C 105.5-5

Nilfisk C 105.5-5 käyttöohjeet

C 105.5-5

Käyttöopas tuotteelle Nilfisk C 105.5-5 kielellä Suomalainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 15 sivua.

Sivu: 1
3 Nilfisk C 105.5 / C 115.3 FI Hakemisto 1 Turvaohjeet ja varoitukset.........................................................3 2 Kuvaus......................................................................................4 3 Ennen painepesurin käytön aloittamista...................................5 4 Painepesurin käyttäminen....................................................... 6 5 Painepesurin käyttämisen jälkeen............................................8 6 Huolto.......................................................................................9 7 Ongelmanratkaisu ..................................................................10 8 Lisätietoja ...............................................................................11 9 Tekniset tiedot ........................................................................12 10 Vakuutus.................................................................................12 1 Turvaohjeet ja varoitukset Ennen painepe- surin käynnis- tämistä ensim- mäistä kertaa tämä käyttöopas on luettava huolelli- sesti. Säilytä nämä ohjeet myö- hempää käyttöä varten. Tällä symbolilla merkityt käyttö- ohjeet on otettava huomioon henkilö- vahinkojen välttämiseksi. Tämä symboli ku- vaa turvaohjeita, jotka on otettava huomioon, jotta laite ei vahingoitu ja eikä sen suoritus- kyky heikkene. Tämä symboli kuvaa vihjeitä ja ohjeita, jotka yksinkertaistavat työtä ja var- mistavat turvallisen toiminnan.  Älä anna painepesurin käyttöön koulutusta saamattomien tai tähän käyttöohjeeseen perehty- mättömien henkilöiden käyttää pesuria. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu pienten lasten tai vammais- ten käyttöön ilman valvontaa. Lapsia on valvottava sen var- mistamiseksi, että he eivät leiki laitteen kanssa. Tarkista ennen laitteen käyttä- mistä, että siinä ei ole mitään vikoja. Jos havaitset vikoja, älä käynnistä laitetta vaan ota yhte- ys Nilfisk-jälleenmyyjään. Tarkista erityisesti  sähköjohdon eriste. Sen on oltava ehjä, eikä siinä saa olla halkeamia. Jos sähköjoh- to on vaurioitunut, valtuutetun Nilfisk-jälleenmyyjän on vaih- dettava se uuteen. VAROITUS!  Painepesurien avulla voi aiheuttaa vahinkoa. Älä kos- kaan suuntaa vesisuihkua ihmisiin, lemmikkieläimiin, sähkölaitteisiin, joissa on vir- ta, tai painepesuriin itseensä.  Älä yritä puhdistaa itsesi tai muiden henkilöiden yllä ole- via vaatteita tai jalkineita.  Pitele suutinta tiukasti mo- lemmin käsin. Suutin aiheut- taa jopa 16,4:n N:n työntövoi- man käytön aikana.  Pesurin käyttäjän ja lähellä olevien ihmisten on suo- jauduttava puhdistettavasta kohteesta irtoavilta kappa- leilta. Käytä suojalaseja ja suojavaatteita laitteen käytön aikana.  Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi Nilfiskn suosit- telemien puhdistusaineiden kanssa. Muut puhdistusai- neet tai kemikaalit voivat vakavasti heikentää laitteen turvallisuutta.  Käytä vain alkuperäisiä tai Nilfiskn hyväksymiä varaosia laitteen turvallisuuden var- mistamiseksi. Käyttöohjeen symbolit
Sivu: 2
4 Nilfisk C 105.5 / C 115.3 FI  Korkeapaineletkut,. -liitokset ja -liittimet ovat keskeisiä laitteen turvallisuuden kan- nalta. Käytä vain Nilfiskn suosittelemia letkuja, liitoksia ja liittimiä.  Älä käytä laitetta, jos sen keskeiset osat, kuten turva- laite, korkeapaineletku tai suihkukahva tai sähköjohto ovat vahingoittuneet.  Tämä laite on tarkoitettu esi- merkiksi autojen pesuun tai puutarhakäyttöön.  Käytä kuulonsuojaimia.  Älä käytä pesuria paikassa, jossa on räjähdysvaara. Jos mielessäsi on kysymyksiä, käänny paikallisten viran- omaisten puoleen.  Asbestia sisältäviä pintoja ei saa puhdistaa korkeapaineel- la.  Tätä painepesuria ei saa käyttää alle 0 °C:n lämpöti- lassa. VAROITUS! Huonolaatuiset jatkojohdot voi- vat olla vaarallisia. Jatkojohto on aina kelattava kokonaan auki, jotta se ei kuumene. Jos jatkojohtoa käytetään, sen sekä pistokkeen ja pistorasian on oltava vesitiiviitä. Niiden on täytettävä jäljempänä mainitut pinta-ala- ja pituusvaatimukset. 1,0 mm² enintään 12,5 m 1,5 mm² enintään 20 m 2,5 mm² enintään 30 m  Jos virtajohto vahingoittuu, se on vaaratilanteiden eh- käisemiseksi aina vaihdet- tava uuteen valtuutetussa huoltokeskuksessa. Työn voi tehdä myös koulutettu asen- taja. Verkkoliitäntä Seuraavat seikat on otettava huomioon yhdistettäessä paine- pesuri sähköpistorasiaan:  Sähköasennukset saa tehdä vain valtuutettu sähköasenta- ja. Asennusten on täytettävä IEC 364 -vaatimukset.  On erittäin suositeltavaa käyttää tämän laitteen säh- könsyötössä vikavirtasuoja- laitetta, joka katkaisee virran, jos vikavirta ylittää 30 mA 30 millisekunnin ajaksi. Vesiliitäntä  Jos yhdistät laitteen kunnal- liseen vesijohtoverkkoon, ota huomioon paikalliset määrä- ykset.  Vedentuloletku voidaan yh- distää enintään 10 baarin paineella toimivaan veden- syöttöön. Tämän korkea- painepesurin saa yhdistää vain takaiskuventtii- lillä varustettuun vesijohtoverkostoon, mallia BA standardin EN 1717 mukaan. Takaiskuventtiilin voi tilata tuo- tenumerolla 106411177. Letkun pituus takaiskuventtiilin ja kor- keapainepesurin välillä on olta- va vähintään 10 metriä, jotta se pystyy tasaamaan mahdolliset painehuiput (min halkaisija ½ tuumaa). Vedenotto (esimerkiksi sade- vesiastiasta) tehdään ilman takaiskuventtiiliä. Suositeltava imusarja: 126411387. BA-venttiilin läpi virrannutta vettä ei enää luokitella juoma- vedeksi. TÄRKEÄÄ! Käytä vain puh- dasta vettä. Jos sisään mene- vän veden sekaan voi joutua hiekkaa, esimerkiksi kaivosta, käytä ylimääräistä suodinta. Huolto ja korjaaminen VAROITUS! Irrota aina virtapis- toke pistorasiasta ennen paine- pesurin huoltamista. Turvalaitteet Purkuventtiili voi vähentää pai- netta, jos paine ylittää ennalta määritetyt arvot. Suihkusuuttimen lukituslaite (7a) (lisätietoja on kuvissa tämän käyttöoppaan lopuss): Suihkusuuttimessa on lukko. Haka estää suihkusuuttimen toiminnan. Lämpötunnistin: Lämpötunnistin suojaa moot- toria ylikuormittumiselta. Laite käynnistyy muutaman minuutin kuluttua lämpötilan jäähdyttyä riittävästi. Tämä painepesuri on tarkoitettu kotikäyttöön seuraaviin kohtei- siin: - Autot, moottoripyörät, veneet, matkailuperävaunut, perä- vaunut, parvekkeet, terassit, kiveykset, puupinnat, tiilipin- nat, grillit, pihakalusteet ja ruohonleikkurit Käytä painepesuria vain tässä käyttöoppaassa kuvattuihin tarkoituksiin. Turvaohjeet on otettava huomi- oon, jotta laite tai puhdistettava pinta ei vahingoitu eikä vakavia henkilövahinkoja satu. 2.1 Käyttökohteet 2 Kuvaus
Sivu: 3
5 Nilfisk C 105.5 / C 115.3 FI 3 Ennen painepesurin käytön aloittamista 3.1 Kärrykahvan kiinnittäminen (mallit, joissa on kärrykahva) 1. Aseta kärrykahva (12) laittee- seen. 2. Kiinnitä kahva paikalleen 2 kiinnitysruuvilla. Käytä mu- kana toimitettua kuusikulma- avainta. 3.2 Pikaliitoksen kiinnittäminen 1. Kiinnitä pikaliitos tiukasti ve- siliitäntään (2). Huomautus: Suo- timen (2a) on aina oltava paikoillaan estämässä hie- kan, kivien tai mui- den epäpuhtauksien joutuminen pesuriin, sillä ne vahingoittavat pumpun venttiilejä. Huomio: Jos suodinta ei käyte- tä, takuu ei ole voimassa. 2.2 Osat ja mallitiedot Lisätietoja on kuvissa tämän käyttöoppaan lopuss. 1 Käynnistys- ja sammutus- kytkin 2 Veden sisäänmenoliitin ja suodin (2a) 3 Korkeapaineliitin 4 Korkeapaineletku 5 Sähköjohto 6 Click & Clean suutin (7a) 7 Suihkusuutin ja lukko 8 Tornado-suutin Click & Clean (C 105.5) 9 Tornado PR-suutin Click & Clean (C 115.3) 10 Powerspeed-suutin Click & Clean 11 Click & Clean vaahtosuutin 12 Suuttimen puhdistustyökalu 13 Suihkusuutin ja suuttimen pidin 14 Mallikilpi 15 Sähköjohdon pidin (C 115.3) 16 Kuusikulma-avain Tekniset tiedot: Tekniset tiedot ovat laitteen mallikilvessä (13). Varaamme oikeuden muuttaa teknisiä tietoja. 
Sivu: 4
6 Nilfisk C 105.5 / C 115.3 FI 4 Painepesurin käyttäminen 4.1 Korkeapaineletkun yhdis- täminen 1. Kiinnitä korkeapaineletku (4) paineliitäntään (3). 4.2 Suihkusuuttimen ja Click & Clean -suutti- mien kiinnittäminen Huomautus: Suihkusuuttimes- sa (6) on sisäinen matalapainesuutin, jonka avulla lika voidaan huuhdella. 2. Kiinnitä suutin. Varoitus: Kun yh- distät Click & Clean -suuttimia, suihku- suuttimen (6) kyljes- sä olevan haan pitäisi työntyä ulos. Huomautus: Vaahtosuutti- messa (11) on kääntyvä lukituslaite, joka on asetettava Click & Clean -suih- kusuuttimen (6) aukkoon. Voit irrottaa Click & Clean -suut- timen painamalla hakaa. 3.3 Korkeapaineletkun kiin- nittäminen suihkusuutti- meen. 1. Kiinnitä korkeapaineletku (4) suihkusuuttimeen (7). Irroita korkeapaineletku pai- namalla salpaa ( A).  1. Paina suihkusuutin (6) suut- timeen (7) ja ruuvaa se pai- koilleen. A
Sivu: 5
7 Nilfisk C 105.5 / C 115.3 FI 4.4 Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen sen ollessa yhdistettynä vedensyöttöön Vesisuihku aiheuttaa työntövoi- maa käytön aikana. Pitele suu- tinta siksi tukevasti molemmin käsin. TÄRKEÄÄ: Suuntaa suutin kohti maata. 1. Laitteen tulee olla vaaka- suorassa asennossa. HUOMAUTUS: Älä aseta laitetta korkeaan ruohikkoon! 2. Vapauta lukkoliipaisin (7a). 3. Paina suihkusuuttimen lii- paisinta ja anna veden valua ulos, kunnes kaikki ilma on poistunut letkuista ja pum- pusta. 4. Paina virtakytkin asentoon I (1). 5. Aktivoi suihkusuuttimen lii- paisin. Säädä etäisyys ja sen myötä paine puhdistettavan pinnan mukaan. Älä peitä laitetta käytön aikana äläkä käytä sitä tilassa, jossa ei ole riittävää ilmastointia! Huomautus:Jos laitetta ei käytetä viiteen minuuttiin, aseta virtakytkin asentoon O (1). 1. Paina virtakytkin asentoon O (1). 2. Irrota virtapistoke pistorasias- ta. 3. Sulje vesihana ja paina liipai- sinta paineen poistamiseksi laitteesta. 4. Lukitse suihkusuutin. Kun vapautat suihkusuuttimen liipaisimen, laite pysähtyy au- tomaattisesti. Laite käynnistyy uudelleen, kun aktivoit suihku- suuttimen jälleen. 4.3 Vesiliitäntä Voit käyttää tavallista 0,5 tuu- man puutarhaletkua, jonka pituus on vähintään 10 ja enintään 25 metriä. HUOMAUTUS: Jos yhdistät laitteen kunnalliseen vesi- johtoon, ota huomioon paikal- liset määräykset. TÄRKEÄÄ! Käytä vain puhdasta vettä. Jos sisään menevän veden sekaan voi jou- tua hiekkaa, esimerkiksi kaivo- sta, käytä ylimääräistä suodinta (106411231). 1. Anna veden juosta ennen vedensyötön yhdistämistä vesiliitäntään. Tämä estää hiekkaa ja likaa pääsemästä laitteeseen. Huomautus: Tarkista, että vedensyötön suodatin on paikoillaan, ja että se ei ole tukossa. 2. Yhdistä vesiletku vesiliitän- tään pikaliittimen avulla. Sisään tulevan veden paine saa olla enintään 10 baaria ja lämpötila enintään 40°C. 3. Avaa vedensyöttö.
Sivu: 6
8 Nilfisk C 105.5 / C 115.3 FI  5 Painepesurin käyttämisen jälkeen 5.2 Sähköjohdon ja korkeapaineletkun. kelaaminen (C 115.3) Onnettomuuksien välttämiseksi sähköjohto ja korkeapaineletku on aina kelattava kiepille. Aseta sähköjohtokieppi tarvitta- vaan koukkuun. Vakiovarusteet (suuttimet, suu- tin, suihkusuutin ja vaahtosuu- tin) voidaan säilyttää painepe- surin yhteydessä. 5.1 Painepesurin säilyttäminen Laitteen varastointipaikan lämpötilan on pysyttävä nol- lan asteen yläpuolella. Pumppu, letkut ja lisälaitteet on ennen varastoimista aina tyh- jennettävä vedestä seuraavasti: 1. Pysäytä laite painamalla virtakytkin O-asentoon (1). Irrota vesiletku ja lisälaitteet. 2. Käynnistä laite uudelleen. Paina liipaisinta. Anna lait- teen käydä kuivaksi. 3. Pysäytä laite ja irrota pistoke pistorasiasta. Irrota korkea- paineletku ja sähköjohto. 4. Aseta suihkukahva, suuttimet ja muut lisälaitteet laitteen pitimeen. Jos laite pääsee vahingossa jäätymään, se on tarkistettava vahinkojen varalta. ÄLÄ KÄYNNISTÄ JÄÄTYNYT- TÄ LAITETTA. Takuu ei kata jäätymisvauri- oita. 5.3 Lisävarusteiden säilyttäminen
Sivu: 7
9 Nilfisk C 105.5 / C 115.3 FI VAROITUS! Irrota aina vir- tapistoke pistorasiasta ennen painepesurin huoltamista tai puhdistamista. Voit varmistaa pitkän ja ongel- mattoman käyttöiän toimimalla seuraavasti:  Huuhtele vesiletku, paine- letku, suuttimet ja lisälaitteet ennen kiinnittämistä paikoil- leen.  Puhdista liittimet liasta ja hie- kasta. Varmista, että lika tai hiekka ei estä Click & Clean -suihkusuuttimen liipaisimen toimintaa.  Huuhtele pesuaineenruisku- tuslaitteet käytön jälkeen.  Puhdista suuttimet. Huoltotyöt on aina tehtävä val- tuutetuissa huoltopisteissä ja käyttämällä alkuperäisiä varao- sia. 6 Huolto 6.1 Vedenottosuotimen pu hdistaminen tarpeen mukaan useammin. Irrota suodin varovasti ruuvi- meisselin avulla ja puhdista se. Tarkista ennen suotimen kiinnit- tämistä paikoilleen, ettei se ole vahingoittunut. Suotimen on aina oltava paikoil- laan estämässä hiekan, kivien tai muiden epäpuhtauksien jou- tuminen pesuriin, sillä ne vahin- goittavat pumpun venttiilejä. HUOMAUTUS: Jos suodinta ei käytetä, takuu ei ole voimassa. 6.2 Suuttimen puhdistaminen Tukkeutuva suutin nostaa pum- pun paineen liian suureksi. Tukkeutunut suutin on puhdis- tettava heti. 1. Sammuta laitteesta virta ja irrota suutin. 2. Puhdista suutin. TÄRKEÄÄ: Puhdistustyökalua (11) saa käyttää vain suuttimen olles- sa irrotettuna! 3. Huuhtele suutin vedellä vas- toin tavallista suihkutussuun- taa. 6.3 Laitteen tuuletusaukkojen puhdistaminen Laite on pidettävä puhtaana, jotta jäähdytysilma pääsee kier- Puhdista vedenottosuodin säännöllisesti kuukausittain tai 6.4 Liitosten rasvaaminen Liitokset on rasvattava sään- nöllisesti helpon liitettävyyden tämään vapaasti tuuletusaukko- jen avulla. varmistamiseksi ja o-renkaiden kuivumisen estämiseksi.
Sivu: 8
10 Nilfisk C 105.5 / C 115.3 FI 7 Ongelmanratkaisu Tee seuraavat tarkistukset ennen yhteyden ottamista Nilfisk-huoltopisteeseen. Oire Syy Suositeltu toimenpide Laite ei käynnisty Pistoke ei ole pistorasiassa Aseta pistoke pistorasiaan. Viallinen pistorasia Kokeile toista pistorasiaa. Palanut sulake Vaihda sulake. Sammuta virta muista laitteista. Viallinen jatkojohto Yritä käyttää laitetta ilman jatkojohtoa. Paine vaihtelee Pumppuun pääsee ilmaa Tarkasta, että letkut ja liitännät ovat ilmatiiviit. Venttiilit likaiset, Puhdista, vaihda uusin, tai ota yhteyttä tai tukossa lähimpään Nilfisk-jälleenmyyjään Kuluneet pumpuntiivisteet Puhdista, vaihda uusin, tai ota yhteyttä Nilfisk-jälleenmyyjään. Laite pysähtyy Palanut sulake Vaihda sulake. Sammuta virta muista laitteista. Väärä syöttöjännite Tarkista, että syöttöjännite vastaa tyyppikilven tietoja. Lämpötunnistin aktivoitunut Anna painepesurin jäähtyä 5 minuuttia. Suutin osittain tukossa Puhdista suutin. Lisätietoja on jaksossa 6.2. Sulake palaa Liian pienitehoinen sulake Käytä pistorasiaa, johon liittyvä sulake on vähintään laitteen kulutuksen tehoinen. Yritä käyttää laitetta ilman jatkojohtoa. Laite toimii Pumppuun tai syöttöletkuun Anna laitteen toimia liipaisin painettuna, epätasaisesti pääsee ilmaa kunnes paine palaa normaaliksi. Vettä syötetään Tarkista, että vedensyöttö vastaa liian vähän laitteen vaatimuksia, jotka näkyvät tyyppikilvessä. OTA HUOMIOON! Vältä pitkiä ohuita let- kuja. Käytä vähintään 0,5 tuuman letkuja. Suutin osittain tukossa Puhdista suutin. Lisätietoja on jaksossa 6.2. Vedensuodin tukossa Puhdista suodin. Lisätietoja on jaksossa 6.1. Letku mutkalla Suorista letku. Laite käynnistyy ja Pumppu tai suutin Ota yhteys Nilfisk- pysähtyy itsestään vuotaa-huoltopisteeseen. toistuvasti Laite käynnistyy, mutta Pumppu, letkut tai Odota, että pumppu, letkut tai lisälaitteet vettä ei tule ulos ovat lisävarusteet sulavat. jäätyneet Laite ei saa vettä Yhdistä laite vedensyöttöön. Vedensuodin tukossa Puhdista suodin. Lisätietoja on jaksossa 6.1. Suutin tukossa Puhdista suutin. Lisätietoja on jaksossa 6.2. Jos muita kuin edellä mainittuja ongelmia esiintyy, ota yhteys Nilfisk-jälleenmyyjään.
Sivu: 9
11 Nilfisk C 105.5 / C 115.3 FI 8 Lisätietoja 8.1 Laitteen uudelleenkäyttö Tee käytöstä poistettu laite välit- tömästi toimintakyvyttömäksi. 1. Vedä verkkopistoke pisto- rasiasta ja katkaise laitteen sähköjohto. Sähkölaitteita ei saa hävittää talousjätteiden joukossa!!! Eurooppalaisen sähkö- ja elekt- roniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2002/96/EY mukaan on käytetyt sähkö- ja elektro- niikkalaitteet kerättävä erikseen ja hyödynnettävä ympäristöys- tävällisellä tavalla. Tarkempia tietoja saat paikka- kuntasi jätehuoltoviranomaisilta tai lähimmältä jälleenmyyjältä. 8.2 Takuuehdot Nilfisk myöntää painepesureille kahden vuoden takuun kotikäyt- töön. Jos jätät painepesurin tai sen lisälaitteen huoltoon, muka- na on oltava kopio kuitista. Takuuhuolto edellyttää, että  vika aiheutuu raaka-aineissa tai työssä olevasta virheestä (tämä takuu ei kata normaa- lia kulumista eikä väärinkäyt- töä)  tätä käyttöohjetta on nouda- tettu huolellisesti  vain Nilfiskn kouluttama hen- kilöstö on tehnyt tai yrittänyt tehdä huoltotoimet  vain alkuperäisiä lisävarustei- ta on käytetty  tuote ei ole joutunut alttiiksi iskuille, putoamisille eikä jäätymiselle  vain puhdasta vettä on käytetty  painepesuria ei ole käytetty vuokraustoiminnassa eikä millään muulla kaupallisella tavalla. Tämä takuu kattaa viallisten osien korjaamisen mutta ei posti- tai kuljetuskuluja. Lisäksi otetaan huomioon paikallisen lainsäädännön määräykset. Jos toimitat laitteen Nilfisk- huoltopisteeseen, liitä mukaan ongelman kuvaus. Muut kuin takuukorjaukset ve- loitetaan. Tällaisia korjauksia ovat esimerkiksi Ongelman- ratkaisu-luvussa mainittujen ongelmien huolto.
Sivu: 10
12 Nilfisk C 105.5 / C 115.3 FI 9 Tekniset tiedot Tyyppi C 105.5-5 C 115.3-6 Nimellispaine bar/MPa 75/7,5 80/8,0 Sallittu paine bar/MPa max. 105/10,5 max. 115/11,5 Virtaama l/min 5,2 5,2 Virransyöttö kW 1,3 1,4 Nimellisjännite V 230-240 230-240 Veden suurin lämpötila °C 40 40 Tulopaine bar/MPa 0,15-10/0,015/1,0 0,15-10/0,015/1,0 Äänipainetaso dB(A) 78 78 Taattu äänitaso dB(A) 93 93 Tärinä mitattu ISO 5349 m/s2 < 2,5 < 2,5 10 Vakuutus Vakuutus Valmistajan nimi ja osoite tai valmistajan edustaja EU-alueella Nilfisk-Advance A/S Industrikvarteret 9560 Hadsund Denmark Teknisen aineiston haltijan nimi ja osoite: Anton Sørensen, General Manager of Technical Operations EAPC Laitteen kuvaus: Laitteen nimi Malli Nimellisjännite Nimellistaajuus Korkeapainepesuri Nilfisk C 105.5-5 / C 115.3-6 AC 230-240 V 50 Hz Mitattu äänitaso 78 dB(A) Taattu äänitaso 93 dB(A) Noudatettava direktiivi Direktiivi 2000/14EC, joka liittyy melutasoon käytettäessä laitetta ulkotiloissa Vakuutus Laite, johon tämä asiakirja viittaa, täyttää kaikki direktiivin vaati- mukset: EU:n laitedirektiivi 2006/42/EEG EU:n matalajännitedirektiivi 2006/95/EEG EU:n EMV-direktiivi 2004/108/EEG EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 60335-2-79 EN 55014-1 (2006), EN 55014-2 (2001), EN 61000-3-2 (2006) Vakuutuksen paikka ja aika Hadsund, 1. syyskuuta 2010 Allekirjoitus

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta Nilfisk C 105.5-5, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Nilfisk C 105.5-5 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Nilfisk C 105.5-5 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta Nilfisk C 105.5-5

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen Nilfisk C 105.5-5 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Nilfisk
  • Tuote: Painepesurit
  • Malli/nimi: C 105.5-5
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Suomalainen