke pistorasiaan. Virtakatkaisin ja tehonsäädin. Lopettaminen Katkaise imurista virta ja irrota pistoke pistorasiasta. Irrota pistoke tarttumalla itse pistokkeeseen. Älä vedä sähköjo- hdosta. Letkun, putken ja suuttimien liittäminen 1
Sivu: 4
S u o m i 84 Pölypussin ja suodattimien vaihtaminen Pölypussin ja suodattimien koko ja laatu vaikuttavat imurin tehoon. Mui- den kuin alkuperäisten pölypussien ja suodattimien käyttäminen saattaa rajoittaa ilmavirtausta, mikä voi aiheut- taa imurin ylikuumenemisen. Muiden kuin alkuperäisten pölypussien ja suodattimien käyttäminen aiheuttaa takuun raukeamisen. Pölypussin vaihtaminen Pölypussin ilmaisin näyttää kokonaan punaista, kun pölypussi on vaihdet -tava. Käytä aina alkuperäisiä pöly pusseja. 3 Esisuodattimen vaihtaminen Moottorisuodatin suojaa imurin mootoria pysäyttämällä mikrohiukksia, jotka eivät pysy pölypussissa. Vaihda moottorisuodati joka neljännen pölypussin jälkeen. Moottorisuodati sijaitsee pölypussin takana. Käytä aina alkuperäisiä suodattimia. 4
Sivu: 5
S u o m i 85 HEPA-suodattimen vaihtaminen HEPA-suodatin suodattaa imurin poistoilmasta mikrohiukkaset, jotka eivät pysy pölypussissa. HEPA-suo- datinta ei voi puhdistaa harjaamalla tai pesemällä. Imutehon säätäminen Putkikäyrään sijoitettu liukuventtiili Imuteho on suurin, kun liukuventtiili on kiinni. Imuteho on pienin, kun liukuventtiili on kokonaan auki. Säädä imuteho siirtämällä liukusäädin haluamaasi asentoon. Tehon säätö Imutehoa säädetään imurin liukukos- kettimella. Putken ja suuttimen asettaminen seisonta-asentoon Imurissa on kaksi seisontauraa. Toinen ura on imurin alapuolella. Sitä käytetään, kun imuri seisoo takaosansa varassa. Toinen ura on imurin takaosassa. Sitä käytetään, kun imuri seisoo pyörillään. 5 6
Sivu: 6
S u o m i 86 Puhdistusohjeet Säädä imuteho tehon säädöstä tai putkikäyrän liukuventtiilillä. Huonekalusuutin Käytä huonekalusuutinta, kun imuroit verhoiltuja huonekaluja. Harjasuutin Käytä harjasuutinta, kun imuroit ver- hoja ja ikkunalautoja. Parkettisuutin Käytä kovien parkettisuutinta, kun imuroit kovia lattioita. Yhdistelmäsuutin Säädä yhdistelmäsuutin lattiatyypin mukaan. Tehosuutin Käytä tehosuutinta, kun haluat puhdis- taa mattoja tehokkaasti. Mallien mukana voi tulla erilaisia suuttimia. Lämpösulake Imurissa on lämpösulake, joka estää imuria ylikuumenemasta. Jos läm- pösulake laukeaa, imurista katkeaa automaattisesti virta. Tällöin imurin moottorin on annettava jäähtyä ennen imurin käynnistämistä uudelleen. Uudelleenkäynnistäminen 1. Katkaise pölynimurista virta ja irrota pistoke pistorasiasta. 2. Tarkista, että mikään ei estä put- kikäyrän, letkun, putken, suuttimen, pölypussin tai suodattimien läpi kulkevaa ilmavirtausta. 3. Anna imurin jäähtyä. 4. Kytke pistoke uudelleen pistora- siaan ja paina käynnistyspainiketta. Imuri käynnistyy vasta silloin, kun se on riittävästi jäähtynyt. Jos imuri ei käynnisty, katkaise siitä virta ja irrota pistoke pistorasiasta. Yritä uudelleen jonkin ajan kuluttua. 9 8 11 12 10
Sivu: 7
S u o m i 87 Huolto ja kunnossapito • Säilytä imuria sisätiloissa kuivassa paikassa. • Vaihda moottorisuodatin joka neljännen pölypussin jälkeen. Pölypussipakkauksessa on neljä pölypussia ja yksi moottorisuodatin. • Puhdista imurin pinta kuivalla liinalla tai kostealla liinalla, johon on lisätty hieman puhdistusainetta. • Tilaa alkuperäisiä lisälaitteita paikalliselta jälleenmyyjältä. • Huolto – ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään. Kierrättäminen ja romuttaminen Kierrätä pakkausmateriaali ja romuta imuri paikallisten viranomaisten suosi- tusten mukaisesti. Leikkaa johto mah- dollisimman lyhyeksi, jotta romutetta- vaksi tarkoitettu imuri ei vahingoittaisi ketään. Ympäristön huomioon ottaminen Tämän imurin suunnittelussa on otettu huomioon ympäristönäkökohdat. Kaikki muoviosat on merkitty kierrä- tystä varten. Vastuu Nilfisk ei vastaa imurin väärästä käytöstä tai muuttamisesta aiheutu- neista vahingoista. Takuu Takuu saattaa vaihdella maakohtais- esti. Paikallinen jälleenmyyjä antaa lisätietoja. Vianmääritys Ainoastaan valtuutettu huoltoliike saa korjata tai huoltaa imurin sähköosia, kuten johtoa tai moottoria. Imuri ei käynnisty. Tarkista, että pistoke on kytketty kunnolla pistora- siaan. Rakennuksessa on saattanut laueta sulake, jolloin se on vaihdettava. Johto tai pistoke on saattanut vaurioitua, jolloin se on korjautettava valtuutetussa huoltoliikkeessä. Imuteho on heikentynyt Pölypussi saattaa olla täynnä, jolloin se on vaihdettava. Katso ohjeita. Esisuodatin tai HEPA-suodatin saattaa olla tukossa, jolloin se on vaihdettava. Katso ohjeita. Putkikäyrä, letku, putki tai suutin saattaa olla tukossa, jolloin se on puhdistettava. Imuri pysähtyy Lämpösulake on saattanut laueta. Katso ohjeet.
Sivu: 8
S u o m i 88 Takuu ja huolto Tällä Nilfisk Coupé-sarjan imurilla on kahden (2) vuoden takuu, joka kattaa imurin moottorin, johdonkelaimen, kytkimen ja kotelon. Suuttimilla, suodattimilla, letkuilla, putkilla ja muilla lisälaitteilla on kahdentoista kuukau- den takuu, joka kattaa valmistusviat, mutta ei kulumisen aiheuttamia vikoja. Takuun perusteella korvataan vara- osat ja työkustannukset, jotka liittyvät imurin tavallisessa kotikäytössä mahdollisesti ilmenneiden imurin valmistusvikojen ja materiaalivikojen korjaamiseen. Takuuseen perustuva huolto suoritetaan ainoastaan, jos ostaja pystyy todistamaan, että vika ilmeni tuotteen takuuaikana (todisteena asianmukaisesti täytetty takuutodistus tai tulostettu/leimattu ostopäivämäärän ja tuotteen tyypin sisältävä kassakuitti). Lisäksi edel- lytetään, että imuri ostettiin uutena tuotteena Isosta-Britanniasta/Irlanni- sta/Australiasta/Uudesta-Seelannista ja että tuotteen jälleenmyyjänä toimi Nilfisk-Advance. Vikojen korjaamiseksi asiakkaan on otettava yhteyttä Nilfisk-Advanceen, josta hänet ohjataan huoltoliikkeeseen asiakkaan omalla kustannuksella. Mahdollisesten tarvittavien korjausten jälkeen imuri palautetaan asiakkaalle Nilfisk- Advancen vastuulla ja kustannuksella. Takuun piiriin eivät kuulu: • Lisälaitteiden ja suodattimien normaali kuluminen. • Virheellisen käytön suorana tai epäsuorana seurauksena olevat viat tai vauriot, kuten kivimurskan, kuuman tuhkan tai maton hajust- epulverin imuroimisesta imurille aiheutuneet viat tai vauriot. • Väärinkäyttö, laiminlyöty tai puut- teellinen kunnossapito, jotka on kuvattu kohdassa Käyttöohjeet. • Vahingot, joiden syynä on imurin käyttö kodin remontoinnissa. • Vahingot, joiden syynä on imurin käyttö veden, laastijauheen tai sahajauhon imemiseen. Takuu ei myöskään kata vahinkoja, jotka aiheutuvat imurin virheellisestä tai riittämättömästä kokoonpanosta eli kokoamisesta tai liittämisestä, eikä vahinkoja, jotka aiheutuvat tulesta, salamaniskusta tai epätavallisista jännitteen vaihteluista tai muista mahdollisista sähköhäiriöistä, kuten käyttöympäristön sähköverkon viallisista sulakkeista tai viallisista sähköasennuksista, eikä myöskään yleensä vikoja tai vaurioita, joita Nilfisk-Advance pitää muiden kuin valmistus- tai materiaalivikojen aiheuttamina. Takuu mitätöityy seuraavissa tapauksissa: • Vika aiheutuu muiden kuin alkuperäisten Nilfisk-pölypussien ja suodattimien käyttämisestä. • Tunnusnumero on poistettu imurista. • Imurin on korjannut muu kuin Nilfiskin valtuuttama huoltoliike. • Imuria käytetään kaupallisessa ympäristössä, tai imuri on muussa kuin kotikäytössä. Tällöin imuria käyttävät esimerkiksi rakennu- surakoitsijat, siivousurakoitsijat tai ammatinharjoittajat. Takuu on voimassa: Tanska, Ruotsi, Norja, Iso-Britan- nia, Irlanti, Belgia, Hollanti, Ranska, Saksa, Puola, Venäjä, Itävalta, Sveitsi, Espanja, Portugali, Australia ja Uusi- Seelanti, Viro, Latvia, Liettua, Unkari, Kreikka, Slovenia, Slovakia, Tsekki, Italia, Suomi.

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta Nilfisk Coupe, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Nilfisk Coupe käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Nilfisk Coupe suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta Nilfisk Coupe

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen Nilfisk Coupe allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Nilfisk
  • Tuote: Imurit
  • Malli/nimi: Coupe
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Portugali, Ruotsalainen, Tanska, Norja, Suomalainen