C 120.6-6 PCAD X-TRA

Nilfisk C 120.6-6 PCAD X-TRA käyttöohjeet

C 120.6-6 PCAD X-TRA

Käyttöopas tuotteelle Nilfisk C 120.6-6 PCAD X-TRA kielellä Suomalainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 17 sivua.

Sivu: 1
43 EN DA NO SV FI DE FR NL IT ES PT EL TR CS HU PL HR SL SK LV LT ET RU ZH Käännös alkuperäisestä Ohjeet Sisältö 1 Johdanto 1.1 Ohjeissa käytetyt symbolit Tässä käyttöohjeessa selostetaan kaikki painepesurin ja sen osien symbolit. Tällä symbolilla merkittyihin turvaohjeisiin on kiinnitettävä huomiota henkilö- tai omaisuusva- hinkojen välttämiseksi. Toimi varovaisesti, jos laite tai sen osat ovat vaarassa vaurioitua. Tämä symboli ilmaisee vihjeitä ja ohjeita, jotka helpottavat työtä ja varmistavat painepesurin turvallisuuden. 2 Varotoimenpiteet ja työskentelytekniikat Lue tämä käyttöohje perusteellisesti ennen laitteen käynnistämistä ensimmäistä kertaa. Säilytä nämä ohjeet myöhempää käyttöä varten. VAROITUS! • Aerosolien hengittäminen sisään voi olla haitallista terveydelle. • Jos mahdollista, käytä aerosolien muodostumisen estävää suojalaitetta, joka esimerkiksi peittää suulakkeen. • Suojaudu aerosoleilta käyttämällä vähintään luokan FFP 2 hengityssuojainta. • Virtaliitäntä ja laitteen tuottama korkea paine ovat pääasialliset vaarat. • Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää laitetta, joita ei ole koulutettu käyttämään sitä tai jotka eivät ole lukeneet tätä käyttöohjetta. • Alaikäisten ei saa antaa käyttää laitetta. Ainoan poikkeuksen muodostavat 16 vuotta täyttä- neet, joita valvotaan. • Ennen laitteen käynnistämistä ensimmäistä kertaa tarkista se huolellisesti vikojen varalta. Jos löydät vikoja, älä käynnistä laitetta vaan ota yhteys Nilfisk-jälleenmyyjään. Sähköjohdon eristeessä ei saa olla vikoja eikä halkeamia. Jos sähköjohto on vaurioitunut, anna Nilfisk- jälleenmyyjän vaihtaa se. • Käyttäjän ja kaikkien puhdistettavan kohteen läheisyydessä oleskelevien henkilöiden on suojauduttava puhdistamisen aikana irtoavalta lialta. • Irrota pistoke pistorasiasta puhdistamisen tai kunnossapidon ajaksi, vaihdettaessa osia tai otettaessa laitteessa käyttöön toinen toiminto. • Ota kansalliset turvamääräykset huomioon, kuten henkilöstön tapaturma- ja sosiaalivakuu- tus sekä työterveys- ja turvallisuusviranomaisten ja muiden organisaatioiden määräykset.  1 Johdanto .................................................................. 43 2 Varotoimenpiteet ja työskentelytekniikat .................. 43 3 Ennen painepesurin käyttämisen aloittamista.......... 47 4 Painepesurin käyttäminen........................................ 48 5 Painepesurin käyttämisen jälkeen............................ 49 6 Kunnossapito ........................................................... 50 7 Ongelmanratkaisu.................................................... 50 8 Takuuehdot............................................................... 51 9 Tekniset tiedot .......................................................... 52 10 Vakuutus................................................................... 52
Sivu: 2
44 EN DA NO SV FI DE FR NL IT ES PT EL TR CS HU PL HR SL SK LV LT ET RU ZH Käännös alkuperäisestä Ohjeet Tarvikkeet ja varaosat • Käytä vain alkuperäisiä Nilfiskin tai sen hyväksymiä varaosia. Näin varmistat laitteen turval- lisuuden. • Korkeapaineletkut ja liitokset ovat tärkeitä laitteen turvallisuuden kannalta. Käytä ainoastaan Nilfiskin suosittelemia letkuja ja liitoksia. Fyysiset, aisti- tai muut rajoitukset • Laitteen käyttäjien tulee olla fyysisesti ja henkisesti terveitä ja hyväkuntoisia. • Jos jokin sairaus voi haitata raskaan työn tekemistä, ota yhteys lääkäriin ennen laitteen käyttämistä. • Alkoholia, lääkkeitä tai huumausaineita käyttäneet eivät saa käyttää laitetta. Käyttökohteet Tämä laite on tarkoitettu kotikäyttöön esimerkiksi • auton, moottoripyörä, veneen, asuntovaunun, terassin, kiveysten, puuosien, tiilimuurausten, grillin, puutarhahuonekalujen tai ruohonleikkurin puhdistamiseen. Muunlainen käyttäminen on kielletty. Nilfisk ei vastaa virheellisen käyttämisen aiheuttamista vahingoista. Käyttäjä on vastuussa virheellisen käyttämisen seurauksista. Lisäksi oikea käyttä- minen edellyttää huoltamista ja korjaamista tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. Vaatetus ja varustus Suojaa aina itsesi käyttäessäsi laitetta. • Käytä liukumattomilla pohjilla varustettuja jalkineita. • Käytä suojalaseja, kuulonsuojaimia ja suojavaatteita käytön aikana. Painepesurin kuljettaminen • Jos laitetta kuljetetaan ajoneuvossa tai sen päällä, se on kiinnitettävä esimerkiksi hihnoilla, jotta se ei pääse liikkumaan eikä kaatumaan. • Nilfisk suosittelee, että laite asetetaan vaaka-asentoon takaosa alaspäin, kun sitä kuljete- taan ajoneuvossa tai sen päällä. Pesuaineet • Tässä laitteessa on käytettävä vain Nilfiskin toimittamia tai suosittelemia puhdistusaineita. Muiden puhdistusaineiden tai -kemikaalien käyttäminen voi vaikuttaa laitteen toimintaan. Ennen työn aloittamista Laitteen tarkastaminen • Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai tärkeät osat, kuten turvalaitteet, paineletku, ruiskuka- hva tai ruiskutuslaitteet, ovat kuluneet tai vahingoittuneet. • Ruiskukahvan liipaisimen tulee liikkua helposti ja palautua automaattisesti alkuasentoon, kun se vapautetaan. • Pidä paineletku ja ruiskutuslaite aina hyvässä kunnossa ja puhtaina, jotta sen osat liikkuvat helposti. Kokoa osat oikein. Sähköliitäntä VAROITUS! Vähennä sähköiskun vaaraa. • Sähkönsyötön taajuuden ja jännitteen tulee vastaa laitteen tyyppikilvessä näkyvää merkin- tää. • Yhdistä laite vain pätevän sähköasentajan asentamaan pistorasiaan. Sen on täytettävä IEC 60364-1-määräykset. • On suositeltavaa, että laitteen sähköliitännässä on vikavirtakytkin, joka katkaisee virran- syötön, jos vikavirta ylittää 30 mA 30 ms:n ajan. • Puutteelliset jatkojohdot voivat olla vaarallisia. Jos jatkojohtoa käytetään, sen on sovellut- tava ulkokäyttöön. Liitäntä on pidettävä kuivana ja irti maasta. • Jos tarvitaan sähköjohtoa, Nilfisk suosittelee johtokelan käyttämistä, joka pitää pistorasian vähintään 60 mm:n korkeudella maasta.   
Sivu: 3
45 EN DA NO SV FI DE FR NL IT ES PT EL TR CS HU PL HR SL SK LV LT ET RU ZH Käännös alkuperäisestä Ohjeet  • Kelaa jatkojohto aina kokonaan ulos kelalta, jotta se ei ylikuumene. Jatkojohtojen pituuden ja poikkipinta-alan on täytettävä alla näkyvät vaatimukset. 1,0 mm² Enintään 12,5 m 1,5 mm² Enintään 20,0 m 2,5 mm² Enintään 30,0 m • Jos virtajohto on vahingoittunut, se on vaaran välttämiseksi vaihdatettava Nilfiskin valtuut- tamassa huoltokorjaamossa tai valtuutetulla ammattilaisella. Vesiliitäntä Painepesurin avulla ei saa syöttää juotavaksi tarkoitettua vettä. • Jos laite yhdistetään vesihanaan, on noudatettava kansallisia määräyksiä. • EN 60335-2-79-vaatimusten mukaisesti tämän painepesurin saa yhdistää vesijohtoverkkoon vain riittävän tehokkaan takaiskuventtiilin avulla. Sen tulee olla BA-tyyppinen ja täyttää EN 60335-2-79-vaatimukset. Takaiskuventtiilin voi tilata tilausnumerolla 106411177. • Kun juomavesi on virrannut takaiskuventtiilin läpi, sitä ei enää katsota juomakelpoiseksi. • Jos painepesuri imee vettä esimerkiksi sadevesiastiasta, takaiskuventtiiliä ei tarvita. Lisäti- etoja on Yhdistäminen paineettomaan vedensyöttöön -kohdassa. Laite voidaan yhdistää vedensyöttöön, jonka suurin tulopaine on 1 MPa / 10 baaria ja jossa veden suurin lämpötila on 40 °C. • Tulopaineeksi riittää 3 baaria, jos käytössä on tavallinen ½ tuuman puutarhaletku, jonka pituus on 10–25 metriä. TÄRKEÄÄ! • Käytä vain puhdasta vettä. • Jos syöttöveteen voi päästä hiekkaa esimerkiksi omasta kaivosta, on asennettava lisäsuo- datin. Työn ollessa meneillään VAROITUS! • Älä käytä laitetta paikassa, jossa on räjähdysvaara. Jos mielessäsi on kysymyksiä, ota yh- teys paikallisiin viranomaisiin. • Asbestia sisältäviä pintoja ei saa puhdistaa painepesurilla. • Painepesurilla ei saa ruiskuttaa esimerkiksi polttoainetta, lämmitysöljyä, tinneriä tai asetonia sisältäviä nesteitä. Ne voivat vaurioittaa laitteessa käytettyjä materiaaleja. Tällainen neste syttyy ja räjähtää herkästi ja on myrkyllistä. • Älä suuntaa vesisuihkua kohti itseäsi tai muita edes vaatteiden tai jalkineiden puhdistami- seksi. Muutoin on olemassa loukkaantumisvaara. • Älä koskaan suuntaa vesisuihkua lemmikki- tai muihin eläimiin. • Älä suuntaa vesisuihkua jännitteisiä sähkölaitteita tai laitetta itseään kohti. Muutoin on ole- massa oikosulun vaara. • Pitele suihkusuutinta tiukasti molemmilla käsillä. Käytön aikana suihkusuuttimeen vaikuttaa jopa 16,4 Newtonin voima. • Painepesuria ei saa käyttää, jos lämpötila alittaa 0 °C. • Älä käynnistä jäätynyttä laitetta. Takuu ei kata jäätymisen aiheuttamia vaurioita. • Varmista aina, että jalansija on vakaa ja turvallinen. • Pidä laite mahdollisimman kaukana puhdistettavasta kohteesta. • Pidä suutin riittävän kaukana puhdistettavasta pinnasta, jotta siihen ei kohdistu liian suuri paine. Muutoin pinta voi vaurioitua. • Laitetta on käytettävä pystyasennossa. • Älä peitä laitetta äläkä käytä sitä, jos ilmanvaihto on puutteellinen. Työn päätteeksi VAROITUS! • Katkaise virta ja irrota pistoke pistorasiasta työn päätyttyä tai jos laite jätetään ilman valvon- taa. • Irrota laitteen ja vedensyötön välinen vedensyöttöletku. 
Sivu: 4
46 EN DA NO SV FI DE FR NL IT ES PT EL TR CS HU PL HR SL SK LV LT ET RU ZH Käännös alkuperäisestä Ohjeet • Kelaa sähköjohto ja paineletku kiepille, jotta johto, pistoke, paineletku ja liitokset eivät vau- rioidu. • Tyhjennä käytön jälkeen pumppu, letku ja varusteet vedestä ennen laitteen viemistä säi- lytykseen. Huolto ja korjaus VAROITUS! • Irrota pistoke pistorasiasta ennen huoltoa, korjaamista ja puhdistamista. • Korjaustyöt on teetettävä Nilfiskin valtuuttamassa huoltokorjaamossa käyttämällä Nilfiskin varaosia. • Älä yritä tehdä huoltoja, joita ei ole kuvattu näissä käyttöohjeissa. • Jos laite ei käynnisty tai pysähdy, jos se tärisee, jos paine vaihtelee, jos moottorissa esiintyy käyntihäiriö, jos sulake palaa tai jos vettä ei tule, tutustu käyttöohjeen ongelmanratkaisuka- avioon. Jos ilmenee muita ongelmia, ota yhteys paikalliseen Nilfisk-jälleenmyyjään. Painepesurin kierrättäminen Tee käytöstä poistettu laite heti käyttökelvottomaksi. • Irrota pistoke pistorasiasta. • Katkaise sähköjohto. Älä hävitä sähkölaitteita talousjätteenä. Euroopassa noudatettavan direktiivin 2002/96/EU mu- kaan käytetyt vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet on toimitettava kierrätettäviksi ympäristöys- tävällisesti. Saat lisätietoja paikallisilta viranomaisilta tai lähimmältä jälleenmyyjältä.
Sivu: 5
EN DA NO SV FI DE FR NL IT ES PT EL TR CS HU PL HR SL SK LV LT ET RU ZH 47 Käännös alkuperäisestä Ohjeet  3 Ennen painepesurin käyttämisen aloittamista Purkamisesta pakkauksesta kerrotaan pikaoppaassa. Kuvissa kerrotaan osista ja laitteen valmistelemisesta käyttämistä varten. Osat 1. Käynnistys- ja sammutuskytkin 2. Vedensyöttö ja suodatin (2a) 3. Korkeapaineliitäntä 4. Paineletku 5. Sähköjohto 6. Click&Clean-suihkusuutin 7. Lukittava ruiskukahva (7a) 8. Click&Clean Tornado -suutin (C 100.6, C 105.6 ja C 110.4) 9. Click&Clean Tornado PR -suutin (C 120.6) 10. Click&Clean Powerspeed -suutin 11. Vaahtoruisku 12. Suuttimenpuhdistustyökalu 13. Lisävarusteiden säilytys 14. Tyyppikilpi 15. Vetoaisa 16. Letkun ja sähköjohdon pidin (C 100.6-6, C 110.4 ja C 120.6) 17. Kuusioavain aisan ja kiinnikkeen asentamista varten 18. Pyörien kiinnikkeet 19. Pyörät 20. Pyörien keskiöt 3.1 Vetoaisan ja pyörien asentaminen Vetoaisan asentaminen Koskee vain vetoaisalla ja pyörillä varustettuja malleja (C 100.6-6, C 110.4, C 110.4 X-TRA ja C 120.6 X-TRA) A1 Kiinnitä vetoaisa (15) laitteeseen. A2 Kiinnitä aisa kahdella ruuvilla ja mukana toimitetulla kuusioavaimella (17). Pyörien kiinnittimien asentaminen A3 Aseta pyörien kiinnikkeet (18) laitteeseen. A4 Kiinnitä pyörien kiinnikkeet kahdella ruuvilla ja mukana toimitetulla kuusioavaimella. A5 Paina pyörät (19) akseliin. Kuulet napsahduksen, kun pyörät ovat oikeissa paikoissa. A6 Kiinnitä pyörät asentamalla niiden keskiöt (20) akseliin. Kuulet napsahduksen, kun ke- skiöt ovat oikeissa paikoissa ja pyörät ovat kunnolla kiinni. 3.2 Pikaliitoksen asentaminen A7 Kun asennat pikaliitoksen ensimmäistä kertaa, tarkista, että tehtaalla asennettu suodatin (2a) on vedensyöttöputkessa. A8 Ruuvaa pikaliitos tiukasti kiinni vedensyöttöön (2). TÄRKEÄÄ! Vedenotossa on aina oltava suodatin, sillä hiekka, kalkkikivi ja muut epäpuhtaudet vahingoit- tavat pumpun venttiileitä. Suodatin on asennettu paikalleen tehtaalla. Jos suodatin ei ole paikallaan, takuu raukeaa. A
Sivu: 6
48 EN DA NO SV FI DE FR NL IT ES PT EL TR CS HU PL HR SL SK LV LT ET RU ZH Käännös alkuperäisestä Ohjeet 4 Painepesurin käyttäminen Painepesurin käyttämisestä kerrotaan pika-asennusoppaassa. 4.1 Paineletkun yhdistäminen B1 Kiinnitä paineletku (4) ruiskutuskahvaan (7). Voit irrottaa korkeapaineletkun ruiskutuska- hvasta painamalla salpaa (A). B2 Kiinnitä paineletku ulostuloon (3). 4.2 Suihkusuuttimen ja Click&Clean-suuttimien kiinnittäminen B3 Paina suihkusuutin (6) kiinni ruiskukahvaan ja ruuvaa se kiinni. HUOMAUTUS! Suihkusuuttimessa on sisäinen matalapainesuutin, jonka avulla voidaan huuhdella likaa. B4 Kun kiinnität suuttimen (8, 9 tai 10), paina se suihkusuuttimeen. TÄRKEÄÄ! Kun kiinnität Click & Clean -suuttimen, suihkusuuttimen viereisen salvan on työnnyttävä ulos. Suuttimen täytyy pysyä tässä asennossa, kun sitä vedetään. B5 Paina vaahtosuutin (11) suihkusuuttimeen. HUOMAUTUS! Suihkusuuttimessa on kääntyvä lukko, joka on asetettava Click & Clean -suihkusuuttimeen. Voit irrottaa Click & clean -suuttimen vaahtosuuttimesta painamalla salpaa. TÄRKEÄÄ! Ennen puhdistamisen aloittamista tarkista, että laite on pystyasennossa tasaisella alustalla. Älä aseta laitetta korkeaan ruohikkoon! 4.3 Vesiliitäntä TÄRKEÄÄ! Paineistetun vedensyötön yhdistäminen Vedensyötön paine saa olla enintään 1 MPa / 10 baaria. Lämpötila saa olla enintään 40 °C. Lisätietoja on tyyppikilvessä. Laite voidaan yhdistää vedensyöttöön tavallisen ½ tuuman puu- tarhaletkun avulla, jonka pituus on 10–25 metriä. B6 Tarkista, että vedensyöttöputkessa on suodatin, joka ei ole tukossa. B7 Yhdistä vesiletku vedensyöttöön pikaliittimen avulla. Avaa vedentulo. Jos laite yhdistetään juomakelpoisen veden syöttöön, on noudatettava kansallisia ja paikallisia määräyksiä. Anna veden valua syöttöletkun läpi ennen sen yhdistämistä laitteeseen, jotta laitteeseen ei pääse hiekkaa eikä likaa. B8 Katkaise vedentulo.Yhdistä vesiletku vedensyöttöön pikaliittimen avulla. Paineettoman vedensyötön yhdistäminen Laitetta voi käyttää myös imevänä. Se voi imeä vettä esimerkiksi sadevesiastiasta, säiliöstä tai vesistöstä. Takaiskuventtiiliä ei tarvita, jos laite yhdistetään muuhun vedensyöttöön kuin vesi- johtoon.   B 
Sivu: 7
EN DA NO SV FI DE FR NL IT ES PT EL TR CS HU PL HR SL SK LV LT ET RU ZH 49 Käännös alkuperäisestä Ohjeet  Jos laite yhdistetään paineistamattomaan vedensyöttöön, käytä aina suodatinta, jotta laitteese- en ei imetä epäpuhtauksia. Letkun pituus saa olla enintään 3 metriä, ja sen läpimitan on oltava vähintään ½ tuumaa. Näiden vaatimusten täyttymiseksi Nilfisk suosittelee, että käytät alkuperäistä Nilfisk-imulet- kusarjaa. Laite pystyy imemään vettä 50 cm sen pintaa korkeammalle. • Aseta laite enintään 0,5 metriä veden pintaa korkeammalle. Irrota paineletku ulostulosta. • Tarkista, että syöttösuodatin on paikallaan. Yhdistä imuletkusarja. Varmista, että syöttö- liitäntä on tiukalla. • Käynnistä laite painamalla käynnistys- ja sammutuskytkin (1) asentoon I. • Odota, kunnes vettä suihkuaa ulostulosta tasaisesti. • Katkaise laitteesta virta. Kiinnitä paineletku (4), ruiskutuskahva ja suihkusuutin. • Käynnistä laite uudelleen ja aktivoi ruiskukahvan liipaisin. 4.4 Painepesurin käynnistäminen TÄRKEÄÄ! Yhdistäminen virransyöttöön Sähkönsyötön taajuuden ja jännitteen tulee vastaa laitteen tyyppikilvessä (14) näkyvää jänni- tettä ja taajuutta. B9 Työnnä pistoke pistorasiaan. B10 Avaa vedentulo. B11 Vapauta liipaisimen lukitus (7a). Jos laite jätetään ilman valvontaa, katkaise virta ja lu- kitse liipaisin. B12 Paina ruiskukahvan liipaisinta. Anna vettä tulla ulos, kunnes ilma on poistunut vesiletku- sta. B13 Käynnistä laite painamalla käynnistys- ja sammutuskytkin asentoon I. B14 Aktivoi ruiskukahvan liipaisin. Kun vapautat ruiskukahvan liipaisimen, laite pysähtyy auto- maattisesti. Laite käynnistyy uudelleen, kun painat ruiskukahvan liipaisinta. 5 Painepesurin käyttämisen jälkeen Painepesurin säilyttämisestä kerrotaan pikaoppaassa. Säilytä painepesuria suojattuna jäätymiseltä. Jos laite pääsee vahingossa jäätymään, on tarki- stettava, ettei siinä ole vaurioita. 5.1 Painepesurin pysäyttäminen C1 Sulje vedensyöttö. Paina ruiskukahvan liipaisinta, kunnes kaikki vesi on tullut ulos. Tällöin vesiletku, paineletku, suihkusuutin ja suuttimet puhdistetaan. C2 Pysäytä laite painamalla käynnistys- ja sammutuskytkin asentoon 0. C3 Irrota pistoke sähköpistorasiasta. Kääri sähköjohto (5) kelalle. Aseta kela pitimeen (16). C4 Huuhtele suihkusuutin, suuttimet ja vaahtosuutin käytön jälkeen. C5 Aseta ruiskukahva, suuttimet, vaahtosuutin ja muut tarvikkeet pitimiinsä painepesurissa.   I O C 
Sivu: 8
50 EN DA NO SV FI DE FR NL IT ES PT EL TR CS HU PL HR SL SK LV LT ET RU ZH Käännös alkuperäisestä Ohjeet 6 Kunnossapito Kunnossapidosta kerrotaan pikaoppaassa. Ota seuraavat neuvot huomioon ennen käyttämistä, jotta painepesuri kestää pitkään. • Pese vesiletku, paineletku, suihkusuutin ja tarvikkeet ennen käyttämistä. • Puhdista liittimet pölystä ja hiekasta. • Huuhtele puhdistusainepullo ja -suutin. • Puhdista suutin. • Pidä vedenottosuodatin puhtaana. Varmista, ettei se ole tukossa. Vedentulosuodattimen puhdistaminen D1 Puhdista vedentulosuodatin säännöllisesti kerran kuukaudessa tai useammin, jos laitetta käytetään paljon. Irrota suodatin varovasti ruuvitaltan avulla ja puhdista se. Varmista ennen sen asettamista takaisin paikalleen, että se on ehjä. Suuttimen puhdistaminen Jos suutin tukkeutuu, pumpun paine nousee liian suureksi, joten tukos on poistettava heti. TÄRKEÄÄ! Suuttimen puhdistustyökalua (12) saa käyttää vain kun suutin on irrotettu ja laite on pysäytetty! D2 Pysäytä laite ja irrota suutin. Puhdista suutin. D3 Huuhtele suutin ruiskuttamalla siihen vettä edestäpäin. Laitteen ilmanvaihtoaukkojen puhdistaminen D4 Laite on pidettävä puhtaana, jotta jäähdytysilma pääsee kiertämään vapaasti sen tuule- tusaukkojen kautta. O-renkaiden rasvaaminen D5 Liitokset on rasvattava säännöllisesti, jotta yhdistäminen on helppoa ja O-renkaat eivät kuivu. 7 Ongelmanratkaisu Tee seuraavat tarkistukset ennen yhteyden ottamista Nilfiskin huoltoon. Oire Syy Suositeltava toimenpide Laite ei käynnisty. Pistoketta ei ole työnnetty pistorasiaan. Pistorasia on viallinen. Sulake on palanut. Jatkojohto on viallinen. Työnnä pistoke pistorasiaan. Kokeile toista pistorasiaa. Vaihda sulake. Katkaise virta muista laitteista. Yritä käyttää laitetta ilman jatkojohtoa. Paine vaihtelee. Pumppu imee ilmaa. Venttiilit ovat likaiset, kuluneet tai tukossa. Pumpun tiivisteet ovat kulu- neet. Tarkasta, että letkut ja liitokset ovat ilmatii- viitä. Puhdista ja vaihda tai ota yhteys paikalli- seen Nilfisk-jälleenmyyjään. Puhdista ja vaihda tai ota yhteys paikalli- seen Nilfisk-jälleenmyyjään. Laite pysähtyy. Sulake on palanut. Sähköverkon jännite on vir- heellinen. Lämpötunnistin on lauennut. Suutin on osittain tukossa. Vaihda sulake. Katkaise virta muista laitteis- ta. Tarkista, että verkkovirran jännite vastaa laitteen tyyppikilvessä mainittua jännitettä. Anna painepesurin jäähtyä 5 minuuttia. Puhdista suutin (lisätietoja on kohdassa 6.2).   D
Sivu: 9
EN DA NO SV FI DE FR NL IT ES PT EL TR CS HU PL HR SL SK LV LT ET RU ZH 51 Käännös alkuperäisestä Ohjeet Oire Syy Suositeltava toimenpide Sulake palaa. Sulake on liian pieni. Ota käyttöön sulake, jonka arvo vastaa laitteen virrankulutusta. Yritä käyttää laitetta ilman jatkojohtoa. Laite toimii epätasai- sesti. Tuloletkuun tai pumppuun pääsee ilmaa. Vettä ei syötetä tarpeeksi. Suutin on osittain tukossa. Vedensuodatin on tukossa. Letkussa on mutka. Anna laitteen toimia liipaisin vapaana, kun- nes työskentelypaine palaa normaaliksi. Tarkista, että vedensyöttö vastaa laitteen tyyppikilvessä mainittua vedentarvetta. Huomio! Vältä käyttämästä pitkiä ohuita let- kuja. Letkun läpimitan tulee olla vähintään 1/2 tuumaa. Puhdista suutin (lisätietoja on kohdassa 6.2). Puhdista suodatin (lisätietoja on kohdassa 6.1). Suorista letku. Laite käynnistyy ja pysähtyy itsestään. Pumppu tai ruiskukahva vuotaa. Ota yhteys Nilfisk-huoltokorjaamoon. Laite käynnistyy, mut- ta vettä ei tule ulos. Pumppu, letku tai tarvike on jäätynyt. Ei vedensyöttöä. Vedensuodatin on tukossa. Suutin on tukossa. Anna pumpun, letkun tai tarvikkeen sulaa. Yhdistä laite vedensyöttöön. Puhdista suodatin (lisätietoja on kohdassa 6.1). Puhdista suutin (lisätietoja on kohdassa 6.2). Jos ilmenee muita ongelmia, ota yhteys paikalliseen Nilfisk-jälleenmyyjään. Nilfiskin jälleenmyyjien yhteys- tiedot ovat tämän julkaisun takasivulla. 8 Takuuehdot Nilfisk antaa kotikäytössä käytettäville painepesureille kahden vuoden takuun. Jos painepesuri tai sen va- ruste toimitetaan huoltoon, sen mukaan on liitettävä kopio kuitista. Takuuhuollon saaminen edellyttää, että • vika johtuu raaka-aineiden tai työn virheistä (takuu ei kata kulumista eikä virheellisen käyttä- misen aiheuttamia vikoja) • että tätä käyttöohjetta on noudatettu perusteellisesti • että korjaustöitä ei ole annettu muun kuin Nilfiskin kouluttaman henkilöstön tehtäviksi • on käytetty vain alkuperäisiä varaosia • laite ei ole altistunut esimerkiksi iskuille tai pakkaselle • että on käytetty vain puhdasta vettä • painepesuria ei ole annettu vuokralle eikä käytetty kaupallisesti. Takuuhuolto kattaa viallisten osien vaihtamisen. Posti- tai kuljetus- ja pakkaamiskulut veloitetaan erikseen. Kansallisen lainsäädännön takuuta koskevat määräykset otetaan huomioon. Laite on toimitettava Nilfiskin huoltokorjaamoon yhdessä vian kuvauksen kanssa. Jos takuu ei kata korjaamista, siitä laskutetaan. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi tämän käyttöoppaan vianetsinnästä kertovassa osassa mainitut syyt.
Sivu: 10
52 EN DA NO SV FI DE FR NL IT ES PT EL TR CS HU PL HR SL SK LV LT ET RU ZH Käännös alkuperäisestä Ohjeet 9 Tekniset tiedot Tyyppi C 100.6 C 105.6 C 110.4 C 120.6 Sähkötekniset tiedot Nimellisjännite V 220-240 120 220-240 220-240 220-240 120 Nimellistaajuus Hz 50/60 60 50/60 50/60 50/60 60 Nimellisvirrankulutus kW 1,3 1,4 1,4 1,4 Virta A 5,7 11 6,1 6,1 6,1 12 Suojausluokka Luokka I/ Luokka II Luokka II Luokka II Luokka II Luokka II Suojausaste IP xx IPX5 IPX5 IPX5 IPX5 Hydrauliikan tiedot Nimellispaine MPa/baari 7/70 7,5/75 7,5/75 8/80 8.5/85 8/80 Suurin paine MPa/baari 10/100 9/90 10,5/105 10/110 12/120 9,5/95 Nimellisvesivirtaama l/min/l/h 5,3/320 5,2/310 5,2/310 5,2/310 5,3/320 Suurin vesivirtaama l/min/l/h 7,3/440 7,3/440 7,3/440 7,3/440 Tuloveden suurin paine MPa/baari 1/10 1/10 1/10 1/10 Tuloveden suurin lämpötila °C 40 40 40 40 Tuloveden suurin lämpötila imet- täessä °C 20 20 20 20 Paino kg 5,1 (6,1)* 5,5 6,1(6,5)** 6,7 Tärinäarvot, käsi - käsivarsi ISO 5349-1:n mukaisesti - Vakiosuutin m/s2 < 2,5 ±1 < 2,5 ±1 < 2,5 ±1 < 2,5 ±1 Äänenpainetaso, LpA, ISO 3744:n mukaisesti dB (A) 74 ±3 74 ±3 74 ±3 74 ±3 Taattu äänen tehotaso, LWA, 2000/14/EU:n mukaisesti dB(A) 90 90 90 90 Oikeus muutoksiin pidätetään. * C 100.6-6, ** C 110.4 X-TRA 10 Vakuutus Vakuutus Tuote: Korkeapainepesuri Tyyppi: Nilfisk C 100.6 / C 105.6 / C 110.4 / C 120.6 ja edellä mainitut varusteet Kuvaus: 220-240 V 1~, 50/60 Hz - IP X5 Laite vastaa seuraavia määräyksiä: EU:n laitedirektiivi 2006/42/EC EU:n matalajännitedirektiivi 2006/95/EC EU:n EMV-direktiivi 2004/108/EC RoHS direktiivi 2011/65/EU Käytettävät harmonisoidut standardit: EN 60335-2-79 Käytettävät kansalliset standardit ja tekniset tiedot: IEC 60335-2-79 Teknisten tietojen valtuutetun laatijan nimi ja osoite: Anton Sørensen General Manager, Technical Operations EAPC Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Valmistajan puolesta valtuutetun vakuutuksen laatijan hen- kilöllisyys ja allekirjoitus: Anton Sørensen General Manager, Technical Operations EAPC Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Vakuutuksen antamisen paikka ja päiväys: Hadsund, 01 tammikuu 2013

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta Nilfisk C 120.6-6 PCAD X-TRA, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Nilfisk C 120.6-6 PCAD X-TRA käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Nilfisk C 120.6-6 PCAD X-TRA suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta Nilfisk C 120.6-6 PCAD X-TRA

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen Nilfisk C 120.6-6 PCAD X-TRA allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Nilfisk
  • Tuote: Painepesurit
  • Malli/nimi: C 120.6-6 PCAD X-TRA
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Portugali, Suomalainen