C 130.1-6 P X-TRA

Nilfisk C 130.1-6 P X-TRA käyttöohjeet

C 130.1-6 P X-TRA

Käyttöopas tuotteelle Nilfisk C 130.1-6 P X-TRA kielellä Suomalainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 23 sivua.

Sivu: 1
3 Nilfisk C 120.3 / C 125.3 / C 130.1 Käännös alkuperäisestä Ohjeet Hakemisto 1 Turvaohjeet ja varoitukset.........................................................3 2 Kuvaus......................................................................................5 3 Ennen painepesurin käytön aloittamista...................................6 4 Painepesurin käyttäminen........................................................7 5 Käyttökohteet ja työskentelymenetelmät................................10 6 Painepesurin käyttämisen jälkeen..........................................12 7 Huolto.....................................................................................14 8 Ongelmanratkaisu ..................................................................16 9 Lisätietoja ...............................................................................17 10 Tekniset tiedot ........................................................................20 11 Yhdenmukaisuusilmoitus........................................................21 1 Turvaohjeet ja varoitukset Ennen painepe- surin käynnistä- mistä ensimmäis- tä kertaa tämä käyttöopas on luettava huolellisesti. Säilytä nämä ohjeet myöhempää käyt- töä varten. Tällä symbolilla merkityt käyttö- ohjeet on otettava huomioon henkilö- vahinkojen välttä- miseksi. Tämä symboli ku- vaa turvaohjeita, jotka on otettava huomioon, jotta laite ei vahingoitu ja eikä sen suoritus- kyky heikkene. Tämä symboli kuvaa vihjeitä ja ohjeita, jotka yksinkertaistavat työtä ja var- mistavat turvallisen toiminnan.  Älä anna lasten tai henkilöiden, jotka eivät ole perehtyneet tä- hän käyttöohjeeseen, käyttää pesuria. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu pienten lasten tai vammaisten käyttöön ilman valvontaa. Lap- sia on valvottava sen varmista- miseksi, että he eivät leiki lait- teen kanssa. Tarkista ennen laitteen käyttä- mistä, että siinä ei ole mitään vikoja. Jos havaitset vikoja, älä käynnistä laitetta vaan ota yhte- ys Nilfisk-jälleenmyyjään. Tarkista erityisesti:  Sähköjohdon eriste. Sen on oltava ehjä, eikä siinä saa olla halkeamia. Jos sähköjoh- to on vaurioitunut, valtuutetun Nilfisk-jälleenmyyjän on vaih- dettava se uuteen. VAROITUS!  Painepesurien avulla voi aiheuttaa vahinkoa. Älä su- untaa vesisuihkua itsesi tai muiden henkilöiden yllä olevi- in vaatteisiin tai jalkineisiin.  Älä yritä puhdistaa itsesi tai muiden henkilöiden yllä ole- via vaatteita tai jalkineita.  Pitele suutinta tiukasti molemmin käsin. Suutin aiheuttaa jopa 16,4:n N:n työntövoiman käytön aikana.  Pesurin käyttäjän ja lähellä olevien ihmisten on suo- jauduttava puhdistettavasta kohteesta irtoavilta kappa- leilta. Käytä suojalaseja ja suojavaatteita laitteen käytön aikana.  Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi Nilfiskn suosit- telemien puhdistusaineiden kanssa. Muut puhdistu- saineet tai kemikaalit voivat vakavasti heikentää laitteen turvallisuutta.  Käytä vain alkuperäisiä tai Nilfiskn hyväksymiä varaosia laitteen turvallisuuden var- Käyttöohjeen symbolit
Sivu: 2
4 Nilfisk C 120.3 / C 125.3 / C 130.1 Käännös alkuperäisestä Ohjeet mistamiseksi.  Korkeapaineletkut,. -liitokset ja -liittimet ovat keskeisiä lait- teen turvallisuuden kannalta. Käytä vain Nilfiskn suosit- telemia letkuja, liitoksia ja liittimiä.  Älä käytä laitetta, jos sen keskeiset osat, kuten tur- valaite, korkeapaineletku tai suihkukahva tai sähköjohto ovat vahingoittuneet.  Irrota pistoke pistorasiasta puhdistamisen tai kunnos- sapidon ajaksi, vaihdettaessa osia tai otettaessa laitteessa käyttöön toinen toiminto.  Käytä kuulonsuojaimia.  Älä käytä pesuria paikassa, jossa on räjähdysvaara. Jos mielessäsi on kysymyksiä, käänny paikallisten virano- maisten puoleen.  Asbestia sisältäviä pintoja ei saa puhdistaa korkeapain- eella.  Älä ruiskuta syttyviä nesteitä.  Jos laite jätetään ilman valvontaa, katkaise virta aina pääkytkimestä.  Tätä painepesuria ei saa käyttää alle 0 °C:n lämpöti- lassa.   Säilytyksen ajaksi seinään kiinnitetyn laitteen alla ei saa oleskella. VAROITUS! Huonolaatuiset jatkojohdot voivat olla vaarallisia. Jos jat- kojohtoa käytetään, sen on sovelluttava ulkokäyttöön. Li- itäntä on pidettävä kuivana ja irti maasta. On suositeltavaa käyttää johtokelaa, joka pitää pistorasian vähintään 60 mm:n korkeudella maasta. Jatkojohto on aina kelattava kokonaan auki, jotta se ei kuumene. Jatkojohtojen on oltava vesiti- iviitä on täytettävä jäljempänä mainitut pinta-ala- ja pituusvaa- timukset. 1,0 mm² enintään 12,5 m 1,5 mm² enintään 20 m 2,5 mm² enintään 30 m  Jos virtajohto vahingoit- tuu, se on vaaratilanteiden ehkäisemiseksi aina vaihdet- tava uuteen valtuutetussa huoltokeskuksessa. Työn voi tehdä myös koulutettu asen- taja. Verkkoliitäntä Seuraavat seikat on otettava huomioon yhdistettäessä pai- nepesuri sähköpistorasiaan:  Yhdistä laite vain maadoitet- tuun pistorasiaan.  Sähköasennukset saa tehdä vain valtuutettu sähköasenta- ja. Asennusten on täytettävä IEC 364 -vaatimukset.  On erittäin suositeltavaa käyttää tämän laitteen sähkönsyötössä vikavirtas- uojalaitetta, joka katkaisee virran, jos vikavirta ylittää 30 mA 30 millisekunnin ajaksi. Vesiliitäntä Jos yhdistät laitteen kunnal- liseen vesijohtoverkkoon, ota huomioon paikalliset määräyk- set. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu yhdis- tettäväksi vesiha- naan. Tämän korkeapainepesurin saa yhdistää vain takaiskuventtiilillä varustettuun vesijohtoverko- stoon, mallia BA standardin EN 1717 mukaan. Takaisku- venttiilin voi tilata tuotenumer- olla 106411177. Letkun pituus takaiskuventtiilin ja korkea- painepesurin välillä on oltava vähintään 10 metriä, jotta se pystyy tasaamaan mahdolliset painehuiput (min halkaisija ½ tuumaa). Vedenotto (esimerkiksi sad- evesiastiasta) tehdään ilman takaiskuventtiiliä. Suositeltava imusarja: 126411387. BA-venttiilin läpi virran- nutta vettä ei enää luokitella juomavedeksi. TÄRKEÄÄ! Käytä vain puh- dasta vettä. Jos sisään mene- vän veden sekaan voi joutua hiekkaa, esimerkiksi kaivosta, käytä ylimääräistä suodinta. Turvalaitteet Suihkusuuttimen lukituslaite (7a) (Lisätietoja on kuvissa tämän käyttöoppaan lopussa): Suihkusuuttimessa on lukko. Haka estää suihkusuuttimen toiminnan. Lämpötunnistin: Lämpötunnistin suojaa moot- toria ylikuormittumiselta. Laite käynnistyy muutaman minuutin kuluttua lämpötilan jäähdyttyä riittävästi. Paineturvalaite Sisäinen hydraulinen turvavent- tiili suojaa järjestelmää ylipain- eelta.
Sivu: 3
5 Nilfisk C 120.3 / C 125.3 / C 130.1 Käännös alkuperäisestä Ohjeet 2 Kuvaus Tämä painepesuri on tarkoitettu kotikäyttöön seuraaviin kohtei- siin: - Autot, moottoripyörät, veneet, matkailuperävaunut, perä- vaunut, parvekkeet, terassit, kiveykset, puupinnat, tiilipin- nat, grillit, pihakalusteet ja ruohonleikkurit Osassa 5 kuvataan painepesu- rin käyttäminen eri puhdistus- töissä. Käytä painepesuria vain tässä käyttöoppaassa kuvattuihin tarkoituksiin. Turvaohjeet on otettava huomi- oon, jotta laite tai puhdistettava pinta ei vahingoitu eikä vakavia henkilövahinkoja satu. 2.1 Käyttökohteet 2.2 Osat ja mallitiedot Lisätietoja on kuvissa tämän käyttöoppaan lopussa. 1 Käynnistys- ja sammutu- skytkin 2 Veden sisäänmenoliitin ja suodin 3 Korkeapaineliitin 4 Korkeapaineletku 5 Sähköjohto 6 Click & Clean -suutin 7 Suihkusuutin ja lukko 8 Click & Clean Tornado® PR -suutin 9 Click & Clean Powerspeed®-suutin 10 Click & Clean -vaahtosuutin 11 Suuttimen puhdistustyökalu 12 Kärrykahva 13 Letkukela (lisävaruste) 14 Letkukoukku 15 Mallikilpi 16 Varoituksiin 17 Johtokoukku (C 130.1 X-TRA) Tekniset tiedot: Tekniset tiedot ovat laitteen mallikilvessä (15). Varaamme oikeuden muuttaa teknisiä tietoja.
Sivu: 4
6 Nilfisk C 120.3 / C 125.3 / C 130.1 Käännös alkuperäisestä Ohjeet 3 Ennen painepesurin käytön aloittamista 3.1 Kärryn kahvan ja letkuk- oukun kiinnittäminen 1. Kiinnitä kärrykahva (12) koneeseen. 2. Kiinnitä letkukoukku (14) koneeseen kahdella ruuvilla. 3.4 Pikaliitoksen kiinnittäminen 1. Kiinnitä pikaliitos tiukasti vesiliitäntään (2). Huomautus: Suotimen on aina oltava paikoillaan estämäs- sä hiekan, kivien tai muiden epäpuhtauksien joutuminen pesuriin, sillä ne vahingoittavat pumpun venttiilejä. Huomio: Jos suo- dinta ei käytetä, takuu ei ole voi- massa.  3.2 Kärryn kahvan ja letku- koukun kiinnittäminen (letkukelalla varustetut mallit) 1. Kiinnitä kärryn kahva (12) koneeseen. 2. Kiinnitä letkukela (13) konee- seen. 3.3 Johtokoukun kiinnittä- minen (C 130.1 X-TRA) Kiinnitä johtokoukut (17) konee- seen.
Sivu: 5
7 Nilfisk C 120.3 / C 125.3 / C 130.1 Käännös alkuperäisestä Ohjeet 4 Painepesurin käyttäminen 4.1 Korkeapaineletkun yhdi- stäminen 1. Kiinnitä korkeapaineletku paineliitäntään (3). 3.4 Korkeapaineletkun kiin- nittäminen suihkusuut- timeen. Kiinnitä korkeapaineletku (4) suihkusuuttimeen (7). Irroita korkeapaineletku paina- malla salpaa (A). 4.2 Suihkusuuttimen ja Click & Clean -suuttimien kiinnittäminen Huomautus: Sui- hkusuuttimessa (6) on sisäinen matalapainesuutin, jonka avulla lika voidaan huuhdella. 2. Kiinnitä suutin. Varoitus: Kun yhdistät Click & Clean -suuttimia, suihkusuuttimen kyljessä olevan haan pitäisi työntyä ulos. Huomautus: Tornado® PR -suuttimessa ja vaahtosuuttimessa on kääntyvä lukituslaite, joka on asetettava Click & Clean -suhkusuuttimen aukkoon. Voit irrottaa Click & Clean -su- uttimen painamalla hakaa.  6 7 1. Paina suihkusuutin (6) suut- timeen (7) ja ruuvaa se pai- koilleen.
Sivu: 6
8 Nilfisk C 120.3 / C 125.3 / C 130.1 Käännös alkuperäisestä Ohjeet 4.3 Vesiliitäntä Voit käyttää tavallista 0,5 tuu- man puutarhaletkua, jonka pituus on vähintään 10 ja enintään 25 metriä. TÄRKEÄÄ! Käytä vain puh- dasta vettä. Jos sisään menevän veden sekaan voi joutua hiek- kaa, esimerkiksi kaivosta, käytä ylimääräistä suodinta. 1. Anna veden juosta ennen vedensyötön yhdistämistä vesiliitäntään. Tämä estää hiekkaa ja likaa pääsemästä laitteeseen. Huomautus: Tarkista, että vedensyötön suodatin on paikoillaan, ja että se ei ole tukossa. 2. Yhdistä vesiletku vesili- itäntään pikaliittimen avulla. Sisään tulevan veden paine saa olla enintään 10 baaria ja lämpötila enintään 40°C. 3. Avaa vedensyöttö. HUOMAUTUS: Jos yhdistät lait- teen kunnalliseen vesijohtoon, ota huomioon paikal- liset määräykset. 4.4 Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen sen ollessa yhdistettynä vedensyöttöön Vesisuihku aiheuttaa työntövo- imaa käytön aikana. Pitele suu- tinta siksi tukevasti molemmin käsin. TÄRKEÄÄ: Suuntaa suutin kohti maata. 1. Laitteen tulee olla vaakasuo- rassa asennossa. HUOMAUTUS: Älä aseta laitetta korkeaan ruohikkoon! 2. Vapauta lukkoliipaisin. 3. Paina suihkusuuttimen lii- paisinta ja anna veden valua ulos, kunnes kaikki ilma on poistunut letkuista ja pum- pusta. 4. Käännä käynnistys-/pysäyty- skytkin (1) asentoon “I”. 5. Aktivoi suihkusuuttimen lii- paisin. Säädä etäisyys ja sen myötä paine puhdistettavan pinnan mukaan. Älä peitä laitetta käytön aikana. Huomautus:Jos laitetta ei käytetä viiteen minuuttiin, aseta virtakytkin asentoon O (1). 1. Käännä käynnistys-/pysäyty- skytkin (1) asentoon “O”. 2. Irrota virtapistoke pistorasia- sta. 3. Sulje vesihana ja paina liipaisinta paineen poista- miseksi laitteesta. 4. Lukitse suihkusuutin. Kun vapautat suihkusuuttimen liipaisimen, laite pysähtyy au- tomaattisesti. Laite käynnistyy uudelleen, kun aktivoit suihku- suuttimen jälleen.
Sivu: 7
9 Nilfisk C 120.3 / C 125.3 / C 130.1 Käännös alkuperäisestä Ohjeet Lavtryk Højtryk 4.5 Laitteen käynnistäminen sen ollessa yhdistettynä vesisäiliöön (imutila) Laite voi ottaa vettä esimerkiksi sadevesisäiliöstä. Vedensyöt- töletku ei saa olla liian pitkä vaan enintään noin 5 metrin mittainen. Varmista, että vesisäiliö ei ole laitetta matalammalla. 1. Aseta vesiletkun toinen pää vesisäiliöön. Käytä ulkoista suodatinta, jos vedessä on epäpuhtauksia. 2. Käännä käynnistys-/pysäyty- skytkin (1) asentoon “I”. 3. Paina suihkusuuttimen lii- paisinta ja anna veden valua ulos, kunnes kaikki ilma on poistunut letkuista. 4. Kiinnitä suuttimet. Enemmän painetta Vähemmän painetta 4.6 TORNADO® PR- suuttimen paineensäädin Painetta voidaan säädellä TOR- NADO® PR -suuttimen paine- ensäätimen avulla.
Sivu: 8
10 Nilfisk C 120.3 / C 125.3 / C 130.1 Käännös alkuperäisestä Ohjeet 5 Sovelluskohteet ja työskentelymenetelmät 5.1 Yleistä Tehokas painepesu edellyttää muutamien ohjeiden noudattamista ja kokemusta tietyistä puhdistustehtävistä. Oikein valitut varusteet ja puhdistusaineet lisäävät painepesurin tehoa. Seuraavassa jak- sossa on perustietoja puhdistamisesta. 5.1.1 Puhdistusaine ja vaahto Vaahto tai puhdistusaine on levitettävä kuiville pinnoille, jotta ke- mikaali pääsee suoraan kosketukseen lian kanssa. Levitä puhdis- tusainetta esimerkiksi auton pinnoille alhaalta ylös, jotta ei synny muita puhtaampia alueita, jolloin puhdistusaine väkevöityy ja valuu alaspäin. Anna puhdistusaineen vaikuttaa useita minuutteja ennen huuhtelemista. Älä kuitenkaan anna sen kuivua puhdistettavalle pinnalle. Huomautus: Varo puhdistusaineen kuivumista. Muutoin puhdistettava pinta voi vaurioitua. 5.1.2 Mekaaninen hankaus Pinttynyt lika voi edellyttää mekaanista hankausta. Tätä tarkoitusta varten on olemassa erityisiä harjoja, esimerkiksi auton pesemi- seen.
Sivu: 9
11 Nilfisk C 120.3 / C 125.3 / C 130.1 Käännös alkuperäisestä Ohjeet 5.2 Tavalliset käyttökohteet Jäljempänä on tietoja puhdistustehtävistä, joissa voidaan käyttää Nilfisk-painepesuria yhdessä lisä- varusteiden ja pesuaineiden kanssa. Tehtävä Lisävarusteet Click & Clean Puhdistusmenetelmä Auto Autosuutin, autoharja, alustanpuhdistus- suutin, vaahtosuutin, Car Combi Cleaner 1. Levitä Car Combi Cleaner vaahtosuuttimella. Aloita aina al- haalta ja etene ylöspäin. Anna Car Combi Cleaner vaikuttaa vähintään 5 minuuttia. 2. Puhdista auto autosuuttimella. Se on suunniteltu puhdista- maan auton ulkopinnat nopeasti ja hellävaraisesti, sillä suihku on leveämpi ja pehmeämpi. Aloita auton etuosasta ja etene taaksepäin, jotta vettä ei pääse ovenrakoihin. 3. Poista harjan avulla likakalvo, johon suutin ei tehoa. Jos auto on hyvin likainen, levitä Car Combi Cleaner uudelleen. 4. Kiinnitä alustanpesusuutin sekä puhdista alusta ja lokasuojat. 5. Pyyhi vesi auton pinnalta autoharjan kaapimella. Varmista, että hiekka ja muu lika on poistettu ennen kaapimen käyttä- mistä. Pyyhi säämiskällä paikat, joihin kaavin ei ulotu. Alumiini- set van- teet Vanneharja, autosuutin, hajottaja, Alu Cleaner Käytä hajottajan kanssa alumiininpuhdistusainetta. Anna vaikut- taa noin 5 minuuttia ja pese vanneharjalla. Levitä teräsvanteille Car Combi Cleaner. Käytä vaahtosuutinta ja pese vannehar- jalla. Ole varovainen! Korkeapaineinen suihku voi vahingoittaa renkaita. Kiveykset, betonilatti- at ja muut kovat pin- nat Powerspeed® -suutin, Stone & Wood Cleaner Patio Cleaner Etene kohti ulkoreunoja. Jos pinnalla on sammalta tai levää, aloita levittämällä Stone & Wood Cleaner vaahtosuuttimella. Pese ennen puhdistusaineen kuivumista. Toinen tehokkaampi ja nopeampi tapa on käyttää Patio Cleaner. Tämä estää lisäksi roiskeet. Puiset puutar- hakalus- teet Wood Cleaner Puutarhaharja Levitä Wood Cleaner ja pese ennen sen kuivumista. HUOMAUTUS: Poista lika puutarhaharjalla. Tiilipinnat, puupinnat Powerspeed® -suutin, Stone & Wood Cleaner, Patio Cleaner Käytä samaa menetelmää kuin puhdistaessasi kiveyksiä, mutta toimi varovaisesti. Korkeapaine voi vahingoittaa huonoja sau- moja ja puuta. Käytä vain Tornado® -suutinta. Säädä etäisyys eli paine saumojen ja puun laadun mukaan. Patio Cleaner voidaan käyttää myös pystysuorille pinnoille. Räystäsk- ourun Auton pohjan suihkusuutinp Pese räystäskouru tällä suuttimella. Etene aina alas kohti syök- sykouruja. Varo suihkuttamasta katon alapintaan. Viemäri- ja poistoput- kien sekä syök- sykou- rujen puhdista- minen Putkenpuhdistin Työnnä putkenpuhdistinta noin puoli metriä (merkkiin saakka) putkeen tai viemäriin ja aktivoi suutinkahvan liipaisin. Suuttimesta tuleva taaksepäin suuntautuva suihku vetää suutinta eteenpäin putkessa. Suutin avaa tukoksen ja huuhtelee lian pois. Ruoste tai maali Vesihiekkapuhal- lusväline Voit poistaa ruostetta tai maalia tehokkasti käyttämällä vesihiekka- puhallusta. Varo vahingoittamasta vesihiekkapuhallettavaa pintaa. Kasvi- huone Tornado® PR -suu- tin, Harja, Stone & Wo od Cleaner Pese korkeapaineella ja mahdollisesti harjalla. Voit poistaa sam- maleen ja levän Stone & Wood Cleaner. Puutar- hatyöka- lut, ruohon- leikkuri Tornado® PR -suu- tin, Powerspeed® -suutin, monikulmasovitin, Metal Cleaner Pese pahin lika pois suuttimella. Levitä Metal Cleaner -puhdistu- sainetta vaahtosuuttimella ja anna vaikuttaa noin viisi minuuttia. Pese suuttimella. Monikulmasovittimen avulla pääsee käsiksi vaikeapääsyisiin paikkoihin välttäen roiskumista.
Sivu: 10
12 Nilfisk C 120.3 / C 125.3 / C 130.1 Käännös alkuperäisestä Ohjeet  6 Painepesurin käyttämisen jälkeen 6.2 Sähköjohdon ja korkeapaineletkun. kelaaminen Onnettomuuksien välttämiseksi sähköjohto ja korkeapaineletku on aina kelattava kiepille. Aseta sähköjohtokieppi tarvit- tavaan koukkuun. Kiinnike var- mistaa kiinnipysymisen. Painepesuri on saatavana kaht- ena mallina: A) Malli, jossa on koukku korkeapaineletkun säi- lyttämistä varten (14) - B) Malli, jossa on letkukela (13), jolloin letku kelataan sisään. 6.1 Painepesurin säilyttäminen Laitteen varastointipaikan lämpötilan on pysyttävä nol- lan asteen yläpuolella. Pumppu, letkut ja lisälaitteet on ennen varastoimista aina ty- hjennettävä vedestä seuraavas- ti: 1. Voit pysäyttää laitteen kääntämällä käynnistys-/ pysäytyskytkimen (1) asen- toon O. Irrota vesiletku ja tarvikkeet. Irrota vesiletku ja lisälaitteet. 2. Käynnistä laite uudelleen. Paina liipaisinta. Anna lait- teen käydä kuivaksi. 3. Pysäytä laite ja irrota pistoke pistorasiasta. Irrota korkea- paineletku ja sähköjohto. 4. Aseta suihkukahva, suuttimet ja muut lisälaitteet laitteen pitimeen. Jos laite pääsee vahingossa jäätymään, se on tarkistettava vahinkojen varalta. ÄLÄ KÄYNNISTÄ JÄÄTYNYT- TÄ LAITETTA. Takuu ei kata jäätymisvauri- oita. C 130.1 X-TRA C 120.3 C 125.3 C 120.3 C 125.3 C 130.1 X-TRA
Sivu: 11
13 Nilfisk C 120.3 / C 125.3 / C 130.1 Käännös alkuperäisestä Ohjeet 6.3 Lisävarusteiden säilyttäminen Vakiovarusteet (suihkusuutin ja suutin, suulakkeet ja vaahto- suutin) voidaan säilyttää paine- pesurin yhteydessä. Lisäksi suuttimenpuhdistus- työkalu voidaan säilyttää lait- teen yhteydessä. 6.4 Kiinnittäminen seinälle Painepesurin voi kiinnittää seinään erityisen ripustuskouk- un avulla (lisävaruste). Kiinnitä koukku vain kestävään seinään. Valitse ruuvien pituus ja tulppien koko seinän tyypin mukaan. Puutarha- ja vanneharjan (a), vaahtosuuttimen (b) ja Click & Clean harjan (c) ja Click & Clean vaahtosuutin (d) voi säi- lyttää seinäkoukussa. Huomautus: Tätä laitetta saa vain säilyttää seinak- oukussa. Tärkeää: Seinäk- oukun kantavuus on enintään 30 kg.  A C B D C 130.1 X-TRA C 120.3 C 125.3
Sivu: 12
14 Nilfisk C 120.3 / C 125.3 / C 130.1 Käännös alkuperäisestä Ohjeet VAROITUS! Irrota aina vir- tapistoke pistorasiasta ennen painepesurin huoltamista tai puhdistamista. Voit varmistaa pitkän ja ongel- mattoman käyttöiän toimimalla seuraavasti:  Huuhtele vesiletku, painel- etku, suuttimet ja lisälaitteet ennen kiinnittämistä paikoil- leen.  Puhdista liittimet liasta ja hiekasta.  Varmista, että lika tai hiek- ka ei estä Click & Clean -suihkusuuttimen liipaisimen toimintaa. Huuhtele ohjeiden mukaisesti.  Huuhtele pesuaineenruisku- tuslaitteet käytön jälkeen.  Puhdista suuttimet. Huoltotyöt on aina tehtävä valtu- utetuissa huoltopisteissä ja käyt- tämällä alkuperäisiä varaosia. 7.1 Vedenottosuotimen 7 Huolto pu hdistaminen Puhdista vedenottosuodin säännöllisesti kuukausittain tai tarpeen mukaan useammin. Irrota suodin varovasti ruuvi- meisselin avulla ja puhdista se. Tarkista ennen suotimen kiinnit- tämistä paikoilleen, ettei se ole vahingoittunut. Suotimen on aina oltava paikoil- laan estämässä hiekan, kivien tai muiden epäpuhtauksien jou- tuminen pesuriin, sillä ne vahin- goittavat pumpun venttiilejä. HUOMAUTUS: Jos suodinta ei käytetä, takuu ei ole voimassa. 7.2 Suuttimen puhdistaminen Tukkeutuva suutin nostaa pumpun paineen liian suureksi. Tukkeutunut suutin on puhdis- tettava heti. 1. Sammuta laitteesta virta ja irrota suutin. 2. Puhdista suutin. TÄRKEÄÄ: Puhdistustyökalua (11) saa käyttää vain suuttimen ol- lessa irrotettuna! 3. Huuhtele suutin vedellä vas- toin tavallista suihkutussuun- taa.
Sivu: 13
15 Nilfisk C 120.3 / C 125.3 / C 130.1 Käännös alkuperäisestä Ohjeet 7.3 Laitteen tuuletusaukkojen puhdistaminen 7.4 Liitosten rasvaaminen Liitokset on rasvattava sään- nöllisesti helpon liitettävyyden varmistamiseksi ja o-renkaiden kuivumisen estämiseksi. Laite on pidettävä puhtaana, jotta jäähdytysilma pääsee ki- ertämään vapaasti tuuletusauk- kojen avulla.
Sivu: 14
16 Nilfisk C 120.3 / C 125.3 / C 130.1 Käännös alkuperäisestä Ohjeet 8 Ongelmanratkaisu Tee seuraavat tarkistukset ennen yhteyden ottamista Nilfisk-huoltopisteeseen. Oire Syy Suositeltu toimenpide Laite ei käynnisty Pistoke ei ole pistorasiassa Aseta pistoke pistorasiaan. Viallinen pistorasia Kokeile toista pistorasiaa. Palanut sulake Vaihda sulake. Sammuta virta muista laitteista. Viallinen jatkojohto Yritä käyttää laitetta ilman jatkojohtoa. Paine vaihtelee Pumppuun pääsee ilmaa Tarkasta, että letkut ja liitännät ovat ilmatiiviit. Likaiset, kuluneet Puhdista, vaihda tai ota yhteys Nilfisk venttiilit jälleenmyyjään Kuluneet pumpuntiivisteet Puhdista, vaihda tai ota yhteys Nilfisk jälleenmyyjään. Moottori käy Liian alhainen jännite tai Aktivoi suihkusuuttimen liipaisin. epätasaisesti matala lämpötila Laite pysähtyy Palanut sulake Vaihda sulake. Sammuta virta muista laitteista. Väärä syöttöjännite Tarkista, että syöttöjännite vastaa tyyppikilven tietoja. Lämpötunnistin aktivoitunut Anna painepesurin jäähtyä 5 minuuttia. Suutin osittain tukossa Puhdista suutin. Lisätietoja on jaksossa 7.2. Sulake palaa Liian pienitehoinen sulake Käytä pistorasiaa, johon liittyvä sulake on vähintään laitteen kulutuksen tehoinen. Yritä käyttää laitetta ilman jatkojohtoa. Laite toimii epätasaisesti Pumppuun tai syöttöletkuun Anna laitteen toimia liipaisin painettuna, pääsee ilmaa kunnes paine palaa normaaliksi. Vettä syötetään Tarkista, että vedensyöttö vastaa liian vähän laitteen vaatimuksia, jotka näkyvät tyyppikilvessä. OTA HUOMIOON! Vältä pitkiä ohuita let- kuja. Käytä vähintään 0,5 tuuman letkuja. Suutin osittain tukossa Puhdista suutin. Lisätietoja on jaksossa 7.2. Vedensuodin tukossa Puhdista suodin. Lisätietoja on jaksossa 7.1. Letku mutkalla Suorista letku. Laite käynnistyy ja Pumppu tai suutin Ota yhteys Nilfisk- pysähtyy itsestään vuotaa-huoltopisteeseen. toistuvasti Laite käynnistyy, mutta Pumppu, letkut tai Odota, että pumppu, letkut tai lisälaitteet vettä ei tule ulos ovat lisävarusteet sulavat. jäätyneet Laite ei saa vettä Yhdistä laite vedensyöttöön. Vedensuodin tukossa Puhdista suodin. Lisätietoja on jaksossa 7.1. Suutin tukossa Puhdista suutin. Lisätietoja on jaksossa 7.2. Jos muita kuin edellä mainittuja ongelmia esiintyy, ota yhteys Nilfisk-jälleenmyyjään.
Sivu: 15
17 Nilfisk C 120.3 / C 125.3 / C 130.1 Käännös alkuperäisestä Ohjeet 9 Lisätietoja 9.1 Laitteen uudelleenkäyttö Tee käytöstä poistettu laite välit- tömästi toimintakyvyttömäksi. 1. Vedä verkkopistoke pisto- rasiasta ja katkaise laitteen sähköjohto. Sähkölaitteita ei saa hävittää talousjätteiden joukossa!!! Eurooppalaisen sähkö- ja elektroniikkalaiteromua kosk- evan direktiivin 2002/96/EY mukaan on käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet kerättävä erikseen ja hyödynnettävä ympäristöystävällisellä tavalla. Tarkempia tietoja saat paik- kakuntasi jätehuoltovirano- maisilta tai lähimmältä jälleen- myyjältä. 9.2 Takuuehdot Nilfisk myöntää painepesureille kahden vuoden takuun kotikäyt- töön. Jos jätät painepesurin tai sen lisälaitteen huoltoon, mu- kana on oltava kopio kuitista. Takuuhuolto edellyttää, että  vika aiheutuu raaka-aineissa tai työssä olevasta virheestä (tämä takuu ei kata normaal- ia kulumista eikä väärinkäyt- töä)  tätä käyttöohjetta on nouda- tettu huolellisesti  vain Nilfiskn kouluttama hen- kilöstö on tehnyt tai yrittänyt tehdä huoltotoimet  vain alkuperäisiä lisävarustei- ta on käytetty  tuote ei ole joutunut alttiiksi iskuille, putoamisille eikä jäätymiselle  vain puhdasta vettä on käytetty  painepesuria ei ole käytetty vuokraustoiminnassa eikä millään muulla kaupallisella tavalla. Tämä takuu kattaa viallisten osien korjaamisen mutta ei posti- tai kuljetuskuluja. Lisäksi otetaan huomioon paikallisen lainsäädännön määräykset. Jos toimitat laitteen Nilfisk- huoltopisteeseen, liitä mukaan ongelman kuvaus. Muut kuin takuukorjaukset ve- loitetaan. Tällaisia korjauksia ovat esimerkiksi Ongelman- ratkaisu-luvussa mainittujen ongelmien huolto.
Sivu: 16
18 Nilfisk C 120.3 / C 125.3 / C 130.1 Käännös alkuperäisestä Ohjeet 9.3 Lisävarusteet Käytä vain alkuperäisiä lisävarusteita. Click & Clean Autosuutin Erityissuutin auton maalipinnoille. Ihanteellinen etäisyys: 30–50 cm. Click & Clean Auton alustan suutin 90° kulmalla varustettu erikoissuutin auton alustan ja lokasuoj- ien pesemiseen. Sisältää ohjaimet. Click & Clean Monikulmaso- vitin Kulman voi säätää välillä 0–90° parhaan mahdollisen työskentelyasennon saamiseksi puhdistettaessa vaikeapääsy- isiä paikkoja, kuten ruohonleikkurin alapintaa. Sopii kaikkiin suuttimiin. Click & Clean -harjat Autojen ja muiden pintojen puhdistamiseen. Saatavana on erilaisia muotovaihtoehtoja. Jatkoletku Seitsemän metrin jatkoletku laajentaa työskentelyaluetta Auton pohjan suihkusuutin Erityinen suihkusuutin auton pohjan pesemiseksi. Viemärien ja putkien puhdis- tuslaite 15 metrin mittainen putkenpuhdistin putkien ja viemärien puh- distamiseen. Vesihiekka-pu- halluslaite Maalin ja ruosteen poistamiseen. Tarvittavaa hiekkaa myydään rautakaupoissa. Patio Plus Tämä laite puhdistaa parvekkeet, terassit ja kiveykset nopeasti. Puutarhaharja Pyörivä harja puupintojen puhdistamiseen. Vanneharja Pyörivä harja vanteiden puhdistamiseen. Seinäkoukku Painepesurin kiinnittämiseksi seinälle. Pyörivä harja Autojen ja muiden pintojen puhdistamiseen. Vedenimusarja Suurten vesimäärien imemiseen esim. lammikoista tai muista vastaavista.
Sivu: 17
19 Nilfisk C 120.3 / C 125.3 / C 130.1 Käännös alkuperäisestä Ohjeet Puhdistusaineet Stone & Wood Cleaner Soveltuu kiveysten sekä tiili- tai puupintojen puhdistamiseen. Poistaa sammalta ja levää. Plastic Cleaner Soveltuu muovi- ja synteettisille pinnoille, kuten puutarhahuonekal- uille. Metal Cleaner Soveltuu metallipinnoille, kuten puutarhahuonekaluille. Car Combi Cleaner Esimerkiksi autojen puhdistamiseen. Sisältää vahaa. Alu Cleaner Alumiinipinnoille. Käytetään hajottajan avulla. Oil & Grease Cleaner Rasvan ja öljyn puhdistamiseen esimerkiksi moottoreista. Käytetään hajottajan avulla. Wood Cleaner Puupintojen, kuten puisten puutarhahuonekalujen puhdistamiseen.
Sivu: 18
20 Nilfisk C 120.3 / C 125.3 / C 130.1 Käännös alkuperäisestä Ohjeet 10 Tekniset tiedot Tyyppi C 120.3 C 125.3 C 130.1 Sähköiset tiedot Nimellisjännite V 230 230 230 Nimellistaajuus Hz 50 50 50 Nimellisvirrankulutus kW 1.650 1.800 1.700 Virta A 7,2 7,8 7,8 Suojausluokka Luokka I/ Luokka II Luokka II Luokka II Luokka I Suojausaste IP xx IPX5 IPX5 IPX5 Características hidráulicas Nimellispaine MPa/ baari 10/100 10,5/105 11,5/115 Suurin paine MPa/ baari 12/120 12,5/125 13/130 Nimellisvesivirtaama l/min/l/h 5,8/350 5,8/350 6,3/380 Suurin vesivirtaama l/min/l/h 8,6/520 8,6/520 7,3/440 Tuloveden suurin paine MPa/ baari 1/10 1/10 1/10 Tuloveden suurin lämpötila °C 40 40 40 Tuloveden suurin lämpötila/imutila °C 20 20 20 Paino kg 8,9 9 15,8 Tärinäarvot, käsi - käsivarsi ISO 5349-1:n mukaisesti Vakiosuutin m/s2 < 2,5 ±1 < 2,5 ±1 < 2,5 ±1 Äänenpainetaso, LpA, ISO 3744:n mukaisesti dB(A) 78 ±3 78 ±3 66,4 ±3 Taattu äänen tehotaso, LWA, 2000/14/EU:n mukaisesti dB(A) 92 92 84
Sivu: 19
21 Nilfisk C 120.3 / C 125.3 / C 130.1 Käännös alkuperäisestä Ohjeet 11 Vakuutus EU-normien täyttämisestä Vakuutus Tuote: Korkeapainepesuri Tyyppi: Nilfisk C 120.3 / C 125.3 / C 130.1 ja edellä mainitut varusteet Kuvaus: 230 V 1~, 50 Hz - IP X5 Laite vastaa seuraavia määräyksiä: EU:n laitedirektiivi 2006/42/EC EU:n matalajännitedirektiivi 2006/95/EC EU:n EMV-direktiivi 2004/108/EC Käytettävät harmonisoidut standardit: EN 60335-2-79 Käytettävät kansalliset standardit ja tekniset tiedot: IEC 60335-2-79 Teknisten tietojen valtuutetun laatijan nimi ja osoite: Anton Sørensen General Manager, Technical Operations EAPC Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Valmistajan puolesta valtuutetun vakuutuksen laatijan henkilöllisyys ja allekirjoitus: Anton Sørensen General Manager, Technical Operations EAPC Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Vakuutuksen antamisen paikka ja päiväys: Hadsund, 1 lokakuu 2011

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta Nilfisk C 130.1-6 P X-TRA, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Nilfisk C 130.1-6 P X-TRA käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Nilfisk C 130.1-6 P X-TRA suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta Nilfisk C 130.1-6 P X-TRA

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen Nilfisk C 130.1-6 P X-TRA allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Nilfisk
  • Tuote: Painepesurit
  • Malli/nimi: C 130.1-6 P X-TRA
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Suomalainen, Ranska